1684 hösteting Albo

  Anno 1684 d. 11 Septembris hölltz Ordinarie Ting i Bröserup, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, uthj Cronans Befallningzmans Wälbetrodde Zacharias Stobaej, och samptl: Rättens praesence.

  Samme dag framkom Corporalen Mannhafftig Lars Brasch, begärandes Opartijske Männ, att grandska ett hemman aff hans Rusthålldh i Bonnerum, som Bonden Måns Persson förre åboodt, hurudant det nu förefinnes i huus, Byggningar Och gärdesgårdar, medh wijdare; Altså der till uthnämdes Nemdemännerne W:tt Jöran Persson i Tiörnery och Håkon Mårtensson j Biörneboda, som taga sig till Lars Arffwedss: i Bonntoffta, och Måns Andersson ibidem, granneligen at öfwersij Bröstfelligheeten som på be:te hemman och dess tilliggande förewijsas kan, och det styckewijs i Penning:r Anslåå, och wijdh Näste Ting at giöra dheras affsicht, som dhe finna rätt och förswarligit.

  Samme dag inkom Häradtzhöffdingen Edel och Högachtat Hr Carl Paulin, och bewijste medh itt köpebreff, aff Professoren Höglärde Hr Nicolaus Wulff, d. 10 Martij 1684 uthgiffwit, sigh haffwa kiöpt dhe skogzlåtter Billelåtterne eller dhe Dödas låtter benemde, som till Marchiegårdh äre beliggiande, Een skogh på Fiskiebeckz lyer, och een lått på Lilla Elierödz skogh, som tillsammans ähro femtijo Swijns oldon, och giordes effter begäran förbudh, at ingen må drijsta sig till att hugga något aff Rooten, eller aff windfäller; utan Hr Paulins loff och Minne, Och om Någon här emoot haff:r något att säija, wille wijsa sijne skähl, att deröffwer kann skiee ett laga uthslagh.

  Sammaledes begärade Hr Paulin grandskningzmänn, att besee dhe Skogzlåtter till Lilla Ellerödh och på Fiskiebeckz Lyer, som kallas Bille låtterne, huruledes dhe förefinnas medh Oldenskogh i detta innewahrande åhr, som och hwadh skogzskada kan wara skiedd på bem:te Skogzlåtter, på 3 ågrs tijdh tilbakars; Altså der till uthnemdes Nemdemannen Wäll:tt Måns Frennesson j Ellmhult, som taga till sigh Oluff Swensson, Anders Arfwedsson, Hendrik Stenkellsson och Per Ollsson ibidem, sampt Lars Ollsson j Snapparp, Anders j Liunglyckorna och Oluff Arffwedsson j Måselyckorne, hwilke förbem:te 8 Männ Noga haffwa at öffwersij, hwad olden i åhr finnes oppå be:te Bille låtterne, och hwadh stubbar som finnes huggna på 3 åhrs tijdh tilbakars, och aff hweem sådant skiedt ähr, och det samma Noga Upptekna och stubberne Numerera, och till Näste Ting giffwa dheras affsicht, som dhe tänckia at answara.

  N:o 1
  Wäll:tt Claus Thommesson j Åhuus, contra LendzM:n Truedh Jeppasson j Bonnerum, Angående gälldz fordring 15 D S:M:t, som hans hustru förewijtes skola annammat att skaffa kalk före aff Sal: Rasmus Hansson j Åhuus, hwars Successor Claus Thommesson ähr.
  Contraparten Wäll:tt Truedh Jeppesson beneekar till bem:te fordringh, att hwarken hand eller hans hustru någonsin haffwer giordt Något accord medh Sal. Rasmus Hansson i Åhuus om något lijm, fast mindre Annammatt några Penning:r, som berättat ähr.
  Claes Thommesson begärar föra sijne wittnesbördh.
  Altså framstodh Nills Hansson i Åhuusefärga, som effter afflagd Eedh betygade, att Trued Jeppesson haffwer fått penningerne.
  Trued Jeppesson protesterar emoot Nills Hanss:s wittne, aldenstund han ähr Sal. Rasmus Hanssons Broder,
  Skepparen Lars Albrechtsson j Åhuus, effter aflagd Eedh wittnade, at Sal. Rasmus Hansson j Åhuus hade frachtat honom medh kalk till Bornholm, Och samme kalk skulle han hafft aff Truedh Jeppesson j Bonnerum, förra änn krijget begyntes A:o 1676 och sade sig leffwererat Penning:ne till Trued Jeppessons hustru j Bonnrum, och i hans stugu, och att han sade sig Mött Truedh Jeppesson sielff på skogen, när dhe reeste der ifrån, och loffwat sig skola skaffa kalk derföre, innan 3 dagars förlopp, och som krijget påkom, och der bleff förbudh giordt at segla öffwer till Bornhollm, kunde han eij hempte aff kalken.
  Wijdare berättar Lars Albrechtsson, at han fölgde medh Claes Thommesson nider till Bonnerum, wijdh pass 2 åhr sedan, at fordra Penningar för kalken, tå Truedh Jeppesson war hemma och Nekade till dhesse Penningar, at dhe eij hade fått dhem, Och Truedz hustru sade der emoot, hwadh säija I Mann, säijen inthet så, Jag haff:r iu tagit emoot Penningerne, och Wij haffwa fått wår dehl der aff, och dem emillan bleff slagzmåhl derom, som Lars Albrechtsson åter otwungen medh Een dyyr Eedh bekräfftar. Truedh Jeppesson här Emoot swarade at Lasse Persson j Bonnerum haff:r giordt accord om kalken, och eij är instemder.
  Resolutio
  Såssom befinnes, att dhe omtwistade Penningar ähre leffwererade uthj Truedh Jeppessons huus, så förelägges honom at purgera sigh till Näste Tingh, om dhe i medlertijdh eij kunna förlijkas, och öffwer allt å bägge sijdor föra skählige bewijs och wittnesbördh effter laga medhfahrt.

  N:o 2
  Wälborne Fru Sophia Krabbe, Sahl: Hr Kiell Kragz, wijdh sijn Fullmechtige och Befallningzman, Wäll:tt Berthel Söffrensson, instemdt Oluff Trulsson i Krubbemölla, angående det han uthan hennes loff och minne bem:te Mölla besitter, inläggandes fullmächtigen Berthell Sörensson derom sin skrifftel: Libell, som bleff uppläsin, så lydandes, ad acta lagdh.
  Fullmächtigen på Wälborne Fru Elsae Frijses wägnar W:tt Jöns Christensson Hestebeck, inlade dess Frues städzmåhlsbreef Dat. 21 Maij 1682 på dhen Andehl henne tillkommer i samma Mölla, medh 4 åhrs frijheet, som be:te Breff för Rätten Uppläsit, innehåller. Bewijsandes der jempte medh Hans Excell:tz Hr General Gouvern:s Breff aff d: 10:de Aprilis 1683 at Möllaren niuter 3 åhrs frijheet aff Städzmåhlsbreffwetz Dato, Och som Oluff Trullsson haff:r förbätrat Möllan i dhenne framfahrne tijdh, förmodar han och honom må niuta sijn Frijheet till godo för Ödesmåhlet skulld, så wäll aff Wälb:ne Fru Sophia Krabbe, som aff dess Principalinna, Och begärar grandskningzmän, at besee hwadh förbättringh der på giordh ähr, och dess i medler tijdh att wela söka Wälb:ne Fru Sophia Krabbe, Och erbiuder sigh till Näste Tingh att wela bewijsa, at Krabbarne haffwa borttstädt Möllan 2:ne Reesor tillförrene, Och således Wälb:ne Fru Elsa Frijs tillkom Möllan borttstädia den tridie gången.
  Resolutio
  Såssom at Wälborne Fru Sophia Krabbes fullmächtige W:tt Berthel Söfrensson, instendigt påståår, at få fulla Landgillet för dhe Ödes åhren Oluff Trullss:n der suttit, Men W:tt Jöns Christensson begärar grandskningzmän at besee hwadh för bättring Möllaren haff:r giordt; Altså finner Rätten skähligt att samtyckia Männ, hwar till Nominerade Nemdemannen W:tt Jakob Gudmundsson j Gräfflunda, som tager till sig Matthis Nillsson ibm, Eske Ostredsson, Nills Håkonsson ibm, Per Jonsson i Sundre Mölla och Joen Jeppesson ibm, hwilkom förelägges, iu förr iu heller, att öfwersij hwadh förbättring Oluff Trullsson på Möllan giordt haf:r och det Noga i Penning:r Taxera, och anslåå, och wijdh Näste Ting att gifwa dheras affsicht beskrijfwen som dhe tänkia at answara, låtandes bägge parternes fullmcähtige 6 á 8 dagar föruth wetta, hwadh tijdh dhe dhenne grandskning wela anträdha och förrätta.

