1686 höstting Järrestad

  Anno 1686 Den 19 Octobris höltz ordinarie ting medh allmogen i Järestad härad och Stijby, närwarandes dhen dher i häradhet tillförordnadhe nämbden.

  Samma dagh för Rätten framkom Borgemäster wällwijse Oluf Carlsons fullmechtige af Ystadh Rasmus Erikson Insinuerade i Rätten på Hr handelsmannen i Stockholm S:r Isack Brants wängnar en obligation af hans Exell:z Hr Gustaff Baners wängnar honom gifwet på 70.000 D:r kopp:r. Dat: Stockholm d: 15 Januarij 1677.

  Kiörkiowärdarne Niels Person och Niels Hanson i Nöbbele för Rätten framkommo, och begiärte ödmiukast tingz Attestatum på dhet ödesmåhl uthi Nöbbele socken för krigzåren 1677 och 1678, hwilket de berätta den höga öfwerheten dem efftergifwet och kiörkio Inspectoren dem än fordrar, för samma åhr, hwar uppå dhee inladhe en Specification af fyra troowärdige och ehrlige dannemän underskrefwet, den dhe medh deras lifliga eedh bekräfftadhe, och lyder samma Specification som fölger, effter noga effterfrågan at Rätten och befantz sandt wara, blef dem tingz Attestatum Consenterat.

  Oluf Håkenson i Stijby begiärte laga syn på sitt 1/4 hemman han å bor emedan dhet är myket förfallet så inga huus finnes på platzen och han nu ärnar byggia, hwilket honom consenterades och blef nämbden anbefallt i samma syn sig företaga, och således förrätta som dhe in för rätten med eedh verificera kunna, och bröstfälligheten i penningar Specificera sampt huru många hus på samma ¼ deels bruuk behöfwas.

  Hillebrandh Bertelson i Carleby framkom dernäst för Rätten och begiärte laga syn på ½ gårdh der sammastedes, som han under Rusthålld haf:r effter gården förfallen, åboen förarmat, och medh hustru och barn der ifrån gången, hwilket honom af Rätten consenterades, och anbefallne nämbdemannen Arfwed Håkenson i Wämmenlöf taga till sig Niels Swenson i Wämmenlöf, Christen Nielson ibm, Erik Person ibm, Swen Hanson ibm, Hans Person ibm, Oluf Åtteson(?) ibm, Jochum Påhlson ibm och Oluf Halle sig gienast effter Innhändigadet af detta begifwa sig på samma hemman som Oluf Månson i Carleby tilförne åboodt och dhet granska all dess bröstfällighet i huus och byggning och timber intet undantagandhes, och det i penningar sättia, som dhe tenkia medh eedh för Rätten at verificera.

  Skomakaren Mårten Wiborg i Tummerup Insinuerade i Rätten en cit:on hafwa Instembt prästesohnen Johan Jönson i Borby, angåendhe en häst, han beskylles hafwa Rijdet fördärfwat för Mårten Wiberg hwilen sak för uniformiteten A:o 1680 Incaminerat, och nu begiäres ånyo uptagas efftersom då ingen domb blef afsagt i samma saak, och lefwereradt ett inlägh Daterat d: 19 octob: 1686.

  Dernäst Insinuerades en Process hållen om samma sak d: 19 Martij 1680.

  Drängen Hans Hanson på wäll:tt Johan Jönsons wängnar i Borby inladhe ett Inläg och protest emot citationen Dat: Borby Prästgårdh d: 19 octob: 1686.

  Drängen som nu Inciterat war at wittna i denne sak Måns Esbjörson ben:dh wittnadhe effter aflagdh edh som föllier, at han gick på en åker och plögdhe, sågh iag Johan Jönson Rijdandes på dhen omtwistadge häst i marken deth sakteliga, mänwett intet om han deröfwer förderfwades  kunne, wijdare wiste han intet derom, berättar at Mårten Wiborg stefson Rasmus Esbiörson Barno(?), tog hästen sedhan Johan Jönson dhen redet, och red på dhen till Walby, och till Borby igien, och släpte den på gården igien, sedan kom hästen af gårdenåthmarkta, några dagar dereffter befallte prästefålket i Borby mig sökia up hästen igien, då red iag och sökte effter hästen, och en man i Walby Per Clemmetson ben:dh wijste mig hästen hwar han gick, när iag fant hästen redh iag medh dhen till Borby och släpten på gården, wijdare hadhe han intet at Referera.

