1688 höstting Albo

  In N. D.

  ANNO 1688. den 2 octobris hölltz Ordinarie HösteTingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i Rättens praesence,
  Nl:n

  Dommaren W:tt Nills Ollsson i Skiberup,
  Nembdemän W:tt Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson i Ellmhult,
  Jörgen Persson j Tiörnery,
  Nills Persson i Rörum,
  Måns Trullsson j Brösarp
  Håkan Mårtensson j Bierneboda,
  Lasse Jonsson j Mielby, dödh,
  Per Jönsson j Saxhuusa,
  Swen Persson i Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,
  Jakob Gudmundsson j Grefflunda.

  Tå först tillspordes samptl. Nämden, hwem dhe wela hafwa i stellet för Sahl. Lasse Jonsson j Miellby? Swarade dhe Eenhelleligen, at dhe votera på Håkan Arffwedsson i Åkarp och Mielby Sockn, af Cronans Godz, som Dito dato giorde sijn Nämndemans Eedh, effter Kongl. HoffRättens Breff af d. 27 Aprilis 1687. och träder sålunda i Sahl. Lasse Jonssons stelle, dock blijfwer ytterste Nämdeman.

  Samme dagh för Rätten framkom Pastoren till Andrarum och Elljarödh, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Lars Mossenius, berättandes, at Andrarums kyrkia ähr så bröstfellig och ruinerat, at dhen skulle komma till skada, medh mindre dhen blijfwer hiulpen, och snart bättrat, medh 11 Biällkar och 6 sparrar, effter gifwen grandskningh af den 29. Septembris Nästlijdne; Altså remitterades dhetta ährende till Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zachariam Stobaeum, sådant kyrkians Nödwendige Tarff medh behörige Timmer=Materialier at låtha Winna befordersahm hielp och undsättningh.

  Samme dagh Uppstodh Nämdemannen W:tt Per Gregersson i Torrestru, som medh dhe sig Adjungerade Männ hafwa taxerat Bröstfelligheeten på Hospitals hemmanet i Norra Biörnstorp och Bröserup sockn, som Per Ollsson ibidem haffwer åboodt, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd: Och giorde Nämdemannen medh dhesse sig adjungerade sijn Eedh, att dhe sitt wärff rätteligen haffwa bestellt, och dess uthan att Bonden Oluff Håkonsson icke wille fölga dhem att besee giärdesgårderne, Ty dhe tå woro ferdige, och han sielff dhem hade reparerat och förbättrat, hwar effter Tingz Attest eij kan wägras.

  Samme dagh insinuerades af Nämdemännerne Wäll:tt Jacob Gudmunsson i Grefflunda och Håkan Mårtensson j Bierneboda dheras afsicht, hwadh Timmer som reqvireras till Gregers Månssons Rusthålldh i Grefflunda, sampt Trumpetarens Manhafftig Hindrich Killous Sätheshemman j Raskarum, så lydandes, ad acta lagd: Och wittnade Nämdemännerne, at sig så i sanningh befinnes, hwar effter Tingzattest eij kan wägras.

  N:o 1
  Heijderijdaren Wäll:tt Måns Simonsson j Flakebroo contra Majorens Wälb: Hr Peter von Klingspor, angående Olaga skogzhuggande i Delperödz Wangh, derom dhen förrige grandskningen icke ähr tillstädes, men lydde på 19 Eeker:
  Men såssom sedermehra myckit ähr huggit, så äskar han nyy grandskningh, och at saken måte under förrige stembningh till Nästa Ting Differeras.
  Altså förordnas dommaren, W:tt Nills Ollsson i Skiberup sig at adjungera dhe förrige Männ af Rätten och uthi Sal. Lasse Jonssons ställe, Håkan Arfwedsson i Åkarp, och tillijka, uthj Heijderijdarens och Skogwachtarens bijwistande noga undersökia och effterfråga, hwadh som finnes huggit i Delperödz Wang och skogh, begärandes och af Wälborne Hr Majoren, han derom wille gifwa underrättelse, och detta som dhe wela och kunna ahnswara etc.

  N:o 2
  Heijderijdaren Wäll:tt Måns Simonsson i Flakebroo, Contra Arbetaren Nills Offesson på Anderums Ahlunewärk Angående olaga skogshuggande 4 st. Eeker på Andrarums mark, derom Grufwetingz ransakningen som fölger, ad acta lagd:
  Swaranden mötte, och tillståår sig hafwa huggit Een lijten oduglig Eekestubbe och een lijten odugelig Eek till een stytta uthi sijn hytta, ödmiukeligen för sig bidiandes effter Libell så lydandes, ad acta lagd:
  Tillspordes Nämdemännerne, Per Jönsson i Saxhusa och Anders Danielsson i Fiskebeck, som bem:te 2:ne Eeker hafwa besichtigat, om dess qvalitet? Swarade dhe, at den Eena war ingen Topp Uppå, Uthan allenast Een stubbe af 3 alnar högdh, och een half aln Tiock rundt omkring, och ligger änn på platzen, den andre medh topp, dock mindre, som och ähr ibidem liggiandes, änn ligger dhe Een annan af lijka stoorleek, och Een aldeles borttagen, som ingen will kiännas wijdh, Men Heijderijdaren förmehnar, at dhen som beträdes medh det Eena, måste och tillbiudas at swara till det andra, och äskar Rättens Censur och Uthslagh.
  Swaranden Neekar aldeles till dhe twenne Eekers fällande, och berättar, att dhe andre warit aldeles oduglige, at dhe aldrig hade kunnat bära Ållon, Heijderijdaren säger sig fuller seedt bem:te Träer, at der medh eij någon Skogzskada kunde warit, men förmehnar dock, det ingen böör hugga något Uthan förloff, och wittnade Nämden, som dhem sedt hafwa, at dhe aldrig hade kunnat bära någre ållon, om dhe änn hade ståådt aldrig så länge.

  Resolution
  Såssom Skogzordningen ingen åthskillnadt giör på gamble eller unge Eeker; Altså underståår sig eij heller TingzRätten någon Limitation deruthinnan göra, Uthan tillfinner Nills Offessons at plichta för dhen bekänte unge och frijske Eek 12 D:r S:M:t uthi föllie af 1664 åhrs Skogzordning, Men för stubben, som Nämdemännerne för aldeles oduglig erkänna, tillijka, medh dhe andre 2:ne obewijslige Eeker honom tillwijtes, blijffwer Nills Offesson till bättre probation, Libererat.

