1685 sommarting Albo

  In Nomine Dominj
  Anno 1685. den 7 Maij, Tå det ordinarie Sommartingh i Brösarp, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt hållit bleff, Närwarandes Chronans Befallningzmand Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, sampt Lagläsaren Nicolaus Brasch, medh tillförordnade Häradtz Nämbdh, Nembl:

  Dommaren Wäll:tt, Nills Ollsson j Skiberup, Rafflunda Sochn
  Nembdem:n Wäll:tt, Per Gregersson j Torrestru, Bröserup Sochn
  Måns Frennesson i Ellmhult, Sanct Olufz Sochn
  Jörgen Persson j Tiörnery, Fullstoffta Sochn
  Nills Persson j Rörum, Rörums Sochn
  Måns Trullsson j Brösarp, Bröserup Sochn
  Håkon Mårtensson j Bierneboda, Hwideby Sochn
  Lasse Jonsson i Mielby, Mielby Sochn
  Per Jönsson j Saxhuusa, Andrarum Sochn
  Swen Persson j Bestekille, Mielby Sochn
  Anders Danielsson i Fiskebeck, Elliarödh Sochn

  Jakob Gudmundsson j Gräfflunda, Hwideby Sochn

  N:o 1
  Samme dagh för Rätten framstodh Nemdem:n W:tt Måns Frennesson i Ellmhult, contra, samptl: S. Olufz Socknemänn, Angående resterande kyrkiotijonde pro Annis 1683 och 1684 iempte Någon privat gälldh, och berättar käranden, det Swaranderne sigh medh honom haffwa förlijkat, at betala till S. Miichaelij Nästkommande.

  N:o 2
  Cornetten, Edel och Mannhafftig Hr Jonas Örling, contra Peder Gudmundsson j Lille Juleboda, Angående Eeen hommebelgh som ähr funnin i dhess huus, och Cornetten berätta sigh wara ifrånkommin, och afskurin ifrån homme Armerna, förleden Michäelis tijdh, sökiandes Hr Cornetten, det Bonden Per Gudmundsson må bewijsa sijn hemmullsman, Eller plichta effter lagh.

  Swaranden Mötte och berättar, at dher kom Een Ungh drängh till honom wijdh Michaelis tijdh, och syntes wara 15 á 16 åhr gammall, hwilken sade sigh wara hemma i Grefflunda, och är honom försagdt, att han heeter Arffwed, och hans Modher Elena hwilken skulle wara Uppfödd i Leerbostorp i S. Oluffz Sockn; Och om Morgonen, när samme dräng gick bort, hade han tagit Een hommebelgh, Och när han det fick see, gick han effter honom och sporde hwarest han hade fått dhen, tå kastade han hommebelgen under Een Ahlebuske och låpp sijn koos, Och Per Gudmundsson togh Upp dhen, och bahr i sijn Gårdh, hwarest hans Naboo Anders Nillsson j Lille Juleboda besåg dhen, och kort tijdh dher effter Uppenbarade Per Gudmundsson dhett för Hr Cornetten sielff, men förste dagen hängde dhen Uthe på hans gårdh, till afftonen kom.

  Anders Nilsson i Lille Juleboda, effter afflagd Eedh, Wittnade, att han sågh dhen omtwistade hommebelgh hängia Uthe på Per Gudmundssons gårdh, och att han straxt samme affton talade der om för sijne Cammereter Truedh j Österagra och Clemet i Magleheem, när dhe kommo till haffwet, at han samma hommebelg hade funnit, och dhe swarade, att dhet war skada för dhen som hade mist dhen samma, att homman dher igenom war bortskiembd, och wiste ingen dhen tijdh hweem dhess Ägaren war, Uthan någre dagar effter spordes, at der war Hr Cornettens, hwilket och Hr Cornetten tillståår, at hans Egne fiskiare fingo dhet Wetta, Men som Per Gudmundsson hade tagit inn Hommebelgen i sitt huus, och homman War för honom bortskämdh, Wille han icke taga dhen igien, Uthan först Wille wetta Per Gudmundssons hemmullsman, föregiffwandes, att han aldrig welat uppenbara honom om samma hommebelgh, förre änn sedan fiskiet war öffwerståndit, at Hr Cornetten sielff skickade budh effter honom, begärandes doom i saken.
  Per Gudmundsson förskiuter sig till wittnesbördh, Smeden j Knebeck, och 2:ne Qwinfolk Hanna Mårtensdotter Ibidem och Pärnilla j Ollserödh, och begärer dilation till Näste Tingh.

  Rätten finner skähligt differera saken till Näste Tingh.

  N:o 3
  Peder Andersson j Swijneberga och Håkon Jonsson i Ågarp, Contra samptl: Mielby Sochnemänn, Angående Een Oxe wärdij 14 mk Silf:r M:tt, som i krijgztijden är Uthlagdt för Sochnen, Och dhe som löfftesmänn, på sijdste Tingh bleffwe tilldömde betahla Ägermannen Håkon Arffwedss:n i Ågerup, at see N:o 5 sökandes dhe nu sijne Penningar at få igien, med Processens bekostning, och äska doom.

  Lasse Esbiörnsson j Åkarp och Nills Ollsson i Bestekille Mötte, och swarade för sigh sielffwe, att dhe haffwa Uthlagdt så myckit i krijgztijden, som dhem kunde tillkomma, och förmehna blijffwa frij, och att dhe snarare skulle få något att fordra aff Socknen. Käranden äska doom medh Causerade Expenser.

  Resolutio
  Rätten finner skähligt, att samptlige Socknemännerne träda tillhopa, och giöra Räkningh om dhenne Oxe, att lööftesmännerne kunna få sijn betahlningh 14 D. S:M:t med 1 D. S:M:t Expenser, hellst emädan Nämden ähr Witterligt, att Oxen eij förre är aff betallt, eller och Sochnen at lijda Execution.

  N:o 4
  Wälborne Hr Ryttemestaren Mont de Gommerie, contra Nills Hermansson i Hiellmerödh, Angående Een bortstulin bill, som är funnen i dhess huus.
  Nemdemannen Wäll:tt Jakob Gudmundsson j Gräflunda bekienner Eedeligen, at Nills Hermansson, om afftonen, förra änn dhenne Omtwistade Bill fans på Nills Hermanssons Åår, klagade han sigh, icke hafwa någon Bill, och sporde Bymännerne, om ingen hade någon at låhna honom, Och som Jakob hade mist Een bill tillförrene, och hade sport om denne Bill, gick han till Nills Hermansson och frågade honom, hwar han dhenne Bill hade fått, så sade han sig fått dhen Een städz, Men sedan sade han straxt, att han hade hafft dhenne Bill fast länge, och allt sedan han war bonde tillförrende i Hiellmerödz Byy, och at dhet är dhen samme Bill, som nu förr Rätten Uppwijsas.
  Fougden Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck, berättar sammaledes wijdh Eedh, at det är dhen samme Bill, som Hr Ryttemestarens Ladufougde Jöns Bengtzon Wijdhkiändes, och fougden medh Hr Ryttemestarens Pitzeer beseglade, och bleff Billen för och uthi Rätten besichtigat, Emoot Twärt, som Ladufogden praesenterade, och finnes gerad passa sigh der till, att ingen kan annat see, änn iu dhet måste Wara Hr Ryttemestarens Bill, hwar effter han äskar doom medh Causerade Expenser.
  Swaranden Nills Hermansson j Hiellmery berättas wara bortrömdh, att ingen weet hwarest han finnes och hustrun tillijka medh, och mötte således icke, eij heller Någon på hans wägnar till geenmähle.
  Resolutio
  Emädan befinnes Nills Herrmansson Hiellmery haffwer stulit Een Bill aff Wälborne Hr Ryttemester Mont de Gommeries Older eller Åår, Och derföre tagit saak å baak och flydt undan; Altså tillfinnes han, (:effterdy Måhlsäganden nu fådt Bijllen igen:) plichta effter straffordningen, treedubbelt så myckit, som Billen och Billsömmen warit wärde, som är 3 reesor 10 öre Silf:rM:tt. medh 1 D:r S:M:t Expenser, Eller at lida på kroppen, ehwarest han finnes.

