1684 sommarting Järrestad

  Anno 1684 then 27 Maij höldz Ordinarie Laga sommartingh, uthi Järresta härradh, nähwarandhes then ther uthi härradhet tilförordnadhe nämbdh och passeradhe som fölgier

  Först blef till Rätte insinuerat Ehn obligation på 500 D:r silf:m af Doctoren uthi Borreby, wyrdige och wellärdhe Hr Hans Justson Bärendz til Ydstadz Hospital uthgifwen.

  Thernäst för Rätten framkom höghwälborne Hr General Maijor Hans Christopher Koock von Chrimsteins fullmäctigh, Erborne och welbetrode Thomas Frost, och i Rätte lagde Ehn längdh uppå the hemman, som til Arrendhegårdhen Gladsax har wahrit anslagne, och intet kunnatt förmå praestera theras afwel och arbette, och therföre thess halfwa Terminskatt bör afgå och uthi Rächninghen decourteras, pro Anno 1682, Nembl: Järresta häradh sockn och by, Oluf Nilson obefindtligh, Noc ehn Specification upå the hemman, som til Arrendegården Gladsax, har wahrit anslagne och intet förmått praestera theras afwell och arbethe therföre thess halfwa Terminskatt bör afgå, och uthi räckninghen decourteras, pro Anno 1682 Nembl:
  Och för Rätten framhafde 4:ra Ehrlige männ Nembl: nämbhemannen Nils Olson i Carleby, Oluf Ryttare i Grödztorp, Clemed Mårtenson i Gladsax och Anders Håkanson ibm, hvilcka Ehdeligen betygadhe thett så i sanningh förrdatther(?), som thesse öfwannämbde thwenne specificationer therom innehåller. Efter höghwälborne Hr Gener: Maijor Kooks begiäran, ähr på thenne Ordinarie sommartinget, som höltz i Borreby inqwirerat efter the ödhes och obefiendtlig hemman, som i ofwan Specificerade längdh wid förde ähro, och ähr såledis befunnen rigtig wahra och obefindtligth.

  Samma dagh för Rätten framkom Hr Gen: Maij:n Kochz fullmectig Mons: Thomas Frostius och insinueradhe ehn Citation. Saakgifwandhes Clemedh Mårtenson i Gladsax hålleth Olaghligh öhl och brendewijn saalh, och i Rätte lagde sitt skriftlige Indlägh som blef publicerat. Theremoth mötte swarandhen Clemedh Mårtenson af Gladsax och benäckar inthett hafwa hållit krugh, men kan intet gå ifrån, han ju hafwer soldth ehn pott öhl til Oluf Ryttare, som och ehn half tunna öhl til Pär Jepson, som han honom borgatt til hans hustrus kyrckiogångh, men brennewin benäckar han aldheles intet hafwa såldt, eij heller honom öfwerbetygas kunna. Lars Nilson af Gladsax sagde sigh och hafwa kiöpt ehn pott öll ther af  öfwan nämbde Clemedh Mårtenson, men wiste intet, om thett war af bonnens eller Ryttarens öhl. Fullmäctigen begiärte eftersine fördhe skiäll Rättens uthslagh. Blef och tilfrågatt Clemmedh Mårtenson om hann hafde mehr här emott att föra? Sigh til någon befrijelse; sagde sigh intet hafwa hullit öppit krogh, utan i nödhfaldh för ehn reesandhe soldth ehn pott öll, wijdare hafde partherne i thenne saack intet att producera.
  Domb emellan, höghwelborne Hr Gen: Maijoren Hans Christopher Kock von Chrimstein och bondhen Clemedh Mårtenson af Gladsax, öllsall och krögerij angåendhe. Rätten funnit skiäliget upskiutha saaken til nästhållandhe Ordinarie session, och emedlerthid ahnskaffar kierandhen ordres til Rätten, att hans högha Excell:z Hr kongl: Rådhet feltmarskalcken och Gen: Gouverneuren hafwer uthgifwit sådhan befalning, som kerandhen sigh på beroopar, Och emedlertijdh förbiudes Clemedh Mårtenson selgia eller selgia låtha något öhl eller Brennewin.

