1687 höstting Albo

  Anno 1687, den 28 Novembris, hölltz Ordinarie HösteTingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, Närwarandes Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, medh tillförordnade Häradz Nämbd, Nembl:

  Dommaren, Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup,
  Nembdem:n W:tt Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson i Ellmhult,
  Jöran Persson j Tiörnery,
  Nills Persson j Rörum,
  Måns Trullsson i Brösarp, Siuuk
  Håkan Mårtensson j Bierneboda,
  Lasse Jonsson j Mielby,
  Per Jönsson j Saxhuusa,
  Swen Persson j Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,
  Jakob Gudmundsson j Grefflunda.

  N:o 1
  Hospitals-klockaren Söffren Persson, Contra Isaach Tidemansson på Kijwijk, Angående giälldzfordring 10½ D:r S:M:t, förmedelst Caution till Hr Borgemester Petrejum, Betallt.

  N:o 2
  Pastoren i Mielby, Ehrewyrdige och Höglärde Hr Magister Oluff Noordström, contra Bonden Lasse Månsson j Torup, Angående Tijonde=praetention som Hr Pastoren requirerar in Naturâ och i kärffwan, till föllia aff Kongl. M:tz Allernådigste förordningar.
  Swaranden Mötte, och berättar sigh aldrig giffwit Någon Tijonde till Hr Pastoris Förmänn, Uthan allenast åhrligen 1 skeppa Rågh och 1 lamb, Och det samma ännu framdeles begärar måtte fåå hålla sigh wijdh.
  Rätten tillfrågade Lasse Månsson j Torup, om han icke giffwer Tijonde till Kyrkian och Cronan, som han för Tijonde=sättningen inthet giffwit hafwer,? Der till swarade han sigh giffwa till kyrkian, 7/8 sk, Rågh och 7/16 sk, korn, och till Cronan dito lijka myckit.
  Pastoren begärar han måtte giffwa Tijonden j kärfwan, äffwen så wäll som dhe andre hans Socknemänn giordt haffwa och giöra, och äskar doom j saken, medh causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Bonden Lasse Månsson i Torup betahlar till sijn Siälesörgare, Ehrewyrdige och Höglärde Hr Magister Noordström, till föllie aff Kongl. May:tz AllerNådigste Tijonde Placat de Anno 1681 d 8. Februarij sijn Tijonde uthj kärffwan, med annan Prästelig Rättigheet, som samma Placat förmåhr och innehåller, Compensatis Expensis.

  Samme dagh förestelldes Allmogen, Kongl. May:ttz AllerNådigste willia och Mehningh om Brandstudz erläggiande, och hwadh uthskott dhe wela wällia och Nampngiffwa, i fall dhe om detta ährende skulle blijffwa niderfordrade till Mallmö ännwijdare at sluta? Tå dhe begärade dilation sigh medh hwar annan här öffwer at beråådslåå, och sedan wela giffwa sijn underdånigste skrifftelige förklaringh.

  N:o 3
  Pelle Truedsson j Brösarp, Contra Diverse för giälldh och Arff Nembl. Jönns Larsson j Bröserup för Een kopparkittell 2 D:r 4 öre.
  Swaranden tillståår sigh bekommit kittelen aff Pelles hustru Hanna Trullsdotters handh, men han war allenast Ett sendningebud ifrån sijn Swägerfader Måns Myra i Myrestadh, som nu boor i Ohnslunda, som hade giordt kiöp medh Pelle om kittelen på socknens wägnar, och kittelen bleff Leffwererat till Militien på Nygårdh, berättandes, att heela socknen skolat betahla kittelen, dock at Undwijka wijdlyfftigheet, räckte Jöns Larsson och Nills Månsson handh till käranden, at betahla kittelen till tridie Juledagh nästkommande, Eller och at lijda Execution, medh der aff flytande Expenser.

  Idem, Contra Oluff Nillsson j Bröserup, Angående giälldzfordringh 6 mk S:M:t för Een sijda fläsk, som kom till Nygårdh. Oluff Nillsson swarade sigh inthet wetta aff dhenne fordring at säija, eij heller weet sig at wara Pelle Truedsson Något skylldigh.
  Pelle Truedsson föregifwer, at Bymännerne Nogh weta beskied derom, men dhe wela inthet tillståå sanningen, och i ty låter han dher medh beroo, hoppandes att Gudh Uppfyller hans skada.

  Idem, Contra Mårten Persson i Bengtemölla, Angående 20 öre S:M:t, och 1 skeppa Rågh.
  Swaranden mötte, och Neekar sigh wara Någon giälldh skylldigh, och deröffwer, effter kärandens heemskiutelse, giorde sijn saligheetz Eedh, och således Actionen cesserar.

  Idem, Contra Offe Persson j Bosarp, Angående Arffs praetention, Een ny hampelerffz skiortta, och Ett pahr Wallmarsbyxor, och Een dehl penningar i Mallm, Swaranden Neekar till skullden, och effter kärandens heemskiutelse giorde sijn Saligheetz Eedh, at han icke det ringiaste haffwer inne hoos sigh aff Pelle Truedssons Arff, hwar medh Actionen cesserar.

  Idem, contra Bengta Sal. Nills Bengtzons i Brösarp och sohnen Bengt Nillsson ibidem, in puncto debitj 4 D:r S:M:r, härflytande aff kyrkioräkning, som Sal. Nills Bengtzon blijffwit skylldigh, fordrandes betahlning eller och quittens.
  Swaranden Uppwiste et quittens aff Christen Murare Uthgifwit, uthan något åhretahl, hwar aff Pelle Truedsson gafz vidimerat Copia, och saken ad interim Upphörer.

  Samma dagh bleff Eeden, som ifrån Kongliga Götha HoffRätt, aff dato d 27. Aprilis nästlijdne, ähr nidersänder, samptl., Dommaren och Nämdemän föreläsin, Måns Trullsson j Bröserup undantagandes, som ligger siuuk, och dhe öffrige bem:te Eedh fullkombligen praesterade, Och Haff:r Lagläsaren dhen samma afflagt på Wästra Göngz Häradtz Tingh.

  Dito Upplästes
  1. Kongl. May:tz Allernådigste Resolution och Förklaringh, daterat Stockholm d. 28 Maij Nästlijdne öff: lagsens rätta förstånd i åthskillige måhl, emillan Debitorer och Creditorer, sampt medh Cessione Bonorum.

  2. Kongl. May:tz Placat Angående Humblegårdars inrättande, till dhess dhe blijffwa åthminstone 200 st stängier, hwarest tienligh och dugelig Jordh finnes, dat. Stockhollm d 10. Julij 1687.

