1688 höstting Järrestad

  Anno 1688: d: 3: octobris höltz ordinarie tingh medh allmogen i Jerestadh häradh och Borby, närwarandes den der i häradet tillförordnade Nämbden.

  Samma dagh framkom för Rätten Per Olufson i Tummerup Insinuerade sin Citation instämbdt Hans Christofferson ibmskuldfordran 16 dahl:r Smt, hwarom dhe sins emällan äro förlijkte som Per Olufson för Rätten Bekiände, hwarmed Rätten war tillfredz och consenterade föreningen.

  Jöns Person i Wranarp genom nämbdemannen Mårten Nillson i Tummerup Insinuerade en Citation instämbdt Jöns Anderson i Tummerupskuldfordran angående 18 mk:r Smt, hwarom parterne hemma förlijkte effter nämbdemannens Berättelse för Rätten, och samma förlijkning af Rätten approberas.

  Höghwählborne Hr General Maior Kåks fullmäktige Johan Hinrikson Bewiste medh Citation instämbt swäntiänaren Oluf Jönsson i Onslunna och hans Broder Nills Jönson ibm, dem saakgifwet slaget Nills Mårtenson i Onslunda medh een lijten drickekappe eller /: som här kallas :/ ett små kar i pannan så Blodet uthlupet hwaraf Nils Mårtenson ligget een tijd till sängz deraf, Oluf och Nils Jönsson tillfrågades som de för Rätten stodo, om det war sant de honom således slaget, hwartill dhe intet beka kunne, män föregifwa waret i ett gille och något druckne när det Passerade, Nills Jönsson föregifwer waret i fängelse på Tunbyholm för den lilla förseelsen, sedan föregifwa dhe warit förlijkte medh Nils Mårtenson, och Betahlte dhen som läkte skadan, som dock synes intet stort är, Nils Mårtenson som weedh tinget tillstädes war, siälf wara medh dem förlijkt, och ingen Praetention på dem hafwer, Hr General Maiorens fullmektig tillfrågades af Rätten om han hade wijdare i denna saak att proponera hwartill han swarade Neij.
  Resolutio
  Såsom Oluf Jönson i Gislöf och Nils Jönsson i Onslunda för Rätten wedståt, dhen klgan högwählborne Hr General Maior Kåck igienom dess fulmäktig wäll:tt Johan Hinrikson dem påfördt, I dhet dhe slaget Nils Mårtenson i Onslunda i pannan medh een lijten trästop eller drickeskappa, så Blodh uthgått, hwarom dhe seedan medh måhls äganden förlijkte och fältskärlöhnen betalt, haf:r och Nils Jönsson suttet i 3 dagar fängslat på Tunbyholm, det Rätten öfwerwägat och funnit skiähligt att desse 2:ne Oluf och Nils Jöns söner för deras förmätenheet i oträngde måhl slaget Nils Mårtenson, plikta hwar för sigh 3 mk Smt i stödh af det 10 Cap: Sårm. B: medh willia, sampt dessuthan Betahla Tingz Expenser 1 D:r Smt.

  Nämbdemannen Nills Person i Rörum framwiste en Citation instämbdt Mons:r Jacob Klinckman på Gyllebo angående den weedh nästföregående ting Incaminerade sak.
  Item witnen Kiel Jönson som tiener på Gyllebo Mikel Fiskare ibm, och Jörn Kies i Werestadh; Blefwo påropte, men war ingen af dem weedh tinget.
  Dhe Inciterade Blefwo påropte, män war ingen af dem tillstädes, hwarföre saaken Blef Differerat till nästa tingh, och då Parterne förelagde mötha weedh straff som lagh säger.

