1684 sommarting Albo

  ANNO 1684 den 2 Maij hölltz Ordinarie Tingh j Bröserup, medh Allmogen aff Ahlbo Häradh, i Samptl. Rättens praesence.

  N:o 1
  Bookhållaren på Ahlunewärcket Ehreboren och Wäll:tt Nills Hansson instemdt Bryggerhustrun, Anna Lars Ollssons, Angående bortmist godz, som hon skulle dölgt j deras huus, och bekienner Nills Hansson sigh fått sitt godz igen, och fördenskulldh efftergiffwit sijn saak, Och är medh henne, så wijda honom wijdhkommer, förlijkat, Altså Actionen cesserar och Upphörer, Herrskapetz Rätt aldeles oförkränkt.

  N:o 2
  Inspectoren på Ahlunewärket, Ehreboren och Wälbetrodde Hr Johan Dimbergh instemdt Byfogden på Kijwijk, W:tt Christen Iffwersson, Angående ½ T:a Torsk, och äre bägge parterne, Mons:r Krabbe på Dimbergz wägnar, och Christen Iffwarsson sielff för Rätten tillstädes, och sigh emillan förlijkade.

  N:o 3
  Hans Persson i Hallemölla, contra Lars Hahn i Kuskehuuset angående een fading werdij 7 mk som han j sommars 82 haff:r bekommit, fordrandes sijn fading igen så god som han dhen uthlåhnte, eller dhess werdij i penningar,
  Lars Hahn här emoot Mötte, och aldeles Neekar til bem:te Fadingh begära dilation å bägge sijdor at skaffa sig wittnesbördh, som Rätten samtycker, under samme Citation.

  N:o 4
  Hans Persson j Hallemölla Contra W:tt Jöns Christensson Hestebeck, angående 6 D: S:M:t effter Obligation, dat. 29 Maij 1683, och bewijsar swaranden medh quittens sigh nu haffwa betallt klaganden, och sijn oblig:n inlöst.

  N:o 5
  Reinhollt Jakobsson Plichtzfougde på Ahlunwerket Contra Mårten Rasmusson j Sillarödhgälldz fordring angående, klaganden till frijdz stellt.

  N:o 6
  Bookhållaren W:tt Paull Otter, Contra Jeppe Persson i Lille Möllagälldz fordring angående, 9 sk. rugh str. Måhl, som han skulle förbaka uthi Brödh till Wärket, Annammat d. 20 Decemb. 1683. skeppan á 12 öre S:M:t, och berättar sigh trenne reessor fordrat sijn rågh, men ick mått få dhen igen, uthan att Jeppe Persson honom dhen samma förhållit, och olagligen sigh tillpantat, hwaröffwer wärkzfolket lijdit brist, och Wärkett studzat, fordrandes Nu doom medh dehlens förorsakade omkåstningh.
  Jeppe Persson her emoot Mötte, och inlägger Een zedell aff Paul Otters Tienere Ingell Pofwellsson skrijfwen, att han bem:te Rug d. 20 Decembris 1683 haff:r bekommit, at förbaka i Brödh, och dess uthan at han haff:r att fordra aff Bookhållaren W:tt Paull Otter 3 D:r på bakningh dhen sijdste tijdh dhe giorde affräckningh, Noch för 4½ T:a Rug sedan förbakat, fordrar Jeppe 9 mark, är tillsammans 5 D:r 1 mark. och erbiuder Jeppe sigh till att betahla dhe 9 sk. rug emoot anfordringh, antingen medh Rug, eller att bakat j brödh igien, och förmodar Paul Otter der emoot betahlar honom sijn fordring 5 1/4 D:r S:M:t effter Uppskifften.
  Wäll:tt Paul Otter beneekar sigh ingen skilling wara skyldigh till Jeppe i Lille Mölla, så wijda honom witterligt, Men skulle Något finnas wijdh affräckningh honom på Bakning haffwa at fordra, will han och det Clarera, doch förmehnar honom Jeppe än mehra der wijdh blijfwa skylldig för resterande Brödh, och för dhe 9 sk. Rugh som Jeppe j Lille Mölla sigh haff:r olagligen bemechtigat, och sigh sielff tillpantat, begärar han Rättens Uthslagh, at Jeppe i Lille Mölla må plichta effter Lagh, och betahla dehlens omkåstning, sampt causerade wärketz skadeståndh.
  Tillspordes parterne om dhe hafwa något mehra i denne saak att föredraga, swarades Neij.
  Resolutio
  Alldenstund Jeppe Persson j Lille Mölla bewijsar medh Wäll:tt Paul Otters Tienares Ingel Pofwellssons handh, att Rugen war honom i händer leffwererat, Ty kan sådant W:tt Paull Otters angiffwande, icke räcknas för olaga Pantningh, fast änn Brödet straxt aff Jeppe eij är leffwererat, Men Jeppe nu erbiuder sigh Rugen eller Brödh der effter att leffwerera till wärket; Altså finner Rätten skähligt, at Jeppe Persson Rugen eller dess wärde i Penningar á 12 öre skeppan, betahlar, och återsteller effter lagh medh billig Omkåstningh 3 mark S:M:t eller lijder Execution; hwadh eliest Jeppe Persson reciproce aff Bookhållaren Wäll:tt Paul Otter haf:r att fordra, giöre sigh det lagligen.