  3. Kongl. May:tz Placat om Barnemordh, dat. Stockhollm d 15. Novembris 1684.

  Anno 1687 den 29 Novembris, Continuerade det Ordinarie Höste Tingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence.

  Samma dagh Wälborne Hr Ryttemestaren David Christoff Mont de Gommerie sigh beklagade, hurulunda Steenshufwudz skogh, af omkringliggiande Naboer Obilligen uthhugges, och giärderne niderbrytas, begärandes at sådant wederbörande måtte ahntydas, dhet dhe wijdh påfölgande straff sigh ifrån sådant enthålla; Altså bleff Nemdemannen W:tt Nills Persson i Rörum aff Rätten befallat, Rörums och Wijkz Åboer härom till kiönna giffwa och åthwahrna, dhet dhe hädan effter sigh affhålla ifrån sådane giärders Niderbrytande och olaga skogzhuggande på Steenshufwudz skogh, wijdh påfölgande straff, som icke Allenast dhesse, uthan och alle wederbörande länder till effterrättelse.

  N:o 4
  Pastoren i Mielby, Ehrewyrdige och Höglärde Hr Magister Oluff Noordström, låtit lagligen instembna Diverseat tillståå sijn sanningh, hwadh Tijonde som i fohrna tijder ähr Uthgiffwin aff Herregården Swabeshollm, till Kyrkioheerderne i Mielby.
  Ryttemästaren Wälborne Hr David Christoff Mont de Gommerij war tillstädes, och tillspordes, Om han hade Något säija dher emoott, medh mindre iu Hr Pastoren måtte få sijne wittnen afhörde,? Swarade Hr Ryttemestaren sigh inthet haffwa at säija dher emoott, eij heller taga sigh der aff, dock at han war till frijdz medh, att wittnen måtte föras, Och togh han dher medh affträde.
  Tå framstodh Bonden Nills Nillsson j Swijneberga Een Man aff 60 åhrs ållder, och Eedeligen betygade att för 40 åhr sedan, tå han war hemma hoos sijn Sal. fader Nills Nillsson j Swijneberga, som war i Sahl. Hr Hindrich Hwittfeldtz tijdh, hwilken war dhess rätte Herrskap dhe tijder, bleff han befallt aff Christen Ladufougde att taga på Swabeshollms loga 2:ne Tunnor Rågh, hwilke han, tillijka medh drängien Bengt Boose, som tiente Näst Upp till hans Sahl. fader, förde till Prästegården, och Bengdt Boose förde dijt samme tijdh 2 Tunner korn, som skulle wara PrästeTijonde, Och såg han, att Prästen samma tijdh skreef det aff i sijn Book, och måhltes bem:te Spannemåhl på Swabesholm medh struket måhl.
  Sedan inkallades Bonden Rasmus Nillsson i Mielby, Een Man aff några och 60 åhrs ållder, som Eedeligen wittnade, at Ohngefehr för 40 åhr sedan, tå han tiente j Mielby Prästegårdh i samfellte 10 åhrs tijdh, weet han, at der leffwererades Tijonde ifrån Swabeshollm i Prästegården, åhr ifrån åhr, Men huru myckit der leffwererades, weet han icke, eij heller huru länge sedan Swabeshollm ähr bygd worden som Nills Nillsson det icke heller wetta kan.
  Nemdemannen Wäll:tt Lasse Jonsson j Mielby, Eedeligen betygade, effter Frende Anderssons ordh j Mielby hwilken ähr öffwer 90 åhr gammall, och för ållderdooms swagheet icke kunde komma hijt till Tinget, men berättade för honom, att uthi dhe danskas tijdh, Och tå Sahl. Hr Jöran Swab bodde på Swabeshollms Gårdh, lät han föra Tijonden Nider till Prästegården men huru myckit, nämde han icke, Men i Sahl. Hr Axell Sparres tijdh, weet Nemdemannen siellf at Tijonden bleff leffwererat till Kyrkioheerden Sahl. Hr Per i Mielby j kärffwan, någre åhrs tijdh, ifrån Swabeshollms Herregårdh, och j Swen Erlandsohns tijdh yttes och Tijonden ifrån Swabeshollm i kärffwan. Öffwer alt detta äskade Hr Pastoren Tingzattest, som Rätten eij kunnat denegera.

  N:o 5
  Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk, Contra Isaach Tidemansson och Per Jeppesson för oloffligit öhlsälliande, doch will han cedera sijn Rätt, i fall dhe här effter taga sigh till wahar, som dhe och uthloffwade, Och i fall dhe skulle offtare der medh warda beträdde, blijffwer dhetta dhem ock Uppreepat, som wederbörande länder till rättelse, och her effter Tingzattest eij kan wägras.

  N:o 6
  Weedefougden Söffren Nillsson på Ahlunwerket Contra Måns Göngh och Oluff Ståhl i Andrarum in puncto debitj 5 D. 6 öre S:M:t, derom dhe instemde wittnen, Nills Mårtensson och Per Ollsson j Andrarum insendt sijn skrifftelige attest, at Sahl. Oluff Nillsson inthet war skyldig Enkian hustru Anna Sal. Lars Ollssons j Brygghuset, så lydandes, ad acta lagdt:
  Måns Göngh här emoot Mötte, och swarade, at hans Sal. Br Oluff Nillsson, war hustru Anna Sal. Lars Ollssons intet skylldigh, derom Een skrifftel. Attest Upplästes, så lydandes, ad acta lagd:
  Änn wijdare berättar Måns Göngh, at dhenne giälldh på skifftet i förleden Wååras icke bleff Angiffwen.
  Resolutio
  Differeras till laga probation å Nästa Tingh.

  N:o 7
  Idem, contra Helge Åkesson i Saxhuusa, Angående giälldzfordringh 16 öre S:M:t
  Swaranden insinuerat sijn Skrifftelige Exception medh Bonden Lars Nillsson i Saxhusa, at han inthet ähr skylldigh, så lydandes, ad acta lagd:
  Differeras till Nyy citation, och laga probation.

  N:o 8
  Idem, Contra Samuel Persson i Gerstorp, in puncto debitj. förlijkat.

