1686 sommarting Albo

  ANNO 1686, den 10 Maij hölltz ordinarie SommarTingh i Bröserup, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, Närwarandes Cronans Befallningzmand Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, medh tillförordnade Häradtz Nämbdh, Nembl:

  Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup,
  Nembdem:n Wäll:tt, Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson i Ellmhult,
  Jörgen Persson j Tiörnery,
  Nills Persson i Rörum,
  Måns Trullsson i Brösarp,
  Håkon Mårtensson j Bierneboda,
  Lasse Jonsson j Mielby,
  Per Jönsson j Saxhusa,
  Swen Persson i Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,
  Jakob Gudmundsson j Gräfflunda.

  Samme dagh för Rätten framkom huusmannen Nills Ingemansson i Rörum, beklagandes sigh, hurulunda hans häst i förledet åhr 1685, medh Een sticka bleff dräpen, och han aff oförståndh samme sticka heemburit i Byen, till at wijsa Bymännerne hwadh skada honom war wederfahrin, befahrandes det honom sådant aff onda och wrångwijsa Menniskior torde förekastas, och till någon Oähra räcknas. för hwilken orsak han sökt skådesmåhl, så lydandes, ad acta lagdt: Begärandes dhessuthan Rättens Adsistence till sijn ähros conservation: Altså wittnade här om några aff Nämden, at dhenne Nills Ingemansson ifrån Barndoomen Upp haff:r hafft it godt ryckte på sigh, at haffwa warit Een from och tuchtig Person, som dhetta aff oförståndh haffwer giordt, hwilket icke böör räknas honom till Någon Olämpa, och i ty åthwahrnas alle och een hwar som honom Omgåås, wijdh behörigt straff till giörandes, sådant i ringiaste Måtto honom icke reprochera och förewijta.

  Samme dag andre gången Upplästes Hr Assessor:s Christian Simonssons köpebreff på Ett hemman i S. Oluffz sockn, aff Wälborne Hr Axell Uhrne till Axelwoldh uthgiffwit.

  N:o 1
  Per Nillsson i Lille Toppheem och Fullstoffta Sockn, låtit instembna Diverse Wittnesbörder, Angående dhess dotters Bool Persdotters laggiffte och Bortrymde Manns; Eskell Anderssons Elaka förhållande, och begångne Tiuffwerij, hwaröffwer han tagit flykten, at ingen weet hwarest han Nu är at finna.
  Tå framstodh Nills Persson j Berthelstorp, som beklagar, at Eskell Andersson j Munslunda haffwer stulit Een skimblog hoppa om 12 åhr, ifrån honom, hwilken han sedan fått igien i Wästra Göng Häradt, hoos Een Ryttare, dhen han icke weet Nampngiffwa, och Ryttaren sade sigh skolat giffwa för dhen 4 D:r och 1 p. skoor, och betallt dher på 2 D:r och 1 pahr skoor till Eskell Andersson som han wijdh otwungen Eedh bedyrade.
  Nemdemannen Wäll:tt Per Jönsson j Saxhusa, wittnade Eedeligen, at han, tillijka medh Per Nilsson i Bredabeck, Nills Jakobsson j Blestorp, och Måns Giöng i Andrarum, kom rijdandes ifrån Christianstadh uthi förledet åhr 1685. om Missommars tijdh, tå Mötte dhe bem:te Eskell Anderss:n i Munslunda på Trollalyer, emillan Hörredh och Degeberga, Och han reedh på Een Bruun hoppa werdij 10 D:r S:M:t, hwilken han hade stulit aff Oluff i Nybygget och Andrarum Sockn, dhen han doch sedan haff:r fått igien, Och förde bredewijdh sigh Een Swartbruun häst, som tillhörde Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson på AhluneWärket, Och som dhe talades wijdh att the kiände hästen, reedh Eskell opp om backen, och släppte dhen, och fohr aff wägen medh hoppan.
  Noch berättas honom haffwa stulit Een swart häst aff Per Skomakare j Luderödh, werdij 12. D:r S:M:t, som han ock haffwer fått igien.

  Noch berättas honom Eskell Andersson haffwa stulit Een grååskömblot föllia aff Per Dawidssohn i Mielby och Westre Göng Häradt, på fierde åhr gammall werdij 12 D:r S:M:t, Och Måns Jönsson i Berthellstorp war medh i Munslunda, tillijka medh Ostredh Persson i Berthillstorp at taga fast Tiuffwen Eskell Andersson, som hade satt föllian j Tiuder, Men han bleff dhem warse och slapp undan, och dhe togo föllian, och låto Per Dawidsson få wetta dherom, som kom nider till dhem, och fick henne igien. Elliest war och medh dhem Nills Pedersson j Berthellstorp samme tijdh, och alle tree giorde herom sijn Eedh otwungne at så passerat ähr. Elliest berättar Nills Persson, Ostredh och Måns Jönsson, at han Eskell dessuthan hade een lijten hwijt gilling medh sadell på, werdij 8 D:r, dhen tijdh han låpp åth skogen ifrån Munslunda, hwilken häst han sedan rymde bortt medh, och berättades wara stulin, ty han hade effter Nills Perssons Angifwande, et Allmennt Tiuffwa rykte Uppå sigh j Westre Göng Häradt.
  Rätten förelade Per Nillsson i Bredabeck, Nills Jakobsson j Bleestorp, och Måns Göng j Andrarum, at Möta till Nästa Tingh, heröffwer at wittna sijn sanningh, och Nämden at Uthkundskapa, Om Något wijdare, om Eskell Anderssons onda leffwerne kan förspörias.

  Per Nillsson j Lille Toppheem, låter tridie reesan lysa effter be:te Eskell Andersson j Munslunda, som sijn dotters Bool Persdotters bortrymde Mann.

  N:o 2
  Strandrijdaren Mons:r Georg Dancqwart, contra Mons:r Daniel Croning, Angående Några Omtwistade sängekläder.
  Parterne förlijkades således, at Mons:r Croningh räckte handh till Mons:r Dankwart, at restituera sängkläderne, nu geenast, hwar medh Actionen cesserar, och dheras twist är slättat.