  Mårten Wiborg sadhe at han hade fleere wittnen i denne sak, och begiärte Dilation till nästa ting dhet Rätten consenterade, och förehadhe Mårten Wiborg då framföra alla sina wittnen, och å nyo taga citation, och dhen i laga tijdh för wederböranden Publicera låta.

  Dher effter Insinuerade Mårten Wiborg i Rätten en Citation haf: inkallat Oluf Swenson i Tummerup sakgifwandes honom för 1 D:r smt han honom skyldig ähr sampt tingz Expenser.

  Oluf Swenson blef af ländzmannen på Tingzplatsen påropet men fantz der intet.

  Resolutio

  Såsom Oluf Swenson i Tommerup waret 2:ne gånger lagl: inciterat och intet wille till sakgifwandhet swara. Alltså haf:r rätten funnit skiähligt dhenne Oluf Swenson för sin tretsko, han effter stembningens innehålld för rätten nekar comparerat pliktar först 3 mk smt i anledning effter dhet 33 Cap: L:L:dhesuthan betalar skullfordran som ähr 1 D:r smt för uthan tingz Expenser 3 mk och dhet inom 3 wekors förlop eller undergå Execution.

  D: 20 Octobris

  Blef Publicerat en förordning angående stora siötuls clarerande dat: Stockholm d: 15 Maij 1686.

  Publicerades hans kongl: Maij:tz Placat angående alla fruktbara Capitaler löhner och interesser, at gifwa till hans kongl: Maij:t 10:de penningen effter Rijsdagz besluten, A:o 1675, 1678, 1681 och 1683. Dat: Stockholm d: 30 Aprilis 1686.

  Publicerades hans Excell:tz Hr kongl: Rådhetz fältmarskalken och General Gouv:s bref angåendhe at allmogen skall försälga deras waruru på tårget och icke på wägen eller gatorne till borgarne wed förlust af warurne till näste Hospital, Daterat Mallmö d: 1 Julij 1686.

  Publicerades hans Excell:z Hr kongl. Rådetz feltmarskalk och General Gouv:s bref, at alla cronans Befallningzmän, ländz- och fierdingsmän skola wara städernas uthrijdare behielpelige i dhet som länder hans kongl: Maij:tz tienst till nötta Dat: Mallmö d: 25 Maij 1686.

  Publicerades ett bref af underståthållaren Clo i Stockholm skrefwet till hans Excell:z Hr kongl: Rådhet feltmarskalken och General Gouverneuren angående twänne fångar som Rymbt ifrån tukthuset i Stockholm d: 4 Aug. 1686.

  Publicerades Hr vice Gouverneurens bref angående den wedh som skall föras till Mallmö. Dat: Malmö d: 13 7:bris 1686.

  Publicerades ett placat angående alla swijn som släppes på skogarne, skohla ringas och märkas, Dat: Mallmö d: 24 Aug: 1686.

  Dhen Inciterade sak emellan Ifwar Jönsons arfwingar i Östra Härestadh och Anders Olufson i Wranarp, ventilerades för Rätten , män som Ifwar Jönsons arfwingar intet kunne bewisa Anders Olufson i Wranarp wara sahl: swärfader några penningar skyldighemedan han inga wittnen der till citerat, alltså beror denne saak till nästa tingh. Om då fullmechtigenTuue Sasserson kan anskaffa några wittnen och dess förinnan taga å nyo Citation, i wijdrigit kan detta icke effterkommes då aldeles Anders Olufson i Wranarup wara frij för Ifwar Jönsons tiltahla i denne sak.

  Cronans Befallningzman wälbe:de Zacarias Stobaeus Insinuerade i rätten een citation hafwa Instembt Pastoren Hr Peer i Stijby till at gifwa en uthförlig Relation om dhet Spargement som går emellan bondens Hans Lassons hustru i Stijby och hennes stefson, hwilket hans wördigheet Hr Peer för befallningzmannen åthskillige folkz presens då Roteringz commosionen höltz i Järesta sig uthlät uthi samma citation till at wittna i den sak, Niels Åkeson i Stijby Oluf Håkenson och Niels Nielson i ibm.

