1685 höstting Albo

  In Nomine Dominj
  ANNO 1685, d. 1 Octobris, Tå Ordinarie Höste Tingh höltz j Mielby, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, Närwarandes Chronans Befallningzmand Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, sampt Lagläsaren Nicolaus Brasch, medh tillförordnade Häradtz Nämbdh, Nembl:

  Dommaren W:tt, Nills Ollsson j Skiberup,
  Nembdem:n W:tt, Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson j Elmhullt,
  Jörgen Persson j Tiörnery,
  Nills Persson j Rörum,
  Måns Trullsson j Brösarp,
  Håkon Mårtensson j Bierneboda,
  Lasse Jonsson j Mielby,
  Per Jönsson i Saxhusa,
  Swen Persson i Bestekille,
  Anders Danielsson j Fiskebeck,
  Jakob Gudmundsson i Gräfflunda.

  N:o 1
  Samme dagh företogz dhen saak, som Cornetten i Ollserödh Edel och Mannhafftig Jonas Örling d 7 Maij sijdstlijdne hafft för Rätta emoot Per Gudmundsson j Lille Juleboda, angående Een bortmist Hommebelgh, hwilken saak till dhetta Tingh Oppå Swarandens begäran är differerat, at han må föra sijne Wittnesbördh,
  Altså inkallades Bengt Smedh j Knebeck, som effter aflagd Eedh betygade, /…/
  Resolutio
  Alldenstundh Per Gudmundsson j Lille Juleboda medh Wittnen haffwer bewijst at han haffwer Upplyyst dhen omtwistade Hommebelgh, Cornetten, Edel och Mannhafftig, Hr Jonas Örling tilhörande effter TiufweB. LL: 32 Capitel; Altså finner Rätten skähligt honom Per Gudmundsson ifrån Hr Cornettens åtahl befrija, Och Hr Cornetten effter samma Capitel sijn bortmiste Hommebelg Uthan löösen at återtaga, Expenserne å både sijdor compenserade.
  Emoot dhenne doom appellerade Hr Cornetten Edel och Mannhafftig Jonas Örling stante pede medh 3 mk S:M:t

  Samme dagh inkommo dhe Männ som effter Uppkräfwelse aff d 7 Maij sijdstledne, hafwa grandsket Bröstfelligheeten på Wälb: Hr Ryttemestarens David Christoff Mont de Gommerijs tillslagne hemman aff Swabeshollms godz, sampt dess Rusthåldz hemman j Rörum Sochn, och war dheras Taxt lydandes som fölger, ad acta lagd:
  /…/

  N:o 2
  Wälborne Hr Ryttemestarne David Christoff Mont de Gommerij, contra Swijneberga Byys= och gatehuus Männ, Angående 2:ne Niderbrutne gatehuus ibm, hwaröffwer han sökier dheras förklaring, hweem sådant giordt haffwer, Eller att dhe samptlige måtte wijdh laga Uthslag tillfinnas huusen igien att Uppbyggia.

  Jöns Ollsson i Swijneberga tillståår sig hafwa tagit aff Oluff Anderssons huus 2:ne st gamble Bielker, 1 spenne, 1 dörr, och 2 fiälar aff een annan dörr, och medh detta reparerat sijn gårdh.

  Oluff Andersson huusman i Swijneberga, föregif:r det hans huus war 11 bindningar stoort, medh dörar och allt ferdigt, tå han bleff tagen dher ifrån, och satt på Ett hemman j Swijneberga Byy, (:som Nills Persson förre Åboodt:) aff KrijgzCommissarien Wälb: Hr Ehrenflycht.
  Samptlige Bymännerne tillståå sigh haffwa tagit Een stolpe, dhen tijdh Numereringen skiedde, och satt upp på huuseplatzen till Numerstolpe.

  Dhet andra huuset som huusmannen Nills Sohnesson sijdst påbodde, och Någre åhr för Krijget, sampt allt sedan ståndit ödhe, war skiönt timmer uthj, aff Eekestolpar och Bielkar, dhet samma war niderfallit, och är timmeret borttagit aff Bonden Anders Stubb, som nu boor i Mielby, och härsammestädz Uppbygdt ähr.
  Anders Stubb her emoot Mötte och swarade, wijdh Otwungen sijn saligheetz Eedh, det han aldrig haf:r borttagit Något Timmer, af bem:de Nills Söhness:s huustimmer: Altså förelades samptlige Swijneberga Byy= och huusmänn, at dhe måtte förklara, hwart dhetta timmer är wägen tagit, Eller och at dhe skola swara der till och huuset igien Uppbyggia, undantagandes dhe unge Männ som ähre dijtkombne sedan huuset war aldeles borttagit, Nembl: Mårten Nillsson, Jöns Ryttare, Åke Knutsson, Per Boosson, Per Andersson och Anders Kempe.
  Swijneberga Männ swarade sigh eij wetta Något beskiedh, hweem samme huustimmer tagit haff:r, i ty Welborne Hr Ryttemestaren äskar Rättens Uthslagh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt det Jöns Ollsson i Swijneberga som tillståår sigh haffwa borttagit Een dehl aff Oluff Anderssons huus ibidem, böör och exproprio, samme huus igien allena Uppbyggia och giöra laggillt, och sökie sijn Man, om han weet någon, som medh honom i dess borttagande participerat, Men dhet andra huus Nills Söhnesson åboodt, tillfinnas dhe öffriga aff Swijneberga Byy och huus Männ, så månge som dhen tijdh j Byen boodt haffwa, Jöns Ollsson undantagandes, i lijka måtto at Uppbyggia, och giöra lagligit som wederböör, medh Nödige stugu och fäähuus, till Een koo eller häst, som till ett gatehuus pröffwes kunna requireras, och det fördy at dhe ingen fångesman wela angiffwa eller Uthsagdt haffwa.

  Samme dagh för Rätten framkom Wälborne Frw Ela Frijses fougde, Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck och tillkänna gaff hurulunda hans Herrskap haff:r måst gifwa trij åhrs frijheet på Ett hemman i Ekliarödh, som Bonden Per Nillsson nu tillträdt och aff ödhe Upptagit haffwa, lydandes dhess uthgiffne Breff sålunda som fölger: Ad acta lagdt.
  Begärandes Wäll:tt Jöns Christensson, at Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus wille tillstädia, att bem:te Åboo måtte få hereffter Tingz Attest, på dhet han sådan frijheet å Cronans wägnar i lijka måtto wärkeligen kunde tillgodo åthniuta, Och berättade Hr Befallningzmannen Stobaeus sig wara bekandt, det bem:te Elliarödz hemman Meriterar, och till dhess Uppkomst nödigt behöffwer dhen förundte trijij åhrs frijheeten.

  Samme dagh Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus låtit publicera.
  1. Hans Excell:tz, Kongl. Rådetz, Feltmarskalens och General Gouverneurens, Högwälborne Hr Baron Rütger von Aschebergz ordres aff d. 15 Septemb. 1685. Angående Een Lista på Adelens Manskap at måste ingiffwas på instundande Uthskrijffningh, till at få see om någre sig å dheras godz instuckit, som dijt eij höra.
  2:do Dito Hr General Gouvern:s ordres af d. 21 Sept. 1685. Angående skatternes infordrande aff Prästerskapet och Allmogen, och cito at inskaffas i Mallmöös Räntterije.

  N:o 3
  Pastoren, Ehrewyrdige och Höglärde Hr Magister Olaus Noordström
  , till Mielby och Hwijdeby Sochner, Contra Diverse sijne sochnemänn, Angående resterande Tijonde pro Annis 1684 och 1685. Nembl.
  Anders Stubb j Mielby 2: Traf Rugh, :10 N. Korn
  Per Esbiörnsson ibidem 1:- Tr Korn
  Nills Frendesson ibidem 1:- Traf Rugh
  Måns Håkonsson ibm 1 Traf Rugh, 1 Traf 10 N. Korn
  Swen Månsson j Bestekilla :10 N Rugh, :10 N. Korn
  Måns Mårtensson ibidem :10 N Rugh, :10 N. Korn
  Per Arffwedsson ibm :8 N Rugh, :8 N. Korn
  Nills Larsson ibm fattig :10 N Rugh, 1 Traf 10 N. Korn
  Bengt Månsson ibm :10 N. Korn
  Oluff Lasson ibidem :10 N. Rugh, 1 Traf 10 N. Korn
  Lasse Andersson ibidem :10 N. Korn
  Nills Frijs ibidem :10 N. Korn
  Förlijkat _ Swen Persson för sijn och Anders Frijses gård :10 N Rugh. 1 Traf 10 N. Korn
  Per j Stubberödh Een dehl jorden warit ödhe :8 N. Rugh, 9 N. Korn
  Håkon Knalle i Hwijdeby 1 Traf, 6 N. Korn
  Per Lasson i Hielmerödh :10 N. Rugh, :10 N. Korn
  Oluff Albrechtsson ibidem 2 Traf Rugh, 2 Traf Korn
  Clemet Sannersson ibidem 1 Traf Rugh, 1 Traf Korn
  Matthis Nillson i Gräfflunda :10 N. Korn
  Måns Nillson ibm :18 N. Korn
  förlijkat åhrligen at gifwa 2 traf. råg, 2 t:r korn _ Jakob Gudmundsson ibidem :10 N. Rugh, :10 N. Korn
  Gudmund Jakobssons Enkia :10 N. Rugh
  Eske Ostredsson :4 N. Rugh
  Per j Liungerödh :8 N. Rugh, 8 N. Korn

  Öfwer dhesse Offwanbem:te begärer Hr Pastoren Magister Noordström, doom, at dhe dhenne rest måtte betahla, medh mindre Någon kunde finnas aff fattigdom det eij förmåå, tå han gierna will efftergiffwa hwad skähligt är.
  Dessuthan och föresteller Hr Pastoren sijne sochnemän, antingen dhe hädan effter wela betahla till honom Tijonden, lijka som dhe dhen till hans Sal. förmann betallt haffwa, Eller och dhen yta i kärffwen effter Kongl. Placater och AllerNådigste förordningar, Och dher öffwer aff Rätten Een förswarlig doom begärandes.
  Dhe instembde som tillstädes ähro, föregiffwa fuller denne rest sålunda wara, men beklaga sig inthet kunna Uthståå dhen at Uthgiffwa, ty dhe mehna wara för högt Uppsatt.
  Pastoren replicerar, att dhe skulle låtit honom Weetta dhet tillförrende, så hade han kunna sigh i tijdh föresee, och tagit tijonden aff dhem i kärffwan på Åkeren.

