1686 höstting Albo

  I. N. D.
  ANNO 1686, den 6 Octobris, hölltz Ordinarie HösteTingh, medh Ahlbo Häradz Allmoge, uthj Byen Rafflunda, Närwahrandes Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, medh tillförordnade Häradtz Nämbdh, Nembl:

  Dommaren, Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup,
  Nembdem:n W:tt, Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson i Ellmhult,
  Jörgen Persson j Tiörnery,
  Nills Persson i Rörum,
  Måns Trullsson i Brösarp,
  Håkon Mårtensson j Bierneboda,
  Lasse Jonsson j Mielby,
  Per Jönsson j Saxhuusa,
  Swen Persson j Bestekille,
  Anders Danielsson j Fiskebeck,
  Jakob Gudmundsson j Grefflunda.

  N:o 1
  Samme dagh Capitein Lieutenanten af Wälb:ne Hr Öfwerste Gyllenpijstohls Regimente, Edell och mannhafftig Hr Anders Mask, instemdt Wälb:nr Hr Lawe Beck, Angående giälldzfordring till Wälb:ne Hr Öffwerste Kremmer, 72 R.D:r effter Obligation af d. 28 Julij 1679. som finnes renoverat d. 7 Maij 1685. Och emädan Hr Lawe Beck ähr frånwahrande j Stockhollm, haffwer Hr Captein Lieut:en Mask, ännu giffwit dilation, Uppå dess Frues skrifftelige förtröstning om Betahlningh, som Bleff Uppläsin och påskrijfwen.

  Samme dagh Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus insinuerat att Uppläsas.
  1. Kongl. May:tz Allernådigste förnyelse, Angående Mynte Placatet, Anno 1681 och Förklaringen Anno 1683. Uthgiffwen, dat. Stockholm d. 16 Martij 1686.

  2. Kongl. May:ttz Allernådigste Förordningh, Angånede Mynte wäsendet, och stoore Siötullens clareringh, dat. 15 Maij 1686.

  3. Kongl. May:tz Aller Nådigste ordre till Hr General Gouverneurens Excellence, Angående 1675, 78, 80 och 83 åhrs Rijkzdagz bewillgningar, huru dhe ähro betallte, dat. 30 Aprilis 1686, sampt Dito General Gouvern:s Breff af d. 19 Maij, om dhess publication.

  4. Hr Vice Gouverneurens Friederich von Buckwaldz ordre af d. 5. Augustj 1686. till Cronans Befallningzman, om återståndande Rijkzdagz=Bewillningars infordrande, i fall någre skulle Uppspörgas.

  5. Hans Excell:tz Hr General Gouverneurens ordres aff d. 24 Augustj 1682. Angående Oringiade Swijn, som insläppas på skogarne, och löpa uth at giöra skada i åkrar och ängiar, skola wara förbrutne till treeskifftes, Kongl. May:tt, skadeslijdande och åklagaren.

  6. Dito Hr General Gouverneurens ordres af d 25 Maij 1686 at Cronans BefallningzMänn, Ländz= och Fierdingzmänn skola assistera städernes Uthrijdare Emoot landkiöp.

  7. Dito ordres af d. 4. Julij 1686. om Torghförsell och Wahrurnes förbrytande om Bonden dhem dess innan sällger.

  8. Vice Gouver:s Hr Buckwaldz ordre af d. 16:de Septembris om collect till Een Tysk kyrkios Uppbyggiande i Mallmöö.

  9. Vice Gouver:s Ordres om Slottz Bränneweedens införande till Mallmöö för detta åhr, daterat 13 Septembris 1686.

  10. Dito ordres om twenne fångar, dhen Eene Carl Persson eller Oxe=Carl benemdh, och dhen andre Nills Jonsson hwilke ähre dömde till arbeete j Stockhollms Tukthuus, och der ifrån sig undanstuckit, och af wägen practicerat, om dhe kunna ertappas.

  N:o 2
  Arffwedh Jppesson j Rörum, Contra Swen Arffwedsson ibidem, Angående slagzmåhl och skällsordh, derom dhess inlaga så lydandes, Ad acta lagd:
  Noch insinuerandes Pastoris Hr Lars Aquilonij attest, att käranden hade låhnt hans sågh, så lydandes, ad acta lagd: Och wijdare begärar käranden föra sijne instemde Wittnesbörder.

  Tå framstodh Bonden Mårten Thuesson j Rörum, som effter aflagd Eedh betygade sig seedt bägge desse parter trätas, och slåås, men weet eij hwilken som slogh först, ty det war om Nattetijdh, och sågh han Swen Arffwedsson förde Arffwed Jeppesson Någre gånger emoot Bööken, så att han omsijder föll Omkull. och förste gång låg Arffwedh under och andre gången Swen Arffwedsson, dhessuthan hörde han ock, at Swen kallade Arffwedh, /:Salvâ Veniâ:/ skijthund och fuxswantzare, och weett icke wijdare at wittna.
  Dhe andra instemde Mötte icke, Nembl: Peder Segusson i Rörum, Måns Persson, Per Thommess:n, Thomas Persson, Thomas Månsson, Håkan Månsson och Swen Jppesson ibidem, måtte i ty plichta hwar, pro absentiâ 3 mk och förelägges at möta till Nästa Tingh, under förrige Citation.

  Samme dagh Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus låtit förestella qwinnan Kirstina Ollsdotter, Per Trullssons i Köpinge, som sedan Påsk hafft sitt tillhålldh j Ellgarödh, som haff:r stuhlit 14 mk Penningar aff Bonden Thoore Persson j Sönderslöff, som hade tagit Nattläger hoos Per Winter j Elliarödh.
  Item haff:r hon tagit een lijten Sölfkieding till Enkian Bool Erlandz j Elljarödh werdij 5 mk, som hon uthsatt på wärket, hoos W:tt Jacob Frostes qwinna för 8 öre S:M:t
  Item een halfkluut ifrån Bengt Möllares hustru werdj 10 öre S:M:t och den sålldt för 5 öre S:M:t till Een Bondehustru i Bosarp.
  Ännu beskyllad hon haffwa tagit Ett handkläde och een halffkluut till Bengt Mauritzssons i Elljarödh, Men hon Neekar aldeles dher till, och aff Penningarne fattades 14 öre S:M:t, der aff hon tillståår sig 1 mk förödt på krugen.
  Cronans Befallningzman äskar doom j saken.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Kirstina Ollsdotter aff Köpinge, för begångne Tiufwerij till 5 D: 2 öre S:M:t. Upplöpande böör plichta 3 dubbelt effter straffordningen. Och dher eij orkas Botum, tå at slijta rijs för Tinghuusdörren.

