Simrishamns invånare år 1706
- enligt bilagan till 1706 års karta

                                                                                                                                                              

1                    Mårten Plätz af sin gård och huus tompt                         

2                    Isach Holm med tilhörig hage och heija                            

3                    Jungfru Maria Pettersdotter                       

4                    Rådmannen Krabbe                                                        

7                    des gård och kåhlhage jordskyld af gård och hage           

5                    Sahl. Lars Persons ödegård                       

6                    Petter Olufsson                                                               

8                    Sören Johanss:s wid kyrkians kåhlhage                            

9                    Hr Camreraren Psilanders gård                                       

                      Dito heijan eller luckan                                                                          

10                  Oluf Joenssons ell:r Sören Johans heija                                                  

11                  Sören Johans för des egen gård och huustompt                

12                  Stadzskohle och Rådstugu                                              

13                  Anders Joenson Pijpare                                                  

14                  Swen Swenss: för et lijtet stycke smahl jord på gatan       

15                  Hans Träne för et lijtet gatestänte till des hus wid gård.

15                  Een lycka eller heija wid gården                                                            

16                  Jöns Anderssons huus                                                     

17                  Een ödeplatz emellan Pär Swens huus

                      och Hans Pärs Skreddares A:o 1628 Afb[ränt]:              

18                  Hans Pärsson Skreddare                                                

19                  Een ödeplatz emellan honom och Pär Swensson              

20                  Pehr Swenssons huus                                                      

21                  Nils Deigns huus                                                             

22                  Oluf Hattemakares                                                          

                      Dito Lyckan                                                                                         

23                  Oluf Hattemakare och Nils                                              

24                  Tufwess:s gård                                                                

                      Heijan eller Lyckan                                                                               

25                  Hans Nils: eller Rasmus Lärkas

                      och Båtzmans huuset                                                       

26                  Rasmus Lärka                                                                

                      Dito heijan                                                                                            

27                  Jöns Knutsson                                                                 

28                  Jöns Knutsson                                                                

                      Dito Lycka     under et                                                                          

29                  Jöns Olufss:    "                                                               

                      Dito Lyckan   "                                                                                     

30                  Arent Hyre     "                                                               

31                  Christopher Sahlmaker                                                   

32                  Anders Smed eller Mårtens Plätz ödetompt                     

33                  Mårten Plätz                                                                   

34                  Ifwar Joenssons hage                                                                            

 

