1685 vinterting Albo

  In Nomine Dominj
  ANNO 1685, d. 8 Januarij, Tå Ordinarie Tingh höltz i Bröserup, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, Närwarandes Chronones Befallningzmand Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, sampt Lagläsaren Nicolaus Brasch, medh tillförordnade Häradtz Nämbdh, Nembl:

  Dommaren Wäll:tt, Nills Ollsson j Skiberup,
  Nembdem:n Wäll:tt, Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson j Ellmhult,
  Jörgen Persson j Tiörnery,
  Nills Persson j Rörum,
  Måns Trullsson j Brösarp,
  Håkon Mårtensson j Bierneboda,
  Lasse Jonsson i Mielby,
  Per Jönsson i Saxhuset,
  Swen Persson j Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,

  Jakob Gudmundsson j Gräfflunda.

  Samme dagh inkom Wälborne Frw Sophia Krabbes Befallningzman Wäll:tt Berthel Söfrensson, Och uppå sitt Herrskapz Bondes, Truedh Jeppessons wägnar j Bonnerum, begärte föra sijne Wittnesbördh, uthi dhen förra Uppsatte saak wijdh sijdste hösteTing, sub N:o 1. Angående dhe 15 D. S:M:t Wäll:tt Claes Thommesson j Åhuus fordran effter sijn förman Sal. Rasmus Hansson ibidem, som skulle wara leffwererade till kallk.

  N:o 1
  Alltså framstodh, gårdmannen Lasse Persson i Bonnerum, och effter afflagd Eedh betygade, at Anno 1676 om effterhösten, togh han emoot 15 D: S:M:tt Penning:r aff Sal. Rasmus Hansson j Åhuus, i Trued Jeppessons stugu j Bonnerum, på hans bordzända, och bleff han dijt fordrat aff Sal. Rasmus Hansson, genom Trued Jeppessons Barn, Och när han hade fått Penningar, togh han dhen medh sigh heem j sitt huus, och behöllt dhem något lijtet hoos sigh, in tills han skifftade dhem uth ibland dhem som Lijmmet skulle skaffa, och fick Truedh Jeppesson der aff för 1 läst lijm 3 D:r S:M:t

  Och kiördhe dhe twenne gånger lijmmet nider till Kijwijk, effter Sal. Rasmus Hanssons begäran, Men han mötte inthet at taga dhet Emoot, hwaröf:r dhe förste gången lade in twå läster hoos Byfogden Sal: Ture Hansson på Kijwijk, som dher låg till dhess det bleff Uthkastat tillijka medh Säckarna, som Jöran Axelss: på Kijwijk wijdh Eedh wittnade.