  N:o 3
  Wälborne Hr Majoren Peter von Klingspor, contra drängen Jöns Håkonsson j Snattarp, angående det han olagligen gångit aff dess tienst, fastänn han bekommit 4 öre S:M:t städiepenningar, praetenderandes, at han måtte gåå i sijn Tienst igien, Eller och betahla dhen uthlofwade löhn, och berättar Hr Majoren sig wara skylldig drängen på förflutne åhr 1 pahr skoor och 4 st fåårskinn till Een Pellse, och dher Emoot drängen bekommit, som på detta åhrs löhn skulle decorteras 5 mk Penningar, 3 mk till koppskatten och 2 mk af hans fru.
  Drängen Jöns Håkonsson Mötte, och tillståår sig olofwandes gångit bortt, Söndagen för Micháelis, och bekommit dhe 4 öre Penningar, men icke weetat dhe skulle warit på någon städia, och beder Hr Majoren wille förlåta honom, och bekienner han, det han sade sig först wela gåå heem at tala medh sijn fader, förre änn han wille taga städioPenningar, men lijkawist togh dhe 4 öre Emoott.
  Hr Majoren ähr förnöijdh, om drängen gåår i sijn Tienst igien, Eller och skaffar Een annan i sitt ställe, i wijdrigt fall äskjar Rättens Uthslagh.
  Drängien föregiffwer sigh tänckt Hr Majoren skötte inthet om honom, och i ty städt sig för Rychtare på Gylleboda, hoos Wälborne Hr Adlersteens Swägermoder, Uppwijsandes dherom fougdens W:tt Jacob Klintmans zedell af d. 29 Septembris 1686.
  Resolutio
  Alldenstund drängen Jöns Håkonsson icke kan Neeka sigh aff Wälborne Hr Majoren Peter von Klingspor haffwa tagit fästePenningar å Nyo att tiena, med sedan olofwandes och i olaga tijdh gångit aff sijn Tienst, och sig annorstädes leijtt, twert emoot Tienstehiohns stadgans 4:de punct, hwarföre finner Rätten skähligt at bem:te Jöns Håkonsson sigh igien i Hr Majorens tienst insteller, Eller och Een annan god dräng honom förskaffar, i wijdrigit fall, at betahla till Hr Majoren dhen uthfäste löhn, eller så myckit han Een annan dräng igien kan leija, medh 1 D:r S:M:t Expenser, eller och lijda Execution.

  N:o 4
  Pastoren j Mielby, Ehrewyrdige och Höglärde Hr Magister Olaus Noordström, contra W:tt Oluff Persson på Esperödh, Angående innewahrande åhrs Tijonde, som Hr Magistern praetenderar i kärffwan.
  Wäll:tt Oluff Persson Mötte, och insinuerade Wälborne Hr Majorens Jöns Oluffsson Stakes skrifft, af dato Ingelstadh d. 5:te Octobris, at han gåår emillan saken, och will betahla Hr Pastoren Tijonden effter Kongl. Commissionens Taxt, samme skrifft så lydandes, ad acta lagd:
  Hr Pastoren replicerade, sigh i ty måhl blijfwa wijdh sielfwa åboen W:tt Oluff Persson på Esperödh, effter Kyrkiobalken L:L 7 Capitel, sampt 1681 åhrs Placat, at Niuta sijn Tijonde i kärffwan.
  Arendatoren Uppwijsar Wälborne Hr Major Stakes skrifftelige Contract af d. 3 Decembris 1685. 1:te punct, at Hr Majoren lofwar swara till all Tijonde så till Cronan och Kyrkian, som Prästen, men Arendatoren at swara till Offwer och Hellneskylldh.
  Hr Pastoren, i reflexion, till, både Hr Majorens Persoon, och W:tt Oluff Persson, will låta saken beroo till Nästa Tingh, men I fall han j medlertijdh eij fåår sijn rättigheet, förmodar tå at fåå uthslagh i saken, medh causerade Expenser, uthan wijdare Citation, hwilken Rätten och samtyckte, och i ty Actionen dhenne gång Cesserar.

  Samme dagh förestelltes Qwinfolket Bool Jeppesdåtter i Swijneberga, som bekänner sigh wara lägrat aff drängen Måns Jeppesson aff Hoffdahlagodz som war Tröskieman på Swabeshollm, och leffwer Barnet Nills benemdt. Drängien ähr eij till wedermähle, och som dhet Twiflas om rätta Barnefaderne, Differeras dhenne saak.

  Dito föreställtes Qwinfolket Lisbeth Ollsdotter aff Kijwijk, som ähr lägrat aff drängen Christian Persson ibidem, och födt ett Pijgobarn Bool benemdh, hennes första och hans andra förseelse.

  Dito förestelltes Qwinfolket Elena Mattzdotter i Bestekille, som ähr lägrat aff Ryttaren Jonas Torsk aff Wälb:ne Ryttemester Mont de Gommerys Compagnie, som Nemdem:n Swen Persson föregiffwer Ryttaren eij neeka, bägges första förseelse, och ståår hon änn medh Barnet under Bälltet.

  Dito förestelltes Qwinfolket Hanna Månsdotter af Rörum som för 5 1/4 åhr sedan berättar sigh wara lägrat aff Een Ryttare, som henne Mötte uthe på marken emillan Smedztorp och Rörum, och ähr Barnet dödt 3 dagar effter Christendoomen Måns benemdt, och haffwer hon sedan dhess aldrig seedt bem:te Ryttare, eij heller weet hans nampn, hennes förste förseelse.
  Cronans Befallningzman öf:r desse äskar doom.
  Resolutio
  Rätten finnes skähligt effterskreffne böra plichta.
  Nln:
  Drängen Christian Persson aff Kijwijk D:r 20.
  Lisbeth Ollsd:r ibidem D:r 5.
  Ryttaren Jonas Torsk i Bästekille D:r 10.
  Elena Mattzdåtter ibidem D:r 5.
  Hanna Månsdotter aff Rörum D:r 5.
  Z: 45

  Samme dagh förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Lasse Jonsson j Mielby och Swen Persson j Bestekilla at taga till sigh Lasse Esbiörnsson i Agerup, Lars Jönsson ibidem, Muremestaren Oluff Andersson i Mielby, och Snidkaren Mårten Jönsson på Kijwijk, att Taxera Esperödz Gårdz Bröstfelligheett, för Arendatoren Wäll:tt Oluff Persson effter dhess undfångne Contractes 12:te punct, och medgiffne Taxt.

  Anno 1686 den 7 octobris Continuerade det Ordinarie Tingh, medh Allmogen aff Ahlbo H:tt, i samptlige Rättens praesence.

  N:o 5
  Per Persson i Ellmhullt, Contra Anders Arfwastsohn ibm, in puncto debitj. förlijkar.