  Samme dagh Nämdemannen Wäll:tt Per Gregersson i Torrestru, effter Uppkräffwelse aff d. 30 Januarij sijdstlijdne, insinuerat dhen afsicht han haffwer giordt, tillijka medh dhe sig Adjungerade Männ Öffwer Corporalens Mannhafftig Jacob Rysses Tienst= och Ruthålldzhemman, medh wijdare, uppå dhet hemman i Gussarödh, som Regimentzskrijfwaren Mannhafftig Carl Ekelundh beboor, och war Taxten som fölger, Ad acta lagd.
  Och wittnade Nämdemannen Eedeligen at dhe sitt wärff hafwa förrättat, dhet bästa dhe kunnat och förstådt, hwar effter Tingz attest eij kan wägras.

  N:o 3
  Cronans Lendzman Wäll:tt Berthel Mattzon j Meelby, contra Ryttaren Johan Möller j Bestekille Angående giälldzfordring för 2 Tunnor öhl, 6½ D:r S:M:t fordrandes sijn betahlning medh causerade Expenser.
  Swaranden Mötte, och loffwade betala bem:te 6½ D:r till Michäelis, Eller lijda Execution.

  N:o 4
  Ryttemestaren Edle Wälb: David Christoff Mont de Gommery, Uppå sijn Bondes Jöns Ollssons wäg:r j Swijneberga, contra Anders Nillsson på Knäbeck, Angående 3 Mentzer Sillegarn, stycket á 6 mk beräknat, som han stulit uthi Jöns Ollssons fiskieboodh Kahrakoos, Een för 1 D:r och dhen andra för 6 mk, hwar på han haff:r Uppburit 1 mk öhl och 1 mk Penningar, dhen tridie haffwer han sålldt till Anders Åkesson på Wijk för 2½ mk, Och berättar Anders Nillsson at desse köpmän wiste, at han hade stulit Mentzerne, men åter säger han dhe eij haffwa weetat der aff, Och åter säger han Eskell wiste derom, men icke Anders Åkesson, och at Anders Åkesson skulle giffwit honom 3 mk för dhen andra Mentzen, Men betallte allenast 2½ mk, och ingen skilling mehra, Och Eskell kiöpte dhen sijdsta Mentzen, men hade icke budit honom stiäla dhem, eij heller wiste dher aff at han hade stulit dhem.

  N:o 5
  Noch Welb: Hr Ryttemestaren Mont de Gommery låtit instembna Eskell Nillsson på Wijk, Angående dhe kiöpte Mentzer Sillegarn, och hwarföre han flahren haff:r affskurit.

  N:o 6
  Eskell Nillsson här Emoot Mötte, och insinuerade sijn skrifftel. Exception, som bleff Uppläsin, hwaruthi han sijn oskylldigheet förebringiar, så lydandes, ad acta lagd:
  Wijdare haff:r Eskell Nillsson låtit citera Per Nillsson och Nills Nillsson på Wijk, om dhennes saak at wittna sijn sanning, tillijka medh Anders Åkesson ibidem, och ähr dhenne sijdste j laga förfalldh åth Mallmöö, och dhe andre twenne absentes, plichta pro absentia hwar af dhem 3 mk S:M:t, och förelägges alla 3 at Möta under samma citation till Nästa Tingh, till hwilken tijdh Eskell Nillsson begärar dilation.
  Wälb: Hr Ryttemestaren öfwer Anders Nillsson äskar doom och Uthslagh, med Causerade Expenser.
  Resolutio
  Emädan befinnes, dhet Anders Nillsson på Knebeck effter egen bekiännelse stulit 3:ne Mentzer Sillegarn uthur Jöns Ollssons fiskiarebod, werdij 4½ D:r S:M:t; Altså finner Rätten skähligt det bem:te Anders Nillsson böör plichta effter straffordningen Treedubbelt Mentzernes wärde 13½ D:r S:M:t medh 1 D:r Expenser, och Måhlsäganden sitt igien återstella, och der eij orkas botum, tå at lijda på kroppen medh gattulåpp för hwarje åtte D:r af och ahn igönom 100 Man, 50 på hwar sijda, andre slijke Tiuffwar till skyy och wahrningh.

  Samme tijdh dommaren W:tt Nills Ollsson j Skiberup insinuerat dhe afsichter, som han tillijka medh dhe sigh adjungerade Männ, effter Uppkräfwelse aff d. 30 Januarij sijdstlijdne haf:r förrättat, lydandes dhe samme som fölger, ad acta lagde: Och wittnade dommaren, at dhe haffwa förrättat sit wärff, det rättaste och bästa dhe haffwa kunnat, hwar effter Tingz Attest eij kan denegeras.

  N:o 7
  Jägerijs Fiscalen Wälbetrodde Magnus Gabriel Bussius, Contra Regimentzskrijfwaren Mannhafftig Carl Ekelundh, Angående Een huggin Böök.
  Munsterskrijfwaren Manhafftig Anders Wimman här emoot Mötte, och på Regimentzskrijfwarens wägnar swarade, at samme Book ähr huggin till hemmanetz reparation och Nytta, som Nemdemannen Wäll:tt Per Gregersson j Torrestru nu besedt haf:r dhen tijdh han dher grandskade, Och förmodar således Libereras.
  Resolutio
  Ehuruwähl Regimentzskrijffwaren Mannhafftig Carl Ekelundh, dhen omtwistade Böök, till hemmanetz reparation i Gussary haff:r anwendt, dock underståår Rätten sig icke honom för fällandet, (:som uthan uthwijsning skiedt ähr:) at befrija, uthan at han plichtar effter 1664 åhrs skogzordning 7:de punct 12 D:r S:M:t, och planterar 2:ne unge Träer i stellet igien, och dhem wårdar, till dhess dhe undan Boskapz beet wuxne ähro, medh mindre höga Öffwerheeten det annorledes, aff Ofwantahlde skähl, Och at dhess hemman warit heelt ruinerat, Considerera behagar.

  Anno 1686. den 11 Maij, Continuerade det Ordinarie Tingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence.

  N:o 8
  Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon j Mielby, contra Suhne Håkonsson j Skiberup, Angående rest:de Cronoskatter pro Anno 1685. 3 D:r 11 öre S:M:t hwar å ähr gångin Execution på twenne spenne höö, som swaranden haff:r förödt, och loffwadt skaffa Betahlning j Penningar, effter dommarens och nemdemannens Per Gregerssons bewittnande, Altså Cronans Lendzman äskar doom, medh Causerade Expenser, Men swaranden är absens.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Suhne Håkonsson j Skiberup dhenne Uppförde restantz 3 D:r 11 öre S:M:t, iempte 3 mk Expenser, böör clarera, Eller lijda Execution.