  Dhen andre reesan, wijdh pass 3 weekur effter den tijdh, förde dhe nider 4 läster kalk till Kijwijk, och kiörde dhet tilbakars igen, (:effterdy han äntå inthet Möötte:) till Jöns Biernes j Hielmery och Per Jeppesson j Liungsery. och hade aldrig någon nytta dher aff, detta Per Jeppesson wijdh Eedh betygade sandt wara, och at säckerne lågo ther tills dhe råttnade sönder, och kalken borttrampades.
  Tridie gången om dinesmesse tijdh, fick han åter bud aff Sal. Rasmus Hansson om kalken, at han skulle komma nider medh dhen till Kijwik, Tå sände han honom budh igen, han skulle Man komma och see till huru dhen sågh uth, som war niderkörder och skaffade tå ingen mehra kalk nider.
  Mattz Persson j Bonnerum, effter aflagd Eedh betygade, att han weet Lasse Persson j Bonnerum giorde kiöp medh Een Man aff Åhuus om någon kalk, doch weet eij dhess Nampn, och at någon kalk bleff niderkördh till Kijwijk för samme skulldh, och resten låg i lijmugnen och förderfwades, Emädan dhen eij måtte försällias, förmedelst det kiöp medh Åhuuse Mannen war slutat, fast änn köpmän sigh der till praesenterade.
  Isse Persson i Fullstofta, effter aflagd Eedh betygade, lijka ordh, som Mattz j Bonnerum Wittnat haffwer. Nills Persson j Fullstoffta, effter aflagdh Eedh betygade samme ordh.
  Lasse Jortsson j Bonnerum, wijdh Eedh betygade, att han war uthsändt aff Sal. Rasmus Hansson i Åhus, till Lasse Persson j Bonnerum, at dhe wille mötha honom i Kijwijk medh det lofwade lijm, och dhe giorde sigh straxt ferdige at wela åka nidher dhit.
  Nills Larsson j Bonnerum, effter aflagd Eedh betygade, att han åkade Ett lass lijm till Kijwijk, som sattes inn i Thures gårdh, och fick han 1 mark till Åkeleije, berättandes sigh eij wetta hweem det skulle haffwa i Åhuus.
  Måns Håkonsson j Bontoffta wiitnar effter aflagd Eedh samme ordh, som Mattz Persson j Bonnerum.
  Befallningzmannen Wäll:tt Berthell Söfrensson, Oppå Truedh Jeppessons wägnar föregiffwer, at såssom 1:mo han aldrig haff:r tagit emoot Penningar för något Lijmm, det klarligen bewijst ähr, 2:do Lijmmet för dhe 15 D:r aff Lasse Persson Uppbuhrne, är lefwererat på Kijwijk, öffwer och icke under. 3. Dheras säckar medh limmet bortta blijffwit och förråttnade. 4:to Det öffrige Limmet sammaledes i Ugnen blifwit liggiandes osålldt, och förderffwat: Så förmehnar han, eij alleenast Truedh Jeppesson för Wäll:tt Claes Thönnessons tilltahl böra befrijas, Uthan och käranden betahla dhet öffriga sijn förmans tillhandlade lijm, medh ökeleijan till Kijwijk för dhe 6 läster, deras bortmiste säckar, sampt alle causerade Expenser, protosterandes och uppå Wäll:tt Claes Thomessons förde Wittne måtte neppsas, för sitt förde osanne wittnesbördh och är doom begärandes.
  Wäll:tt Clas Thönnesson förmehnar ingen kunna förtäncka honom, at han på sijn Styfsons Nills Rasmussons wägnar, och effter Magistratens i Christianstadh giorde skifftesbreff, fordrar sijn förmans Uthlagde Penningar, emädan han inthet lijm fått haf:r, Och elliest begärar, om möijeligt wara kunde, saken måtte differeras till Ett annat Tingh, som han förmehnar torde änn få bättre Upplyysning i saken.
  Wäll:tt Berthell Söffrensson Emoot Uppehålldh j saken protesterar, aldenstundh saken i sigh sielff ähr klarlig nogh Upplyyst.
  Resolutio
  Alldenstundh Trued Jeppesson medh klara wittnesbörder bewijsar, det Lasse Persson j Bonnerum haffwer tagit Penningarne aff Rasmus Hansson j Åhuus, doch Neekar han icke iu haffwa fått aff bem:te 15 D:r, sijn part Nembl. 3 D:r för Een läst kalk, hwilken läst kalck, tillijka medh långt mehr änn Penning:ne sigh sträckte, bleff nidersändt till stranden, effter be:te Sal. Rasmus Hanss:s ordre, som sedan låg och förderfwades; Dy frijkiennes icke allenast Truedh Jeppesson för Claes Thomessons tilltahl, uthan ock alle dhe andre som i samme handell warit.

  Hwadh praetention för Omkostning och skadeståndh Swaranderne giöra, sökie sig det lagligen aff Mehrbem:te Sal. Rasmus Hanssons Arffwingar, in foro Competentj.

  Samme dag inkommo dhe Männ som haffwa grandskat Wälborne Fru Elsa Frijses godz under Torup, både till dess bröstfelligheet, och skogz skada, och war dheras afsicht lydandes som fölger, Nu ad Acta lagd.
  Hwar effter Männerne giorde sijn Eedh at haffwa grandschat dhet rättaste dhe haffwa kunnat.

  Samme tijdh inkommo dhe Männ, som effter Uppkräfwelse aff d. 11 Septembris 1684. Skulle granscha Krubbemölla, hwadh bröstfelligheet der på finnes, och hwadh Möllan Olluff Trullsson dher bygdt haff:r och war dheras affsicht lydandes som fölger: Ad acta lagd.

  Och giorde Männerne sijn Eedh at haffwa grandschat dhet rättaste dhe haffwa kunnat.