  Noc för Rätten sig praesenterade Hr Gen: Maij: Kocks fulmectig Mons: Thomas Frostius, och i Rätte Lagdhe Ehn Citation saakgifwandhe thels af Gladsaxe, för thetta anslagne bönder Nembl: the i Järresta, Nebbelöf, Carleby, in genere, hafwa marklästigen(?) försummat, och eij i Rättan tijdh sine giärsgårdher och teper williatt teppa, som bijfoghadhe specification widhare uthwijser; Och ther jämpthe i Rätta Insinuerade sitt skriftlige försätt.
  Samptl: som uthi Specificationen blefwe upläste, comparerade, och swaradhe först sigh medh then grandskningh eij wahra förnögdhe, Emedhan the eij wiste, nähr brothenen blefwo giordh skadho, eij heller wahrit öfwerwarandhes, til thett andra, hafwer dhels giort sina giärdher och dijcker feerdigha, och sielf måst kiöpa teperijs, och thels af them som kiörthe efter rijs blefwo panthadhe och miste sine oxar hvilke the ännu ähre. Dheremott swaradhe Hr Gen: maijornes länsmann Oluf Ryttare, thett hann budhit böndherne komma op til sigh wille hann fölgia them heem, så skole the få rijs, uthan betalning, men the willie intet, Tilbiudher sigh böndherna, hwad icke ähr färdig giortt, att willia giöra, och gå vide medh hwar andra ther om Ehmedhan the medh then förre grandskningen eij ähro benögdhe. Fullmectigen protesterar på sine påwågadhe expenser, och begiärer rättens uthslagh; som och begiärer några hedeldige(?) männ att föllia Emedhan giärdherne och dijcken finnes(?). Wijdhare hafde partherne uthi thenne saack intet att föra.
  Resolutio
  Rätten hafwer funnit skiäligit dilationera thenna saack till nästhållandhe session sampt imponerar the böndher, som theras dijcken och giärsgårdheruthi lagha tijdh eij färdiggiort, them genast förfärdiga att the hunne stå lagha grandskningh, och ther thett intet skeer, då undergå thett straffet som laghen dicterar. Datum Anno, die et loco ut supra.

  Noc i Rätte insinuerade Hr Gen: Maij Kockz fullmäctige Ehn Citation, saackgifwandes Nils Jönson i Gladsax för henn eij willias i flött thett huus 1-2 Thunby, som uthskrifningz Commissarierna på Söfde honom tilskrifweth, icke heller seedhan giort nogre dagzwärcken på 2 åhrs tijdh, uthan 2:ne och några timnar luckat, har och i Rätte lagde sitt skriftlige försätt. Swarandhen Nils Jönson mötte och förregaf sig wahra ehn förarmatt och wanför karlloch altz intet haft thett hann kunne emothagit samma huus, seijer sigh och hafwa wacktat Hr Gen: Majorens fåhr sielf siette uthi sex månadher, hvarföre hann om månadhen bekommet 4 D:r s:m. Endnu som tilförne praetenderar fullmectigen skadeståndh, sampt begiärer domb, Och efter tilfråghan hafde partherne intet wijdare i thenne saack att föra.
  Sentens Emillan Hr Gen: Maijoren Hans Christopher Kock von Chrimstein och huusmannen Nils Jönson i Gladsax. Såsom thenne huusman Nils Jönson i Gladsax ähr wanförr och så fattigh att hann nödgas gå kringh och bäthla sin födha, hafver hann icke waritt mäctigh emottaga något huus att upbyggia, emedhan hann ingen hielp af roothen bekommit; Altså efter hans högha Excel: hr kongl: Rådhett fältmarskalcken och Gen: Gouver: Nådigste uthgångne ordres, befrijes thenne Nils Jönson i thenne post för höghwälborne Hr Gen: Maij: Kockz tiltall; men thett huusmannen tredskeligen försummatt giöra sina dagzwärcken till härregårdhen står höghwälb:ne Hr Gen: Maij: fridth, honom ther til än bruuka, til dhess hann uprättatt, hwad försummat ähr antingen medh penningar eller arbethe, aldheles efter höghwälb:ne Hr Gen: Maij: indlaga, som i Rätten indlagt ähr, sampt tingzexpenzer bethala.

  Endh framkom Hr Gen: Maij: fuldhmäctige och i Rätte Lagdhe ehn Citation; saakgifwandhes ehn sin fiskare Anders Kiällare af Gladsax för then försummelse hann förårsackatt, att mångha 1000 karper ähro bortdöde nu i winther som förgången winter förmedelst hann eij wijdh dammarne, som sigh bordh weeckt emedhan hann sigh thett påtagett, och för annat arbeeth wahrit frij och i Rätte Lagdhe fullmäcktigen Hr Gen Maijorens therom uthgifne skriftlige Attest. Swarandhen Anders Kiällare i Rätte Lagde sitt skriftlige swar, hvilcket blef upläst häremoth i Rätte lagdhe fullmäctigen sitt skriftlige indlägh, beståendhe af 3:ne puncter, hwaremott Anders Kiällare swaradhe, att hann inga karpar har seeth döda liggia förendh i åhr några få liggit döda, eij heller är ther skiedt någon skadha på sa:a(?) karpar genom hans wållandhe, uthan hann medh weckiandhe, sampt annan sin flijtt ther på anweendth och seijer ytterligare, thett hann intet tagit sigh på att see til karparne eller ther til swara, uthan Gen: Maijoren honom thett befaldt.
  Dom emellan höghwäl:be Hr Gen: Maijor Kock och karpedamwactaren Anders Kieel i Gladsax, angåendhe karpar förgången winter borthdödh.
  Såsom höghwälb:e Hr Gen: Maijor Koockz fulmäctigh Mons: Thomas Frostius eij kunnat upläggia för Rätten någott skriftlig contracth emellan härskapet och dam wactaren ähr och dam wactaren Incapabel bethala then summa penningar som indlägget dicterar, hafwer och damwactaren giort sin ytterste flijtt, wäcka dammarna, som hann löfver giöra bewijsligit. Altså differeras thenna saack til nästa ordinarie session och wijdhare förfråghan hoos höghweelborne Hr Gen: Maijoren.