  Samme tijdh Hr Ryttemestaren Mont de Gommerie saakgiffwit Rasmus Åkesson j Swijneberga, Angående Een Bagge som han fördölgdt, och låhnt Uth till Per Nillson j Swijnaberga, 8 dagars tijdh, och sedan hemptat dhen heem igien.
  Rasmus Åkesson mötte och bekienner sig lagligen wara Citerat, och Neekar sig låhnt uth Någon Bagge, Men tillståår doch, at Baggen war tweestijffder, och att det inthet war hans, och att han intet haff:r lyyst Upp dhen, hwarken på Sockne= eller grannstemne.
  Differeras till Näste Ting, under laga citation på Wederbörande.

  N:o 5

  Wälborne Fru Elsa Frijs, genom W:tt Jöns Christenss:n Hestebeck, contra Per Puusse i Grefflunda, Angående Bröstfelligheet på dhess huus 12 D. S:M:t och 4½ mk föritzloff, fordrandes öffwer honom doom, medh Causerade Expenser.

  Swaranden Mötte, och inlade sijn Exception, at han ähr medh macht Uthträngder ifrån huuset, emoot sijn willie, och är dess inlaga lydandes som fölger, ad acta lagd.

  Förmehnandes Per Puusse at blijffwa frij för kärandens åthal, hellst at nu ähr åhr och dagh sedan han kom från huset.

  Käranden föregiffwer at han war nödgat till att låtha honom komma ifrån huuset, aff orsak han intet byggde dher på, uthan aldeles lät det niderfalla, och Nu som förre äskar doom.

  Nemdemannen Wäll:tt Lasse Jonsson j Mielby och Lars Esbiörnsson j Åkarp, som haffwa grandskatt huuset, berättade, att bröstfelligheeten icke är giordh aff Lars Skytte, som allenast boodt i huuset ett halfft åhr, Uthan aff förmannen Per Puusse.
  Resolutio
  Rätten pröffwar skäähligt, det huusmannen Per Puusse, effter affsagde Taxt till wederbörande betahlar dhe Uppförde tolff dahl:r Silf:r M:tt, helst emädan han samma brist förorsakat, Och det effter lagh, eller wijdh Execution, Men för föritzloff bliff:r han frijkändh, aff orsak, han ifrån huuset, Emoot sijn willia haffwer måst affträdha.

  N:o 5[!]

  Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck dito, contra Mårten Eenewaldsson i Grefflunda, Angående giälldzfordringh 3 D. S:M:t som han för 7 åhr sedan låhntagit aff drängen Lasse Persson på Anderum.
  Swaranden Absens. Altså differeras saken til näste Tingh, under förrige Citation.

  Samme dagh Ryttemestaren Welb: David Christoff Mont de Gommerie aff Rätten begärade Männ, at Taxera bröstfelligheeten, Oppå alle dhess tillslagne hemman aff Swabeshollms Godz:

  /…/

  N:o 5[!]
  Hr Rådhmannen Peter Noorbergh, contra Lars Ryttare j Andrarum, att han uthan loff och minne haffwer flyttiat ifrån det huus jbidem han beboodt haffwer, tå honom war tillsagdt at taga wijdh 1/4 ödeshemmen ibidem, medh 3 åhrs frijheet, begärandes grandskning på huuset, sampt doom, om icke Lars Ryttare böör flyttia till dhet 1/4 ödeshemman, som han är mechtig att Emoottaga, hellst Emädan Hans Excell:tz Hr General Gouverneurens ordres lyda, att hwar och Een måste beflijta sigh på få Ödegodzet besatt, om det eij skall bortskrijfwas.

  Swaranden mötte, och föregiffwer sig eij wara mächtigh att taga wijdh ödeshemmanet, och at han war lagligen Uthsagd ifrån huuset, effter Attest, lydandes som fölger, Nu ad acta lagdh.
  H:r Rådmannen Peter Noorbergh tillståår, at det war Herrskapetz willie, lijkmätigt Attesten, at han skulle antingen taga Emoot Ödeshem:t, eller straxt packa sigh aff huuset, doch wäll förståendes, när alt war Clarerat som sigh borde, och han det lagligen sigh ifrånskildt hade, Och nu som förra begärar grandskningzmänn, så Öffwer bem:te huusetz bröstfelligheet, som fleere i Anderums byy; Altså dher till Uthmämdes  /…/

  N:o 6
  Borgaren Söffren Jönsson Hohlbeck oppå sijne och sijn Swågers Hendrich Carstenssons wägnar, Contra Wälborne Frw Elsa Frijs, Angående giälldzfordring effter Citation 1265 3/4 D:, hwar på finnes betallt 4 Tunnor Ahluun á 15: D:r och således skall restera 1205 3/4 D. S:M:t, begärandes Söffren Jönsson doom för sig på 2/3 parten aff fordringen, och för sijn Swåger Hendrich Carstenss:n dess fullmacht lydandes som fölger, Nu ad acta lagd; sammaledes för 1/6 part, lembnandes sijn Swåger Marcus frijtt at sökia sijn 1/6 part sielff, Och Uppwijsar bem:te Söffren Jönsson dhess uthan, Hans Excell:tz Kongl. Rådetz Feltmarskalkens och General Gouverneurens, Högwälborne Hr Baron, Rutger von Aschebergz Resolution af d. 31 Decembris sijdstlijdne, at saken remitteras till sit wederbörlige Forum, at niuta Rättens Assistence till godo, och äskar doom.

  Hr Rådhmannen Noorbergh på Wälborne Frw Elsa Frijses wägnar swarade, at hufwudhmannen Marcus Kaske, som först ståår nämdh j Citationen, borde wara tillstädes, at Man kunde Liquidera hwadh nu resterar, och at han sagdt sig eij wette aff dhenna Citation, Uthan rättar sig effter affräkningen, at dhe måtte få Någott effter handen, effter dhess innehålldh, och begärar dilation till Näste Tingh, af orsak, bem:te Kaske eij är tillstädes.

  Klaganden berättar det Warit Marcus Kaskes willia, at Citationen skulle tagas, och erbiudes sig till det att bewijsa.

  Hr Noorbergh säger sådant böra wijsas medh Kaskens fullmacht, i wijdrigit fall förmodar dilation till Nästa Tingh, såsom Wälborne Hr Jacob och Hr Lawe Beck sammaledes böra wara tillstädes, och begärar Hr Noorberg, det Söfren Jönsson må bewijsa, huru stoor hans fordringh är, Separat ifrån dhe andre, hans Medharffwingar.

  Klaganden Swarade, att inthet skiffte är skriffteligh författat dhem emillan, Uthan will sökia derom richtigheet.
  Wälborne Hr Lawe Beck war tillstädes och swarade att han referera sigh till affrächningen, som giordh ähr den 25 Junij 1682. Tå Söfren Jönsson och Hendrich Carstensson, iämpnlijkt andre Creditorer, kunna få sijn richtigheet.
  Resolutio
  Rätten finner skiähligt, att effter affräckningens innehålldh beroor in till skifftet företages, Wälborne Frw Elsa Frijs och hennes Barn emillan, medh mindre dhe af godh willia effter handen dhesse Creditorer wela till frijdz stella.

  N:o 7
  Wälborne Hr Öffwersten Peter Kremmer, igenom Capitein Lieut:tz Edel och Mannhafftig Anders Mask, Contra Wälborne Hr Lawe Beck, in puncto debitj.