  Derpå framkallades för Rätten Niels Åkeson i Stijby afladhe sin eedh och Refererade som fölger at förgången sommars iag war till roteringz möttet hörde jag Hr Peer sadhe at Hans Lason skulle skillia sig af medh sin son förmedelst dhet röktet som är emellan hans hustru och hans sohn, derpå swarade Hans Lasson, iag kan intet wara af medh min sohn, efftersom jag är een gammal man, dherpå swaradhe Hr Peer, I skohlen antingen af medh eder son, eller skall iag wara af medh min kiortl och Stijby kall, der på swaradhe Hans Lasson detta giörer Hr Peehr för hatz wärk, då swaradhe Hr Pehr, Jag hafwer intet hat till edher effter i mig betalt dhet i borde gifwa mig om åhret, dhet iag giör skier för dhet ordh och rökte som går om eder hustru och hennes stefson, men iag beskyller edher intet, wijdare tillfrågades Niels Åkeson, om han hört något tahl gå i blandt folk om samma tahl, emellan Hans Lasons hustru och hennes stefson Peer Hanson, dem emällan waret en olåflig beblandelse, män wet intet wijdare derom, kan eij heller minnas hwem dhet för honom sagt, wet heller intet huru länge sedan dhet röktet uthkom, icke heller seet någon lijknelse dertill.

  Dhereffter framkallades Oluf Håkenson i Stijby afladhe sin eedh, och wittnadhe som fölger, at när commissionen angåendhe Rotterningen här i häradhet höltz i Järestadh hörde at Hr Peer sadhe till Hans Lason at han skulle skillia af medh sin sohn medelst dhet ordh och rökte som går iblandt folk, at hans son haf:r olåfligh beblandelse medh sin stefmoder derpå swarade Hans Lason, iag ähr een gammal man och kan intet mista min sohn, då swaradhe Hr Peer, för dhet ordh och rökte iblandt folk går måste i skaffa edher af med honom, eller iag skall mista min kiortel och kall, ehuruwäll jag beskyller eder intet för något olåfligt, berättar och at dhet ähr 2 åhr sedan detta rykte kom uth, sade sig intet wetha hwem dhet för honom sagt, Hans Lason som stodh för Rätten begiärte at dhe män som sådant för dhem Refererat om samma tal måtte uthelämbna deras sagesman, wittnen som förde ähro swarade sig intet kunna minnas hwem dhet för dem sagt, hafwer Oluf Håkenson intet heller sedt någon lijknelse till sådent olåflig omgiänge dem emellan.

  Dernäst framkallades Niels Nielson i Stijby och med eedh betygade som föger at när han war på Roteringzmötet i Järestadh hörde han at Hr Peer i Stijby sade till Hans Lason i ibm, I måtte skillia edher af medh eder son för dhet rykte som gå emellan eder hustru och sonen, Hans Lason deremot swaradhe, iag kan intet mista honom effter iag ähr en gammal man, då swaradhe Hr Peer i måste skillia eder wedh honom, eller iag mista min kol och kall, men benäkar der hoos Niels Nielson intet förr hördt det Spargemnet om Hans Lasons hustru och hennes stefson, icke häller seet något olåfligt omgiänge dem emellan, men Hr Peder sadhe iag beskyller edher intet, uthan ryktet således går om eder, hwilket han åthskillige gånger Repeterade.

  Dereffter Insinuerade Pastoren Hr Peder Bagger i Stijby en Attest underskrefwen af Pastoren Hr Oluf Anderson Axtorp i S:te Olufz soken, hwar i han Refererar wara illa derom hört, Dat: S:te Oluf d: 31 Maij 1686.

  Dernäst framkallades Peer Truedson i Stijby effter aflagdh eedh wittnadhe som fölger, at han hördhe detta Röckte gå om Hans Lasons hustru och hennes stefson något för Roteringen höltz i Järesta, angående Olåflig beblandelse dem emellan, men wet intet, eller mins intet häller hwem dhet sagt för honom.