  Noc i Rätte lagde Hr Gen: Maijorens fullmectige ehn Citation hwaruthinnan hann saackgifver klåckarehustruen Thala Mårten degns af Gladsax för 6 á 7 stycken bränne, som hon på Gladsax gårdh innan lås och lycke hafde tagith, sampt thes uthan satt korgh uth medh mask i karpedammerne, hwarmedh hon skohle fånga karpar. Swarandhen och klåckarehustrunen mötte och swaradhe, att hon inttet kann ifrångåå, att hon jo om nattetijd har wahrit och thagit brenne ifrån herregårdhen, och sielf tagit brennet på gårdhen, och thett henne ingen lefwereratt, och seijer ther hoes, att maltgiörrar, pian Ingher Pärsdother ther til gifwit andledningh, efter hon skole thwätta hennes skin klädher, och seijer klåckarehustruen att maltgiörerskan lofwat henne 2 skep:r malt, för hon intet skole lägia hennes nafn ther til, på thett hon icke skhole mista sin lön, när thett blef öpenbaret. Maltgiörarskan Inger Pärsdother mötte, och aldheles benäckar, hon aldrigh hållet medh klockarehustruen eller henne ther til andledningh gifwit, thett hon henne, skall kunne öfwerbewijsa. Tilfråghades klåckare hustruen, om hon hafde någre gyltige witnen, thet hon henne thenne beskyldninghen kunno öfwerbewijsa: Hwartil hon swaradhe: Neij inga hafwa. Ehur tilfråghades klåckarehustruen, om hon lagdt någon korgh medh mask i karpedammen, hvartil hon swaradhe, och aldheles benäcktadhe, thett aldrigh giort, eij heller någhon thett henne öfwertyga kunne. Theremott sagde fullmäctigen att 2:ne små gåssar, nafnlige Pär Månson och Pär Didrickson thett på henne angifwith, såsom och ehn pijgha wedh nafn Elen Månsdotter, hvilcket thette bekiänte för länsmannen Ola Ryttare, således wara passerat, som klåckarehustruen, för karpefiskerijet ähr angifwitt.

  dhen 28 Maij

  Thernest blef then saacken förrethagen, som i går för Rätten wahr, medh klåckarehustruen Thala Mårten degns i Gladsax, och blef then poicken Pär Månson examinerat som wahr medh klåckarehustruen på herregårdhen efter brenne och bekiänner samma gåsse twenne gånger om nattethijdher fulgth medh klåckarehustruen /:som han då tiänte /: på herregårdhen och togh brenne, hwar gångh 7 á 8 thrä. Klåckarehustruen seijer ingen gångh hämdth bränne på herregårdhen, förendh thenne gångh, seedhan thenne maltgiörarskan Ingier Pärsdothen kom dijth. Tillfrågadhes klåckarehustruen, om hon wiste något att beskylla maltgiörarskan Inger Pärsdotter för antinghen förr Otroskap emot sitt herrskap eller annat. Hvartil honn swaradhe thett hon maltgiörarskian intet kunne öfwerbewijsa.
  Hr Gen: Maij: Kocks fulmäctig Mons: Thomas Frostius, hvilcken godwilligt för Rätten framfördhe Tröls Snidkare i Gladsax, hvilcken godwilligen och uthan Citation för Rätten bekiänthe, när Åke Pärson och hann hafde wahrit needher hoos klåckarehustruen Thala Mårten deegns, för Gen: Maij: och hann kom tilbaackars igien; Thå hördthe hann Thala Mårten deegns seija til maltgiörarskan Inger Pärsdoter att hon wilde seija thett hon hafde lähnt klåckarehustruen brännet, wilde hon gifwa henne l…tt thill ehn upe(?) lodh, hvar til maltgiörarskan Inger Pärsdother swaradhe, Jagh tagher migh thett intet på. Emedhan Jagh weet intet ther af till att seija.

  dhen 29 Maij

  Dhen saack emillan klåckarehustruen Thala Mårten deigns uthi Gladsax; som högwelborne Hr Gen: Maijor Kock henne för Rätten har låthit Incitera, någre stycken brenne angåendhe, hafwer höghwelborne Hr Gen: Maij af sähr nådh låthit falla, och henne sin förseelse tilgifwit, för then skull har Rätten i thenne saack eij Consinuerat(?)