  Samme dag företogz dhen saak emillan Bookhållaren på Ahlunewerket Wäll:tt Nills Hansson, käramde och Diverse Debitorer, sub N:s 7 och 9 sijdste Ting, förmedelst dheras absentie Uppsatt, Nln
  Jöns Scharte j Anderum skylldigh D:r 4:10.
  Håkan Persson i Stråå                    3:12.
  Per Håkonsson ibm                         :30.
  Per Ostredss: i Berthellstorp         1:20.
  Mårten Persson j BengteMölla     2:30.
  Peder Jönsson i Berthelstorp         :29½
  Jöns Jönsson i Bröserup                 :10.

  Fordrandes Bookhållaren Öffwer dhesse doom, medh Causerade Twenne Tinfz Expenser.
  Swaranderne Nu som förra absentes, fast än dhe ähro tillsagde wijdh Nämden at instella sigh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt dhet Ofwanskrifne Debitorer, sijn skulldh, till Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson, effter Ofwanberörde Specification betahla, medh 6 öre S:M:t Expenser hwarthera, och sådant effter Lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 9
  Ryttaren och Rusthållaren Mannhafftig Lars Lunta i Wää, Contra Ryttaren Mannhafftig Johan Zachriesson i Illstorp, in puncto debitj 16 D:r S:M:t för Een häst, hwar på ähr betallt 4 D:r S:M:t, Obligationen af d 17 Decembris 1684 så lydandes: Ad acta lagd: Och såsom nu resterar 12 D:r Capital, fordrar Lars Lunta bem:te rest, med Causerade Expenser.
  Swaranden är lagligen instemdh, Men sigh Nu icke infunnit.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Ryttaren Manhafftig Johan Zachriesson i Illstorp, effter sijn Uthgifne Obligation betahla till Rusthållaren W:tt Lars Lunta i Wää, 12 D:r Capital, medh 1 D:r S:M:t Expenser, och sådant effter lagh, Eller wijdh Eexcution.

  N:o 10
  Wäll:tt Ingell Påhlsson på Ahlunewerket, Contra Lars Hansson i Kuskehuuset, in puncte debitj 5½ D:r S:M:t, förlijket.

  N:o 11
  Samme dagh Jägerijs Fiscalen Wälbetrodde Magnus Gabriel Bussius igönom sijn skrijfwelse af d 6 huius, och effter citation, begärt doom öf:r Diverse för olaga skogzhuggande, Nembl:n
  Corporalen Mannhafftig Jacob Ryss, Ryttaren Berthell Kråka, Ryttaren Hendrik Lustigh, Ryttaren Carl Bergh i Siöhuset, Mårten Enewallsson, och Åke Knalle j Grefflunda.
  Corporalen Mannhafftig Jacob Ryss här Emoot Mötte och på sijne och Ryttaren Berthell Kråkas wägnar ingaff Een skrifftelig Exception, som bleff Uppläsin så lydandes, Ad acta lagdh.
  Änn wijdare begärar Corporalen å nyo Männ, som i dheras praesence och bijwistande kunde insinuera hwadh Een hwar haffwer huggit.
  Rätten tillsporde heyderijdaren Måns Simonsson, Om han uthj Fiscalens Absentie will tahla på dhenne saak? Swarade han sig inge Ordre hafwa aff honom dher om.
  Resolutio
  Rätten pröffwar billigt dhenne saak differare till Näste Tingh at Jägerijes Fiscalen inkommer, medh behörigh Specification på sijne praetentioner, Och i medler tijdh förelägges Nemdemannen Wäll:tt Per Gregersson j Torrestru, tillijka medh Nemdem:n Wäll:tt Per Jönsson j Saxhuusa, at taga dhe förra grandskningzmänn till sigh, och i Corporalens, Ryttarens, och alle Wederbörande Bymänners bijwijstande å nyo besichtiga skogzskadan på Fiskebeckz skogh. Tå och heyderijdaren och Skogzwachtaren dhem ähre fölgachtige, Skogzskadan at förewijsa, Och hwar aff dhe föregående at kiännas sijne stubbar, som Männerne Annotera, och särskillt huru månge ingen will kiännas, och allt således som dhe det Eedeligen kunna besanna.

  Ryttaren Hendrik Lustig, Mårten Enewallsson och Åke Knalle j Grefflunda, mötte i lijka måtto, Och swarade, at dhe allenast huggit een rutin stubbe, Men dhe 6 st af rooten huggne och 10 håhlbrände, finnes på Hendrik Lustigz Rusthåldh, Och berättar Skogzwachtaren Oluff Skytte, at dhe 10 håhlbrände Bööker i förlijdit åhr haffwa burit Ållon. Och ännu stå på Rooten, frijske och gröne, fulle medh Lööff, Och dhen Eene aff dhe 6 st Böker, tillstående Hendrik Lustig sig giffwit Mårten och Åke tillståndh att hugga, såsom det allenast war Een rutin stubbe, och dhe 5 st will ingen wijdhkiännas, och bekiänna dhe sigh sålldt 12 pund Pottaska i Christianstadh hoos Wäll:tt Jöns Munk.
  Ryttaren och Rusthållaren Carl Bergh j Siöhuset Mötte, och swarade sig aldrig huggit något Trää på Gumhusa skogh, Uthan allenast een ihåhl Book, Uthan Topp, dhen han haffwer ärnat till Een krubba, Men ligger ännu wijdh stubben, och haffwer han allenast brändt 9 pund Pottaska och sålldt j staden aff fäller, som Bengt Mauritzon i Elljarödh kiörde uth för honom, och om dhe öfrige will ingen kiännas wijdh.
  Differeras till Nästa Ting, och Nyy inquisition, som skall skiee af förrige grandskningzmänn, i parternes, sampt heyderijdarens och skogzwachtarens praesence.
  Skogzwachtaren Oluff Skytte oppå Fiscalens wägnar fordrar doom Oppå Hendrik Lustig och hans Brännare.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Ryttaren och Rusthållaren Mannhafftig Hendrik Lustigh, för dhen Eena Book han haffwer giffwit Brännarne Mårten Eenewallsson och Åke Knalle j Grefflunda loff at hugga, plichtar effter 1664 åhrs skogzordningh 12 D. S:M:t medh 2:ne Nye träers plantering i stellet igien, och Mårten Eenewallsson sampt Åke Knalle, som ähro fundne på skogen medh brännerij, och bägge ähro gårdmän ibidem, böre plichta för dhe andre 5 st. Bööker, 12 D:r S:M:t för hwarthera, och 2:ne unge träer dito för hwar aff dhem plantera, och hålla om dhem wåårdh, in till dhess dhe åther frij för Boskapz beet, Eller Och at wijsa annan Bahneman.