  Rätten tillsporde Oluff Lasson i Bestekille om han haffwer giffwit till Sal. Hr Per 5 Traf:r Sädh?
  Tå swarade han sig giffwit somblige åhr 5 Trafwar och somblige åhr 4 Traffwar sädh, efftersom åhrswäxten haffwer warit till, dhet samma dhe andre och tillståå, att dhe sammaledes hafwa giffwit olijka Tijonde, af slijk willkohr.
  Hr Pastoren nu som förra äskar doom i saken.
  Resolutio
  Alldenstund dhesse Offwanskreffne Mielby och Hwijdeby Sochnemänn, icke haffwa bewijst sigh Uppsagdt sijn Tijondes affgifft, (:som the till förrige Präster warit wahne att Uthgöra:) till dhenne sijn siälesörgare, dhen Ehrewyrdige och Höglärde Hr Magister Olaum Noordström, Så finner Rätten skähligt dhem eij allena böre Clarera dhen rest, som för innewahrande och förflutne åhr Uppfördh i kärffwan lijka som han bewijst haffwer medh sijn Sal. Antecessoris, fordum Probsten Hr Peders handh, honom haffwa bekommit, Uthan och för föllgande åhren samptlige Sochnemännerne till sijn siälesörgare Tijonden sammaledes i Neeken och j kräffwen böra Contentera, och dhet tillföllie aff Kongl. May:ttz Allernådigste Placat och förordning aff d 8 Februarij 1681 § 1 så frampt dhe sigh emillan inbördes eij annorledes kunna föreena, doch att Hr Pastoren effetr seenare Allernådigste Resolutioner aff den 3 Augustj 1681 och 14 Decembris 1682 deruthinnan bruukar behörigh moderation.

  N:o 4
  Jägerijes Fiscalen Wälbetrodde Magnus Gabriel Bussius, ratione Officij, Contra Corporalen Mannhafftig Jacob Ryss i Fiskiebeck och Ryttaren Berthel Kråka, Angående 30 Ostemplade Eeker dhe beskylles haffwa huggit i Fiskiebeckz mark, och försålldt till wärket.
  Corporalen och Ryttaren her emoot Mötte, och föregiffwa sigh icke haffwa huggit allt dhet som ähr angiffwit, uthan störste dehlen wara huggit förre änn Corporalen kom till Byn, dhessuthan och dhe aldrigh huggit något grönt eller bärande trää, Uthan rutne och fohrne stubbar, som till ingen ting annat warit duglige, det Corporalen bewijsar medh trenne attester, aff Bergz Inspectoren Hr Johan Dimberg, förrige förwaltaren S:r Matthaeo Stengelin, och Bookhållaren S:r Poffwel Otter, at allt hwad Corporalen haffwer sålldt, warit rutit och fohrnet, effter bemälde Attesters innehålldh, Uppläste och påskrijfne, som dhet och finnes i grandskningzmennernes affsicht, at dhe fällde träer warit Otienlige till byggningztimmer och Olden, hwilket änn yttermehra aff Nemdemannen Per Jönsson betygades. Och såsom hans Ex:ttz Kongl. Rådet, Feltmarskalen och General Gouv:n Högwälborne Baron Rutger von Aschebergh wijdh indehlningen skall haffwa giffwit Rusthållarne tillståndg hugga något fohrnet till hielp och Understödh, begära Corporalen och Ryttaren dilation at få sökia Hans Excell:tz Nådige tillgifft, för dhet som således till dato passerat ähr, som Rätten eij kunnat wägra.

  N:o 4 [!]
  Jägerijs Fiscalen Bussius instemdt Bonden Nills Frijs i Bestekille, medh Ryttaren Lars Westelijn, huusm:n Jöns Drake i Biörnstorpe huus och Måns Beck ibidem, Angående Pottaskebrennerij 25 Bööker!
  Dhe instemde Mötte, och swarade sigh ingen böök föllt, uthan dhe swedde bööker äre alle gröne, och nu bära Oldon , hwilke Skogzwachatern Oluff Skytt för Rätten tillståår och besannar, dhessuthan föregiffwa dhe sigh släckt Eelden uth 8 dagar fööre änne skogzEelden antändes, och wetta inthet hwadan dhen är löös kommin.
  Noch instemdt dhesse för 7 böker fällde af Rooten att täppa medh: Och tillståå dhesse sigh skifftat gärder medh Peder Stubb, och bägge huusmännerne Jöns Drake och Måns Bäck berötta sig täppt med suur skogh, och leytt någre till sigh att täppa medh dhem, på det affbrände Stubberödz Wangegärdhe, men Nills Frijs och Ryttaren Westelijn haffwa huggit Bökerne, som stodo i Wangegiärdet, Och berätta dhe, att Per Stubb haffwer giffwit dhem tillståndh dher till.
  Per Stubb her Emoot Mötte, och wijdh Otwungen sijn Saligheetz Eedh Neekade, sigh inthet giffwit dhem loff att hugga, Men Een aff dhe 7 bööker war affbrändh Och fallin i hans Bråte eller giärde, det Stubben ännu uthwijsar, och dhe 6 st liggia i brötestoden som Ryttaren Westelijn och Nills Frijses drängh täppt haffwa, det både Ryttaren och Bonden Måns Nillsson i Bestekille, hwilken på Nills Frijses wägnar brötade, tillstådt haffwa.
  Fiscalen Bussius äskar doom.
  Resolutio
  /…/

  N:o 4 [!]
  Jägerijs Fiscalen instemdt Mårten Rasmusson j Sillerödh för 8 st böker hans dräng haffwer fällt.
  Swaranden tillståår sig huggit 4 bööker som woro ihåhle, och dhe 4 woro tätte, men doch warit hemblade att dhe hade inge toppar, och haffwer han brukat dhem till Een lycka och sitt hemmans förbättringh.
  Fiscalen äskar doom, effterdy Bonden eij låtit dhem sigh Uthwijsas.
  Resolutio
  /…/

  N:o 5
  Jägerijs Fiscalen instemdt Ryttaren Hendrik Lustigh i Grefflunda, Mårten Eenewalldsson och Åke Knalle ibidem gårdmänn, Angående 6 st Bööker niderhuggne, som warit håhla och uthan topp, och 10 st. dito brända, som änn ståå på Rooten, dhe 2 aldeles borttskämde, men dhe 8 st. fruchtbahre, och änn tienlige at bära Olden.
  Ryttaren Hendrich Lustigh föregiffwer sig inthet haffwa brändt, men han gaff desse gårdmän loff att hugga Een rutin stubbe, hwilken änn ligger på platzen.
  Gårdmännerne Åke Knalle och Mårten Enewaldsson säija sigh brändt någre rutne fäller, till 22 pund Pottaska som dhe sålldt till Jöns Munk i Christianstadh, Och att dhe icke haffwa brändt Någre aff dhesse träer, som dhe till talas före, doch tillståå dhe, att Skogzwachtaren Oluff Skytte haffwer pantat dhem wijdh dehn Eena stubben, som Ryttaren loffwade dhem att hugga. Och bekänna dhess uthan, att huusmannen Lille Swänn j Biörnstorpe huus, haff:r brändt Pottaska i förleden wååras, Förnann dhe något brände, och på samme Ryttarens Rusthålldh, och samma hullt, Och andre j Gräflunda bränna och på sijne Skogzdehlar, både Pottaska och Saltpeteraska, uthan Uthskrijfningh.
  Differeras till Näste Tingh, at Skogzwachtaren låter grandska heela skogen, och Noga anteckna, hweem skadan giordt haffwer, at dhe kunna Citeras till samma Tingh.

  N:o 5[!]
  Jägerijs Fiscalen, contra Ryttaren Carl Bergh i Siööhuset Angående 6 st. Böker, som ähro fällde ifrån Rooten, på Gummosa skogh, Noch 24. håhlbrände och kullbrände, Noch 7 st reent förderffwade, som ståå ännu på rooten.
  Ryttaren her Emoot mötte, och swarade sigh inthet huggit aff Roothen, Uthan Een book, som ligger på skogen, och han haffwer ärnat till Een krubba, Men aff Windfeller haffwer han brändt 9 pund Pottaska, och der medh tänkt få något till hielp till Monteringen, emädan han sielff är Rusthållare, och berättar Per Johansson j Gummosa, att han weet ingen haffwa huggit dhem Uthan Ryttaren.
  Ryttaren giffwes dilation till Näste Tingh, sigh att förklara.

  Samme dagh Corporalen Mannhafftigh Jacob Ryss, begärt Männ aff Tinget, att grandska hwadh Olden som finnes till dhess hestehemman och Rusthålldh, Oppå Fiskiebeckz, Bertehllstorp och Lönnhulte skogar, i dhetta innewahrande åhr; Altså der till Uthnämdes Jöns Larsson i Brösarp, Bengdt Nillsson, Oluff Nillsson och Joen Esbiörnsson ibdiem, hwilkom förelägges straxt och wijdh påfordran at begiffwa sigh på bem:te skogar, dhem at Taxera, huru månge Swijn på hwar skogh säärskilldt i åhr kunna /…/

  Samme dagh för Rätten inkommo dhe Männ, som effter Uppkräffwelse aff d. 20 Septembris sijdstlijdne haffwa grandskat hwadh Olden, som i åhr kunde finnas till Wälborne Frw Elsae Frijses sigh förwijste skogar, och skogz låtter, och war dheras afsicht lydandes som fölger, Ad acta lagdh:
  /…/

  N:o 6
  Arendatoren Wällförståndige Anders Andersson Ebeltofft, Contra Wälborne Hr Lawe Beck, Angående gälldzfordringh efter Obligation af d 25 Junij 1682. Capital 359 D:r 12 öre S:M:tt medh interesse á 6 pro Cento ifrån Dito dato, och gaff Arendatoren Uppå Rättens begäran, dilation, till Näste Ordinarie Tingh, och fick på sijn fordringz affräkning 43 D. item för några Silf:r och gulld=frantzer, som inlöstes 18 D. S:M:t, reserverandes sigh, at Citationen måtte ståå wijdh macht, Och i fall Wälborne Hr Beck innom bemelte tijdh honom eij betahlar, att tå på Näste Tingh, och uthan wijdare Uppskoff, blijfwer ett laga Uthslagh i saken, som Rätten Consenterar och finner skähligt, och i ty Wälborne Hr Lawe Beckz fullmächtige, Wäll:tt Hans Persson tillsade, att han sijn Wälborne Herre sådant ifrån Rätten tillkiänna giffwer.

  Anno 1685. d 2 Octobris, continuerade Tinget medh Allmogen aff Ahlbo häradt uthj samptl. Rättens praesence.