  N:o 7
  Isse Persson i Fullstoffta, Contra Jeppe Persson j Lille Mölla angående gälldz fordringh för 3 lass Lijmm hwar på resterar 1 D:r 13 öre S:M:t, fordrandes sijn betahlning medh dehlens omkåstningh.
  Jeppe Persson här emoot Mötte och bekänner skullden, och begärar 8 dagars dilation, at betahla medh Penning:r eller Nöijachtige wahrur: Klaganden är dher medh till frijdz, och räckte dhe hwar andra för Rätten sijne händer, men i fall Jeppe finnes försummelig medh betahlningen, tå uthan Någon annan doom att lijda Execution, medh dehlens omkåstningh

  N:o 8
  Wäll:tt Paul Otter, Contra Swen Persson j Brösarpgälldz fordring angående. Klaganden berättar saken wara förlijket.

  N:o 9
  Sissela Sahl: Hr Pers i Meelby, Contra Swen Persson j Brösarpgälldz fordring Angående förlijkat.

  N:o 10
  Oluff Isachsson j Fullstoffta, beklagar sig, att hans hemman under Cronowaldz Insochne godz, är satt för högt N:ln för 1/2 gårdh, aldenstund det allenast är 1/4 hemman, och i ty instemdt Fyra Opartiske dannemänn derom att wittna sijn sanningh, och begärar deruthinnan Rättens tillståndh.
  Altså framstodh Peder Matthisson i Fullstoffta, som medh swoornone Eede betygade betygade, att öfwer 20 åhr seden bodde på dette hemman Lendzmannen till Cronowalldz godz Per Hendriksson benemdh, som hade till dette hemman 1/4 landh jordh aff Herregårdzens egen jordh, at bruuka, på det han dess bättre kunde blijffwa Conserverat, och tå bem:te Lendzmannen dödde, togz jorden igen till Herregården, och hålles den part som Oluff Isachsson Nu haff:r igien, halffdehlen så godh som Håkon Jönssons hemman Ibidem, hwilket räknas för halfft, och beboos aff bem:te Håkon Jönsson och Jöns Håkonsson, och giör han sit arbete och hoffwerij lijka emoot Een aff dhesse twenne.
  Håkon Jönsson j Fullstoffta bleff inkalladt, och särdeles Examinerat, och medh swoornone Eede betygade lijka såsom Peder Matthisson wittnat haff:r.
  Sedan inkallades Nills Swänsson j Bonntoffta, som effter afflagd Eedh wittnar lijka så, Lasse Persson Ibidem, wijdh Eedh och uppräckte fingrar berättar sigh tient för 27 åhr sedan hoos Lendzmannen Per Hendriksson i Fullstoffta, Och den tijdh hade Lendzmannen ett PundeLandh kornjordh i Bruuk, som han åårde och uppkiörde, och samme jord ligger nu igen till Herr Gården Cronewalldh. Hereffter begärade Oluff Isachsson Tingzwittne beskrijffwit, som Rätten och kunde denegera.