  Wijdare inlade Wäll:tt Berthel Söffrensson sijn Libell, som bleff Uppläsin, lydandes som fölger, Ad acta lagd. Noch inlade W:tt Berthell Sörensson Een doom aff d 15 Maij 1683, at han sökt sijn Principals Tienare för rest:de Landgille, Wijdh Lendzmannen Truedh Jeppesson j Bonnerum, deruthj Diverse documenter infördhe, och der iblandh Krubbemölla Uppfördh för 1682 åhrs Landgilles rest, 15 D:r S:M:tt, och städzmåhl, som eij uthsättes qvantum och är bem:te doom lydandes som fölger, Ad acta lagd.

  Noch inlade Wäll:tt Berthell Sörensson ett Extract aff Wälborne Hr Christian Billes Missive aff d 22 Martij 1683 som emoot Originalet bleff Confererat, lydandes som fölger, Ad acta lagdt, praetenderandes Wäll:tt Berthell Sörensson effter förrige protest, Rättens Censur och Uthslagh.

  Wälborne H:r Jacob Beck mötte och berättade, att Fullmächtigen Wälbetrodde Peter Noorberg, är Effter Hans Excell:tz Högwälborne Hr General Gouverneurens order d. 4 huius, niderreest till Mallmöö, (:som Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus wittnade:) Och som han haffwer Documenterne hoos sigh, och skulle swara till saken, förmodar han niuta dilation till näste Tingh.

  Wäll:tt Berthell Söffrensson emoot wijdare dilation i saken protesterar, helst emädan Wälborne Hr Beckerne sielff ähr tillstädes, och wijdh sijdste Tingh ähr förelagdt haffwa alle requisita wijdh handen, Och förmodar Rättens Adsistence häruthinnan och laga Uthslagh

  Resolutio

  Såsom befinnes aff förrige Befallningzman Wäll:tt Jöns Jönssons skrijffwelse aff Dato Örmölle d 14 Maij 1682, det han tillstådt Wälborne Hr Beck dispositionen effter eget tycke Öffwer dhen tå Öde Krubbemöllan, och Oluff Trullsson på sådan Condition kommit till dhen samme, som effter Cronans Befallningzmans Wälbetrodde Zacharie Stobaei attest, frijheet meriterat, hwar på Hans Excell:tz Kongl. Rådet, Feltmarschalken och General Gouverneuren, Högwälborne Hr Baron Rutger von Ascheberg d. 13 Aprilis 83 Möllaren trenne åhrs frijheet för Cronans skatter haffwer förundt, Dhessuthan och Oluff Trullsson effter grandskningens innehålldh Een dehl Bygdt, Något timmer till wijdare byggningh framfördt, och mehra bygga will; Ty finner Rätten skähligt, att Möllaren Oluff Trullsson, effter Genral Gouvern:s Excell:ties Nådige Resolution dhe 3:ne frijheetz åhr till godo åthniuter, och för Landgilles affgifft frij blijffwer, på dhett han hädan effter dhess bättre, till Kongl. May:tt och Herrskapet sijn skatt må kunna erlägga, och i dett öffriga måste möllaren så laga, att Möllan i tijdh blijffwer bebygd, at dhen kan stå Een laga grandskningh.
  Emoot dhenne doom inlade Wäll:tt Berthell Sörensson stante pede sijne wadepenningar 3 mark S:M:t.

  Samme dagh framkom Hans Jönsson j Rörum, som bekienner sig bekommit aff Sal. Torkell Andersson i Månslunda, alt det Förmynderskap han haffwer hafft inne på sigh för honom, effter dhess Sal. Fader och Modher, Moorfader och Moormoder, tackandes dhess sohn Anders Torkellsson för godh betahlning, som honom giffwin ähr aff dhess fader, och giffwer honom her medh affkalldh, att hålla honom och hans Arffwingar frij för alle sijne, födde och effterkommande Arffwingars åtahl, nu och i tillkommande tijdher, dher på dhe räckte hwar andre händer.

  Samme dagh inkommo dhe Männ, som effter uppkräfwelse aff d 11 Decembris 1684 haffwa grandskatt Raskerums Mölla, och war dheras afsicht lydandes som fölger, Ad acta lagd: Och giorde Männerne sijn Eedh at haffwa grandskat det rättaste dhe hafwa kunnat.