  N:o 6
  Nemdemannen Wäll:tt Måns Frennesson j Ellmhult, contra Swäntienaren Manhafftig Jacob Lustigh, Angående Någre oqwädens ordh, som han i sijn dryckenskap haffwer uthkastat, och Nu medh wittnen begäras proberas.
  Ryttaren Jacob Lustigh ähr till wedermähle, Och beder sijn Rusthållare, Nemdemannen W:tt Måns Frennesson om förlåtelse, föregiffwandes sigh inthet wetta medh honom eller hans huus, något annat, änn det som ährligit och godt ähr, Och att hwadh han i sijn dryckenskap haff:r sagdt, ångrar, förtryter, och retraiterar han aldeles, och will giffwa Måns Frennesson Tingz Attest, och i ty Måns Frennesson sijn Rätt efftergiffwer, och räckte handh, at han dhenne gången honom förlåter, och inthet mehra will anka dher på alleenast at han Een annan gångh tager sig bättre till wahra, för all sådan otijdigheet, hwarom Rätten honom Ryttaren och åthwahrnat, och böterne för hans fattighoom skulldh efftergiffwer.

  Samme dagh inkommo dhe Männ, som effter Uppkräffwelse aff d 12:te Maij sijdstlijdne, haffwa grandskat Bröstfelligheeten på Byfougdegården i Kijwijk, och war dheras Taxt som fölger, Ad acta lagd:
  /…/

  Samme dagh praesenterade sigh Eskell Nillsohn på Wijk medh 3:ne sijne Wittnesbörder, at bewijsa sijn oskylldigheet effter förrige Tingz Uppsättelse Sub N:o 6, Angående tillhandlade Mentzer Sillegarn, Och såsom ingen åklagare ähr, warder saken in till wijdare differerat.

  Samme dag Lieutenanten af Cavalleriet, Edle Wälb: Hr Dahlpijhl praesenterat, Wälborne Hr Lawe Beckz obligation på Capital 400 D:r S:M:t i hallf mark stycken Upplähnte, att betahlas till Michaelis 1686 medh behörigt interesse effter Obligationens innehåldh, af d. 30 Septembris 1685.

  Samme dagh inkommo dhe Männ, som effter Uppkräffwelse af d. 12:te Maij sijdstlijdne haffwa bessedt Hullegårdzplatzen i Mielby, sampt dett huus Mårten Jönsson åboor, hwar under dhe sortera, och war dheras Taxt som fölger, ad acta lagd:
  Och wittnade Männerne Eedeligen, att dhe sitt wärff effter bästa förståndh haffwa förrättat.

  Samme dagh inkommo dhe Männ, som haffwa Taxerat Bröstfelligheeten på dhe 2 fierdingar i Tosterödh, och war Taxten för fölger, ad acta lagd: Och wittnade Männerne Eedeligen, at dhe sitt wärff förrättat dhet bästa dhe kunnat och förståådt.

  N:o 7
  Hans Persson j Hallemölla, Contra Jöns Persson j Tiörnerydh Mölla, in pto debitj 19 D:r S:M:t. förlijkat.

  N:o 8
  Dito Hans Persson, Contra Åke Fayersson j Elljarödh in puncto debitj 7 D:r 24 öre S:M:t, förlijkat.

  N:o 9
  Per Nillsson j Ludarödh, Contra Nills Esbiörnsson j Elliarödh in puncto debitj 10 D:r S:M:t förlijkat.

  N:o 10
  Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson, Contra Jon Esbiörnsson j Brösarp och Per Swensson j Bonderödh in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 11
  Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk, contra Lars Nillsson ibidem in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 12
  Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk, Contra Per Mattzon ibidem, Angående oqwädens ordh Emoott dhess hustru, derom Per Mattzon sigh förklarat, sålunda som fölger, ad acta lagd: hwar effter Wäll:tt Söffren Jönsson war Tingzattest begärandes.

  Samme dagh praesenterades ÖffwerInspectorens Wälbetrodde Johan Ankers Specification Uppå Salpeter Lewerantzen aff Ahlbo Häradt pro Anno 1685, som bleff Uppläsin, och aff Nemden Approberat wara richtigh, och fyllest betallt 3 mk pundet.

  N:o 13
  Ryttaren Mannhafftig Johan Möller j Bestekille, Contra Oluff Smedh j Mielby, Angående dhess hustrues uthkastade Oqwädens ordh, hwarom dhe sigh emillan förlijkades, Och Oluff Smedh ytterligare för Rätten tillståår, det han och hans hustru icke wetta medh Johan Möller, annat änn dhett som ährligit och godt ähr, Och hwadh som kunde wara sagdt aff hustrun, revoceras, hwar medh saken Cesserar, och Smeden giffwer Ryttaren Tingz Attest.

  N:o 14
  Klockaren W:tt Mickell Mattzon j Mielby, genom Fullmächtigen Cronans Lendzman W:tt Mickell [Bertell?!] Mattzon ibidem, contra Nills Larsson Bagge i Bestekille, in puncto debitj 10 D:r S:M:t, effter Obligation aff d 18 Februarij 1680, foodrandes betahlningh, medh Ett åhrs resterande Interesse, och äskar Uthslagh.
  Swaranden ähr till wedermähle, och wijdhgåår sijn Obligation, men beklagar, att han i sijn stoora Nödh haffwer låhnt dhesse Penningar, och dher aff åhrligen såådt till leija 2 skepper korn, i 6 åhrs tijdh, /:Mickell Mattzon eget korn:/ Och Baggen drijffwit jorden, förmodandes sådant honom böör komma till godho, och äskar doom och Uthslagh j saken.
  Resolutio
  Såsom Wäll:tt Mickel Mattzon j Mielby, twert emoot Kongl. May:tz Allernådigste Placat af d 14. Novemb: 1666 haffwer tagit högre leija änn som wederborde; Altså finner Rätten skähligt på Capitalet rabattera, effter Calculation 3 D:r 12 öre Silf:rm:t, och att Nills Bagge j Bestekilla betahlar resten 6 D:r 20 öre S:M:t medh 3 mk Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 15
  Profossen af LijffCompagniet, Anders Ollsson j Skepperödh Contra Ryttaren Sigfredh Duffwa i Elljarödh, Per Winter och Måns Jonsson ibidem, in puncto debitj.
  Swaranden Per Winter betallt, Måns Jonsson loffwatt betahla om 14 dagar, 1 D:r och 5 sk. korn, och Sigfredh Dufwa förelägges Möte till Nästa Tingh, under förrige citation, och nu pro Absentiâ att plichta 3 mk S:M:t.

  N:o 16
  Probsten och Pastoren j Rafflunda, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius, contra Corporalen Mannhafftig Jonas Månsson j Illstorp, Angående Een Jernkakelugn, som i krijgztijden aff Snapphanarne ähr borttagen, och Nu skall finnas i Corporalens huus, och i ty praetenderas at få igien.
  Corporalen ähr till geenmähle, och beklagar sigh för seent fått Citationen, i ty begärandes dilation till Nästa Tingh, sine skähl att producera, Emoot Actoris käremåhl, under förrige Citation, Tå parterne å bägge sijdor sijne skähl få anbringia, Och nu differeras.