  N:o 11
  Håkon Håkonsson j Elliarödh, contra Isach Mauritzon ibidem, Angående erkläringh för uthgutne skällsordh effter Landztingzdoomen aff d. 19 Julij 1683. Och såsom han så offta instemdt Isach Mauritzon, och han icke är kommen att erklära honom och dess hustru, effter Landztingzdoomens Innhålldh, äskar han nu på, att han måtte komma fram. eller wara nämder Man, ehwar han finnes.
  Här emoot mötte Bengt Mauritzon, medh sijn Faders Mauritz Johanssons Inlägg, lydandes som fölger: ad acta.
  Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson i Skiberup, som warit medh at wärdera hoos Mauritz Johansson, protesterar, att inthet olagligit är tillgångit, och att det som honom ifrån, bleff uthtagit, är honom tilbudit at löösa, och ännu står till löösen, Men Mauritz swarade sig eij wela löösa Något dher aff igen, om han fingo det för 1 Schillingz wärde, Håkon Håkonsson begärar at bem:te Uppläste inlaga måtte införas i Processen, och som han haff:r instemdt Isach Mauritzon till d: 21 Sept 1683., tå saken till d. 25 octobris dito bleff differerat på Isachz begäran, sedan till d. 31 Januarij, och nu idag d: 2 Maij 1684. och han nu icke heller är inkommen uthan Öffwerreest till Dannemark, begärar Håkon Håkonsson Tingzwittne beskrijffwit, att han sit tarff wijdare må kunna sökia, I lijka måtto begärar Bengdt Mauritzon Tingzwittne här effter beskrijffwit, som Rätten eij kan forwägra.

  N:o 12
  Eske Åstredsson j Grefflunda bewijste sigh lagligen instemdt Håkan Knalle i Hwijdeby för fänadt i krijgztijden uthlagdh D: 6: 24 öre.
  Oluff Jeppesson och Trulls Hansson dito 5:17½ öre
  Nills Nilsson ibidem 1:18½ öre
  Hereffter Eske Ostredsson fordrar doom medh dehlens omkåstningh.
  Håkan Knalle swarade, at han haff:r mist 5 köör, som bewijst är förrige Tingdag N:o 6 och derföre ingen richtigheet fått, dy mehnar böra haffwa sijn betahlning för det han och hans Sal: fader således mist haffwa.
  Oluff Jeppesson berättar sigh mist 2 köör på Glimminge, och inthet fått aff Sochnen för dhem.
  Trulls Hansson berättar sigh och i Krijgztijden mist Een koo, och ingen betahlning fått för dhen, och samme koo war barnegodz, och hade dhesse inthet mehra igen.
  Nills Nillsson är Ladufougde till Torup, och wahnför, att han inthet kunde komma hijt, men haff:r inthet mist.
  Rätten tillsporde Sochnemännerne, Om någon war i Hwijdeby Sochn som inthet mist haffwer?
  Swarade dhe, at dhen som hade något, han miste dhet, och ingen gick ram föruthan, som något hadhe.
  Tillspordes Eske Ostredsson huru myckit han mist haffwer?, Swarade han sig mist 3 Nöth werdij 11 D:r S:M:t och Een stut tillförrende, Men fordrar Nu 13 D:r 28 öre S:M:t aff dhesse förberörde 4 persohner, Nemdemännerne Håkon j Bierneboda, och Jakob Gudmundss. i Gräfflunda, berätta, det för Esbiörn Knalles Gårdh, Oluff Jeppesson och Trulls Hanssons hemman, War tillförrende affkortat, hwadh dhe hade borttmist, och berättar Jakob Gudmundsson at dhesse bleffwe tillsatte, att betahla Eske Ostredsson 13 D:r 28 öre S:M:t.
  Resolutio
  Alldenstundh samptl. Hwijdeby Sochnemänn uthj Nästförflutne Krijgztijdh haffwa mist sitt Fää, den Eene Mehr och den andra mindre, som mindre haffte, hwaraff Någre nu fordra sijn betahlningh, som mäst skulle Öffwergåå dhem, som dhen tijdhen allt sitt mist, och Nu Een part ähro fattige, at dhe inthet hade att betahla medh; Altså finner Rätten skähligt, at dhen Eene lijder skada medh dhen andra, och altså hwadh hällst i Krijgztijden passerat ähr aldeles för dhe fattigas skulldh Upphäffwit.