Södra ell:r 2 Roten

35                  Tulnären Planck med tompt hagerum                               

                      Dito intept                                                                      

36                  Sahl: Maria Matz Holliers med dess haga   

37                  Prästegården och hagen                                                  

38                  Capellet                                                                          

39                  Lorentz Christenssons                                                     

40                  Jochum Chrisenss: med sine Credit:r                                

41                  Måns Holgers med des huus                      

42                  liggande platz och bakgård                                              

41                  Heija alena                                                                                           

43                  Staphan Nilsson med des heija                                        

44                  Borgmästarer Löfberg med des hage                               

45                  Lorentz Christens kohlhage                       

46                  Gert Kofotz                                                                    

47                  Jöns Bagare                                                                    

48                  Nils Snidkare                                            

49                  Jöns Munkz gård                                                            

49                  des hage                                                                         

50                  Johan Kiälberg

                      Johan Köning                                            

51                  Gerdt Gurresson med des hage och Trägård                    

52                  Casten Gode med tilhörig hagerum                                  

53                  Renholt Skommakare                                                     

54                  Sahl. Rådman Anders Anders Änkia med des frucht

                      och kåhlhage                                                                  

55                  Margareta Sahl. Nils Smedz                      

56                  Oluf Joenssons log o lade                                                

57                  Hans(?) Lisbet Sahl. Nils Kockz och

                      Christian Gulsmedz                                                         

58                  Nils Gunnars                                                                   

59                  Sahl. Anders Paradises Enkia och hage                           

60                  Jäsper Anders huus                                                         

61                  Sahl. Jöns Nils Änkia                                                      

62                  Reinholt Holgersson                                                        

63                  Oluf Joensson med des hage                     

64                  Christen Jochumss sammeledz                                         

65                  Bertel Ottosson Skomakare Dito      
         

3 Rot:

66                  Rådman Petter Mörkz med des Trägård                          

67                  Håkan Ring                                                                    

68                  Petter Jonasson                                                              

                      Matz Åkasson                                                                                      

69                  Gården                                                                           

70                  Johan Köniks hage                                                                               

71                  Dito                                                                                                     

72                  Gregert Skommakare                                                     

73                  Påhl Bagare                                                                    

74                  Gästgifwarens Jonas Brandz gård och hagerum                

75                  Lars Anders Uthlagde gård till des Creditorer                  

76                  Nils Grynmahlare                                                            

77                  Jöns Pärssons huus och hagerum                                     

78                  Jöns Matson och Pär Masons hagerum och platz             

79                  Nils Muurare med des huus och hage                              

80                  Lars Anderssons Dito                                                     

81                  Didrich Jacobsson sammaledz                                         

82                  Pär Muurare                                                                   

83                  Anders Jöransson Dito                                                    

84                  Måns Jacobssons                                                           

85                  Mickel Felberedare med des hage och huus                    

86                  Hans Bödkare med des hage                                          

87                  Ingar Nils Erlandz et huus                                                                     

88                  Erland Nilsson Dito med des hage                                   

89                  Arfwed Nilsson med des hage och trägård 

90                  Lars Holmbo Dito                                                           

91                  Oluf Johanss: med des hage                       

92                  Erich Torkels Dito                                                          

93                  hust: Karina Sahl: Petter Mörks med tilhörig hage            

94                  Jöns Matzon, Per Matsson, systren Ingar Margreta         

95                  Staphan Christenss:                                                         

96                  Jiöns Holgersson                                                             

                      Wellum Holgerss:

97                  Jungfru Engela Bagges ödetompt                                     

98                  Hans Mickelsson med des hagerum                                 

 

4 Rotan

99                  Äspe heijan                                                                                          

100                Stadzhagen                                                                                           

101                Eeen lijten platz till Knut Anderssons gård östan

                      stadzhagen                                                                      

102                Stadzens huus till                                                             

103                Båtzmän och stadztienare                                                

104                Knut Anderssons gård med 

105                des hage uthlagt til Råd-                                                  

106                man Mörk och Magreta Nils Smedz barn

107                Hans Larsson Skreddare                                                

108                Anna Capiteinskan med des gård och hage

109                Båtzmans huuset                                                             

110                Oluf Perss Matteret(?) och des hagerum                          

111                Hans Christens grofsnidkare med hagerum 

112                Nils Dunner et huus och hage                                          

113                Bonde Pärsson Dito                                                        

114                Påhl Håkansson Dito                                                      

115                Rasmus Pärsson                                                             

116                Ingwar Erlandsson                                                          

117                Oluf Möllare                                                                   

118                Lasse Pijpare                                                                  

119                Hans Snidkares huus och gårdzrum                                 

120                Båtzmans huus                                                                

121                Gåfwe heijan staden tilhörig                                             

122                Giert Gunnes heija                                                                                

123                Christopher Olufsson et huus                                           

124                Ingar Oluf Ingemans et huus                      

125                Görman Haraldssons huus och ägendom                         

126                Hendrich Klockare et huus                                              

127                Lars Remmertss: Dito                                                     

128                Sahl: hustru Mätta Hans                                                  

dotters arfwingar een lego

130                lade som består af 5 huus                                                

131                warelser och neije

132                eller hagerum

133                hust: Kierstena Per Anders med des hagerum                  

133                en heija                                                                                                

134                Måns Swensson et huus och Tompt                                

135                Pälle Tufwesson Dito                                                      

136                Måns Pärsson Dito                                                         

137                Nils Joensson Dito                                                          

138                Notarien Daniel Anderss:                                                

                      med des hage och tompt ell:r heija                                                         

139                Mallena Sahl. Pär Snidkars huus                                     

140                Rasmus Hemingsson et huus och kåhlhage 

141                Kokheijen StadzJord berättas höra till Lille wång                                   

                                           

                                                                                                             Laurentz Wrethman

Källa: Historiska kartor (www.lm.se)

Åter till huvudmenyn : Åter till Simrishamn