  N:o 9
  Pastor och Praepositus i Rafflunda, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius, contra Bonden Anders Nillsson i Rafflunda, Angående Leija aff Een oxe 6 sk, Spannemåhl Rågh och Korn sampt betahlningh för stutens wärde, som bleff förkiörder och döddes, derom Libellen så lydandes, ad acta lagd:
  Wijdare refererar Hr Pastoren sigh på WittnesBördh, Tå framstodh Bonden Tyge Nillsson j Skiberup, som Eedeligen betygade, at han war här på Prästegården och arbetade, dhen tijdh Oxen bleff Uppskurin, Och war frijsk i hiernan, leffwer och Lunger, Men i småtarmarna war thet Något swart och wätskachtigt, och war Oxen änntå icke rätt illa till pass, Uthan så medellmåtigh.
  Gårdmannen Anders Hwijt j Skiberup, Eedeligen betygade lijka ordh, som Tyge Nillsson wittnat haf:r, Swaranden mötte, och begärar dilation, at föra Wittnesbördh, huru han haffwer handterat Oxen, och at han dhen intet haffwer förkiördt.

  N:o 10, 11
  S:r Jacob Spicker aff Hamburgh, Uppå S:r Berent Thams wägnar i Köpenhambn, contra Wälborne Fru Elsa Frijs effter Transport, in puncto debitj 321 rD:r 35 öre S:M:t Capital och interesse, deröffwer insinuerades praetentions Räkningh, cum allegatis Lit. A. B. C. D. E. F. och G. så lydandes, ad acta lagde.
  Änn praetenderades á part förtährning för Hr Jacob Beck och Jungfru Barbara 4 ½ weka á 6 rD:r och för Anna Rasmusdotter dito in alles 10 rD:r, Och för Logement 9 rD:r, som in Summa Uthföres uthan bewijs rD:r 46.
  Wälborne Fru Elsa Frijs wijdh sijn Tienare Måns Robbert inskickade sijn skrifftelige Exception på sijne Egne och sijne k: Barns wägnar, deruthi sökies dilation, effter dhe deruthinnan anförde skähl, så lydandes, ad acta lagd:

  N:o 12
  S:r Jacob Spiecker, effter S:r Berent Tahms Transport aff Köpenhambn, dat. d 5. Maij 1687. sampt laga citation, Contra Wälborne Hr Jacob Beck in puncto debitj 1075 rD:r 12½ öre S:M:t, effter Praetentions Räkning cum allegatis Lit. A. B. C.

  N:o 13
  Idem, contra Wälborne Hr Lawe Beck, in puncto debitj, effter praetentions Räkningh, 372 RD:r 32 öre S:M:t, cum allegatis.
  Änn wijdare insin:de S:r Jacob Spieckers Een Expense Räkningh på 300 rD:r effter S:r Berendt Thams Transport af d 17 Augustj 1687. Item Een annan sedermerha giordh praetentions bekostningh till d 28 Novemb. 1687 på 50 rD:r, fordrandes S:r Jacob Spiecker doom aff Rätten Uthan wijdare prolongation och Upphålldh, effter insinuerade skähl och pure förskrijffningar.
  Rätten tillsporde S:r Berent Tahmn, om han icke haff:r fått Ahluun, Oxar och fambnewedh, på Räkningh, aff desse Obligationer, eller Något annat?
  Swarade S:r Tam sig fuller haffwa fått Een gång 4 Tunner Ahluun, Een gång ett pahr Oxar, Och Een gång för 4 á 5 rD:r weedh, men sådant kommer inthet wijdh Obligationerne, uthan ähr á part, hwar emoot dhe och bekommit aff honom Annat igien, och will han deröffwer medh dhem Liquidera, om dhe Någon skählig Contra=praetention haffwa kunna, Men fordringarne ähro numehra Transporterade ifrån hans hand, till S:r Jacob Spiecker.
  Resol.
  Rätten finner Nödigt detta Wälborne Fru Elsa Frijs och hennes k: Barn communicera, och sendes medh Måns Robbert Copier och wijdare swar att inhempta, tå sedan skall skiee sluut, så wijda giörligit ähr.

  Samme tijdh Wäll:tt Jöns Christensson Hästebeck för Rätten framkommit, och effter förrige Tingz Uppsättelse d 6 Maij sijdstlijdne, äskade doom öffwer Mons:r Daniel Croningh, medh alle der aff flytande Expenser och skadeståndh
  Mons:r Croningh begärar dilation sig skriffteligen at Exponera och förklara, till Nästa Tingh, såsom han tillförrende haffwer warit i laga förfalldh j Cronans ährender, och icke weet hwadh i saken angiffwit och passerat wara kan.
  Resolutio
  Rätten städier dilation.

  N:o 14
  Gregers Månsson i Grefflunda, Contra Arffwast Clemmetzon i Hiellmerödh, Angående Een borttkommen wallmarsjacka, som fordras. förlijkat och igenfunnin.

  Dito Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus låtit publicera.
  1. Hans Excell:tz Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens, Högwälborne Hr Baron Rutger von Aschebergz ordre aff d 26. maij, angående Måhl och wichtz inrättande, och alle O=ordningars affskaffande.

  2. Dito Ordres aff d. 3. Martijj 1687. at allt Riiderskapet skall inleffwerera sijne Jordebööker, och 2:ne Exemplar Russtienstlängder hwart åhr in Martio.

  3. Itererades Kongl. May:tz Aller Nådigste willia, at ingen måtte Underståå sigh directe inkomma till Hans Kongl. May:tt här ifrån Landzohrten medh sijne Suppliquer, medh mindre dhen samme sigh först Ahngiffwit wijdh General Gouvernamentet Eller doomstohlerne.

  4. Upplästes Copia aff Kongl. Liquidations Commissariernes skrijffwelse aff d 29 Augustj 1687, at inge private ährender Upptagas skole i Kongl. Cammaren för tillkommande den 1 Sept. 1688.

  Dito insinuerades Een afsicht på Bröstfelligheeten aff Wälbetrodde Hr Inspectoren Dimbergz Tienstehemman, så lydandes, ad acta lagd: Och wittnade Nämdem:n W:tt Per Gregersson j Torrestru, på sijne och dhe adjungerades wägnar, at dhe etc.

  N:o 15
  Rasmus Frantzon på Kijwijk, Contra Mårten Persson i Bengtemölla, Angående Een koo han skulle föda åth honom emoot 1/8 Torsk, och emedan koen föregiffwes wara störtt, äskar han huuden igien.
  Mårten i Bengtmölla mötte, och säger, hunderne åto Upp både huuden och koen, som han förskiuter sig till wittnesbördh till Nästa Tingh, som consenterades.