  N:o 3, 4
  Rijdefougden W:tt Jöns Christensson Hestebeck instemt Ryttarne aff Wälb:ne Hr Ryttemester Mont de Gommerys Compagnie, Mannhafftige Anders Frijsk och Peder Frölingh, angående olaga skogzhuggande på skogen Stijelund, som Wälborne Fru Elsa Frijs sigh tillägnar, inläggandes Jöns Christensson der jempte sijn Libell, som bleff Uppläsin och ad acta lagdh, hwaruthj han culperar Ryttarna för 7 gröna Böökers fällande, 25 stobbars och fellers Brännande, och begärar straff på dhem effter skogzordningens 7 Art.
  Der jempte producerade Jöns Christensson Diverse wittnesbördh, som haffwa hördt hwadh spörsmåhl till Ryttaren ähre giorde d. 26 Junij Nästförlijdne på Anderums gårdh.
  Och tå framstodh Nemdemannen W:tt Per Jönsson j Saxhuset som bekienner
  1. At Ryttarne swarade sig aff Nödh och trång wara dreffne till at brenna Någon aska.
  2. Att dhe ingen aska hade fått der på skogen.
  3. Att dhe eij wiste annat, änn skogen hörde till Rafflunda, och förmehnte tiena sig något till underhålldh.
  4. At dhe allenast brändt dhenne Eenaste gruffwa och icke mehra.
  5. Ingen wijst dem på at bränna i Stijelund.
  6. Anders Frijsk bekände sig brändt j Rafflunda kieske Een gång tillförrende 15 pund tillijka medh Jonas Polak och sålldt det i Christianstadh á 1 mark pundet.
  7. dhe Neekade sig brändt j andre skogar, men sade, att Rafflunda Bymänn hade brändt Pottaska, och nemde 2 á 3 st. wijdh Nampn, dem han eij kan minnas.
  Nemdemannen Anders Danielsson i Fiskiebeck berättar sigh eij wetta hwadh som passerade på Gården, eij heller kunna Minnas dhet.
  Ryttaren, Uppå Rättens tillfrågan, bekänna sigh eij huggit nider något grönt träd, uthan allenast satt Eeldh uthj 3 st gröna Böker, som woro Något lijtet rutne på dhen Eene sijden, och 10 á 12 ofruchtsamme stubbar eller fäller, som för lång tijdh warit huggna och niderfällde, och aldrig burit öxa på Något trää, uthan allenast Een stubbe, som dhe hugge på, tå Hr Beckerne kommo till dhem.
  Resolutio
  Såssom befinnes at Rytterne Anders Frijsk och Peter Frölingh Neeka till Een dehl aff det som dhem påbördas haffwa huggit och brändt, och dhe grandskningzmän som förra warit medh at syna skadan, på Hr Beckernes begäran, icke ähre tillstädes, och Een dehl warit dheras egne Bönder, ja änn och dommaren W:tt Nils Ollsson j Skiberup föregiffwer, det icke allt så passerade som skriffwit finnes, der till medh warit Natt, när dhe skulle besichtiga skadan, at dhe icke kunde giöra åthskillnadt, fast änn dhe sågo Eelden, hwad som war niderbrändt, eller fördärffwat; Altså der till Nominerades grandskningzmän å Nyo aff Rätten, Nl:n dommaren Nills Ollsson j Skiberup, Suhne Håkonsson, Oluff Jösson, och Trulls Ollsson jbm, item Hans Swensson j Rafflunda, Nills Andersson, Hans Hansson, och Per Jönsson Ring ibm, hwilkom förelägges i bägge parternes Närwahru at besichtiga bem:te Skogzskada, hwadh Ofruchtbahre Bööker som kunde finnas brände aff desse Ryttare och hwadh fruchtbahre ähre brände, och fördärffwade, at dhe inthet kunna bära Olden, och hwadh feller samaledes brände ähre, och till Näste Ting at giffwa dheras afsicht beskriffwin, som dhe tänkia at answara.

  Samme dag framstodh Wälborne Fru Elsa Frijses fullmächtige Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck, och begärte Männ att grandska Torupz gårdh med underliggiande godz och skogar, huruledes dhe nu för tijden förefinnas, Och bröstfelligheeten i Penningar Specifice i Penningar Taxera och anslåå, som och at besee Nills Ostredssons och Lasse Månssons hemman i Torup, uthi hwadh sokn dhe ähre belägne; Altså der till aff Rätten uthnemdes Nemdemannen Lasse Jonnsson j Meelby, Håkan Arffwedsson i Åkarp, Lasse Esbiörnsson och Lars Jönsson ibidem, hwilke 4 dannemänn uthj fullmechtigens Närwahru och bijwistande, dhenne grandskning förrätta, uthj hwadh som förewijsas kan, Noga achtandes, hwadh Rååmärken som finnas Om dhe 2:ne hemman j Torup, och alt sålunda förrätta, som dhe achta medh tryggt samweete kunna ahnswara, och till Näste Tingh att giffwa dheras affsicht beskriffwen.

  N:o 5
  Samme dag Wälborne Fru Elsa Frijses fullmächtige, Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck, bewijste sigh lagligen instemdt Häradtzhöffdingen Wällwijse Hr Carl Paulin, Angående dhess Praetention på 3.722 rD 10 öre S:M:t hwarom dhess inlaga lydandes som fölger, Nu ad acta lagdh.
  Herr Häradtzhöffdingen Paulin inseendt sijn Protestation, att han ähr i laga förfalld, och i Kongl. May:tz tienst uthi Een liquidation, emillan Cavalleriet och Bönderne, dess inlaga är lydandes som fölger, Nu ad acta lagdh.
  Resolutio
  Rätten pröffwar skähligt, hwadh gälldzfordringen angåår att Wälborne Fru Elsa Frijs sökier Hr Häradtzhöffdingen Carl Paulin in foro Competenti, och hwadh wittnesbörden wijdkommer, differeras dess affhörande, under Ny Citation, till Näste Tingh.

  Samme dagh Wälborne Hr GeneralMajoren, Hans Christoff Kock, låtit uppläsa Een Affkortningzlängdh, på någre öde och obrukade hemman, till 13 D: 31 öre S:M:tz Ränta, som pro A:o 1683 Eij ähre uthgifne, hwilken aff Rätten Approberades wara richtig, och Medh Häradtz Sigill bekräfftades.

  N:o 6
  Pastoren wyrdige och Wällärde Hr Oluff Axtorp, contra Måns Håkonsson j Raskarum mädh sijne 7 Medfölgare, at förklara sijn affsicht, om det twistige ängestycke emillan honom, och Oluff Bengtzon j S. Oluffz Byy.
  Dhe instemde 8 Männ Mötte och berättade sig eij kunna giöra annan afsicht änn dhe haffwa giordt.

  N:o 7
  Pastoren Hr Oluff Axtorp, contra Nills Larsson i S. Oluffz Byy, och dess hustrus Estrijs emoot honom otilbörligen föröfwade comportementer.
  Nills Larsson här emoot mötte, och beklagar sigh, att hans hustru warit något ifrån sin santz, och beder sijn siälesörgare om gunst och wänskap, och uthlofwar wela hålla sijn hustru ifrån sådant hereffter, och inthet mehra bedia för henne, om hon offtare så igenkommer.
  Pastoren är der medh till frijdz emedan Mannen Nills Larsson beder för hustrun sijn, och bleff han aff Rätten förmahnt och åthwarnat hereffter at hålla sijn hustru Estrij ifrån slijk otijdigheet, wijdh påfölgande straff tillgörandes, om hon offtare pesserar.

  Samme dagh framkomme Anders Jonsson och Anders Lasson j Anderum, som haffwa grandskat Bröstfelligheeten på Mauritz Johanss:s gårdh i Elliarödh, och war dheras afsicht lydandes som fölger, Nu Uppläsin och ad acta lagdh. Och giorde dhesse Twenne Männ deras Eedh at haffwa grandskatt, dett rättaste och bästa dhe haffwa kunnat, hwar effter Tingzwittne begäras beskrijffwit.

  N:o 8
  Majoren Wälborne Hr Jöns Ollsson Stake contra Pastoren Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Aquilonium i Rörum, Angående Een Jernkakelugn som twistas om, den Prästen tagit ifrån Esperödh gårdh, Och Hr Majorens föregiffwer warit inventarium på samma gårdh, Och begärer Måtte aff Hr Pastoren bewijsas hans hemmuhll och laga åthkomst.
  Hr Pastoren här emoot Mötte och inlade sijn Räckenskapz Book, deruthi infördt således,
  [16]79 den 29 Martij giorde Marne Sal. Frantz Rasmussons Och Jeg räkenskap medh hwar andre, Om allt hwis till dhenne dag imellan waeret haff:r, och haff:r gifwet mig i betahlning een bruden Jernoffn, och Een steenschifwe medh ford för 18 D S:M:t blifwer mig så skyldigh 9 mk S:M:t, och dermedh är alting klart oss imellan till denne dagh. Till stadfestellse, at dette så er, bekreffter wij medh egne hender, Actum Rörum ut supra.
  M: F. Rasmussons,
  Lars Berthelsson Aquilonius

  Till witterlighed
  Berthell Laursson Eg. h:d             Peder Jonsson Egen hand.

  Wijdare inlade Hr Pastoren Aquilonius, Wälborne Hr Major Ridderschantzes Bref, Dat. Wallsiö d. 10 Sept. 1684. att han haff:r tagit kakelugnen till låhns aff Hr Pastoren, som Upplästes och lades ad Acta.
  Hr Major Stake begärar, at Enkian Marena Sal. Frantz Rasmussons måtte wijsa sijn laga åthkomst till ugnen.
  Resolutio
  Saken differeras till Näste Tingh, och tå H. Maren Sal. Frantz Rasmussons och dhe twenne Männ Berthell Larsson och Peder Jonsson tillijka medh Enkian at inkomma, och hon att wijsa sijn laga åthkomst till dhen Omtwistade Jernkakelugn, i fall dhe annorledes eij kunna förlijkas.

  N:o 9
  Wälborne Hr Majoren Jöns Ollsson Stake, instemdt hustru Cicilia Sahl: Hr Pers j Meelby, Angående tillfogadt skada på dhess åker och ängh aff Enkians fänadt och hästar.
  Höglärde Hr Magister Noortström i Meelby, her emoot Mötte, och swarade, at allt hwadh skieedt woro aff Enkians fänadt, woro emoot dhess willia, och at eij skulle kunna bewijsas, att dess fää all skadan giordt haffwer, såssom och eij är grandskat, huru stoor skadan warit, och förmodar at sådant hädan effter eij skall skiee.
  Altså bleff dhenne action dem emillan wänligen componerad och bijlagd.

  N:o 10
  Pastoren i Meelby, Ehrewyrdige och höglärde Hr Magister Olaus Noortström, contra Trued Swensson j Mellby, Mårten Ollsson, Per Esbiörnsson och Nills Frennesson ibidem, Nills Larsson i Bestekille, Måns Jeppesson , Nills Frijs och Anders Frijs ibm, Åke Esbiörnsson i Gräfflunda och Ryttaren Hendrik Lustig ibidem, Ryttaren Matthias Hägg i Hiellmary och Jöns Ingewarss: i Hwijdeby, angående innewahrande åhrs Tijonde.
  Dhe instemde äre alle absentes.
  Saken differeras till Nästa Tingh, och tillsades Nämdem:n W:tt Lasse Jonsson j Meelby, att han dhem åthwahrnar dhet dhe ställa sijn Kyrkioheerde till frijdz, i wijdrigit fall står saken Öppen, at öffwer dem tå går doom, under samma citation.