  Samme dagh Kyrkiowerden Nills Esbiörnsson i Elliarödh, begärt doom öffwer Rasmus j Luderödh och Lars Nillssonom Ellgarödz Kyrkiohuuses Oppbyggelse, som dhe gångit i Caution för Mauritz, men Rasmus Johansson, som för Rätten ähr tillstädes, och wijdgåår Cautionen, protesterar, icke wela swara i dhenne saak, uthan laga citation, Altså Differeras, at wederbörande blijfwa behörligen instemde.

  N:o 17
  Wäll:tt Abraham Eliasson j Andrarum, Contra Nills Jönsson j Illstorp, Angående Någon Oxeleija, förlijkat.

  N:o 18
  Wälborne Fru Elsa Frijs, genom dess Hr Sohn Wälb:ne Hr Jacob Beck, contra Rusthållaren Oluff Albrechtsson i Hiellmery, Angående Ett huus ibidem, som Jeppe Swensson förra åboodt, och praetenderas höra dhet Beckigske huus till!
  Regimentz Auditeuren Mannhafftigh Christiern Osengius, här emoot å Bondens wägnar protesterade, at Inthet måtte företagas, Uthan föregående laga Citation på Wederbörande, som å Regimentz wägnar haffwa at säija.
  Resol.
  Rätten will sielff dhetta ährende, tillijka medh fleere aff samma Natur, taga uthj ögnamärke, och tillsij hwadh dher uthj ståår till at giöra.

  N:o 19
  Wäll:tt Jöns Christensson Hestebäck, Uppå Wälborne Fru Elsae Frijses wägnar, låtit förestella Qwinfolket Elsa Bengtzdotter aff Wanstadh för begångit lägersmåhl förste reesan, och ståår hon medh Barnet på Armen, Anna benemdt, och bekienner, at Mester Anders Smedz gesell Jörgen Jörgensson, ähr Barnefader, och ingen annan.
  Jörgen här emoot insinuerat sijn Exception, och dher iempte Een skrifftelig attest, at förra uthlagdt drängen Simon Torstensson, samma Attest så lydandes, ad acta lagd:
  Mårten Persson j Andrarum war för Rätten tillstädes och beedigade sijn Attest, at Elsa Bengtzdotter hade bekiändt på drängen Simon Torstensson, at han war fader till hennes Barn.
  Drängen Simon Torstensson Neekar gierningen, och dhe andre Wittnen ähro eij tillstädes, Altså till i morgon differeras.

  N:o 20
  Arendatoren Wäll:tt Jöns Halls på Bollerup, contra Måns Jonsson j Ellgarödh, Angående giälldzfordring 10 D:r S:M:t effter obligation af d. 17 Julij 1682 för sigh och Sal. Jeppe Persson i Lille Mölla, belöpandes tillsammans medh Ränta och Omkåstningh 16 D: 4 öre S:M:t effter Specification ad acta lagd:
  Måns Jonsson Mötte, och Uppbiuder 4 D:r S:M:t för sijn ahnpartt, och dhe 6 D:r ähr Jeppes Enkia skylldigh, för hwilke han förmehnar henne böra tilltahlas, så länge hon ähr Solvendo och att Ränttan eij praetenderas måtte.
  Wäll:tt Jöns Halls äskar doom effter förskrijfningen som lyder Een för bägge och bägge för Een, reserverandes sigh att påtahla, om Någon Missräkning finnes, och äskar doom.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, dhet Måns Jonsson i Ellgarödh, betahlar till Arendatoren Wäll:tt Jöns Halls dhet bekände Capital 4 D:r S:M:t, medh 1 D: interesse och 3 mk Expenser, och Actor för dhet resterande Capital 6 D:r S:M:t, sökier Sal. Jeppe Perssons Enkia i Lille Mölla, som rätta hufwudman, så wijda hon ähr Solvendo, och dher Något hoos henne brista skulle haffwer han sijn frija recunvention till Måns Jonsson.

  N:o 21
  Wälborne Fru Elsa Frijs, genom Fullmechtigen Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck, Contra Oluff Jeppesson i Andrarum, Angående ett Eeketrää 12 al:r långt, som han uthan loff och Minne tagit inn i sijn gårdh, för hwilket förmehnas honom böra plichta.
  Swaranden Mötte, och tillståår sig tagit bem:te Eeketrää, att rätta sitt huus Upp medh, och fäldt dhet igien oskadt på platzen.
  Fullmechtigen begärar saken måtte Uppståå till Nästa Tingh, emädan han änn mehra haffwer till dhen tijdh att ahndraga, Altså saken Differeras till laga Citation.

  N:o 22
  Mester Anders Smedh j Andrarum, Contra Oluff Nillsson ibidem, Angående Ett niderhuggit leedh, hwarföre han förmehnar honom bööra plichta, Oluff Nillsson Mötte, och tillståår sig huggit sönder 2:ne Leedskieder, och der böör inthen leed wara, hans åkrar och ängiar till skada, och äskar der öfwer laga syyn, hwar medh käranden och ähr tillfrijdz: Altså dher till af Rätten förordnades, Nemdemännerne, Per Jönsson i Saxhuusa /…/

  N:o 23
  Mester Anders Smedh i Andrarum, Contra Oluff Nillsson ibidem, Angående hoott och undsäijelser hwaröffwer han begärar föra sijne Wittnesbördh, emädan Swaranden Neekar till sådant.
  Tå framstodh Oluff Jeppesson i Andrarum, som effter aflagd Eed betygade, at Oluff Nillsson i dhenne förlijdne Sommar på wägen ifrån Wärcket, sade, dhet woro Allmosa at hugga Een Öxa i Anders Smedh, för han haff:r giordt migh sådan orätt på Mijn Ängh, medh dhet Leedh han haffwer giordt, och war han dhen tijdh Öffwer sigh drucken.
  Gårdqwinnan Bolla Persdotter j Andrarum obeedigat Wittnade, at hon hörde Oluff Nillsson säija till Anders Smedh, i Nills Mårtenssons gårdh, att han skulle få skam.
  Hustru Elena Nills Mårtenssons i Andrarum effter aflagd Eedh betygade, at hon hörde Anders Smedh säija uthe på Gården hoos hennes Mann at dhet må wara underligt, at Man icke må få dricka Een Pott öhl i frijdh för dhenne Swartte Olla, och tå stodh Oluff Nillsson wijdh bordet, och sade, det skall du Smeedh få skam före, innan Wij skillias åth, och war Oluff Nillsson öffwer sigh drucken.
  Oluff Nillsson föregiffwer sigh icke wetta aff dhesse ordh at säija, ty han haffwer warit drucken och derom otwungen sijn saligheetz Eed giorde, och beder om förlåtelse, för hwadh hällst kan wara passerat.
  Anders Smeedh äskar Borgen aff Oluff Nillsson Eller och att han må borga för sigh sielff, och betala Causerade Expenser.
  Altså framstodo Anders Jonsson j Andrarum, Oluff Jeppesson och Fayer Swensson ibidem, som för honom cavera, för all dhen skada Mester Anders Smedh aff Oluff Nillsson här effter tijmar, allenast medh dhe conditioner, att hwilken aff parterne sigh först förbryter antingen Smeeden eller Oluff Nillsson dehn samma at wara förfallen till 10 D:r S:M:tz Bööter, till Herrskapet och 1 T:a öhl till Byen, sampt denne saak at tå ståå Öppen, och Oluff Nillsson att betahla dhetta Tingz Expenser 1 D:r och skaffa Anders Smedh beskrijffwit hwadh som passerat ähr, hwar på dhe å alle sijdor för Rätten räckt hwar andra sijne händer, och Actionen cesserar.