  N:o 16
  Wäll:tt Magnus Krabbe wijdh Ahlunewerket, Contra Mårten Persson j Bengtemölla in puncto debitj 3 D:r S:M:t låhnte Penningar, hwar Emoot han haffwer ett skiörtt till underpant, som Nu för Rätten Uppbiudes, och äskas doom på Uthlagde Penningar, medh causerade Tingz=Expenser. Mårten Persson tillståår skullden, och will betahla wijd lägenheet.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Mårten Persohn i Bengtemölla betahlar till Wäll:tt Magnus Krabbe sijn bekände skulldh 3 D:r S:M:t medh 1 D:r dito Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 17
  Arendatoren Wäll:tt Poffwell Otter på Cronowalldh, Contra Diverse i Bröserup Sockn, deribland Mårten Persson j Bengtemölla, in puncto debitj 6 D:r S:M:t.
  Swaranden Neekar giällden, men Käranden säger at giällden warit 7 D:r, och der på haffwer han betallt 1 D:r medh Bödkertimmer, Men käranden förskiuter sigh till Wälb: Hr Lieut. Dahlepihls Wittnesbördh, om bem:te 7 D:r S:M:t, i ty ad intorim differeras.

  N:o 18
  Pastoren Hr Lars Aquilonius i Rörum, contra Måns Pedersson och Christen Alexijsohn i Rörum, in pto debitj, Nembl. Måns Persson 15 D:r S:M:t och Christen Alexijsohn 16 D:r S:M:t
  Käranden haffwer sielff gifwit dilation till Nästa Tingh, cum reservato, tå at fåå doom, i fall i medler tijdh eij clareras.

  N:o 19
  Ladufogden Wäll:tt Nills Sohnesson på Ousby gårdh, contra hustru Anna Sal. Lars Ollssons medh dess Mann Söffren Nillsson, Angående 2:ne öök som praetenderas, derom Libellen bleff Uppläsin, så lydandes, ad acta lagd: Swaranden begärar see dhen påberoopade handskrifften, och j medler tijdh dilation i saken, som Rätten samtökte.

  N:o 20
  Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson på AhluneWärket, genom Weedefougden W:tt Jöran Jönsson, in puncto debitj Contra Diverse i Bröserup Sockn, förlijkat.

  N:o 21
  Idem, Contra Lasse Nillsson i Giärstorp in pto debitj 10 mk S:M:t,
  Swaranden absens, och berättas wara flöttiat ifrån Häradet i förlijden höstas, Differeras till Nästa Tingh, och tå att gåå doom, så framt han finnes här i Häradet.

  N:o 22
  Idem Contra Måns Jonsson i Elljarödh, in pto debitj 15 D:r S:M:t, Johan Erlandsson 9 mk, och Nills Esbiörnsson 2 D:r.
  Måns Jonsson ähr icke lagligen stemdh, at see aff Citationen, för Nills Esbiörnsson Caverar Befallningzmannen Stobaeus, och Johan Erlandsson ähr i Cronans ährender, i ty Differeras.

  N:o 23
  Wäll:tt Hans Gråå i Christianstadh, Uppå Sahl. Knuth Perssons Arffwingars wägnar, Contra Anders Frijs i Rafflunda in pto debitj 2 D:r 2 öre S:M:t.
  Swaranden Mötte, och Uppwijste Wäll:tt Hans Gråås quittens aff d. 25 octobris 1687 sigh betallt 1 D:r 28 öre S:M:t och wijdare eij wara kraffd, eij heller skyldigh.

  N:o 24
  Ingell Påhlsson i Munslunda, Contra Per Håkonsson i Stråå, in puncto debitj 7 D:r S:M:t och Lars Hahne 3 mk. Förste swaranden absens, och Lars Hane haff:r betallt. Förelägges at mötha till Nästa Tingh, bem:te Per Håkonsson i Stråå, Eller och tå at gåå doom.

  Anno 1687. den 30 , Novembris, Continuerade det Ordinarie Höste Tingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  N:o 25
  Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Mossenius i Andrarum, Contra Diverse sijne socknemän, för resterande Tijonde, förlijkat.

  N:o 26
  Sanct Oluffz Socknemänn, Contra Oluff Arfwedsson och Swen Pedersson j Moselycke, Angående någre injurieuse ordh, emoot heela Sancht Oluffz Sockn, derom dhe begära föra sijne wittnen.

  N:o 27
  Swaranderne Mötte, och instemdt Diverse om bem:te Uthtalade ordh at tillståå sijn sanning, och bekienna dhe sielfwe, att dhe hafwa hördt aff Torkel Lasson i Wantarödh, som skulle Pastoren Hr Oluff Axtorp talat något injurieust emoot sijne Socknemänn.
  Torkell Lasson i Wantarödh neekar icke sigh sagdt orden för Swen Pedersson och Oluff Arffwedsson, och han hördt dhem aff Anders Gudmundsson i Hollmana, uthe på Sancht Oluffz Prästegårdh, och Peder Jeppesson tillståår sig sagdt samme ordh för Oluff Arffwedsson, och äffwen hördt dhem aff Anders Gudmundsson.
  Måns Frennesson i Ellmhult på socknens wägnar begiärar orden måtte förklaras och wittnen affhöras.
  Resolutio remissorialis
  Alldenstund denne saak synes Angåå Pastoren dhen Ehrewyrdige och Wällärde Hr Oluff Andersson Axtorp, dy underståår sigh Rätten icke, honom ostemdan, någre Wittnen att afhöra, Uthan finner skähligt käranderne till Forum Ecclesiasticum remittera, sijn Action emoot sijn siälesörgare, medh wittnens förhöör, lagligen at prosequera!

  N:o 28
  Nills Oluffsson j Stubberödh, contra Peder Nillsson i Swijneberga, Angående 3 mk S:M.t Rootepenning:r. Swaranden Absens, plichtar 3 mk, och förelägges at Mötha till nästa Tingh. och tå at gåå doom.

  N:o 29
  Idem, contra Jönns Wäboo i Söstorps huus, in puncto debitj 2 mk S:M:t som resterar på 4 st fåår han haffwer bekommit.
  Swaranden absens, plichtar 3 mk och förelägges Mötha till Nästa Tingh.

  N:o 30
  Pastoren Hr Oluff Axtorp i Sanct Olufz Sockn contra Nills Krook i Bröserup för Helgoneskyldh pro Anno 1679 1 sk. Rug á 3 mk och 1 sk. korn 2 mk.
  Swaranden mötte och berättade sigh samme åhr inthet haffwa såådt, och der till medh warit hellt Uthplundrat och förarmat, dock lijkawist samme åhr giordt någre dagzwerker till sijn siälesörgare, Elliest wittnade Nämden, att bem:te Nills Krookzsons willkohr sådant war, som han haff:r angiffwit, och således han ifrån Hr Pastoris tillmähle Libereras.