  Klaganden gifwit dilation och tagit Ny Obligation.

  N:o 8
  Wälborne Hr Admiralen Hans Clerk igenom sijn Fullmächtige och Fougde Wäll:tt Hillebrand Hillebrandsohn, instemdt Mauritz Johansson i Elliarödh, Rasmus Johansson i Luderödh, Mogens Boosson i Fiskiebeck, och Joen Truedss; j Lönnhult, Angående Per Skomakares hemman j Luderödh, som på sijdste indehlning Anno 1683. bleff annoterat för Pantegodz och under Rusthålldh assignerat, at dhe skola wittna sijn sanningh, at bemelte hemman ähr gammallt frellsehemman, fast än dhet ähr infördt för Pantegodz.
  Cronones Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, war till wedermähle, och protesterar, at inga wittnen må städias, medh mindre Hans Excell:tz Hr General Gouverneuren der till Citeras, eller sådant consenterar.
  Altså beroor dhermedh, in tills Hans Excell:tz sigh der öffwer resolverar, som Fullmächtigen åligger at sökia.

  N:o 9

  Skiepparen Swen Ollsson i Ystadh genom sijn Sohn W:tt Börge Swensson, contra Caspar Slachtare på Kijwijk, Angående gälldzfordring effter Attest aff Sal. Casten Hermanssons Räkenskapzbook, på rest:de gälldh 8 D: S:M:t, hwaraff Börge Swensson fordrar dhe 4 D: S:M:t, och dhe öfrige 4 D: angå Asmus Störlin, som nu äger Enkian, fordrandes kiäranden sijne 4 D. medh causerade Expenser.

  Caspar Slachtare säijes wara bortreest Midfaste Måndagh, och är icke sedan dhess heemkommin, eij heller tillstädes.

  Resolutio
  Rätten pröffwar skähligt, det Caspar Slachtare effter sijn Uthgifne Obligation, betalar till Skepparen W:tt Swen Ollsson i Ystedh, dhen halfwe part som oblig:n innehåller Nln Fyra D. S:M:t medh 1 D. S:M:t Expenser, och dhet effter lagh, eller Wijdh Execution.

  N:o 10
  Borgemestaren Wälbetrodde Hendrik Johansson contra Diverse för resterande Cronoskatter, Nembl.
  Mårten Andersson i Axelhultt Skiepzhielp pro A:o 81     -:16
  Christen Hansson i Hwijdeby koppskatt                          -:24
  Peder Hansson j Swijneberga                                          -:16
  äskandes Hr Borgemestaren Öf:r dhesse doom.

  Resolutio
  Ofwanskrefne restanter tillfinnes at betahla sijn skulldh effter lag medh 3 mk S:M:t Expenser, Eller lijda Execution, medh mindre dhe kunna bewijsa sigh haffwa clarerat.

  N:o 11
  Dito ipse, contra Mattz Bock i Rafflunda, angående städzmåhl för Åhlefiske D. 9 som swaranden berättar sigh betallt, och derföre Uppskiutes till annat Tingh effter Hr Borgemestarens begäran.
  Rasmus Jönsson j Luderödh                                             D 3:7
  Swen Johansson j Rafflunda                                             1:
  Per Swensson j Bonderödh                                               :8
  Oluff Pedersson j Biörnstorp, Saltpeterskat A:o 80           :22
  Anders Håkonsson ibm dito                                              :18½
  Per Ollsson ibm dito                                                          :18½
  Mårtens Boosson j Åkerödh dito                                     :22
  äskandes Hr Borgemestaren Öff:r dhesse doom.
  Resolutio
  Offwanskreffne tillfinnes dhenne restantz till Hr Borgemestaren betahla, så wijda dhe medh quittens eij kunna afwärja, sampt medh 1 D: S:M:t Expenser, och dhet effter lagh, eller wijdh Execution.

  N:o 12
  Dito Hr Borgemästaren Hendrich Johansson contra Diverse, Nln:

  Hans Tysk i Gerstorp                                                       D. 3:16 öre
  Mauritz Johansson i Elliarödh Terminsskatt                     1:12½ öre
  Joen Fayersson i Qwijhusa                                               1:14½
  äskandes Hr Borgemestaren öffwer dhesse doom, medh Causerade Expenser
  Resolutio

  /…/

  N:o 13
  Dito Hr Borgemestaren instemdt Per Nilsson j Lilla Toppheem för städzmåhl 5 D. S:M:t.
  Swaranden bewijste medh Fougdens Wäll:tt Berthell Söffrenssons Attest af d. 26 Aprilis 1685 at han haffwer betallt dhesse 5 D. städjemåhlspenningar till Wälborne Frw Sophia Krabbe, som sit rätta Herrskap, samme Attest för Rätten läsin och påskrijfwen Bonden restituerat, och således blijffwer han för Hr Borgemestarens tilltahl frij.

  N:o 14
  Dito Hr Borgemestaren contra Diverse. Clarerat.

  N:o 15
  Dito ipse, contra Jöns Håkonsson j Rönnebrödh och Bengt Nillsson j Frörum, in puncto debiti.

  N:o 16
  Dito ipse, contra Heijderijdarens Sal. Oloff Jönssons hustru, in puncto debiti 16 D. S:M:t
  Klaganden giffwer sielff dilation till Michaelis Nästkommande.

  N:o 17
  Dito ipse contra Mårten Deign j Raflunda och Axell Larsson ibidem. Klaganden giffwer dilation til Michaelis Nästkommandhe.

  N:o 18

  Hr Borgemestaren Hindrich Johansson contra Mauritz Johansson i Elliarödh och Per Winter ibidem in pto debitj.

  Klaganden giffwer dilation till Michaelis, i medler tijdh wela dhe sigh emillan Liquidera.

  N:o 19
  Dito ipse contra dommaren Wäll:tt Nills Ollsson i Skiberup, angående Uthborgat sallt.
  Klaganden låter dhetta beroo på Liquidation medh dhem som salltet hafwa fått.

  N:o 20
  Dito ipse contra Peder Månsson i Hwijteby för gälldzfordring 2 D. 16 öre och 7 al. kläde 24 D. 16 öre, item Håkon Knalle i Hwijteby 2 D.
  Klaganden giff:r dilation till Michaelis Nästkommande Och förelägges särdeles Per Månsson i Hwijteby at skaffa richtigheet om klädet, af Prosten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonae Nericia, till Näste Tingh.

  N:o 21
  Dito ipse, contra Per Jönsson j Berthelstorp in puncto debiti 5 D. S:M:t betallt.

  N:o 22
  Abraham Eliaesson på Wärket, contra Nills Esbiörnsson i Elliarödh in puncto debitj.
  Klaganden berättar sigh bekommit sijn betahlningh.

  Samme dag inkom Nills Månsson j Myrestadh, som effter Uppkräffwelse aff d 10 Januarij sijdstlijdne, medh sijne medhfölgare, haffwer grandskat bröstfelligheeten på Sal. Nills Jonssons hemman i Sundre Lögerödh, och war dheras Taxt lydandes som fölger, Nu ad acta lagdt. Her effter giorde förmannen sijn Eedh, rätteligen haffwa grandskat, hwar effter Håkon Håkonss:n i Sundre Lögerödh begärade Tingzwittne beskrijffwit.

  Samme dag inkommo dhe Männ, som hafwa grandskat Broor Jönssons hemman j Luderödh, och war dheras Taxt lydandes som fölger: ad acta lagdh.
  /…/

  Samme dagh inkommo dhe Männ som hafwa grandskat Bookhållarens Wäll:tt Paul Otters Rusthålldz hemman i Munslunda, och war dheras affsicht lydandes som fölger, ad acta lagdh.
  /…/

  Samme dagh framstodh dommaren W:tt Nills Ollsson j Skiberup, som medh dhe sig adjungerade Männ, effter Uppkräffwelse aff d 11 Septembris 1684. Haffwa besichtigat skogzskadan i Styrlundh, och war dheras Taxt lydandes som fölger, Ad acta lagdh.