  N:o 13
  Förrige Lendzmannen Erik Persson j Elliarödh emoothh Mårten Boosson i Ågerödh, Angående gälldz fordringh Capital 5 D: S:M:t effter Obligation, daterat 6 December 1680.
  Mårten Boosson här emoot Mötte, och begärer att Erik Persson wille wara Skoonsam emoot honom, Altså blefwe dhe för Rätten fölijkte, att Mårten Booss:n skall giffwa Erik Persson ett för allt i reede Penningar 3 D:r 16 öre till Nästkommande Pingesdagh, och räckte sohnen Boo Mårtensson hand för betahlningen, men i fall att han finnes försummelig och eij praecise betahlar Erik Persson förbem:te 14 mark S:M:t tå att lijda Execution för bem:te 3 D:r 16 öre S:M:t med deelens omkåstningh.

  N:o 14
  Procuratoren aff Christianstadh, Wäll:tt Lars Hansson Högestedh Oppå Hr Borgemester Lars Swahns wägnar, effter laga Citation på Wälborne Hr Lawe Beck, fordrar Capital 90 D:r S:M:t som hans käraste låhnt till Hr Beck, effter obligation dat: 30 Septemb: 1677 medh interesse och Expenser, Och berättar Lars Hansson sigh der på ingen Uthräkning hafwa, Men kräffwer interesse á 6 pro Cento. Så finnes och oppå obligationen affskrijffwit, A:o 1683 haff:r Hans Ehrew:tt Hr Carsten Rönnow i Åhuus her uppå betallt 28 D:r S:M:t.
  Wälborne Hr Lawe Beck genom sijn skrijfwellse till Rätten, Excuserar sigh aff sijn kiärastes opassligheet, sampt Någre Documenter, som han behöffwer i Rätten inlägga, hwilke ibland hans Sal. Faders Breff och skriffter skulle finnas under förseglingh, begärar Dilation till Näste Tingh.
  Wäll:tt Lars Hansson begärar Rättens uthslagh, och kan ingen dilation förunna, emädan han derom ingen ordre haff:r aff sijn Principal.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt at förunna Wälborne Hr Lawe Beck dilation till Näste Tingh, under förrige citation, och tå at gåå doom i saken.