  N:o 31
  Idem, Contra Anders Oluffsson i Gräfflunda, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 32
  Idem, contra Suhne Oluffsson j Skiberup, in puncto debitj, förlijkat.

  Dito företogz Een Uppsatt saak, emillan Probsten och Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas i Rafflunda och Anders Smedh j Brunnswijk, Angående Een Nyy Eekekijsta medh kupot lock, som han skulle beslagit, och der Uppå Uppburit 2 D:r Penningar och 4 sk, Rug á 2 mk skeppan, fordrandes Hr Probsten sijne Penningar igen medh kijstan, samt Causerade Expenser. Swaranden Nu som tillförrende absens.
  Resolutio
  Alldenstund Anders Smedh j Brunnswijk, effter Nästföregångne Tingdagz Uppsättelse, icke har sig innstellt at giöra richtigheet, för dess aff Probsten, Ehrew. och Wällärde Hr Jona Nericio Emoottagne kijsta, och Uppbuhrne arbetzlöhn, 2 D:r Penning:r och 4 sk. Rugh, á 2 mk skeppan, Uthan Hr Probsten dhe samma nu återfordrar; Altså finner Rätten skähligt, det han böör samma omtwistade kijsta jämpngodh, sampt medh Uppbuhrne arbetzlöhn restituera, och dess uthan betahla 6 mk S:M:t Expenser effter Lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 33
  Arendatoren Wäll:tt Poffwell Otter på Cronowaldh, contra Diverse in puncto debitj, der af somblige betallt, och part ähro Dilationerade af Käranden sielff, och nu allenast Exigeras betahlning aff Per Jeppesson i Andrarum 1 D:r 14 öre, Gårdmannen Rasmus Falk i Illstrup 4 D:r 16 öre, Oluff Persson i Illstrup effter obligation af d 1:te Decembris 1683 för Een häst 5 D:r.
  Swaranderne absentes, förelägges Möta till nästa Tingh och tå att gåå doom, som Nemdemannen W:tt Per Jönsson dhem haff:r at tillkiänna gifwa.

  N:o 34
  Idem, Contra Diverse i Ellgarödz Sockn, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 35
  Idem, Contra Diverse i Fullstoffta Sockn, in puncto debitj, förlijkat.

  Dito företogz Een Uppsatt saak, emillan Probsten Hr Nericium, och Bonden Anders Nillsson i Rafflunda, Angående Een dödan Oxe som han hade leijt och misstenkes haffwa förkiördt, derom Bonden willa föra wittnen.
  Tå framstodh Bonden Mattz Persson i Rafflunda, som Eedeligen betygade, at han inthet kan säija Eller Wetta, det hans Naboo Anders Nillsson ibidem, obilligen Och olagligen haffwer kiördt Eller drijffwit Hr Probstens stuut, Ty han sågh huru han kiörde, ifrån Wååren han begynte rijsta, och in till dess han hade korn såådt, och skulle såådt Boghweete.
  Bonden Per Ring i Rafflunda, Eedeligen betygade att hans Naboo Anders Nillsson och han kiörde hwar på sijn åker på Linderödz håhlan, och war det Natten förr änn stuten bleff wåker, Och syntes ingen skada på dhen samma, om afftonen tå the släppte ifrån Åhret, och gingo dhe uthe om natten, men om Morgonen dhe skulle taga stuterne Upp igen, så war stuten Oppe i Diekna krook, och när han kiörde dhen Eett fiät fram, gick dhen 2:ne steegh tillbakars och stirrade medh huffwudet, och lades inthet ook på honom sedan. Käranden äskar doom medh causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt det Bonden Anders Nillsson i Rafflunda, till föllie aff Köpmåhleb. L:L: 8:de Capitel, antingen betahlar till Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonam Nericium den leijde oxen, effter mätismann ordum, sampt leijan, och 1 D:r S:M:t Expenser, Eller och till Nästa Ting sigh medh 12 Manna Eedh purgerar, at han inthet warit wållande i Oxens dödh, Och dess uthan på dhen händelsen erstatter Oxeleijan medh 1 D:r S:M:t Expenser.

  N:o 36
  Probsten Hr Nericius, contra Nills Swensson i Torup, in pto debitj, Een Tunna låhnekorn A:o 1673, han haf:r bekommit at såå, á 3 mk skeppan. Swaranden Absens, plichtar 3 mk, och förelägges möta till nästa Tingh.

  Dito företogz den igåår Uppsatte saak, Närwahrande Wälborne Hr Jacob Beck och Rådhmannen Peter Noorbergh, Angående S:r Berent Tams giorde Transporter, till S:r Jacob Spiecker, på Diverse praetentioner hoos det Adelige Beckiske Huuset, Och haffwer Wälb:ne Hr Jacob Beck, Uppå R:s tillfrågan, inthet lijka myckit till hweem skullden betahlas.
  Wijdare insinuerade fullmächtigen S:r Noorberg Een Förklaring öffwer Påsterne, och hwadh dher på lefwererat ähr som bleff Uppläsen, så lydandes ad acta lagd: Och haffwer Hr Noorberg Uppå Rättens tillfrågan icke heller något att säija emoot dhe Transporter, som Wälb:ne Fru Elsa Frijs och dess k: döttrar Angåår, och i det öfriga förmoda Swaranderne Niuta dilation till Nästa Tingh.
  Käranden, S:r Jacob Spiecker äskar Rättens Uthslagh Uthan wijdare prolongation, och hwadh Conditioner han sedan kan ingåå medh det Beckiske Huuset, Uthan sijn skada, will han gierna giöra, Och hwadh Ränttorne wijdkommer steller han j Rättens dispensation om dhe disputerlige påster, hwarest ingen Ränta ähr förskrijffwin.
  Elliest Uppå Rättens tillfrågan, om dhe 46 rD:r som finnas, Wälborne Hr Jacob Beck, Wälborne Jungfru Barbara Beck, och dess pijga Anna Rasmusdotter påförde, för dheras förtähring pro Anno 1680., haffwer Hr Beck inthet att disputera Emoott, säijandes hans söster böra betahla för sijn Pijga och förmodar at Rätten tager allt i behörig Consideration.
  Käranden nu som tillförrende äskar R:s uthslagh och doom, Uthan wijdare och längre Uppskoff.
  Resolutiones.
  1:ma Rätten finner skähligt, det Wälborne Fru Elsa Frijs till Anderum och Söstorp, som ännu sitter i Boo Oskiffto, betahlar till S:r Jacob Spiecker aff Hamburg, effter S:r Berent Tams Transporter, och Diverse sijne Obligationer och Räkningar, Allenast underbem:te Capitaler, Nembl. Omkostningen på någon fambneweedh, som eij bleff lefwererat effter Uppsattz af d 3 Novemb. 1681. på 118 rD:r 44 öre, Effter Räkning af d. 29:de Decembris 1681 15 RD:r 5 öre, d 12:te Septembris 1682, 13 rD:r 16 öre, d 22 Februarij 1682. Wällborne Jungfru Elsa Beck, 20 rD:r, och d 10 Aprilis 1680. den Wälborne Jungfru Barbara Beck haff:r bekommit 64 rD:r 2½ öre, dess k: Fru Moder Wälborne Fru Elsa Frijs loffwar för henne betala, hwilke Summor bedraga sigh tillsammans, Twå hundrade Trettijo Een Rixdahl:r 19½ öre Silf:rM:t uthj danska Möntt, sampt medh 50 D:r Swenskt S:M:t Expenser, och hwadh Uppå dhesse fordringar skähligen kan bewijsas wara betallt det att komma Wälborne Fruen till godh affkortningh.