  Samma tingdagh framkom för Rätten Mönsterskrifwaren Mons:r Anders Wimman af Wemmerlöf, bewiste medh Citation instämbdt Jöran Kies i Wirestad saakgifwandes honom olofwandes taget ett paar lärsehlar af hans huus, och dem sålt till Oluf Matzson i Wirestadh, i samma Citation instämbt Oluf Matson i Wirestadh som sig samma lärsehlar tillhandlat, och inciterat att witna i samma saak Per Tykeson och Per Jönson i Wirestadh sampt Corfis Jonson och Jacob Påhlson i Wemmenlöf.
  Dereffter påroptes Jöran Kies som stuhlet lädersehlarne war intet wedh tinget tillstädes.
  Dereffter framkallades Oluf Matson som Jöran Kies bekänt på kiöpt lädersehlarne af honom och gifwet honom 3 halfwa marker för dem.
  Oluf Matson som tillstädes war näkade fuller intet kiöpt sehlarne af honom, män han medh de andra sagdt på Bys sambling, hwem ofwan:de sehlar finnes hoos må swara till dem.
  Derpå framkallades Per Tykeson i Wirestadh, aflade sin eedh och witnade som föllier, Att Jöran Kies Bekiände att han sålgt dhe lädersehlar han taget ifrån Munsterskrifwaren Wimman till Oluf Matson i Wirestadh och fått för dhem Tree halfwa marker, och Berättar Oluf Mattson intet wille gifwa honom meer än 3 halfwa marker för sehlarne emädan dhee war ett Brök på dhem, derpå Badh Munsterskrifwaren honom gå och lägga sehlarne dher dhe lågo före.
  Dereffter framkallades Per Jönson i Wirestadh aflade sin eedh och witnade som effterföllier, at han hörde Jöran Kies sade Oluf matson kiöpt Munsterskrifwarens sehlar af honom, och gifwet 3 halfa marker för dem, och sade, han wille intet gifwa meer för dem emädan dhe war Brök på dhenne ena och hörde Munsterskrifwaren Badh Jöran lägga sehlarne der han tog dem i Oluf Matsons gårdh.
  Corfis Jonson framkallades aflade sin eedh och Bekiände, att Jöran Kies sade för honom emällan Wemmenlöf och Wirestadh som han kiörde ett lass weed, att när han kom hem i gården hade Jöran såldt sehlarne till Oluf Mattson för 3 halfwa marker derpå swarade Oluf Matson som stodh i Pär Jönssons gårdh Neij, att om dhe finnas i hans gårdh will han stå derföre, Munsterskrifwaren som hoos war sade till Jöran den du haar sålgdt sehlarne till, gack dijth och tog dem, derpå gick Jöran sampt Corfis och Jacob Påhlson medh honom in uthi Oluf Matsons gårdh och när de dijtkommo togh Jöran sehlarne i ett af Oluf Matsons huus som war et nytt huus, på någon halm der dhe lågo, och Bar dem i Oluf Matsons förstugu, sade der hoos, iagh sålgt dem här en gång, iag Bär dem intet här ifrån.
  Jacob Påhlson framkallades aflade sin Eedh och witnade ordh ifrån ordh som Corfis Jonson för honom witnat hade.
  Derpå uplästes oluf Mattsons Inläg uthan Dato.
  Resolutio Interlocutoria
  Såsom Reus Nembl:n Jöran Kies intet effter laga citation compareratför Rätten, altså pliktar han denne gång 3 mk Smt, här jempte åligger Oluf Matson i Wirestadh till nästa tingh giöra Bewisligt han Inttet medh Jöran Kiees hafft någon kiöphandel, i dhet öfrige Differes med denne saak, änteliga sluuth till nästa ordinarie Tingh.

  Anders Anderson i Carleby framkom för Rätten bewiste medh Citation instämbt Erik Anderson i Toarpskullfordran angående 3 T:r hafre och Berättar Anders Anderson honom wara förlijkt medh honom om hafren, och Begiärte Rättens Consens dertill, det Rätten således Confirmerar.
  Än bewiste Anders Anderson medh Citation inkallat Jöns Anderson i Tummerup, för han honom skyldigh 4 T:r hafre.
  Jöns Anderson påroptes på Tingtället, war intet tillfinnandes hwarföre han denne gång för sitt utheblifwande pliktar 3 mk Smt.

  Anders Nillson i Wemmerlöfztorp Citerat Esbiörn Anderson i Comsta någon skullfordran angående, hwar om de för Rätten förlijktes, således att Esbiörn Anderson i Comsta inom 8:ta dagars förlop gifwer Anders Nillson en skäppa Roug och een skp:a korn sampt betahlar citationen 8 öre Smtt.

  Den 4:de Octobris

  Publicerades först höglofl: kongl: Giötha Rijkes hofrätz domb angående Hans Lassons sohn i Stiby och des stefmoder, hwarutinnan dhe Befrijas för den dem af Tingzrätten tilldömbde Eedhgångh.