  Och contesterade dommaren, det han medh sijne medhfölgare haffwa grandskat det rättaste dhe haffwa kunna förståå och finna.

  Samme dagh Borgemestaren i Cimbritzhambn Ehrebohren och Wälbetrodde Hr Hendrich Johansson producerade för Rätten Een Specification på Diverse instemde Persooner, som ännu restera medh Cronans skatter och Uthlagor, för åhren 1680 och 1681. Widh hans Befallningzmans tienst, hwar aff Een dehl sijn skulldh Agnosierade, och för sig wela och skola clarera, Men Een dehl ähro så uthfattige och Oförmögne, at dhe inthet hafwa at betala Medh, Nembl:

  S: Oluffz Sochn
  Peder Lasson j Raskerum, städzmåhl                               D. 1:16 öre
  Oluff Lasson i Österödh, Rootepenning:r                          1:-
  Anderums Sochn
  Oluff Nillsson j Andrarum Rootep:g:r                               2:-
  Rafflunda Sochn
  Lasse Nillsson j Rafflunda, rootep:g:r                              2:-
  Bröserup Sochn
  Nills Jönsson j Lögerödh Rootep:g:r                                 2:-
  Härom är ransakat aff Nämden, och befinnes dhenne restantz i alla måtto richtig och bewijsligh, hwar effter Hr Borgemestaren begärade Tingzwittne beskrijfwit, som Rätten eij denegera kan.

  Anno 1685. d. 8. Maij. Tå det Ordinarie Sommartingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt continuerade i samptl. Rättens praesence.

   

  N:o 23
  Samme tijdh Jägerijs Fiscalen Wälbetrodde Magnus Gabriel Bussius instemdt Peder Stubb i Stubberödh för skogzskada ibm. 25 bööker af Brännar och 3 böker Per Stubb huggit, at giöra förklaring om dhess förewethande. Swaranden Mötte, berättar det Ryttaren Lars Westelijn j Bestekille, Huusmannen Jöns Drake i Biörnstorpe huus och Måns Beck ibm haffwa brändt Pottaska, effter dess inlaga, lydandes som fölger, ad acta lagd.

  men dhe 3 böker bekienner Per Stubb sigh hafwa fälldt till gärdernes reparation, såsom dhe woro brände, stode i brädesteden, och woro Käskeböker, som och Heijderijdaren tillståår, at dhe warit baaklupne, och inthet kunde bära frucht.
  Jägerijs Fiscalen tillspörger Bonden Nills Frijs i Bestekille, hweem som haffwer giffwit brennare loff at bränna på skogen? Swarade han sig accorderat medh dhem, at han skulle haffwa Een fierdepart medh dhem, och att han gaff dhem allenast loff at bränna rutit, och hålla skogen skadeslöös, hwar dhe fohro fram.
  Jägerijs Fiscalen begärar doom öffwer Peder Stubb för dhe 3 Bööker, och reserverar sig att tilltahla dhe andre lagligen till Nästa Tingh.

  Resolutio
  Ehuruwäll Bonden Peder Stubb i Stubberödh befinnes hafwa huggit 3 oduglige och barklupne keskeböker effter heijderijdarens Måns Simonssons bejakande, och dhe samme aff Pottaskebrennarne warit förderfwade, och ständit uthi hans gärdesbråte, dhem han och icke annorledes anlagdt, änn till gärdesgårdernes reparation på dhet 3/4 hem! Stubberödh Kongl. M:tt och Cronan tillhörande, som han Åboor som iempte Bråterne är afbrändt, Altså finner Rätten doch icke kunna honom Per Stubb aldeles befrija, medh mindre iu han böör plichta 40 mk S:M:t som förbudzbrytare, at han sig aff wederbörande, bemelte Ofruchtbahre träer eij låtit Uthwijsa, och det effter Lagh betahla, eller lijda Execution, medh mindre höga Öffwerheeten medh honom, aff Oppreepade skähl, att gården och giärderne ähre afbrände, och Bonden aldeles förarmat, Nådigst behagar connivera och Öfwersij.

  N:o 24
  Jägerijs Fiscalen Wälbetrodde Magnus Gabriel Bussius instemdt Corporalen Mannhafftig Jacob Ryss i Fiskebeck och Ryttaren Berthel Kråka, för skogzskada, föröffwad på Fiskebeckz skogh och mark.
  Dhe instemde ähro i laga förfalldh, således, at Corporalen är Commenderat af sijn Öffwerste Wälborne Hr Carl Gyllenpistohl åth Blekingen, innan dess Citationen publicerades, och Ryttaren ligger siuuk, Altså differeras saken till Näste Tingh, under Ny Citation.

  N:o 25
  Johan Mickelsoon på Wärket, contra Måns Jonsson i Elliarödh, in puncto debitj.
  Desse äro Swågrar och sigh emillan inbördes förlijkte.

  N:o 26
  Christen Ollsson i Cimbritzhambn, contra Mårtens Persson i Bengtemölla, Angående gälldzfordring effter obligation aff d. 24. Julij 1683  5 D: S:M:t hwarpå resterar effter afkortning             D. 2:8
  item praetenderar han omkostning                                            3:-
  Expenser dess uthan wijdh dette Ting, och äskar doom.
  Swaranden Mötte, och tillståår dhe 9 mk som restera på Obligationen, men begärar dilation till Näste Tingh at sökia dhem som hafwa bekommit Tiäran, Emädan dhe icke hållit sitt löffte med weeden.

  Klaganden Exciperar, at ingen dilation måtte skiee, emoott bekändh skulldh, Uthan nu som tillförrende begärar Rättens Uthslagh.
  Resolutio
  /…/

  Samme dagh Cronones Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus ingiffwit effterskr:ne Documenter på Tinget at publiceras och verificeras.
  Nembl:

  1. Specification på MaatlagzPenningar i Ahlbo Häradt pro Ann 1684. 530 Maatlag, nämden der uthi beräknadt.
  2. Specification på Städzmåhlsp:g:r dito Anno 1 DahL. 16 öre S:M:t.
  3. Specification Uppå sakefalldh pro Anno 1684. 15 D:r S:M:t.
  4. Specification Uppå Uthfallit grääsgälldh dito A:o 8 D.
   5. Specification Uppå dhe hemman som uthj Cronans Jordebok finnas för Adelens uthsochne, doch warit Pante och Cronan heemfallne hemman, medh dheras Ordinarie Ränta, 15 3/4 D. S:M:t.
  5. Specification på dhe hemman som äre tagne ifrån Hr Axel Juuls arffwingar wijdh Rijdemäns jmmission, och dheras Ordinarie Räntor D. 266:15 öre.
   7. Specification på Insochne Frelsegodz, som effter Uthgångne förordning ähre bleffne Uthsockne, iempte Uthlagde wekudagzhemman aff Cronowalldz godz.
  6. Specification på dhe hemman och Ränttor som finnes högre Uppförde änn Cronans Jordebook innehåller.
   9. Specification på Ödhe, obefindtlige och inlagde hemman hwareffter Ordinarie och Extraordinarie Räntorne decourteras.
  7. Dito på frijheet Upptagne hemman A:o 1684.
  8. Oförmögnas och förarmades afkortningh dito Anno på allehanda Ordinarie och Extraordinarie skatter och Uthlagor.
   12. Specification på Öde och obesådde, hwar af ingen CronoTijonde pro A.o 1684. Är fallin.
  9. Dito på hemman som ähro Uppförde för Crono, men ähro doch gamble uthfrellse, hwilkas Ordinarie och Extraordinarie Ränta kommer till afkortningh.
  10. Afkortning för Terminsskatten af Annexe=hemmanen i Hwijdeby och Rörum.
   15. Afkortning på Cronotijonden af Sätherijet Swabeshollm och 1/8 hemman Lilla Förbättringh.
  11. Specification på dhe hemman, som i Cronans Jordebook äre Uppförde för Uthsochne frelse, hwilke nu ähre Cronan heemfallne och Cavalleriet tilldehlte.
  12. Specification på Mantahlspenningar af längden wijdh Skrijffningen Utheslutne, som Kongl: May:tt och Cronan effter inquisition blijffwa beräknade.
   18. Specification på kyrkiohemman och Uthjorders Ord:rie Ränta, som kyrkiorne sielfwe Niuta och Uppbära.
   19. Dito på Hospitalshemman som niuta frijheet effter Privilegierne, så wäll på Ordinarie Ränttan som Cronotijonden.