  Andsers Månson Åtto i Stijby framkallades afladhe sin eed och wittnadhe som föllger, någon tijdh förrän Roteringzmötet stodh i Järestadh hörde han röktet gå emellan Hans Lasons hustru och hennes stefson at dhe haft olåflig beblandelse medh hwar andra angåendhe lägersmåhl, men kan intet minnas hwem dhet för honom sagt, icke heller seet någon lijknelse till såden giärning dem emellan.

  Anders Månson i Stijby dereffter framkallades aflade sin eedh och wittnadhe som fölger, at  ½ åhr förrän rotteringen hörde han röktet gå emellan Hans Lasons hustru  och hennes stefson at dhe hade lägersmåhl och olåflig beblandelse sin emellan, men wet, eller mins intet hwem dhet sagt för honom, eller någon lijknelse seedt, dem emällan till såden olåflig giärning.

  Hans Åkesson i Stijby framkallades, och aflade sin eedh wittnade som fölger, at ½ åhrs tidh förrän roteringen skiedde i Järestad hörde han röktet gick emellan Hans Lasons hustru, och hennes stefson, At dhe skulle hafft olåflig lägersmåhl med hwaran lijknelse till sådan olåflig giärning.

  Pastoren Hr Peer Bagger i Stiby framstodh för Rätten och sadhe i anledning effter sådant Spargement kunne han å sitt embetes wängnar intet förtyra, uthan dhet på sådan hendelse uppenbarat at dhet måtte Examineras och komma i dagliuset, at dhen oskyldige kunne blifwa frij, och den skyldige afstraffas, och om dhe willie wara frij för giärning at dhe och måtte befrijas för ordhet, på det sättet at Hans Lasons son skillies ifrån stefmodern, och war ingen beskyllning af honom till dem giort, at han dem öf:rbewisa wille, uthan dhett som för är mält, dhet kunne uppenbaras och han i sitt embete och sambwete befrijat.

  Cronans Befallningzman Proponerade willia hafwa Caution för Hans Lasons hustru och son, at dhe skohla blifwa tillstädes till nästa ordinarie ting, hwarpå Hans Lasons framstodh för Rätten och låfwadhe sielf Cavera för hustru och drängen, och skaffa twänne men medh sig som caverar för dem, och framhade Hans Lasson 2:ne män Nämbl:n Lasse Clemmetzon i Stijby och Ingeman Person i ibm, som räkte Befallningzman:n handh på dhe skohle blifwa tillstädes och comparera när och hwar dhe skohla wijdare examineras, och war Hans Lason siälf en Cautions man i samma ärendhe(?) föruthan dhe 2:ne män.

  Dilatoniae Sentens

  Såsom Parterne Refererade sig till bättre skiäl och wittnen hwilka dhe till nästel: ordinarie tingh framställa willia; alltså uppå deras begiäran consenterade rätten Dilation i saken till åfwannämbde tijdh i synnerhet effter Rei Inständige begiäran, och då uthan wijdare upskof i saken till wijdare examen och sluut företagas.

  Wäll:tt Lorentz Vitingh på Hr Holger Rosencrantz wängnar insinuerade i rätten een cit:on hafwa Instembt någre bönder i Tummerup, nämbl:n Mårten Wiborg, Peer Håkenson och Oluf Jönson ibm och Erik Anderson i Tågerup skullfordran angåendhe, hwarom dhe sig emellan ähre förlijkte och stält honom tilfredz.

  Wäll:t Lorens Viting på wälborne Hr Holger Rosencrantz wängnar insinuerade i Rätten en Citation hafwa instembdt wäll:tt Hans Karup för någon skulfordran effter obligation 230 rD:r Dat: Helsingborg d: 3 Maij 1670.Dereffter publicerades Hr Holger Rosencrantz fullmakt af honom till wäll:tt Lorens Viting uthgifwen, Daterad Glimminge d: 19 8:bris 1686.

  Dheriempte Insinuerade wäll:tt Lorens Vitingh ett bref och försäkring af wäll:tt Hans Karup gifwet till wälborne jungfru Margreta Rosencrantz på samma penningar Dat: Helsingborg d: 3 Maij 1670.