  N:o 15
  Procuratoren Wäll:tt Lars Hansson Högestedh Uppå samptl: Öllegårdh Sal. Jöns Munkes arffwingars wägnar, fordra aff Rafflunda sochnemänn, effter dheras uthgifne Contract dat. Skiberup d. 14 Aprilis 1681, 2 Pund Rug och 2 Pund korn pro Anno 1682 eller och 30 D: Smt Penningar, medh dhelens förorsakade omkåstningh, Uppwijsandes her iempte Hans Kongl: M:tz Allernådigste Breeff, dat: 28 Julij 1676, att Hans May:tt förunnar Enkian Öllegårdh Capitein Jönns Munkes Tijonden i sijn Lijffztijdh, och förmodar at Nåådet, som Högstbe:te Hans Kongl: May:tt AllerNådigst Enkian beneficerat haffwer, Bemelte Documenter ad acta Lagde.
  Cronans Befallningzman Ehrebohrne och Wälbetrodde Zacharias Stobaeus inkom den 3 Maij och producerade H:s Kongl. May:tz Aller Nådigste Resolution om Tijonderne, Dat. 2. octobris 1675. som bleff Uppläsin och påskrijffwin honom restituerat, Och förmehnar, om dhesse 30 D:r S:M:t böra betahlas, skall det antingen skiee till Kyrkian, eller och Sochnen komma tillgodo, och äskar uthslagh.
  Lars Hansson står på Hans May:tz Aller Nådigste Confirmations Breff, som är seenare dat:t änn Resolutionen, sampt Sochnemännernes Contract och förskrijffningh och äskar doom, och haff:r inthet mehr att föredraga. Cronones Befallningzman her emoot Exciperar, att H:s Kongl. May:tz Aller Nådigste intention war, der medh att gratificera Enkian, och icke Arffwingarne som nu sittia i Flor, och förmehnar at det böör komma Kyrkian eller Sochnen sielff tillgodo, som förbemält finnes, och at Allmogen wistte inthet aff H:s Kongl. May:tz AllerNådigste Placat, dhen tijdh Contractet giordes, och begärar at saken måtte beroo till Näste Tingh, at han jan sökia Hans Excell:tz Hr General Gouverneuren her om, såssom detta synes lända till Allmogens förtryck, och haff:r nu inthet wijdare i saken att andraga. W:tt Lars Hansson äskar doom.
  Resolutio
  Såssom uthaff underskrijfne Contract på helle Sochnens Wägnar, Upprättat d: 14 Aprilis 1681 klarligen sees kan, att dhe sigh för obligerat 2 Pund Rug och 2 Pundh Korn till Enkian Öllegårdh Sahl. Jöns Munkes i förhögningh wela Uthgiffwa, Uthan Någon Exception Eller och 30 D:r S:M:t Penningar, och det i föllie aff Hans Kongl. May:tz Aller Nådigste Breff dat. 28 Julij 1676. Dy finner Rätten skähligt, att Sochnen dhenne Förhögningh till Sal. Öllegårdz Arffwingar Clarerar, och dhe 8 Männ som Contractet underskrijffwit sitt contract effter lagh fullgiöra, eller lijda Execution, och dhetta så myckit mehra, som Enkian sijn Rätt för Krijgz åhren 77. 78 och 79 cederat och efftergiffwit haffwer.

  N:o 16
  Måns Frendesson j Ellmhult, Contra Peder Larsson i Hiellmerödhgälldz fordring angående, käranden bekienner sigh wara till frijdz stellt.

  N:o 17
  Måns Frennesson j Ellmhult Contra Nills Ollsson i S. Olufz by, Per Nilsson j Maaret, Anders Ollsson i Kyrkiory, Nills Ollsson j Sanct Olufz Mölla, Arfwast Månsson j Rascherum, Jeppe Månsson ibm, Måns Nilsson, Mårten Persson, Per Jeppesson och Måns Håkonsson ibidem, och bekienner sigh wara förlijkat medh een part, Men fordrar den rest:de kyrkio Tijonde aff
  Anders Ollsson i Kyrkierödh                        1 sk. råg    1½ sk. korn
  Nills Ollsson j S. Olufz Mölla                        3/4 sk.         3/4 sk.
  Måns Nillsson j Raskerum                            2 sk:            3 sk.
  Begärandes Oppå dhesse doom medh dhelens omkåstningh.
  Resolutio
  Ofwanbe:te 3:ne Männ bleffwe lydeligen påroopte Men mötte icke, Altså tillfinnes at betahla effter Cronans Befallningzmans Ehrebohren och Wällbetrodde Zach. Stobaei underskreffne TijondeLängdh, Öfwanskrijfne Tijonde in Natura, medh omkåstningh 1 D:r S:M:t tillsammans, och det effter lagh eller lijda Execution, hellst emedan Kyrkian ingen skada kan lijda.