  Samme dagh inkommo Nämdemännerne Wäll:tt Jörgen Persson j Tiörnery och Håkon Mårtensson j Bierneboda, som effter Uppkräffwelse aff d 11 Septemb. sijdstlidne haffwa grandsket Ett Corporalens Mannhafftig Lars Braskes Rusthålldz hemman i Bonnerum, som Bonden Sal. Måns Jönsson haffwer åboodt, och war dheras Taxt lydandes som fölger Ad acta lagd.

  Och wittnade Männerne at haffwa förrättat sit wärff effter Uppkräffwelsen, det bästa och rättaste dhe haffwa kunnat.

  Anno 1685 d. 9 Januarij Continuerade dhett Ordinarie Tingh j Bröserup, i samptlige Rättens praesence.

  N:o 2
  Samme dagh för Rätten framkom Rusthållaren Peder Rasmusson j Rörum, och begärade föra sijne Wittnesbördh nu till Tinget instemde, Angående trenne Gatehuus, som ähre byggde på Per Månssons grund ibidem af samma Rusthålldh.
  Alltså framstodo Ingemar Ollsson j Rörum, Peder Hansson, Swen Jeppesson och Jönns Trullsson ibidem som effter afflagd Eedh wittnade, dhet dhesse trenne Gatehuus, (: hwar till aldeles ingen Egendoom finnes, icke så myckit som ett kåhlhagerum:) som Nu beboos aff Oluff Ingewarsson, Nills Persson och Jöns Andersson ibidem, äre bygde på Per Månssohns hemmans grundh, och således höra under Per Rasmussons Rusthålldh, hwareffter Rusthållaren begärade TingzAttestatum.

  N:o 3
  Jöns Jönsson j Rafflunda, Contra Hans Frendesson ibidem, Angående ett, aff hans hund, ihiählbijtit fåår. förlijkat

  N:o 4
  Håkon Arffwedsson j Ågerup och Mielby Sochn Contra Per Ollsson j Stubberödh dito, Angående kyrkio landgille för 1679, 1680 och 1681 åhrligen 18 mk S:M:t är D:r 13:16 öre

  Swaranden Mötte och bekienner skullden, berättandes halffdehlen war honom Efftergiffwit, aff Hans Excell:tz  H:r General Gouverneuren, som och både Lendzmannen Berthell Mattzon och Nemden Witterligt ähr, och kyrkiowerderne sielffwe tillståå sig wara bekandt, Och dherföre fordra dhe resten 6 D:r 3 mk medh dehlens omkostningh.

  Swaranden beklagar sijn Oförmögenheet, af orsak hemmanet förleden Novembris 1683 afbrändt.
  Resolutio

  /…/

  N:o 5
  Dito Håkon Arffwedsson i Ågerup, contra Peder Anderss:n j Swijneberga, och Håkon Jonsson j Ågerup, Angående Caution för Een oxe på Sochnens wägnar lefwereradh i förleden krijgztijdh, Werdij S:M:t D: 14:
  Dhe instemde mötte och erkiänna sigh loffwat för Oxen, och sochnemännerne giordt kiöp om dhen för 14 D. S:M:t, klaganden äskar doom medh dehlens omkostningh.
  Resolutio
  /…/

  N:o 6
  Hans Excell:tz Wälborne Hr General Major Kock von Crimenstein, genom sijn Fullmächtige Bookhållaren Wällbetrodde Thomam Frostium, contra Pastoren Hr Lars i Rörum, Nills Pedersson, Per Thommesson, Per Rasmusson och Swen Jeppesson Ibidem, Angående åkerskada 14 T:r Rugh, derom hans skrifftl: inlaga bleff Uppläsin, lydandes som fölger, Ad acta lagd.

  Noch Een doom Uppläsin, Uthstädd aff H:r HäradtzH:n Carl Paulin d. 13 Novemb. 1684 lydandes som fölger: Ad acta lagd.

  Noch Een Expense räkning lydandes som fölger, ad acta lagdh.

  /…/

  Samme dagh Hr Häradzhöffdingen Wälbetrodde Carl Paulin låtit praesentera sijn Undfångne Tingzattest af den 11 Sept. 1684 Om förbudh på hans skogzdehl i Fischebeckz lijer och Lilla Ellierödh, andre gången att wahrnas eij något dher att hugga, uthan Hr Paulins loff och Minne, så wijda köpebreffwet aff Hr Professoren Wulff dicterar.

