1683 höstting(a) Albo

  Jacob Ulff, tilförordnat Häradzhöfding uthi Willandz, Gierdz och Ahlbo häradt, Giör witterligit att Åhr Christi 1683, fredagen den 21 Septembris, Tå Ordinarie Ting höltz j Bröserup, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, Närwahrandes Chronones Befallningzman Ehrebohren och Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, sampt lagläsaren Nicolaus Brasch, medh tillförordnade Häradtz Nämbdh, Nembl:

  Dommaren, Nills Ollsson j Skiberup,
  Nembdemän, Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson j Ellmhult,
  Jöran Persson j Tiörnery,
  Nills Persson j Rörum,
  Måns Trullsson j Brösarp,
  Håkon Mårtensson j Biörneboda,
  Lasse Jonsson i Mielby,
  Per Jönnsson i Saxhusa,
  Swen Persson i Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskiebeck,

  Jakob Gudmundsson i Gräflunda.

  Samma dagh giorde Lagläsaren Nicolaus Brasch effter Hr Häradzhöffdingens föreläggelse, sijn Trooheetz Eedh.

  Der näst framstodh Borgmestaren och Hospitals föreståndaren i Christianstadh, Ehreboren och Wälbetrodde Johan Petrejus som lät Uppläsa städzmåhls verification pro A:o 1682. item Specification på Oldengäldh och Oldenswijn dito, aff Hospitals godzen Uppbuhrne, hwilket således sant wara, medh Eedh bewittnades, aff Håkon Andersson j Biörnstorp, och Boo Mårtensson j Åkery, hwareffter bewilliades Tingz attest.

  Samme dag inkom Jägerijes Fiscalen Ehreboren och Wälbetrodde Magnus Gabriel Bussius, uppwijsandes Hans Kongl: M:tz Allernådigste fullmacht, som blef Uppläsin, och der effter fordrade Fiscalen 8. grandskningzmän, till at besichtiga Kongl. M:tz Eenskyllte och folketz skogar, hwar till Nominerades effterskr:ne Nl:n Per Jönsson i Saxhuuset, Swen Persson j Bestekille, Erik Bodelsohn j Swijneberga, Anders Gudmundsson i Hollma, Per Nillsson i Breedabeck, Rasmus Johansson j Luderödh, Boo Mårtensson j Åkery och Nills Månsson i Rafflunda, desse at grandska alle Hans Kongl. May:ttz och Cronones skogar i Ahlbo häradt, och taga medh sigh Heijderijdaren Måns Simonsson j Flakabroo medh dess skogzwachtare.

  N:o 1.
  Der Näst framstodh Håkon Håkonsson j Elliarödh, som lagligen hade instemdt Isaach och Bengt Mauritzsöhner ibidem, angående Een Landztingzdoom af d. 19 Julij sidstledne. Som innehåller 1. At Isach Mauritzon bör erklära Håkon Håkonsson och hans hustru, som Landztingzsluutingen i sigh sielff innehåller, Nu för Rätten bleff Uppläsin och påskrijfwen. 2. at betahla bewijslige Expenser. 3. at betahla 10 D:r S:M:t bööther till sit Herrskap. 4 Att plichta för bruten förlijkningh effter Häradtzdommarens doomb, Eller, så för det Eena som andra lijda Execution.
  Derpå inlade Håkon Håkonsson een Expense=Räckningh lydande på 61 D:r 4 öre S:M:tt, begärandes her öf:r Execution.
  Der emoot Mötte Isach och Bengt Mauritzöner för Rätten, och inlade Isach sitt skrifftlige inlägg, som bleff Uppläsit, lydandes som fölger, nu ad acta lagt, dess contenta, at Isach beder sig medh Rätten eij måtte öffwerijlas, anseendes dansk lag förunnar honom 3 åhrs tijdh at disputera Landztingzdommen, innom hwilken tijdh han högre Rätt will sökia, Och i ty dess uthan begärte at saken måtte Uppstå till Näste Tingh, som Rätten consenterade.