  Corporalen Manhafftig Samuel Manfelt Bewiste medh Citation instämbdt förre upbördz och ländzmannen wäll:tt Per Hanson i Cimbrishambn saakgifwandes honom nederrefwet ett stegers som stått på Corporlas sätet i Jerestadh, den tijdh Corporal Amfert det Possiderade och nu Begiärar Corporal Manfelt att Per Hanson wille wisa hemmull för samma stägers; der jempte hafwer Corporal manfelt till witne Inciterat Håkan Anderson som tillförne bebot samma Corporals säthe.
  Derpå inlade Corporal Manfelt sin skrifftel: Inlaga Daterat Jerstadh d: 3 octobris: 1688:
  Dereffter framkallades huusmannen Håkon Anderson i Wranarp som tillförne Bodt på ofwan:de Corporals säthe som nu 80 åhr gammal är, och Bekiänner medh sin saligheetz eedh att det stegers som nu twistas om war färdigt medh taak och wäggar när han det quitterade, och säger det kunne stådt hans lifztijd uth och något mehr och är nu 4 åhr sedan han det ifrånflötte, säger der war ekestolpar uthi, och war 2 golfzhuus, öfwer det ena war lofft, han säger sigh Bodt der i 40 åhr, dhet stodh der för honom, men kan intet minnas huru lenge det der stådt.
  Derpå framkallades förra upbördzmannen Per Hanson Insinuerade een Citation på några witnen att bewijsa kiöpt af förra Corporal Amfert och Per Hanson stegerset angående, män hörde sägas Corporalen wille Byggia ett nytt Stegers up igien för det gambla som der står, effter han det sålgdt till ländhzmannen.
  Framkallades Måns Persson i Tummerup aflade sin Eedh giorde för Räten sitt wittnes måhl ordh effter ordh som hans skrifftel: Attest Innehåller, Daterat Tummerup d: 13 Septembris 1688.
  Fierdingzmannen Jöns Anderson i Jerestadh framstod för Rätten aflade sin Eedh och bekienner det som i Attesten skrefwet står, att Corporal Amfert kom intill ländzmannen och tillfrågade honom hwarföre han icke låter nederrifwa och bortföra dhet stegerset han af honom kiöpt, emädan dhet till intet dugeliget är, och sade Corporalen han will låtha byggia ett nytt up igienin uthe gården som det stuka huus stodh och Blef af en ask nedhslaget, men huru möket landzmannen gifwet Corporalen för samma huus weeth han inttet.
  Åke Jonsson i Jerestadh framkallades aflade sin eedh wedhstodh sin utgifne Attest, ord ifrån ordh som den innehåller.
  Derpå Insinuerade wäll:tt Per Hansson sin inlaga, daterat Borby d: 3 octobris 1688:
  Corporal Manfelt Beder at Maintineras wed hans kongl: maij:tz Reglement, och att ländzmannen må tilhållas upsättias ett stegers igien.
  Ländzmannen säger emädan han för sigh wijst hemmull, han må Befrijas för widare Corporalens tiltahl, och Beder han må af Corporalen ehrstetas tingz Expenser.
  Corporalen säger sandt men till ländzmannen om han sigh medh godo i denna saak wille infinna det ländzmannen eij williat, hwarföre corporalen och påstår Raefunderas tingz Expenser.
  Ländzmannen säger han kunne intet sigh någon saak påtaga, emädan han intet fått något af Corporal Manfelt uthan om han wille honom något kunne han sökat lagl:n.
  Parterne tillfrågades om de wijdare hade i denne saak att proponera, hwartill de swarade Neij.
  Pehr Hansson tillfrågades hwartill han Emploierade samma huus, swarade han brukat thet intet annat till än bränne och war ingen stump längre än man kunnat för nödh skull brukt till lösholt, huset i sigh sielf wara intet Bredare än 7 allnar ungefähr.
  Resolutio Interlocitorie
  Rätten hafwer Begge parternas skiähl för Rätten skiärskodat och funnit skiähligt denne saak medh fineelt sluuth at låtha Beroo till nästa tingh, emädan Ländzmannen Per Hanson effter Citationens Innehåldh wijst hemmull, för dhet andra är Chronanz Befallningzman intet weedh tinget tillstädes, som och Bör Rätten i detta måhl underrätta, häriempte förelägges Begge parter mötha uthan wijdare Citation till nästa ting; men om de i medlertijdh hafwa Bättre skiähl i denna Action Rätten till bättre Illustration att ehrkiändiga, då lagl:n dermed omgås.

