1684 vinterting Albo

  Jacob Ulff, tilförordnat Häradtzhöfding, uthj Willandz, Gierz och Ahlbo häradt, Giör witterligit, at Åhr Christi 1684, d. 31 Januarij, Tå Ordinarie Tingh blef hållit j Bröserup med Allmogen aff Ahlbo Häradt, Närwahrandes Chronones Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, sampt Lagläsaren Nicolaus Brasch, med tillförordnade Häradtz Nämbdh, Nembl:

  Dommaren, Nills Ollsson j Skiberup,
  Nembdemän, Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson j Ellmhult,
  Jörgen Persson j Tiörnery,
  Nills Persson j Rörum,
  Måns Trullsson j Brösarp,
  Håkon Mårtensson j Bierneboda,
  Lasse Jonsson i Mielby,
  Per Jönsson i Saxhuset,
  Swen Persson i Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,
  Gudmund Jakobsson j Gräflunda, i sijn faders Jakob Gudmundssons stelle, som är siuuk.

  Samme dag Cronans Befallningzman Stobaeus låtitt Uppläsa, Hans Excell:tz Hr Gen: Gouv: Aschebergz ordres af d: 21 Jan 84. Angående saltpetersiuderijetz fortsättiande, och i winter der till at anskaffa weedh.

  Dito inkom Wälb: Hr Jacob Beck medh Een Kongl: Anderumske Liquidations Commissionens Räckning, emillan Sal. Wälb: Hr Jochum Bechz sterbhuus, och Sal: Hr Caspar Schmittz Arffwingar, vidimerat aff Hr Räntem. Daniel Schwartz och Rådmannnen Peter Noorbergh, som sig Salderar rD:er 3722: 10 öre S:M:tt som Sal: Schmittens Arffwingar skulle blijfwa skylldige till Sal. Hr Beckz sterbhuus. Item här jämpte Wälborne Hr Jacob Beck praesenterat, Een inlaga och inhibitions skrifft, angående Åkerödz Gårdhz försälliande, som Hr Häradzhöffdingen Carl Paulin possiderar, dat. 21 September 1683., Begiärandes Hr Beck desse Documenter måtte Uppläsas, Och inhibition der effter skier, Men såsom Hr Paulin icke är stämder till sådant att anhöra, och lijkwist Hr Beck derom instendigt Anhöldt, blefwe aff Rätten uthnämde, Nemdemännerne, Jöran Persson i Tiörnery och Anders Danielsson i Fiskebeck, som uppå Wälborne Hr Beckz requisition, medh samme skriffter fölga dess Tienare till Hr Häradzhöfdingen Paulin, at inhempta hans swar här emoot.

  1. Håkon Håkonsson j Elliarödh, bewijste sig lagligen instemdt Broor Jönsson och Lars Nillssohn i Luderödh, Angående deras Landgille, Nembl: Broor Jönsson 12½ D:r och Lars Nillsson 6 1/4 åhrligen effter fullmacht aff Maria Sahl: Per Jbbessons i Köpenhambn, Dat. 30 Decembris 1682. Och Confirmation aff hennes twenne söhner Hans och Herman Funck, dat. 19 Maij 1683, berättandes Håkon Håkonsson, at Broor Jönsson i Luderödh will betahla, och hans qwinna Inga är för Rätten, och tilbiuda sig wela betahla penningarne 14. dagar ifrån dato dess rest:de landgille pro Anno 1683. Men Lars Nillsson icke, hwarföre Håkon Håkonsson öffwer honom äskar doom på bem:te 1683. åhrs landgille 6 1/3 D:r S:M:tt, medh dehlens omkostningh. Lars Nillsson j Luderödh heremoott Mötte, Och inlade ett Quittens af sitt Herrskapz förrige fullmächtige, Per Nillsson i Eslöff, på förfallne landgille 6 D:r 11 mk dat. 20 Januarij 1684. Rätten tillsporde Lars Nillsson, om han icke tillförrende war kreffdh aff Håkon Håkonsson, Eller och wiste aff, att Håkon Håkonsson hade fullmacht at taga landgillet Emoot? Swarade Lars Nillsson sigh icke kunna sådant Neeka, at han iu wiste deraff, och bleff kräffd aff Håkon Håkonsson, förra änn han betallte landgillet till Per Nillsson j Eslöff.
  Resolutio
  Alldenstund Broor Jönsson j Luderödh, så wäll förra, som nu för Rätten wijdh sijn hustru Inga, erbiuder sigh att betahla till Fullmächtigen Håkon Håkonsson förledne 1683 åhrs Landgille som är 12½ D:r S:M:t, 14 dagar ifrån Dato, så blijff:r det och wijdh samme förlijkningh, Men Lars Nillsson ibm, som Landgillet för samme åhr förleden d. 20 huius 6 1/4 D:r S:M:t, till sijn huusbondes förrige Fullmächtige betallt, Och icke welat det till Håkon Håkonsson låtha affölga, fast änn han weetat honom wara Fullmächtigh, och bekinner sielff för Rätten, det Håkan honom 1683 åhrs landgille kräfft haffwer, dy tillfinnes bem:te Lars Nillsson i Luderödh, ber:de åhrs Landgille, som är 6 1/4 D:r S:M:t till nu wahrande Fullmächtig Håkon Håkonsson, medh sampt 1 D:r S:M:t Expenser at betahla, effter lagh, eller lijda Execution, och han Lars Nillsson sedan för sijne Uthlagde penningar at sökia sijn Mann, in foro competenti, det bästa han kan och gitter.