  N:o 7
  Samme tijdh Frörums och Fullstoffta Bymänn sampt medh Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon å dheras sampt Cronans wägnar, lagligen instemdt Joen Månsson i Frörum, och dess styffsohn Anders Ollsson, Ryttare under Wälb:ne Hr Ryttemester Mont de Gommeries Compagnie, Angående 1 st fåår och 2 st lamb, hwar aff Oloff Jönsson i Frörum tillhörde 1 st fåår, Och Oluff Jöransson i Fullstoffta 2 st dito, hwilke dhe funnit slachtade uthi hans huus, Een dehl uthj Een gryta, och Een bötta in salltat liggiandes i loogålffwet, och Een dehl på lofftet i Höet i Een säck Något törkat, och 1 skinn fans i Ryttarens sängh under hallmen, och wärderades dhetta fåår och lamb för 10 mk silf:r M:tt.
  Här emoot mötte Joen Månsson i Frörum, och inlade sitt swar, lydandens som fölger, ad acta lagdt.
  Rätten tillsporde, huru köttet kom ofwan på lofftet i höet, der Joen hade sijn säng under?
  Der till swarade Joen sigh eij wetta dhet, men tillståår dhet vwar hans höö och herbergz huus. Item tillståår han, at dhet war hans Loogålff, och sädh dher grytan, och böttan fans.
  Ryttaren Anders Ollsson oppå tillfrågan aff Rätten bekienner, att han aff oförståndh haffwer tagit dhet Eena lamb som hörde Oluff Jönsson j Rörum till, tå dhet kom heem medh hans Styffaders Joen Månssons fåår, och slachtade han dhet, lade skinnet j sänghallmen, och köttet nyttiat haff:r, Och dhe andre twenne fåår haff:r han och slachtat effter sijn styffaders samtyckio, som sade dhe hade hans märke. Och befallt honom sticka dhem, kötet tog moderen Emoot och skinnen hängde han Upp, och kan Joen Månsson icke Neeka, Oppå Rättens tillfrågan, det han haff:r ätit medh aff köttet. Klaganderna berätta, det dher altijdh kommer bortt, tå Eett tå fleere fåår, och dhe weta inthet hweem det tagit haffwer, ty dhe haffwa tillförende inthet ransakat der effter, men nu äska dhe doom j saken, medh Anwände Expenser.
  Joen Månsson medh sijn Styffson Anders Ollsson bidia för sigh, at dhet dhenne gångh måtte Conniveras medh dhem, och haffwa inthet wijdare at Andraga i dhenne saak.
  Resolutio
  Alldenstundh befinnes Joen Månsson i Frörum, och dhess syffson Anders Ollsson haffwa bekändt sig tillsammans förtärt och Uppätit dhe bortmiste Oluff Jönssons j Frörum och Oluff Jöranssons j Fullstoffta fåår och lamb, wärderade för 10 mk S:M:t, Altså finner Rätten skähligt, dhet dhe bägge tillhoopa bööra plichta Treedubbelt aff Tiuffnadens wärderingh, såsom och betahla Måhlsäganderne sitt igien, iempte 1 D. S:M:t Expenser, och dher eij finnes att böta medh, stå att lijda på kroppen effter straffordningens innehålldh, medh gattulopp, Een gång aff och ahn, för hwarjo Åtta D:r S:M:r igönom 100 Man.

  N:o 8
  Wäll:tt Marcus Kaske, Söffren Jönsson och Hendrich Carstensson i Ystadh, samptl. Sal. Hans Kortemeiers Arffwingar, Contra Wälborne Sal. Hr Jochum Beckz Enkiefrw, Wälborne Frw Elsa Frijs och dhess Arffwingar, Angående giälldzfordringh effter Obligationer, och der på grundade affräkning aff den 28 Junij 1682. Capital D:r 550 och Interesse 543, iempte 3 åhrs resterande interesse ifrån den tijden á 6 pro Cento 99 D:r S:M:t derpå är betallt 6 Tunnor Ahluun á 15 D. tunnan anslagne, Änn fordras Causerade Expenser.
  Wälborne Frw Elsa Frijs igenom fullmächtigen Jöns Christensson Hestebeck insinuerade sitt skrifftelige swar, iempte Copia af Cantzelij Attesten, att dhess fullmächtige Hr Noorbergh skulle Comparera in för Kongl. Revisionen d. 1:te Octobris, och att han haffwer Actorne under händer, och ity förmodar Niuta dilation effter afräkningens innehålldh.
  Wäll:tt Marcus Kaske medh sijne Medharffwingar äska doom, effter nu i Rätten Uppwijste Obligationers innehålldh, som uthj affrräkningen finnes införde.
  Resolutio
  Såsom Een aff Sal. Hans Kortemindes Arfwingar Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl, Uppå sijdste Ting d 7 Maij Nästförewikne, insinuerade j Rätten Een affräkning på dheras praetention och fordring, hoos det Wälborne Beckigske huus, Och ingen Obligation Uppwijst, hwaröffwer då gick doom; Altås kan TingzRätten nu icke giöra Något Emoot samma tå gifne sluut i saken, Uthan sig dher till referera, Nembl: at dhesse Creditorer, effter affräkningens innehålldh, medh sijn betahlning trainera, in till dhess emillan Wälborne Fru Elsa Frijs och hennes Barn skieer arffskiffte, som wederbörande lembnas frijtt sökia höga Öffwerheeten om, måtte blijfwa fortskyndat.

  N:o 9
  Wäll:tt Marcus Kaske och Sören Jönsson Dahl, contra Wälborne Hr Lawe Beck, Angående gälldzfordring effter Obligation af d 24 Julij 1669. Capital 245 1/4 D:r S:M:t med interesse á 6 pro Cento, der på d 4:de Maij 1676 finnes affskrijfwit wara betallt 7 åhrs interesse 103 D. S:M:t, resterar altså 9 åhrs interesse till Julij 1685 som dhe praetendera, iempte alle Causerade Expenser, doch der aff allenast 5/6 parter af orsak Söfren Jönsson Hohlbeck äger den 6:te part der uthj, och dhe för sijne 5 parter äska doom i saken.
  Ifrån Wälborne Hr Lawe Beck är inkommit dess Memorial sine dato, och föregiffwer han sig wara i laga förfalld Uppresst till Stockhollm, at der parera för Kongl. Revisionen, Men käranderne effter klar Obligation, och der på en gången laga Citation äska doom uthan wijdare Oppholdh.
  Rätten tillsporde käranderne om dhe icke wille låtha Uppstå till Näste Tingh medh dhenne fordring? Tå swaradhe dhe det måtte skiee, allenast att the tå uthan wijdare Uppskoff måtte få doom i saken; Altså warder herren Wälborne Hr Lawe Beck communicerat, at till Näste Ordinarie Tingh lähro uthan någon Exception i dhenne saak gåå doom, medh mindre käranderne emedlertijdh blijffwa till frijdz ställte, hwar effter parterne å båda sijdor haffwa sigh att rätta.

  N:o 10
  Hans Persson i Hallemöllla, contra Johan Erlandsson j Elliarödh, Bool Johansdotter ibidem, och Jöns Persson i Tiörnerydzmölla in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 11
  Pastoren i S. Oluffz, Wyrdige och Wällärde Hr Oluff Axtorp, contra Diverse sijne Sochnemänn Angående rest:de Tijonde och Hellneskylldh, och annan Prästerättigheet, hwaribland alle sigh instellt, undantagandes Lasse Söhnesson j Lilla Ellerödh, som för 84 och 85 är skyldig qweektijonde 1 lamb 1 gåås, item Hellneskylldh 2 sk korn, effter förlijkningh för Een sittiande rätt och medh handslagh d 31:ts Januarij A:o 1684.
  Lasse Söhnesson heremoot inlade sijn fougdes, Wäll:tt Jöns Hallstes swar, hwaruthj han disputerare Bondens löffte, wara dhess Herrskapz huus och Posteriet till gravation, och sade Bonden sig eij töras giffwa dhetta uth, uthan sit herrskapz weetskap och willie, fast änn han sig derom medh sin Präst förlijkar haffwer.
  Hr Pastoren fordrar sijn Rättigheet, så wäll effter Gudz och werldzlig lagh, som Lasse Söhnessons eget löffte och giorde handslagh, och äskar doom i saken.
  Resolutio
  /…/

  N:o 12
  Pastoren wyrdige och Wällärde Hr Oluff Axtorp contra Oluff Bengtzon j S. Oluffz, angående Ett omtwistadt Ängestycke.
  Differeras at effterforskas j Jordreffningz Protocollet innan dhess något wijdare kan giöras till dhenne saak.

  N:o 13
  Klockaren Wäll:tt Mårten Jönsson j Rafflunda contra Diverse sijne sochnemänn Angående resterande fordringar, förlijkat.

  N:o 14
  Majoren Wälborne Hr Jöns Ollsson Stake, Contra Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Berthelsson Aquilonium, Angående Een Omtwistad Jernkakelugn, derom dhess Ombudzman StadzProcuratoren ifrån Lundh, Mons:r Nills Springer, inlade sijn Fullmacht, som bleff Uppläsin lydandes som fölger, ad acta lagd.
  Deriempte inlade Procuratoren Mons:r Springer sijn Libell om samma kakelugn, som bleff Uppläsin, lydandes som fölger: Ad acta lagd.
  Dhessuthan begärade Mons:r Springer at föra Wittnesbördh, som Rätten fan skähligt.

  Tå framstodh Per Mattzon Fiskiare på Kijwijk, som effter afflagdh Eedh betygade, at han kan minnes 50 åhr tilbakars, det dhenne Omtwistade Jernkakellugnen haffwer ståndit på Esperödz Gårdh, och aldrig warit dher ifrån flytter, förra änn Nu at dhen är tädan tagin.

  Nemdemannen Lasse Jonsson j Mielby wittnade at han minnes samme kakelugn ståndit på Esperödh i 40 åhr, och aldrig warit der ifrån flyttiader, förra änn nu dhenne gången.

  Hr Pastoren Aquilonius swarade, det eij behöfwes föra fler wittnen dherom, ty han weet sielff at kakelugnen haffwer ståndit dher i rum och lång tijdh, Och för det öffriga beder at Hr Springer måtte bewijsa samma kakelugn wara Ett richtigt inventarium.
  Fullmächtigen Springer begärar, det Hr Pastoren bewijsar sijn hemmull och laga åthkomst.
  Hr Pastoren begära föra wittnen, som Rätten admitterade.

  Tå framstodh Wäll:tt Christoffer Persson Propp, boendes uthi Swijneberga byy och effter aflagd Eedh betygade, dhet han Ohngefehr för 15 åhr sedan, som han satt och arbetade hos Inspectoren på Swabeshollm, Sal. Johan Hendriksson, som war Hans Excell:tz Sal. Hr Axell Sparres Tienare, hwilken tå hade Swabeshollms godz, (:hwarunder och Esperödz gårdh:) uthi Donation aff Cronan, tå kom Sal. Frantz Rasmusson in till Sal. Johan Henriksson Och Uppwijste Een zedell, att han haf:r kiöpt dhen Omtwistade kakelugnen, aff Sal. Hr Hindrich Totts Fougde Måns Simonsson, Och när Johan Hindrichsson hade seedt dhen zedell, kastade han zedelen till Sal. Frantz Rasmusson igien, och talade aldrig mehra om Järnkakelugnen, som han offta tillförrende hade urgerat på wela haffwa ifrån Frantz Rasmusson, och sade sahl. Frantz, sig giffwit derföre Een häst till Måns Simonsson, Men Christoffer Propp, föregiffwer sigh aldrig läsit Zedelen eij heller weet aff hwadh dato dhen warit haffwer, dhess uthan berättar Christoffer Propp, at straxt effter Hr Lars hade köpt kakelugnen aff Sal. Frantzes Enkia hemptade han dehn heem, till Rörums Prästegårdh, och hade dhen åhr och dagh innan dess Wälborne Hr Major Ridderschantz dhen aff honom låhnte, och till Esperödh igen affhemptade.
  Rasmus Frantzon på Kijwijk, Obeedigat, giorde sijn relation, at han haff:r hördt sijn Sal. fader säija det han hade kiöpt dhen twistiga Jernkakelugn aff Sal. Måns Simonsson, och giffwit derföre Een häst, och dhet samma haffwer han och hört sijn Moorfader Sal. Johan Nilsson j Miälby att tala om.