  N:o 18, 19
  Jägerijes Fiscalen Ehreboren och Wälbetrodde Magnus Gabriel Bussius, bewijste sig lagligen instemdt samptl: grandschningz Mennerne, att förklara, huruledes är fatt medh dhe 39 Ostemplade Eekor, som ähro huggne i Fischiebeckz Mark.
  Altså tillspordes Förmannen Per Jönsson i Saxhuset medh sijne medhfölgare om b:te 39 Eeker woro tienlige till Byggningztimmer, eller och till Olden? Swarade dhe, det inge aff dem woro duglige till Byggningztimmer, Men part syntes kunnat bära olden, såssom dhe woro rutne inn uthj, och gröna uthan till.
  Fiscalen Mons:r Bussius begärar, efftersom dhesse Eeketräer part warit tienlige till olden, att samptlige Bymännerne i Fiskiebeck böre swara till skadan, eller wijsa sijn Mann.
  Nemdemannen Anders Danielsson i Fischebeck berättar dhet hwarken han eller hans Naboo Måns Boosson huggit Någon Eek, uthan Corporalen Mannhafftig Jakob Ryss, och Ryttaren Berthell Kråka, huggit och sålldt till Ahlunewärket.
  Resolutio
  Såssom Bönderne i Fiskiebeck gifva skullden Uppå Corporalen Mannhafftig Jakob Ryss och Ryttaren Berthell Kråka, att dhe huggit dhe ostemplade 39 Eeker som twistas om, Och be:te Militair betiente, icke äre Specialiter instemde, dy lembnas Fiscalen Ehrebohren och Wälbetrodde Magnus Gabriel Bussius frijtt dhem till Näste Tingh lagligen at Citera och tilltahla, och sedan at affwachta Rättens Cencur och Uthslagh.

  N:o 20
  Hans Hansson i Hwijdemölla, contra Rasmus Mattzon i Saxhuuset, Angående gälldz fordringh, begge Absentes. derföre käranden Hans Hansson Condemneras för sitt Utheblijfwande at plichta 3 mark S:M:t.

  Samme tijdh Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson begärade Männ at grandska Mauritz Johanssons gårdh j Elliarödh, huru dhen nu uthseer uthi huus och byggningar, medh skogz lått, giärden och allt som förewijsas, och sådant specifice j Penning:r Taxera; Altså der till uthnemdes Anders Jonsson j Anderums Byy, Oluff Nillsson ibm, Anders Schartow j Luderödh och Hans Arfwedss: ibidem, hwilke 4 Männ förelägges at grandska och Taxera ofwanbe:te hemman medh dhess tilliggande ägor effter fullmächtigens förewijsande Och i dhess praesence, och dett styckewijss i Penningar Anslåå, och till Näste Ting giffwa dheras affsicht beskrijffwen, som dhe tänkia at answara.

  Samme tijdh inkommo fyra aff Nämden, Nembligen Dommaren Nills Ollsson j Skiberup, Nills Persson i Rörum, Lasse Jonsson j Mielby, och Jakob Gudmundsson j Gräfflunda medh sijn affsicht, på det som Cronones Befallningzman Ehrebohren och Wälbetrodde Zacharias Stobaeus haff:r bekåstadt Anno 1683 på Swabeshollms Byggningh, Nembl: 78 D:r 8 öre S:M:t som aff HäradtzHöffdingen bleff verificerat och påskrijffwen.

  Anno 1684 d. 3 Maij Continuerades medh Tinget i Bröserup uthi samptl: Rättens praesence.

  Samme dagh för Rätten framkom Häradtzskrifwaren Mons:r Daniel Andersson, och producerade åthskillige Afkortningzlängder pro Anno 1683. som bleffwe Uppläste och påskriffne.