  N:o 11
  Monsieur Hans Karup, contra Enkian hustru Cicilia Sal: Hr Pers j Meelby, angående Een spannemåhls handell på Kongl: Ammiralitetetz wägnar, som hon eij fyllest giordt. Tå framstodh skreddaren Christoffer Persson Propp i Swijneberga, och effter aflagd Eedh berättade, att han hörde Mons:r Karup och hustru Cicilia Sal: Hr Pers talas wijdh om spannemåhlskiöp, och begiärte han 100 T:r Rugh och Mallt, Men hon swarade sigh det icke haffwa, uthan allenast tillsammans 50 T:r Rugh och Mallt kunde afhända, Och tå begärte han det Måtte föres till Cimbitzhambn, Tå swarade hon sigh eij kunna föra det länger änn till Kijwijk, och inthet ord talades om Ammiralitetet, och sporde hustru Cicilia, Mons:r Karup, om dhe skulle skrijffwa sig något emillan, Tå sade han Neij, det behöffwes inthet, uthan han wille Annotera det i sijn skrijffTaffell, och han wille reesa nider till Christen Iffwarsson på Kijwijk, och komma igen om afftonen, eller om Morgonen bittijda, Men han kom inthet igen, och hwadh dhe taltes wijdh uthe i Bijslaget, weet han inthet.
  Byfogden Christen Iwersson effter aflagdh Eedh berättar, att han war medh drängen Hans Jönsson aff Herrestadh, uthskickat aff Mons:r Hans Karup, att spörga Preste=Enkian, om dhen spannemåhl han hade handlat medh henne om, war i beredskap Eller icke, Tå swarade Enkian, emedan hon inthet hade hördt aff Mons:r Karup på så lång tijdh, sedan dhe talltes wijdh om spannemåhlen, så hade hon sålldt bort dhen till dhem som trängde der till aff Naboerne, och hade ingen mehra igen, och war detta om S. Hanses affton.
  Drängen Hans Jönsson aff Herrestadh wittnar detsamma. Noch inlägger Mons:r Karup Esquadronsskrijfwarens Gustaff Boëtij Attest Dat. Ystadh d. 22 Julij, att han den 23 Junij war j Meelby och tillbödh PrästeEnkian Penning:r för 50 T:r Rug á 10 mark tunnan, och 50 T:r Mallt á 9 mark t:nan tå hon swarade, det war allt försålldt, hon kunde Nu inthet giöra dher wijdh.
  Mons:r Karup begärar, att såssom Enkian sållde bortt spannemåhlen, och inthet höllt detta Munteligen giorde Contract, att hon nu Måtte påläggias skaffa 50 Tun:r Rug á 10 mark t:nan och 50 T:r Mallt á 9 mark, Emoot Penningernes erläggande och äskar doom.
  Herr Borgemestaren i Cimbritzhambn Ehreboren och Wälbetrodde Hendrich Johansson, Oppå Enkians wägnar emoot Esqvadrons skrijffwarens Attest och Mons:r Karupz propostion på det högste protesterar, aldenstund icke wijsas Något skriffteligt contract dhem emillan uprättat, eij heller Kongl. Ammiralitetet eens dem emillan warit Nampngiffwit.
  Inlade der iempte Enkians Swar, så lydandes, att hon icke haff:r Contraherat medh Mons:r Carup om Någon spannemåhl på Ammiralitetetz wägnar, hwarken Muntelig eller skrifftelig, och när han sidst talade medh henne, loffwade han straxt komma igen ifrån Kijwijk och sluta kiöp, Men icke kom, så förmodar hon sigh eij på hans löösa tahl warit plichtig hålla honom någon spannemåhl till handa, och begärar doom, medh causerade Expenser.
  Tilspordes parterne om dhe haffwa något wijdare att andraga, Swarades Neij.
  Resolutio
  Alldenstund Mons:r Hans Karup Något skriffteligt Contract medh dhen Ehrebohrne Matronan, hustro Sissela Sal. Hr Peders j Meelby, oppå Kongl. Ammiralitetetz wägnar, eij kan oppwijsa Något kiöp wara slutat, myckit mindre det medh Någre giltige skähl och wittnesbörder fulltyga, eij heller om Något wist qvantum, wijdare änn det han sielff på hustru Cicilias breff haff:r annoterat, och anskrijffwit, Eij heller Någon tijdh eller Termin och afftahl giordt om lefwereringen; Altså kan Rätten eij willfahra Monsieur Karup uthj sijn åstundan, uthan Enkian i detta fall ifrån hans tillmähle Libererar och frijkenner, och omkostningen å både sijdor Upphäffwes.

  N:o 12
  Mons:r Hans Karup, contra Pastoren Hr Lars Berthelsson Aquilonium, angående spannemåhlskööp. Förlijkat.

  N:o 13
  Måns Jonsson i Elliarödh, contra Byfogden Wäll:tt Christen Iwarsson på Kijwijk, angående Een piruque, effter Obligation af d: 19 Decemb. 1681. som han lofwat innan få dagar betahla med 19 mk S:M:t.
  W:tt Christen Iffwersson är tillstädes och tillståår köpet men berättar piruquen wara behållen, och will låtha Måns Jonsson få dhen igen.
  Resolutio
  Emädan befinnes Wäll:tt Christen Iffwerssons klare obligation på Måns Jonss:s fordring 19 mk S:M:t för Een piruque; Altså tillfinnes han sijn obligation att infrija med 1 D S:M:t Expenser eller lijda Execution effter lagh.

  N:o 14
  Hr Borgemestaren Wälbetrodde Hendrik Johansson, Contra samptl: Meelby sochnemänn, angående 1681 åhrs Cronotijonde 5 Pund spannemåhl á 9 mk tunnan, som han effter sochnen praetenderar, medan han den således till Cronan haff:r måst betahla, och belöffer sig in alles 37½ D S:M:t
  Soknemännerne her Emoot Mötte, och berätta sigh betallt Tijonden i Neeken till Hr Öffwer Commissarien Ehrenflykt för samme åhr, och begära dilation att få sökia honom.
  Altså Uppsättes dhenne saak till Näste Tingh, doch medh dhe förordh, at Sochnemännerne sökia Wälborne Hr Ehrenflycht som sijn Mann, och hoos Hr Borgem:n Clarera, eller till bem:te Ting att gåå doom i saken.

  N:o 15, 16
  Oluff Pedersson j Bylarp och Johan Johansson i Harreboda, aff Harrlunda och Toorsåhs sokner j Smålandh, contra Rasmus Johansson j Luderödh och Mauritz Johansson i Elliarödh, Angående tillfogat oförrätt för 36 åhr sedan på 4 klöff humbla
  á 60 sk; i klöffwet, är 246 skepp:r á 12 öre sk. blijffwer D:r 90;-
  4 hästar som dhe måtte ingenlösa sedan dhe funnes, á 3 D st: 12:-
  Obligationer på 30:-
  Lööse Penning:r 7:16
  Z 139 D:r 16 öre S:M:t