  Hanna Swen Carls i Tummerup Insinuerade i Rätten een citation hafwa instämbdt drengen Jon Lasson ibm, för han uthan härskapetz minne och sanningz framförande sigh inträngdt i hennas gårdh medh meer som acterne uthwijsa.
  Derpå Inlade Enkan sitt stedzmåhls bref Daterat Helsingborgh d: 30 Julij Anno 1688:
  Dereffter lade enkan in en Supplique till hans höggrefl: Excell:tz Hr kongl: Rådet Hr fältmarskalken och General Gouverneuren sampt till höglofl: kongl: commissionen Daterat Malmö d: _ Maij 1688.
  Uppå ofwan:de Supplique Inlefwererade enkian hans högh grefl: Excell:tz Hr kongl: Rådet Hr fältmarskalken och General Gouverneurens nådige Resolution Daterat Malmö d: 4 Maij 1688:
  Dereffter Insinuerade änkan ett Bref ifrån Magistraten i Helsingborgh till Pastoren Hr Mats Fredrikson Sture i Galsax Daterat Helsingborgh d: 31 Martij 1688.
  Rätten tillfrågade drängen Jon Lasson om han waret förlofwat medh enkan Johanna Sahl: Swän Carls förän han sökte Magitraten i Helsingborgh om städiobref, eller talt medh henne om någon trolofningh.
  Drängen Jon Lasson swarade, intet talt till enkan derom uthan Hr Matz Sture talt till henne och försäkrat henne blifwa weedh gården.
  Widare Berättar drengen genom Män talt till enkan om hon wille trolofwes wedh honom, män hoon swaret alldehles Neij dertill.
  Rätten Begiärte få see drängens städiobref, drängen swarade Chronones Befallningzman Stobaeus hafwer dhet hoos sigh, det Per Sörenson som är Befallningzmannens fullmäktig swarade ja till, och säger drängen föhler intet och hafwer intet förstånd at swara.
  Drängen Jon Lasson mötte för Rätten och Insinuerade sit Inläg, daterat Tummerup d: 3 octobris 1688.
  Derpå Inlade Per Sörenson Befallningzmannen Stobeus fullmäktig ett Inläg Daterat Elljarödh d: 1 octobris 1688.
  Dereffter Insinuerade Befallningzmannen Zacharias Stobaei fullmäktig Per Sörenson Jon Lassons copia Supplique till hans högh grefl: Excell:tz Hr kongl: Rådet Hr fältmarskalken och General Gouverneuren Daterat Tummerup d: 24 Augsutij 1688 och uppå samma Supplique stedh copia af hans hög grefl: Excell:tz Hr kongl: Rådet Hr fältmarskalken och General Gouverneurens Resolution, Daterat Malmö d: 29 Augustij 1688.
  Dereffter upwiste Enkan ett Tingz Attestatum at när hennes sahl: man Swän Carlson emottog den gård han nu ifrån dödh är i Tummerup war den Bröstfälligh till 60 dahl:r Smt föruthan 1½ golfz huus, som alldehles afbrändt war, Daterat d: 12 Maij 1676:
  Drängen Jon Lasson tillfrågades wijdare om det war hans eget Rådh eller någon annan honom det ingifwet han skulle städia gården undan enkian, drängen swarade dhet war hans egen willia och Begiäran.
  Tillfrågades Jon Lasson hwem som skref för honom till Magistraten i Helsingborgh han skulle städia gården ifrån enkian, drängen swarade Hr Matz i Glasax skref för honom, och effter Hr Matz skrifft fick han städia gården.
  Drängen tillfrågades widare om han något satt i den Jordh enkan låtet upplögdt emot hennes willia, och effter den tijden hans höggrefl: Excell:tz Hr kongl: Rådet Hr fältmarskalken och General Gouverneuren honom igienom hans hög grefl: Excell:tz egen och höglofl: kongl: Commissionens nådige Resolution blef honom förkunnat.
  Drängen swarade sadt all hafren i den Jordh enkian låtet upplöia den war honom förkunnat sådde han iorden med korn son enkian upplögdt.
  Derpå framlade Enkan en Attest af 2:ne män underskrefwen, således Passerat att drängen såå lijkewähl emoth före högh ommälte Resolution.
  Parterne tillfrågades om de wijdare hade i denne saak att proponera. Befallningzmannens fullmäktige Pehr Sörenson Begärte Dilation till nästa ordinarie ting, sammaledes Begiärte och enkan Dilation att hon skane annorledes för höga öfwerheeten Demonstrerat kunna.
  Resolutio
  Såsom här för Rätten af Begge Parterne är upwiste 2:ne olijka Resolutioner uthgifne af hans högh grefl: Excell:tz kongl: Rådet Hr fältmarskalken och General Gouverneuren, det rätten öfwewäget och funnet skiähligt gifwa Dilation till nästa tingh, först effter dy chronans Befallningzmans Relation till hans hög grefl: Excell:tz ingifwen eij här inkommen, Rätten till uplysningh, dhet andre hafwer Begge Parter instendigat Dilation, hwarföre åligger Parterne laga Beskrefwet hwadh för Rätten Passerat är, om de imedlertijdh icke föreenas kunna.