  N:o 3
  Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk, contra Per Jbbesson, Isach Tidemansson, Anders Månsson, Måns Plött och Anna Sahl. Per Mattzons ibidem, Angående oloflig öhlsahl, derom Wäll:tt Söffren Dahl begärar före Wittnesbördh.
  Tå framstodh fiskiaren Per Berthellsson på Kijwijk, som Eedeligen betygade sig aldrig weeta at dhe instemde någonsin hafwa tagit inn Något öhl aff fremmande, men at dhe iu kunne ibland bryggat ett pahr skepper Mallt till sit eget behooff, och der aff ibland giffwit sijne Naboer 1 kanna eller 1 stoop öhl, och ibland sålldt till dhem 1 kanna, der till han eij heller Troor dhem sielfwe kunna Neeka till, såssom han och af dhen samptlige ibland Een Pott öhl köpt haffwer.
  Dhe instemde tillståå Per Berthellssons Wittne, Och wijdare insinuerade sijn skrifftel. Exception emoot Söffren Jönssons Angifwande, att dhe inthet öhlsahl bruka, så lydandes, ad acta lagd.
  Wijdare insinuerade dhe sijne Naboers Attest om öhlsahl, så lydandes, ad acta lagd:

  Per Jeppesson på Ahlehuset i Kijwijk, föregifwer sig intet liggia på Kijwijk, Uthan på Prästens grund i Mielby och ingen Oförrätt tillfoga Wäll:tt Söffren Dahl medh sijn öhlsahl, derom dess Exception så lyder, ad acta lagd:
  Wijdare begärade Kijwijkerne dilation at få sökia höga Öffwerheeten om detta öhldrickerije.
  Resolutio
  Rätten städier dhen begärte dilation till Nästa Tingh medh förmahning till bägge parter, at dhe till dito tijdh skaffa alle sijne skähl wijdh handen, Och Kijwijkerne påmintes i medler tijdh taga sigh till wahra för olaga öhlsahl, som parterne, ad interim till rättelse.

  N:o 4
  Ingewar Mårtensson j Frörum, Contra Anders Torkellsson i Bonnerum och Peder Torkellsson i Munslunda, Angående dess styffbarns, Tyge Tygessons och Karijna Tygesdotter Barnegodz, som han will wara af medh, Capital 48½ D:r S:M:t, och som förmehnar dhem som Barnsens Moorbröder böra taga Emoott, Emädan ingen närmare slecht finnes i lijffwe, welandes han fuller änn längre behålla Barnen hoos sigh, och dhem försörga, men icke godzet, såssom han nu Annat Barnegodz, för Lasse Jonssons Barn i Mielby blijffwer beswärat.
  Swaranderne Mötte, och berätta sigh icke wara Capable at taga Emoot dhetta Barnegodz, såssom dhe hafwa annat godz på sigh för sijne sydskion, men at undwijka wijdlyfftigheet, wela dhe godzet Emoottaga, hwar till dhe äska Männ, till dess laga Uthmätningh; Alltså der till förordnades Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson i Tiörnery, tillijka medh Mattz Persson i Bonnerum och Anders Mårtensson j Munslunda som taga fram skifftesbreffwet, och giöra der effter tillbörligh Uthmätningh för sielfwe Capitalet, och blijf:r Räntan Styffadren till decourteringh till dhenne dagh, för Barnsens fosterlöhn, Och hafwa Mänenrne sigh i det öfriga at förhålla medh Uthmätningen, som dhe pröffwa Rätt och förswarligit.

  Samme dagh sig angifwit högwälborne Hr Baron och Presidentens Johan Rosenhanes Bonde Per Andersson, som hafwer tagit emoot 3/16 ödeshemman i Frörum, och fick Tingzattest, at han behöf:r frijheet pro Annis 1689 och 1690.

  Samme dagh Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus effter ordres låtit instemna Ryttaren Manhafftig Anders Finne j Raskerum, aff Wällborne Hr Ryttemester David Christoff Mon de Gommery Compagnie, Angående det falske pass han skall hafwa gifwit dråparen Måns Persson i Gadderödh, och underskrijfwit Hr Probstens Jonae Nericij Nampn.
  Ryttaren Anders Finne, Barnfödd i Ebraminne [=Euraåminne?], emillan Raumo och Biörneborg, hwars fader war fordum Sal. Hr Kongl. Rådet Gustaff Soops Excell:tz Fougde Nills Andersson i Kyrkiobyen ibidem, mötte för Rätten, tillstodh sig lagligen wara stemdh, och aldeles Neekar till detta Passetz uthgifwande, och tillbiuder sig praestera lijfflig Eedh.
  Cronans Befallningzman begärar Uthslagh, att Ryttaren Finne effter sådane starke praesumtioner måtte ställa Caution, Eller och Rättens Uthslagh, om han skall släppas på frij foot, innan dess han får confrontera medh dråparen.
  Resolutio
  Emädan Ryttaren Anders Finne instendigt Neekar till det twistige pass, och originalet icke heller warit för Rätten, att det Emoot andre dess skriffter kunde confereras; Altså finner Rätten skähligt differera medh saken till wijdare probation, och pålägges Anders Finne möta till Munteligh conference nu Nästkommande den 9:de huius uthj Lyngsiöö, om han sig eliest skall kunna befrija.

  Dito publicerades hans höggreffl. Excell:tz Hr General Gouverneurens ordres, af d. 26 Julij 1688. at om något hemman i Byerne blijffwer ödhe och Timmeret bortstulit, skall heela Byen swara till dess Uppbyggiande, och deröffwer stellas Execution, det ware sig antingen aff Skatte-, Crono- eller Frellse, etc.
  2: at wägen igenom Andrarum, Ellgarödh och Sanct Oluffz, skall dito[?] förferdigas effter dito ordres af den 1:te Augustj 1688.

  Anno 1688. den 3 Octobris Continuerade Ordinarie HösteTinget medh Allmogen aff Ahlbo H:tt i samptl. Rätten praesence.

  Samme dag förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Per Jönsson i Saxhusa och Anders Daniellsson i Fiskebeck, sig at adjungera Nills Jakobsson j Bleestorp Per Jönsson i Agusa, Jöns Nillsson ibidem och Oluff Tygesson j Snerpa, till att grandska, icke allenast skogzskillnaden emillan Bredebek, Giärstorp och Lönshullt, Uthan och, hwadh skogzskada som ähr tijmad på 2:ne åhr tillbakars, Och sådant uthi skogzwachtarens Oluff Gudmundssons praesence, noga allt uthransakandes, som dhe pröffwa Rätt och förswarligit.

  N:o 5: 6
  Anders Månsson i Ryy, contra Måns Trullsson i Brösarp, in puncto debitj 6 D:r S:M:t på sijn farfaders, Sal. Isach Jonssons wägnar i Berthelstorp erffteligen tillfalldne.
  Swaranden Mötte, tillståår sig warit Caution för sijn Sösterson Nills Ollsson j Rafflunda på 9 D:r S:M:t, dhe 3 D:r betalltes medh reeda penningar straxt, och 3 D:r Een stund effter, och 3 D:r tillståår han sig Wara skylldigh, Men der Emoott haffwer Contra=praetention för Kyrkioräkning aff Måns Isachssons gårdh, 1 sk: Rågh och 1 sk. Korn, och 1 fierd. Rågh och 1 T:a[?] korn för ödesmåhl aff Socknen på twenne åhr. I det öfrige, effter kiärandens heemskiutande, giorde Nämdemännen Wäll:tt Måns Trullsson otwungen sijn Saligheetz Eedh, at han haffwer betallt dhe 6 D:r S:M:t medh wede penningar till Isach Jonsson, och resterar allenast 3 D:r för löffte, som han haffwer sagdt sigh ifrån, der på Sahl. Isach Jonsson haffwer fått Ett betzell till låhns, werdij 5 mark S:M:t, effter Håkan Bengtzons i Brösarp Eedelige contestation. I dett samma förlijkades parterne, at Måns Trullsson betahlar till Anders Månsson 20 öre S:M:t, sampt halfwe Tingz Expenser, och haffwer der Emoot att fordra aff Enkian Margreta Måns Isaachss: för Tijonden effter laga medfart, Suo foro et loco, om dhe eij kunna i wenligheet för Eenas.