  N:o 12
  Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk, Contra samptelige Kijwijkz Bymänn, Angående olofligit krögerije twert emoot höga Öffwerheetens Resolution, Och derom inlade sijn Libell, som bleff Uppläsin, så lydandes, ad acta lagd, Resolutionen så lydandes.
  Och begärar Söffren Jönsson j dhet öffrige, att blijffwa maintinerat wijdh sit krughållande lijka som hans Antecessorer och förmänn.
  Här emoot Mötte Kijwijkzboorne medh sijn skrifftl. Exception, hwaruthi dhe klaga, at Söfren Jönsson icke håller rätt måhl, eij heller behörig dryck, medh wijdare, derom berörde Exception är så lydandes, Ad acta lagdh.
  Söffren Jönsson, uthlofwar här effter hålla richtigt måhl och godh dryck, at ingen skall hafwa orsak sigh att beswära, och Kijwijkerne begära eij Måtte adstringeras till hans krughållande, medh mindre Söffren Jönsson annorledes håller krugh, medh richtigt brendt måhl, och nöijachtige drycker, som förswarligit wara kan, och der medh å bägge sijdor äska Uthslagh i saken.
  Resolutio
  Enär Söffren Jönsson Dahl bewijsar sigh hafwa ernåådt Krögerijes frijheet på Byfougde Säthet på Kijwijk, skall honom aff Rätten all godh Adsistence wederfahras.

  N:o 13
  Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl Contra Boo Nillsson på Kijwijk, Angående dhet han uthan någon giffwen Orsak haffwer Uppsagdt sit Stallbroderskap medh fiskiande, honom till skada, hwar aff hans fiskierij Een tijdh måst studza, deröff:r han begärar weta orsaken.
  Boo Nillsson swarade orsaken warit, at Söffren Jönssons Qwinna inthet wille betroo honom skaffa fisken, förra änn hon sielff kom nider, och Måtte han bijda stundom ½ tijme och stundom 1 heel, innan dhess hon kom nider, och stundom måtte dhe bära fisken opp at skifftas, och der till medh kunde han eij förlijkas medh drängen Mårten Swensson, Ty när han kom på haffwet, bannades han och lät illa, och stundom satt han och drack, och wille inthet uth, uthan Pijgan Inga måtte fölga honom, Och i ty Kieeddes han aff sådant Makerskap. Käranden dher medh låter saken beroo.

  N:o 14
  Jacob Jönsson Befallningzman på Kåsehollm, Contra Wäll:tt Jacob Bengtzon j S. Oluffz, förrige Rijdefougde på Wälborne Hr Axell Rosencrantzes gårdh Örup, Angående 2 Pund korn, A:o 1680. d. 20 Aprilis uthtagit á 20 öre skeppan, effter quittens så lydandes:
  Wäll:tt Jakob Bengtzon her emoot Mötte, och inlade Wälborne Hr Axell Rosencrantzes skrifftel. Attest af.d. 3. Maij 1686 at bem:de 2 Pund korn woro uthtagne hoos Wälb:ne Fru Margreta Stenssons Oppå hans wägnar, och på dhen gälldh Fruen effter Obligation honom war skylldigh, samme attest så lydandes, ad acta lagd:
  Arendatoren W:tt Anders Andersson Ebeltofft är tillstädes för Rätten, och tillståår sig protesterat emoot W:tt Jakob Bengtzons qvittense på dhe 2 Pund korn aff orsak icke fans Egentlig Specificerat dheeri wara kombne till Wälb: Hr Rosencrantzes Nytta, och således bleff hans protest aff Commissarierne Wälb: Hr Walkendorff och Welb: Hr Beck Accepterat, och det quittens ad interim tilbaka giffwit, Men sedan skreff Wälb: Fru Margreta Steenssons honom till dherom, tå han talade medh Wälb: Hr Rosencrantz om samme ährende, Och han inthet Neekade dhe uthaff Wäll:tt Jakob Bengtzon Uppbuhrne 2 Pundh korn, iu at wara kombne till sijn gårdh Örup, och wille dhem till Fruen wijdh Anfordring godt giöra, af hwilken orsak, W:tt Jakob Bengtzon förmodar befrijas för betahlning aff samme korn, som till dhess Herrskapz Nytta kommit ähr.
  Parterne å bägge sijdor äska doom och Uthslagh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, at Wälb:ne Fru Margreta Steenssons för Uthleffwererade 2 Pund korn blijf:r wijdh Welb:e Axell Rosencrantz, som uthi sijn Attest tillståår dhen wara Uppbuhrne aff Wäll:tt Jakob Bengtzon, till Utsäde på dhess Gårdh Örup, och wijdh anfordring dhem till henne loffwat godtgiöra, hwarigenom W:tt Jakob Bengtzon, ifrån hennes tilltahl befrijas.

  N:o 15
  Wäll:tt Jacob Jönsson på Kåsehollm, på Wälb:ne Fru Margreta Steenssons wägnar, Contra Matthies Nillsson j Grefflunda, Angående 2 st kiöör, Anno 1685 på leija tagne, werdij 16 D:r hwar aff han skulle giffwit 7 mk till leija, vide Oblig:n och Transport.
  Matthies Nillsson her emoot Mötte, och tillståår sigh hafft bem:te Twenne köör 5 dygn öf:r åhr och dagh, Och haffwer Ryttaren Hendrik Lustig kiöörne aff hans huus borttagit, och leijan biuder Matthies nu Opp för Rätten, ehweem dhen skall Emoottaga, Hendrik Lustig tillståår om dhesse 2:ne kiöör, och will swara, sampt skaffa hemmull för sigh, När han blijffwer lagligen stämdh.
  Wäll:tt Jacob Jönsson föregiff:r sig wela hafwa medh Matthis Nilsson at bestella, effter sijn uthgiffne Obligation, och haff:r inthet medh Ryttaren j dhetta fall att giöra, Uthan å sit Herrskapz wägnar äskar Rättens Uthslag.
  Resolutio
  Rätten haffwer funnit skähligt at Matthies Nillsson i Grefflunda, i föllie aff dhess egen bekiennelse, böör dhesse omtwistade 2:ne kiöör, sijn fånges Man Måns Persson j Tryde, sampt medh leijan återstella, Och sedan haff:r Matthies Nillsson at sökia sijn afnehmare, det bästa han kan och förmåår, och Expenserne Upphäffwas.