  Framkallades qwinfolket Inger Andersdotter af Gislöf 2:ne gånger Besofwen tillförne, hwarföre hoon pliktat och nu 3:die gången Besofwen och denne gång uthlägger till Barnefader klåckaren i Cimbris och Nöbbelöf, Rasmus Rasmuson, tillfrågades qwinfolket wijdare hwem blef af henne som Baar Barnet till Christendomb för Prästen uthlagdt till Barnfade. Swarade att prästen och klåckaren ha det emällan dem att ingen skulle för dopet uthläggas till Barnefader, säger att Prästen kufwat henne, och förbudit socknemännen intet låhna henne huus någon natt, och sade prästen till henne hon skulle gå Bortt af Byen, och när klåckaren sökte medh detta qwinfolket olofligt omgenge, Bekiänner qwinfolket han lofft äkta henne, och sadhe sigh den tijdh medh ingen annan wara förlofwat.
  Pastoren Hr Lars Utter Bekiände för Rätten att een karl der i församblingen intet länge seedan wille wåldtaget henne Inger Andersdotter, då hoon kom uthspringandes och ropte om hiälp.
  Rätten tillfrågade Hr Lars hwadh den karlen heeter, hwartill Hr Lars Prästen swarade det war en Ryttare heeter Måns Wässman, det qwinfolket Inger beiakade så sant wara, han wille wåldtaget henne, män hon ropte om hiälp, att han intet kom dertill.
  Klåckaren Rasmus Rasmuson framkallades för Rätten, benäkar fuller intet waret Barnefader, män qwinfolket Inständigt påstår säger honom icke allenast wara Barnefader uthan lofft henne äktenskap, det hon medh sin salligheetz eedh Bedyrade alldrig ingen annan waret fader till detta Barn hon håller på armarne uthan klåckaren Rasmus Rasmuson som nu Bredewedh henne står och på sin saligheet tillsade henne äktenskap förän han fick sin willia medh henne, Hr Lars sade willia skrifftel: Innlägga emot henne. altså Blef denne saak till i morgon upskuten.

  Saken som senaste ting Blef upsatte emällan sahl. Inspectoren Johan Hinrichs arfwingar och wäll:ne Hr Måns Rosenkrans, Blef nu åther företagen till Examen.
  Framkom wäll:tt Elias Holm på Hr Commissarien Rangos wägnar Insinuerade sin fullmakt gifwen af Hr Commissarien Rango, emädan han Borttreest och således hafwer laga förfall, fullmakten Daterat Ystadh d: 29 Septembris 1688.
  Derpå Inlade Elias Holm en Inlaga underskrefwen af Hr Commissarien Rango Daterat Ystad d: 29 Sept: 1688:
  Dereffter Insinuerade Elias Holm 2:ne Expense Räkningar dhen ena underskrefwen af Sissele Hr Peder i Mehlby hög på 103 dahl:r 20 öre Daterat Mälby d: 7 Maij 1688.
  Den andra Expense Räkningen hög på 96 dahl:r 4 öre underskrefwen af Hr Commissarien Rango Daterat Ystadh d: 29 Septembris 1688.
  Wälborne Hr Ryttmästaren Hr Holger Rosenkrantz på sin fader wälb:ne Hr Magnus Rosencrans wägnar wedh tinget tillstädes war, Insinuerade i Rätten sin Inlaga Daterat Glimminge d: 4 octobris 1688.
  Dereffter Insinuerade wälb:ne Hr Holger Rosencrans någre Allegatha af föregående processer sampt landhztingzdommar uthan Datis.
  Parterne tillfrågades om de hade widare i denne saak att Producera hwartill dhe swarade Neij, uthan begiärte Rättens uthslagh.
  Resolutio
  Såsom af de widlöftige actis af wälborne Hr Ryttemästaren Holger Rosencrans på des Hr faders wälb:ne Hr Magnus Rosencrans wägnar i Rätten Insinuerade, ehrfares huru han sigh Bemödt medh åtskillige skriffter kullkasta actoris fordran, på sahl: Inspectoren Johan Hinrichson arfwingars wägnar, hafwer han dock ingenstedz hoos öfwer eller underrätterne ehrnåt någon resolution, hwarigienom Hr Magnus Rosencrans Blefwen Befrijat, och afledne Johan Hinrichsons arfwingar deremot deras praetention alldehles miste skulle, uthan wälb:ne Hr Magnus Rosencrans Befriat Borgaren wäll:t Tönne Hanson igienom dess egenhändige Bref Daterat Gunnarstorp d: 15 octobris 1686 att han dhe af sahl: Johan Hinrichson afkiöpte 10 paar oxsar eij betahla Bör, utan Töhnne Hanson som en tiänare på sin herres wälborne Hr Magnus Rosencrans wägnar underskrefwet samma obligation eller kiöpecontract, det höglofl: lagmans Rätten funnit skiähligt Befria Tönne Hansson och sökia hufwudskuldnären som är wälb:ne Hr Magnus Rosencrans hwilken lagl: af actore effterkommit; Införer Reus och i sine ingifne skriffter att dhe omtwistade oxsar äro af wåra officerare eller krigzfolk förde till Malmö, dhet och sant är, hwaraf så möket meer ehrsees om någon swänsk undersåthe dhem tillhördt, hade icke blefwet tagen till chronen uthan Refusion, men effter Reus war öfwergången, som oxsarne tilhörde och kiöpt blefwo de på den händelsen förde som cadue till chronans förnödenhet hwarföre venditor eller dess arfwingar icke Böör mista dhett, medh meer som af acten sees kan, det Rätten öfwerwäget och skiähligt funnit, wälb:ne Hr Magnus Rosencrans betahlar till sahl: Johan Hinrichsons arfwingar de ofwan omtwistade 10 par oxsar medh 220 Rix dahl:r effter kiöpeContractet Töhnne Hansson på Hr Magnus Rosencrans wägnar uprättat medh sahl: Johan Hinrichson, hälst emedan Hr Magnus Rosencrans som siälf för Rätten waret, skulden eij neka kunat, uthan till sahl: Johan Hinrichs arfwingar halfwa penningar gifwa wille, om actor den tijden waret wedh tingzrätten tillstädes, dessuthan Betahlar Hr Magnus Rosencrans Tingz Expenser effter mätismanna ordän, och det inom 6 wekors uthgång i widrigt effter Executions ordning och stadga undergå införsell i dess godhz, hwarest det här i landet finnes.