  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus her emoot protesterade, at såsom han förnimmer aff Hr Paulins wijdh sijdste Tingh in Septembri 1684 ingifne Extracter, at der uthi talas om fleere dhe Billders låtter, emillan Luderödz Wang och Bontoffta Wangh, och ifrån Bontoffta wang till Ellerödz Wang, hwilket han will förklara altsammans wara Allodial Frellse; Altså begärar han detta måtte differeras till Näste Tingh, att han kan taga Citation på wederbörande skogen effter Rååmärken lagligen at skillia.

  Dhet samma begärade och Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson på sitt Herrskaps wägnar.

  Bookhållaren Wäll:tt Thomas Frostius på Hr Paulins wägnar begärade, at förbudh måtte skiee på dhen Andehl skogh, som han aff Hr Professoren Wulff kiöpt haffwer, liggiande på Fiskebeckz lijer och till Lilla Ellerödh, Eller dhen som dher emoot haffwer at säija måtte wijsa sijne skiähl.

  N:o 7
  Nills Andersson j Juleboda, contra Rasmus Johanss:n i Luderödh, Angående förmehnt gälldzfordring 2 D: S:M:t hoos hans Sal. Swäärfader Oloff Söhnesson i Gummhusa.
  Swaranden mötte och neekar till skullder, föregiffwandes sigh aldrig ärfft sijn Sal. Swärfader, och giorde dherom Otwungen Een dyyr Eedh, alltså saken cesserar.

  N:o 8, 9

  Bookhållaren på Ahlunwärket Wälbetrodde Nills Hansson, contra Ryttaren Hindrich Lustigh, fordrandes på sijn Principals wägnar 4 D:r 19 öre iempte Causerade Expenser, och äskar doom.

  Swaranden mötte och inlade sijn Exception, och Nu som tillförrende benekar giällden.

  /…/

  N:o 10

  Wäll:tt Magnus Krabbe Uppå Handellsmannens W:tt Lars Ollsson Biörns wägnar j Mallmöö, instemdt Oluff Pedersson j Biörnstorp för gälldz fordring, effter Contract af d 16 Augustj 1684. 6 fambnar weedh.

  Swaranden Mötte och säger sig kiördt så mycken weedh som han fått betahlning före, Erbiudandes sigh och änn wijdare att kiöra fram dhe begärte 6 fambnar Emmot betahlning, men elliest inthet.
  Magnus Krabbe bekienner, det Oluff Persson kiördt dhe 7 fambner weedh på Contractet, och fordrar resten effter Contractens innehålldh 2 fambnar för Een.
  Oluff Persson och Per Mårtensson som Contractet skulle haffwa underskrijffwit, berätta wijdh högsta Eedh, sig aldrigh hafwa weetat aff at dhe skulle giffwa 2 fambnar för Een, fast mindre Någonsin loffwat det, eller weetet dhe Orden ståndit i Contractett.
  Resolutio
  /…/
  Altså finner Rätten skähligt Swaranden ifrån kärandens åtahl att frijkänna, och Contractet som olagligit Nullitera.

  N:o 11
  Per Arffwedsson j Bestekille contra Nills Ollsson ibidem angående 1/2 dehlen i Een koo af 6½ D:r  3 D:r 8 öre.
  Swaranden Mötte, och tillståår det koen ähr leffwereradt till Armeen, som och Nemdemannen Swen Persson i Bestekille, och Nemdemannen Lasse Jonsson i Mielby betygade sandt wara, och at koen bleff wärderar för 6 ½ D:r S:M:tt

  Resolutio
  Emädan befinnes, så aff swarandens Egen bekiennelse, som 2:ne aff Nemdens betygande, att Per Arffwedsson haffwer måst Uthlägga sijn koo till Kongl: May:tz Armee i krijgztijden, så för sigh som sijn Naboo. och Nu fordrar sijn betahlningh för halffparten 13 mk S:M:t medh Causerade Expenser; Alltså finner Rätten skähligt, det Nills Ollsson j Bestekille betahlar till Per Arffwedsson dhe 3 1/4 D:r S:M:t medh 1 D. S:M:t Expenser effter lagh, Eller och att lijda Execution.

