Simrishamn 1694

Specification och Opsatts uppå här uthj Stadhen Cimbrishampn befindeligen boende och wistandhe, så aff Andelige, Civil-Betienter, Magistratspersoner, menige borgerskap medh boosttiandhe Änckior, huusfolk, Båssmän och Arbetskarlar, sampt huilke, huru och för huadh näringh dhe skattsatte äro, effter innewarandhe åhrs Taxeringh blifwandes menigheeten som underfölier nembl. Anno 1694

Aff Andelige Ståndet   Dreijaren  
Pastoren Wyrdige och Wällärdhe   Anders Jönsson 3/4
Hr Andreas Berghlijn      
Scholæmester Jacob Nicolaj   Glaasmestaren  
Klockaren Per Joensson   Daniel Wimmerby 1/8
       
Civil-Betiente   Bleuteckiaren  
Tullnehrn Niels Larsson   Niels Hansson 1/2
Besöckiaren Petter Frijberg      
    Bödker  
Magistrats-Personer   Hans Blekingh 1/8
Borgmester Christiern Osengius      
Rådman Petter Mörck   Murmester  
Rådman Magnus Krabbe   Per Hansson Murare 1/2
    Nils Olsson, nykommen och oskattlagd  
Borgare som Jordh bruuka och      
ingen annan handel drijfwa   Bagare  
Rådman Krabbe för Matts Skräddares Jordh 1. 1/4 Jöns Nielsson 3/4
Anders Laurisson för iordh 2. Paul Hindricksson 1/4
Jochum Christensson 2. 1/2    
Jonas Pedersson 1. Krögare  
Mårten Truedsson 1. 1/4 Hustru Karenn Wefwers 1.
Rasmus Persson 1. Måns Axellsson 1/?
Hans Christensson 2. 1/2 Mårten Andersson 1/4
Hans Mickellsson 1. 1/4    
Lars Andersson 2. Skippare och Fiskiare  
Erick Torkellsson 2. Staphan Christensson af en Jacht 1/2
Lars Knudtsson 1. 1/4 Olof Johansson af sin fahrkost 1/2
Hustru Margreta Jacobsdotter 2. Olof Jönsson både för fahrkost  
Nils Snidker 1. 3/4 och fiskierie 1. 1/2
Ingeborg Sal. Pål Brodssons 2. Bengt Korgh för fahrkost och  
    fiskerie 1.
Borgare som bruuka iordh och   Olof Ingemarsson för sin dehl uti  
handel der iempte   samma lilla fahrkost 1/2
Staphan Nielsson för iorden 3    
- för sin handel 1. 1/4 Fiskiare Allena  
Måns Holgersson för iorden 2. 1/2 Olof Nielsson för fiskerie 1/8
- för sin handel 1. Niels Persson Degne 1/4
Lars Persson för sin iordh 1. 1/2 Niels Tufwesson Krecka 1/2
- för öfrigh skattfrij för giästgifweriets skull   Rasmus Lärkia 1/2
Knuth Andreasson för sin iordh 1. 3/4 Olof Persson Kulle 1/4
Dito för Jöns Hanssons 2. Jöns Olsson 1/8
- för sin handel 1. Swen Waltersson 1/8
    Erland Nielsson 1/8
Efterskrefne idka kiöpmanskap   Anders Jöransson 3/8
allena nembl.   Lars Holmboo 1/2
Hustru Mätta Hanssdotter 3. Holger Reinholtsson 1/3
Matts Holgersson för handell 2. Ingwar Erlandsson 1/4
Mårten Plettz 1. 1/4 Reinholt Holgersson 3/8
Johan Kiönich 1. Berndt Holgersson 1/8
Anders Jacobsson för handeln 1. 1/2 Per Ibson 1/8
Per Pettersson Mörck dito 1/2 Hindrich Klockor 1/4
Erick Larsson för sin ringa handel 1/3 Per Andersson 3/8
Håkan Hansson Ring aff sin crambod 1/4 Håkan Jöransson 3/8
    Per Truedsson 1/4
Af Magistrats-Personerna idkas ingen      
handell wijdare än någon aff   Boosittiandhe och Skattsatte  
Rådmannen Petter Mörck der   Änckior  
före Skattsatt 1. 1/2 Hustro Suosanna sal. H:r Holgers 1/8
    Hustro Maren Sal. Lars Bagges 1/8
Handtwärkare aff Fältschierkonsten   Appollonia Sal. Jöns Nielssons 1/8
Matts Jönsson 3/8 Elna Jiohlsdotter 1/8
Ludwigh Prætorius 1/4 Boela Ifwers 1/8
    Hustru Märta Sal. H:r Oloffs  
Kleensmeder   Lomwijks, hafwer nyligen kiöpt  
Nilss Ericksson 3/8 sigh gårdh här i Stadhen, således  
Anders Jönsson 1/4 eij kommin uthj Skattlängderne  
       
Snickare   Oförmögne Änkior som hafwa fuller  
Nils Snicker för handtwerket 1/4 här sine huus, men gifwa dock eij  
Matts Clemetsson 1/4 wijdare än Mantahl och Mathlagh.  
Per Hindricksson 1/3 Edla Sal. Niels Persson  
    Anna Jacob Larsson  
Skräddare   Elisabeth Olof Christopherssons  
Anders Paradijss 1/2 Annika Danielsdotter  
Hans Larsson 1/4    
Swen Torsson 1/3 Arbetskarlar som gifwa Allenast Man-  
Hans Persson 1/3 tahls och Mathlags Skatt och sittia  
    till huusa i Stadhen Nembl.  
Skomagare   Joen Persson  
Hans Christensson för handtwerk 1/4 Efwert Börgesson  
Rasmus Wijborgh 1/4 Matts Joensson  
Oloff Jönsson 1/4 Måns Håkansson  
Matts Håkansson 1/3 Joen Nielsson  
Sören Persson 1/3    
Niels Jönsson 1/3 Efterskrene äro nykompne och än eij  
Tohre Schweder är en affdankat   i längderne införde, Nembl.  
Ryttare, nyss kommen hijt in i   Lars Hansson Hyre Båssman  
Stadhen således icke Skattsatt.   Tufwe Clemetsson fiskiare  
    Hans Timmerman  
Hattmakaren      
Oloff Ingemarsson 1/3 Stadsens Båssmän äre Nembl.  
    Ordinarie  
Sadellmakaren   Jöns Jönsson Liungby  
Christopher Schmidt 1/8 Nilss Joensson Gladsax  
    Anders Andersson Westerwijk  
Remsnijdare   Mårten Trölsson Skipbyggare  
Rasmus Larsson 1/8    
    Extra-ordinarie  
    Oloff Swensson  
    Per Holm  
    Åge Wannebergh  
    Anders Skomakare  
       
    Huilke efter Kongl. Maij:tts allernå-  
    digste Reglement åthniuta deres åhr-  
    lige löhn och Monderingar enär på-  
    fordras, huar aff 4 st. äro på Tough.  

Åter till huvudmenyn