  Den 5:te octobris

  Nämbdemannen Nils Pantzerson i Hoby Beiwste medh Citation instämt Nils Rimmert och Hans Nillson i Glasax dem saakgifwet för dhe höstat den äng olofligen som Nils Panserson legt af Chronans Befallningzman Stobaeo och dehls af nämbden medh de älste af Glasax By uti förgången sommars uthwist.
  Derbreedewedh Insinuerade Nils Pantzerson sin inlaga i Rätten Daterat Borby d: 4 octobris 1688.
  Dhe Inciterade Nils Rimmert och Hans Nillson i Glasax stodo siälf för Rätten, swarade att dhe in´tet hafwa höstat något på den äng som nämbden uthwist till Glasax gårdh, och chronans befallningzman Stbaeus legt till Nämbdemannen Nils Pantzerson,
  Nämbdemannen lofwar medh witnen bewijsa sakgifwandet.
  Rätten Resolverade att de nämbdemän som förgången somma samma äng uthwijst, begifwa sigh dijt igien, wedh inhändigadet af detta, tagandes till sigh dhe älste män i Glasax och besiktiga hwilken af Parterna hafft rätt till den afhöstade och omtwistade äng som chronans Befallningzman bortlegdt, och samma syn så förrätta som dhe medh Eedh till nästa ting verificera kunna.

  Pastoren Hr Steen Matson i Cimbris gienom Citation inkallat effterskrefne af sine åhörare och sochnedrängar i Cimbris och Nöbbele sochnar Nembl:n Jöns Åkeson i Nöbbele, Anders Nillson ibm, Sone Nillson ibm, Fadder Person ibm, Jöns Åkesons 2:ne söhner i Gislöf, Fadder Anderson ibm, Jöns Knutson ibm, Per Åkeson ibm, Bengt Tueson ibm, Oluf Tueson ibm, Erik Nillson ibm, Mårten Jönson och Anders Nillson ibm, Jöns Olufson i Cimbris, Bängdt Rasmuson ibm, Rasmus Christenson ibm, Per Tueson ibm, Jöns Elieson ibm, och Matz Nielsson ibm, sampt Nils Swänsson i Wiarp, dem saakgifwet för de intet willia Praestera den gambla uhrminnes rättigheet till Pastoren deras siählesörgare Nembl: Een Tunna hafre af hwar dräng årligen.
  Derpå Insinuerades Hr Steen Matsons Inläg Daterat Cimbris Prästegårdh d: 3 octobris 1688:
  Dhe Inciterade drängar framstodo för Rätten Insinuerade deras Inlaga Daterat Borby d: 3 octobris 1688.
  Parterne tilfrågades om de wijdare hade i denna saak at proponera, hwartill de swarade Neij.
  Resolutio
  Rätten hafwer så kiärandens som swarandens klagan och kiähromåhl så skriffterne som det de muntel:e frambrakt och Insinuerat, öfwerwägat och funnit skiähligt att dhe Inciterade drängar som till Datum och förflutne åhren eij betalt deras rättigheet och tunna hafre till deras kyrkioherde och siählasöriare den nu genast Batahla, emädan dhet Een urminnes rättighet ähr, i anledning effter senaste Rijkzdagz Resolution gifwen samptel: Prästerskapet i Skåne, Daterat Stockholm d: 1 octobris 1686: dessuthan betahlar hwar för sigh, af dem som intet betalt den omtwistade hafre i Tingz Expenser 3 mk Smt, skier det icke då undergå laga Execution, anbelangande det drängarne i sin inlaga brakt osanningh för Rätten, Remitteres till Hr General Gouvernement Fischalens lagl: uthförande.