  Der näst publicerades
  1. Kongl. May:tz Allernådigste ordres af Stockholm d 11 Febr. 1685. Angående Diverse, som bruuka fleere änn Ett skattehemman på landet, och dhet Eena Conservera, men det andra låtha förfalla att bööra plichta.
  2. Kongl. May:ttz Resolution af Ult. Decemb. 1684 om Tullfrijheeth på innkommande spannemåhl, Och att allmogen må kiöpa på fahrkåsterne.

  1. Kongl. May:tz Resolution och förklaringh, daterat Stockholm d 28 Januarij 1685. Uppå Kongl. Rådetz och ÖffwerStåthållarens Högwälborne Hr Christoffer Gyllenstiernas Memorial, och 4. Poster Executionswärket angående.
   4. General Gouverneurens Hr Friderich von Buckwaldz ordres af d 11 Martij 1685 at alle gamble och Nye förmedlingar äre Upphäffne, och j Räkningen eij må affskrijffwas.

  N:o 27
  Oluff Larsson j Bestekilla, Contra Nills Ollsson Frijs Ibidem in puncto debitj. Förlijkat.

  N:o 28
  Wälborne Hr Majorens Peter von Klingspor contra Bonden Per Jeppesson i Österödh, angående tillfogat Åkerskada, hwarom des inlaga är lydandes som fölger, ad acta lagd.
  Dessuthan inlade Hr Majorens sohn Mons:r Jörgen Friderich von Klingspor twenne Männs grandskning på erlijdne skada 3 T:r hweete och Rågh, lydandes dhen samma som fölger: ad acta lagd.

  /…/

  N:o 29
  Anders Danielsson i Fiskebeck, contra Mårten Andersson i Axellhullt in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 30
  Anders Rasmusson j Magleheem, Contra Axell Larsson i Rafflunda, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 31
  Per Nillsson j Rörum, Contra Måns Persson Ibidem in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 32
  Per Nillsson j Rörum, Contra Gumme Persson i Berthelstorp in puncto debiti, förlijkat.

  Samme dagh inkom Hans Excell:tz Wälborne Hr General Major Kockz von Crimsteens fullmächtige, Wäll:tt Torkell Swensson j Ohnslunda, och begärar, at dhen loffliga Rätten icke accepterar någre Wittnesbördh emoot förrige afsagde doom wijdh Jerestadz Häradtz Tingh, som Numehra haffwa wunnit sijn laga krafft, Uthan fast heller befordrar saken dijt uth, att hans gunstige Patron, effter sijdste i rätta sättelse, måtte nåå Een laga doom.

  Contraparten förmoda at wittnesbörderne effter sijdste Rättens Resolution, nu måtte tagas till förhöör.
  Resolverades, Rätten finner skähligt, at wittnesbörderna effter sijdste afskiedh måtte Uthsäija sijn sanning.

  Tå framstodh Arffwedh Håkonsson j Wemmenlöff, och effter /…/

  N:o 33
  Dher Näst framstodh Per Nillsson j Wijk, huusmann Ibidem, som i förledet åhr 1684. War Hans Excell:tz Wälborne Hr General Majorens Wangewachtare, och wijdh aflagd Eedh betygade, at giärderne woro störste parten olaglige kring om Bredakullswangen, och lågo håhl, att man kunde både rijda och åka igenom dhem, och war honom Omöijeligt kunna wachta fänaden uthe, om han hade hafft 10 till sigh /…/

  N:o 34
  Samme dag inkom Diegnen i Anderum Wäll:tt Per Hansson, och bewijste, at Bymännerne hade instemdt Nills Larsson j Skartoffta, Angående Ett Upprättat grannhelles Breff som dhe samptlige haffwa underskrifwit och han nu tillijka medh dhem är Eenste om, lydandes det samme som fölger, ad acta lagdt: Och giorde Nills Larsson j Skartoffta, sampt Oluff Nillson och Måns Nillsson j Anderum Eedh, at dhet war samptlige Bymännernes Eenhellige Consens, om dhetta grannebreff, hwilket effter begäran medh Häradtz Sigill bleff ratificerat.

  Samme dagh Befallningzm:n Wäll:tt Torkell Swensson i Onslunda på sijn herres, högwällborne Hr Kongl. Rådetz Excell:tz Greff Axell de la Gardies wägnar angaff, hurulunda Per Jönssons hemman i Illstorp i förlijdne krijgztijdh bleff affbrendt, att han hwarken landgille eller grääsgälldh pro Anno 1680 dher aff haffwer bekommit, Uthan Bonden Jöns Persson, som dher Nu booendes ähr, hade städt hemmanet på 3 åhrs frijheet samma åhr 1680 aff hans Excell:tz Wälborne Hr General Majoren Hans Christoff Kock von Crimenstein, och at sigh således i All sanningh hermedh förewetter, som föreskrijfwit ståår, derom wittnade samptl. Ahlbo Häradtz Nämdh, och at Wäll:tt Torkell Swenss:n inthet grääsgälldh, aff slijk orsak kunnat fåå, Emädan hemmanet war aff ödesmåhl Upptagit medh 3 åhrs frijheet, hwar effter Wäll:tt Torkell Swensson begärade Tingzwittne beskrijfwit, som Rätten eij kunnat förwägra.

  Samme dagh inkom Nemdemannen Wäll:tt Per Jönsson j Saxhuset, som inlade Ett grannhelles Breff emillan dhess Naboor i Illstorp, Giörstorp, och Saxhusa, hwilket effter Uppläsandet, aff honom sielff, sampt Nills Guuse i Illstorp och Jönns Nillsson i Giörstorp beEedigades, wara alle Naboernes Willia, och i ty effter begäran, medh Häradtz Signete stadfästades.

  Anno 1685. d 9 Maij Continuerade det ordinarie Tingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence.

  N:o 35
  Handelsmannen Wäll:tt Christen Christoffersson j Christianstadh contra Rasmus Mattzon j Saxhusa, in puncto debiti 5 mk S:M:t, betallt.

  N:o 36
  Håkan Lasson j Nöbbelöff Sochn och Byy aff Jerestadh Häradt, contra Mielby Sochnemänn, Angående Een stuut werdij 10 D:r S:M:t, som han fått j Barnegodz, och gick hoos hans Broders Oloff Lassons fänadt i Bestekille, som han föregiffwer Sochnen sigh bemächtigat och uthi dhess Contributioner är dhem godtgiordh, fordrandes Nu sijn betahlning aff Sochnen medh alt Causerat Skadeståndh.

  Aff Mielby Sochn swarade Nämdemännerne, Wäll:tt Lasse Jonsson i Mielby och Swen Persson j Bestekillde, at dhe inthet wetta aff dhenne stuut att säija, fast mindre att han är uthkommen till Contribution för Sochnen.

  Käranden förskiuter sigh till Wittnesbördh till Nästa Tingh, som således consenteras, Uthan wijdare Citation på Sochnen.