  N:o 12
  Mickell Mattzon Diegn i Mielby, Contra Mårten Diegn i Rafflunda in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 13
  Mattz Bock j Raflunda, Contra Börge Hansson i Biörnestadh, angående resterande Landgille till kyrkian åhrl: 1 ½ pund Smör, förlijkat.

  N:o 14
  Hendrich Nillsson j Rafflunda, contra Mattz Håkonsson j Berthelstorp, angående Arffwegodz, berättas woro förlijkat.

  N:o 15
  Mattz Bock i Rafflunda, contra Nills Ostredsson i Torup, angående 1 åkedyna werdij 1 D:r S:M:tt.

  Swaranden Mötte, och berättar dynan allenast war 20 öre S:M:t wärdh, och bleff honom, emoott hans willia ifrånstulin.

  Resolutio
  Emädan befinnes Nills Ostredsson j Torup haffwer tagit i sijn och …..ingh Een åkedyna, för hwilken praetenderas 1 D:r S:M:t och aldrig welat sig beqwämma till förlijkningh, Alltså finner Rätten skähligt, det Nills Ostredsson betahlar till Mattz Bock, dhen omtwistade åkedynan, medh 3 mk, och 3 mk S:M:t Expenser, betalandes bem:te 6 mk effter lagh, eller at lijda Execution.

  N:o 16, 17, 18
  Byfogden Christen Iffwersson på Kijwijk, contra Isach Thimansson ibidem, angående skählsordh, och olaga öhlsahl, A vice versâ. Parterne ähro bägge för Rätten tillstädes, och tillståå sigh eij wetta Något medh hwar Annan, emoot änn det som ährligit och godt ähr, der på dhe för Rätten giffwit hwar annan sijne händer, och ähro sigh emillan wenligen och wäll förlijkade och all twist Upphäffwen.

  Samma tidh Hospitals förståndaren Ehrebohren och Wälbetrodde Johan Petrejus låtit Uppläsa 1684 åhrs Specification på Uppbuhrne Ollden Swijn i Ahlbo häradh, som bleff beedigat aff Håkon Anderss; och Oluff Persson j Biörnstorp.

  Samme tijdh Pastoren i Anderum Ehrwyrdige och Wällärde Hr Lars Mossenius låtit angifwa, huruledes han ingen Annexe=gårdh haffwer j Elljarödh, hwaröf:r han förmodar slippa Altarehaffran medh hwadh deraff flyta kan; Altså wittnade herom Nämdemännerne Per Jönsson j Saxhusa och Anders Daniellsson i Fiskebeck, at sigh så i sanningh befinner, och Hr Pastoren ingen Annexegårdh j Elliarödh äger, eij heller annorstädes något annat hemman, Uthan sielfwe Prästegården i Andrarums Byy, som han besitter och påboor, hwar effter Hr Pastoren begärade Tingzwittne beskrijffwit, som R:n eij kunnat förwägra.

  Samma dagh Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus låtit publicera Diverse Kongl. May:tz Aller Nådigste Breff och Placater, sampt Hans Excell:t Hr General Gouverneurens ordres,
  Nembl.

  1. Kongl. May:tz Placat af d. 6 Sept. 1684 Angående Milicen at skola swara för lagh och Rätt, (:Så länge dhe eij stå under flygande fahna:) som ock hoos Gouverneurerne.
  2. Kongl. M:tz Placat af d 21 Aug 1684 Angående Execution=Betienternes frijheet och beskydd.
  3. Dito Placat angående Jägerij Staten, dat. 14:de Augusti A:o 1682.
  4. Dito Placat om Skattehemmanens Cultur och beboende, dat. 10 Junij 1684.
  5. Dito Placat af d 15 Nov. 84 Om Barnemordh.
   6. Hans Excell:tz Hr General Gouvern:s Placat af d. 22. Julij 84. Om marknad j Mallmöö at hållas åhrligen ifrån den 24 Augustj 1684 i åtta dagar effter annan.
  6. Copia af Hans Kongl: May:tz Resolution och förklaring på dhess Cammar Collegij förfrågan, Angående Adelens ladugårdar. dat. Stockholm d. 10 Septembris 1684.
  7. Copia af Kongl. May:tz ordre dat. 15 octob. 1684. Angående Executioner at böra skiee i Debitorens bäste Egendoom.
  8. Hans Excell:tz Hr General Gouvern:s Breff af den 9. Decembris 1684., Angående dhen som sigh undandöllia ifrån Mantahlsskrijffningen, Att dhe skola betahla dubbelt.
  9. Hans Excell:ens Ordres aff d 29 Decemb. 1684. Angående Gestningzpgr 4 öre S:M:t af hwart hellt hem:n, 2 öre af ett halfft, 1 öre af ett fierdedehls, och halffparten af Adelens Inn= och Uthsochnegodz, sampt Hospitals bönder.
  10. Dito General Gouverneurens ordres af d 11. Octob. 1684. att hweem som behöffwer sökia frijheet, skall sig angiffwa hoos Häradtzhöffdingen och Cronans Befallningzman.
  11. Dito General Gouvern:s ordre af d 9 Septemb. 1684. at giffwa 3 mk lasset för weeden som skall leffwereras till Mallmöö.
  12. Dito breff af d 1. Decembris 1684. at Adels fougdar, Arendatorer och skrijfware, aff Dansk Nation skola mötha d. 10 Januarij att giöra sijn Trooheetz Eedh.
  13. Dito Upplästes Kongl. Götha HoffRätz citation at hwem som haff:r något at fordra effter RijkzRådet och ÖffwerJägemestaren Högwälb:ne Hr Ebbe Uhlfelt, skall infinna sig in för Kongl. Götha HoffRätten d. 15. Februarij Nästkommande, at producera sijna skähl.