  Förmehnandes dhesse Männ aff Smålandh att Rasmus och Mauritz Johanssöner måtte wetta något härom, och begära att wittnesbörden måtte komma till förhöör.
  Tå framstod Anders Håkonsson, som dhen tijdh bodde i Tiörnerydz Mölla, men nu är Gårdman j Elliarödh, een Mann aff 70 åhr, och effter afflagdh Eedh bekändhe att När dhe Swenske HumbleMän bleffwe plundrade som är wäll 36 á 37 åhr sedan, då satt han hemma i Tiörnerydz Mölla och sydde itt pahr skoor åth sijn Naboo, och een dag eller twå der effter, kom fogden på Krågehollm Lars Persson till honom, att han skulle uth till huusbonden Sal. Hr Otto Marswijn, som tå war på Marswijnshollm, tå han måste straxt fölga medh, tillijka medh Lars Staffansson, Rasmus Johansson och Anders Ingwarsson, och tå the kommo dijt sade husbonden till Anders Håkonsson, haff:r du eij warit medh att plundra dhe swenske Bönder, sade han Neij, sigh eij wetta dher aff, som och sandt war. Tå sade husbonden Gudh giffwe du woro frij, Tå sade Anders, wist är Jagh frij, men det hielp honom inthet, uthan han bleff straxt förder till Dybeck, hwarest han war j Arrest i 6 wekurs tijdh, Och Lars Staffansson bleff förder till Krågehollm, der han gick i Arrest i 7 wekur, Men Rasmus Johansson och Anders Ingewarsson fingo loff at reesa heem före. Wijdh dhe 6 wekurs förlopp, bleff han igenfordrat till husbonden till Marswijnshollm, och fougden förelade honom, han skulle skaffa Jeppe Mårtensson eller geeta Jeppen, så skulle han slippa, Och Lendzmannen hialp taga honom och föra honom dijt uth.
  Och När Jeppe kom dijt uth, skall han haffwa berättat hwilke som woro medh att taga humblen, Men af fougden Lars Persson och GeetaJeppen haffwer han hördt at säijas det Rasmus Johansson haffwer warit medh att taga humblen.
  Uppå Rättens tillfrågan bekienner han, sigh inthet seedt Rasmus Johansson Eller Mauritz Johansson warit medh att taga någon humble, eij heller wändas medh samme humble på Något sätt, eij heller kommit med Någon humblesäck, uthur skogen.
  Sedan framstodh Lars Staffansson som nu är gårdman j Leerbortorp i S. Oluffz Sokn, och nu ähr wijdh pass 70 åhr, Och effter afflagd Eedh betygade, at wijd pass 37 åhr sedan tå the Swenske humblemän bleffwe plundrade, tiente han Mauritz Johansson i Elliarödh, och 2 á 3 dagar effter det war skiedt, kom Mauritz Johansson, lijtet för soolens nidergång medh Een säck humbla uthur Halfnade kierret, och bahr den uthi ett rep på sijn rygg, som han sågh medh sijne ögon, och baar Mauritz den till Byen Elliarödh, och war han i halfnade kierret, och sågh att Mauritz togh samme säck uthj Een Buska: Men hwar han dhen hade fått, eller på hwadh sätt, weet han icke. Och den Natt som humbleMennerne miste sijn humble, eller om Morgonen effter, war Mauritz inthet hemma, uthan i Ystadh, och kom först heem emoot afftonen, och war inthet medh tå humblemännerne bleffwo plundrade.
  Wijdare uppå Rättens tillfrågan bekienner han sigh inthet wetta hwar Mauritz giorde aff humblen och war Lars Staffansson då öff:r 30 åhr gammall, och bleff straxt effter fordrader till Krågehollm, hwarest han satt fängslader j 7 wekur, Och in tills GeetaJeppen bleff tagen och fängslader, och hörde han honom bekänna, det Rasmus Johanssohn war medh at plundra dhe swänske Bönder, Men han weet inthet antingen han hade sagdt sandt eller icke, eij heller haff:r Lars Staffansson seedt Rasmus att plundra dhem, Och bekiende GeetaJeppen på Joen Hendriksson i Elljarödh, Anders Lasson och Esbiörn Håkansson ibidem, at dhe skulle warit medh, och äre dhe alle för lång tijdh sedan dödhe, och geetaJeppe brööt Jernen aff sigh och rymde bortt, Och som Sal. Otto Marswijn wijdh pass ett åhr der effter dödde, war ingen som sporde dereffter sedan.
  Der näst inkallades Per Winter i Elliarödh, och effter aflagd Eedh bekände allenast haffwer warit här nider wijdh pass 15 åhr, ty han är födder i Göng Häradt, och weet intet berätta om dhenne Humblen uthan att Håkon Håkonssons Qwinna skulle Nu effter sijdste ofrijden sagdt till Rasmus Johansson, Togh humblesäcken på Ryggen, men han weet inthet hwar till det lydde.
  Per Winters Qwinna Gertrudh Suhnesdotter, som är födder nider wijdh Helsingborgh, berättar sigh eij warit i Elliarödh dhe tijder humblemännerne bleffwo plundrare och weet inthet aff dhen saak at säija,
  Faijer Jonsson j Elliarödh, wijdh pass 60 åhr gammall, wijd aflagd Eedh betygade, att han weet inthet om dhen humblen som talas om, Ty han inthet war i Häradet dhe tijder, uthan j Gers häradt, doch haff:r han hördt ett Mumlesnack at Mauritz skulle hafft någon aff dhen samme humblen att sälga dhe tijder.
  Nills Esbiörnsson i Elljarödh, wijd pass 40 åhr gammall, berättar sigh inthet wetta om den humblen som Smålenningarne miste, uthan Håkon Håkonssons qwinna sagdt till Rasmus Johansson, tå han war der medh och skulle panta i Byen, att han skulle taga humblesäcken på Ryggen, och elliest hördt ett ryckte eller lööst snack, at Mauritz och Rasmus skulle wara kallade humbledrommar, Men weet ingen sagesman att angiffwa.
  Hans Persson i Hallemölla, effter afflagd Eedh betygade, att han inthet weet aff detta humblewäsendet, Uthan allenast, att han war medh att panta j Elljarödh, Tå hörde han Gertrudh Håkons ibidem säija till Rasmus j Luderydh, att han skulle taga humblesäcken på ryggen.
  Hanna Oluff Skartows j Luderödh, effter sijn otwungen Eedh bekände, att hon inthet weet säija om dhen humblen, som talas om, Ty hon haff:r allenast warit der j socknen wijdh pass 30 åhr.
  Mauritz och Rasmus Johanssöner swarade, att aldrigh någon skall bewijsa dhem öffwer, at dhe haffwa warit hwarken j rådh eller gierningh, att plundra bortt dhenne omtwistade humble, och wijdare begära dhe dilation till Nästa Tingh, at få sigh förklara.
  Contraparterne här emoot inwända, att såssom dhesse Brödher i så måtto ähre uthj Uppenbahrt ryckte för dheras humble och saker, förmehna dhe dhem böra Lagwärga sigh medh 12 Männs Eedh.
  Resolutio
  Emädan befinner dhenne saak wara aff stoor wicht doch myckit Mörk och gammall, och Swaranderne begära dilation att få swara till Nästa Tingh; Altså kan Rätten dem inthet Öfwerijhla, Uthan effter begäran förunna dilation, och förelägges, så klagander som swaranderne, tå att inkomma medh alle dhe skähl dhe kunna haffwa att föra, Och tå att affbijda Rättens Uthslagh i saken.

  ANNO 1684. d. 12:te Septembris, Continuerades medh det Ordinarie Ting i Bröserup, uthi samptlige Rättens praesence.

  N:o 17
  Måns Frennesson j Ellmhult, contra Arffwast Lasson i Östery, Angående gälldz fordringh, förlijkat.

  N:o 18
  Lasse Söhnesson j Lilla Ellerödh, Contra Oluff Jonsson i Nödeboda, Angående quittens för Barnegodz, klaganden är till frijdz stellt.

  N:o 19
  Anders Eriksson j Stentemölla, contra M:r Peter Smedh j Rörum, Angående Omtwistat arbete, förlijkat.

  N:o 20
  Arffwast Persson j Östery, contra Mårten Håkonsson ibidem, Angående dess dotters Elenas låhntagne Silf:r som eij är återkommit. Klaganden berättar sigh wara tillfrijdzstelltt.

  N:o 21
  Kyrkiowerderne Hans Swenssons och Oluff Giödesson emoot Diverse i Rafflunda, för resterande kyrkioTijonde pro Anno 1683, förlijkat.

  N:o 22
  Arffwedh Persson j Österödh contra Arffwast Lasson ibidem angående Omtwistade Barnegodz, som är tillfallit des styffbarn, effter Sal. Oluff Lasson i Österödh, Och äre dhe sigh emillan således förlijkade at Styffadern Arffwedh Persson af frij och godh willa behåller inne hoos sigh silfwer och kopparen effter skifftesbreffwetz innehålldh, änn framdehles, och Barnsens faderbroder Arffwast Persson och Moorbrodern Swen Persson det öffriga skiffte sigh emillan, så at farbrodern tager dhe 2:ne och MoorBrodern 1/3 part, till hwilken uthtagande dhe begära Männ aff Rätten, Och der till Uthnämdes Måns Frennesson j Ellmhullt och Lasse Jonsson j Meelby, som denne uthmätning och dehlning på Rättens wägnar giöra, som dhe finna förswarligit.

  Samma dagh framkom Oluff Arffwedsson j Mosalycke och S. Oluffz Sochn, hwars förmyndare Nemdemannen W:tt Jörgen Persson j Tiörnery, som dhess Moorbroder, warit haffwer, Och bekienner Oluff Arfwedsson sigh bekommit sitt Arff aff sijn Moorbroder Jöran Persson till sitt fulla Nöije, och tackar honom för godh och richtig betahlning, Och sitt trogna förmynderskap, och haff:r inthett mehra i det fall hoos sijn Moorbroder att praetendera, hwar effter W:tt Jöran Persson begärar Tingzwittne beskrijffwit.

  N:o 23
  Håkon Hansson j Lille Juleboda, är instemd, Angående den Gårdh j Skiberslöff, som Joen Jonsson haf:r tagit emoot, och Håkon ifrångångit, fast änn han hade Uppburit Penningar aff Rooten till dess reparation. Differeras till Nästa Tingh.

  N:o 24
  Byfogden W:tt Christen Iffwersson på Kijwijk, contra Isach Tidemansson ibidem, Angående det han emoot dess städzmåhlsbreff och förbudh, brukar olaga krögerij och öhlsahl, och således betager honom sijn Nähring.
  Contraparten Isach Tidemandsson her Emoot inskickade Een skrifftelig protestation, at han eij är lagligen instemder, och i ty förmodar med Rätten ej öf:rijlas.
  Och såssom W:tt Christen Iffwarsson beklagar sig öf:r Isach Tidemandss:s olaga Krögerj, blefwe Lasse Jonss:n i Meelby, och Swen Persson j Bestekille aff Räten uthskickade, att åthwahrna honom, her effter medh öhltapperij innehålla, i fall han eij will plichta effter lagh.

  N:o 25
  Handelsmannen i Christianstadh, Ehreboren och Wällförnehme Johan Bostell, contra Peder Jönssohn i Berthelstorp, Angående gälldz fordring effter dess Räckenskapz Book 1 D: 6 öre. Ostredg Persson ibidem dito 28 öre
  Suhne Håkonsson j Skiberup 2 D:r
  dhe instemde bleffwe 3 reesor påroopte, Men Mötte icke.
  Resolutio
  Såssom befinnes Peder Jönsson j Berthellstorp at wara skylldig till Handelsmannen Welförnehme Hr Johan Bostell, effter dess Räckenskapz Book, 1 D:r 6 öre S:M:t
  Ostredh Persson ibm, 28 öre S:M:t och Suhne Håkonsson i Skiberup 2 D:r, Men dhe icke comparerat, så tillfinnes dhesse samptlige att betahla sijn skulldh effter lagh, medh Een dahl:r Silf:M:tt Expenser, Eller lijda Execution.

  N:o 26
  Jöns Håkonsson j Raskerum, contra Kirstina Persd:r medh dess Måhlsman Måns Håkonsson ibidem, Angående tillfogat Oförrätt, Och lade klaganden in Een dem Emillan Upprättat förlijkningzskrifft, lydandes som fölger, ad acta lagdh.
  Her effter Jöns Håkonsson begärade Tingzwittne beskrifwit som Rätten assenterade.