  N:o 16
  Hendrik Steenkelsson j Liunglyckerne, Contra Per Persson i Ellmhullt, Angående håårdragh, dherom dhe sigh emillan inbördes hafwa förlijkat, och saken cesserar, som dhet befans aff inthet wärdhe.

  Samme tijdh företogz dhen saak Sub N:o 16 wijdh förrige Tingh Uppsatt emillan Wälb:ne Hr Majoren Peter von Klingspor, och dhess lagstadde Tienstedrängh Håkon Jönsson, Öfwer hwilken fullmechtigen Mons:r Daniel Croningh nu äskar doom medh causerade Expenser.
  Drängen Håkon Jönsson her Emoot Mötte, och föregiffwer sig inge Wittnesbördh nu haffwa at föra, Ty han hade tänkt hans huusbonde Wälb: Hr Ryttemestaren Mont de Gommery skolat honom förswara, och i ty änn wijdare äskat Uppskoff i saken.
  Mons:r Croning protesterar, at inthet Uppskoff måtte tillåtas, Och at Hr Majoren berättat, sigh inthet mehra wara skylldig till drängen på förrige löhn, änn 6 mk S:M:t Men effter drängiens ingiffne sluut eller Exception å sijdste Tingh, fordrar drängen rest:de löhn 5 D:r och 8 öre S:M:t.
  Resolutio
  Såsom befinnes Håkon Jönsson, Nu boendes i Swijneberga, sigg lagligen haffwa städt och fäst medh Majoren, Edle och Wälb: Peter von Klingspor, Och tagit städiepenning, men sedan undwijkit, uthur dhess Teinst i olaga tijdh; Altså pröfwar Rätten skählöigt, at bem:de Håkan Jönsson, uthi föllie aff 1664 åhrs Tienstehions stadga, böör så stoor löhn till Wälb: Hr Majoren betala, som honom wijdh städiandet loffwades, hwilket löper uthj Ett för allt, effter Nämdens wärdering, 12 D:r 8 öre S:M:t medh städiep:g:r 4 öre, doch hwadh Hr Majoren honom för dhe förra åhrs Tienster skähl. blijfwer skylldigh, uthj dhesse 12 D:r 12 öre, at kortas, Och Expenserne aff särdeles skähl Upphäffwas.

  Samme tijdh Arendatoren Wällförståndige Anders Andersson Ebeltofft, effter 2:ne Tingz Uppsättelse, den 1:te Octobris 1685 och 29 Januarij 1686. begärar doom öffwer Wälborne Hr Lawe Beck, effter obligation af d. 25 Junij 1682 på Capital 359 D:r 12 öre S:M:t hwar af Copia lades ad acta, Och befinnes wara betallt 1:te Octob. 1685 43 D:r på Affräckningh, såsom och af Pantet inlöst aff Hr Lieut:ten Dahlepijhl Ett skabrach medh höllsterkappor, som på Capitalet afdrages 20 D:r S:M:t d. 22 sept. 1685:, Item 18 lodh Silf:r och gulldfrantzor aff Wälb: Hr Lawe Beck sielff d 1:te Octob. 1685. inlöste för 18 D:r S:M:t, som i lijka måtto på Capitalet afdragas, och resterar således Capital 321 D:r 12 öre, föruthan det återståndande interesse till dhenne dagh. Och der han ännu måtte få sijne Uthlagde Penningar, will han inthet interesse begiära, och giffwa dagh till Pantetz inlösande Sex weekur ifrån doomen warder slutat, och nu uthan wijdare Uppskoff äskar Rättens uthslagh.

  Uppå Wälborne Hr Lawe Beckz wägnar war Wäll:tt Jönns Christensson Hestebeck tillstädes, uthsänd af Wälborne Hr Jacob Beck, medh begiäran, at saken, förmedelst dhess absence ännu måtte Uppståå, till dhess han heemkommer, Men W:tt Anders Ebelltofft der Emoot protesterade, och nu som förre äskade doom.
  Resolutio
  Alldenstundh Wälborne Hr Lawe Beck, effter egen pure Obligation haff:r förskrijfwit sigh at betahla till S:r Anders Andersson Ebeltofft dhe aff honom låhnte 359 D:r 12 öre, medh derå löpande interesse till den 11:te Decmbris 1684., hwar och icke sådantt skiedde, tå bem:te Ebeltofft at behålla dhe honom i Pantt satte wahrur, och giöra sig dhem så nyttige, som han bäst kan; Altså har Rätten funnit skähligt samma förskrijffning at Confirmera och stadfästa, doch stånde änntå Wälb:ne Hr Lawa Beck öppet, åtta wekur ifrån dhette dato, sijne wahrur at igenlöösa, Om han gitter.

  N:o 17
  Joen Fayersson i Qwijhuusa, Contra Per Erikss:n ibidem, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 18
  Åke Fayersson j Elljarödh, contra Nills Böcker ibidem, in puncto debitj 10 mk S:M:t för Bödker Timmer, förlijkat.

  Samme tijdh för Rätten inkom Wälbetrodde Hr Borgemestarens Johan Petreij Uthskickade, Oluff Eskellsson, sampt Probsten, Ehrew. och Wällärde Hr Jonae Nericij Uthskickade, klockaren Mårtten Jönsson, och berättade, at dheras twist om hästen war således förlijkat, at Hr Probsten behåller dhe 24 D:r S:M:t han haff:r bekommit för hästen, aff Hr Borgemestaren, och Hr Borgemestaren gaff hästen till Hospitalet, och dhen till Rätten remitterade at wärderas, at Mårten Jönsson tager dhen Emoot at förytra och skaffa Penningarne till Hospitalet, hwar medh Actionen således cesserar, hästen wärderades för 8 D:r S:M:t.