  Framkom Pastoren til Cimbris och Nybelle, wyrdige och wellärdhe Hr Steen Matzon Harlösa, och i Rätte Insinuerade ehn Citation hwaruthinnan han inciterat deels af sine åhörare i beggie sochner efter then i Rätta Insinueradhe Specifications indhhåldh, saakgifwandes them för Resterandhe tijondhe, helgenskyldh och drängiahafre, setter uthi rätten(?) för Hr härradzhöfdingen, och then laghlige rätten, om the icke theras resterande tiondhe, som helgonskyldh och drängiahafre bör bethala, eller lijdhe namb och execution, och ähr herpå ett rättmättigth uthslagh begiärandhes. Heremott mötte swarandherne och sochnemännerne, som inciterade wuro thels af them sagde gifwitt sin tijondhe til prästen som the tilförne wahnth dhels sagdhe sig intett willia gifwa ett korn öfwer tijondhe commisionenz sättiandhe, dheels och sigh uthlofwett lefwerera theras tijondhe på åkern.
  Partherna blefwe tilfråghadhe, om the hafde någott wijdhare her emott uti thenna saack att föra, hvartil dhe swarade Neij, dhenne saack differeras til nästhållandhe session, till wijdhare förfråghan.

  För Rätten framkom Länsmannen til Gylleboe Swendbiörn Anderson i Stoora Dode och Wemmerlöf sochn, begiärthe få på Hr Gen: Gouv: Cammereraren Jöran Adlersteens wägnar, att föra sin saack och klaghandhe emott böndherne, Nembl: Mårten Willadzon uthi Wemmerlöfz Torp och Oluf Månson ibem efter Citationens wijdhare indhåldh, saakgifwandes them för skogzhögge som the på Gylleboe skogh huggit, Nembl: Mårten Willadzon för ehn Eeck, som hann hanblatt ett lass brenne af, och Oluf Månson ehn eeck som hann huggit ifrån Roothen, efter Arrendatoren Lorendz Wittingz indhlagha. Dhe saackgifne och swarandherne, Nembl: Mårten Willadzon och Oluf Månson af Wemmerlöfz Torp, benächta aldeles ingen af them huggett någhon eeck ifrån Roothen, men kunna intet frångå  uthan sielfwa bekiänna hamblatt af hvar sin eeck några små greenar. Therhoos förregifver Mårthen Willadzon, att samma greenar hann af eecken huggit kiörthe til Gylleboe gård til Arrendatoren sammastedes Lorendz Wittingh them besicktigadhe, seijandhes medh the formalier, the intet wahra 4 s. Wärdhe, och badh honom kiöra hwarth hann wille medh them. Oluf Månson som saackgifwis för ehn eeck af roothen hugget, thett hann aldheles benäcthar, men the männ som eecken grandskatt, att hann intettt uthan några greenat ther af hugget och topen, men eecken på then ehna sijdan torr(?) och ihåligh: Grandskninghmännerna wahr Mårten Håckanson i Siörödh och Erick Thuason i Skreddary, hvilcke således som ofwanskrifwit ståhr medh honom Attesteradhe. Sammaledhis och betygadhe och näst ofwanbe:m siünsmänn, att thn eeck som af Mårten Willatzon war afhuggen, wahr intet hugget wijdhare endh några små greenar sodh elliest frisk medh top och alth. Skoghwactaren Erich Erichzon Gedda betyghadhe frijwillighen således wahra, som mennene och siünesmännerne för Rätten bekiändth. Partherne tilfråghades, om the hafd wijdhare här uthi att agera. Hwar til the swaradhe Neij; Thenna saack blef af Rätten differerat till wijdhare förfråghan hoos welb: Hr Cammereraren Adlersteen.

  Arrendatoren på Gylleboa welbetrode Lorentz Wittingh läfueradhe ehn Specification uthi Rätten, på ehn dhelh böndher, som theras afwel, eeckor och arbeethe, til Arrendegårdhen, Gylleboa eij praestera kunna, pro Anno 1683, på 1 7/16 dhell hemman, belöper sigh penningar 13 D:r 12 öre 9 d.

  Cronones Befalningz Ehrborne och welbe:de Zacharias Stobaeus läth publicera hans högha Excell: Hr kongl: Rådhett, feltmarskalcken och Gen: Gouv: twenne Nådigste uthgifne breef, dhess indhåldh: Saltpetterskuderiet angåendhe, dat: thett Ehna then 17 Martij, Anno 1684: Thett andra then 21 April A:o 1684.