  N:o 27, 28
  Jöns Håkonsson j Raskerum, contra hustru Kirstina i Östery medh dess Måhlsman Per Jeppesson, Angående skählsordh emoot Jöns Håkonssons qwinna, för ett sängekläde.
  Per Jeppesson här Emoot Mötte, och berättar, det hans qwinna är siuk, och inthet kan komma, men eij haff:r beskyllat Jöns Håkonss:s qwinna eller hennes dotter Elena Jönsdotter. Jöns Håkonsson begärar föra sijne wittnesbörder, som Rätten samtöckte.
  Tå framstodh Elsa Jönsdotter i Elmhult, som ähr Oluff Swenss:s qwinna ibidem, och wijdh sijn saligheetz Eedh tillståår, att ohngefehr 2 åhr sedan, kallade Kirstina Per Jeppessons på henne, att hon wille komma till henne, som hon och giorde, och dhe fölgdes åth nider åth Byysgatun i Österödh, Tå badh Kirstina Per Jeppessons henne säija till Hanna Jöns Håkonssons, att hon i stillheet wille bära heem det täcke, som hennes dotter aff henne höltz misstänckt haffwa tagit, och hon åhret tillförrande bortmist hade, emädan ingen war hoos när kläderne soolades, uthan hon och hennes dotter Elena, så wille hon aldrig beroopa thet: Altså gick hon till Hanna Jöns Håkonss:s och sade henne det, och bem:te Hanna swoor grufweliga sigh aldrig seedt samma kläde, fast mindre wetta något derom.
  Änn för Rätten framstodh Elena Nillsdotter, Swen Nillssons qwinna i Skreddarödh, och effter aflagd Eedh bekände, att Kirstina Per Jeppessons kom till hennes Moder Ellsa Jönsdotter, och berättade, at åhret tillförrende hon hade sijne kläder uth och soolade, tå bleff ett sängekläde bortta, Och som ingen war hoos henne, uthan Hanna Jöns Håkonssons dotter Elena, tå hon miste klädet, så skulle hennes Modher Elsa säija till Hanna, att hon wille bära täcket heem igen, och lägga det på dhet ställe, att hon kunde få det igen, så wille hon aldrig beroopa dhet.
  Sammaledes framstodo Jönns Håkanssons Beskickellse Männ, till Kirstina Per Jeppessons, at förnimma, om hon wille stå wijdh sijne ordh, som woro Jeppe Månsson j Raskarum, och Ryttaren Nills Persson Bakare, hwilke effter afflagd Eedh berättade, att När dhe kommo till Kirstina Per Jeppessons wijdh pass 2 åhr sedan, och sporde henne om detta täcket och sitt tahl, tå swarade hon ja, der war ingen hoos När wij soolade kläderne, Uthan Jagh och Pijgan Elena Jönsdotter, tå täcket bleff bortta, och måste wij betahla det igen till drängen Oluff Arffwast, effter det kom honom till, och war hans Barnegodz.
  Per Jeppesson här emoot swarade, sigh inthet wetta medh Hanns Jöns Håkonssons eller hennes dotter annat änn ähra och godt, Och dher hans qwinna hade sagdt Något ordh i hastigheet, woro dhet honom fast Emoot. Och haffwa parterne Uppå Rättens tillfrågan eij wijdare at andraga.
  Resolutio
  Alldenstundh Per Jeppesson j Österödh på sijn hustrus Kirstinas wägnar, som hemma ligger siuuk, för Rätten giordt afböön, och uppenbahrligen bekändt sigh och sijn hustru Kirstina, inthet annat wetta medh Hanna Jöns Håkonssons och hennes dotter Elena, än det som ährligit och godt ähr, Och det som aff hustrunn i hastigheet kan wara sagdt, återkallar han: Altså kan Rätten henne Kirstina Per Jeppessons icke medh Någre Oährlige böther beläggia, Uthan allenast att plichta 6 mark SM:t effter Rådst:b. Stadzl. 31 Capitel till treeskifftes, medh Een D:r S:M:t Expenser, Eller lijda Execution, doch wijdh sijn heeeder och ähro effter Dommare Reglornes 36 articul, aldeles Conserverat.

  Samme dagh inkomme dhe 4 Männ som haffwa grandskat Skogzskadan på Stubberödz skogh, effter Uppkräffwelse aff d 3 Maij Nästförlijdne, och war dheras affsicht lydandes som fölger, ad acta lagdh.
  Och giorde be:te 4 Männ sijn Eedh, att haffwa grandskat det rättaste och bästa dhe haffwa kunnatt.

  Samme dagh framkom skogwahtaren Oluf Gudmundsson, som begärade Männ, at besee hwadh skogz skada är skiedd i åhr, medh skogzhuggande och Pottaskebrennande, på Gummosa skogh, i Elliarödh Sockn; Altså der till uthnämdes Mårten Ifwarsson j MölleTiörnet, Joen Faijersson i Qwijhusa, Per Eriksson ibidem, och Arffwedh Danielsson i Elliarödh, hwilke 4 Männ förelägges, noga att besee, hwadh Skogzskada som skiedd ähr, i Skogzwachtarens bijwistan, och dhen samma granneligen anteckna, och till Näste Ting att giöra dheras afsicht, som dhe finna förswarligit.

  Samme tijdh framstodh Borgemestaren i Cimbritzhambn, Wälbetrodde Hendrik Johansson, och lät Uppläsa twenne restantz längder, pro A:s 79, 80, 81 som aff nämden approberades wara richtige och Medh Häradtz Sigill verificerades.

  Samme tijdh Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, låtit publicera Diverse H:s Excell: Hr General Gouvern:s ordres, N:ln
  1. Ordre dat. Mallmö d. 21 Julij 1684, att dhe som hafwa Ödegårdar af Adell eller O=adell, skola dhem ett åhr effter Dato haffwa bebygde, eller samme at indragas j Cronans Jordebook.
  2. Kongl: May:tz Allernådigste Breff af d. 2 Maij 84 om Skatterättigheeter, att dhe Skole först heembiudas till Kongl: May:tt, i fall at ingen aff Slächten will dhem inbörda, När dhe blijfwa fahle, och eij till privatos abalieneras.
  3. Hans Excell:tz Hr General Gouv:s ordres af d 2 Augustij 1684. att alle Donationer skole inleffwerera sijne Breff wijdh General Gouvernementet in Originali, medh behörige Jordeböcker.
  4. Dito ordres af d. 12 Junij 84 om Måhl, wicht, och Ordinarie Slottzweedh.
  5. Dito ordres af d 1 Junij 84 at Adelen skall inleffwerera Copier aff sijn åthkomster på dhe godz dhe possidera.
  6. Dito ordres af d 4 Septembris 84 att Hallandzfahrerne eij må få bruka sädeskiöp j Skåne till prång etc.

  Samme tijdh begärte Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus Männ aff Tinget måtte Uthnämbnas, som kunda Öfwersij hwad Eek- och BookOldon i åhr finnes på Cronans Eenskylte och felletz skogar, i detta Häradet; Altså der till förordnades Mårten Jönsson j Rörum, Nills Andersson, Per Thommesson, Oluff Nillsson, Per Hansson, Swen Arffwedsson, Per Nillsson och Måns Persson Ibidem, desse att grandska Meelby, Sanct Oluffz, Elljarödh och Hwijdeby Sochner, hwadh Eek- och Bookolden der finnes, som dhe straxt Noga Specificera, hwar skogh för sigh, huru Månge Swijn der på i åhr kunna feetas, och dhet samma giffwa Cronans Befallningzman beskrijffwit, och sedan framdeles När Ting blijffwer, Och om det så requireras, giöra dheras affsicht, som dhe tänkia att answara.

  Bengt Nillsson i Frörum, Swen Jonsson, Per Jonsson, Nills Persson, Per Lasson, Måns Ollsson, Oloff Jönsson och Jönns Bengtzon ibidem, desse att granska alle Kongl. May:tz Eenskijllte och felletz skogar aff Eek och Böök, i Anderums, Bröserup och Rafflunda sochner, etc.