  N:o 7: 8
  Anders Månsson j Ryy contra Woldemar Nillsson i Andrarum, Angående Någon Omtwistat brännewedh, sampt der aff flytande Missförståndh, och bekänner käranden sig medh Swaranden wara förlijkat, som och blijffwer dherwijdh, såssom Een saak aff ingen wärdhe.

  N:o 9
  Anders Månsson j Ryy, contra Oluff Isachsson i Bertehlstorp, in puncto debitj 14 D:r S:M:t, på sijn Broders Måns Månssons wägnar, som i förlijdne krijgztijdh uthkom.
  Oluff Isachsson mötte, och tillståår sigh allenast fått aff Måns Månsson Een föllia för 7 D:r och Een kiohl för 4 D:r, och inthet wijdare weet han aff at säija, men käranden föregiffwer hans Broder hafwa sagdt sig låhnt desuthom 3 D:r till sijn Moorsöster Bengta Sal. Isach Jonssons, som Sohnen Neekar till. Käranden fordrar doom medh causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Såssom Oluff Isaachsson i Berthelstorp sielf tillståår sig wara skylldig till Måns Månsson i Ryy siu dahl:r för Een föllia, och fyra dahler för Een kiohl eller Jacka, Men dhe öfrige 3 Dahler beneekar; Altså finner Rätten skähligt, det Oluff Isaachsson samme bekände skulldh 11 D:r S:M:t, till dess Broder Anders Månsson betahlar, som derföre böör wara sijn Broder Måns Månsson responsabel, i fall han skulle framdeles återkomma, och dhe öfrige 3 D:r Uthsättias till bättre probation, hwar medh och alle detta Tingz Expenser Upphäffwas.

  N:o 10: 11
  Boo Nillsson, Oluff Månsson och Per Larsson på Kijwijk, contra Oluff Albrechtsson j Hielmarödh och Jeppe Månsson ibidem, sampt Måns Plött på Kijwijk, Angående injurieuse ordh och tillwijtelser derom dhe sig Emillan ähroo förlijkade effter kärandernes angifwande.
  Resolutio
  Differeras till parternes Muntelige conference.

  N:o 12

  Peder Jönsson i Saxhuusa, contra Peder Winter och Nills Esbiörnsson i Elljarödh, in puncto debitj 9 D:r S:M:t, förlijkat, och Nämdemannen Wäll:tt Måns Frennesson caverat för betahlningen till Nästkommande Söndag 3 dagar, hwar medh actionen cesserar: Z 9 D:r S:M:t

  N:o 13
  Ladufougden Nills Söhnesson på Ousby gårdh, contra Söffren Nillsson på Ahlunewärket och Brygghuset ibidem, in puncto debitj.
  Swaranden mötte, och tillståår sig wara skylldig effer giordh förlijkning d. 14. Februarij sijdstlijdne, 10 D:r S:M:t till Nills Söhnesson, Uppwijsandes der iempte Bergz Inspectorens Wällbetrodde Hr Dimbergz ordre af den 27 Aprilis, det han skulle innehålla samma penningar, förmedelst bemelte Nills Söhnessons skylldige lägersmåhls Bööter, dhen tijdh han tiente på wärket. Käranden äskar doom och Uthslagh i skaen, medh causerade Tingz=Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt at remittera dhenne saak som den 14 Februarij Nästlijdne her inom Tinge hafwer wunnit sitt laga sluuth, till Executoren, Wällbetrodde Hr Befallningzmannen Zachariam Stobaeum, som förmodeligen lährer räckia käranden handen, at han blijff:r till frijdz ställt och förnögd, och Swaranden Söffren Nillsson dessuthan, som honom till dhenne process twingat, at betahla bem:te käranden Nills Söhnesson Tree D:r S:M:t Expenser.

  N:o 14
  Skreddaren M:r Hans Jacobsson Holst, i Åkerödhz huus, Contra Uthrijdaren W:tt Abraham Eliesson på Ahlunewärket, in puncto debitj 7 D:r S:M:t Contant Låhnte Penningar.
  Swaranden insendt sijn skrifft medh Ladufougden Nills Söhnesson och begärat dilation till Nästa Tingh, och tillståår Nills Söhnesson, det Abraham wijdhkännis skullden, och will betahla honom medh Een koo och Penningar, och haffwer Contra=Praetention, Käranden äskar doom medh interesse och Causerade Tingz bekåstningar.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Uthrijdaren W:tt Abraham Eliaesson betahlar till skräddaren M:r Hans Holst, sijn bekände skulldh 7 D:r S:M:t medh 1 D:r dito Expenser effter Lagh Eller wijdh Execution, och haffwer han någon skählig Contra=Praetention, sökie sigh dhen igen lagligen.

  N:o 15
  Lieutenanten Edle Wälb: Hr Dahlepijhl, Contra Måns Nillsson och Lars Pedersson i Bröserup, Angående Een Nyy åhledamb dhe giordt twert öffwer ååen, förledet åhr 1687, som han förmehnar wara Emoot lagh, Crono Börnderne, som Boo nedan före, till praejuditz. Swaranderne Mötte, och förklarade sigh, at dheras Herrskap till dhenne saak förmodeligen böör instempnas, Och dhe i medler tijdh, så wäll som Naboerne, at må Niuta sijn häffd och rättigheet.
  Resolutio
  Differeras till laga citation på wederbörande, Swarandernes Herrskaper.

  Företogz Een Uppsatt saak, Angående Olluff Andersson uthj Mielby Compagnies Smeedh af Wälborne Hr Ryttemester Mont de Gommerie, insinuerandes som sijn Libell om sijn oskylldigheet, så lydandes, ad acta lagd: Wijdare begärar Smeeden, att hans wittnen måtte affhöras.
  Tå framstodh Ryttaren Manhafftig Swen Uhr, af Wälborne Hr Ryttemäster Mont de Gommerijes Compagnie, som effter aflagd Eedh betygade, at tå Cronans Lendzman Wäll:tt Berthel Mattzon kom in till Oluff Smedh at kräfwa skatt, tillijka medh sig hafwandes Nämdemännerne Lasse Jonsson i Mielby och Jacob Gudmundsson j Greflunda, Tå swarade Oluff Smeedh at Prästehustrun skulle betahla dhe kraffde 7 mark S:M:t, och när Lendzmannen låg hemma baak kakelugnen, tå måste han fölga sijn Ryttmäster i fellt, men det öfriga Smedens Onyttige tahl, berättar Swen Uhr sig icke hafwa hördt och sådant åter wijdh otwungen Eedh, och at han samma tijdh haffwer warit heelt nykter.
  Wällborne Hr Ryttmester David Christoff Mont de Gommerijs Tienare Per Jonsson, Eedeligen wittnade, at han war inne, tå Lendzmannen W:tt Berthel Mattzon kom in medh Nämdemännerne at kräfwa skatt, /:huru mykit det war, hörde han icke:/ Tå sade Oluff Smeedh,. När du ligger baak kakelugnen, måste Jag fölga mijn Ryttmester i fällt, Och Prästehustrun skulle betahla för huuset, Och wijdare weet han intet at wittna, Men om något passerade, emedan han war uthe, weet han icke,
  Oluff Smeedh beroopar sigh på Ryttaren Johan Möllers och drängen Anders Winges wittnesbördh, medh fleere, och i ty saken Differeras till Nästkommande Freddagh.