  2.
  Sedan inkom bem:te Håkon Håkonsson, som sammaledes hade instemdt Mauritz Johansson i Elliarödh med dess söhner Isach och Bengdt Mauritzsöhner, för dhet dhe skulle slagit stembningzmennerne, hwilken saak effter Landztingzdoom aff d. 19 Julij är remitterar till Forum competens, der at lagligen Uthföras, och inlade Håkon Håkonss:n sit skrifftelige inlägg, nu för Rätten läst och påskrijfwit lydande som fölger, ad acta lagdt.
  Begärandes Håkon Håkonsson at wittnen måtte förhöras, Tå framstodh Nills Månsson j Elljarödh, som således bekienner sigh warit medh Een Ryttare Swen Håkonsson j Elliarödh, at citera Isach Mauritzon och Bengt Mauritzsohn medh deras Fader, Och när dhe hade stembdt, så kom Isach Mauritzon och togh honom i armen, och förde honom j Bäncken, Och åter ryckte honom ifrån Bäncken igen emoot Bordet, och togh honom i hååret och slengde honom bort emoot wäffwen i Ugnbäncken, och så kom Isachz Moder inn, och reeff hans händer uthaff dess håår, Och så kom Nills Månsson uth genom een bakhuus dörr uthan hufwudtak, och kom han till Johan Erlandsson j Elliarödh, och Tyge Persson i Sancht Oluffz, som sågo huru han war medhfahren, Men Ryttaren Swen Håkonsson fick ingen hugg, ty han gick uth, När Isach togh uthi Nills Månsson.
  Tå tillspordes Isach Mauritzon, Om han haff:r någott ondt emooth Ryttaren Swen Håkonsson, der till Isach swarade sigh inthet ondt haffwa emoot Ryttaren, och war Ryttaren eij tillstädes. Och begärte Isach Mauritzsohn dilation till Näste Tingh, att föra sijne skähl, som sammaledes aff Rätten bewilljades.

  3.
  Wälborne Hr Beckernes Rijdefougde Wäll:tt Jöens Christensson Hestebeck, Contra Jeppe Persson j Lillemölla, Angående Ett hemman j Elliarödh, som Arffwedh Åkesson förra påboedt, Och Jeppe beklagades haffwa uthsuttit, Säden medh hööt på Några åhrs tijdh bortflöttiat, sampt Olofwandes dragit der ifrån, twert emoot lagh och Recessen, Och icke betallt det resterande Landgille, praetenderades derjempte Jöns Christensson bröstfelligheeten som är satt på Gården, effter Häradztingz Attest den 30 Martij 1680 af Carl Paulin uthstådd 100 D: S:M:tt medh dehlens omkåstningh.
  Her Emoot Mötte Jeppe Persson j LilleMölla, som ingaff sitt skrifftelige Swar, lydandes som fölger, ad acta lagt.
  Och såsom Jeppe j LilleMölla beroopar sig på wela sökia sitt Herrskap, och sökia förlijkning medh Beckerne, så gifwes honom der till Dilation till Näste Tingh.

  4.
  Samme dagh framkom Probsten och Kyrkioherden Ehrwyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius, som bewiste sig lagligen hafwa instemt Isse Nilsson j Raflunda, och Nills Ostredss: i Torup, Angående Een fordring på 55 D:r S:M:tt som KyrkioInspectoren Wälbetrodde Johan Kruuse på dhem Assignerat till Proubsten att betahla, som bewijsas medh Inspectoren Assignation, att dhe böra betahla honom 54 D: 25 öre Silf:rM:tt.
  Nills Ostredsson j Torup her emoot Mötte, och säger sigh wela betahla till Hr Probsten hwadh dhe blijffwa skylldige, och förmehnar haffwa Något att afkorta, som bleff effterseedt, Men finnes fast ringia.
  Resolutio
  Såssom Kyrkiowerderne Isse Nillsson i Rafflunda och Nills Ostredsson j Torup effter KyrkioInspectorens Räckningh befinnes blijfwa skyldige för åhren 1678 och 1679 54 D:r 25 öre S:M:tt och för åhr 1680 20 D:r 12 3/4 öre S:M:tt.
  Så tillfinnes dhe att betahla till Hans Ehrew:tt Probsten Hr Jonas Nericius, dhe honom assignerade 54 D:r 25 öre S:M:tt effter lagen, eller lijda Execution, hafwandes sedan frijheet att taga Tingzwittne, hwadh skada dhe för Ödesmåhl lijdit, som i förrige Tingz attest eij skall wara infördt, och det tå dhem kortas och godt giöres, uthj dhe rest:de Penning:r 20 D:r 12 3/4 öre S:M:tt dem påföres pro Anno 1680. Till Kyrkian at betahla.