  Fullmächtigen Mons:r Springer, emoot erförde wittnen, så Christopffer Propps, som Rasmuss Frantzons protesterar och förmehnar, att förste inthet kan göra till saken, som han eij weet aff hwadh Dato zedelen warit haffwer, eij heller dhen haffwer läsit, och det Andra som weeldugt, weed sijn Sal. Fader skulle instämma, och den påroopade zedel, som fougden Måns Simonsson skulle haffwa uthgiffwit, förmodas eij heller bööra kommo i Consideration, aff Orsak han som Een tienare eij kunde sijn Herres Ägodeelar Abalienera, i det Öfrige haffwer hans Wyrd:tt eij framskaffat sijn hemmulsman, effter Rättens föreläggelse, som heemstellens Rättens Ompröffwande.
  Hr Pastoren begärade Comminication af Mons:r Springers Libell, at han sig der på till i morgon skriffteligen kunde förklara, som Rätten samtyckte, Och bleff dher hoos parterne förelagdt till dito tijdh att framskaffa allt dhet som till saken requireras.

  N:o 15
  Drängen Swen Torstensson j Ryy, contra Bookhållaren Wäll:tt Poffwel Otter, Angående,
  1. sit uthgifne Städzmåhl,
  2. 4 st Swijn,
  3. 1 oxe,

  derom Wäll:tt Magnus Callmbergh j Rinkeby effter Fullmacht, aff Wälborne Hr Öffwersten Carl Gyllenpistohl dat 29 Sept. 1685 så lydanden, ad acta lagd.
  Insinuerade altså sijn Libell, som bleff Uppläsin, så lydandes, Ad acta lagd:
  Wijdare refererar Fullmächtigen sig på Wittnen om behooff giöres, och ingaff dhe twenne instemdes skrifftelige Attest, så lydandes, ad acta lagd.
  Bookhållaren Wäll:tt Paull Otter beroopar sigh på wittnesbördh och will swara för Rätten till nästa Ting, dhetta är och fullmächtigen Callmbergh till frijdz medh, Altså saken effter bägge parters begäran differeras till Näste Tingh.

  Samme dag Justitiae Presidenten, Edle Welb. Johan Gyllenpallm igenom sijn Lendszman Iffwar Trullsson i Bonntoffta, uthj Fullmechtigens Bookhållarens Wäll:t Paull Otters Närwahru, lät publicera och Uppbiuda förste gången, det godz, Effter Specification, som han såsom förmyndare, haffwer Direction öffwer, för Enkian Hustru Maren Sal. Rasmus Klippingz i Mallmöö, hwilket dito bleff påskrijffwit.

  Samme dagh Arendatoren på Gersenähs Ehreboren och Wällförståndige Anders Andersson Ebeltofft begärade Männ aff Tinget, at grandska, hwadh Olden som j åhr finnes på Giersnäse her j Häradet belägen Skogar, och huru månge Swijhn der i åhr kunde feetas; Altså der till uthnämdes Jöns Håkonsson j Rönnebröda, Oluff Jönsson i Nedeboda, Per Nilsson i Maaret och Oluff Andersson i Leerberstorp, hwilkom förelägges straxt dhenne Taxt at anträda /…/

  N:o 16
  Handelsmannen Wellförnehme Anders Jönsson i Christianstadh, contra Per Mattzon på Kijwijk, Angående gälldzfordring 18 D. 3 mk S:M:t
  Swaranden wijdgår 13 D. 1 mk, men weet eij aff dhe 2 pund hampa att säija, som ähr 5 D. 2 mk.
  Wäll:tt Anders Jönsson bewijsar medh Sal. Knuth Perssons köpmans Book, att dhe 2 pund hamp ähro hemptade Uppå Per Mattzons zedell af Hans Perss. Meelby, Men bådhe desse wijdh otwungen Eedh Neeka sigh aldrig wettat aff dhenne hampa at säija.
  Christoffer Propp i Swijneberga och Rasmus Frantzon på Kijwijk wijdh Eedh betygade, at Hans Turesson på Kijwijk haffwer skrijffwit zedeln på hampan, och är rymd åth Köpenhambn, Altå Per Mattzon ifrån dess betahlning Libereras, och dhe öfrige 13 D 1 mk erbiuder han sigh till at wela betahla.

  Noch instemdt Nills Boosson på Kijwijk för gälldzfordring effter Obligation af d 11 Aug. 1684.
  Sal. Hr Knuth Perssons gälldh 13 D. 14 öre S:M:t
  Noch hoos Caspar Slachtare på Kijwijk sijn proprie gälldzfordring effter Obligation 12 D. 27 öre, item för 2½ hundrade spijk 22 öre S:M:t
  Begärandes öff:r desse doom, medh causerade Expenser.
  Resolutio
  /…/

  N:o 17
  Handelsmannen W:tt Anders Jönsson j Christianstadh; Contra Ingeborgh Sal. Isse Nillssons i Rafflunda angående gälldzfordring effter Sal. Cnuth Perssons Räkenskapz Book, 1676 d 30 Aug. 1 skeppa sallt för 1 D. 12 öre, och 1677 d 4 Julij ½ pund hamp för 6 mk är tillsammans 2 D. 28 öre S:M:t fordrandes der öffwer doom. Ingeborg Sal. Isse Nillsson beneekar sigh eij wetta beskiedh om dhenne gälldh, i ty Differeras.

  N:o 18
  Handelsmannen Wäll:tt Anders Jönsson i Christianstad contra Diverse i Rafflunda sockn in puncto debitj förlijkat.

  N:o 19
  Mantahls Skrijfwaren Wäll:tt Zachrias Jörgensson Uppå Bookhållarens Wälbetrodde Nills Hanssons wägnar, contra Ryttaren Hendrich Lustig, in puncto debitj, 2 D. 11 öre S:M:t

  N:o 20
  Swaranden mötte, och bedyrar wijdh otwungen Eedh sigh inthet wara Nills Hansson eller Jöran Jönss:n skylldigh, Men fordrar dher Emoot aff Nills Hanss: för 2 T:r Öhl á 9 mk tunnan 4½ D. S:M:t der på han allenast skall haffwa bekommit 3 mk. och skulle således restera 15 mk S:M:t, item för Een glasflaska medh teenskruuff Nills Hansson haff:r låhntagit, och icke restituerat fordras 3 mk S:M:t.
  Fullmächtigen föregiffwer Bookhållaren aldrig fådt aff Hendrich Lustig Något öhl, medh mindre iu han det haffwer Clarerat.
  Differeras till Näste Tingh, at parterne å båda sijdor må giöra sijn fordring bewijslig under samme citationer.

  N:o 21
  Dito
  Bookhållaren Nills Hansson per Mons:r Zachries contra Rasmus Christensson j Elliarödh in puncto debitj, 1 D. 10 öre S:M:t
  Swaranden wijdgår gällden 30 öre S:M:t och är omkåstningen på förrige citation additerat 12 öre S:M:t. Käranden äsker doom, medh bägge Tingz causerade Expenser,
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Rasmus Christensson i Ellairödh betahlar till Bookhållaren Wälbetrodde Nills Hansson 1 D. 10 öre S:M:t medh 3 mk S:M:t Expenser och det effter lagh eller dijdh Execution.

  N:o 22
  Bookhållaren Wälbetrodde Nills Hansson Contra Måns Nilsson i Bonnerödh, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 23
  Bookhållaren Nills Hansson contra Nills Månss: i Myrestadh in puncto debitj förlijkat

  N:o 24
  Dito ipse, contra Per Lange och Nills Bleek j Andrarum in puncto debitj förlijkat.

  N:o 25
  Dito ipse contra Nills Nillsson och Trued Rasmusson j Illstorp in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 26
  Dito ipse contra Oloff Nillsson j Gerstorp och Jöns Scharte j Saxhuusa, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 27
  Dito ipse contra Per Nillsson j Bredabeck in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 28
  Dito ipse, contra Nills Jakobsson j Bleestorp in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 29
  Dito ipse, contra Oluff Mattzon j Sanct Oluffz in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 30
  Lasse Pedersson j Lönnhullt, Contra Hans Pedersson i Bröserup, Jöns Larsson ibidem, Offe Pedersson i Bosarp och Oluff Pedersson i Lönnhullt, in puncto debitj 10 D S:M:t för Een Oxe, förlijkat.

  N:o 31
  Nills Jeppesson j Andrarum contra Nills Mårtensson ibidem, Angående Een åker och Een äng dhe twista om, förlijkat.

  N:o 32
  Befallningzm:n W:tt Philip Brackwagn, Contra Hans Tysk i Gerstorp, in puncto giordt accord om Een qwarn att förferdiga, förlijkat.

  N:o 33
  Mårten Rasmusson j Sillerödh, contra Nills Bleek j Andrarum, in puncto Uthstådd wederwärtigheet i krijgztijden, förlijkat.

  Anno 1685 d. 3 octobris, Continuerade det Ordn:rie Tingh j Meelby medh Allmogen aff Ahlbo Häradt i samptl. Rättens praesence.

  Samme dagh Axel Larssohn i Rafflunda andre reesan giordt Uppbudh på sijn Skattejord ibm, som effter citation sub N:o 57 d 9 Maij sijdstlidne är praesenterat rätte Bördemänn at inlösa skattejord ibm.

  Samme tijdh Bookhållaren Wälbetrodde Pofwel Otter begärade Männ af Tinget, at grandska Cronowaldhz gårdz Eenskijllte skogh, sampt medh Fullstoffta och Bontoffta skogar, hwadh olden der till i åhr kunde finnes, och huru månge Swijn på hwar skog säärskilldt kunna feetas; Altså der till aff Rätten Nominerades, /…/

  Samme dagh Wälborne Hr Holger RosenCrantz begärt Männ aff Tinget att granska dess Eenskijlte skogar här i häradet, hwad olden der till i åhr kunde finnas; Altså der till aff Rätten Nominerades, /…/

  Samme dag Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus begärt Männ aff Tinget, att grandska hwadh Olden som i åhr finnes här i Häradet på Kongl. May:tz och Cronones Eenskijllte och felltz Ograverade skogar och huru månge Swijn der på i åhr kunna feeta; Altså dher till af Rätten Nominerades /…/

  Samme dagh Borgemestaren och Hospitals föreståndaren i Christianstadh, Ehrebohren och Wälbetrodde Hr Johan Petrejus begärt Männ aff Tinget at grandska Hospitals Bondens Per Ollssons 5/16 hem:n j Biörnstorp, hurudant det Nu förefinnes i huus, Byggningar, Brunn och Brunnkahr, åker och äng, hagar, hagefalld och gärdesgångar, medh alt det som Uppwijsas kan, och under Taxten Sortera böör och huru åker och äng fins Cultiverat och häffdat; Altså der till aff Rätten Uthnämdes /…/

  Samme dagh Regimentz=Felltskiärararen af Wälb:ne Hr Öffwerstens Carl Gÿllenpistohls Regimente Ehrebohren och Konstrijke Mester Burchardh Plagman begärt Männ aff Tinget, att grandska dess anslagne hemman i Fröruum Byy, huruledes dhe förefinnas, i huus och byggning:r, hagar, hagefalld, gärdesgårdar, och alt det som förewijsas kan, inthet undantagandes aff det som under Taxten hörer, Altså dher till Nominerades /…/

  Samme dagh insinuerades uthi Rätten En afsicht på dhen ödegårdz Bröstfelligheet j Andrarum, som Bonden Jakob Månsson förra Åboodt haffwer, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagdh. Her effter gafz Tingz attest.