  2.
  Håkon Håkonsson j Elliarödh contra Mauritz Johansson och Isach Mauritzon ibidem, Angående stembningens försittiande wijdh förrige Ting den 25:te octobris, som fadern tå föregaff, sohnen Isaach, war j Cronans arbete, åth Mallmöö och Håkon nu erbiuder sigh för Rätten, medh wittnen at bewijsa annorledes.
  Mauritz Johansson är sielff för Rätten tillstädes och berättar, det bägge hans söhner woro hemma sidste Tingdag, när han gick hemman ifrån, och Isach skulle gångit åstadh till Mallmöö, uppå Cronans arbete, men i faderens borttawahrande gick dhen andre sohnen Bengt åstadh, och Isach bleff hemma, som Faderen icke wiste aff, förra änn han kom från Tinget, och således wettandes icke fördt någon osanningh för Rätten.
  Resolutio
  Aldenstund faderen Mauritz Johansson i Elliarödh, som är Närmast at swara för sitt Barn, (: så wijda icke lijffzsak ähr i wägen:) war här på Tinget samma dagh, och swarade för sijn sohn Isach Mauritzon, dy blijff:r Mauritz och hans sohn i detta måhl frij erkiände.

  Samme dagh för Rätten praesenterade Håkon Håkonsson j Elliarödh, Hans Excell:tz Kongl: Rådetz Felltmarskalkens och General Gouvern:s, Hög Wälborne Hr Baron Rutger von Aschebergz ordre, dat. 21 Januarij 1684, som bleffwe Uppläste, lydandes, at Mauritz Johansson skall fullgiöra Landztingzdoomen aff d. 19 Julij 1683. innan 3 wekur, I wijdrigt fall skall Cronans Befallningzman geenast få ordres, doomen att Exequera.
  Altså fordrar Håkon Håkonsson ännu på detsamma, och äskar Mauritz och hans sohn Isach och Bengt till den ända fram.
  Mauritz Johansson Mötte, och föregifwa at saken inthet kommer honom eller hans sohn Bengdt wijdh, Uthan hans sohn Isach Mauritzsohn allena, och han är borttreest till sijn herre Wälborne Hr Christian Bilde nu förleden Tijsdagz emoot afftonen.
  Håkon Håkonsson tillspör Mauritz Johansson, om icke hans sohn Isach war hemma j Måndagz när som hellst Hans Excell:tz Hr Gen: Gouvern:s ordre, wijdh twenne Männ, bleff honom i Elljarödh praesenterat, dertill Mauritz Johansson swarade ja,
  Rätten tillsporde Mauritz Johansson, om hans sohn Isach brukar Gården Elliarödh med honom i felligh, eller om dem emillan något skiffte skiedt ähr, der till swarade Mauritz Johansson, det han och hans sohn Isach bruka Gården tillsammans, gåå till Een duuk och disk, sampt haffwa sig emillan obytt och oskifft alt hwadh dhe äga.
  Här effter Håkon Håkonsson begärar Tingzwittne beskrijffwit, att han sitt Tarff wijdare hoos Höga Öffwerheeten i Underdånigheet kan andraga, hwilket Rätten eij kunnat denegera och honom förneeka.