  N:o 16

  Gabriel Boijesson på Ahlunwerket, contra Anna Sahl. Lars Bryggiares och dess Mann Söffren Nillsson, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 17
  Bergz Inspectoren wijdh Andrarums Ahlunewärk Wälbetrodde Hr Johan Dimbergh, genom fullmechtigen W:tt Magnus Krabbe, Contra samptlige Berthestorpar Bymänn, Angående tillfogat åkerskada, effter Libell som bleff Uppläsin, så lydandes ad acta lagd: Nemdemannen W:tt Anders Danielsson i Fiskebeck wittnade, det han haffwer mätit skadan, tillijka medh Mårten Boosson i Ågerödh, och war förste dagen skada på 1 sk. Rågh, uthaff 4 Oluff Isaachssons öök, och 2:ne st. dito Ostred Perssons, och andre Morgonen war skadan 2 skepp:r Rågh på Nytt igien, och woro tå intagne allenast Oluff Isaakssons swijn.
  Berthelstorparne Mötte, och begärade, at ett grannewijte dem emillan mätte Upprättas, Emädan dhe hafwa i lijka måtto lijdit stoor skada, af Hr Inspectorens åthskillige slagz Creatur, och wela dhe antingen hålla frijdh, medh Hr Inspectoren på bägge sijdor, Eller och täppa sijn Ahndehl emillan Wangerne.
  W:tt Magnus Krabbe, Nomine Principalis, ähr till frijdz med Berthelstorpernes tilbudh om grannwijtet, och nu allenast äskar doom om skadegälldet, medh causerade Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Oluff Isaachsson i BerthelsTorp betahlar till Inspectoren Wälbetrodde Hr Dimbergh 2½ sk. Rågh skadegälldh in Naturâ, sampt med mark S:M:t Expenser, och Ostred Persson dito ½ sk. Rågh iempte 2 mark Expenser, Eller at lijda Execution, och lembnas dhem frijtt ett grannewijte sig emillan Upprätta, som dhe bäst åsembia kunna, hwilket sedan Uppå reqvisition å Tinge kan blijfwa Confirmerat, såssom och Berthelstorperne sijn skadeslijdelse frijtt att probera och lagligen sökia.

  N:o 18
  Idem, Contra gårdmannen Per Brännare j Berthelstorp, in puncto debitj 11 mark S:M:t, förlijkat.

  N:o 19
  Drängen Anders Nillsson på Knebeck, contra Trumpetaren Manhafftig Johan Mengell i Bröserup, angående rest:de Tienstelöhn 3 D:r S:M:t ifrån hööandes tijden till Michäelis sijdstlijdne.
  Swaranden Mötte, och föregifwer det bem:te drängien hafwer försummat hans arbete åthskillige tijder, och för honom bortkommit Een Töm, förderfwat hans wagnar, medh wijdare, Och ity förmehnar honom icke bööra sijn fulla löhn, medh mindre han sådant förferdigar, icke dess mindre will han gifwa drängen Ett för allt 2 D:r SilferM:tt, hwar medh drängien ähr till frijdz, och actionen cesserar.

  N:o 20
  Ryttaren Manhafftig Alexander Holtz j Hiellmerödh Contra sijn Rusthållare Oluff Albrechtsson ibidem, Angående tillfogat Oförrätt medh hugg och slagh, derom han insinuerade Compagnies Feltskärarens Attest, och Nu äskar doom öffwer sijn Rusthållare för slijk Violent Tort, sampt Feltskärerlöhn 15 D:r S:M:t, (:hwar på 6 D:r af Oluff Albrechtsson ähro betallte:) iempte erlijdne sweede och wärk, försummelse och skadeståndh.
  Oluff Albrechtsson tillståår sig slagit Ryttaren Alexander, fördy han reedh bort med Monteringen, Upp till hans naboo Jöns Esbiörnsson i Hielmerödh och insin:de änn wijdare sijn Exception, begärandes dilation till Nästa Ting at föra sijne wittnen, lydandes bem:te Exception som fölger, ad acta lagd:

  N:o 21
  Käranden begärar föra sijne wittnesbördh. Tå framstodh Ryttaren Manhafftig Matthies Hegg i Hiellmerödh som effter aflagd Eedh wittnade, at straxt effter Missommar sijdstlijdne, war han inne till Jöns Esbiörnssons, tillijka medh Hendrik Lustigh, Och tå kom Ryttaren Alexander rijdandes på Rustningzhästen och Rusthållaren Oluff Albrechtsson effter honom, Och drack han ingen tåhr medh dhem, innan dess slagzmåhlet skiedde, at Oluff slog Alexander itt slagh baak på hallsen, och ett i hufwudet, och det tridie wijdh hattekrooken, och tå språng Matthis till och tog skakelen eller tysten af Oluffz handh, och kastade dhen till wäggen, Och badh sedan Alexander stijga af hästen, och få sigh Monteeringen, Men som han eij wille, togh han honom i Beenet, och wille wältat honom aff, men Alexander reedh bortt, och wijdare weet Matthies Hegg icke att wittna.
  Drängen Sasser Swensson i Hiellmerödh, effter aflagd Eedh betygade at han såg, det Oluff Albrechtsson slogh Ryttaren Alexander ett slag i hufwudet medh Een Mellum skakel inne i Jöns Esbiörnssons gårdh, och wijdare weet han icke att wittna.
  Peder Skomakare j Miellby Eedeligen wittnade, sigh och hafwa seedt, at Oluff Albrechtsson slog Ryttaren Alexander ett slag i hufwudet medh Een skakell, att Bloden rann uthaff pannan, och wijdare weet han icke at wittna.
  Hustru Karijna Jöns Esbiörnssons wittnade ObeEedigat, at hon sågh Oluff Albrechtsson slog Ryttaren Alexander någre slagh, men hon icke weet huru Månge, Ty hon bleff förskräckt, och låp inn at roopa på hielp, och tå kom Ryttaren Matthis Hegg uth, och tog skakelen ifrån Oluff, och kastade den i wäggen, och war detta wijdh pass middagztijden, tå dhe hade warit på Möthe emoot Corporalen Manhafftig Johan Törner, som lijtet tillförrende war borttreest.
  Ryttaren Manhafftig Hindrich Lustig i Greflunda, Eedeligen Wittnade, at dhe woro på Corporals Möthe i Hiellmerödh, Uthan för Oluff Albrechtzsohns gårdh, och sedan rijdo dhe upp till Jöns Esbiörnssons, hwarest Alexander kom effter rijdandes sedan, han war inne j stugun medh Matthis Hegg, Och som dhe sågo uth igenom gluggen, fick han see Oluff Albrechtsson slogh någre slag på Alexander, Men icke han weet huru Månge, men all den hugg han hade, fick han aff Oluff Albrechtsson.
  Wijdare insin:de Ryttaren Alexander Een skriffteligh attest af 2:ne Bönder j Borby, huru illa han bleff handterat af sijn Rusthållare, så lydandes, ad acta lagd:

  Effter sådane skähl fordrar Ryttaren Alexander nu som förra doom och Uthslagh.
  Oluff Albrechtsson begärar dilation att föra wittnesbördh, dett Alexander esomofftarst illa handterar hans Montering, honom till skada och nachdehl.
  Resolutio
  Alldenstund Oluff Albrechtsson, effter Egen bekännelse, sampt Feltskärarens Attest och andre förde wittnen, befinnes hafwa slagit sijn Swentiänare, Manhafftig Alexander Holtz, åthskillige köttsåår, så i hufwudet som armerne, hwar af dhet Eena i hufwudet warit det fahrligste; Altså finner Rätten skähligt, det bem:te Oluff Albrechtsson böör först för hufwudsååret betahla och plichta 5 D:r S:M:t uthi föllie af det 6 Capitel Såramåhlsb. L:L: medh willia, sampt effter det 10 Capitel dito Balk at bötha för Sijdo- och Armhuggen á 6 mark hwarthera, som tillsammans giör 18 mark, iempte Bardskerer löhn effter Mätismäns Ordum, och dessuthan at gifwa till Ryttaren Alexander för dess swwda och wärk, försummelse och Annan påwågning, ett för allt 10 D:r S:M:t: det öfrige och hwadh Oluff föregifwer Ryttaren illa skola handtera Monteringen, warder till Ryttarens ÖfwerOfficerare remitterat, at Corrigera och Exeqvera.

  Dito förordnades Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson i Fiskebeck, at Adjungera sigh Per Skomakare j Luderödh, Germund Jönsson och Anders Schartoft ibidem, at grandska bröstfelligheeten på det hemman j Elliarödh, som Mauritz Johanss:n förra haffwer åboodt, och Lasse Arffwastsson nu igen haffwer tagit Emoot, effter Medgifwen Uppkräfwelse.

  Anno 1688. den 4:de Octobris, Continuerade Ordinarie HösteTinget, i samptlige Rättens praesence.

  N:o 22
  Per Månsson Skräddare j Bröserup, Contra Per Ollsson j Norra Biörnstorp, in puncto Expensarum, Differeras, Emädan stembningen eij ähr förkunnat.

  N:o 23
  Arbetaren Isaach Persson på Ahlunewärket, Contra Ryttaren Peder Trullsson i Bestekille och Mielbyy Sockn, Angående otilbörligit skiutande, och hans dher af tagne skada i sit been, derom Libellen Upplästes, så lydandes, ad acta lagd:

  Item Upplästes Felttskärarens Attest, så lydandes ad acta lagd:

  Tillspordes Isaach Persson, om han kan säija, att Ryttaren hade skiötit honom medh willia? Swarade han sigh eij annat kunna säija, änn det skiedde medh wåda, Item berättar han, at Feltskäraren Mester Carl Qwilow skall hafwa 8 D:r Bardbeerer löhn, Ryttaren Peder Trullss:n beklagar, at Olyckan tijmade Emoot hans willia, Och at han höllt Bössan på knäet at flinta dhen, tå hon gick löös, och han eij wiste at der war hagell uthi Bössan, Ty det war eij hans Bössa, Uthan han togh den aff drängens Arffwast Nillssons handh, och Bössan gick löös emoot hans Minne.
  Käranden äskar doom och Uthslagh i saken.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt det Ryttaren Manhafftig Per Trullsson j Bestekille, Böör i föllie af det 3 Cap. Såhremåhleb, L:L: medh wåda plichta, för handalöös wåda, och dhe 2:ne hagel, som igenom dhess skiutande träffat Isach Persson j Beenet, för hwartthera 3 mark S:M:t, såsom och at förlijka sigh medh Feltskäraren M:r Carl Qwilow, för läkiare löhn effter Mätismäns Ordum, och dess uthan at betahla till käranden effter dess eget förslagh, för sijn försummelse och annan påwågningh 2 D:r Silf:M:tt.

  N:o 24
  Nills Jeppesson Bleck i Andrarum, Contra Torsten Pedersson ibidem, Angående resterande Barnegodz, å dess hustrues Kirstin Torstensdotter wägnar.
  Torsten Persson Mötte och förlijkades medh sijn swägersohn, at giffwa honom Een koo, ett fåår och ett lamb, och derpå räckte handh, och haffwer han fått koen, som ähr kohlswartt, Men fåår och lamb loffwar Torsten wela Uthgifwa, så snart han kommer heem, hwar medh Actionen cesserar.

  N:o 25
  Idem, contra Diverse i Andrarum, för Leergraffwande på dess äng, Nembl: Swen Larsson, Per Buuse, Oluff Ståhl och Swen Ståhl ibidem.
  Swen Larsson mötte, och berättade sig eij wetat Annat, änn at det war felletz marken, och han allenast Uppgrafwit 6 lass, och de 4 lass heemfördt, dhe andre instemde Mötte icke.
  Käranden begärar förbudh på sijn Egendoom, att han her effter må Niuta frijdh, för sådant Leergrafwande.
  Parterne förlijkades j det samma, och Swen Larsson betallte till Nills Bleck 2 mark omkostningh. Medh dhe öfrige differeras effterdy dhe icke ähro tillstädes, uthan dhe 2:ne Medh Cronans Befallningzman, i Laga förfalldh till Fers Häradhz Tingh.

  N:o 26
  Bookhållaren Wäll:tt Nills Hansson på Ahlunwärket, Contra Nills Rigortsson i Illstorp, in puncto debitj 2½ mark S:M:t, Betallt.

  N:o 27
  Idem, contra Offe Persson j Bosarp, in puncto debitj 15 D:r S:M:t och Per Swensson i Bonderödh 5 mark S:M:t, käranden berättar, att Offe Persson haffwer sigh instellt, men Per Swensson ähr inthet tillstädes, och haffwer inthet betahla medh, Altså differeras till Nästa Tingh, och Nämdemannen W:tt Per Gregersson honom derom at Antyda.

  N:o 28
  Söffren Nillsson på Ahlunewärket, contra Truedh Mattzon och Rasmus Mattzon i Saxhusa, Angående Hellje Åkessons tillbudne förlijkning för slagzmåhl.

  Parterne förlijkades, att Hellje betahlas ett för allt till Söffren Nillsson för all dess påwågningh Tree dahler Silf:r M:tt, hwar af 1 D:r blijfwer till Bötespenningar, och Nemdemannen Per Jönsson i Saxhuusa blijffwer Cautionist för betahlningen.

  N:o 29
  Wälborne Hr Axell RosenCrantzes fullmächtige W:tt Peder Jppesson, contra Peder Håkonsson i Breedabeck, Angående dess ordres öfwerskrijdande Emoot Enkian Margreta.
  Förlijkat, At Enkian nästkommande fahredagh skall afflöttia, Nembl. Philippi Jacobj tijdh.

