Mantalslängd öfwer staden Cimbrishambn Pro Anno 1708 (8/1)

Första Rotan

1            Hr Rådman Mårten Plätz, hustru, son Casper Pletz, dotter Anna.
Möllaren Clemmet Nielsson, dräng Håkan Jepsson och Jöns Mårtensson, piga Lisebet Persdotter, Ellna Swensdotter och Bengta Jönsdotter

2            Isach Holm, hustru, son Per, piga Karna och Bodell

3            Jungfru Maria Persdotter, piga Bodella Nielsdotter

4            Hr Rådman Magnus Krabbe, hustru, dräng Per Gudmunsson och Niels Knutsson, piga Zitzela Jonasdotter och Ingri Nielsdotter

5            Jacob Frijk, hustru, pigan Anna

6            Per Ohlsson ogift, piga Sissa

7            Öde

8            Öde

9            Hr Rådman Moederus, hustru

10        Öde

11        Sören Johansson, hustru, piga Pernilla

12        Rector Schol: Fagin, hustru
Ibi: Klåckaren Boneus, hustru
Ibi: Stadztienaren Jöns Swensson, hustru

13        Andes(!) Jönsson, hustru

14        Swen Swensson, hustru
Ib: Hans Nilesson ogift

15        Hans Christensson, hustru
Inhyses Erik Åkesson, hustru

16        dräng Ulrich Conratsson

16    Jöns Andersson, hustru

17        Öde

18        Hans Persson, hustru

19        Swen Torsson*, hustru* (* alldeles utfattige och skröpliga)

20        Hans Kopparslagare, hustru

21        Rasmus Wijborg, hustru
Inhyses Eric Swensson ogift

22        Oluf Hattemakare, hustru

23        Niels Tufwasson, hustru, son Jöns

24        Rasmus Remsnidare, hustru
Ibid: Hans Nielsson, hustru

25        Rasmus Lerka, hustru

26        Oluf Persson, hustru, son Per

27        Jöns Knutsson, hustru, dotter Margreta

28        Jöns Ohlsson, hustru

29        Fäähyren Arent Fransson

30        Matthias Christophersson, hustru

31        Anders Smed, hustru

Andra Rootan

1            Hr Tullnären Johan Planck, hustru, dräng Per, pigan Ingrid

2            Maria sahl. Mattz Holgers., Jungfru Engella Bagge, pigan N.N.

3            Hr Pastoren And: Bergling, hustru, dräng Per Davidsson, piga Johanna Hansdotter och Kirsti

4            Capellet öde

5            Lorentz Mein, hustru, dräng Rasmus, piga N.N.

6            Jochim Christensson, hustru, son Erik

7            Måns Holgersson, hustru, son Erik, piga Brita Jönsdotter

8            Öde

9            Staphan Nielsson, hustru son Anders* (sohnen Anders är intet full wettig), piga Kirstina

10        Knut Andersson, hustru, dotter Kirsti

11        Öde

12        Hans Skräddare, hustru

13        Giert Koofoot, hustru, piga Johanna

14        Jöns Bakare, hustru, dotter Ellena

15        Niels Snidkare, hustru

16        Jöns Munk, hustru, piga Karina

17        Johan Kielberg, hustru, piga Kirstina

18        Giert Gurrisson, hustru, dräng Trulls Nielsson, piga Tyra Olsdotter och Kiersti

19        Carsten Gode, hustru

20        Reinholt Persson, hustru

21        Sahl. Hr Rådman Anders Anders Änka, dotter Engella, dräng Torkell, piga Karin

22        Niels Smedz änka, piga N.N.

23        Gislof Ohlsson, hustru
Ibid: Sören Persson, hustru

24        Christen Jacobsson, hustru
Ibid: Jesper Andersson änkling
Ibid: Mårten Anderss: ock Jacob Anderss: ogifta

25        Niels Gunnarsson, hustru

26        Änkan Metta Paradises, pig Ingrid

27        Öde

28        Öde

29        Reinholt Holgersson, dotter Elsa

30        Oluf Jönsson, hustru, piga Karin

31        Christen Jochimsson, hustru, dotter Dorta, dräng Pär Knutsson, piga Elna Olsdotter

