Svensk/Engelsk ordlista - Swedish/English dictionary
English/Swedish

[ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö ]

L A-Ö
lagman chief district judge
landsfiskal district police superintendent (UK), sheriff (US)
landsförsamling rural parish
landshövding ~governor of a county
landskanslist county clerk
landskontorist conuty clerk
landsting county council
lantarbetare farm-hand, farm worker
lantbrukare farmer
lantegendom farm
lantgård farm
lanthandel general store
lanthandlare county-store keeper
lantmätare surveyor
lokförare engine-driver, engineer (US)
lots pilot
luffare tramp
lungsot consumption
lungtuberkulos pulmonary tuberculosis
lägermål (otukt) fornication (ogifta), adultery (gifta)
läkare doctor
länk link
landsarkiv provincial record office
länsman district constable, sheriff (US)
länsmansboställe constable´s house
länsstyrelse county government
lärare, lärarinna teacher
lärling apprentice
löjtnant lieutenant
lönskaläge fornication
lösdrivare tramp, vagrant
lösdriveri vagrancy
löskekarl tramp, vagrant
M A-Ö
magistrat borough administration
mansbot man´s penalty
major major
mantal unit of land
mantalslängd register of population, record of census
matronymikon matronymic
mejeri dairy
menig (milit.) private
militärläkare army sugeon
mjältbrand anthrax
mjältsjuka melancholia
mjölnare miller
morbror uncle, mother´s brother
morfar grandfather, mother´s father
morgongåva morning gift
mormor grandmother, mother´s mother
moster aunt, mother´s sister
murare mason, bricklayer
murmästare master mason
myndling ward
måg son-in-law, daughter´s husband
målare painter
mönsterskrivare company cashier
mönstra av (sjö) sign off
mönstra in (milit.) enroll, enlist
mönstra på (sjö) sign in
mönstring (inskrivning) enrolment, enlistment
mönstring (milit.) muster
N A-Ö
namne namesake
naturaliserad naturalized
naturlig son/dotter natural son/daughter
nyheter news
nämndeman lay assessor
nöddop emergency baptism
O A-Ö
obefintlig missing person
ofärdig crippled
ogift (kvinna) spinster, unmarried, single
ogift (man) bachelor, unmarried, single
omgift remarried
omkomma (olycka) be killed, die
omyndig (förklarad) legally incompetent (declared)
omyndig (minderårig) under age
ordinarie in ordinary
orlov discharge
oäkta barn illegitimate child
P A-Ö
pastor vicar, minister
pastorat church district (a number of parishes)
patron (på egendom) master, landowner
patronymikon patronymic
pension (gå i) retire
pensionering retirement
pensionär retired, retiree, pensioner
pest plague, pestilence
piga maid-servant, servant-woman, maid
pistolsmed gunsmith
plåtslagare sheet-metal worker
polis, polisman policeman, police officer (US)
politiker politician
postmästare postmaster
predikant preacher
prinsessa princess
privilegibrev charter
profoss military prosecutor
prost dean
provinsialläkare district medical officer
präst clergyman
prästgård minister´s house, vicarage (UK)
prästman clergyman
prästvigd ordained
Q A-Ö
qvinnfolk female
R A-Ö
rakitis rickets, rachitis
redare shipowner
register register, book of records
registrator registrar
repslagare rope-maker
riddare knight
riksdagsman member of parliament
riksråd cabinet minister
rulla (lista) list, roll
ryttare (milit.) cavalry soldier
ryttmästare cavalry captain
rådhusrätt town court
rådman member of municipal court
rödsot dysentery
rötfeber (kallbrand) gangrene
rötfeber (sårfeber) ulcer
rötfeber (tyfus) typhoid
S A-Ö
sadelmakare saddler
sakristia vestry
salpetersjudare nitre boiler
sambo cohabitee
sjuklighet poor health
sjöman seaman, sailor
skattebonde taxed freeholder
skattehemman taxed freehold
skatteskrivare taxation clerk
skeppare skipper, master mariner
skild (leg.) divorced
skild person divorcee
skomakare shoemaker
skrå (gille) guild
skräddare tailor
skäppland 1/6 acre
slag (hjärn) stroke
slaktare butcher
släkt (en) family
släkt (vara .. med) be related to
släktforskning genealogy, genealogical research
släktgren branch, line
släktgård family farm, hereditary farm
släktnamn family name
släkting relative
släktled generation
släkttavla (ättlingar) table of descendants
smed blacksmith
snickare carpenter
socken parish
soldat soldier
soldattorp soldier´s cottage
sondotter granddaughter, son´s daughter
sonhustru son-in-law, son´s wife
sonson grandson, son´s son
sotare chimney-sweep
spanska sjukan Spanish flu
spädbarn infant
stadsförsamling town parish
stadskassör town treasurer
statare farm worker
stift diocese
styckjunkare warrent officer
styrelsemedlem member of the board
styvbarn, -son, -dotter stepchild, stepson, stepdaughter
styvbror, -syster stepbrother, stepsister
styvfar, -mor, -förälder stepfather, stepmother, step-parent
svagsint feeble-minded
svåger brother-in-law
svägerska sister-in-law
svärdotter daughter-in-law
svärfar father-in-law
svärmor mother-in-law
svärson son-in-law
syskon brother(s) and/or sister(s)
syssling second cousin
systerdotter niece, sister´s daughter
systerson nephew, sister´s son
sårad wounded
sängbunden bedridden
säteri estate
säteri (gods) country seat
T A-Ö
tattare gipsy
taxeringsvärde rateable value
tegelbruk brick-works
testamente will, last will and testament
testamentera bequeath
tillfångatagen (milit.) taken prisoner
tillgångar assets
tillhöra (en släkt) belong to (a family)
tillnamn epithet, by-name
tilltalsnamn used first name
ting, tingsrätt district court
tjäna serve
tjänstefolk servants
tjänstehjon servant
tjänsteman salaried employee
tjänstgöra som work as
tjänstledighet leave of absence
tomt property, piece of land, lot (US)
torp croft
torpare crofter
trumpetare bugler, trumpeter
trumslagare drummer
trånsjuka consumption
trädgårdsmästare gardener
tullskrivare customs clerk
tunnbindare cooper
tunnland acre
tvilling twin
tvinsot (lungsjuka) tuberculosis, consumption
tvinsot (avtyning) atrophy
U A-Ö
undantag ~allowance
ungkarl bachelor, unmarried, single
ungmö (gammal) old maid, spinster
ungmö (ung) maid
uppbördsman tax collector
upplösa disolve
urmakare watch-maker
ursinnig mad, insane
utdöd extinct
utfattig pauper
utflytta move out
utomäktenskapliga barn illegitimate child
utskrivning (milit.) conscription
utsocknes living outside the parish
utvandra emigrate
V A-Ö
vagnmakare cartwright, carriage-builder
vargeringsman extra soldier, reserve soldier
varning caution
vattusot dropsy
vice häradshövding deputy district judge
vice pastor curate
vigselregister register of marriages
volontär (milit.) volunteer
vådeld accidental fire
vänsterhänt left-handed
värvning (ta) enlist
Y A-Ö
yrke profession, trade
Å A-Ö
åbo ~farmer
ålderdomsbräcklighet decrepitude
ålderdomshem home for the elderly
ålderman (by-) (village) alderman
Ä A-Ö
äktenskap marriage
änka widow
änkling widower
ärvd sak heirloom
ätt family
ättling descendant
Ö A-Ö
överförmyndare chief guardian
överleva survive
överlåta transfer ownership
överste colonel
överstelöjtnant lieutenant-colonel

Åter till huvudmenyn