  Samme dagh inkommo dhe Männ, som effter Uppkräffwelse aff d 12:te Maij sijdstlijdne, hafwa grandskat Bröstfelligheeten på Diverse Officerares och Ryttarens Rusthålldh, och lyda dheras Taxter som fölger ad acta lagde: Och wittnade Männerne Eedeligen at dhe sitt wärff förrättat, dhet bästa dhe kunnat, etc.
  Samme dagh insinuerades Een Nyy afsicht om Fiskebeckz skogzskada, så lydandes, ad acta lagdh; Och wittnade Männerne Eedeligen etc.

  Anno 1686. den 8. Octobris, Continuerade dhet Ordinarie Höste Tingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl: Rättens praesence.

  N:o 24
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, contra Assessoren Edle och Wälb: Hr Hans Nillsson, Angående Någon Lyckemark, som dhess Bonde Mauritz Johansson j Elljarödh haffwer welat wijdhkiännas, ifrån Befallningzmannens Rusthålldh och Per Winters gårdh Ibidem, medh[?] sampt någon åker som Omtwistas, deröffwer begäras föra dhe instemde wittnes.
  Här emoot Mötte, Uppå Hr Assessorens Bookhållarens Wäll:tt Nills Hanssons wägnar, dess fullmechtige Wäll:tt Jöran Jönsson, effter fullmacht så lydandes, ad acta lagd.

  N:o 25
  Tå framstodh Jöns Nilsson j Lönshullt och Andrarum Sockn, som elliest låter sig kalla Jöns Orretsson, Een Mann aff 80 åhrs ållder, som kan minnas 60 åhr tillbakars, tå han på 5 åhrs tijdh bodde j Elljarödh, och tå bleff dhen Lyckemark, som nu twistas om, brukat till Lasse Perssons hemman i Elljarödh, som nu beboos aff Per Winter ibidem, hwilket han ock haff:r betygat, för Nämden förleden effterhöst, 1685, tå dhe woro dher på platzen, och sådant wijdh sijn saligheetz Eedh contesterade, och wijdare weet han icke att wittna.
  Ther näst inkallades Een Mann aff Beretoffta Frosta Häradt och Löffwestadh Sochn, Per Åkesson benemd, Een man aff 70 åhrs ållder, som säger sigh minnas in Emoot 60 åhr tilbakars, hwilken effter aflagd Eedh betygade, sig wara född i Ellgarödz Byy, och boodt på dhet hemman Assar nu boor Uppå, Och dhe tijder bleff dhen Lyckemark, brukat aff hans Moorfader Lasse Persson, som nu twistas om, och effter honom af gamble Per Winter, och nu aff dhenne Per Winter på lijka sätt bruukas, hwilket han och för Nämden på platzen, i effterhöstas 1685 haffwer betygat, och wijdare weet han icke att wittna, Men Nämden detta således wara passerat, nu i lijka måtto för Rätten tillstodo.
  Lasse Staffansson i Elliarödh, Een Mann af 70 åhrs ållder, effter aflagd Eedh betygade, sigh warit i Elljarödh uthi 50 åhr, dher tient och boodt, och han tiente Mauritz Johanssons förman Anders Orretsson, som sielf sade, at dhen Lyckemark, som nu twistas Om, låg till Lasse Perssons gårdh, hwilken nu beboos aff Per Winter i Elljarödh.
  Cronans Befallningzman haffwer änn fleere Wittnen i detta måhl at föra, Nembl: Nills Esbiörnsson, Per Ollsson och Mårten Ollsson i Ellgarödh, men håller Onödigt, uthan effter förde skähl äskar doom, medh Causerade Expenser 20 D: S:M:t.
  Wäll:tt Jöran Jönsson Uppå sijn Principals wägnar ställer saken j Rättens händer,
  Tillspordes parterne, om dhe j dhenne saak wijdare något haffwer att föra, Swarades Neij.
  Resolutio
  Alldenstundh Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, å Bondens Peder Winters wägnar i Elljarödh, medh trenne Troowärdige Wittnen, så för Nämden å platzen som här på Tinget haff:r bewijst, at dhenne Omtwistade lycka, altijdh haffwer lyydt och legat till bem:te Peder Winters gårdh, dher emoott Swaranderne inthet haffwa att innwända; Altså pröffwar Rätten skähligt at samme lycka hädan effter, Nu och framgeent böör höra och liggia till Peder Winters hemman, och Mauritz Johansson, som förste gången Actionen Onödigt begynte at betala till käranden uthi Ett för allt Tijo D:r S:M:t Expenser.

  N:o 26
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, contra Mauritz Johansson i Elljarödh, Angående twenne åkerstycken, Bödkersrödian och Fläderen, som han sig tillhållit men Befallningzmannen förmehnar liggia till sitt hemman, och i ty begärar föra sijne Wittnen.
  Här emoot inlade Bengt Mauritzsohn, sijn Faders protest, at inge Wittnen måtte städias uthi hans Absentie och siukdom, lydandes dhen samma som fölger ad acta lagd.
  Wäll:tt Jöran Jönsson, Oppå Bookhållarens Nills Hanssons wägnar Exciperade att swara i dhenne sakk, aff orsak Bookhållaren intet ordh derom Nämdt haffwer.
  Bengt Mauritzon, Uppå tillfrågan, swarade, det han inthet befattar sigh dhenne tijdh medh sijn faders saker.
  Cronans Befallningzman insisterar at föra sijne instemde Wittnen, och begärar Uthslagh.
  Resolutio
  Rätten will sielff, effter laga Citation på wederbörande, taga dhenne twist i ögnamärke, Imedler tijdh differeras.

  N:o 27
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, contra Mauritz Johansson j Elliarödh. Angående injurieuse tillwijtelse, begärandes dherom föra sijne Wittnesbördh, Dommaren Nills Ollsson och Nemdemannen Per Gregersson.
  Uppå Mauritz Johanssons wägnar war ingen till geenmähle, och han ligger siuk, effter Bymennernes bewittnande.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt dhenne saak at differera, förmedelst Swarandens siukdoom skulldh och Absence, till Nästa Tingh, och tå at föras wittnen och wijdare pracederas effter lagh.