  Företogz Een Uppsatt saak wijdh SommarTinget d. 2 Maij nästlijdne, Sub. N:o 3 Emillan Enkian hustru Johanna Sahl. Sigwert Koofootz i Ystadh, genom Arendatoren Wäll:tt Poffwel Otter contra Måns Håkonsson j Raskerum, in puncto debitj 3 ¾ D:r S:M:t, för 1 Tunna Mallt.
  Swaranden, som sijdste Ting låg siuuk, ähr aff Nämdemannen Wäll:tt Måns Frennesson i Ellmhullt Antydat sigh instella till detta Tingh, Tå han ock kiäntz wijdh skullden, och sagdt sigh wela betahla för sigh, Men påroopades, och Mötte icke, i ty Arendatoren Wäll:tt Poffwel Otter är doom begärandes, medh Causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Måns Håkonsson i Raskarum, betahlar till dygdesamma Matronan hustru Johanna Sahl. Siwart Koofootz, 15 mark S:M:t Agnoscerat skulldh, för 1 Tunna Mallt, iempte 1 D:r dito Expenser effter Lagh, eller wijdh Execution.

  N:o 30
  Oluff Persson i Biörnstorp, contra samptlige Allmogen i Biörnstorpe Norre fierdingh, Angående någon rest för ett pahr i krijgztijden Uthlagde stutar, Werdij 24 D:r S:M:t.
  Oluff Åkesson j Sundre Lökerödh Mötte, och tillståår sigh fuller warit skylldigh, 3½ mark i stutarna, som Oluff Persson sielff tillståår, och både han och dhe andre hafwa Uthlagdt fåår, lamb och annat mehra, Emoot Oluff Perssons uthlaga, Och dess uthan berättar Oluff Åkesson med fleere, att Oluff Persson behöllt 1 Tunna korn inne hoos sigh, som skulle warit uthåkat till det danska läger, men inthet korn fort, ty dhe eij kunde taga det på wagnerne. Käranden äskar doom och Uthslag j saken.
  Resolutio
  Alldenstundh dhenne praetention härrörer, af dhen handell, som i sijdste krijgztijdh, Socknemännerne emällan ähr passerat, så at ingen Nu för tijden weet huru her medh rätteligen sammanhängier, och skulle gifwa Een stoor confusion och jrring i Häradet om dhen Eene skulle få betahlningh, och Een annan, som fast mehra hafwer måst Uthgifwa, deremoot inthet; Altså, i föllie aff förrige doomar, och särdeles den af den 15:de Februarij sijdstlijdne, her innan Tinge afsagd, warda alla sådane praetentioner härmedh Upphäffne, at det Eena Emoot det andra böör Uppgåå, och Expenserne Compenseras.

  Företogz Een Uppsatt saak Sub N:o 10, 11 igåår Angifwen aff Käranden, Boo Nillsson, Oluff Månsson och Per Larsson på Kijwijk, contra Måns Plött ibidem, sampt Oluff Allbrechtsson och Jeppe Månsson i Hiellmerödh, Angående Någre injurieuse ordh och tillwijtelser, om Een bortkomman sträng eller Tögh, derom dhe sigh emillan ähro förlijkade, och dhe inthet wetta käranderne något ondt at tillwijta Eller beskylla. Alttså saken cesserar, dock at Swaranderne, som sijne Ordh rättat hafwa, plichta, hwarthera Arg legis Tingmåhleb. L:L: 43 Capitel 24 öre S:M:t.

  N:o 31
  Wälborne Fru Elsa Frijs, genom sijn sohn, Wällborne Hr Jacob Beck, contra Samptlige Knebeckz fiskiarne, och Skouffdahla Åboen, Angående resterande affgifft för Grääsgång, Weedeskogh och intepper medh teppeskogh, för någre åhr tillbakars, och haffwer Jöns Ringh tillijka medh Bengt Smeedh på Knebeck, sigh medh Herrskapet förlijkat.
  Per Gudmundsson j Skogdahla erbiuder sigh till förlijkningh, tillijka medh Oluff Jonsson på Knebeck, och dhe andre ähro bortta, men förmodeligen lähre infinna sigh; Altså saken till Nästa Tingh, och ad interim differeras.

  N:o 32
  Idem, contra Christen Muremestare j Bonntoffta, Angående Torupe gårdz förderffwade Muurwerk, effter Uppwijst Contract, som twistas om. Swaranden påroopades, Mötte icke, Differeras till Nästa Tingh, Men i medler tijdh förordnas Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson i Skiberup, som tager till sig Nämdemännerne Jacob Gudmundsson j Grefflunda och Håkan Mårtensson j Bierneboda, såsom och Hans Tysk i Sanct Oluffz, hwilke uthj Christen Muurmesters praesence dhenne afsicht hafwa at förrätta, som dhe finna förswarligit.

  N:o 33
  Idem, Contra Oluff Allbrechtsson i Hiellmerödh och hans sohn Swen Ollsson i Rafflunda, för olofwandes hamblande i dess Eenskijllte skogh Styrlundh, Förlijkat, och warit Een fohrnet Böökegreen.

  N:o 34. 35
  idem, Contra Håkan Knalle och Åke Knalle för någon Emillan kommen twistigheet och ordkastningh, förlijkat.

  N:o 36
  Åke Esbiörnsson i Hwijteby, contra Nills Smeedh ibidem, Angående Någon Twistigh Ängh, honom ifrån slagen, förlijkat.

  N:o 37
  Lars Siuhnesson och Mårtten Andersson i Axellhullt, Kyrkiowerde, Contra Åke Knalle i Hwijteby för 1684 åhrs halfwa KyrkioTijonde 27 öre S:M:t, dhe öfrige sigh instellt, Swaranden mötte, Och förmehnar at Corporalen Manhafftig Johan Törner, som helfften aff grödan, för samma åhr haffwer medh honom åthnutit, böör och swara till halfwa Kyrkiotijonden, och dhe rest:de 27 öre Silfwer M:tt, Käranden äskar doom och Uthslagh i saken.
  Resolutio
  Alldenstundh befinnes det Corporalen, Manhafftig Johan Törner haffwer åthnutit halfwa grödan medh Åke Knalle j Hwijteby pro Anno 1684 aff hans tå wahrande Bruuk i Grefflunda; Altså warder bem:te Åke Knalle, som sijn halffwa part af Kyrkiotijonden pro dito åhr haffwer betallt, för Kyrkiowerdernes Lars Siuhnessons och Mårten Anderssons tilltahl af dhen resterande hallfwe part Libererat, och lembnas dhem frijtt at sökia Corporalen Manhafftig Hr Törner för resterande Kyrkians praetention, Suo loco et foro.

  Dito Upplästes Wällborne Fru Elsa Frijses breff och ordres till sijn fougde Jöns Christensson, at låtha förbiuda Skogzhuggande i Styr lundh, alle wederbörande till effterrättelse, bem:te ordres daterade 27 Aprilis 1687.

  Samme dagh Upplästes Ett Grannalagz breff Emillan Byymännerne i Hwijteby, som effter dheras begäran bleff aff Rätten confirmerat.