  Thernäst i Rätte lagdhe Befalningzmannen ehn Specification på fölliandhe hemman och Ränthor, som på frijheet ähre uptagne, och elliest medh frijheet försedde, effter ährhåldne resolution uthi Järresta härradh, pro Anno 1683, Nembl: Ograverade hemman 5/8, Arrende hemman 5 23/28 dhels, Adhels uthsochne hemman 3 5/24: Landgildhe penningar 106 D:r 27 öre 5 d, Noc i Rätte producerade ehn Specificat på then oförmöghne restadzien, som förmedelst ahrmodh och fattigdombz skull eij uthan ruin kunne uthgå uthi Järresta härradh, pro Anno 1683 Nembl: Ordinarie Ränta Termin skatt, salpetterskatt, kopskatt, bröllopzgiärdh, Rijckzdagzbewilningh, Maattlagzpenningar, leije och contributions p:r, strandwacktz penninghar. Ehndh Specification på fölliandhe hemman, som uthi Cronones Jordeboock, för Cronohemman ähre upfördte, och ähro doock gambla uth freelsehemman, huilckes Ordinarie och halfwa Extraordinarie Räntha kommer til afkortningh pro A:o 1683, Nembl: hemman penningar, Rogh, korn, hafra. Noc Specification på Adeelens beetiänte, sampt prästeskapets och almoghens leijehion uthi Järresta härradh, hwar effter dheels uthlåfwadhe Rijckzdagz bewilningh bordhe uthgå och clareras pro A:o 1683. Eendh Specification uppå effterskrifne Phersoner, som wijdh mantals skrifninghen, för skattz ährläggiandhe, i anseendhe ahrmoth, åldher och swaghheetz skäll ähro frijgifne och här till afkortningh kommer pro A:o 1683. Endh Specification upå Städzmåhll, som ähro fallen pro A:o 1683 uthi Järresta härradh, Nock ehn Specification på fölliandhe Räntor pro A:o 1685 böhr uthgå och clareras, manthaal 466. Endh Specification på the ödhe och obefindtl: hemman och ograveradhe Räntha, hwareffter extraordinarie Ränthan afskrifwis uthi Järresta härrad pro Anno 1683. Noc Specification på the Ödhe och obesådde hemman, Jordher, Grundhar uthi Järresta härradh huar af ingen Cronotijondhe ähr uthgången, pro Anno 1683, och här för thetta åhr til afkortningh kommer. Noc ytterligare i Rätte lagde ehn Specification på inneståendhe Rothe och uthskrifningz penningar som förmedelst dess armoth och stora fattigdom skull, eij kunna uthgå uthi Järresta härradh efter giorth execution pro Anno 1683. Dhesse ofwanskr: Specificationer ähr i dagh upläsne för Rätten, och af then dhå tilstedes warandhe almoge, ther ingen, som ther emott hade att seija.

  Saacken, som nästförregåendhe thing blef Incamminerat, emillan Skräddaren i Ystadh Chort Blom, och bondhen Pär Matzon i Komsta och Stijby sochn, blef i dagh för sittiandhe rätt them ehmillan componerat, Ehuruwäll Pär Matzon intet whar tilstedes, uthan hans brodher Mårten Matzon i Komstamölla, som å sin brodhers wägnar whar fullmectigh, saaken att bijleggia, til seeckerheeth hade Mårten Matzon på sin broders wägnar medh sigh, Hans Åckason i Stijby, som för Rätten handhen räckte Chort Bloim, att han Pär Matzon skole rictigh bethala Chort Blom 60 D:r silf:m och ehn steenskifwa så godh som 3 D:r silf:m för then skadhen hann honom tilfoghatt, för huilckia 60 D:r silf:m Mårthen Matzon i Komsta Mölla och Hans Åkesson i Stijby gingo i fullkommen löffte, att Chort Blom the 60 D:r penninghar, effter uprättatt skrifft skohle Chort Blom tilställas, eller the för Pär Matzon penningar betala, huar emott Chorth Blom wahr tilfredz, men konungens saack praecarerade Chorth Blom, aldhelees intet att willia hafwa medh att beställa, uthan then stå öppen.