  Fullmechtigen wäll:tt Lorens Vitingh igienom sitt Inläg till Rätten begiärar Mon: Hans Karup må effter sin revers Innehåll, inlösa sin revers, eller undergå domb, Dat: Glemminge gård d: 19 octob: 1686.

  Wijdare begiärt Monsieur Lorens Vitingh Rättens uthslagh.

  Dhereffter blef fierdingzmannen Bertel Larsson i Rafnekulla uthskickat ifrån Rätten till at förnimma om Mons: Hans Karup eller någon på hans wängnar war tillstädes som i denne sak swara wille, fierdingzmannen kom åther berättandes hwarken Mons: Hans Karup eller någon annan å hans wängnar fantz som swara wille.

  Resolutio

  Såsom wäll:tt Hans Karup effter laga Cition eij för Rätten Comparera williat; alltså finner Rätten skiäligt wäll:tt Hans Karup denne gång betalar tingz Expenserne Tre D:r smt sampt för det han icke effter citationens innehåldh comparerat för Tingzrätten pliktar 3 mk smt i anledning effter dhet 33 Cap: Tingmåle b: L:L: och dhet inom 8:ta dagars förlop eller undergå Execution och förelägges parterne å nyo till nästa tingh taga Citation.

  Framkom dernäst effter wäll:tt Marcus Willumson i Walby Insinuerade i Rätten en Citation hafwa instembt wäll:tt Hans Karup i Tummerup, skuldfordran angåendhe, några sparlakan eller omhäng kring en säng medh en kappa, han för fyra åhr sedhan lånt, kåsta 6 D:r smt. Item 5 § fläk och förnöte, Remitteras till Arrendatorens och ladhefougdens forum competens lagh at uthföras.

  Skräddaren Cort Blom af Ystad bewiste med en Citation Instembt Mårten Matzon i Comstadhmölla och Hans Åkeson i Stijby, angående caution för några penningar, hwarpå dhe een deel betalt, och Restar ännu 40 D:r smt medh een skifwesteen för 3 D:r smt.

  Mårten Matzon i Comstamölla mötte på sijn medh consortz wängnar begiärte Dilation till des han något fram bättre kunne något skaffa, men låfwar inga penningar uthan warur.

  Cort Blom nekade ingen längre Dilation gifwa kunna emedan dhet så lång tijdh öf:r deras cautions contract; och begiärar domb effter contractetz innehåld.

  Resolutio

  Rätten Resolverade at Mårten Matzon i Comsta och Hans Åkeson i Stiby effterlefwa deras obligation och caution på effterfölliandhe sätt at dhe till Martini förstkommandes betala till Corth Blom i Ystadh 20 D:r smt medh contant penningar eller dess verdie de Öf:de 20 D:r betala dhe medh en steenskifwa effter deras förskrifning, de 17 D:r som ähr Resten betala dhe till nästa ting eller då undergå Execution sampt och betala alla resor och tingz Expenser som af deras förwållandhe och uppehåldh är förorsakat 5 D:r smt.

  Pastoren Hr Lars Bertelson Aqvilonius till Rörum och Wämmenlöf framkom för Rätten, och begiärte at hans kongl: Maij:t konung Fredrick den Andras bref måtte af Rätten vidimeras, på det han det till cronans befallningzman kunne lefwerera, bewijsandes dermedh hans wördighet wara berättigad till 2 pun biugg åhrligen af Wämmenlöf soken och crono tijonden samma bref Dat: Fredricksborgh d: 10 Aug: A:o 1572.

  Derbredewid Insinuerade Hr Lars Aqvilonius en Attest af sahl: Biskoppen Doctor Peder Winstrup underskrefwen af Wämmenlöf pastoratz Intrader, Dat: Lundegårdh d: 18 Junij A:o 1662. förmälandes at pastoren sammastädes af kongens tiondhe skall hafwa 2 pun korn, effter kongl: maij:tt stoore brefz lydelse.