  N:o 3, 4, 5
  Lars Nillsson j Elliarödh, contra Oluff Nillsson ibidem, och Marqwetentaren Nills Jakobssson contra Lars Nillsson, sampt Nills Lasson i Yngsiö contra Nills Jakobsson och Per Larsson, Angående Een hoppa, som dhen Eene till dhen andra haffwer försålldt, och hoos sidste Mann är worden klandrat och honom ifrån kändh.
  Samplt: äre för Rätten, och äre sigh emillan inbördes förEenade, hwar medh Actionen cesserar.

  N:o 6
  Håkan Knalle i Hwijdeby, contra samptlige Hwijdeby socknemänn, Angående 5. st köör som i krijgztijden äro Uthtagne j skatt hoos honom, på heela sochnens wägnar, för hwilke han nu fordrar sijn betahlningh, bewijsandes medh förrige Cronans Befallningzmans Wällbetrodde Hr Borgemester Hendrich Johanssons Attest aff d 20 Novembris 1683 at bem:te 5. köör ähre hans Fader ifråntagne A:o 1678. på heela sochnens wägnar, och äskar doom.
  Här emoot berättade Een dehl Hwijdeby Sochnemän, at dhe och j Krijgztijden mist, dhen Eene Något, den andre Något, och inlade een skrifftelig Exception at tijden war dhem för kort at bewijsa hwadh dhe och een hwar in specie mist haff:r och begära dilation till Näste Tingh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, at dhenne saak differeras till Näste Tingh under Ny citation, och parterne, tå samptl. hwar och Een för sigh at inkomma Medh richtige bewijs, hwadh dhe mist haffwa, doch i medler tijdh effter låtes, Om dhe kunna, förmedelst Cronans Befallningzmans Adsistence, sig emillan i Wänligheet Liquidera och iämka, i wijdrigit fall tå at wänta Uthslag i saken.

  N:o 7
  Häradtzhöffdingen Ehrebohren och Wälbetrodde Hr Carl Paulin, contra Isach Mauritzon j Elliarödh, Angående skamblige ordh, (:Salva veniâ sagdt:) skijter i Carl Paulins doomar, hwarom bem:te Hr Häradtzhöfdingen genom sijn fullmechtige Söfren Lindgårdh, nu för Rätten lät producera ett Extract af Landztingzdoomen aff d. 19 Julij 1683. om dhe Ährerörige orden, och dess sluutning lydande, att skola lagligen påtahlas in foro competenti, och äskar doom. Isaach Mauritzon bleff 3 gånger påroopt, Men mötte icke.
  Resolutio
  Emädan Hr Häradtzhöfdingens Fullmächtige icke haffwer wittnen tillstädes, som doch här för Rätten Eedeligen böra Examineras och afhöras, dy Uppskiutes dhenne saak medh Isach Mauritzon till Näste Tingh, tå Wittnesbörden aff klaganden inskaffas, och tages Ny stembning på Swaranden, hwilken så i dhenne som Een annan saak, idagh wijst sijn contumacium, derföre blijffwer bem:te Isach Mauritzon tillfunnen att plichta Sex mark S:M:tt.

  N:o 8
  Häradtzhöffdingen Hr Carl Paulin, genom sijn fullmächtige Söffren Lindgårdh contra Caspar Slachtare på Kijwijk, för gälldz fordring 6 D: 24 öre S:M:tt, för hwilke han uthlåfwadt fiskiewahra, fordrandes Nu, iempte Capitalet, anwände Expenser effter Räkningh 11 mk, item Expenser dette ting, medh stembning, reesor och doomp:gr 1 D: S:M:t, är in alles 10½ D: S:M:tt, och äskar doom.
  Resolutio
  Såssom Swaranden Caspar Slachtare, idag icke Mötte eij heller Någon på hans wägnar, som gällden och fordringen bejakar; Altså differeras medh saken till Nästa Tingh och Swaranden pro absentiâ fälles till Böter 3 mark S:M:t.