  Samme tijdh itererade Cronans Befallningzman Stobaeus, om Mauritz Johanssons Absence uthur kyrkian, så wäll stoore Bönedahen, som andre Högtijdzdagar, som och Nu i Mauritz frånwahru differeras till Nästa Tingh, Tå Hr Befallningzmannen åligger föra laga probation, och i det måhl att gåå doom.

  N:o 28
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, contra Bengt Mauritzsohn i Elljarödh, Angående een Uppsatt giärdesgårdh på dhess ägor, der ingen giärdesgårdh förrer warit haffwer eller böör wara, och i ty begärar föra wittnen.
  Bengt Mauritzsson erbiuder sig till at taga upp Bruten eller giärdesgården, och hålla dhen andra wijdh lijka, och beder om förlåtelse för hwadh hällst passerat ähr, och will här effter så leffwa medh Bymännerne, at dhe eij skole hafwa orsak at klaga, i ty Befallningzmannen dhenne gång sijn Rätt efftergiffwer, medh Condition, at saken må ståå öppen, i fall han Bengt Mauritzsson sigh framdeles förbryter.

  N:o 29
  Rådmannen Wällwijse Hr Åke Hendriksson i Christianstadh, Contra Per Berthelsson på Kijwijk, Trulls Swensson ibidem, Kirstina Sal. Christen Iwarssons och Per Mattzon ibidem, in puncto debitj.
  Uppå Citationen finnes afskrijfwit på andre sijdan hwadh dhe haffwa betallt, Men ähr skulden större, så ståår saken Öppen på Ny Citation att prosequeras.

  N:o 30
  Dito Hr Åke Hendriksson j Christianstadh, contra Diverse in puncto debitj, Nembl: Joen Esbiörnsson j Brösarp absens, Nills Nillsson Dragoun i Bosarp absens, Oluff Nillsson ibm absens, Nills Ollsson dödh, Enkian leffwer, förarmat, Oluff Andersson betallt 1 D:r, och emädan dhe öfrige eij ähro tillstädes, plichta dhe pro absentia hwar af dhem 3 mk och citeras på Nytt.

  N:o 31
  Per Winter j Elljarödh, Contra Lars Nillsson j Luderödh, in puncto debitj 2 D:r S:M:t, förlijkat.

  N:o 32
  Handelsmannen Wäll:tt Anders Jönsson j Christianstadh, contra Caspar Slachtare på Kijwijk och Clemet Sandersson i Hielmery in puncto debitj, Swaranden Clemet sigh instellt och Caspar Slachrare är borttreest, altså saken cesserar.

  N:o 33
  Lasse Andersson j Bestekille, contra Tollde Andersson ibidem, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 34, 35
  Jeppe Pedersson j Rafflunda contra Lasse Månsson och Nills Lasson j Torup, in puncto injuriarum, hwar öffwer Käranden ähr till frijdz stellt, och Kongl. M:tz Rätt blijff:r Exciperat.
  Swaranderne bidia om Nåde, och wela gierna bättra sigh, allenast dhenne gång ingen doom dhem måtte öffwergåå, och straffet till dheras Herrskap och Häradet måtte blijfwa lindrigit, och biuder Hr Beck 15 D:r S:N:t.
  Cronans Befallningzman å Embetets wägnar äskar doom och Uthslag i saken.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, förmedelst Wälborne Hr Jacob Beckz förböön och tilbudh, at låtha deras Böter blijfwa dhenne gång wijdh 15 D:r S:M:t, hwar aff dhe 10 D:r S:M:t till Häradet, och 5 D:r till Mallmöös kyrkias Uppbyggiande erläggias, medh förmahning at Swaranderne här effter sigh bättre taga till wahra.

  N:o 36
  Wälborne Fru Elsa Frijs wijdh sijn fullmächtige W:tt Jöns Christensson Hestebeck, contra Jeppe Persson j Torup, Lasse Månsson ibidem, och Jon Swensson j Rafflunda, Angående olaga skogzhuggande, och Pottaskebrennerij, effter affsicht lydandes som fölger, Ad acta lagd:
  Jeppe Persson j Torup swarade, at sedan Lasse Månsson slogh sig ifrån dhem, och dhe hade inge Ökiar at få weeden tillhopa medh, satte dhe eeldh i hwadh Bökker Näst woro, och brände till Herrskapetz Nytta.
  Lasse Månsson tillståår at honom war Committerat Brännerijet, och at inge gröne Träer skulle brännas, Eller något huggas medh skogz skada.
  Fullmächtigen i dhetta måhl äskar doom j saken.
  Resolutio
  Alldenstund Jeppe Persson, Joen Swensson och Lasse Månsson, alla 3 hafwa warit om Winsten, hwar igönom skogzbränneriet skiedt ähr; Altså tillfinnas dhe proportionaliter plichta efter 1664 åhrs Skogzordning, och dhe 9 fruchtbahre Bööker betahla, med 9 D:r S:M:t stycket till Jordrotten, sampt 6 mk häradet och 6 mk åkäranden, medh Nije träers plantering, och sådant effter lagh eller wijdh Execution. Men för dhe Öffrige Bööker /…/

  N:o 37
  Fullmächtigen Höns Christensson Hestebeck, Uppå Wälborne Fru Elsae Frijses wägnar, Contra Jeppe Persson j Rafflunda, Angående olofwandes cession af dhess godz. Saken efftergiffwen.

  Samme dagh företogz Een Uppsatt saak Sub. N:o 20 sijdste Tingh, emillan Cronans Befallningzman, Wälbetrodde Zachariam Stobaeum käranden, och Christen Muurare j Bröserup, Swarande, Angående giälldzfordring, som swaranden wijdgåår, 15 D. 9½ öre S:M:t. medh Expenser 22½ öre S:M:t. och lofwade Christen Muurare dhenne skulld wela och skola ofehlbehrt betahla till förstkommandes förste Novembris, medh Penning:r 16 D:r S:M:t i wijdrigit fall at lijda Execution hwar medh Actionen cesserar.

  N:o 38
  Oluff Pedersson j Norre Biörnstorp, Contra samptl: Bröserup Sochnemänn, Angående Ett pahr i Krijgztijden uthlagde stutar á 24 D:r S:M:t till dhen danske Armee, hwar på resterar 8 D:r 18 öre S:M:t, Men eij finnes någon richtigheet, Uthan Jöns Andersson j Biörnstorp förmehnar, at Hr Paulin i dhen saak skall hafwa dömdt; Altså differeras till Näste Tingh under förrige Citation, och tå käranden att probera, at ingen doom förra gången ähr, sampt medh Specification wijsa restanterne.