  Ladefougden Nils Hansson på Glimminge Bewiste med citation instämbdt Nils Persson i Tummerup skulfordran angående 6 dahl:r 8 öre Smt.
  Nils Person i Tummerup mötte för Rätten näkar intet skulden, män Beder må slippa något ringare effter den senaste förlijkningh.
  Ladefougden genom dess laga fullmäktige Anders Hovenius swarade, effter han intet hållet sine ordh och Betahlte penningarne till S:te Hans dagh förgången och nu å nyo förorsakat honom reesor och Expenser, att taga Citation åh Nyo medh Tingzreesor.
  Nils Person beder om Dilation, längre fram.
  Ladefougdens fullmäktige Protesterar deremoth och påstår Betahlningen nu genast att bekomma.
  Parterne hade effter tillfårgan intet wijdare i denne saak at proponera.
  Resolutio
  Rätten hafwer funnit skiähligt att Nils Person i Tummerup, Betahlar nu gienast de omtwistadhe 6 dah:r 1 mk Smt han skyldig ladefougden Nils Hanson på Glimminge för en häst han af honom kiöpt, dess uthan Tingz Expenser 3 mk Smt skier det icke då undergå laga Execution.

  Dereffter framkom Torla Nillson i Gislöf för Tingzrätten opwiste sitt afstånd och salubref till sin måg Åke Persson i Gislöf, at han af sin swärfader kiöpt halfwa gården som Tohrla åbor, nu fullkombl:n för Rätten hemular och afhänder den halfwa parten af samme gårdh, medh huus Bygningh åker och Engh, fählat mark och fiskewatn intet undantagandes som nampn hafwer och nämbnas kan, och dertill ligger och ligga Böör, samma kiöpebref Daterat Gislöf d: 25 Aprilis 1687.

  Dereffter framkom Tohrla Nillson i Gislöf upwiste et kiöpebref af Gierdt Christopherson underskrefwet på ett gathehuus i Gislöf by, som Nils Anderson sist åbodde, Daterat Gislöf d: 16 Decembris 1687, hwareffter Tohrla Nillson Begierte Rättens Confirmation och Attestatum.

  Anders Håkonson i Nöbbele incietrat Per Person i Gislöf och Mickel Person i Nöbbele saakgifwandes dem fådt för möket arf effter deras sahl: Modher.
  Dereffter framlade Anders Håkonson een Regesteringh på Boet uthan Dato och underskrifft Summa till 437 dahl:r 3 mk 5 öre.
  Derpå Insinuerade Anders Håkonson sitt Inläg Daterat Nöbbele d: 3 octobris 1688.
  Dereffetr framkallades Offe Mårtenson i Nöbbele witnade effter Edens afläggande som föllier, att han waret på skifftet och effter Anders Håkonsons Begiäran skiffte medh de andre dijtkallade män halfwa Boet till Anders Håkonsons stefsöner Per och Mikell Pers sohner, Anders Håkonson Begiärte halfwa Boet måtte dehlas det Corporal Amfert consenterade och sade han wiste lagen, Bien wille Anders Håkonson behållet halfparten, män Corporalen wille intet tillstädiat, uthan Badh dem taga Bij och tomma ståkar och träwahrur hwadh der fantz.
  Dereffter framkallades Staffan Nilson i Nöbbele aflade sin Edh och witnade som föllier, När han kom till Boet framkallade corporalen honom och tillfrågade om han wille wara öfwerwahrandes och skiffta halfwa Boet effter Anders Håkons Begiäran till hans stefsöhner dhet han effterkom och werderade hwadh framkom så hwar fick halfparten hwareffter woro å Begge sidor förnögde, hwarpå sedan kastades lott, Bistockarne förentes de så om, att Anders Håkonson fick een swarthälmet stut i stället för Biståckarne godh som 8:ta dahl:r Smt, den tiden derföre verderat, witnen tilstå stuten den tijdh war frisk.
  Jöns Anderson i Jerestadh framkallades giorde sin Eedh och witnade so föllier, han war kallat till skifftesman effter sahl: Anders Håkonsons hustru i Nöbbele, när han dijt kom blef han buden af arfwingarne som Anders Håkonson wille hafwa omak medh dhe andre skifftesmän skiffta Boet mit i twå dehlar han medh de andre giorde, verderade hwadh som frakom, män Bijen kunde dhe intet komma öfwerens om, uthan arfwingarna togo alla Bijen, och deremoth fick Anders Håkonson en oxe godh so 8:ta dahl:r Smt.
  Anders Håkonson sielf för Rätten tillstår gifwet Corporal Amfert fullkombligt tillstånd skaff på hans wägnar.
  Mårten Rasmusson i Wiarp framkallades aflade sin eedh och witnade som föllier, ordh ifrån ordh som Jöns Anderson Refererade, tillfrågades deriempte Corproalen om han wille sittia skifftet, då Corproalen swarade ia, iag är närmast dertill som är huus bonde, säger der war skiffte tilförne hållet dem emällan dhet dhe intet woro nögde medh, altså skulle det nu giöras åh nyo, och dermedh wara förnögde som det nu giordes, och sade Anders Håkonson han war alldehles tillfredz som Corporalen giordet, och Badh dem dehlat mitt i thu det han intet ryggat wille allenast dhet Blifwer lott kastat.
  Effter ventilerander af denna saak Blefwo Parterne uthi Nämbdens påhör förlijkte således at Per och Mikell Perssähner gifwer deras steffader Anders Håkonsson 12 D:r Smt i ställe för Bijläget och taga den swartheilnate oxen till sig igien hwadh skifftet som 2:ne gånger hållet anbelangar, äro dhe u alldehles tilfredz medh, ingen af parterne nu eller i frmtijden haf:a at klandra wedh wite 10 dahl:r Smt och ändå stå fast wed den förlijkning som nu giord är.