  2:da Såsom Wälborne Hr Jacob Beck effter Trenne sijne Uthgifne och Ocasserade Obligationer af datis d 3 Augustj 1675, d 1 Maij 1680 och 31 Augustj Ejusdem Annj, befinnes, sigh haffwa tillbundit, till dess Innehafware at betala Diverse Capitaler 80:, 444:, och 148 Rixd:r danskt Möntt, á 6 mk hwar RD:r beräknadt, effter dhe deruthinnan giorde praescriptioner och förskrifwellser; Altså haf:r Rätten funnit skähligt, det Wälbem:te Hr Beck, bem:te Trenne Capitaler, som belöpa sig i Een Summa, 672. RD:r, medh Simpelt interesse á 6 pro Cento, Nln af förste Capital ifrån Påsk 1676 till Ult. Novemb. 1687 för 11 åhr 8 Månader 56 rD:r. Af andre Capital ifrån Påsk 1681 till dito dato för 6 åhr 8 Månader 177 RD:r 28 4/5 öre, Och aff sijdste Capital ifrån d 11 Junij 1681. Till Närskrijfne dato, för 6 åhr 5 2/3 Månadt 57 D: 22 18/25 öre, iempte Agnoserat förtähring pro Anno 1680., för sigh och sijn k. söster, Wälborne Jungfru Barbara Hilleborg Beck 46: rD:r, böör till Mons:r Jacob Spiecker aff Hamburg betahla, medh sampt 50 D:r S:M:t Expenser effter lagh, Eller wijdh laga Execution, och lembnas Hr Beck frijtt medh sijn k: Söster i dhetta måhl att Liquidera, det bästa han gitter.

  3:tia Alldenstund Wälborne Hr Lawe Beck finnes wara skylldig till S:r Berent Tahm af Köpenhambn, effter dess underskrijfne Räkning de dato d. 16 Novembris 1683. Capital 295 rD:r 22 ½öre, hwilken Räkning Wälborne Hr Beck effter dess Missive af d 3 Maij 1684 för full Obligation erkienner, Altså pröffwar Rätten billigt, det Wälb:ne Hr Beck desse 295 RD:r 22½ öre betahlar till Jacob Spiecker i Hamburgh, effter S:r Berent Tams Transport, medh der aff flytande Simpelt interesse á 6 pro Cento, till Ult. Novem. huius Anni, Nembl. 71 rD:r 25½ öre Courant Silf:rM:t medh 30 D:r S:M:t Expenser, och der Något Uppå dhenne fordring finnes wara betallt, tå det att komma till skählig affkortningh.

  N:o 37
  Enkian Aijda Peder Lassons j Attusa, Contra Peder Jeppesson i Österödh, Angående Een försålldh qwiga för hwilken han haffwer behållit Penningar, som Enkian nu fordrar, och Uppwijste danske Cronofougdens Hans Brugmans zedell, at Peder Jeppesson skulle restituera Peder Lasson sijn Qwijga igen.
  Per Jeppesson Uppwijste och Een zedell af d. 2 Julij 1677 at han haffwer ytt Een qwiga på sijn Månadzskatt om 6 pund kött, och måtte taga igen sijn qwiga ehwar hon funnes.
  Enkian begärar föra Wittnesbördh.
  Tå framstodh Oluff Andersson j Leeberstorp, Och Eedeligen betygade, at han war medh dhen tijdh Boskapen leffwererades, och såg, at Sal. Per Larsson leffwererade 2:ne stycken Swarta stutar i fierde åhr, och 2:ne st. qwiger, ehuruwäll han hade icke större Bruuk änn Per Jeppesson, som hwarthera hade 3/8 hemman, der doch Per Jeppesson allenast leffwererade 2:ne stycken qwigor.
  Elliest sade Enkians Fader Mårten Håkonsson för honom, att han war medh (:emädan Per Larsson och hasn qwinna lågo siuke:) och ytte fänaden, och tigde länge innan han fick dhenne qwigan löös, och hon gick i Per Larssons teppe, och hans folk hade dhen i Antwardningh, och war bem:te qwiga 3 á 4 D:r wärdh, och af färg, hwijtblakot.
  Erik Erlandsson i Atthusa, Eedeligen betygade, at hans hustru Inger Ollsdotter haffwer berättat för honom, at hon såg Mårten Håkonsson fick dhen omtwistade qwigan tilbakars, Emädan dhe så myckin fänadt hade tagit ifrån Per Lasson. Enkian Aijda äskar doom i saken medh Tingz Expenser.
  Per Jeppesson i Österödh håller sig effter sit quittens och förmodar blijffwa frij för Enkians tilltahl.
  Parterne förlijkades, och Måns Frennesson j Ellmhullt räckte Enkian hand på Per Jeppessons wägnar för 14 mk S:M:t straxt at skola betahlas, och Nemdemannen W:tt Jöran Persson j Tiörnery blijffwer hans Mann igien.

  N:o 38
  Plichtzfougden Wäll:tt Reinhollt Jacobsson, Contra Måns Boosson i Fiskebeck, in puncto debitj 5 mk S:M:t, förlijkat.