  N:o 38
  Per Mårttensson j Biörnstorp, Contra Per Olluffsson ibidem, Angående Barnegodz effter Sahl. Matthis Lasson i Tosterödh, för 2:ne dess Omyndige döttrar Elena och Hanna, som han säger wara 17 D:r Silf:rM:t Capital, medh 13 á 14 åhrs Interesse.
  Swaranden påroopades, Mötte icke Differeras till i Morgon.

  N:o 39
  Per Månsson Skräddare j Brösarp, Contra Christen Muurare j Bonntoffta, Angående Ett låhntagit Boordh, werdij 6 mark S:M:t, som han återfordrar, Eller dess wärde.
  Swaranden Absens, Differeras till Nästa Ting, och Nämdemannen Jörgen Persson j Tiörnery honom herom att ahntyda, till Dito tijdh at Mötha, i fall dhe sig i medlertijdh eij förEena kunna.

  N:o 40: 41
  Rådhmannen Wällwijse Hr Peter Noorbergh, contra Diverse, in puncto debiti, förlijkat.

  Påroopades, om Någre fleere parter woro wijdh handen, dhe wille komma inn för Rätten, Men fans ingen.

  Anno 1688 den 5:te octobris, Continuerade Ordinarie HösteTinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i Samptlige Rättens praesence.

  Samme dagh förordnades doommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup, sigh att adjungera Nills Månsson i Rafflunda, Jöns Jöransson, och Mattz Bok ibidem, att grandska Siuhne Håkanssons hemman j Skiberup, effter medhgifwen Uppkräfwelse, och Bröstfelligheeten Specifice i penningar ahnskrijfwa.

  Dito förordnades Nämdemannen Wäll:tt Per Gregersson i Torrestru, Nills Månsson i Myrestadh, Måns Arffwedsson och Per Håkonsson i Sundra Lögerödh, att grandska hwadh Timmer som kunde reqvireras till Hr Regimentzskrijffwarens Carl Eekelundz hemman och Tree gålffz huus, för dess Bönder i Gussarödh, effter Medgifwen Uppkräfwelse.

  Företogz Een igåår Uppsatt saak, emillan Per Mårtensson i Biörnstorp och Per Ollsson ibidem, Angående Barnegodz effter Sahl. Matthis Lasson i Tosterödh, för 2:ne dess döttrar, Elena och Hanna. Och mötte swaranden Per Ollsson, och säger sigh Emoottagit Een gammall blackgehret koo för 6 D:r, Een dretteduuk för 10 D:r. Och Een gammall Bänkedyna för 3 mark, och erbiuder han sigh till, at wela lefwerera duuken och dyynan ifrån sigh, och för Korn betahla Penningar eller Nöijachtige wahrur, och allenast hafft godzet hoos sigh 4 á 5 åhrs tijdh, förmodandes slippa Ränttan.
  Per Mårtensson begärar Männ at gifwa Uthmätningen, på hwad hellst han bekommer, som blijfwer Nämdemännerne Per Gregersson i Torrestru, och Måns Trullsson j Brösarp, hwilke dhenne Uthmätningh bijwista och förrätta, som dhe finna förswarligit.

  N:o 42
  Borgemestaren och Hospitals föreståndaren i Christianstadh, Wällbetrodde Hr Johan Petrejus, contra Ryttaren Manhafftig Rasmus Steen j Biörnstorp in puncto debitj 6 ½ D:r S:M:t, Säijes wara betallt.

  N:o 43

  Måns Jönsson i Starrarp och Frenninge Sockn, contra Per Lange j Andrarum, in puncto debitj 1 D:r S:M:t, Bägge parter Absentes.

  N:o 44
  Marqvetentaren Jöns Rasmusson på Ahlunewärket, contra Anders Ollsson i Elliarödh, in puncto debitj 12 D:r för Een häst, Parterne Absentes.

  N:o 45: 46
  Ryttaren Manhafftig Carl Bergh i Bosarp, contra Bonden Anders Gudmundsson i Hollmana och Sancht Oluffz Sockn, at tillstå sijn sanningh, Angående ett Böökebordh, som han skulle skänckt Carl Bergh.
  Anders Gudmundsson Neekar sigh skänckt Carl Bergh något Boordh, (:och at Bordet allenast kunde wara 12 öre S:M:t wärdt:) Men han hade sagdt, at allt hwadh han hade giffwit honom, det wille han ståå wijdh, som war Een Qwijga i 3:die åhr, Een Nyy Sängdyna, Een säck, 2:ne gamble Öhlkahr, och 2 D:r Penning:r, hustru Elena Ryttaren Manhafftig Nills Eekz ObeEedigat wittnade, at hon hörde Anders i Hollmana, inne i Byen Elljarödh sade, hwadh Jagh haffwer giffwit Eder, det will Jagh ståå wijdh, Och giören der aff hwadh I welen, och woro dhe bägge druckne, både Anders, och Carl Bergh.
  Ryttaren Manhafftig Erich Jäger, Eedeligen wittnade, det han tiente Carl Bergh Anno 1686. ifrån Missommar till Michäelis, och när j medlertijdh kom budh ifrån Hr Befallningzmannen Wälbetrodde Zacharias Stobaeo, war har der Uppe i Elliarödh, Eller ock Carl Bergh sielff, och stundom kiörde dhe höö eller sädh, stundom leer och steen, stundom war han uthan öök och slog grääs, Men omöijeligen kan han wetta, huru månge dagzwärcken han eller Carl Bergh der giorde.
  Pijgan Hanna Nillsdotter /: som eij warit till communion:/ giorde sijn berättelse, at hon hafwer warit i Elljarödh åthskillige gånger at räffsa och köra Möök, Men weet icke huru månge gånger.
  Ryttaren Manhafftig Måns Springare, war icke tllstädes, Uthan, som säijes, till Fers Härdatz Tingh.
  Wijdare berättar Erich Jäger och Pijgan Hanna, att när dhe woro hoos Hr Befallningzmannen at arbeta och giöra dagzwerken, så finge dhe sitt nödtofftige underhålldh af honom.
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, Emoot Ryttaren Carl Bergz Libell, insinuerade sijn Exception, medh Bijfogat Original Contract medh Carl Bergh Om Rustningen, hwilke Upplästes, så lydandes, Ad acta lagde: Manhafftigh Carl Bärg beder Rätten wille intercedera för honom hoos Hr BefallningzMannen, Emädan han inthet förståår lag och Rätt, och sielff inthet förstodh sigh på hwadh som bleff skrijfwit, och ity förmodar at Befallningzmannen dhenne gång giffwer honom sijn Rätte effter.
  Differeras till Befallningzmannens praesence och ahnkomst.

  N:o 47
  Håkan Knalle i Hwijtaby, Contra Nills Ostredsohn i Torup, Angående intagne Swijn, förlijkat.

  N:o 48
  Idem, Contra Nills Smeedh i Hwijteby, Angående dess hustrues Oqwädens ordh, förlijkat.

  N:o 49
  Pijgan Sissela Christensdotter i Rafflunda, Contra Arffwast Clemmetsson i Hielmerödh, in puncto resterande Tienstelöhn, absentes.
  I det samma ankom Pijgans Styffader Jeppe Persson i Rafflunda, som berättar, att Pijgan tiente Arffwast i Hielmerödh för 3 åhr sedan, och at henne resterar 6 mark Penningar och Ett pahr skoor. Swaranden plichter pro absentiâ 3 mark, och saken Differeras till Nästa Tingh, under samme citation.