  N:o 19
  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus contra Mauritz Johansson j Elljarödh, Angående Absentz uthur kyrkian stoore Bönedagen 23 Aprilis, derom kyrkians 6.Männ wittnade, at Pastor samme tijdh budit för honom, Och effter Befallningzm:s Tienares Swen Anderssons begäran, i Hr Befallningzm:s absentie differeras.

  N:o 20
  Cronans Befallningzman Stobaeus, Contra Christen Murare j Bröserup, Angående Kyrkioarbete. Differeras till Näste Tingh, förmedelst Stobaej laga förfalldh.

  N:o 21
  Dito Befallningzm:n, Contra Anders Smed j Brunswijk, Angående Antagit arbete som smeden försummat. Differeras till Näste Tingh.

  N:o 22, 23
  Dito Hr Stobaeus Contra Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson, Angående Een lycka, emillan Cronans Bonde Per Winter, och Hr Assessorens Hans Nillss:s Bonde Mauritz Johansson i Elljarödh.
  Wäll:tt Nills Hansson mötte och protesterade, at dhennes saak som angår jordh och Egendoom, eij måtte företagas, förra hans Herrskap lagligen blijffwer stemdh, Altså Differeras, och inge wittnen dhenne tijdh företagas, uthan föregående laga Citation.

  N:o 24
  Dito Hr Stobaeus, Contra Bengt Thommesson i Swijneberga, in puncto debitj, Citationen är icke tillstädes, och effter begäran Differeras.

  Samme dag Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus insin:t Een Specification på Uppbuhrne Oldenswijn pro Anno 1685. som belöper sigh i Pen:r 27 D:r 12 öre S:M:t, effter Lendzmannens Wäll:tt Berthell Mattzons Eedelige contestation, och i ty Verificerades.

  Samme dag Cronans Lendzman W:tt Berthell Mattzon i Mielby, effter förrige Tingz Uppsättelseden 30 Januarij sijdstlijdne, äskade doom öffwer Rasmus Frantzon på Kijwijk, för Bröstfelligheeten aff det hemman Lendzmannen åboor, 105 D:r S:M:t, Men Rasmus Frantzon förmodar blijfwa frij, af orsak, att han alleenast boodt på Annat åhr på hemmanet, och hemmanet sågh illa uth tå han fick dhet, och hade ståndit ödhe i Krijgztijden wijdh Ett åhrs tijdh, som Nämdemen:ne Wäll:tt Lasse Jonsson i Mielby och Swen Persson i Bestekilla betygade, och dess uthan at Sal. Johan Nilsson, uthi sijne sijdste åhr, intet reparerade på Gården.
  Och haffwa parterne Uppå Rättens tillfrågan inthet wijdare at andraga, Uthan äska Rättens Uthslagh.
  Resolutio
  Alldenstund förbem:te hemman som Lendzmannen nu Åboor, stodh ödhe, dhen tijdh Rasmus Frantzon dhet Emoottogh att beboo och bruka, och ille ähr bewijst, at han på dhet Någon frijheet Nutit fast mindre Någon Bröstfelligheet bekommit, Eller Arff effter sijn Sal. Förman och Moorfader Johan Nillsson tagit, Emädan effter honom inthet war annat änn stoor giälldh, dhessuthan Rasmus Frantzon eij längre warit wijdh hemmanet änn wijdh pass 2 åhrs tijdh, så at han dhenne stoore bröstfelligheet kunnat förorsaka, Uthan dhen mäst i krijgzåhren sigh tilldragit; Altså finner Rätten skähligt Rasmus Frantzon i dhetta fall Liberera, och Lendzmannen Wäll:tt Berthell Mattzon j det stellet till höga Öffwerheeten om Någon hielp till hemmanetz Uppkomst hafwa recommenderat.

  Samme dag Rijdefougden Wäll:tt Berthell Söffrensson Uppå sit Herrskapz Wälborne Fru Sophiae Krabbes wägnar, begärt Männ aff Tinget, at grandska dhen skogzskadan, som är tijmad på dhess Herrskapz skogar här i Häradet. Altså gafz der å Uppkräffwelse till Nämdemännerne W:tt Jöran Persson j Tiörnery, och Håkan Mårtensson j Bierneboda, som sig adjungera, Lars Arffwedsson j Bonntoffta, Måns Andersson, Nills Swensson, och Iffwar Trullsson ibidem, hwilkom förelägges etc.

  Anno 1686 den 12:te Maij, Tå det Ord:rie Sommarting medh Allmogen aff Ahlbo Häradt continuerade, i samptl: Rättens praesence.

  N:o 25
  Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon i Melby, Contra Gårdmannen Nills Nillsson Heerde ibidem, in puncto injuriarum, dheroom han begärar föra sijne instemde Wittnesbördh.
  Tå framstodh Bonden Måns Jonsson j Mielby, som effter aflagd Eedh betygade, at j Söndagz 14 dagar sedan om Medafftons tijdh, mötte han Nills Hyrde, på gatun, som sade sig wela gåå nider till Lendzmannen Berthell Mattzon, förmedelst Een Orichtig zedell han hade fått på koppskatten, effter Ryttarens Oluff Lustigs berättelse. Tå badh Måns Jonsson honom blijfwa dher ifrån, emädan Lendzmannen eij war hemma, Men han wille inthet lyda, uthan gick dijt, och sade han skulle haffwa richtigt quitt:s för sijne Penningar, Och lijtet effter kom Nills Hyrdes qwinna, och bad Måns fölga sig dijt nider, som han och giorde, tå Nills Hyrde sade sig wela haffwa richtigt quittens, Och att han hade leffwererat Swenborg 1 D:r Een gång och 2 mk een gångh, och hon swarade ja, det ähr sant, och haffwa I icke fått richtigt quittense, så skola i få När mijn Man kommer heem, Och så gick han uth medh sijn qwinna, och taltes eij mehra der om, och om Något förra war passerat, weet han inthet aff, eij heller Något wijdare j denne saak haf:r at wittna, uthan at Nills Hyrde war hoffliga druckin.