  N:o 37
  Borgemestaren i Christianstadh, Ehrebohren och Wälbetrodde Hr Lars Svahn, genom sijn fullmächtige Procuratoren Wäll:tt Lars Hansson Högestedh, Contra Wälb:ne Lawe Beck, Angående gälldzfordring effter affräkningh d 10 Augusti A:o 1684 D 126: 9 öre, Noch fordrar fullmächtigen på Causerade Expenser medh reesor och omkåstning effter räkningh 22 D. 20 öre, item herföruthan Citations och doompenningar.

  Fordrandes Nu öffwer allt Rättens Censur och Uthslagh.

  Här Emoot Mötte Wälborne Hr Lawe Beckz Tienare Mons:r Hans Persson, medh dess skrifftelige Swar, som bleff Uppläsit, lydandes som fölger ad acta lagdt: Förmodandes ingen doom måtte gåå i sken aff Oppreppade skähl, emädan hans herre och Patron sielff är willig att betahla så snart giörligit ähr.
  Resolutio

  Rätten finner skähligt, at Wälborne Hr Lawe Beck sijn Uthfäste och sluttade affräkningh aff d 10 Aug. Aug. 84 medh der på löpande billige interesse á 6 pro Cento contenterar och inlöser, Expenserne aldeles Upphäffwer, emädan i affräkningen finnes godh giordh Räntors Ränta, som Emoott Omkostningerne nogsampt Uppgåår, Och heemstelles i det öffriga Executoren, i fall till Uthmätning gåå skall taga i obacht Hans Excell:tz Kongl. Rådetz, Feltmarskalken och General Gouverneurens, Högwälborne Hr Baron Rutger von Aschebergz ordres af d 13 Aug. 1684 at Wärket eij lijder sådan, Nachdehl, at dhet kommer till at stadna.

  N:o 38
  Handellsmannen Wällförnehme Hr Anders Jönsson Skytte i Christianstadh
  , genom sijn Fullmächtige Procuratoren Wäll:tt Lars Hansson Högestedh, Contra Wälborne Hr Lawe Beck, in puncto debitj, Nembl:

  1. Effter Räkningh för undfångne wahrur dhess egen gälldh                                                                 D. 66:20
   + samme Räkning så lydandes ac acta lagd.
  2. Effter Obligation af d 23 Aug. 1677.
   bekommitt aff Befallningzm:n Wäll:tt Nills Swenss:n                                                                                                  D:r 19
  3. Effter Een annan obligation af d 25 Septemb. 1677 till dato á 6 pro Cento D. 50:-
   fordrandes fullmächtigen Nu effter W:tt Nills Swenssons Transport af d 10 Martij 1678 till dess Principals Hr Anders Jönssons Sal. styffader Hr Cnut Persson uthgifwen, Capital och interesse effter Memorial aff d 10 Martij 1685        D. 109: 28 öre

  Samme Memorial lydandes som fölger; ad acta lagdt.

  Dhessuthan praetenderar fullmächtigen Procuratoren W:tt Lars Hansson alle Causerade Expenser, och äskar doom.

  Wäll:tt Hans Persson på sijn Herres Wälborne Hr Lawe Beckz wägnar inlade sijn skrifftelige Exception, lydandes som fölger, Nu ad acta lagd: Tillståendes sålunda  Hr Andris Jönssons egen räkningh, sampt den andre påst på dhe 19 D:r S:M:t, Men inthet wijdare.

  Wäll:tt Lars Hansson effter inlagde skähl nu som förre äskar doom, helst fördy Wälborne Hr Lawe Beck uthi sijne Correspondentz Missiver bägge obligationerne bestådt haffwer.

  Resolutio
  /…/

  N:o 39
  Wälbetrodde Hr Inspectoren Dimbergh, contra Hendrich Pedersson i Öremölla, Angående Een Arbeterska Karijna Pedersdotter, som ähr förrymdh ifrån Wärcket, och sigh hoos honom Uppehållit, at bem:te Bonde effter Hans Excell:tz Kongl. Rådetz Feltmarskalkens och General Gouverneurens, Högwälborne Hr Baron Rutger von Aschebergz Uthgångne Placat af d 10 Martij 1684 måtte plichta, at han Een sådan Arbeterska hysat och Opphållit haffwer.

  Swaranden Hendrik Persson her emoot Mötte, och föregif:r sigh samma pijga hwarken städt eller leijt, fast mindr fördolgdt, eller förbiudit at gåå till Wärcket, Men icke kan han neeka, det iu bem:te Pijga Karijna Persdotter, som är hans hustrus söster, någre Nätter kan haffwa warit i hans huus, Men emoot hans willia. Och när Gewaldigern war dher och begärte henne förste gången, war hon inthet hemma, Och andre dagz Morgonen tå Gewaldigern kom till honom, och begärade henne, tå war Pijgan inthet dher, Uthan långt tillförrende bortgången, Och han nu icke weet hwarest hon sig Uppehåller, och icke heller han sedan dhen tijdh, så wijda honom witterligt ähr, haffwer warit i hans huus, Men hans qwinna Elsa Pedersdotter gick effter hans befallningh nider till Wärcket till Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson, at förnimma om hennes söster war något skylldigh, och weet han inthet hwadh swar hon fick der öffwer aff Bookhållaren,

  Käranden begärer dilation till Nästa Tingh sigh at wijdare bewijs förskaffa, som her medh consenteras.

  N:o 40
  Wälbetrodde Hr Inspectoren Dimbergh, contra Wedhhuggaren Bengt Ollsson och dess Modher Inger Oluff Bengtz i Elliarödh, Angående Uppbuhrne Penningar 6½ D:r S:M:t, som dhe andre weedhuggarne tillkommitt, att haffwa, förmehnandes Hr Inspectoren, at hoos Moderen skulle finnas Een koo, sohnen tillhörigh.
  Swaranden Bengt Ollsson är bortrymd till Köpenhambm, och Modern Inger säijes gåå at tiggia, Och igåår haffwa warit här wijd Tinget, Och berättat för nämden medh gråtande tåårar, at hennes sohn emott hennes willia ähr borttgångin, och at hon icke dhet allerringaste haff:r aff hans godz.
  Altså Differeras saken till dhess bättre bewijs produceras.

  N:o 41
  Wälbetrodde Hr Inspectoren Dimbergh, Contra Lönnhulte Bymänn, Angående Een laga grandskning Öffwer dheras felletz Mark, at dhe för myckit ingripit haffwa.
  Joen Truedsson j Lönnhult heremoot Mötte, och är dher medh till frijdz; Altså der till Uthnämdes Nemdemannen Wäll:tt Per Gregersson j Torrestru, och Anders Danielsson i Fiskebeck, som taga till sig Arffwedh Lasson i Gussary, och Anders Lasson ibidem, och wijdh påfordran besichtiga dhesse parters twist, så will gärdesgårdars häffdande, som elliest dheras klöffdrifft, och hwadh dhe dher aff haffwa ingrijpit, och tillsij om dhe dheras twist kunna slätta, Eller och till Näste Ting giöra Een förswarlig affsicht.

  N:o 42
  Wäll:tt Magnus Krabbe instemdt Diverse, som alle haffwa Clarerat, undantagandes Per Ollsson i Biörnstorp, som resterar 22 mk S:M:t medh 2 mk expenser, hwilken räkte handh för Rätten, att betahla till honom 6 D:r medh weedh, aller sijdst till nu Nästkommande Pingesdagh.

  N:o 43
  Wäll:tt Magnus Krabbe på Wärcket, Contra Oluff Tygesson j Snerpa, puncto debitj förlijkat.

  N:o 44, 45, 46
  Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson på Ahlunwärket, contra Diverse in puncto debitj.
  Klaganden berättar sigh wara till frijdz ställt, och aff somblige fått sijn betahlningh, och part giffwit dilation.