  Samme dagh giordes affsicht, effter Uppkräfwelse aff den 15 Februarij sijdstlijdne, hwad Timmer som behöffwes till 4 hemmans reparation i Rörum, lydandes dhen samme som fölger, ad acta lagd: Och wittnade Nämdemännerne, att dhe sitt wärff effter bästa förståndh haffwa förrättat, hwar effter Tingz Attest eij kan denegeras, och remitteras till wederbörandes befordring, at Timmeret måtte bliffwa Uthwijsat, till hemmanens nödige reparationer och Upphielpande.

  Dito förordnades Nämdemannen Wäll:tt Nills Persson j Rörum, sigh att Adjungera för Thommesson wijdh Killan, Håkan Månsson och Mårten Thuesson ibidem, att grandska, hwadh Bröstfelligheet som finnes på Nämdemannens Håkan Arffwedssons Rusthåldh i Åkarp och Mielby Sockn, och hwadh Timmer till dess reparation reqvireras, Styckewijs att Uppsättia, som dhe innan Tinge kunna Eedeligen besanna.

  N:o 50
  Per Jakobsson j Hwijdeby, Contra Siuhne Håkonsson j Skiberup, Angående Sahl. Oluff Nillssons i Grefflunda Uppbuhrne Barnegodz 12 D:r 4 öre Capital, effter Qvittens af d. 8 Februarij 1685, fordrandes käranden doom för sitt Capital medh der aff flytande interesse, och ähr Uthslag begärandes.
  Siuhne Håkonsson war tillstädes, och lofwade i Nämdens påhörande at wela betahla bem:te Capital till AlleHellgonedag Nästkommande, Käranden fordrar Uthslag i saken som tillförrende.
  Resolutio
  Alldenstund Siuhne Håkonsson j Skiberup hafwer eij allenast qvitterat Barnegodzett 12 D:r 4 öre S:M:t d. 8 Februarij 1685. Uthan ock skullden för Doommaren Wäll:tt Nills Ollsson medh diverse af Nämden idagh wijdekiäntz, Och der finnes fahra, att han samme godz skulle föröda, Barnen ock dhe öfrige förmynderna i längden till skada; Altså finner Rätten skähligt att Siuhne Håkonsson det emoottagne godz igen ifrån sigh lefwerera, eller dess wärde effter Mätismäns ordum, medh interesse á 6 pro Cento 2 D:r 16 öre S:M:t, hwilket dhe öffrige förmynderne effter doomens Innehålldt af den 21 spetemb. 1683. hafwa att taga i antwardningh som dhe tänkia at ahnswara.

  Företogz åter saken angående Compagnies Hoffslagaren Oluff Andersson j Miellby, som änn begärar föra fleere Wittnesbördh till sijn saakz Justification.
  Tå framstodh Ryttaren Anders Larsson af Hr Ryttemester Mont de Gommerijs Compagnie, som Eedeligen betygade, at tå Cronones Lendzman W:tt Berthell Mattzon kom inn medh Nämdemännerna Sahl. Lasse Jonsson j Mielby och Jacob Gudmundss:n i Grefflunda, och kräffde skatt aff Hoffslagaren Oluff Smeedh i Meelby, i dess huus, Tå sade Oluff Smeedh sig förmehna slippa dhen, ty han tiente under Militien, och När Lendzmannen låg baak kakelugnen, skulle han fölga sijn Ryttmester i fällt, Tå Swarade Lendzmannen det woro honom påfördt, han måste haffwa skatten, swarade Oluff Smeedh, så må Prästehustrun betahla det, ty han giffwer henne skatt aff huuset, Och war Smeeden något drucken, och Hooff omkull bordet, och wijdare weett han wij at wittna, eij heller hörde någre skällsordh, at och Bordet bleff kullkastat, kom Oförwahrandes.
  Ryttaren Manhafftig Johan Möller i Bestekilla Eedeligen betygade lijka ordh, allenast tillläggiandes, at när Lendzmannen sade, dhe Siu mark ähro migh påförde, Jag måste haffwa dhem, Tå swarade Oluff Smedh, det haffwer wist Befallningzmannens poijke /:den hundzfotten:/ fördt mig det Uppå, Tå Lendzmannen straxt roopade Nämden till Wittnes, och gick Uth.
  Ryttaren Manhafftig Anders Larsson, säger sigh och hördt Smedens ordh om BefallningzMannens Poijke, och att Lendzmannen kallade på Wittnen.
  Wijdare angaff Oluff Hoffslagare Pastoris Hr Oluff Noordströms Attest om Lasse Jonssons bekännelse, medh någre Männs Dito, så lydandes, ad acta lagd:
  Tillspordes Smeden, om han haffwer Något ytterligare till sijn befrijelse att insinuera? Swarade han Neij.
  Resol. Interlocutoria
  Emädan ingen åkärande ähr, som drijfwer på saken, i Cronans Befallningzmans från wahru, der till medh och Lendzm:n W:tt Berthell Mattzon, som saaken förre fördt hafwer, Nu ligger siuk; Altså finner Rätten nödigt der medh att differera till Nästa Tingh.

  N:o 51
  Pastoren och Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius, contra Ryttaren Manhafftig Jonas Polack i Rafflunda, Angående olofligt öhlsahl, om Söndagen under Predijkan; Item Oluff Hansson i Rafflunda för slagzmåhl medh Nills Göngh ibidem.
  Nills Göng Mötte och Eedeligen contesterade, att han aldrig hafft något Clammerij eller slagzmåhl medh Oluff Hansson, och Oluff Hansson kan icke Neeka sigh fått Een skåhl friskt öhl till Nills Ringz för Predijkan till skänckz, och som han bleff drucken, torde han intet gåå i kyrkian.
  Jonas Polack tillståår ock sig inthet warit i kyrkian, Ty han någre dagar war siuklig, och aldeles inthet Öhl sållde under Predijkan, Men för Predijkan sållde han Een pott till Skräddaren Oluff Hansson för een schilling, och Een kanna öhl sållde han till twenne andre Ryttare af S. Oluffz Sockn, som ähro Hr Adlersteens, och kommo ifrån Christianstadh.
  Hr Probsten steller saken j Rättens händer.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Ryttaren Manhafftig Jonas Polack, för oloffligit krughållande Och öhlsälljande, under Predijkan /:den han ock sielff försummat:/ böör plichta effter Kongl. May:tz AllerNådigste Kyrkiolagh om Sabbatzbrått det 5:te Capitel, medh 40 mark S:M:t, och Skräddaren Oluff Hansson, som igenom dryckenskap försummat Predijkan, dock ingen merkelig förargelse giordt, plichtar allenast dhenne gången medh 2:ne Söndagars fängslande j Stocken, androm och sig sielff till wahrnagell.

  Upplyysningar
  Wälborne Hr Ryttmästaren David Christoff Mont de Gommery låter Upplysa Een Bruunskömblet hoppa, som haffwer Een hwijt Baakfooth, medh detta Bränne [Symbol].

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 2660-2860 (AID: v217883.b2660, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2016