  1. Oförmögnas afkortning:r pro Anno 1683.
  2. Frijheetz hemman pro A:o 1683.
  3. Specification på öde och förarmade pro A:o A:s 81 och 82, af hwilke Prästerne ingen rättigheet haffwa bekommit.
  4. Specification på städzmåhl pro A:o 1683.
  5. Specification på frijgifne persohner wijdh Mantahls skrijffningen pro Anno 1683.
  6. Afkortningzlängdh för Cronotijonden pro A:o 1683.
  7. Specification på Ödhe pro Anno 1683. sampt dhe som eij finnas.
  8. Specification på innestående Rothe- och Uthskrijffningzpenningar pro A:o 1683.
  9. Specification på Häradz- och Lagmans Penningar pro Anno 1683.

  Noch
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus framwijste Diverse ordres, som blefwe för allmogen Uppläste, Nembl:
  1. Kongl: Götha HoffRättz citation Angående dhe 2:ne Cornetter Fegherschölder, för begångne insolentio emoot Duells Placater, Copialiter, de dato 13: de Febr: 1684.
  2. Hans Excell:tz Hr General Gouv. Aschebergs ordre om saltpetersiuderijtz fortsättiande, Dat. 11 Martij 1684.
  3. Dito Ordres dat: Mallmö 21 Aprilis 1684. Om dijken kring Laderna som liggia sijdlänt till Saltpeterens befrämmiandhe.
  4. Dito ordres om Tienstefolk dat. 10 Martij 1684 som finnes wijdh Ahlunwärket, at ingen må dhem uthan richtig dimission antaga.
  5. Dito ordres dat. 11 Aprilis 1684 at alle skola bruka Swensk måhl och wicht.
  6. Dito ordres af d 26 Martij 1684 at drängiar eij må flöttia aff Cronans godz inn på Adelens,

  Samme tijdh Cronans Lendzman Berthell Mattzon framstellt Diverse belägrade qwinfolk, Nembl:
  1. Elsa Hansdotter i Gärstorp och Anderum Sochn, som förste gången är lägrat aff Sal. Johan Håkonsson på Ahlunwärket, och hennes Barn Johanna benemd, tå det war 3/4 åhr gammallt, dödde, och begrofz j Anderums kyrkiogårdh aff Hr Anders Schartow, Andre Reesan är hon belägrat aff Een Ryttare Lasse Swensson benemdh, aff Ryttemester Ridderskölldz Compagnie, som effter Nemdemannens Per Jönssons j Saxhuset Relation will ächta henne, Barnet Kirstina lefwer, och är på annat åhr.

  2. Kirstina Nillsdotter aff Bonntoffta och Fullstoffta Sochn, som är belägrat aff Een Ryttare benemd Jöns Horn, som nu ligger j Gers h:tt, Tullsåkra och Westerwram Sochn, och är hennes Barn Gunnel benemd, ännu i lijfwet, och 2 åhr gammallt, och haff:r både hon och Ryttaren ståndit skrifft i Fullstoffta kyrkia, som Nemdemannen Jöran Persson j Tiörnery bewittnar.

  3. Bengta Larsdåtter aff Frörum och Fullstoffta Sochnbelägrat af Ryttaren Oluff Larsson, som nu ligger j Toarp och Linderödz Sokn, hennes Barn Elena leffwer, och är på tridie åhr, och Ryttaren ståndit skrifft, som Nemdemannen Jöran Persson j Tiörnery wittnade, hennes förste förseelse.

  4. Nilla Persdotter j Gräfflunda och Hwideby Sochnbelägrat aff Een ächta Mann, Håkon Christensson j Raskerum hwilken effter dansk lag haff:r plichtat, och som hon eij är tillstädes, beroor saken till näste Tingh.

  5. Pernillas Kirstina i Kijwijk belägrat aff Strandrijdaren Sal: Christopher Wassman, hennes barn kort effter Christendoomen dödt blijffwit, och förste förseelsen.