  Samme dagh inkommo 3:ne af dhe Männ som hafwa grandskat bröstfelligheeten effter Uppkräffwelse aff d 9 Maij sijdstlidne, på dett hemman j Luderödh, som dygdesamma Möö Anna Rasmusdotter sigh tillhandlat haffwer, lydandes dhen samma som fölger, Ad acta lagd: Och giorde Per Winter i Ellerödh, Nills Esbiörnsson och Per Ollsson sijn Eedh rätteligen haffwa förrättat för wärff, hwar effter Tingz Attest Uppå requisition Extraderas.

  Samme dagh för Rätten framkom Jöran Ernstzsohn i Lönnhullt, Och inlade sitt köpebreff på 9/16 hem:n ibidem som han aff sijn Swågerfaders Broder Lasse Pedersson j Lönnhult, köpt haffwer, lydandes samme Breff som fölger, ad acta lagdt:
  Änn wijdare Uppwijstes twenne Pergamentz Breff, det Eena dat: Anno 1600 d. 10 Junij och det andre aff d 5. octobris 1647. sampt medh ett lagbudz Tingzwittne af d 4. Febr. 1669. hwilke sköthe och Breff i lijka måtto Upplästes, och påskrijfne köparen Jöran Ernstsson tillställtes, och woro dhesse 12. tillstädes som detta kiöp hörde. Nln dommaren etc.
  Och äre dher å fasta at det kiöpp är lagligen giordt, och ity skall stånda och icke återgånga.

  Samme dagh insinuerades uthi Rätten Een afsicht, oppå dhen Bröstfelligheet som finnes på Nybroo Mölla, som Sal. Per Jönsson beboodt hafwer, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagdh: Her effter gaffz Tingz Attestatum.

  N:o 34
  Bookhållaren Wälbetrodde Nills Hansson per Mons:r Zachries Jörgensson, Contra Håkon Persson och Per Håkonsson i Stråå in puncto debitj.
  Förbe:te Swaranderne Absentes, condemneras till Böther hwarthera 3 mk S:M:t, och förelägges parterne Mötha till Näste Tingh under samme Citation.

  N:o 35
  Dito ipse contra Gunne Persson, Ostred Persson och Per Jönsson j Berthelstorp, in pto debitj, Swaranderne absentes, plichta hwarthera 3 mk, och at mötha till Näste Tingh under förrige Citation.

  N:o 36
  Dito ipse, contra Mårten Persson i Bengtemölla in puncto debitj 5 D. S:M:t
  Swaranden Absens, plichtar 3 mk och till Näste Tingh at Mötha under förrige Citation.

  N:o 37
  Dito ipse, Contra Trulls Mårtenss:n och Nills Krooksson i Brösarp, in puncto debitj, Swaranden Nills Krooksson warit her och talat medh käranden, Men Truls Mårtensson absens, plichtar 3 mk S:M:t, beroor till Nästa Tingh.

  N:o 38
  Dito ipse Contra Lasse Scharte j Sillerödh, in puncto debitj. Swarandens qwinna war tillstädes och giffwes dilation till Nästa Tingh under samma Citat:n.

  Samme dagh åter företogz dhen saak om Jernkakelugnen på Esperödz gårdh som omtwistas, och inlade Swaranden, Pastoren Hr Lars Aquolonius sijn skrifftl. Exception emoot Mons:r Springers Libell, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd.

  Der Näst inlade Hr Pastoren Enkians hustru Maren Sal. Frantz Rasmussons Swar om kakelugnen, lydandes som fölger, ad acta lagdt:
  Och begärer Hr Pastoren föra sijne wittnesbördh at Enkian ähr siuk.
  Tå framstodh Mattz Nillsson och Nills Anderssohn i Rafflunda, som wijdh Eedh betygade, at Sal. Frantz Rasmuss:s Enkios ordh dhe samme som skrifften innehåller, och att hon är så siuk, at hon dhenne gången inthet kan komma, och till äffwentyrs aldrig kommer hijt.
  Noch begärer Hr Pastoren at det Eena Wittne som nu leffwer aff dhe twenne som j Booken haffwa skrijffwit, om samma kiöp, måtte förhöras.
  Tå framstodh Berthell Larsson j Stoora Raffnekulla, och Wemmelöff Sochn, som effter aflagd Eedh betygade, at han tillijka med Per Jonsson war hoos, När Marena Sal. Frantz Rasmussons uthj Rörums Prästegårdh och i Hr Larses Stugu sluttade kiöp medh Pastoren Hr Lars om dhen twistige Jern kakellugn och fölgde Berthel Larsson henne Enkian effter hennes begäran ifrån Esperödh till Rörum, samme tijdh, och tillijka medh Peder Jonsson i BubbeMöllan och Meelby Sockn, (:som nu döder ähr:) som wittne Underskriffwit haffwer.
  Pastoren Hr Lars i det öfrige berättar 1:mo Att Sal. Frantz Rasmusson icke war Någon Arendator, Uthan brukade gården som Een Bonde, och gaff sitt Landgille dher aff, och der han sielff eij warit possessor aff kakellugnen, hade dhen länge sedan warit honom ifråntagen, emädan dher haff:r Warit 3 á 4 Herrskaper som Esperödz gårdh haffwer Sorterat under, Imedler tijdh Sal. Frantz Rasmusson haff:r boodt på Esperödh, 2:do Giffwes R:n wijdh handen, att dhenne kakellugn haffwer ståndit i Prästegården i Rörum öff:r åhr och dagh, innan dess Wälb:ne Hr Major Ridderschantz den låhntog och förde till Esperödh, Och förmodar i ty, uthan någon inwendning, må få behålla kakellugnen, som han lagligen kiöpt och sigh tillhandlat haffwer, och är doom begärandes.
  Fullmächtigen Nills Springer, Uppå Hr Pastorens inlaga så wäll som erförde skähl, förer dhenne lofl. Rätten till at observera först, at samme kakelugn allereda är bewittnat haffwa stådt på gården Esperödh öffwer 50 åhr. 2:do haffwer Hr Pastoren ännu inthet framteedt Något reellt, som hans hemmull kunne fulltyga, at Marens Frantz Rasmussons haff:r fulltt tillståndt at ingåå något kiöp medh Hr Pastoren, och kakell ugnen ifrån Rummet at abalionera, 3:tio hafwer icke heller Marena Frantzes Uppwijst något inventarium eller skifftebreff effter sijn Sal. Man, som kunde wijsa henne wara berättigat deruthinnan hafwa uthi brinnande krijgzlågan A:o 1679 d. 29 Martij dhem emillan företagen, Tå fienden mäst swäfwade i landet, och kunde altså på dhen tijdh deras kiöpp så myckit mindre ansees för gijlltigt, effterdy Enkian hon kunde äfwen så wäll giffwa dhen uthe i betahlning för sijn fattigdoom skulldh, som låtha dhen ståå, effterdy hon inthet wiste hweem Landet dhen tijdh skulle tillkomma, 5:to begärar fullmächtigen at Hr Lars måtte förklara sigh hwadh Springer obesinnerligen skulle emoot honom uthj sijn inlaga infördt, som han eij achtade Wärdt at swara till, Uthan säger, såsom Man känner ett Trää aff sijn frucht, så kiänner Man Een karl af sijn skrifft. Men 6:to hweem han mehnar dher skulle haffwa beskyllat honom för Tiufwerij, bedregerij, eller hwadh mehra Nampn det haffwa kan. 7:mo hweem han förståår dher medh, at dhen skall wara Een Tiuff och Een skiellm, at han sådant wille Nampngiffwa, om han dhet förståår wijdh Springers Persson, i det öfrige heemskiuter hufwudsaken under Lofl. R:s mogne ompröffwande, och ännu framlade Probstens förhöör, hwaruthi Hr Lars haff:r giffwit tillståndh at niderbryta och borttaga Jernkakellugnen, lydandes det samma som fölger, Ad acta lagdt. Förbehållandes Springer sigh effter Hr Larses förklaringh sijn Rätt emott honom wijdare at prosequera.
  Pastoren Hr Lars swarade, om det ordh obesinneligen, och at Man kiänner träet af sijn frucht, och Mannen aff sijn skrifft, at uthi det Springer skrijfwer illegitimo modo, och om hemmull brister och hwadh mehra uthi hans Libell finnas kan.
  Ad 6: et 7:m hweem han förståår der han Nempner Tiuff och Skiellm? der till swarade Hr Lars, at hans mehning ähr, der Någon attaquerar honom på ähran, så skall han wara dhen samma han sichtar honom före, Men der fullmechtigen Springer inthen haff:r piquerat Hr Lars, giör han det eij heller Emoot honom, Och giorde Pastoren sijn högsta och otwungne Eedh, at fast änn haff:r låhntt Welb: Hr Ryttemestaren Mont de Gommerie kakelugnen, så wiste han doch inthet hweem som tog kakelugnen nider, eller på hwadh måtta dhet skiedt ähr, Eller när dhen affhemptades, äskandes doom medh causerade Expenser.
  Till at betaga strijdigheeten Om kakelugnens nidertagande, Uthsklickades ifrån Rätten twenne Männ. Per Jönsson j Saxhusa, och Anders Danielsson i Fiskiebeck, att förnimma aff Wälb:ne Hr Ryttemestaren Mont de Gommerie, om han haff:r låtit taga ugnen nider, widh sitt folk, Eller och Prästen Hr Lars, Tå swarade Hr Ryttemestaren dhesse Uthskickade, det han lät taga ugnen Nider wijdh sitt folk.
  Parterne å bägge sijdor äska doom j saken.
  Resolutio
  Alldenstund Majoren Wälborne Hr Jöns Ollsson Stake, medh gijltige Wittnesbörder haffwer giordt bewijsligit, det dhen omtwistade Jernkakelugn haf:r ståndit på Esperödz gårdh, (:hwilken i gamble tijder warit Een Herregårdh:) öf:r 50 Åhrs tijdh, in till A:m 1679 den 29 Martij, Tå Pastoren wyrdige och Wällärde Hr Lars Berthelsson Aquilonius den låtit borttaga, dhet Een dehl af Nämden och wetta berätta, Item at samma Ugn bleff ståndandes på bem:te Esperödz gårdh, dhen tijden den tillijka medh annat godz bleff ofwerdragen Kongl. May:tt och Cronan Swerige till wederlagh för Borrnhollm.
  Der emoot haffwer fuller Pastoren Aquilonius bewijst sigh lagligen till ugnen wara kommen, förmedelst det kiöp han medh hustru Maren Sal. Frantz Rasmuss:s giordt haffwer, Men icke att bem:te hustru kakelugnen medh rätta tillkom at försällia, fast änn Christoffer Propp som Ett Eena wittne tillståår, det Sal. Frantz Rasmusson skulle dhen haffwa kiöpt aff Fougden Måns Simonsson, som doch aldrig bodde på Esperödh, myckit mindre synes kunna hafft tillståndh att sällia dhen från gården. Doch om så warit, borde dät medh dess Herres Ordres bewijsas, icke heller haffwer samma Christoffer Propp dhen påberoopade zedell hafft i händer, sielff der uthe seedt eller dhen läsit; Altså finner R:n skähligt, det samma Ugn här effter som hijt in till böör fölga (:såsom Ett Inventarium:) Esperödz Gårdh, och Pastoren Hr Lars at sökia sijn Mann om betahlningh effter lagh, dett bästa han kan och gitter. Expenserne å både sijdor Upphäfne.
  Emoot dhenne inlade Hr Pastoren Aquilonius Stande pede Wadepenning:r 3 Mk S:M:t och begärade Processen beskrijfwen ett Corpus.