  N:o 39
  Torsten Truedsson i Raskarum, contra Måns Håkonsson ibidem. Angående Ordwexling om ett fåår och Een knijff, derom Libellen så lyder, ad acta lagd:
  Måns Håkonsson mötte, och föregifwer sig fått knijffwen aff Jeppe Persson, som nu tienar Lendzm:n Berthell Mattzon j Mielby, tillijka medh knijfskijden, dess Exception så lydandes, ad acta lagd:
  Elliest tillståå parterne, at dhe för sijne Persooner icke haffwa hwar annan Något at beskylla.
  Differeras till laga probation, om parterne eij kunna sigh för Eena.

  Samme dagh förestelltes drängen Anders Nillsson på Knebeck, som lägrat Qwinfolket Inger Månsdotter aff Skibarp, hwilken födt Ett Pijgebarn Elena benämdt, bägges första förseelse, och lef:r Barnet.

  Mätta Larsdotter Barnfödd i Mallmöö, för Rätten bekiändt sig wara lägrat, aff Ryttaren Lasse Persson i Hassla Bösarp och Sohlberga Socken, under Wälb:ne Hr Ryttmester Ridderskölldz Compagnie, Barnet, wijdh Nampn Lars, som för siukdommen hemma döptes af JordeModern Kirstina Månsdotter, dödde 4 dagar der effter, war allenast 8 dagar gammallt, och wittnade Nämdemännerne Jacob Gudmundsson och Håkan Bierne, att bem:te Mätta Larsdotter icke warit wållande i Barnetz dödh, Uthan at det af siukdommen dödde.
  Resolutio
  Drängen Anders Nillsson på Knebeck tillfinnes plichta för Lönskeläger medh Inger Månsd:r aff Skiberup D:r 10:
  Inger Månsdotter dito D:r 5:
  Mätta Larsdåtter för lägersmåhl medh Ryttaren Lasse Persson i Hassle=Bösarp 5:
  Och der eij orkas Botum, tå at lijda på kroppen.

  N:o 40
  Arendatoren på Cronowaldh W:tt Poffwell Otter instemdt Diverse Wittnen at tillståå sijn sanningh uthj dhen twist honom och Bonden Nills Jönsson i Illstrup emillan Uppkommin, praesenterandes sijne Wittnen till at Examineras, Emädan han Nu i 3:ne samfällte dagar haffwer wäntat medh dhem på kärandes ahnkomst förgäffwes.
  Och i ty protesterar på allt skadeståndh och Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, Swaranden medh sijne wittnen att dimittera, och effter så långt wäntande heem förloffwa, lemnandes bägge frijtt at Citera på Nytt, om dhe willia och gitta.

  Anno 1687 den 1 Decembris, Continuerade dhet Ordinarie Höste Tingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt i samptl. Rättens praesence.

  Samma dagh Probsten och Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius effter 3:ne Tingz Uppsettelser, insinuerade sijn Libell Emoott Corporalen, Mannhafftige Jonas Månsson, Angående dhen Omtwistade Jernkakelugnen, och ähr dhen samma så lydandes, ad acta lagdh:
  Corporalen Manhafftig Jonas Månsson war till geenmähle, och insinuerade sitt swar, hwaruthinnan han repeterar priora och affbijdar sluut, så lydandes ad acta lagdt, och haffwa parterne Uppå Rättens tillfrågan, inthet wijdare at inwända.
  Resolutio
  Alldenstundh Probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius, medh Wittnes bördh bewijsar dhet honom Een Jernkakelugn i sijdste krijget, woro uthur Rafflunda kyrkia aff snapphanerne fråntagen, och förder till Fullstoffta sockn och Bonnerum, hwilken Ugn sedan aff Sahl. Oluff Jönsson skall tagen wara, på Häradzhöffdingens Wälbetrodde Carl Paulins permission, dessuthan har bem:te Kyrkioherde Otwungen sijn Eedh praesterat, föruthan hwadh Corporalens hustru om samma ugn tillståår, det at wara hans, hwar emoot Corporalen eij Något wijdrigit kunnat eller gutit probera, icke heller kakelugnen, effter förre Tingdagz föreläggelse welat framkiöra låtha; Altså finner Rätten skähligt, det Wällbem:te Kyrkioheerde uthj föllie aff Hans Excell:tz och Numehra Hr Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens Mandatorial, de Dato d 24 Januarij 1678 böör sijn kakelugn, så wijda dhen nu för tijden wara behållin, igen bekomma, doch Hr Jonas der Emoot dhe 2:ne JernPorthengsler, medh 6 mk S:M:t till Corporalen at betahla, och Expenserne at wara Upphäffne.

  Dito företogz Een Uppsatt saak, emillan Wäll:tt Jöns Christensson Hestebeck kärande, och Mons:r Daniel Croningh, swarande, Angående föröffwat slagzmåhl, och war Munsterskrijffwaren nu till geenmähle, föregiffwandes, såsom han Nu haffwer läsit Processen igenom, det han, förmedelst Ordewexlingh allenast gifwit Jönns Christensson Een öhrfijhl, och eij wijdare rördt honom, eij achtandes Nödigt hans Libell beswara, uthan äskar doom i saken. W:tt Jöns Christensson j lijka måtto äskar doom, medh causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Alldenstundh Jönns Christensson Hestebeck, icke kan bewijsa, att Munsterskrijfwaren Daniel Croning hafwer honom Öfwerfallit fast mindre dhess wärja afbrutit, wijdare, änn det bemelte Croningh sielff tillståår, at haffwa, förmedelst Ordewexlingar slagit honom under Öhrat, Eller som det Eena Wittnesbördh, Nills Ostredsson säger, medh Pijskan öfwer hufwudet; Altså tillfinner Rätten honom Croningen derföre at plichta 3 mk, till treeskifftes, i föllie aff Såhramåhlb. L:L: 10 och 13 Capitel, sampt 3 D:r S:M:t Expenser effter Lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 41
  Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius i Rafflunda, Contra Pastorem Ehrewyrdige och Höglärde Hr Magister Oluff Noordström i Mielby, ad audiendum Testes, Angående dhe 2:ne hemman i Torup, som Nills Ostredsson och Nills Lasson påboo, att dhe höra till Rafflunda Sockn, och frambiuder Hr Probsten der öffwer at föra sijne wittnen, Nembl. Lasse Jönsson i Wantarödh gårdman, barnfödd i Rafflunda, aff 80 åhrs ållder, Gårdmannen Isaach Ollsson j Skiberup, Barnfödd i Knebeck 80 åhr gammall, Gårdmannen Håkan Bengtzon j Bröserup, ibidem Barnfödd 80 åhr gammall, Bonden Mårten Boosson i Ågerödh 70 åhr gammall, förmehnandes Hr Probsten desse måtte admitteras at wittna, hwadh dhe wetta, om dhe twenne Torupz hemman att dhe aff ållder och uhrminnes tijder Sorterat under Rafflunda.
  Resolutio
  Alldenstundh icke Uppwijsas, hwarken Hans Excell:tz Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens Högwälborne Hr Baron Rütger von Aschebergz Ordres, om detta ährende ransaka, fast mindre Proprietarij Fundj dhe Hr Hr Beckerne, här till ähro citerade; Altså underståår sig Rätten icke någre wittnesbördh, Uthan sådant föregående, företaga och affhöra.