  6. Gunnilla Boosdotter af Swijneberga kränkt aff en dräng Lars Nillsson j Rörum, som är rymdh åth Dannemark, och hennes Barn är straxt effter Christendoomen dödt blifwit, hennes Moder Kirstina Boos j Swijneberga lofwat för bötherne.

  7. Margreta Nillsdotter j Swijneberga sammaledes belägrat aff drängen Lars Nillsson j Rörum, som är bortrymdh, hennes Barn Bolla benemdh, leffwer ännu, och är hennes förste förseelse.

  8. Mätta Nillsdotter j Rafflunda belägrat aff Ryttaren Joen Falk aff Hr Major Ridderschantzes Compagnie hennes Barn Elena dödde straxt effter döpelsen, och är hennes förste förseelse.

  9. Elsa Nillsdotter j Rafflunda som är Mättas söster, är lägrat aff Ryttaren Israell Sånnersson, som nu är dödh, hennes Barn Hanna leffwer, och är detta hennes första förseelse.

  10. Elena Rasmusdotter j Rafflunda hwars Mann Nills Jonsson warit hemma för 4 åhr sedan, och är Een soldat af Skåningarne, är belägrat aff gårdsmannen Jeppe Persson ibidem, hwilken warit gifft, Barnet Nills benemd, dödde 14 dagar effter Christendoomen.

  11. Sina Larsdotter i Brösarpbelägrat aff Ryttaren Per Nillson i Haretorp och Giörödhz Sokn aff Hr Major Ridderschantzes Compagnie, hennes Barn Gertrud leffw:r och war åhrsgammalt i Påskas, och haffwa bägge ståndit skrifft j Bröserup kyrkia.

  12. Elena Assarsdotter j Brösarp, som twenne reesor är belägrat aff Ryttaren Nills Werre j Rickarum, och Esphultte Sochn, begge barnen effter christendoomen döde bleffwo, och hon tillförrende inge böther uthlagdt.

  Öfwer desse Öfwanbe:te Persooner äskar Cronones Lendzman W:tt Berthell Mattzon doom.

  Resolutio
  Altderföre och effter inkombne underrättelse tillfinnes dhesse at plichta, N:ln
  Elsa Hansdotter af Gerstorp D: 10:-
  Kirstina Nillsd:r af Bonntoffta 5:
  Bengta Larsd:r aff Frörum 5:
  Nilla Persdotter aff Gräfflunda 5:
  Pärnillas Kirstina i Kijwijk 5:
  Gunnel Boosd:r aff Swijneberga 5:
  Margreta Nillsd:r ibm 5:
  Mätta Nillsd:r aff Rafflunda 5:
  Elsa Nillsdåtter ibidem 5:
  Elena Rasmusd:r ibm 80:
  Jeppe Persson ibidem 40:
  Sina Larsd:r j Brösarp 5:
  Elena Assarsdåtter ibm 15:
  Och, hwilke aff desse eij orka botum, Medh penning:r, tå at lijda på kroppen effter lag och straffordningen.

  Samme tijdh Cronans Befallningzmannen Wälbetrodde Zacharias Stobaeus praesenterade et grannelagz breff för Elliarödz Byymänn, som beståår j 25 puncter och begärade det aff Rätten, under Häradtz Sigill confirmerat, som bleff samtykt.

  Samme tijdh Jägerijs Fiscalen, Wälbetrodde Magnus Gabriel Bussius, begärade Grandskningzmänn till at Öfwersej Stubberödz skogh, hwadh skada wåådeelden dher giordt haff:r; Altså der till uthnemdes, Arfwast Lasson j Österödh, Oluff Månsson, Arffwedh Persson och Per Jeppesson ibidem, Och förelägges dhesse 4 Männ, eij allenast at grandska Skogzskadan, uthan och hwadh skada Eelden haff:r giordt på Giärdesgårderne, och wijdh Näste Ting at giffwa dheras afsicht beskrijffwen, som dhe tänkia at answara.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 190-270 (AID: v217883.b190, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2015-2016