  N:o 39
  Nemdemannen Wäll:tt Nills Andersson i Julleboda Cotra Suhne Håkonsson j Skiberup, in puncto Debitj effter Obligation 6 D. S:M:tt fordrandes sijn betahlning medh causerade Expenser. Swaranden är tillstädes och tillståår skullden.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt at Swaranden Suhne Håkonsson sijn Obligation inlöser, medh 6 D. S:M:t effter lagh iempte 3 mk S:M:t Expenser, Eller lijder Execution.

  N:o 40
  Hans Persson j Brösarp, contra Bröserupz Bymänn och Trued i Wanterödh Angående gälldzfordringh för Een stuut, förlijkat.

  N:o 41
  Arffwed Persson j Österödh Contra Oluff Persson i Biörnestorp, Angående Een twistig hoppa, derom han begärar föra sijne Wittnesbördh.
  Tå framstod Nemdemannen W:tt Måns Frennesson i Ellmhullt, som wijdh Eedh betygade, at han tillijka medh Arffwedh Persson, hemptade denne hoppan i förleden Winter wijdh Juletijden i Heinge, hoos Per Nillsson, iempte 7 á 8 andre Öök, och kiördhe dhe dhem till Arffwedh Perssons j Österödh, och är dhen samma hoppa som nu ståår här uthe på gården.
  Wijdare betygar han, det han tillijka medh Per Jeppesson j Österödh war beskickelse Man till Oluff Persson j Biörnstorp, om Larsmesse tijder, och sade honom at han skulle inthe bruka hoppan, intill lag och Rätt fick åthskilldt hweem hon tillhörde, Tå swarade Oluff Pedersson han hade inthet träng der till, Ty han hade Öök nogh dess uthan, och tå war hoppan brändt på högra Lååret, och rijstat i Wenstra Öhrat, Något dher effter wijste Arffwedh Perrson honom tillijka medh Swen Persson i Bestekille och Per Jeppesson j Östery till Oluff Persson j Biörnstorp, och begärade see hoppan, om hans Bränne stodh hoos Aeffwedh Perssons, och tå kunde the inthett brenne kiänna uthan Arffwedh Perssons, Tå sade Oluff Persson, om wij wärma Een tallerk, och sättia på lååret, så kiännes fuller brännet, Och Oluff Persson wärmde tallerken och höllt på lååret, Men lijkwijst kiändes inthet annat Bränne än Arffwed Perssons, Tå begärades dhe raka lååret, som Oluff Persson samtöckte, och dhe giorde, doch funno the inthet bränne uthan Arffwedh Perssons.
  Swen Persson i Bestekille, effter aflagd Eedh, betygade, att han war medh Måns Frennesson dhen andre beskickelssen i Biornstorp, tå lååret på hoppan rakades, Och är ordh ifrån ordh hans bekännelse i det fall lijka, och wijdare weet han eij j denne saak att berätta.
  Per Jeppesson j Österödh effter aflagd Eedh betygade, at han tillijka medh Ryttaren Erich Windboo war medh Arfweedh Persson j Liungsery, och hörde dhe at Arffwedh Persson sade till Jöran Ernstsson, som war medh Oluff Persson at kiöra in hoppan j Liungserödh, att han skulle säija till Oluff Persson, han wille släppa hoppan Uth igien, och låtha dhen gåå på skogen, till dhess lag och rätt hade skilldt dhem åth, hweem hon skulle tillhöra, Och det öfrige Wittnar han om dhe twenne beskickelsser medh Måns Frennesson, lijka som Måns Frennesson wittnat haffwer.
  Elliest Tillståår Per Jeppesson, at dhen hoppan som nu ståår uthe för dörren, är dhen samme, som höra Arffwed Persson till.
  Bonden Per Andersson i Heinge, effter aflagdh Eed betygade att dhenne omtwistade hoppan är Arffwedh Perrson tillhörande, och nu i fierde åhret och haffwer han kiendt dhen sedan dhen War itt föll, och pattade Modern som ståår hoos henne i gården.
  Bonden Nills Andersson j Heinge effter aflagd Eedh wittnade lijka ordh ifrån ordh.
  Bonden Lasse Nillsson i Heinge effter aflagd Eedh wittnade lijka ordh ifrån ordh som Per Anderssohn wittnat haffwer.
  Bonden Jöns Ollsson j Brösarp och Wallsiöö Sochn, effter aflagdh Eedh Wittnade, att han haffwer kiendt dhenne hoppan sedan dhen war föll, och at det är dhen samme som twistas om, och står här uthe på gården hoos sij moder, och är i fierde åhr.
  Bonden Mårten Nillsson j Nääsby och Tolånga Sochn effter aflagdh Eedh wittnade lijka ordh.
  Bonden Anders Nillsson i Heinge by och Löffwestadh Sochn effter aflagdh Eedh betygade lijka ordh.
  Swaranden Oluff Persson j Biörnstorp begärade i lijka måtto at föra sijne Wittnesbördhh.
  Tå framstodh Hans Persson j Brösarp, och effter afflagd Eedh betygade, att han war medh Börge Jonsson at wärdera något Barnegodz till förmynderne Lasse Persson uthi Lönnhullt och Oluff Persson j Biörnstorp, förleden Wåår 1684.
  Och der iblandh war Een åhrsgammal föllia, som nu skulle warit i tridie åhr, hwilken dhe wärderade för 4 D. och tycktes det honom att skulle warit dhenne samme, doch han dhen icke haffwer seedt, förre änn Nu.
  Bengdt Nilsson i Brösarp effter aflagd Eedh betygade, at han war i gården dhen tijdh Een föllia bleff till wärderat Lasse Persson och Oluff Persson som war lijk dhenne Omtwistade, Men inthet han kan söija att det är dhen samma hoppan.
  Oluff Persson föregiffwer sigh icke annars wettat änn det skulle warit hans hoppa, effterdy han war lijk dhen samma, Och om dhen eij ähr i tridie åhr, så bär han sigh inthet wijdh dhen, Uthan skiuter allt i Rättens händer, Och haffwer inthet wijdare at föra.
  Arffwedh Persson begärar doom hweem hoppan skall tillhöra, och att swara till bränne och märke till Annat Tingh.
  Resolutio
  Emädan Arffwedh Persson j Österödh medh fulle skähl och wittnen haffwer bewijst det dhen omtwistade hoppan är honom aldeles tillhörande. Altså finner Rätten skähligt, det Oluff Persson låter leffwerera hoppan igien på det ställe der hon tagin ähr, sampt betahlar till Arffwed Persson all bewijslig omkåstningh, doch Oloff Perssons heder och ähra, effter dommare=reglornes innehåldh, aldeles ograverad.

  N:o 42
  Arffwedh Persson i Österödh, contra Mårten Håkonsson ibidem in pto Debiti 5 D. 2 öre S:M:tt.
  Swaranden absens, Men haffwer warit tillstädes och bekändt för Nämdemannen Måns Frennesson j Ellmhullt om gällden.
  Klaganden äskar doom medh causerade Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Mårten Håkonsson j Österödh sijn skulldh 5 D. 2 öre S:M:t till Arffwedh Persson betahlar, medh 3 mk S:M:t Expenser eller at lijda Execution.

  N:o 43
  Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon, Contra Rasmus Frantzon på Kijwijk, angående Bröstfelligheet effter Tingzwittne aff d 15. Maij 1683. 105 D. S:M:tt.
  Rasmus Frantzon her Emoot Mötte, och föregijfwer sig icke boodt längre på hemmanet änn på annet åhr, och när han flötte här ifrån, loffwade Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, att han för Bröstfelligheeten skulle blijffwa otilltahlter.
  Differeras till Näste Ting under samme Citation.

  Samme dagh å Nyo företogz om Borgemestarens Wälbetrodde Hendrick Johanssons fordringh, som wijdh förrige Tingh Uppsattes, att till dhetta Tingh gåå doom, så wijda dhe icke finnes betallt haffwa, Nembl:
  Mattz Bock och Nills Andersson j Rafflunda, Angående 2 D: för Een Tunna åhl.
  Swaranderne föregifwa sigh inthet wara skyldige. Ty för åhr 1677 städde dhe åhledrätterne af Sal. Thure Hansson, och betalte effter dhess quittens, nu för Rätten Uppläsit, 1 T:a åhl, och pro A:o 1681 d 20 Julij confirmerade Hr Borgemestaren Hindrich Johansson städzmåhlszedlen, Men dhe föregifwa sigh eij nutit dretten. Ty dhen Eena städde Borgemestaren Någre dagar effter till Göde Larsson och Jeppe Swensson j Rafflunda, Åådretten benemdh, och dhen andre, Håhledretten brukas till Torupz Hoffgårdh, aff Wälborne Frw Elsa Frijs, altså beroor till dhess Hr Borgemestaren sijn fordringh, så medh desse som förre bewijsar.

  Samme dagh BergzInspectoren Wälbetrodde Johan Dimberg, effter förrige Tingz Uppsättelse Sub N:o 39 sökier doom öffwer Hendrich Persson j Öremölla, förmedelst Een arbeterska des hustrus Elsas söster, Karijna Persdotter benemdh, som han skall haffwa fördöllgdt. Men swaranden Neekat, hwarföre Hr Inspectoren Nu effter Pastoris Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Mosseinj attest af d. 1:te huius, henne wara tecknat hoos bem:te Hendrich för koppskatt, och i ty äskar Rättens Uthslag i saken.

  Swaranden haff:r warit här j twenne dagar, Men nu nyligen är bortgångin; Altså beroor till Näste Tingh uthan wijdare citation, och Per Jönsson i Saxhusa at ansäija honom herom at tå lährer gåå doom i saken.

  N:o 44
  Mauritz Johansson j Elliarödh Contra Per Winter ibidem angående 2 D. 16 öre för 2:ne semskade Bockskinn.
  Per Winter swarade wijdh otwungen sijn saligheetz Eedh, att han aldrig begärte mehra änn 5 mk för bägge skinnen, eller 4 seelelagh så gode som 5 mk der Emoot hans sohn Isaach fått Ett Musquetejärn, och skulle derföre giordt Een gång hiuhl, så gode som 6 mk, eller och qwittet för sijn faders fordringh, som han erbiuder sigh bewijsa till Nästa Ting medh Wittnesbördh.
  Mauritz Johansson swarade, at hans sohns gälldh kommer honom inthet wijdh, uthan han fordrar sitt.
  Per Winter swarade, at om han får dhen bössan som Isach tillbytte sigh för Musquetejärnet, will han betahla Mauritz sijn fordringh, i wijdrigit fall begärer dilation till Näste Tingh. Om lyckan säger Mauritz sig nu intheröra wela, Uthan lembnar dhet sit Herrskap at påtahla.
  Per Winter loffwade betahla 5 mk S:M:t till Mauritz Johansson till Nästkommmande Mårtensdagh, Eller at lijda Execution, Uthan wijdare doom.