  N.o 39
  Lars Hansson j Hiellmary, contra Corporalen Manhafftig Jonas Månsson j Illstorp, in puncto debitj 4 D. 24 öre S:M:t, förlijkat.

  N:o 40
  Ryttaren Alexander Holltz i Hiellmerödh, och Oluff Trullsson j Krubbemölla, contra Nills Lasson i Torup, Angående tillagd förewijtelse öff:r Een borttstulen kopparkittel om 5/8 TunneRum, hwaröffwer dhe begära föra Wittnesbördh.
  Tå framstodh Bonden Nills Ostredsson j Torup som effter aflagd Eedh betygade, at han sporde Nills Lasson, om han hade fått sijn kittel igen, tå sade han Neij, och at han ingen annan trodde dher till änn Oluff Trullsson och Alexander.
  Håkan Ollsson j Torup, effter aflagd Eedh betygade, att han sporde Nills Lasson, om han hade fått sijn kittel igien, eller och derom fått någon kundskap, tå sade han sig eij fått dhen igien, eij heller Någon kundskap dherom, men Oluff Trullsson och Alexander troo wij illa.
  Nills Lasson tillståår sig sagdt sådane ordh i sijn dryckenskap, som han dock inthet påståår at bewijsa, och weet intet medh dhem Något annat, änn ähra och godt, och sijne ordh rättar, och skaffar dhem Tingzattest beskrijffwen, sampt giffwer 1 D:r S:M:t i Rätten, hwar medh Actionen Cesserar.

  N:o 41
  Wälborne fru Margreta Steenssons, contra Wälborne Fru Sophia Krabbe, Angående 2:ne Panttehemman som twistas om, förlijkat.

  N:o 42
  Jacob Casparsson i Bonnerum, contra Oluff Håkonsson ibidem, Angående Någon jordh, dhen Swaranden brukar, och käranden förmehnar wara kommin ifrån hans huus, begärandes dherom föra sijne Wittnesbördh.
  Swaranden Mötte, och föregiffwer, at all dhen Jordh som ligger till hans hemman, ähr gången under Jordreeffningh, och han skattar och skyller derföre, och i ty förmehnar inge wittnen böra föras emott laga häffdh.
  Altså låter käranden saken beroo, in till dhess han får sökt sitt Herrskap.

  N:o 43, 44, 45
  Bookhållaren Wäll:tt Poffwell Otter, Contra Diverse in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 46
  Bookhållaren W:tt Poffwell Otter, Contra diverse in puncto debitj, hwar ibland resterar
  Oluff Persson j Lönnhullt 4 D 30
  Per Ollsson j Biörnstorp 6 D 20
  Swaranderne Absentes, plichtar hwar 3 mk, Och förelägges at Möta till Näste Tingh, under förrige Citation, och tå att gåå doom.

  N:o 47
  Söffren Nillsson på Ahlunewercket, Contra Samuel Persson i Gärstorp, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 48
  Dito Söffren Nillsson, Contra Diverse in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 49
  Handelsmannen Wäll:tt Andris Jönsson i Christianstadh, contra Mårten Diegn j Rafflunda in puncto debitj, 8 D:r S:M:t effter Obligation af d. 2 Octobris 1685. och bijfogat Räckningh, fordrandes sijn betahlning medh Causerade Expenser uthi twenne Tingh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt dett W:tt Mårten Jönsson i Rafflunda, Contenterar till handelsmannen S:r Andris Jönsson j Christianstadh, dhe uthfäste 9 D:r Capital, medh sampt 1 D. S:M:t Expenser effter lagh, Eller at lijda Execution.

  N:o 50
  Wäll:tt Mårten Diegn j Raflunda, Contra Per Winter uthj Elljarödh, in puncto debitj.
  Swaranden Nyligen borttgången, och käranden sigh förre eij praesenterat, altså Uppsättes till Nästa Tingh under förrige Citation, i fall i medler tijdh eij förlijkas, tå att gåå doom.

  Anno 1686. den 9:de octobris, Continuerade dhet Ordinarie Tingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence.

  Samme dagh Högwälborne Hr Baron och Hoffmarskalkens Johan Rosenhanes Befallningzman, W:tt Lars Hansson Raffn, för Rätten andragit, hurulunda dhet 3/16 hemman j Frörum och Fullstoffta sockn, för åhren 1685 och 1686 mehrendehls warit ödhe, och åboen Måns Swensson ibidem ingen skilling å sit Landgille haff:r betallt, och äre Bonden Måns Swensson sielff persoonlig för Rätten tillstädes som sijn armodh beklagar, att han haff:r icke dhet ringiaste till at betahla medh, hwilket och Nemdemannen W:tt Jörhen Persson j Tiörnery sanferdeligen betygade, at bem:te Bonden icke äger något leffwandes Creatur, uthan i höst tient 2 dagar om wekan, och låtit hemmanet ståå osådt, och ähr så uthblottat, at ingen betahlning hoos honom finnes, hwareffter Tingzattest eij kan denegeras.

  Samme dagh Befallningzmannen W:tt Lars Hanss: Raffn bekommit Männ af Tinget at Taxera Bröstfelligheeten på ett 3/16 hemman i Frörum, som Måns Swensson åboodt haffwer, hwer till förordnades Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson j Tiörnery, som sigh Adjungerar Bengt Nillsson i Frörum, Swen Jonsson och Per Ollsson ibidem, hwilkom förelägges, bem:te hemmans Bröstfelligheet Specialiter i Penningar Taxera och anslåå, etc.

  Samme dagh Ryttaren och Rusthållaren Mannhafftige Oluff Holsteen j Bosarp, Gustaff Dahlberg ibidem och Peder Skogh j Lögerödh begärt Männ, att grandska dheras Rusthålldz hemman, hwar till aff Rätten Nominerades Nämdemännerne W:tt Per Gregersson j Torrestru och /…/

  Samme dag Per Nillsson j Lilla Toppheem, till öfwerflödh fierde reesan, låtit lysa effter sijn dotters Bool Persdottes borttrymde Mann, Eskell Andersson, såsom och provocaerar dhe sijdst förelagde persooner, Nills Jakobsson Ager j Bleestorp, Per Nillsson i Breedabeck, och Måns Giöng i Andrarum, effter förrige Tingz föreläggelse, nu idag att sistera och wittna sijn sanningh, men ingen aff dhem Mötte, Uthan Per Nillsson ähr dödh, och dhe andre sigh absenterat, hwarföre Per Nillsson i Lilla Toppheem dehnne gången ingen Närmare Upplyysningh kunnat bekomma, uthan öffwer dhet som passerat ähr äskade Tingz Attest, dhen Rätten eij kunnat denegera, att han sitt tarff å sijn dotters wägnar wederbörligen wijdare må kunna säkia etc.