  N:o 9
  Dito Hr Häradtzhöffdingen Paulin contra Oluff Ollss:n i Berthellstorp, Angående det han warit hans laghstadde drängh, emooth löhn i penningare och pertzehlar 18 D:r S:M:t, Item Anders Esbiörnssohn i Meelby, som och städt sigh för Åhrslöhn i Penning:r och Pertzehlar 12 D: S:M:t, och bekommit sijn städia, men icke infunnit sigh i sijn Tienst.
  Oluff Ollsson bleff 3 reesor påroopt, Mötte icke, Nemdemannen Per Gregersson j Torrestry med fleere andre aff Nemden berätta, att bem:te Oluff Ollsson är een Elendig stackare, som öffwer 20 åhrs tijdh warit behäfftad medh fallande sooten.
  Anders Esbiörnsson äro eij heller tillstädes, Men nu i Tienst hoos Hr Befallningzmannen Stobaeus, hwarföre han, som dess nu warande huusbonde begärer, att saken måtte Uppstå till Näste Tingh, i medler tijdh will Befallningzmannen hoos Hr Häradzhöffdingen Paulin Exponera beskaffenheeten medh samme drängh.

  N:o 10
  Wyrdige och Wällärde Hr Oluff Axtorp, contra Per Larsson i Attusa, Lasse Söhnesson j Lilla Ellerödh och Mårten Persson j Raskerum, Angående Tijonde, helleneschylldh och qwektijonde, förlijket.

  N:o 11
  Trulls Jonsson i BlåheedeMölla, contra Hellie j Saxhusa, Angående gälldz fordring 6 mk S:M:t berättas wara förlijkat.

  N:o 12
  Joen Olufsson j Sanct Oluffz By, Contra Nills Ollsson på Sanct Oluffz gårdh, Angående ordkastningar, berättas wara förlijkade, och icke tillstädes.

  N:o 13
  Handelsmannen W:tt Peter Mörk i Cimbrishampn, Contra Per Arfwedsson och Oluff Lasson j Bestekilla, Angående gälldz fordring. Käranden berättar saken wara förlijkat.

  N:o 14.
  Dito Peter Mörk contra Clemet Sonnersson, Jepper Månsson, Oluff Albrechtsson och Måns Bagge i Hiäelmerödh, angående gälldz fordring, käranden berättar sig wara till frijdz stellt.

  N:o 15
  Dito Peter Mörk, contra Nills Andersson j Rörum, Angående gälldz fordring, käranden berättar sigh wara till frijdz stellt.

  N:o 16
  Dito Peter Mörk, contra Christen Trullsson, Isach Skomakare, Anders Olufsson, Anders Månsson och Lars Nillsson j Kijwijk, Angående gälldz fordring, käranden berättar sigh wara till frijdz ställt.

  N:o 17
  Dito Peter Mörk, contra Mårten Hansson, Håkon Ysingh, Jönns Eriksson, Per Berthellsson, och Mårten Jönsson i Kijwijk, Angående gälldz fordringh, käranden berättar sig wara till frijdz ställt.

  N:o 18
  Joen Ollsson i Sanct Olufz Byy, Contra Arfwast Månsson j Raskarum, Angående Arff=praetention. Parterne ähre förlijkade, och saken således Uphäffwen.

  Samme dagh Upplästes Een Specification om Saltbeter Leverantzen aff Ahlbo Häradt pro Annis 1682. och 1683 á 2 D: pund som befants richtigh,

  Lyysningar
  Håkon Christensson j Rascherum låter lyysa effter Een Swartgeeret 3:die åhrs qwiga, det wänstra örat affskuret, och axellmärke j det högra.

  Måns Frennesson j Ellmhult låter lyysa effter 9 st åhrsgamble swijn, som han i höstas bortmist haff:r medh Axelmärke i det högra och Een skuur i det wänstra örat.

  Per Jönsson j Saxhuset, låter Upplysa Een Swarttgrimmet Tiuurkalf, ristat i det wenstra öhrat, och een båhra i det högra.

  Håkon Mårtensson i Bierneboda låter Upplysa Een liuusbruun föllia på fierde åhr, medh Een lijten stierna i Pannan, och haff:r et liuusbruunt sommarföll warit till hans i förleden wintras, Men j Sommars borta, Och till Winteren åter är igenkommen, är brändt på bägge låhren, doch märket eij wähl kan kiännas.

  Måns Boosson j Fiskebeck låter Upplysa Een bruunstiernet föllia, på fierde åhr, medh Een lijten snopp, och 3 hwijta fötter.

  Nills Jakobsson j Bleestorp, låter Upplysa Een Bruunstiernet föllia på tridie åhr, medh Een swart åhl uth åth ryggen.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 130-180(AID: v217883.b130, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2015-2016

   Tillbaka till Domböcker