  Der Näst inkallades Bonden Trued Swensson j Meelby som effter afflagd Eedh betygade, at han gick förbij Hallegården, då stodh Ryttaren Oluf Lustig i Trulls Fayerssons Gatehuus, och kallade honom in, tå läste Oluff Lustig zedelen, och sade dhen war eij rätt i åhrstahlet, tå swarade Nills Hyrde sig wela haffwa rätt, för sijne Penningar, Om Lendzmannen ähr bättre änn Een Tiuff och een skiellm, så skall Jag haffwa rätt för mijne Penningar, och sedan sade han, antingen skall han wara Een skiellm eller Jag een skiellm, om Jag icke får Rätt för mijne Penningar, och war Nills Hyrde tå heelt drucken.
  Nemdemannens Wäll:tt Lasse Jonssons Tienstedräng i Mielby, effter aflagd Eedh betygade, at han satt och drack i Trulls Fayerssons gatehuus, och Ryttaren Oluff Lustig läste zedelen, som Nills Hyrde hade fått af Lendzmannen, och sade dher war mangell uthj, Tå sade Nills Hyrde, han skulle haffwa rätt för sijne Penning:r och wille gåå Nider till Lendzmannen, och Åke Mattzon badh honom blijffwa inne, och wille hålla honom, Men han sade, ästu karl till att hålla migh? Och gick dher medh uth ifrån dheem, och war heelt druckin, wijdare weet han inthet att wittna.

  Bonden Per Esbiörnsson j Mielby effter aflagd Eedh betygade sigh inthet wetta aff dhenne saak at säija, men hwadh hans Omyndiga Barn haffwa för honom berättta, kan han inthet säija effter.

  Qwinnan Mätte Jönsdåtter, som är hoos Lendzmannen till huusa, obeedigat berättade, at Nills Hyrde kom in i stugun, skreek och roopade, och sade at Lendzmannen hade giffwit honom Een orichtig zedell, och feelades 2 sk. der på, och han skulle haffwa rätt för sigh, och badh henne tag Bössan och skiuta ihiähl sigh, eller taga Wärjan at sticka ihiäl sig medh, och gick till Moor i huuset, och tog henne om Armerne, och sade, Jag haff:r inthet medh eder at bestella, Men woro Lendzmannen, så skulle Jag skiffta lijff och blodh medh honom, och tå kom Måns Jonsson inn, medh Nills Hyrdes qwinna, och finge honom uth, och hörde han Nills Hyrde säija, Jag är Een fattig dräng som arbetar för mijn föda, men Lendzmannen stiähl sig rijk, Tå sade Swenborg, du skallt wara Een Tiuff och skiellm till dhess du bewijsar det.

  Ther näst inkallades qwinfolket Anna Persdotter och effter Rättens föreläggelse Obeedigat wittnade att hon kom i dörren, tå Moder i huuset sade till Nills Hyrde, du skall wara Een skiellm och Tiuff till dhess du bewijsar det, och skreek och roopade, gick till Lendzmannens hustru, och tog henne om Armerne, Och sade, Jagh haffwer inthet med eder at bestella, Men hade Jag Lendzmannen hemma, så skulle Jag skiffta Lijff och blodh medh honom, och sedan kom Nills Hyrdes qwinna, och medh Måns Jönsson J Mielby, fick honom uth.

  Huusmannen Trulls Fayersson effter aflagd Eedh betygade, at han hörde Nills Hyrde säija, at han skulle gåå till Lendzmannen och haffwa rätt för sijne Penningar, och han tog een knippel wijd Christen Bengtzons huus, och gick nider medh, och wijdare weet han icke at wittna, Men Nills Hyrde war öffwer sigh drucken.

  Nills Hyrde her Emoot Mötte, och berättar sig warit öfwer drucken, och beder om Nådhe, och wijste opp zedlen, som lyder på 6 mk för koppskatten Pro A:o 1686.
  Cronans Lendzman W:tt Berthell Mattzon insinuerade sit klagomåhl, effter sijn hustrus relation, och i det öfriga äskar Rättens censur och uthslagh, lydandes dhet således, Ad acta lagdt.
  Resolutio
  Af dhe skähl in actis finnas pröffwar Rätten skähligt, det Gårdmannen Nills Hyrde, som medh berådde mode är kommen inn uthi Lendzmannens Wäll:tt Berthell Mattzons gårdh i Mielby, och uthi dhess frånwahru, dess hustru medh otijdige ordh bemött, böör lijda effter det 5:te Capitel Eedzöres Balken L:L medh 40 mk S:M:t bööter, såsom och för oqwädens ordh, dhem han i sijn dryckenskap uthkastat; och nu bedes om Nåde, at plichta effter Tingmåhleb: L:L 43 Capitel, 3 mk S:M:t medh 3 mk S:M:t Expenser, och sådant effter lagh eller wijdh Execution.

  N:o 26
  Oluff Jeppesson j Andrarum, Contra Anna Lars Ollssons på wärket, medh dhess Lagwärga, Angående Een omtwistad hoppa, förlijkat.

  N:o 27
  Måns Håkonsson och Mårtens Persson j Raskarum, Contra Jeppe Månsson Hoff ibm, Angående 6 D. S:M:t öffwer Räntta dhe betallt haffwa, och aff honom sedan till annat Rusthålldh är bortbytte, och i ty sit Öfwerskått sökia få tilbakars.
  Swaranden Mötte, och föregifwer sigh betallt Och bekåstat sådant på Monteringen, men doch till at undfly trätor, räckte han handh, at giffwa käranderne 9 mk S:M:t, och derpå räckte dhem bägge handh, hwar medh all twist exspirerar, och dhe inthe Mehra hafwa at klaga i dhetta fall.

  N:o 28
  Peder Jeppesson j Andrarum, instemdt Diverse, Nembl: Per Ollsson, Nills Mårtensson, Måns Nillsson, och Jöns Persson ibidem, Angående sijn gårdz ringheet, att wittna sijn sannningh.
  Cronans Lendzman swarade sigh inge ordres hafwa, att dhe wittnen må föras i dhette måhl.
  Resol.
  Differeras Inn till wijdare, och remitteras till General Gouvernamentet, at sökias förmedling, effter förrige deröffwer giorde ransakningh Och Jordereeffningh.