  Samme dagh tridie gången Upplästes Wälborne Hr Axell Uhrnes köpebreff till Hr Assessoren Christian Simonsson på ett hemman Österödh i Sanct Oluffz Sochn, och om Någon finnes som det will inbörda.

  N:o 51
  Pastoren och Probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius, contra Axell Larss:n i Rafflunda, Angående Skatterättigheeten aff dhess hemman ibidem, som Nu befinnes wara betallt medh 87 D. S:M:t effter Liquiderat Räckningh, hwaröffwer Hr Probsten äskar sköthe, eller och sijne Penningar igien.
  Axell Larsson här emoot Mötte, och loffwar till Nästa Tingh wela giffwa sköthe, allenast han får dhet som effter afftahl resterar 113 D:r S:M:t eller och at skaffa Hr Probsten sijne Uthlagde Penningar igien 87 D:r S:M:t, Herrskapetz Rätt opraejudicerat, i fall köpet gåår för sigh.
  Herr Probsten på sådant sätt eij begärar behålla hemmanet, Uthan alleenast äskar doom Uppå dhe uthlagde 87 D:r S:M:t at få igien, Och i medler tijdh at Niuta och Nyttia sitt Pantt.
  Axell Larsson repeterar priora, at betahla till Nästa Tingh; Eller och lijda Execution och försäkringh i skatterättigheeten, hwar med parterne ähre tillfrijdz.

  N:o 52
  Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius, contra Ryttaren Manhafftig Rasmus Steen j Norra Biörnstorp, Angående rest:de Tijonde och Hellneskylldh, effter Räkningh.
  Rasmus Steen Mötte, och räckte hand at betahla Ett för allt 3 1/4 D. S:M:t, hwar medh Actionen Cesserar.

  N:o 53
  Handelsmannen W:tt Jöran Roluffsson i Christianstadh, Contra Mårten Persson i BengteMölla, in puncto debitj, effter Obligation af d. 5. Maij 1685. capital 9 D. hwarpå ähr betallt och afskrijfwit, 3 D:r 24 öre och resterar 5 1/4 D:r, hwaröffwer fordras doom, medh Causerade Expenser.
  Swaranden haff:r warit på Tinget, och Agnoscerat skullden för Cronans Lendzman och nämden, i ty käranden äskar doom.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Mårten Persson j Bengtemölla sijn skulldh betahlar, 5 1/4 D:r S:M:t Capital medh 1 D. Expenser, till käranden Jöran Roluffsson, och sådant effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 54
  Ryttaren Mannhafftig Johan Möller instemdt Lasse Jonsson j Mielby; och Måns Mårtensson i Bestekille, att wittna sijn sanning, angående dhe twenne huus ibm, som Orred Ollsson och Per Gusson åboodt, och han förmehnar höra till sitt Rusthålldh.
  Rätten will detta medh mehra taga sielf i ögnasyyn wijdh första lägenheet, och tå att skippa Rätt, i medler tijdh Differeras.

  N:o 55
  Mielby kyrkiowerder, Contra Diverse Sochnemän för rest:de kyrkians Rättigheet, absentes, käranderne plichta 3 mk.

  N:o 56
  Oluff Larsson j Bestekilla, contra Måns Mårtensson ibidem, Angående förmehnt praetention för Öffwerbetahlning till Rusthållaren, käranden absens, plichtar 3 mk.

  N:o 57
  Fullmechtigen för Wälborne Fru Elsa Frijs, Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck, låtit förestella Bolla Rytters i Hwijdeby, Angående begångit Lägersmåhl, medh een Ryttare Erich Rigman, aff Hr Major Ridderschantzes Compagnie, tå hon fick Ett Pijgobarn, Elena benemdt, som dödde när det war 3 åhr gammallt, Och ähr samme Ryttare rymder.
  Andre reesan ähr hon lägrat aff drängen Nills Andersson Bodingh, och födt ett Pijgebarn Bengta benemdt, som bleff Christnat j Köpinge, och dödde 8 dagar effter Christendoomen.
  Fullmechtigen öff:r dhesse äskar doom och uthslagh, såsom bägge haffwa sijn heemwist på Adels godz.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt Bolla Ryttares plichtar för twenne sijne förseelser D:r 15:-
  och Nills Boding för förste förseelsen D:r 10:-
  Och desse Böter at parteras till Herrskapet och Häradet, men i fall eij orkas botum, tå att plichta på kroppen effter lagh och straffordningen.

  Samme dagh företogz dhen Uppsatte saak, Sub N:o 19 Angående Elsa Bengtzdotters lägersmåhl, hwarpå hon för födzlen uthlagdt drängen Simon Torstensson, och sedan Een annan dräng Jörgen Smedh, hwaröffwer Simon eij will bekiänna sanningen, uthan han nu som förra påståår sigh eij wara Barnefader, Men icke welat giöra Eedh sigh inthet lekambligit omgenge medh henne hafft haffwa.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt dhenne saak at differera till bättre Upplyysningh och Näste Tingh, Och förelägges, så wähl Smeden Jörgen Jörgensohn, som drängien Simon Torstensson, att purgera sigh medh Eedgångh, i Elsa Bengtzdotters praesence, om dhe gitta, och tå att gåå doom, och det allt effter dhe skähl, som reeda inkombne ähre.

  Samme dagh Wälborne Hr Jacob Beck begiätt Männ aff Tinget at grandska Bröstfelligheeten på sitt Rusthålldh j Skijberup och Rafflunda, sampt Leerberstorp, hwar till Nominerades, NämdemannenWäll:tt Nills Persson j Rörum, och Måns Frennesson i Ellmhullt, som sigh Adjungera Erik Arffwedsson j Rörum och Jeppe Höre i Raskarum, hwilkom förelägges, etc.

  I lijka måtte dhesse Männ at grandska Nämdemannens Wäll:tt Swen Perssons Rusthålldh j Bestekille, Johan Möllers Rusthålldh Ibidem, och Nills Hamboos gatehuus i Hiellmery, etc.

  Samme dagh inkommo dhe Männ, som effter Uppkräffwelse aff d. 11:te Maij sijdstlijdne, haffwa grandskatt Skogzskadan på Diverse Wälborne Fru Sophiae Krabbes skogar i Ahlbo Häradt, och war dheras afsicht som fölger, ad acta lagdh: Och wittnade Männerne Eedeligen etc.

  Upplyysningar
  Jörgen Persson j Tiörnery låter Upplysa Een Swarttbälltot Galltt, åhrsgammall, och dhet Wänstra öhrat affskurit, som ibidem warit sedan förleden Winter, och ännu dher finnes, rätte ägerman till godo.

  Att wara rätt Extraherat
  Attesterar

  [Häradets sigill] Jacob Ulff [Sigill]

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 1680-1860 (AID: v217883.b1680, NAD: SE/VALA/0382503)

  /…/ – anger att mer text finns att läsa i originalet/källan.

  © Magnus Lindskog, 2015