32        Underlagt N:o 31

3:die Rootan

1            Hr Rådm:n Petter Mörck, änkl: piga Kirstina och Lussa

2            Håkan Ring ogift

3            Per Johnasson, hustru, inhyses Brita

        Ibid: Mattz Åkesson, hustru

4-6     Johan König, hustru, piga Bengta

7            Greges Skomakare, hustru, pojke Swen Swensson

8            Påhl Bakare, hustru

9            Jonas Brunck, hustru, piga Zine
Inhyses Per Clausson, hustru

10        Jöns Stensson, hustru, piga Kirsti

11        Niels Grynmalare änkling, piga Bolla

12        John Persson, hustru

13        En hage platz

14        Niels Murare, hustru
Inhyses Hindrik Johansson, hustru

15        Lars Anders änka, piga Ellena
Inhyses Beata Lemwigz(?)

16        Didrik Jacobsson, hustru, Siöman Per Nielsson

17        Per Murare, hustru
Inhyses Metta
Ibid: Daniel Giemseus, hustru

18        Öde

19        Måns Jacobsson, hustru

20        Mikel Swensson, hustru

21        Hans Bödkare*, hustru, son Fridrich, dotter Regnel (* blind)

22        Erland Nielsson, hustru. Inhyses Petter Grönberg, hustru, syster Zitzla

23        Arfwed Nielsson, hustru

24        Lars Holmboo, hustru

25        Oluf Johansson, hustru, dotter Karna, son Johan

26        Erich Torkelsson, hustru

27        Hustrun sahl: Per Mörkz, piga Kirstina

28        Jöns Mattzon, hustru. Inhyses Per Mattzon ogift, syster Ingri Margreta

29        Staphan Christensson, hustru, inhyses Una Carstenberg

30        Hwilhelm Holgersson, hustru, piga Anna

31        Öde

32        Hans Michelsson*, hustru (*sängliggande och utfattig)

4:de Rootan

1            Öde

2            Öde

3            Öde

4            Öde

5            Hans Snidkare, hustru, gesällen Swen Kåre

6            Erich Nielsson ogift

7            Öde

8            Crono Båtzmannen Anders Wästerwijk*, hustru, son Anders (*fri efter Instruct.)

9            Anna Capiteinskan

10        Oluf Persson, hustru

11        Öde

12        Niels Dunner, hustru, dotter Anna. Inhyses Ellna Mårtensdotter

13        Bonde Persson, hustru, piga Bodell

14-15 Påhl Handskmakare, hustru. Inhyses Nils Persson ogift

16        Ingwar Erlandsson* (*kröpling)
Ibid: Rasmus Persson änkling
Inhyses Anna Persdotter

17        Hans Snidkare, hustru

18        Crono Båtzmannen Hans Holm*, hustru (*fri efter Instruct.)

19        Öde

20        Öde

21        Christopher Ohlsson, hustru. Inhyses Karna Persdotter och Citzla

22        Bertill Åttasson, hustru

23        Jerman Haralsson, hustru

24        Hindrik Klockare änkling

25        Lars Remmert, hustru

26        Per Wäfware, hustru

27        Matthis Persson, hustru
Ibid: Mattz Håkansson, hustru. Inhyses Ingrid Olufs

28        …iden Dubbelsteen*, hustru (*visiteur)

29        Oluf Möllare, hustru, syster Karna

30        Carl Jonsson, hustru

31        Per Swänsson, hustru I

32        Måns Swänsson, hustru
Ibid: Per Trulsson, hustru, son Truet Persson

33        Måns Persson, hustru

34        Niels Skomakare, hustru

35        Hr Not[arien]: Daniel Andersson, hustru

36        Malena Bilthuggare

37        Rasmus Henningsson, hustru

38        Lars Wästerwik*, hustru (*förlofwat ryttare)

39    Crono Båtzmannen Hans Malm*, hustru (*fri efter instruct.)

Källa: Riksarkivet, Mantalslängder 1642-1820, Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/36 (1708), bildid: A0005485_00034 ff