  N:o 45
  Mauritz Johansson j Elliarödh contra Nills Esbiörnsson ibm, angående gälldzfordring 3 D. 3 öre S:M:t, och haffwer giällden warit 14 mk som swaranden tillståår, men Mauritz tillståår sigh bekommit öhl för 13 öre.
  Swaranden säger han haff:r fått mehra öhl, och will det bewijsa till Nästa Tingh, Altså differeras under samme citation.

  N:o 46
  Bengdt Mauritzon i Elliarödh Contra Åke Fayerss. ibidem in pto debitj 10 D. S:M:t medh 2 åhrs interesse 1 D. 8 öre, item interesse ifrån Anno 1682 2: 30 öre, är tillsammans 14 D:r 6 öre der på betallt 1 D. och 2 lass bränne för 1 mk.
  Swaranden tillståår Obligationen, och haffwer inthet mehra betallt änn 1 D. 8 öre, Men will afkorta 5 D. för tienstelöhn hoos Mauritz Johansson, som Mauritz Neekar till wijdh högsta Eedh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt det Åke Fayersson j Elljarödh betahlar till Bengdt Mauritzon effter sijn Uthgifne Obligation 10 D. capital och 2 D. 30 öre S:M:t resterande interesse medh 3 mk S:M:t.
  Expenser effter lagh, eller att lijda Execution, Och lembnas Åke Fayersson frijtt, at sökia Mauritz Johansson för sijn förmehnte Tienstelöhn effter laga medfahrt, det bästa han kan och gitter.

  N:o 47
  Mauritz Johansson i Elliarödh, contra Nills Swenss: ibidem, Angående Een omtwistadh ängh, förlijkat.

  N:o 48
  Mauritz Johansson j Elliarödh, contra Arffwedh Danielss:n ibidem, Angående gälldzfordring 5 mk S:M:t.
  Arffwedh Danielsson säger sigh haffwa räkning Emmot:
  Mauritz Johansson swarade, sigh wela giffwa skulden effter, och aldrig kräffwa honom, för hwilket swaranden tackade, och actionen cesserar.

  N:o 49
  Bengdt Mauritzon i Elliarödh contra Håkon Håkonsson ibidem, Angående dhen skadan han honom haffwer tillfogat, genom slagzmåhl medh Een knijff, derom fadern Mauritz Johansson som sijn sohns förmyndare, begärer föra sijne Wittnesbörder.
  Tå framstodh Oluff Ryttare, gårdman i Elljarödh, som effter afflagdh Eedh betygade sig warit på Mauritzes loa att tröskia i Wintras 3 åhr sedan, och tå kom dher Een dräng som war Åke Fayerssons Broor, och badh Bengt gå nider till Åke Fayersson hwarest Håkan Håkonsson war till husse, och när Bengt kom igien, hade han fått skada i handen, och war illa blodigh, Men han inther weet dher aff, huru han dhen skadan hade fått, Ty han sågh dhett inthet.
  Sedan inkom Arffwed Danielsson j Elljarödh, och effter aflagd Eedh betygade at Ohngefehr på tridie åhret sedan om Wintern, war han inne hoos Åke Fayersson i Elliarödh, Och såsom Bengt Mauritzon och Åke Fayerss:n handlade om Ett öök, som stodh uthe i stallen, och Håkon Knalle war dher hoos, sade Bengdt till Åke, du kunde wäll betallt dhetta förr, Tå swarade Håkon Knalle, dett är inthet så rardt att betahla allt på Een gångh, Jag är och i stoor giälld, men så hafwa dhe Pantt för gåsekiöttet, på det Jagh kan wara lijtet medh roo. Tå swarade Håkon Håkonsson, så haffwa dhe icke Pantt för siggafläsket, Tå lopp Håkon Knalle till, och tog Håkon Håkonsson i bringan, och sade, haffwer Jagh något Siggaflesk ifrån digh, medan du bräjer mig det?
  Tå swarade Håkon, iag bräjer hwarken dig eller någon annan ährlig Mann, Tå sade Håkon Knalle, du skall få Brennewijn till gåsekiöttet, och silfmallier till, dijn skiellm, och slog Håkon Håkonsson på huffwudet, så förde Håkon Håkonss: Knallen ifrån sigh, och dhe kommo i håår till sammans, och Bengt Mauritzon sprang baak på Håkon Håkonsson, och i det samma lopp Bengt till sijdes, och swoor een sleem Eedh, at Håkon Håkonsson hade knijff, och tå war Bengt skurin i handen, och så lopp Bengt Mauritzon bort åth gården, och sade, uth din skiellm eller Tiuff, det dieffwulen far i digh, pijna dödh skall iag nu låtha gå Een kugla igönom digh, och gick så sijn wägh.
  Sedan inkom Bonden Måns Jonsson i Elliaröd, som effter aflagd Eedh betygade, at han såg Håkon Knalle togh Håkon Håkonsson j hååret, och Bengdt Mauritzon togh honom Baak i hååret, och straxt effter sprang Bengt uth om stalldörren och togh Ett trää och sade, han war skuren, och kallade på Knallen och sade han har een knijff, kom låt oss gåå heem, och wijdare weet han inthet att berätta, Ty han lopp straxt heem ifrån dhem, och sågh inthet mehra dher på.
  /…/

  N:o 50
  Jacob Casparsson i Bonnerum Contra Nills Pedersson i Frörum, angående slagzmåhl, förlijkat, såsom af ringia wärde.

  N:o 51
  Hendrik Steenkellsson j Liunglyckerne, contra Måns Frendesson i Ellmhullt och Per Persson ibidem. Angående 12 D. af Måns Frendesson, och af Per Persson, sit Uthlagde städzmåhl D. 20:- item dito för 1 Pund ströörug á 3 mk _ D:r 15.
  Måns Frennesson föregiff:r sigh inthet drijfwit Hendrik Steenkelsson ifrån gården, eij heller tagit något mehre aff Hendrik, änn det han haf:r anwändt till Cronans Rustningh, och i det öfrige fordrar grandschning på gården.
  Rätten föreställt parterne om dhe wela förlijkas, Tå sade Måns Frennesson sig wela gifwa af godh willia, när all annan praetention afdrages, 5 D. S:M:t och Per Persson Ett Pund Rågh in Natura till Hendrik Stenkellsson.
  Altså låter Rätten det der medh beroo, och at Måns Frennesson och Per Persson dessuthan betahla till Hendrik Steenkellsson 1 D. S:M:t Expenser, hwar medh actionen cesserar.

  Samma dagh Uthgaffz Tingz Attest in Duplo till Anders Ollsson, som haffwer Emoottagit Ett ödeshemman i Gräfflunda, at samme ödeshemman effter Noga undersökande meriterar Twenne åhrs frijheet.

  Samme dagh BergzInspectoren Wälbetrodde Hr Johan Dimbergh för Rätten framkom, Och insinuerade, hurulunda han war förEeenatt medh sijne grannar Lönnhulte åboer, Angående hwadh hällst kunde wara ingrijpit aff felletzmarkan, lydandes bem:te instrument som fölger, Ad acta lagdt, hwar effter gafz Tingz Attest.

  Samme dagh inkommo dhe Männ som effter Uppkräfwelse haffwa grandskat Bröstfelligheeten på Måns Håkonssons gårdh j Raskerum, och war dheras Taxt lydandes som fölger, Nu ad acta lagd. Och wittnade Nämdemannan Måns Frennesson i Ellmhullt, at dheras Taxt war förrättat dhet rättaste och bästa dhe haffwa kunnat, hwar effter Fellt Trumpetaren Mannhafftig Hindrich N. begärade Tingzattest.

  Samme tijdh för Rätten framkommo dhe Männ som effter Uppkräffwellse haffwa grandskat bröstfelligheeten på hemmanet Liuglyckorne, som Rusthållaren Anders Ollsson förra beboodt, och war dhess beskaffenheet som fölger, ad acta lagdt:
  herom Wittnade Nemdemannen Well:tt Måns Frennesson i Ellmhullt, at dhenne dheras Taxt war förrättat, dhet bästa dhe hafwa kunnat.

  Anno 1685 den 4 octobris effter Predijkan och wijd solens Nidergång, continuerade detta Ordinarie Tingh, medh Allmogen aff Ahlbo häradt, i samptl. Rättens praesence.

  Samme dagh drängen Lasse Persson på Andrarum, effter förrige Tingz Uppsättellse Sub N:o 5 d. 7. Maij åter igien äskar doom öfwer förmehnt gälldzfordringh 3 D. S:M:t till Mårten Eenewaldsson i Grefflunda Uthlåhnt öfwer 7 åhr sedan.
  Derom Wittnade Nämdemannen Jacob Gudmundsson j Grääflunda, att Lasse Perssons fordring ähr richtigh, och att Swaranden för giällden hade satt käranden någre getter i Pantt, som han nu haff:r abalienerat.
  Swaranden absens, käranden äskar doom medh causerade Expenser.
  Resolutio
  Alldenstund drängen Lasse Persson på Andrarums gårdh medh Nemdemannens Wittnesbördh giordt bewijsligit, at hans fordring hoos Mårten Eenewallsson i Grefflunda är richtig; Altså tillfinnes bem:te Mårten Eenewallsson at betahla sijn Creditori Lasse Persson sijne låhntagne Penning:r 3 D. S:M:t medh sampt 6 mk S:M:t Expenser effter lagh, Eller at lijda Execution.

  Samme tijdh framstodh Mauritz Johansson i Elljarödh, och inlade sijn och sijn Broders Rasmus Johanssons Libell, Angående dhe swenske Bönders beskyllning för borttagne humblen, hwaröffwer dhe inthet fullfölgdt saken, derom Inlagan ähr lydandes som fölger, ad Acta lagdh: Noch inlade Mauritz Een Specification på Expenser 10 D. S:M:t, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagdh. Äskandes till sluut doom och laga Satisfaction.
  Bleff påroopat, om Oloff Pedersson j Bijlarp och Johan Johansson i Hareboda, aff Herrlunda och Toorsåhs Sochner woro tillstädes, Eller någon på dheras wägnar att fullfölga sijn saak emoot swaranderne, men fans ingen.
  Resolutio
  Alldenstund dhe Smålendske Bönder Oluff Pederss. i Bijlarp och Johan Johansson i Hareboda, aff Herrlunda och Toorsåhs sochner, uppå Ordinarie Ahlbo Häradtz Tingh j Skåne, d. 11 Sept. Anno 1684 haffwa tilltahlat Mauritz Johansson i Elliarödh och Rasmus Johansson j Luderödh, för Någon humble, Obligationer och Penningar, till Een Summa af 139 D. 16 öre S:M:t, dem och dheras skulle wara ifråntagen Öfwer 36 åhr sedan, Tå saken på förste Ting bleff Ventilerat, och effter Swarandernes begäran till bättre Upplyysningh, och Näste Ting effter, Suspenderat, och Swaranderne, så wäll andre Tingh d. 10:te Januarij, som och sedan på Ordinarie Tingh d 9 Maij, och nu åter dette Ting, sigh ifrån förste till sijdste Tingdagh altijdh sisterat, Men Åkäranderne altijdh fatalia försummat, och hwarken, dhe eller någon på dheras wägnar till sakzens fullfölliande sigh infunnit, hwaröf:r swaranderne äska laga Satisfaction och doom. Altså finner Rätten skähligt Swaranderne ifrån käranderne tillmähle att frijkiänna, och derjempte käranderne att betahla till swaranderne 8 D:r S:M:t Expenser.