  then 28 Maij

  Först för Rätten framkom welborne Magnus RosenCrandzes fulmäctig welbetrode Petter Stochmann, och i Rätten lagde ehn Citation som widh nästför hållandhe ting saacken bordth wahrit randsaakat och afgiorth, men swarandhen sitt lagha förfall läth förkunna, emedhan hann lågh på sotheseengh, blifuer för then skyll saacken nu widh thenne session uptaghen, emedhan beggie parterna för Rätten comparera, saackgifwandes bondhen Joen Nilson i Thommerup föör han uthan lagha åthkomst bruchte ehn Jordh, beliggiandhe til thett huus hann städt hafuer saackgifwandhes honom och hann flött af grundhen uthan sitt härskapz minne. Wälborne Hr Magnus RosenCrandses fullmäctigh i Rätten lagdhe ehn skrifft, huilkenblef upläst. Swarandhen Jon Nilson wijste uthi then första saacken och angifwandhe sin städzmålszeddel, att hann icke allenaste huusett uthan och all dhess tilliggiandhe städh hafuer, af Hr RosenCrandzes fullmäctigh Lorendz Wittingh befantz uthgifuen, daterat Glimminge d: 16 Novemb: Anno 1683. Dhen andra saacken swarar Bonnen Jon Nilson, att hans härskap satte ehn Ryttare på honom, hwarföre hann nödgades söckia sin huusarum annorstädes, flytt altså af then grundh indh på ehn annan konungens grundh, föregifuer och att Hr RosenCrantz sielf honom befalt flytta ifrån grundhen, Emedhan Ryttaren hade hustru och barn, sampt creatur, och samma Ryttaren, andra daghen hann wahr ditt kommen, kastadhe bondhes klädher af hans sengh, och lagdhe sina ditt igien, Erbiudher sig och betala til härskapet, huadh hann honom skyldigh ähr, så well Landgildett som bröstfeeldigheeten på huuset. Rätten tilfråghade Måns RosenCrantz fullmäctig, att nähr bondhen betalte effter sitt löffte, om hann icke må blifwa oqwaldh på dhen grundh hann nu åboer? Hwar til hann swaradhe thett må fritt så whara. Parternablefwe tilfråghadhe, om the hade något wijdare i thenna saakc att föra, huar til the swaradhe neij, uthan bondhen Jon Nilson begiärar dilation til nästhållandhe session, emedhan han ährnar föra wittne i saacken.
  Resolution
  Såsom bondhen Jon Nilson i Tommerup begiär dilation til nästhållandhe session, och dhe förregifver willia föra witne till saackzens bätre upliusningh, thett rätten tagit i betänckiandhe och dilationerat saacken til försthållandhe ordinarie session, och imponeras partherne til samma tijdh föra the skiäll och wittnen, som the tänckia sigh til befrijelse, emedhan thå lähr gå domb ut supra.
  Endh begiärthe Hr RosenCrandzes fulmäctigh Mons: Stochmann några beedeldige(?) männ som huusetz bröstfälligheeth siüna kunne och thett taxera uthi penningar. Blef altså af Rätten anbefalthett nämbdhemännerne Anders Kock i Tågarp och Mårten Nilson i Tummarp, att til sigh tagha thwenne Erlige männ, som tillijcka medh them Taxera Hr Måns RosenCrandzes huus beliggiandhe i Tommerup by, som Jon Nilson sist åbooth, sampt thess bröstfäldigheet och thet uthi penningar sättia.

  Fuldhmäctighen på Glimminghe gårdh Mons: Stochmann uthi rätta lagdhe ehn Citation på Mickel Swendson i Gnalöf för något resterande Landgille hann härskapet skyldigh blefwen för Annis 1681, korn 6 4/6 tunna, hafra 4 T:r, 682 ½ T:a 4 skep: korn, 683 4 T:r ½ skep korn, hwareffter fullmäcktighen begiärthe lagha uthslagh, wijste och för Rätten ehn Specification på ofwannämbdhe åhren, att hann ähr thett rätt witterligt giäldh skyldigh, huar under stodh Mickel Swendzons nafn och karemercke, sampt Pastorens, som ähr hans eghen siällsörghares handh, Hr Gisloff Holbecks, till witterligheet, att hann giäldhen wedgådht swarandhen och bondhe Mickel Swendzon lågh på sin soothesängh och eij comparera kunne, blef altså saacken til näste session differerat, och anbefahltes nämbdemannen Nils Clemedzon i Glimminge att han honom anbefahla skohle betahla till sitt härskap, hwadh hann skyldigh wahr, eller blifuer ther slutt giorth i saacken wedh nästhållandhe session.

  Cronones Befalningzmann Ehrborne och welb:de Zacharias Stobaeus läth publicera hans Excel: Hr kongl: Rådett feltmarskalken och Gen: Gouver: nådigste uthgifne breef, dess indhåldh, angåendhe the som löpa ifrån Alunwärcket, och förbiudhes alla och enhuar them uthi tiänst thaga wedh straf tilgiörandhes: Dat: Malmö d 10 Martij 1684

  Noc i Rätte producerade hans Excel: Hr kongl: Rådhett feltmarskalk: och Gen: Gouverneurens bref, dess indhåldh, angåendhe thett här uthi Skåne, skall medh måhl och wijckt afrättas effter som i Swerige, medh wijdhare thess indhåldh Dat: Malmö then 21 April 1684.