  N:o 29
  Nills Pantzarsson j Tiustorp och Smedztorpe Sockn på Måns Mårtenssons wägnar ibidem instembdt Håkon Ysing på Kijwijk, att höra på wittnesbörd Angående sijn Sal: Broders Trulls Ysingz dödelige afgång och Olyckelige dråp.
  Altså för Rätten framstodh Nills Ostredsson j Torup och effter afflagdh Eedh betygade, att förleden d. 29 Junij kom han sielff tridie kiörandes medh lass ifrån Ingelstadh Herregårdh, och när dhe komma i Tiustorp wangh, lade dhe sigh Nider at beeta på Een Ohråker uth medh wägen, hwarest 3 Ökiar hade beet, och kiörde der ifrån åth Herrestadh, Och När dhe hade spendt från, lade Trulls Ysing sig nider, och sompnade, och skiedde detta wijdh Solens Nidegång, Och tå the hade leett wijdh pass ½ Tijma, kallade Nills Ostredsson på Trulls Ysing, Men han waknade inthet, Tå lät han honom liggia äntå lijtet, och gick sedan igen till honom, och tog honom i ärmen, och badh honom stå upp, som han och giorde, och reeste sigh upp, och i det samma kom der Een karl rijdandes, som talade till dhem, att dhet war icke rätt giordt dhe så beete aff gräset, och hade han swarte wallmarskläder på sigh, Men dhe icke kiände honom, och sporde han hwar dhe woro hemma, Tå sade Trulls, Jag är hemma på Kijwijk, och Åke j Möllegården haff:r sagdt, wij kunde wäll beeta dher på Een Ohraker, Tå sade Trulls ährlig filk äre sig bekände, men skellmar och Tiufwar inthet, Och Trulls kasta sig åter nider på Jorden igen, men dhen andre Mannen reedh bortt, och hwadh han sade, det hörde dhe inthet.
  Wijdh pass 1/2 Tijma dher effter, kommo dher 3 karlar gångandes Östan ifrån till dhem, 2 Swartklädde, och dhen tridie hade skinn eller lijnkläder på sigh, Och som Eske Ostredsson fick see dhem, at dhe icke kommo rätta wägen, sade han till Trulls, statt opp, här komma 3 karlar gångandes, Wij wetta inthet hwadh dhe wela, och tå stodh Trulls upp, och dhe 3 gingo straxt till dhem, dhe 2 medh hwar sijn stafwer i handen, och den tridie medh Een bössa, och sporde dhem, om dhe wille städa pantt, Tå swarade Nills Ostredsson och Trulls, Wij wele komma bättre till rätta, wij hafwa ingen stoor skada giordt, Wij wela gifwa 4 sk. för öken, eller och låtha grandska skadan, Men dhe sade sig gifwa dheras 4 sk. och grandskning fahnen, och tå stoog Hans Strangesson till, och ryckye 1 pund hampa, som låg på Trulls Ysingz wang, undan Twäärreepet, Men Nills Ostredsson, som stodh wijdh sijdan på wagnen, tog i hampen och stack under Reepet igen, I det samma togh Hans Een Tröija som lågh under wagnen, och kastade till sijdes, så steeg Nills Ostredsson till at taga upp dhen igen, Och i det samma stogh Hans och Måns Mårtensson på honom, att han föll omkull, Och i den wefwan hade Trulls Ysing fått Een skakla löös, aff wagnen, och stack emillan, Och tå slog Hans Strangesson til Trulls Ysing wijdh Tindningen att han stalp omkull, och Trulls sade, Gudh förlåte Eder karlar för mig arme Mann i slogo, Och i få wäll skam för det slaget, och kunde han sedan dhess inthet reesa sig på behnen, och Hans roopade till Anders Swensson, som war medh dem, och stodh bortte hoos Eske Ostredsson, att han skulle skiuta, och gick till honom säijandes, Wilt icke du skiuta, så will Jagh skiuta: Tå swarade Anders det är Nog I haffwa giordt illa, Jag behöffwer eij göra illa medh, Och så togo dhe Nills Ostredssons och Eskes Ökiar bort, och förde dhem till Byen Kiustorp, Men Nills Ostredsson medh sijne stallbröder, bleff hoos Wagnerne till dager bleff, Tå gick Nills Ostredsson till Byen, och fick spaning på at ökierne woro inne hoos Hans Strangesson, och tå tutades j horn, och Bymännerne sambnades, och Nills Ostredsson begärte dhe wille låtha honom wetta, hwadh skada skieedt war, och besee dhen, så wille dhe betahla för sig, Tå begärte dhe 1/2 T:a Öhl, Tå sade han, låt oss få wåra ökiar igen, Mannen ligger illa slagen, och är Närmare dödh änn leffwandes, Tå swarade Een Man Nills Håkonsson benemdh, det war illa han icke bleff der, han får wäll ligget der, och swalat sigh, Men han fick lijkwist inthet ökierne igen, fast änn han bödh först 4 sk. och sedan 8 sk, för öken, Uthan nöddes till att gåå tilbakars, Och tå han kom igen till Eske och Trulls Ysing, war Trulls Ysing reda dödh, När Nills Ostredsson sågh det, spende han af dhe 2 öken Trulls Ysing hade, ifrån wagnen, och reedh till Ingelstadh, och gaff Wälborne Hr Majoren Stake thet tillkänna, och reedh så till wagnerne igen, Och Hr Majoren reedh straxt till Kiustorp medh sijne karlar, och hwad tå passerade, weet han inthet.
  Rätten tillsporde Nills Ostredsson, hweem det war, som först kom till dem rijdandes, när dhe hade lagdt sig nider at beeta? Tå swarade han, at han kunde höra det aff dhe 3 karlars samtahl, tå Hans sporde dem, om dhe icke kallade dhen karl Tiuff och skiellm, at det war Måns Mårtensson som först tahlte medh dem.
  Wijdare tillsporde Rätten honom Nills Ostredsson, om jan kan wetta, om Måns Mårtensson slogh Trulls Ysing eller icke? Tå sade Nills Ostredsson, det Måns Mårtensson inthet rörde Trulls, uthan war j sank medh Nills Ostredsson, och Anders Swensson stodh stilla medh sijn Bössa hoos Eske.
  Rätten tillsporde Nills Ostredsson, om han sågh Hans Strangesson på sambningen j Byen, och hwadh tahl då wankade? Tå swarade Nills Ostredsson att Bymennerne sporde dhem, Om dhe slogo karlen, Tå sade Hans, jag slog honom allenast ett slagh, och straxt stupade han omkull.
  Der Näst inkallades Eske Ostredsson, och effter aflagd Eedh betygade ordh ifrån ordh som Nills Ostredsson wittnat haffwer, allenast at han war inthet j Byen medh sijn Broder Nills Ostredsson eller på Ingelstadh, uthan stilla hoos Trulls Ysing, som lågh och pustade, och Een handstund för Solens Uppgång dödde, den tijdh hans B[rode]:r war j Byen, Och der hoos berättar, att han intet sågh Måns Mårtensson rör Trulls Ysing, Uthan han hade Nog att giöra medh Nills Ostredsson, och Anders Swensson stodh stilla medh Bössan j handen straxt hoos Eske, Och rörde sigh eij heller, Och när Hans Strangesson kom och wille hafwa Bössan att skiuta, gick han undan, och sade, det är bäst i swara först det som giordt ähr.
  Her effter Nills Pantzartzon begärade Tingzwittne beskrijffwit.

  N:o 30
  Per Jeppesson j Österödh, bewijste sig lagligen instemdt Wälb:ne Hr Majoren Peter von Klingspor, Angående tillfogat hugg och slag på dess hustru Kirstina Persdotter, i Måndagz 5 wekur sedan, hwaröf:r hon måst allt sedan hålla wijdh sängien, och ännu till sängz ligger.
  Wälborne Hr Major Klingspor här emoot haffwer inseendt sijn skrifftel. protest, emoot Munsterskrijfwarens Mons: Anders Wehmans wittnesbördh, och att han förmedellst laga förfalldh, icke kan komma till Tinget, samme protest lydandes som fölger, ad acta lagd.
  Per Jeppesson begärar att syynsmenerne måtte förhööras, som Rätten samtyckte.
  Altså framstodh Lendzmannen Berthell Mattzon, och effter aflagd Eedh betygade, att han war ombuden aff Bonden Per Jeppesson, det han wille taga 2:ne Männ till sigh, att besichtiga dhen skadan som hans hustru hade fått, Tå tog han till sig Arffwed Persson i Österödh, och Måns Håkonsson j Böökagra, och när dhe kommo dijt på 3:die dagen effter, att hon hade fått huggen, sade hon sigh warit på Delperödh och welatt hafft sijtt intgane fåå igen Uthlööst, Tå haffwer Hr Majoren Klingspor slagit henne, och fans hon stött under wenstra Bröstet at Blodet stod uthe j skinnet, så stort wijdh pass som 1 RD:r, sammaledes war hon och i högra sijdan Blåå nider ifrån höfften upp mit på sijdan, och sammaledes war hon och blåå på wenstra armen, mit emillan Axlen och armbogen, och armen Uppswullen, men inthet kunde finnas armen wara bräckt: Och hon klagade sig illa öffwer sijn sijda, doch icke sade att något reefbeen war sönderslagit, och refererade sig wijdare på Munsterskrijfwaren som war medh henne.
  Der Näst inkallades Arffwedh Persson j Österödh, som effter aflagdh eedh bekände lijka samme ordh, som Cronans Lendzman wittnat haff:r, och att Kirstina Per Jeppessons klagade myckit öff:r sijn sijda, och beropade sig på Munsterskrijffwaren hade seedt thet, som henne wederfohrs aff Hr Majoren, och att han wille wara hennes wittne der till, antingen hon leffde eller dödde, som hon ock sade honom loffwat haffwa.
  Sidst inkallades Måns Håkonsson i Böökagra, och effter aflagd Eedh, wittnade lijka ordh ifrån ordh som förrige wittnesbördh haffwa uthsagdt.
  Per Jeppesson begärar, att saken måtte Uppståå till ett annat Tingh, att han må få see huru det gåår medh hans qwinna, effterdy hon ligger till sängz, och Möijelig alldrig kommer Upp igen: Altså saken effter begäran Uppsattes.

  Samme dagh framstodh Hans Excell:tz Kongl: Rådet och Felltmarskalken, Högwälborne Hr Baron Gustaff Banners Bookhållare, Wälbetrodde Philip Jacob Böök, och begärte Männ at grandska dess hemman aff Gersnäs godz, som her i Häradet ähre belägne, Nembl: Elliarödz sokn och Ludarödh, Anders Schartows hemman, Anderums Sokn, Ohremölla, och Lopphuset, Hwijdeby sokn, Peder Eskessons hemman i Grefflunda, Bröserupz sokn och Byy, Nills Nillssons hem:n, hurulunda dhe nu uthsee, i huus, Egendoom, skogar medh alt hwadh förewijsas kan, hwilket allt dhe Specifice i Penningar Taxera och anslåå, och dessuthan Annotera hwadh Räntor dhe betallt, ifrån Anno 1673 in till dato, och till hweem, som och Noga Observeras måste. Alltså der till uthnämdes Nemdemannen W:tt Per Jönsson i Saxhuset, Hans Persson i Hallemölla, Trued Mattzon i Saxhuset, Lars Nillsson ibidem, Per Swensson i Jllstorp, och haffwa Öfwanbe:te Männ at fölga bem:te Hr Bookhållaren samma Taxt at förrätta, som dhe finna förswarligit, och om påfordras, sijn affsicht giffwa innan Tinget beskrijffwen.

  N:o 31 Bookhållaren W:tt Paul Otter, Contra Johan Erlandsson j Elljarödh, Angående gälldz fordring för 1 T:a Ahluun 14 D S:M:t, hwarpå Een dehl är betallt, Men något skall restera, deröffwer Bookhållaren begärar doom.
  Resolutio
  Såssom befinnes Johan Erlandsson i Elljarödh haf:r warit wijdh Tinget, och gångit her ifrån, innan han bleff påroopat, och icke Eens liquiderat medh Bookhållaren Wäll:tt Paull Otter öffwer sijn skuldh på undfångne AhlunTunna; Altså tillfinnes han betahla bem:te sijn skulldh, så wijda han eij kan bewijsa, wara betallt, sampt medh Een dahl:r S:M:t Expenser effter lagh, eller lijda Execution.