  N:o 47
  Dito Bookhållaren Contra Ryttaren Hendrich Lustig in puncto debitj.
  Swaranden ligger siuk, och således differeras saken till Nästa Tingh.

  N:o 48
  Bookhållaren Wäll:tt Paul Otter, contra Nills Krook i Bröserup, Angående gälldzfordring 3 D. 14 öre, Mårten Persson j Bengtemölla effter attest aff d 2 Maij 1685 7 D. hwar på ähr betallt 5 lass bödker timmer á 11 mk och resterar 5 D: 24 öre, äskandes doom medh causerade Expenser.
  Nills Krook her Emoot Mötte, och föregiffwer sigh kördt 10 lass wedh på sijn skulldh á 4 öre och det öffrige will han betahla, och Mårten Persson tillståår skullden.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, at Nills Krook i Brösarp sijn skulldh till Wäll:tt Paull Otter aff 3 D. 14 öre sampt Mårten Persson j Bengtemölla dito 5 D:r 3 mk effter lagh betahla, så wijda dhe icke kunna bewijsa sigh för dhetta betallt haffwa, och begge1 D. S:M:t Expenser, Eller och at lijda Execution.

  N:o 49
  Nills Bleek j Andrarum, contra Per Lange ibm Angående gälldzfordringh 2 D. 25 öre S:M:t och Mårtens Rasmusson j Sillerödh för 3 förgyllte sölfknappar som han will inlösa, men icke må få fram.
  Swaranderne absentes, altså Uppsättes saken till Näste Tingh under samma citation.

  N:o 50
  Oluff Jeppesson i Anderum contra Per Lange ibm in puncto debitj               3 D 3 mk

  Lasse Swensson j Lögerödh Caution för Een häst                                              1 D 3 mk
  Hans Tysk stuteleija 1 D                                                                                                                                                                                                       Swaranderne absentes; Altså differeras saken under förrige Citation till Näste Tingh.

  Samme dagh för Rätten framkommo dhe Männ som haffwa grandskat Bröstfelligheeten på Nills Krookz hemman j Bröserup och Hohlegården ibm, och war dheras Taxt lydandes som fölger, Nu ad acta lagd.
  Och giorde förmannen medh samptl: sijne medfölger Eedh, att dhe rätteligen haffwa grandskat, hwareffter Tingz Attest bewillias.

  Samme dagh Inspectoren på Ahlunwärcket Ehrebohren och Wälbetrodde Hr Johan Dimbergh för Rätten praesenterade Originaler och Copier af Opprättade köpebreff på Ågerödz gårdh, emillan Biskopen; Hans Edle Högwyrdigheet Sal. Doctor Peder Winstrup och Inspectoren Sal. Caspar Schmitt, dat. 12:te Februarij 1673.
  Dhet andra Emillan Caspar Schmitt och dess Swägersohn Hr Carl Paulin.
  Det tridie emillan dito och Hr Secreteraren Treütiger af hwilke twenne breff lijka Copier i Rätten inlades, och dhe Öffrige effter Uppläsandet verificerades.

  N:o 51

  Christen Christensson j Luderödh contra Erich Erlandsson i Atthusa, Angående gälldzfordring som twistades förlijkat effter Obligations innehålldh, som praesenterades j Rätten, och bleff påskrijffwen.

  N:o 52
  Wälborne Hr Jacob Beck, contra BergzInspectoren på Andrarums Ahlunewärk, Wälbetrodde Hr Johan Dimbergh, och inlade sijn Libell emoot Hr Dimberg, lydandes som fölger, ad acta lagd:
  Och begärar Wälborne Hr Beck at alle wittnesbörder måtte tagas till förhöör.
  Hr Inspectoren Dimbergh här emoot inlade sin skrifftel: Swar och protest, lydandes som fölger, ad acta lagdt: Och Exciperar han deruthi forum, och allenast consenterar, om Någre wittnesbördh soro, som till Gruffwetinget eij hörde, dhem han will acceptera, så wijda dhe icke ähre domestici, på det saken eij studza skall, när det till wederbörligit forum kommer.
  Dher Näst inlades dhe instemdes swar af Grufwetinget hwaruthinnan dhe och Excipera forum, lydandes dhet samma som fölger, ad acta lagdt.
  Resolverades, Alle dhe wittnen som ähro uthom Gruffwetinget, och eij Domestice, admitteras, at wittna sijn sanningh, och tillåtes Wälborne Hr Jacob Beck dhem att producera.
  Altså införes nu Corporalens Manhafftig Jonas Månssons Wittnesbördh, som han den 7 huius Eedelig praesterade, helst emedan han war Commenderat i Kongl. May:tz tienst, Nln at tå han kom inn begärte Wälborne Hr Jacob Beck få infördt i Protocollet, hwadh han hade sagdt, och straxt stodo dhe Opp och slogo böckerne tillsammans, Och wijdare weet han inthet att berätta.
  Wälborne Hr Jacon Beck begärar få aff Protocollet hwadh som nu här på Tinget passerat ähr, som Consenteras, dhetta Contraparten och söker får beskrijffwit.

  N:o 53
  Probsten utj Rafflunda, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius, contra Nills Ostredsson i Torup, Angående gälldzfordringh, P:g:r 3 D. 21 3/4 sk rågh, 23 ½ Sk, korn, 6 sk boghweete, 19 sk haffre, fordrandes Hr Pastoren och Probsten dhenne rest medh Processens bekostningh.

  Swaranden her Emoot Mötte, och föregifwer sigh eij kunna betahla, all dhenne rest, aff orsak, att han i krijgzåhren inthet så fullkombligen kunde såå som elliest, och grödan aff Armeer och durchmarcher störste dehlen Consumerades, Men förledet åhr war Misswäxt, att han intet stoort fick sielff.
  Probsten förmedlar fordringen Ett för allt till 20 D:r S:M:t, och i fall Nills Ostredsson sigh eij will beqwämma, till dhenne billige begäran, tå äskar Hr Probsten doom.
  Resolutio
  Emädan Bonden Nills Ostredsson uthi förlijdne krijgztijden icke haffwer så kunnat Cultivera sit hemman som sigh borde, hwar aff största resten härflyter, Och Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas P. Nericius, sijn Praetention in till 20 D. S:M:t Cederat, så finner doch Rätten skähligt detta ännu moderera, at Bonden allenast betahlar Ett för allt till Hr Probsten 15 D. S:M:t medh 1 D. S:M:t Expenser, och dhet effter lagh, eller wijdh Execution, Kongl. May:tz innestående Räntor Opraejudicerade.

  N:o 54
  Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius contra Suhne Håkonsson j Skiberup, Angående gälldzfordring effter Uppsattz 22 3/4 sk Rugh, 26 sk korn, 6 sk hafra och 3 D. Penningar.
  Swaranden ligger siuuk, Altså Uppskiutes saken till Näste Tingh under samma Citation.

  N:o 55
  Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius, contra Oluff Isachsson i Berthelstorp, Angående gälldzfordring för Timmers bekåstning j Tulleboda, 11 D. 2 mk fordrandes sijn betahlning medh causerad Omkostningh.
  Swaranden referera, sig Anno 1680 wara skrijfwen för Rootemestare, tillijka medh Rooten at Uppbyggia Tulleboda gårdh, och som han fan Timmeret på platzen kunde han icke annat tänkia, änn iu det war ärnat till gårdzens Byggningh, och bleff honom aff Heijderijdaren Oluff Jönsson i Anderum, Uthwijst, och sattes på platzen, sedan dhet dher i 5 åhr legat hade.
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus protesterade, at aldenstund Probsten hafft hemmanet Tulleboda i bruuk på Frijheett 3 á 4 åhr för Krijget, och aldeles inthet byggdt, Uthan Hans May:tt effter krijget måst giffwa andre frijgeetz åhr, och Timmeret till dhen ända på gården ähr anwändt, Altså förmehnar Hr Befallningzm:n eij allenast Bonden böör wara frij, för det han Timmeret effter ordres haffwer Uppbygdt, till Kongl. May:tz och Cronans tienst, Uthan och att Hr Probsten, för åthniutne frijheetz åhr, i ty han inthet bygdt haffwer, böör betahla till Hans Kongl. M:tt och Cronan alle skatterne för samme åhr aff hemmanet skulle Uthgifwas, och äskar doom.