  Endh hans Excel: bref dess indhåldh, att ingia Cronoböndher må reesa eller flytta ifrån Cronans, ind på Addelens godz, daterat Malmö d 26 Martij 1684.

  Såsom högloflige kongl: Giötha rijckes hofrätt nådigst hafuer approberat härradz höfdingz domb, öfuer kånan Giärtrudh Pärsdother således, att hon skhole bötha eller hudstrückias för Tingz stugudörren huilckens dombz wärckställiggiörelse hafuer cronones Befalningzman welbe:de Zacharias Stobaeus låthit kåhnan til tinget föra, och excecution williat fortgå låtha, emedhan hon eij böther praestera kunna, men kåhnan wahrit så siuk att hon intet kunnat stådt, och tuiflatt hpn länghe lefwatt kunnatt, hafuer Rätten funnit rådeligth låtha giänom thwenne af nämbdhen, Nembl: Anders Koock i Tågarp och Tufwedh Håckanson i Wemmerlöf besictighatt kåhnan, om hon så siuckl: fandz, thett the effterkommit och berätthade, således medh henne förrewetter, dherhoos sagdhe, att hon ähr behäftat medh then fallandhe siuckan, blef altså executionen till wijdhare förfråghan thenne gångh upehållen.

  Härradz höfdinghen Edle och Laghfarne Carl Paulin förrelagde 2:ne af nämbden, Nembl: Nils Olson i Carleby, och Nils Åckeson i Stiby thagha medh sigh 4:ra ehrligha och boefastha männ, och besictigha then gårdhen i Wirrestadh, huilcken hann kongl: Maij:tt till härradzhöfdingees säthe anslagit hafuer, och huru then uthi bygningh för…then sampt thess bröstfäldigheeth skiärskodha, taxera och i penninghar sätthia, så thett ehne som thett andra intet undanthagandes, sampt, och effter yttersta förståndh och möijligheeth, gifwa theras meeningh skriftlig ifrån sigh, huru mycket gårdhen kåstar igien att upbyggia, och thett medh aldra första.

  Ofwenskrefne nämbdhemänn anbefales sammaledhes, att besicktiga Hille Mårtens gård i Rölle, sampt thess bröstfälligheet och thett i reedha penningar säthia.

  Dhernäst framkom kyrckioweerderna af Thomerup, Mårten Matzon af Wrannarp och Nils Mårtenson i Thomarp, och wahr af Hr härradzhöfdinghen och then laghlige Rätthen Attestatum begiärandes angåendhe thett ödesmåhlett och hemman uthi Thomarp sochn, dhels aldheles ödhe, dhels halfwa, och dhels hälth förarmath, s.åk:s(?) medhan effter hans högha Excel: nådigste order dher effter inqvirerat och befunnit som effterfölgier, hafuer mann then eij willia Attestatum wägra, och i Rätte lagdhe ehn Specification af 4:ra män underskrefwen

  then 29 Maij

  Först för Rätten begiärthe welborne Hr Rittmästaren Ridderschyld låtha afhöra några witnen, angåendhe then dödhe Ryttaren Swän Grönningh, emedhan han under Hr Rittmestarens Compagnie wharitth, måste hann altså saacken ratione officij åhkiära, och Bedt dhetta foro, wittnen Eedeligen examinera låtha och in foro competente afdömmes, dhenne Hr Rijttmästarens begiäran blef af Rätten consenterat, hwar effter witnen blefwo framkalladhe här emoth mötte Pär Larsons Webels hustrues fullmäcthige, Mons: Nils Knudzon, och i Rätte lagdhe ehn skriftligh protestation, att ingen witnen motthe förrethagas, förän lagha Citation gånghen ähr, dhå hann ährbiudher sigh sielf eller gienom gijlthigh fullmäctigh comparera, Ehmidlertijdh hwilas så länge medh witnens afhörandhe, samma Indlägh dat: dhen 28 Maij 1684.

  Welborne Måns RosenCrandzes fullmäctige Mons: Stochmann i Rätte fördhe ett Qwinfolck Karen Lassedother af Hoby, som sigh medh lönskaläije förste gången förseedth, uthlagt til barnefadher Bengt Olson i Wrannarp /: som för Rätten wahr / och medh henne Emidlertijdh haft att beställa, huilcket hann och sielf för Rätten bekiändthe. Rätten resolveradhe, at kåhnan Karne Lassedother tillijka medh mannen Bengt Olson som henne belägrat plictta effter straf Ordninghen, orkathe eij botthum, då att plichta medh kroppen.