  Sedan och dhen öffriga tijden aff dagen, haffwer Häradzhöffdingen tillijka medh Nämden måst tillbringia, Uppå Een inquisition, till föllie aff Hans Excell:ties, Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouverneurens, Högwälborne Hr Baron Rütger von Aschebergz ordre, af dato Ingelstadh d 13. Novembris Nästlijdne, Angående Esperödz gårdz willkohr, medh dhess nu tillagde åhlefiske och Möllan, Copia aff Taxten så lydandes, ad acta lagd:

  Anno 1687. d. 2. Decembris, Continuerade dhet Ordinarie Höste Tinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence.

  N:o 42
  Marquetentaren W:tt Jöns Rasmusson på Ahlunewerket, contra Thomas Skiellderup på Bergzboda, in puncto injuriarum, etc. Swaranden absens, Differeras till Nästa Tingh.

  Corporalen Manhafftig Jonas Månsson, effter förrige Tingz Uppsättelse d 4 Maij sijdstlijdne Sub N:o 22 äskade doom öffwer Ryttaren och Rusthållaren Mannhafftigh Hendrik Lustigh, för Giälldzfordringh effter Uppsattz, ad acta lagdh: 10 D:r 9 öre S:M:t:
  Swaranden nu som förra absens, förelägges att mötha till Nästa Tingh, och tå att gåå doom j saken, antingen han kommer, Eller icke.

  N:o 43
  Probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius i Rafflunda, Contra Diverse sijne Socknemänn, Angående resterande Helgoneskylldhz haffra, Nembl.
  Jönns Mattzon skyldig 14 skeppor, Cederas på 10 sk.
  Swen Johansson 16 skepper Cederas på 10 sk.
  Elena Sal. Jönns Degnes 7 skepp:r Cederas på 5.
  Nills Skomakare 4 sk.
  Peder Ringh 8 skepper, Cederas på 5 sk.
  Hans Hansson 8 skepp:r Cederas på 5 sk.
  Peder Lasson 2 sk.
  Trulls Ollsson j Skiberup 10 skepp:r Cederas på 5 sk.
  Siuhne Håkonsson ibm 12 skepp:r Cederas på 5 sk.
  Och der dhe nu icke betahla richtigt, reserverar Hr Probsten sigh sitt fulla åthal lagligen at uthföra, som consenterades, och actionen ad interim cesserar.

  N:o 44
  Oluff Persson j Norre Biörnstorp, contra Diverse i Bröserup Sockn, Angående ett pahr leffwererade Oxar i förleden krijgztijdh för Socknen, och till Hr Cnuth Tott för hwilka Oxar nu fordras refusion.
  Swaranderne praesenterade sig till geenmähle på tridie dagen, och actore absente dimitterades.

  Samma dagh Bonden och Rootmästaren aff dhen 1:te Crono=Cavallerie Rooten uthj Andrarum Sockn, Nills Jönsson j Illstorp, sig för Rätten Angiffwit och beklagat, hurulunda honom Ett Mantahl, Samuel Persson i Gärstorp benemdt, dubbelt ähr Uppfördt, som aff Uppwijst Rottezedell pro Anno 1686 ähr att see, Och wittnade Nämden, at uthj Gerstorpe Byy allenast finnes Een Mann, som heeter Samuel Persson, och måste sålunda wara ett förseende, wijdh Rooteskrijffningen, som Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zachariae Stobaeo uthi Räckningerne ähr till gravation, och i ty han här öffwer äskar Tingz attestatum, att slijkt må Corrigeras och honom godt giöras, hwilken Rätten eij kunnat wägra.

  N:o 45
  Mons:r Linnart Jonsson i Rafflunda, Contra FahneJunkaren Manhafftigh Gabriel Uthman, i Bröserup, in puncto debitj 9½ D:r S:M:t.
  Swaranden absens, för seent stämdh, förelägges Mötha till Nästa Tingh, som Nemdemannen Per Gregersson honom ahntyder och tillkiänna giffwer.

  Corporalen Mannhafftige Jonas Månsson, Contra Wäll:tt Jöns Hestebeck på Torup, in puncto debitj 5 D:r S:M:t, effter förrige Tingz Uppsättelse Sub N:o 16 derom Corporalen Uppwijste skifftes registeret Sine die et dato.

  Swaranden, som till dhetta Ting war förelagd, at skaffa Hr Borgemestarens Hendrik Johanssons Förklaringh, ähr ännu Absens, förelägges at Möta till nästa Tingh, Eller och tå att gåå doom, om icke Annorledes förklaras.

  Samma dagh dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup tillijka medh Nämden giordt sijn affsicht öffwer Skogz skadan i Ahlbo Häradt, sålunda som fölger, ad acta lagdh:
  Och wittnade samptlige, at dhe sit wärff, etc.

  Upplyysningar
  Lasse Nillsson j Biörnstorp, låter Upplysa, Ett Bruunstiernat hestföll, som i Wåår blijffwer åhrsgammallt, och hoos honom ähr at finnas.

  Ryttaren Peder Skogh j Sundra LögerödhUpplyser Een Rödstiernot fåhle i tridie åhr, som hoos honom ähr tillfinnades.

  Jönns Trullsson i Rörum, låter Upplysa Een rödh Ohrne, som ähr rijstat i Wenstra öhrat, och Een hiuhlring i det högra, och Emädan han tillförrende ähr blijffwen aff medh Een sådan, och eij weet annat, änn det skall wara dhen samma, lemnar han hwarjom och Eenwar frijtt dhen lagligen at wijdhkiännas, I medler tijdh låter han dhen aff Opartijske Männ wärderas.

  Swen Larsson i Andrarum låter Upplysa Een kohlswart Qwigekalff, det högra Öhrat affskurit, och rijst i dhet Wänstra, som Nu i effterhöstas ähr dijtkommin.

  Sålunda att wara richtigt Extraherat Attesterar undertecknat Hammar denn 21 Januarij Anno 1688
  Jacob Ulff
  [Sigill] [Eget Sigill]

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 2210-2370 (AID: v217883.b2210, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2015