  5.
  Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas j Raflunda, Contra Swen Persson j Bestekille, som han lagligen hade instedt, Angående 2 Tunnor åhl. Probsten bekiände sig wara förlijkat medh sijn Contrapart hwarföre actionen cesserar.

  6.
  Nills Lasson i Yngsiö
  , Contra Per Larsson j Lönnehollt, som han lagligen hade instemdt, Angående Een hoppa, som honom genom lag och doom war wunnen ifrån, begärandes Nills Lasson doom Öfwer Per Larsson, för samme hoppa at få sijne Penningar igen, medh Causerade omkostning.
  Och woro Per Lasson j Lönnhult och Nills Jakobsson j Blestrup tillstädes, som för Rätten räckte handh till Nills Lasson i Yngsiöö, att hålla honom skadeslöös för sijne uthlagde Penningar och anwende bekåstningar, in till dess saken wijdh Gersse H:tz Tingh emoot Per Nillsson j Muslunda uthfördt blijf:r.

  7.
  Samme dagh framkom Anders Nillsson[!] j Gräflunda, som lagligen hade instembdt Gudmund Jakobsson j Gräflunda och Per Jakobsson i Hwijdeby, Angående Något Barnegodz som han inthet mäcktar längre at haffwa inne hoos sigh, Anseendes det hans hemman är dess wärre afbrendt, hwarigenom han ähr kommen i Armodh Och Oförmögenheet, welandes derföre bem:te Barnegodz leffwerera ifrån sigh. Her Emooth Mötte Gudmund Jakobsson i Grefflunda och Peder Jakobsson i Hwijdeby, som beroopade sigh på Suhne Håkonsson i Skiberup, och Anders Persson i Monslunda att wara närmare, och att Trulls Hansson och Christen Hansson j Hwijdeby, äro lijka så när till att taga emoot Barnegodzet, som dhe ähre.
  Anders Månsson i Grefflunda insin:de Barnebreffwet, hwaruthj befinnes Godzet wara Taxerat i Penningar till 180 D:r S:M:tt, Och såsom han ähr Barnsens styffader, Och inthet förmåår längre hafwa godzet, Oppbiuder han det nu för Rätten att blijfwa qwitt.
  Resolutio
  Alldenstund Anders Månsson j Grefflunda är Barnsens styffader, Alltså är han icke plichtig Barnegodzet längre att hålla, hällst emedan han medh Olycklig Eeldebrand är heemsökt, Och blijfwa altså Gudmund Jakobsson och Per Jakobsson medh dhe ander Närmaste aff slächten, som ähro, Suhne Håkansson j Skiberup, Anders Persson i Månslunda, Trulls Hansson och Christen Hansson i Hwijdeby pålagde, dhetta Barnegodz som ähr 180 D: S:M:tt att proportionaliter effter dheras förmågo Emoottaga, hwartill uthnemdes Håkon Mårtensson i Bierneboda, och Jakob Gudmundsson j Gräfflunda, at taga till sig Nills Håkonss: i Grefflunda och Per Jeppesson j Liungsery, at dhem emillan Liquidera, och godzet lagligen Taxera, Och sedan Een för alla och alla för Een at swara, Och medh hwarandra er wakande öga haffwa, at Barnegodzet eij kommer till korta, Barnen i framtijden till skada, uthan der medh Omgåås, som dhe tänkia i längden at Answara.