  Dhärnäst för Rätten framkom Pastoren Wyrdhige och wellärdhe Hr Hans Justson af Borreby, klageligen förregifwandhes thett slätta tilståndh hann ähr uthi roockat, honom förorsaackat then olyckelige hendelsen som honom öfuergångett, i thett prästegårdhen hann åboedhe, blef af wådhEelldh, aldheles consummerat, förregofwandes dherhoes sigh någon frijheth niuthett, men som hann blef aldeles af medh sine mobilier, såsom och sin högsta flijth giordt Prästagårdhen igien att upbyggia, huilcket hann mäst hoos godt folck lähnt och bergat hwarföre hann nu ähr uthi stor widlöftigheet och ahrmoth rååckat och seer sigh ingen redningh, så frambt högha öfuerheeten, honom icke endh tecktes af nådh eftergifwa the resterande Prästaskatter som och några åhrs frijheet förunna. Såsom Rätten nogsampt  detta witterligit ähr, som och ther effter inqvirerat och befunnet sandt att wahra, hafuer mann honom Tingz Attestatum eij wägra kunnat, uthan thett effter wanligheeten medh nafn och härradz Sigil verficerat.

  Munsterskrifwaren Mons: Swen Bonnasson, undher Hr RigtMäster Ridderschyldz Compagnie för Rätten angaf ett halfft hemman i Borreby by belägett, som Jöns Larson sist åboodhe, huilcket ähr aldheles ödhe och ruinerat och obruckth. Häradzhöfdingen medh nämbden som thett besicktighatt, hafwa funnett hemmanet som såledis angifuit ähr huarföre honom hiärradz Attest eij wägras kunne.

  Munsterskrifwaren Mons: Swen Bonnasson, på welborne Hr Rigtmäster Ridderschyldz wägnar, wahr af rätten begiärandis, thett härradz höfdingen wille låtha uthnämbna några nämbdemänn, som kunne grandska och besictigha the bondhegårdhar, som liggia i Järresta härradh och Borreby by, sampt thess bröstfälldigheeth af huru mycket bygningz timmer til thess reparation behöfwas, och thett skriftligen från sig gifwa.
  Blef af Rätten anbefahlatt nämbdemännerne Christopher Hansson i Salarp, och Nils Clemmedzon i Glimminghe, thaga fyra Ehrlige männ medh sigh, och förrätta som ofwannämbth ähr.

  Cronones Länsmann, Hans Olson i Borreby, begiärthe af Rätten, att thett hemman som i Järresta by, som hann på sin löhn wedh Indelningen fådth, och Jöns Anderson sist åboodhe, motte af Ehrlige männ besictigas, och thess bröstfäldigheeth uthi penningar Taxera, och skriftlig från sigh gifwa, anbefalthe Rätten effterskrifne 2:ne männ, Nembl: Nils Olson i Carleby, och Nils Åckeson i Stiby, thaga til sigh fyra Erlige dannemän, som förrätta, huadh som af Länsmannen ofwan begiärth ähr.

  Welb:ne Hr Måns RosenChrandzes fullmäctigh, Mons: Petter Stochman wahr af Rätten begiärandhes, thett härradzhöfdinghen behaghadhe att förunna hans welborne härskap ett förbudh, att inghen motte flytte ifrån hans godz, uthan hans minne, wedh straf tilgiörandhes, huilckett befandz skiähligt wahra, och Rätten fandt godth, att huem ther ifrån flytter uthan härskapetz minne, skall therföre plicta effter lagh och uthgångne Resolutioner, effter sackens beskaffenheeth.

  För Rätten framkom Hr Landzhöfdinghen och Gen: Maij: Schonlebens fullmäctigh, Mons: Sachalaschi, och wahr af Rätten begiärandhes, thett honom tingz Attestatum motte förunnas, angåendhe Ehn ödhe gårdh, som finns uthi Stiby sochn och by, Nembl: Chresten Chrestensons hemman ¾, huilcken uthi thwå åhrs tijdh stådth ödhe, så ther finns hwarcken sticka eller stacke på pladzen som gårdhen stådth, huarom Hr hofmestaren i Rätte lagdhe Pastoris loci Attest, samma Attest af fyra Ehrlige männ underskrefwen, daterat Stijby d 3 Junij A:o 1684.

  För Rätten framkom förre kyrckiowärdhen til Thommerup kyrckia Swänn Chrestenson i Wrannarp, och wahr af Rätten begiärandess, thet honom tingz Attestatum mötte meddelas, angåendhe the Ödhe hemman i Tommerup sochn för Anno 1682, thels aldheles ödhe, dhels helften, och dheels heelth förarmatt, så emedhan effter hans högsta Excel: nådigste ordrer, ther effter inqvirerat och befunniyh som fölgier, hafuer man honom Attestatum eij williatt wägra. Och i Rätte lagdhe eehn Specification af 4 männ underskrefw:n på för A:o 1682 åhrs resterande kyrckiotijondhe in summa 6 T:r ¼ skep: Rogh, 23 T:r ½ skep korn, 9 T:r 5 ¼ skep: hafra.

  © Magnus Lindskog, 2001
  (viss redigering pågår fortfarande)