  Probsten replicerade, at dhen tijdh han togh hemmanet Tuleboda i brukk, låg dhet aldeles öde och under fääfooth, och förmedelst månge gärdesgårders Uppbyggiande, kunde han intet komma till at byggia på dhen korta tijden, och för Krijget skulldh måste han undwijka, och eij haffwer nutit sijne frijheetz åhr till godo, förmodar i ty Niuta åthminstone sit arbete till godo för Timmeret, som han praetenderar, och äskar doom.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt Rootemestaren Oluff Isachsson i Berthellstorp, för Probstens, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonae Nericij tilltahl aldeles at befrija, helst Emädan det Timmer, som han på Ödeshemmanet Tuleboda haff:r medh rooten måst Uppbyggia, är huggit på Kongl. May:ttz skogar, och till Kongl. May:tz tienst och hemmanetz bebyggnadh, hwarest dhet på platzen öffwer 4 åhr legat, och aldeles warit destinerat, Anwändt ähr.
  Och dessuthan Hr Probsten at betahla Oluff Isachsson 2 mk S:M:t Expenser. Hwadh Hr Befallningzm:s åthal till Hr Probsten wijdkommer, lembnas honom frijtt det at sökia effter laga medhfahrt.

  N:o 56

  Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius contra Hanne Sahl. Poffwel Jönssons i Kongzmöllan och dhess Medharffwingar, Angående gäldzfordringh Nln:
  pro A:o 1677 Landgille                                                                                                                                                                                                                                                                                            D: 16: 8
  1678 dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       45:
  1679 dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       45:
  1684 dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       20: 8
  Z: 126½ D. S:M:t

  Heröffwer Probsten äskar doom, och aff Sal. Poffwel Jönss:s effterlåtne Boo och godz att Niuta sijn refusion och betahlningh. Dhessuthan fordrar Hr Probsten grandskning på Möllan aff Åtta Owillige dannemänn, och i lijka måtto äskar Rättens Uthslagh.
  Enkian mötte medh twenne sijne söhner, och föregiffwer at dhe i krijgztijden Contribuerat till Militien, och dhess uthan beklaga sigh samme tijdher aff Snapphanerne wara Uthplundrade, det och Nämden tillstodh, Och förmoda för krijgzåhren blijffwa befrijade, Och dhessuthan berätta dhe, at Möllan halffdehlen haff:r warit ödhe på 3 åhrs tijdh, tillbakars, så at dhe inthet haffwa kunnat mahlit på dhen, af orsaak steenerne ähre söndrige, och inthet warit hållit wijdh lijka aff huusbonden Hr Probsten, derföre dhe och för det halffe landgilles afgifft i samma åhr förmoda blijffwa befrijade.
  Parterne äska doom.

  Resolutio

  Rätten finner skähligt, at Sahl. Poffwel Jöenssons Enkia i Kongzmöllan för krijgzåhren, effter Uthgångne förordningar, och at Möllan på 3 åhrs tijdh haff:r warit myckit bröstfelligh, effter inkombne Underrättelser, aldeles befrijas, Men hwadh som för åhr 1684 resterar Nln 20 D. 8 öre S:M:t blijff:r Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius tillerkiändt at fåå aff Sal. Poffwel Jönssons Skifftogodz, hwarest dhet finnes, så långt dhet räckia, Kongl. May:tz inneståndande skatter opraejudicerade.

  Samme tijdh begärade Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus Männ aff Tinget måtte Uthnämbnas, at grandska bröstfelligheeten på Kongzmöllan i Rafflunda Sockn hurudan dhen nu förefinnes; Altså dher till Nominerades dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup och Nemdem:n Wäll:tt Per Gregersson i Torrestru /…/

  Samme dagh Wäll:tt Jönns Christensson Hestebeck begärte grandskningzmänn, till att öffwersij det hemman i Luderödh, som dygdesamma Möö Anna Rasmusdotter aff Hans Persson j Hallemölla kiöpt haffwer.
  Alltså dher till Uthnämdes Per Winter i Ellerödh, Assar Åkesson, Nills Esbiörnsson och Per Ollsson ibidem /…/

  Samme dagh Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus Uppwijste Kongl. Götha HoffRättz Resolution om fången Swen Persson aff Anderum att han behåller lijffwet, Uthståår kyrkiodisciplin, böter 100 D:r S:M:t till Kongl. May:tt, förlijkar sigh medh måhlsäganden, Häradet sijn Rätt reserverat.
  Altså är aff Nämden ransakat Om fångens willkohr, Och befinnes, det han icke haffwer Något Allerringaste att bötha medh, uthan är Een tiggiare, aff hwilken orsak Häradet sijn Rätt aldeles efftergiffwer, Men Måhlsäganden gårdmannen Lars Andersson j Anderum, är bortgången att tiggia, at ingen Nu weett hwarest han kan igenfinnas, hwar effter Befallningzm:n begärade TingzAttest.

  Samme dagh Cronans Befallningzmannen Wälbetrodde Zacharias Stobaeus äskade Rättens Wittnesbördh om förlijdne 1684 åhrs gröda, hur dhen hela Häradet Öffwer är befunnen tå Nämden effter befallningh derom haffwer rannsakat: Altså betygade dommaren medh samptl. Nämden, dhet dhe haffwa befunnit Misswäxten dhess wärre, heela Häradet öff:r, så stoor, at dhet skulle warit aldeles omöijeligt för allmogen att betahla sijn Tijonde in Natura, såsom på Månge ohrter och warit mehra änn Elendigt, att dhe icke fått sin Uthsäde igien, hwilket sålunda wara passerat, medh egen handh och Häradetz Signete Contesteras.

  N:o 57
  Axell Larsson j Rafflunda instemdt Lasse Bingh i Juleboda, Mattz Nillsson ibidem, Göde Larsson i Rafflunda, Hans Larsson och sijn sohn Lars Axellsson, Anngående sijn Skattejordh, dhen han till hans Ehrewyrdigheet Probsten Hr Jonam Nericium Anno 1683 d. 4 Septembris försålldt haffwer, om Någon aff dhem dhen will inbörda. Altså framstodh sohnen Lars Axellsson i Rafflunda, och föregiffwer sigh eij wela löösa jorden aff sijn fader.

  Samme tijdh Borgemestaren i Cimbritzhambn Wälbetrodde Hr Hendrich Johansson låtit publicera Sal. Inspectoren Johan Hendrichssons köpebreff på 2:ne hemman j Swijneberga, Och dhem Uppbudit förste gången i Cronans Befallningzmans praesence, Om någon will dhem kiöpa.
  Hr Befallningzmannen Stobaeus föreställer Hr Borgmestaren att rätta sigh effter Uthgångne Kongl. May:ttz Placat.

  Samme tijdh Mauritz Johansson j Elliarödh oppå sijne egne, och sijn Broders Rasmus Johanssons wägnar i Ludarödh äskade doom i dhen saak emillan dhem och dhe Swenske humblemänn
  Resol.
  Rätten will ännu differera saken till Näste Tingh, at see, om och åkäranderne torde infinna sigh, I wijdrigit fall tå, uthan längre Uppskoff, at skola skiee Uthslagh.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 700-940 (AID: v217883.b700, NAD: SE/VALA/0382503)

  /…/ – anger att mer text finns att läsa i originalet/källan.

  © Magnus Lindskog, 2015