  N:o 32
  Bookhållaren W:tt Paul Otter, bewijste sig lagligen instemdt, Elin Jöns Bengtzons j Sillerödh medh sijn Lagwärga, Gumme Ollsson ibidem, för 7 skeppor Rugh och Mallt á 20 öre sk. D. 4:12 öre
  Och wittnade Nemden honom wara j laga förfalldh, och uthreest till Kempinge, innan citationen bleff Uppläsin, på Åhlefiskierij, och ännu är bortta.
  Item Mårten Rasmusson j Sillerödh för 7 skepper Rugh och Mallt á 20 öre sk, D. 4:12 öre
  Der Emoot berättar han sigh kördt Een reesa åth Helsingborg medh 2 Tunner Ahluun will han korta 10 mark S:M:t. Noch kört till Kijwik Een reesa medh Lass fram och tillbakars    2 mark
  Noch 1 reesa till werket ifrån Cronowaldh                                            1 mark
  Item instemdt Per Jönsson j Saxhuset för 6 skepper Rug och Mallt á 20 öre sk, D. 3:24 öre
  fordrar der Emoot för Een äcka åth Helsingborgh                                10 mark
  för Kijwijkzreesan                                                                                2 mark
  Cronowalldzreesan                                                                               1 mark
  Noch för 2 lass höö ifrån Saxhuset till Werket                                       1 mark
  Noch törkat Någon sildh och korn som eij beräcknas.
  Item Rasmus Mattzon j Saxhusa instemdh för 4 sk. rug och Mallt á 20 öre sk. D. 2:16 öre
  der Emoot fordrar för Helsingborgzreesan                                     10 mark
  för Kijwijkzreesan                                                                        2 mark
  för Cronewalldzreesan                                                                   1 mark
  Hellje Åkesson eller Truedh Mattzon, bekommit 4 sk. rug och Mallt dito D. 2:16 öre
  der Emoot fordrar han för samme Reesor                                D:r 3: 8 öre
  Dessföruthan berätta dhe samptlige, att spannemåhlen ähr dem för dyyrt Uppskrijffwen, Men Bookhållaren föregiffwer det wara, som dhe sielffwa hafwa accorderat om dhen, och äskar doom. Bönderne förmoda, att såssom dhe woro Panttebönder, och graverade medh Ryttare, Böra dhe och Niuta betahlningh för sijne Eckor.
  Wäll:tt Paul Otter förmehnar, det Bönderne böra betahla spannemåhlen, som dhe aff Hr Rådhmannen Schlüter haffwa fått, och haffwa dhe Något at sökia för sijne Reesor, som dhe Uppföra, (: doch icke kunna beneeka wara giorde:) förmodar han dhem böra sökia Hr Rådhmannen sileff derom, Och troor eij annat, änn iu dhe woro plichtige att köra för sitt Herrskap, och äskar doom uthj saken medh dehlens Omkåstningh.
  Resolutio
  Såssom Bookhållaren Wäll:tt Paul Otter å sijn Principals wägnar eij haff:r bewijst, att dhesse Gälldenärar woro hans Principals Bönder och Tienare, Men twert Emoot tillståå han, dhem hafwa giordt dhe omtwistade Eckor, utan refusion; Altså pröfwar Rätten skähligt att Hr Rådhmannen Herrman Schlüter böör decourtera på sijn fordring Böndernes giorde Eckor, hellst emedan Bönderne dhen tijden hafft Ryttare=inqvarteringh, till hwilke dhe sijn fulla Ränta haffwa måst betahla, Men hwadh Differentzen kan stijga, tillfinnes dhe till Hr Schlüters fullmechtige dhen bethala, medh 1 D:r S:M.t Expenser effter lagh, Eller lijda Execution, och dhe som öffwerbetahlt, sijn betahlning aff fullmächtigen igen att undfå.

  N:o 33
  Wäll:tt Paul Otter, Contra Truen Sal. Swen Perssons i Bröserupgälldz fordring Angående, klaganden berättar sigh wara till frijdz ställt.

  N:o 34
  Inspectoren på Ahlunewärket, Wälbetrodde Johan Dimberg, Contra Diverse, Angående gälldzfordringar. Klaganden till frijdz ställt.

  N:o 35
  Hustro Sissela Sal. Hr Pers j Meelby contra Åke Knalle j Hwijdeby, för resterande Tijonde, pro A:o 1683 Rug och korn 2 1/4 sk; 2 1/4 sk.
  Per Månsson ibidem dito 2:- 2 sk.
  Per Larsson j Torup dito 2 5/8 sk. 2 5/8 sk.
  fordrandes Enkian sijn betahlning medh causerade Expenser.
  Resolutio
  Såssom befinnes dhe instemde ähre skylldige, Men icke rättat för sigh; Altså tillfínnas dhe att betala, Nl:n
  Åke Knalle j Hwijdeby                2 1/4 sk. Rug, 2 1/4 sk. korn
  Per Månsson jbidem                    2 sk rug och 2 sk korn
  Per Lasson i Torup                      2 5/8 sk. rug och 2 5/8 sk. korn
  Och dhenne spannemåhl in Natura till Enkian att leffwerera, medh mindre dhe annorledes sigh emillan kunna åsämbias, eller lijda Execution.

  N:o 36
  Wäll:tt Jöran Jönsson j Mallmö, Contra Diversegälldzfordring Angående, klaganden är tillfrijdz stellt.

  N:o 37
  Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson på Wäll:tt Jöran Jönssons wägnar i Mallmöö, instedt Diverse, hwar aff Ryttaren Hendrich Lustigh föregiffwes restera med 7 D: 19 öre S:M:t och dhe öffrige betallt, Här emoot Ryttaren ingiffwit sijn skrifftelige förklaringh, sigh eij wara Något skylldig till Wällachtat Nills Hansson, som dess zedell uthwijsar, ad acta lagd.
  Resolutio
  Denne saak Uppsättes till Ett annat Tingh, Tå Bookhållaren W:tt Nills Hansson haffwer att giöra sijn fordring bewijsligh och taga Ny Citation om han sijn saak prosequera will.

  N:o 38
  Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson instemdt Mauritz Johansson j Elliarödh, Angående dess gårdz Bröstfelligheet och Ocultiverande, medh wijdare som fullmächtigen Angiffwer, och begärer doom på Mauritz, att han haffwer förbrutit sijn fästan, som och böör betahla, landgille, arbetzpenningar, sampt Gårdefalld och skogzhuggande effter dhe 4 Männs affsicht.
  Mauritz Johansson swarade sigh inthet Landgille wara skylldigh till sitt Herrskap, Uthan allenast för innewahrande åhr, Och sedan dhe Fyra Männ woro dher att grandska gården, haffwer han dhen fyllest reparerat, Undantagandes 5 stijg taak som kan Räknas för 5 D:r, dhe samme will han ock fullferdiga, och för dhet andre reparerat giärdesgårderne, haff:r Hr Bookhållaren sielff låtit hösta hööt, så att dhen bekåstningen deruthj är betallt, Och aldrigh Någon skall bewijsa honom huggit Någon skogh, Uthan hwadh till gårdz:s reparation är anwändt, och wijdare beroopar han sigh på sijn huusbondes tillståndh aff d: 25:te Junij att han skall blijffwa wijdh Gården, när han praesterar praestanda.
  Fullmächtigen föregiffwer, och förmehnar, at hans Principals seenare ordres af d: 17 Julij, kullkastar den förrige, och Mauritz Johansson således bör fyllest giöra det som han är satt j Rätta, Och dessuthan som han haffwer warit Boandes på Gården, må han ock göra förklaringh hweem skogen haffwer borthuggit.
  Mauritz swarade sigh eij wetta heem som haffwer huggit, det i wangen huggit ähr, Men det som på Låtten är huggit, är skieedt till Werketz förnödenhet, Och äskar doom.
  Fullmächtigen begärar Måtte bewijsas, hwadh till wärket hugget ähr, eller att plichta, och öff:r allt begärar doom.
  Resolutio
  Alldenstund Mauritz Johansson j  Elljarödh, sitt Landgille, Eckor och Arbete, till Närwahrande tijdh haffwer betallt, och tillbiuder sigh ännu wijdare, det som för innewahrande åhr resterar, att betahla, så och han reparerat på Gården, effter Nemdens bekiennelse, sedan dhess grandskningen gången war, hwilket och är lijkformigt dess huusbondes resolution aff d: 25:te Junij 1684. Dy kan Rätten honom Mauritz ifrån sijn Gårdh, den han elliest lagligen haff:r städt inthet kiänna, Emoot Jordeb, L:L: 20 Capitel, uthan att han dhen så länge Må Niuta, bruuka och behålla, som han der aff kan praestera sijn skylldigheet, effter lagh och Recessen. Sammeledes frijkallas han ock för det tillwijte skogzhuggande, in till dess honom lagligen öffwerbewijsas, någon werkelig skogzskada föröffwat haffwa.

  ANNO 1684 d. 13 Septembris, Continuerades medh det Ordinarie Tingh j Bröserup, i samptl. Rättens praesence.

  N:o 39
  Gudemund Andersson j Lund, Contra Hendrik Persson j Oredz Mölla, Angående gälldz fordringh för Een Tunna Ahluun.
  Parterne ähre till frijdz på bägge sijdor att saken differeras till näste Ting, under Ny Citation Om dhe i medlertijdh eij kunna förlijkas.

  N:o 40
  Elena Sahl. Jönns Diegnes j Rafflunda, Contra samptl. Rafflunda och Bröserupz Sochnemänn, som restera medh sijn Hellneskyldh för Diverse åhr
  Jönns Jönsson j Bröserup resterar Rugh 3 sk Korn 3 sk:
  Oluff Persson j Lönnhult Korn 8:
  Måns Jönsson j Berthellstorp Rugh 2:
  Nills Persson Ibidem Rugh 1: Korn 1:
  Per Swensson j Bonnarödh Rugh 1: Korn 2:
  Oluff Åkesson j Lögerödh Rugh 2; Korn 1:
  Nills Jönssons Enkia ibidem Rugh 3 Korn 3
  Anders Persson j Boserup för Rug 1 D 4 öre Penningar
  dhe öfrige haffwa sigh instellt.
  Aff desse instemde Mötte allenast Jönns Jönsson j Bröserup, som wedgåår skullden, Men dhe andre, som haffwa warit tillstädes, haffwa gångit ifrån Tinget igen, effter Nämdens bewittnande, och Anders Persson sigh aldeles Absenterat,
  Resolutio
  Emädan befinnes öfwanskr:ne lagligen wara instemde Men icke tillstädes, uthan allenast Jönns Jönsson j Brösarp, fast änn det berättas aff Nämden, at part aff dhe andre skulle haffwa warit här igåår; Altså tillfinnes dhe eij alleenast effter Offwanskr:ne Uppsattz klaganden att tillfrijdz ställa, och spannemåhlen sampt Penningerna in Natura att betahla, medh samptl. Een D:r S:M:t Expenser, såssom och hwar aff dhem för sitt utheblijfwande ifrån Rätten att plichta 3 mark S:M:t: Och detta att betahla effter lagh, eller lijda Execution, så wijda dhe icke kunna affbewijsa, tillförrende wara clarerat.