  Samme dagh Lendzmannen Wäll:tt Berthell Mattzon tilltahlade Mauritz Johansson j Elljarödh för kyrkiohuset ibidem, som han haffwer loffwat tijdh effter annan Uppbyggia, Men till Dato försummat, äskandes öffwer honom doom.
  Mauritz Joahnsson räckte hand till Cronans Lendzman at wela byggia som wederböör innom Näste Tingh, och i wijdrigt fall att lija och undgälla, hwar medh actionen cesserar.

  Samme dagh Pastoren Ehrewyrdige och Höglärde Hr Magister Noordström begärt Männ aff Tinget att granska Prästegården här i Byen; Altså der till Nominerades Nämdemännerne Wäll:tt Måns Frennesson j Ellmhultt och Lasse Jonsson j Mielby, som sig adjungera, Arffwast Lasson i Österödh, Arffwedh Perss:, Per Jeppesson och Oluff Månsson ibidem, hwilkom förelägges wijdh lägenheet och anfordringh at förfoga sigh till Prästegården, och besee hwadh bröstfelligheet på dhen finnes, i huus, Byggningar, medh alle dhess Appertinentier ehwadh Nampn dhe haffwa kunna, och sådant Specifice i Penningar anslåå, som dhe det på Näste Ordinarie Tingh medh Eedh och godt samwete kunna Contestera och besanna.

  N:o 52
  Eske Nillson j Swijneberga, contra Samptl. Mielbyy Sochnemänn Angående Twenne stutar i krijgztijden Uthlagde till Armeen á 26 D. S:M:t fordrandes sijn betahlningh effter Sochnens löffte.
  Här Emoot Mötte sochnemännerne och swarade sig aldrig loffwat Eske någon betahlning, och att dhe äffwen wäll haffwa mist stutar, både tå, förra och sedan, som the in Continenti giorde bewijsligt, Och dessuthan Någre aff ringiare lägenheett och bruuk mist mehra, som Nämden Witterligt ähr, Och i ty begäre dhe Skarffwa skada medh hwar annan.
  Eske Neekar inthet, at ju dhe andre äfwen så wäll haffwa mist stutar, men icke sökt zedell, Och i ty fordrar sijn betahlningh för Uthlagde 2 st. Stutar.
  Socknemännerne Swarade, at der haffwer ståådt 6 st. Stutar på zedelen, som kan wijsas När dhen framkommer.
  Parterne å både sijdor äska doom i saken.
  Resolutio
  Emädan såsom Socknemännerne i Meelby Sockn, som uthj krijgztijden part mehra och part mindre hafwa uthlagdt änn Eske j Swijneberga, begära slijte skada medh hwarandra, Anseendes at Månge aff dhe förrige sochnemännerne äre dödhe, och wijdh 28 Nye Bönder istellet som medh sådant inthet haffwa at giöra, och dhetta skulle föda störste oreeda, och Oändlige trätor aff sigh, som och änteligen till störste dehlen Öffwergåå dhe fattige; Altså finner R:n skähligt, dhet dhen Eene lijdne skada medh dhen andra, och hwadh hellst i krijgztijden passerat ähr, för dhe Oförmögnes skulldh, aldeles Upphäffwit warder.

  N:o 53
  Nemdemannen Wäll:tt Måns Frennesson i Ellmhullt, Contra S. Oluffs sochnemänn in puncto resterande Tijonde. Swaranderne absentes, undantagandes Hendrik i Liunglyckorne.
  Differeras till Nästa Tingh, at hwar och Een resterande Specialiter blijff:r instemdt.

  Samme tijdh Hendrik Steenkellsson j Liunglyckorne begärt Männ aff Tinget att grandska hwad Olden i åhr kan finnas på Marrytz och Moselycke skogar, Och huru månge swijn i åhr der på kunna feetas, så wijda som till hans Rusthålldh lyder.
  Altså der till Uthnämdes /…/

  Samme dagh för Rätten framkom Per Persson i Ellmhullt begärandes Männ aff Tinget at grandska det hemman han effter Hendrik Steenkelllsson tillträdt haffwer, hurudant det nu förefinnes, i huus, byggning:r, Och allt det som under gårdzens Taxt hörer, och nödigt pröffwas till dhen 1/2 gårdepart behöffwes: Altså der till Nominerade /…/

  Samme tijdh framkom Trulls Ollsson j Skiberup, beklagandes sigh, huruledes hans huus och heem aff stugu och herbergz huus, medh allt hans goda dher inne war, förleden Missommars tijdh, aff Een oförmodeligh wåådeeldh affbrände och lades i aska, att han inthet der uthur fick salvera, hwilket Dommaren Nills Ollsson j Skiberup medh fleere aff Nämden witterligit ähr, och att hans huus warit Wärde till 66 D. S:M:t, föruthan det han haffwer mist aff sitt bohagh; Altså tillfinnes heela häradet at Sublevera bem:te Trulls Ollsson medh Brandstudh, effter Byggningeb. L:L: 37 Capitel, som remitteras till Cronans Befallningzman i Häradet att proportionera huru myckit på hwar och Een sigh belöper, at dhenna Summa colligeras, coh hemmanet igien Måå blijfwa Uppbygdt.

  Anno 1685 d. 5. octobris Continuerad det Ordin:rie Tingh i Mielby, i samptl: Rättens praesence.

  Samme dagh Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon framstellt Diverse Persooner, för begångit hoor och lönskeläger, Nembl.

  1. Gårdqwinnan Aijda Ollsdotter j Grefflunda andre reesan belägrat, men nu sijdst aff Ryttaren Simon Larsson aff Wälborne Hr Major Ridderschantzes Compagnie, som nu ligger i Tottarp, hennes Barn leff:r Lars benemdt, och haff:r hon plichtat för första förseelsen.
  2. Gårdqwinnan Elena Frennesdotter i Grefflunda lägrat aff Een gifft Mann, Håkon Mårtensson j Mielby, som wijdh åhr och dagh sedan är dödh, Barnet bleff Christnat i Mielby kyrka, Mårten benemdt, och dödde 8 dagar effter Christendoomen, hennes första förseelse.
  3. Drängen Mårten Nillsson Bock i Rafflundabelägrat qwinnfolket Hanna Jönsdotter ibidem, bägges deras första förseelse, dheras Barn Inga leffwer.
  4. Skreddaren Oluff Hansson i Skiberup, som haffwer lägrat Bolla Andersdotter ibidem, och leffwer dheras Barn Ella, och är dhetta dheras förste förseelse.
  5. Bolla Mårtensdotter i Brösarplägrat af drängen Tue Swensson j Tullekille, och är hon lägrat Een gång tillförrende och Barnet dödt, men detta Barn leffwer, Mätta benemdt, drängens första och hennes andra förseelse.
  6. Mätta Månsdotter j Rörumlägrat aff drängen Nills Andersson ibidem, Barnet Anders leffwer och är bägges dheras förste förseelse.
  7. Gundel Persdotter j Rörumlägrat aff Een Ryttare Peter Prytz aff Wälborne Hr Major Ridderschantzes Compagnie hans förste och hennes andre förseelse, och dödde det förste hennes Barn Sissa benemdt, När det war 4 åhr gammallt, Men det andra Pärnilla benemdt leffwer.
  8. Karijna Månsdotter j Rörumlägrat af drängen Nills Ollsson ibidem, och äre dhe nu fäste tillsammans, och haffwa inthe at böta medh, deras Barn leffwer, Måns benemdt, Altså och Uppå Höga Öffwerheetens gunstige behagh, sampt in savorem matrimonij böterne efftergiffwas.
  9. Framstelltes drängen Joen Trullsson i Hallemölla, som haffwer lägrat qwinfolket Lucia ibidem bägges dheras förste förseelse, och är Barnet strax effter Christendoomen dödt bliffwit, och dheese twenne sijdste allenast aff Adels godz.
  Öffwer samptlige desse äskar Cronans Lendzman doom.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det effter fölliande plichta för bedrijfwit hoor och lägersmåhl.
  Nln
  Cronans godz
  Aijda Ollsdotter j Gräfflunda D: 10:-
  Elena Frennesdotter ibm 40:-
  drängen Mårten Bock j Raflunda 10:-
  Hanna Jönsdotter ibm 5:-
  Oluff Hansson j Skiberup 10:-
  Bolla Andersdotter ibm 5:-
  Tue Swensson j Tullekille 10:-
  Bolla Mårtensd:r j Bröserup 10:-
  Nills Anderss: i Rörum 10:-
  Mätta Månsdotter ibm 5:-
  Gunnel Persdotter j Rörum 10:-

  Adels godz
  Joen Trullss: i HalleMölla till sitt Herrskap och Häradet 10:-
  Lucia ibm dito 5:-

  Och hwilke aff dhesse Eij haffwa Något att betahla medh, tå at plichta på kroppen, effter lagh och straffordningen.

  Samme dagh Bonden Peder Nillsson j Toppheem begärt lyysas effter sijn dotters Boel Persdotters ächta Mann Eskell Andersson, som war barnfödd i Norre Häradt, och nu Skulle boodt j Månslunda och Fullstoffta Sockn, hennes Mann andre Natten effter ächtenskapet rymde bort.

  Upplyysningar
  Cronans Lendzman Wäll:tt Berthel Mattzon låter Upplysa Een rödhbläset fohle, något sootot, som han haffwer Upptagit på Raskerums mark, och mehnar wara sijn Egen, Men om någon annan dhen medh rätt och skähl kännes, skall dhen wara fölgachtigh, Brännet är T:K.

  Häradtzskrijfwaren Wäll:tt Daniel Andersson låter lysa effter Een Bruun fåhle, något diuurhårat, i 5:te åhr, brändt [märke], om någon dhen kunde Opspörga, omaket skall försyllas.

  Peder Nillsson j Lilla Toppheem låter lyysa effter Een grååbelltet soo Tiufwat i det högra och rijstat j det Wenstre örat.

  Saaköhren
  Cronans Ländzman Wäll:tt Berthell Mattzon låter framstella Een bruunstiernet och snoppet driffte hoppa, som 1 Winter warit i Fiskebeck, och 1 Winter i Mielby, men ingen ägermannen sig infunnit, bleff wärderat aff Nämden för Sex dahl:r Silf:r Myntt, der af kortas fohrlöhn och skiötzell Twå D:r Sölf:r M:t blijff:r behållit Cronan till bästa D:r 4
  Nemdemannen Wäll:tt Per Jönsson i Saxhusa, angaff Een Tiuurkalff, som han bleff Upptagit lagligen låtit Upplysa, men ingen ägermann till dato sigh infunnit, och är den på 3:die åhr, Men fast lijten af wäxt, wärderades för 2 D: 16 öre, och Näppligst giör skiähl för skiötzell och fohrlöhnen.

  Att sålunda ähr passerat innom Ahlbo Häradtz Tingh för förflutne åhret 1685. Testerar underskrijffne medh egen handh Och Signete, Lyngsiö den 1:te Februarij A:o 1686.

  Jacob Ulff
  [Sigill]

  In Fidem Protocollj
  Nicolaus Brasch
  [Sigill]

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 940-1250 (AID: v217883.b940, NAD: SE/VALA/0382503)

  /…/ – anger att mer text finns att läsa i originalet/källan.

  © Magnus Lindskog, 2015