  Samme tijdh inkommo dhe Männ, som effter Upkräfwelse af d 13 Septembris 1684. haffwa grandskat Ryttarens Oluff Holstens Rusthålldzhemman j Bosarp, och hwadh feel dher på finnes, och war dheras Taxt lydandes som fölger: ad acta.
  /…/

  Samme tijdh inkommo dhe Männ, som effter Uppkräffwelse aff d 11 Septembris 1684. haffwa besichtigat och ransakat Torupz Hufwudgårdh, medh dhe hemman ibidem, som Nills Ostredsson och Lasse Månsson åboo, sampt dhe gatehuus som aff Nills Herrmansson och Enkian Ingar besitter, uthi hwadh Sochn dhe äre beliggiande, och war dheras affsicht lydandes som fölger. ad acta lagd. Och giorde dhe samptl. sijn Eedh at haffwa dhetta förrättat det bästa dhe hafwa kunnat.

  Rätten tillsporde grandskningzmennerne, om icke Clammersboken skillier Någre gårdar i Byn Torup ifrån Herregården, eller och ifrån hwarandra? Swarade samptlige, att dhesse twenne om hemman, som beboos aff Nills Ostredsson och Lasse Månsson, ligger Närmast byggde in till Herregården, och hafwa dhe tillijka medh dhe andre j Torupz by, sijn åker och ängeteegar medh Herregården åker om åker, och liggia samptlige hemman wijdh Clammersboken så wäll som sielfwa Herregården Torup, som dhem tillsammans includerar, hwilket och samptl. Nemden Wetta att betyga.
  Wijdare inlade Wälb:ne Hr Lawe Beck et Extract af Kongl C4:ti Mageskiffte Sköthe, daterat Köpenhambns Slått den 9 Junij 1621 som remonstrerar Torupz Byys beskaffenheet som fölger ad acta lagdt.

  Detta bleff confererat Emoot Een aff Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zachariae Stobaeo med Originalet jämpnfördh och vidimerat Copia, och finnes lijka lydandes. Hwar effter äskades Tingzwittne beskrijfwit, som Rätten eij kunnat förwägra.

  Samme dagh Nemdemannen Wäll:tt Nills Persson i Rörum, ingaff Een grandskning på Rörums Byes och förlijdne åhrs misswäxt, lydandes som fölger, ad acta lagd.

  Och giorde Männerne Eedh, sig hafwa grandskat det rättaste och bästa dhe haffwa kunnat.

  Samme tijdh Plichtzfougden Wäll:tt Reinhollt Jacobss:n begärt Männ aff Tinget, att grandska Broor Jönss:s hem:n i Luderödh, huru det nu Uthsijr, i huus och Byggningar, medh hwadh som förewijsas kan; Altså dher till Nominerades, Per Skomakare i Luderödh, Anders Skartow, Hans Jönsson och Lars Nillsson ibidem, hwilkene förelägges, wijd lägenheet och påfordran, så snart marken blijff:r bahr, bemelkte hemmans bröstfelligheet Öfwersij, och Specifice i Penningar Taxera, och Till Näste Ting at giffwa dheras affsicht beskrijfwen, som dhe tänkia at Answara.