  N:o 41
  Axel Larsson j Rafflunda, bewijste sigh innstemdt Diverse j Rafflunda sochn Angående 3 st stutar, som han för dhem i förlijdne krijgztijdh haff:r Uthlagdt, och resterar aff Trulls Olsson j Skiberup D:r 1: 28 öre
  Jöran Esbiörnsson ibidem 1: 8 öre
  Och ehuruwäll han haff:r denne Summan at fordra, will han doch efftergiffwa Trulls Ollsson 12 öre, och Jöran Esbiörnsson 1 mark. Aff Capitalet, men der Emoot fordrar doom medh dehlens omkåstningh. Dhe instemde leffwe påroopte, Men Mötte icke.
  Emädan befinnes dhe instemde warit här igåår, och Nämden bewittnar, alle dhe Öffrige instemde, som och heela sochnen haffwer betallt, hwar sijn Anpart aff den praetention klaganden giör, för sijn i Krijgztijden uthlagde trenne Oxar på Socknens wägnar: Altså kan Rätten dhesse inthet befrija, medh mindre iu och och dhe böra betahla, till klaganden Axell Larsson, Nembl. Trulls Ollsson j Skiberup Sex mark S:M:t och Jöran Esbiörnsson ibidem Een D:r S:M:t medh Expenser bägge tillsammans Een D:r S:M:t, och hwar aff dhem 3 mark för sitt utheblijffwande, och det effter lagh, Eller Lijda Execution.

  N:o 42
  Nills Larsson i Yngsiöö, Contra Lars Nillsson och Oluff Nillsson j Elljarödh, Angående omkåstningh som praetenderas, klaganden till frijdz ställt.

  N:o 43
  Cronones Saltpetersiudare Joen Oluffsson j Sanct Oluffz By, contra Nills Oluffsson j S. Oluffz Gårdh, 1. Angående injurier, hwaröffwer han sigh förra förlijkat, och nu säijes swaranden eij wela hålla och betahla honom dhe förrige Expenser 2 mk S:M:tt, inläggandes förrige förlijkningzskrifften, hwareffter han begärer Tingzwittne beskriffwit. 2:do Angående dhess huus och Egendoom, hwaraff han må skatte och skyllda, som Nills Ollsson sigh bemechtigat, producerandes klaganden Een Attest af Häradtzskrijffwaren Mons:r Daniel Andersson, att dhess huus inthet är anslagit till Nills Ollssons Rusthålldh, samme Attest lydandes som fölger, Nu ad acta lagdh.
  Swaranden här Emoot Mötte, och ad 1:m om förlijkningz skrifften, swarar han sig wela bliffwa wijdh förrige förlijkningh, och betahla dhe 2 mk S:M:t i morgon dagh, och samtycker Tingzwittne.
  2. Hwadh hans huus och Egendoom wijdhkommer haf:r han hållit sigh wijdh Wälb:ne Hr Ryttemest Mont de Gommeries breff, och förmehnt det skulle hördt til hans Rusthålldh, samme breef, lydandes som fölger, Nu ad acta lagdt.
  Klagande begärer få Upprättningh för sijne åker och Ängh, som swaranden sigh olagligen bemächtigat, och äskar doom medh dehlens Omkåstningh.
  Resolutio
  Alldenstund Nills Ollsson på S. Olufz Gårdh, tillståår sigh haffwa bruti Jorden till Saltpetersiudarens Joen Ollssons huus beliggiande, ehuruwäll han deraff inthet Niutit, Men sitt förseende, medh Welb: Hr Ryttemester Mont de Gommerys zedell maintinera täncker, der doch be:te zedell är igenom Nills Ollssons egen wrånga berättning uthwärkat, och Nemden bewittna, at hwarken huus eller Egendoom ligger uthi Nills Ollssons wangh, dessuthan bewijsar och klaganden medh Häradtzskrijffwarens Wäll:tt Daniel Anderssons attest, att hans huus inthet är Nills Ollssons Rusthålldh tillslagit, uthan Cronan förbehållit; Altså och emedan Saltpetersiudaren Joen Ollsson må för samma huus, icke allenast betahla dhe åhrlige, uthan och swara till alle dhe Extraordinarie uthlagor, som der aff kunna uthgåå; dy tillfinner Rätten honom Nills Ollsson, eij allenast att betahla innewahrande åhrs landgille för Saltpetersiudaren Joen Oluffsson, Uthan och att refundera honom alt sitt här wijdh tagne skadeståndh, effter Mätesmanna ordum, hwar till förordnas Nämdemännerne Wäll:tt Måns Frennesson j Ellmhullt och Nills Persson j Rörum, som dhem emillan heröffwer förEena.

  Samme tijdh Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon instemdt Ett qwinfolk Bolla Håkonsdotter, som berättar sigh wara lägrat aff Een Ryttare benemdh Måns Söhnesson, aff Wälb:ne Hr Ryttmester Ridderskölldz Compagnie, som lågh i Qvarteer hoos Mattz Andersson i Åkarp, hwarest han war till huusa, Men nu ligge uthe wijdh Träleborgh, och är detta hennes förste förseelse, och leffwer hennes Barn Anders Benemdt.
  Resolutio
  Tillfinnes at plichta effter lagh 5 D. S:M:t eller lijda på kroppen.

  Samme dagh inkom Per Ollsson j Stubberödh och Meelby sokn, beklagandes sigh, huruledes hans hemman A:o 1683 in Novembri, igenom Een olykelig wååd Eeldh affbrende.
  Och som hans Fattigdoom Nu är så stoor, att han intet haffwer att betahla sijna skatter medh, begärar han öffwer sitt tillståndh Tingzwittne; Alltså bleff aff Nämden bewittnatt, att all hans Sädh och löösöhre samme tijdh Oppbrende, och han intet der aff fick rädda, hwar effter Tingzwittne bleff samtykt.

  Samme dagh Wälborne Hr Måns RosenCrantz låtit Uppläsa Een Städzmåhlszedell till Jönns Mårtensson, Oppå det huus Egerödh j S. Oluffz Sokn, Dat. 10 Septembris 1684 medh 2:ne åhrs frijheet hwilken zedell aff TingzRätten bleff approberat.

  N:o 44
  Per Mårtensson j Ågerödh Contra Broor Jönsson j Luderödh, Angående gälldz fordring 4 D. 6 öre S:M:t Och äre både klaganden och swaranden begge absentes, alltså plichtar klaganden klaganden pro absentiae 3 mk S:M:t

  N:o 45
  Nills Clementzon i Hallemölla, Contra Mauritz Johansson i Elliarödh, Angående ett Niderfallitt kyrkiohuus.
  Swaranden är tillstädes och loffwar wela bygga opp kyrkiohuuset, att det skall ware förswarligit, och betahla det der aff gående Landgillet.

  Dito framstodh Ryttaren Oluff Holsten aff Wälb:ne Hr Öffwerste Gyllenpistohls LijfCompagnie, och begärte Männ at grandska dess Rusthålldzhemman i Bosarp, som Oluff Nillsson beboodt; Altså der till Nominerades Hans Persson j Bröserup, Pelle Truedsson, Oluff Nillsson och Måns Nillsson ibidem, hwilke noga öfwersij Bröstfelligheeten på bem:te Oluff Nillss:s hemman j Bosarp, så till huus och Byggningar, som och i gärdesgårdar, och styckewijs i penningar Taxera och anslåå, som dhe finna Rätt och skiähligt, och till Näste Ting att giöra dheras affsicht, således som dhe förswarligit pröffwa,

  Samme tijdh för Rätten sig praesenterade Hans Excell:tz Kongl: Rådetz och Felltmarskalken, Högwälborne Herr Baron Gustaff Banners Bookhållare Monsieur Philip Jacob Böök, och effter Wälbem:te dess herres 2:ne Missiver af d 11:te och 12 :te huius, begiärade att honom måtte samptlige Nämden förordnass, till att grandska Cronewalldz Gårdh, medh dhess underliggiande godz och skogar, och dess bröstfelligheet, sampt reparation på huusen Taxera som och hwadh skogzskada skiedt ähr, och hwadh Extraordinarie aff Godzet betallt ähr, sedan Sal. Hr Biskopen Winstrup quitterade godzet, medh wijdare Bookhållaren lährer giffwa anledning till; Altså der till förordnades samptl. Nemden, undantagandes Måns Trullsson i Brösarp och Per Jönsson i Saxhuset, som ähre i andre ährender bestellte, hwilke öffrige taga till sigh, M:r Anders Smedh i Brunnswijk, Nills Tönne j Munslunda, och Christen Murare j Brösarp, att besee Cronowaldz gårdz Byggningar, och dhe 10 af Nämden sedan wijdh bem:te Hr Bookhållarens Bökens praesence öffwersij hwadh som förewijdas kan, och der effter giöra sijn Taxt stycke från stycke, och det anskrijfwa och ifrån sigh sijn afsicht giffwa beskrijffwen till Bookhållaren, och sedan wijdh Tinget om så behöffwes som dhe pröffwa förswarligit.

  N:o 46
  Nemdemannen i Öster Göng HäradtWäll:tt Knuth Oredsson i Filleberga, contra Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, Angående förmehnt gälldzfordringh, förlijkat.

  Lyysningar
  Upplyses Een Rööskömblet föllia på Witsköffle Gårdh är intagen i 5:te åhr, som är brändt medh ett sådant brenne [Märke]
  Upplyses ett Brokot Beetekijdh, thet wänstra öhret affskurit, och axellmärke j det högra, som finnes hoos deignen Swen Bollm j S. Oluffz.
  Håkon Mårtensson j Bierneboda, låter Upplysa dhen hoppan medh sitt föll, som i förleden wintras d. 31 Januarij 84 bleff inprotocolleret.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 270-490 (AID: v217883.b270, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2015-2016