***
"Anno 1708 den 20 Julij höltz Almän och Ordin: Rådstufwa utj Borgmästarens, sampt Rådmännernes Petter Mörcks, Magnus Krabbes och Jonae Moderi närwaru.
...
Inkom Hr Rådmannen Petter Mörck och beklagade sigh, att han för någon tijdh sedan, skall wara till sin heder heelt oskyldig angrijpen och laederat, Begiärandes att efftersom han sielf är en g:l och siukl: Man, som icke weeth huru snart wår Herre skulle behaga att kalla honom hedan, han dhå måtte som en Ehrlig Mann på dess dödha Mull, lämbnas dhen heder i grafwen som wederbör; Anhållandes och förty att dhe Äldsta af Borgerskapet som bäst om hans förhållandhe förr, utj och effter krijget är bekant, måtte för påkommande dödzfall skull afhöras. Uthnämbnandhes der till gamble Andres Larsson, Staffan Nilsson, Hans Michelsson, Jochum Christensson, Ifwar Jönsson, Per Truesson, Hindrich Klåckare, Reinholt Hålgersson, Ingwar Erlansson, Rasmus Lärka, Olof Kulle, Erich Torkelsson sampt Predicanten Jacob Nilsson, hwilke woro tillstädhes,
Rådstugu Rätten förehölt desse personer, att gifwa sin sanning här om tillkänna, om dhe något wetta, dhe dhå sådant intet fördöllie wehle, Uthan således uthsäija sin sanning som dhe medh Eedh kunna bestyrkia om påfordras, hwar till swaradhe gamble Borgaren Andres Larsson som är 88 åhr gammal och bodt här i staden i 54 åhr, Staffan Nilsson 71 åhr gammal och bodt här i staden i 39 åhr, Hans Michelsson 96 åhr g:l warit Borgare i 46 åhr, Jochum Christenss: 54 åhr g:l och warit här i staden i 52 åhr, Ifwar Jönss: 87 åhr gammal warit här i staden i 42 åhr, Per Truesson 65 åhr g:l Barnfödt här i Stadhen, Hindrich Klåckare 59 åhr gammal, födt här i stadhen, Reinholt Hålgersson 62 åhr g:l warit här i stadhen i 50 åhr, Ingwar Erlansson 63 åhr g:l född här i stadhen, Rasmus Lärka 50 åhr g:l föd här i stadhen, Oloff Kulle 53 åhr g:l Barnföd här i stadhen, Erich Torkelsson 60 åhr g:l war Borgare för krieget, Predicanten Jacob Nilsson 71 åhr gammal, barnfödh här i stadhen, hwilke alle samhelligen tillstodhe, att Hr Rådmannen Petter Mörck sigh så wähl för krieget som uti krijget och jämbwähl sedhan, warit en redelig och berömmelig Man, och sigh wähl förhållit, så emoth een som androm, Intet handlat emoth sin Trohets Eedh, eller med dhe fiendtlige hafft något marchopi, utan hulpet Borgerskapet medh många Penningar till att utgifwa för staden och Borgerskapet, utj dhe orolige tijder, att icke dhem något ondt skulle wedherfaras eller staden upbrännas af dhe dhå ankommandhe Partier, hwilke kommo som offtast så wähl till landz som siöss, och blef han så wähl som dhe åthskillige gångor slagne och illa handterade af fientlige sälskapet, hwilket alt dhe öfrige af Borgerskapet samptelige och tillstode således passerat och tillstådt wara, bewitnas medh stadens Sigill och närwarandhe Magistratens Underskrifft. Actum ut supra.

Samma dagh. Borgmester Elias Löfberg låtit upbiuda Tredie gången dhen gårdh söder på Torget som han sigh af gamble Andreas Larsson tillhandlat."

Källa: Simrishamns rådhusrätt och magistrat AIa:4 (1708-1721), bild 5/sid 5 ff, AID: v98025.b5.s5

Åter till huvudmenyn : Åter till Simrishamn