  Samme dagh Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck, Uppå Wälborne Hr Lawe Beckz wägnar, och effter sijdste Tingz Uppsettelse, sub N:o 24 fordrom doom öffwer Per Håkonsson j Stråå, förmedelst giälldzfordring effter zedell 11 D:r 24½ öre S:M:t fordrandes doom medh causerade Expenser.
  Swaranden Nu som förra sig absenterat, och icke sigh infunnit till geenmähle, Men Nemdemannen Wäl:tt Per Jönsson j Saxhusa berättar sig sagdt honom till, effter Rättens föreläggelse, at han till dhetta Tingh skulle Möta.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Per Håkonsson j Stråå, som nu på twenne Tingh suttit öffwerhörigh, och eij welat komma till geenmähle, Eller för sigh betallt haffwer, böör betala dhe sigh debiterade 11 D:r 24 ½ öre medh 1 D: S:M:t Expenser effter lagh, Eller lijda Execution.

  N:o 29, 30, 31
  Wälborne Fru Elsa Frijs, Contra Diverse in Puncto debitj, Fullmächtigen Mons:r Johan Noorbergh berättar, at Wälborne Fruen giffwit dhem samptl. dilation, emoot undfångne reverser.

  N:o 32
  Wäll:tt Jöns Rasmusson Uppå Wärket, Contra Per Håkonsson j Stråå, in puncto debitj, käranden giffwit dilation.

  Samme dag för Rätten framkom Jacob Casparsson j Bonnerum, och Uppwijste Een städzmåhls zedell af Wälb:ne Fru Sophiae Krabbes Fullmächtige, Befallningzm:n W:tt Berthell Söffrensson, på 1/8 hemman dher sammestädes, som han aff ödesmåhl Upptagit på 4 åhrs frijheet, och fick han dherå Tingz Attest effter Nämdens inquistion, at å dhen platzen eij funnitz sticka eller stake, wijdh Anträdandet.

  N:o 33
  Sal. Knuth Perss:s Arffwingar i Christianstadh, contra Suhne Håkonsson j Skiberup, in puncto debitj, förlijkat.

  Samme dag inkommo Nämdemännerne Wäll:tt Per Gregersson i Torrestru och Nills Persson j Rörum, som tillijka medh Peder Thommesson och Swen Jeppesson ibidem, woro igåår aff Rätten Uthskickade, at erfahra och sig informerade giöra, på hwilkens grundh det gatehuus är beliggandes, som Peder Hansson j Rörum förmehnar liggia till Nills Anderssons gårdh ibidem, och i dhess Rusthålldh. Och berättade dhe Eenhelligen, at dhe intet annorledes skönia kunna änn ju bem:te gatehuus, som Matthis Larsson nu för tijden åboor, är beliggiandes till förbem:te Nills Anderssons Gårdh, och sålunda borde höra till Peder Hanssons Rusthålldh, hwilket dhe medh swoornom Eedhe stadfästade, och Per Andersson deröff:r begärade Tingzattest, den Rätten eij kunnat denegera.

  Samme dagh hustro Sissela Sal. Hr Pers j Meelby begärt Männ aff Tinget, som kunde Taxera Bröstfelligheeten på Ett huus aff hennes Rusthålldh och Hulegårdzplatzen, som Esbiörn Lasson åboor, och hon gierna åstundar haffwa till Rusthållet igien, hwar till Nominerades dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup, och Nemdemannen Wäll:tt Måns Frennesson i Ellmhult, som sig Adjungera Nills Esbiörnsson i Mielby och Mårten Oloffsson ibidem, sampt Peder Frennesson i Swijneberga och Jöns Ollsson ibm.

  Dhesse Männ i lijka måtto at besee ett huus, som Lasse Mårtensson j Mielby praetenderar stå på dess Rusthålldh, som dhe finna förswarligit.

  Samme dagh förordnades Nemdemännerne Wäll:tt Lasse Jonsson i Mielby och Swen Persson j Bestekilla sig at adjungera Håkan Arffwedsson j Ågarp, Hans Persson i Meilby, Erik Mårtensson och Rasmus Nillsson ibm, till att granska Bröstfelligheeten på Byfougdegården i Kijwijk, och dhen Specialiter i Penning:r Taxera.

  Samme dag Nämdemännerne Wäll:tt Måns Trulls: j Brösarp och Per Jönsson i Saxhusa aff Rätten förordnades, sigh at adjungera Anders Jonsson i Andrarum, Nills Mårtensson, Måns Giöng och Oluff Jeppesson ibidem, till att grandska Bröstfelligheeten Oppå Corporalens Mannhafftig Jonas Månss:s, Fahnejunkerens Gabriels i Bröserup, Rusthållarnes och Ryttarnes, Berthell Kråkas, Oluff Qwist, och Nills Skateboos Rusthålldzhemman effter medgifne Taxt.

  Samme dagh Uppå Cronans Befallningzmans Wälb:de Zach: Stobaej begiäran, aff Rätten förordnades dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup, som sigh adjungerar, Nills Månsson j Rafflunda, Mattz Bock och Giöde Larsson ibidem, at grandska dhe 2 fierdingzhemman j Tosterödh, och dess Bröstfelligheet Specialiter i Penning:r Taxera.

  Samme dagh Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon j Mielby begärade Wärderingsmän aff Rätten, at Taxera någre gamble Sängekläder dhen hustro Kirstina Sal. Johan Nilssons j Mielby af nödtwång uthfordrar, och som sijne egne Annamma will, hwilke aff Nämden wärderades, Nembl:
  Een lijten gammall sängdyna D:r 1:
  1 lijten dito huffwuddyna :16
  1 gammallt lerfttz lakan 1:
  1 gammallt Pudewahr :12
  För dhesse wahrur, som Enkian Nu annammade Lendzmannen Wäll:tt Berthell Mattzon will wara krafweslöös, det Rätten honom asseurerade såsom dhet ähro hennes Egne.

  Upplyysningar,
  Nills Andersson j Rörum låter Upplysa Een bruun skömblet föllia, om 2 åhr, och hwijt å dhen Eene baakfooten, som i effterhöst 1685 är dijtkommin, at ägermannen Må dhen kunna igienfå.

  För pijgan Anna Rasmusdotter j Sochnen Elljarödh och Luderödz Byy, är bortkommin Een Blackhielmet stut medh hwist märcke, förledet åhr, Om Missommars tijdh, som ähr i fierde åhr, och märckt medh håhl igönom bägge öhronen, hwem som herom kan giffwa kundskap, hans omaak will ägormannen förskylla.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 1520-1670 (AID: v217883.b1520, NAD: SE/VALA/0382503)

  /…/ – anger att mer text finns att läsa i originalet/källan.

  © Magnus Lindskog, 2015