  8.
  Anders Månsson och Håkon Månsson j Rörum
  , instembdt Swen Arffwedss:n ibidem, för Arffwegodz.
  Nembdemannen Nills Persson j Rörum berättar saken wara på gode wägar till förlijkningh, och halffparten Arffwegodzet redan wara uthtaget aff Anders Månsson, och Håkon Månss:n nu liggier siuuk, derföre begärat dilation till Näste Tingh i fall dhe i medler tijdh eij kunde för Eenas, och stembningen at ståå wijdh macht, som bleff aff Rätten bewilliat.

  Der Näst framkom Cronones Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon i Mielby, och framstellte för Rätten Diverse Persohner.
  1. Ett qwinfolk Tyra Trullsdotter aff Bestekille, som åhr 1681 7 á 8 wekur för Walborgmessa bekienner sig wara lägrat på Swabesholm, Men Neekar sig eij wetta hweem barnefaderen ähr, och är detta hennes första förseelse.
  2. Elena Håkonsdotter aff Rörum som twenne reesor är belägrat aff drengen Nills Ollsson j Rörum och ingen af dhem plichtat.
  3. Anna Andersdotter af Rörum som är lägrat af een dräng Lars Nillsson ibm, hwilken dreng nu för den Larsmessetijdh säijes wara bortrymdh till det dansche skiepp, som lågh wijdh Kijwijk, och Barnet siuknat och dödh bliffwit.
  4. Anna Mattzdotter aff Hiellmerödh, som är lägrat aff Ryttaren Swen Ståhlhammar, aff Wälb:ne Hr Major Ridderschantzes Compagnie.
  Öffwer desse begärer Cronones lendzman doom.
  Resolutio
  Såsom befinnes öffwanbem:de instemde Persohner förseedt sigh medh hoordoms Syndh, så tillfinnes dhe och hwar effter sijn förseelse at plichta, Nembl:
  1. Tyra Trullsdotter aff Bestekilla för Enkelt hoor              5 D: Smt
  2. Ellna Håkonsdotter aff Rörum för Twefalt hoor             15 D: Smt
  drengen Nills Ollsson ibm dito dubbelt hoor                      30 D: Smt
  3. Anna Andersdotter af Rörum för Enchelt hoor               5 D: Smt
  4. Amma Mattzdotter aff Hiellmarödh för Enckellt hoor     5 D: Smt
  Desse Öfwanbem:te at uthlägga bötherne effter lagh, eller lijda Execution, och hwarså woro dhe eij orka botum, tå att plichta medh kroppen.

  Dess qwinfolkz saak, som är lägrat aff drengen Per Andersson j Andrarum, Uppskiutes till annat Tingh, tå j lijke måtto Ryttaren Swen Ståhlhammar och drengen Per Andersson j Anderum instemnas måtte.

  Änn wijdare lät Lendzmannen Berthell Månsson[!] förestella Een Mann Oluff Andersson Bödker, aff Bestekille, Barnfödd i Nibe i Juttland, som beklagar, at haffwa sijn laggiffte hustru benemdh Ingeborg Gertzdotter aff Krutladan i Weberedh, och nu tillkommande fastelagens Söndagh på 5 åhrs tijdh inthet Omgåtz medh henne, Uthan hafft i sitt huus Een annan gifft qwinnos Persohn, Anna Persdotter benembd, hwars Mann på 10:de åhr sedan bleff skrijfwen till Knecht, Lars Fyynbo benemdh, och kom uth widh Carlshambn, och haff:r dhenne qwinnan warit honom på det andra åhr, och haffwer han hafft 9 Barn medh sijn förste hustru Inger Pofwelsd:r aff Örkeliunga, som medh 6 sijne barn är dödh. Och medh dhenne andre haff:er han intet barn, Uthan allenast Ett som är dödh fött, och derföre måste han ståå skrifft i Ystedh kyrkia för Prästen Hr Lars, och haffwer han nu på 1½ åhrs tijdh inthet warit till Alltars.
  Och såsom qwinfolket Anna Persdåtter icke är tillstädes differeras saken till nästa tingh.

  Hwar medh Tinget dhenne gången slutades.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 30-60 (AID: v217883.b30, NAD: SE/VALA/0382503) 

  © Magnus Lindskog, 2015-2016