  Pastoren Hr Peer Bagger i Stijby Insinuerade i Rätten ett tingz Attestatum, Dat: Järestadz häradz tingh 1633 d: 13 februarij, angåendhe en gårdh belägen i Stijby som ähr underlagt prästgården effter kongl: bref Dat: Kiöpenhambn d: 18 Junij 1632. Innehållandes när gården icke wedh lijka hålles, eller ledig wardher, då skall förenämbde Hr Jacob och hans effterkommare niuta och behålla samma gårdh till prästegården, hwareffter Hr Peer begiärte ett nytt Attestatum af Rätten, effter dhet gambla, emedan dhet i förleden krigztijdh wart skämmelig, fördärfwat och sönderrefwet dhet Rätten honom consenterade.

  Cronans Befallningzman wälbet:de Zacharias Stobaeus begiärte af Rätten at ett hemman i Comsta by och Stijby soken, ähr öde blefwet, och nu en annan dertill skrefwen som det emottaga skall, måtte granskas och tingz Attest medelas, det Rätten consenterade och anbefallte nämbdemannen Tiluf Mårtenson i Rölla och Arfwedh Håkenson i Wäemmenlöf till sig taga effterskrefne nämbl: Anders Månson i Stijby, Niels Nielson i ibm, Måns Erlanson i ibm, Oluf Håkenson i ibm, Åke Håkenson Smedh i Comsta och Lasse Arfwedsson i ibm. Hwilka sig gienast på bopålen begifwa och all bröstfälligheten på Jöns Clemmetzons gårdh i Comsta syna och i penningar Taxera intet undantagandes som dhe det edeligen bekräfta willia.

  Häradzskrifwaren wäll:tt Daniel Anderson begiärte af Rätten laga syn på ett hem:n han fått af Cronan belägen i Wämmenlöftorp som Lars Nielson emottaget, dhet Rätten consenterade, och befalte nämbdemannen Niels Olsen i Carleby taga till sig effterskrefne män: Och gienast begifwa sig på boopålen, och granska all bröstfälligheten dersammastädes, och i penningar Taxera som dhe förswara willia och medh eedh bekräffta, dhertill nämbdes effterfölliande: Niels Matzon i Carleby, Erlandh Arfwedhson i ibm, Per Månson ibm, Swen Person i ibm, Lasse Torsson i ibm, …. Trölson och Måns Kåck ibm.

  Hr Peer i Stijby Insinuerade i Rätten en syn på kiörkiofästan dersammastädes hwar effter han war Rättens Attestatum begiärandes dhet rätten honom Consenterade.

  Jöns Håkenson i Tummerup Hospitalet tilhörig i Christianstadh, begiärte af Rätten Tingz Attestatum effter dhen syn som gången ähr öf:r den möllas bröstfällighet som han å boor, dhet Rätten Consenterade.

  Ländzmannen Pehr Hanson framförde för Rätten qwinfolket Tola Åkesdåtter som sig medh lönskeläger försedt medh drängen Pehr Pehrson i Stijby.

  Drängen Pehr Pehrson mötte och för Rätten kunne intet beneka Ju hafft olåfl: omgiänge medh henne, män intet loft henne ektenskap, dhet hon och sadhe intet förlåfwat sig medh honom.

  Rätten Resolverade at qwinfolket Tola Åkesdotter betalar för sin förseel 5 D:r smt. Och drängen betalar 10 D:r smt hafwa dhe icke penningar betale då medh arbete eller kroppen.

  Ländzmannen Peer Hanson framlade för Rätten drängen Per Nielson tiänandes Hr Peer i Stijby som sig för begången medh lönskeläger försedt med qwinfolket Sissa Persdotter som nu intet ähr wedh tinget, som och förste gången sigh försedt, men drängen låfwadhe för sittiandhe rätt taga henne till ekta, dhet rätten Consenterade.

  Cronans Befallningzman wälbet:de Zacharias Stobaeus begiärte tingz Attestatum effter laga syn som blef gången och giort öf:r dhet ½ hem:n i Comsta som Jöns Clemmetson tillförne åboedt, och nu Anders Larsson emottager, dhet Rätten consenterade.

  Carl Paulin

  [sigill]  [sigill]

  © Magnus Lindskog, 2005
  (viss redigering pågår fortfarande)