  Anno 1685. d 10. Januarij Continuerade dhet Ordinarie Ting i Bröserup, i samptlige Rättens praesence.

  Samme dag framkom Trumpetaren Mannhafftig Samuel Mannefeldt, och begärte Männ, at besichtiga hans gårdar j Bröserupz byy, Nembl. Nills Krookz och Trulls Mårtenssons hemman ibim, hwadh Bröstfelligheet som finnes, på huusbyggningar, gärdesgårdar, och hwadh helst som till bem:te gårdar lyder och förewijsade kan;
  Altså der till Uthnämdes Oluff Persson i Biörnstorp, Per Ollsson och Anders Åkesson ibidem, item Jöns Isachsson i Berthelstorp, hwilken förelägges att kalla bägge parterne för sigh, och när det påfordres och marken blijffwer bahr /…/

  Samme dag framkom Bookhållaren Wäll:tt Paull Otter, begärandes Männ aff Tinget måtte Uthnämbnas, till att grandske hans Rusthålldz hemman och huus i Munslunda, effter förewijsandet, aff huus och byggning:r medh hwadh der till hörer; Altså der till Nominerades Truedh Jeppesson j Bonnerum, Mattz Persson, Åkes och Torkkell Poffwelsson ibidem, hwilkom förelägges i bägge parters närwahro detta at förrätta /…/

  Samme dagh framkom Håkon Håkonsson j Sunder Lögerödh, begärandes Männ aff Tinget att granska Sal. Nills Jonssons hemman j Sundra Lögerödh, huru det Uthsijr, uthi huus och byggningar, medh hwadh som förewijsas kan; Altså der till Uthnämdes, Nills Månsson j Myrestadh och Måns Arffwedsson ibidem, Nills Persson j Torrestru och Trulls Persson ibidem, hwilkom förelägges, när der påfordras, och Marken blijf:r bahr, bem:te hemmans bröstfelligheet att besichtiga, och dhen samma Specifice i Penningar Taxera och anslåå, som dhe finna rätt och billigt wara, och till Näste Ting att giffwa dheras afsicht beskrijffween, som dhe tänkia at answara.

  Samme dagh inkommo Rasmus Johansson j Luderödh och Mauritz Johansson i Elliarödh, medh sijne protester Emoot humblemännernes beskyllningh wijdh sijdste Ordinarie höstTinget Sub N:o 15, 16 andragen, äskades dhem fram till swars och doom i saken till sijn befrijelse, medh sampt causerade Expenser, och woro dheras protester lydandes som fölger:
  Käranderne infunno sig icke, Altså Uppsättes ännu saken till Näste Ting, och förelägges parterne, så kärander – som swaranderne, at hafwa alle sijne skähl wijdh handen och tå at afwachta Rättens Censur och uthslagh.

  Samme dagh Cronans Befallningzman låtit Uppläsa ett Reglement aff d 22. Aug. 1684 af Wälborne Hr General Siöbladh Uthgiffwit, om Saltpeterjordens tillreedningh och förbättring.
  Item 5 st Hans Excell:tz Hr General Gouverneurens inkombne ordres, om samme ährendet.

  Upplyysningar.
  Ryttemestaren Edel och Mannhafftig David Christoff Mon de Gommerie, låter lysa effter Een Swartbruun föllia, medh lijtet hwijtt på dhen Eena footen wijdh hoffwen, Om någon derom får kundskap, wille det giffwa tillkänna, at ägermannen kan få sitt igien, Emoott dess mödas betahlning.

  Ryttaren Lars Waldh låter Upplysa Een swartbruun häst i tridie åhr, om Någon dhen mist haffwer.

  Per Jönsson i Saxhuusa låter åter igen Upplysa Een Swartgrimmot Tiuurkalff, som i förledet åhr bleff Upplyyst.

  Hans Persson j Brösarp låter Upplysa Een blackstiernat Stuut, i fierde åhr, som högra Örat är affskurin, och inthet mehra Märke på dhen.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 580-700 (AID: v217883.b580, NAD: SE/VALA/0382503)

  /…/ – anger att mer text finns att läsa i originalet/källan.