  Dernäst framkom för Rätten Corporalen Manhafftig Samuel Manfält och begiärte laga syhn på et Rusthåll i Cimbris jempte et ödes hemman under samma Rusthåll som och granskas Böör, hwartill Blef af Rätten anbefalt Nämbdemannen Nills Clemmetson i Glimminge taga till sigh effterskrefne dannemän Nembl:n Åge Person i Glimminge, Oluf Nillson ibm, Per Nillson ibm, Hans Swänson ibm, Nils Matson ibm, Matz Nillson ibm, och Tue Hindrickson, wedh Inhändigadet af detta Begifwa sigh på platsen och Besiktiga all dess Bröstfälligheet och dhet i penningar settia, som de medh Eedh för tingzrätten verificera kunnat.

  Den 6:te octobris

  Samma dag framkom wälb:ne Hr Ryttemäster Ridderskiödh och Beklagade den ringa hööwäxt Innewahrandhe åhr fallet till Borby gårdh den Hr Ryttemästaren åboor hwarpå granskning tagen war, Nembl:n gamble Nils Larson i Borby, Per Esbiörnson ibm, gamble Nills Håkonson och Håkon Christenson ibm, hwarpå åfwenskrefne män för Rätten framkallades aflade deras eedh och Bekiände som föllier, att i synder wångh war intet men in allis än 30 lass höö, i Wästre wångh falt i det högsta intet mehr än 30 lass höö, och war då heehla gårdhsens äng kullslagen. Bekiände och der Bredewedh att 9 eller 10 karlar kunna en dag intet kulslå meer än 3 lass höö hwareffter Hr Ryttmästaren begärte Tingzrättens Attestatum dhet och consenterades.

  Nils Nillson ny dräng af Tummerup framkallades för Rätten som sig medh lönskeläger försedt, medh qwinfålket Johanna Tuesdotter, hwilken är något effter födhzlen blefwen dödh, först Barnet seedan Moderen, drängen pliktar denne gång för sin förseelse 10 dahl:r Smt.

  Drängen Casten Mårtenson i Wemenlöfztorp framkallades för Rätten som sigh första gången försedt medh lönskaläger medh qwinfolket Elin Olufzdotter och förste gången begådt lönskeläger, altså pliktar drängen 10 dahl:r och qwinfolket 5 dahl:r Smt.

  Framkallades Bängdta Jacobsdotter som sigh medh löndskeläger förstegången försedt medh Ryttaren Johan Hartman under Hr Ryttemästar Ridderskiöldhz compagnie logerar i Borby, och lofft henne ektenskap som och i gode mäns öfwerwarande druket Jaöhl.

  Saaken som i förgår upsattes medh kohnan Inger Andersdotter, Prästen Hr Lars Utter och klåckaren Rasmus Rasmusson Tofft, blef i dagh åther företagen framkallades först qwinfolket Inger Andersdotter och giorde samma Bekiännelse i dagh som i förgår at klåckaren Rasmus Rasmuson Tofft eer Rätte Barnefader och bedraget henne under äktenskaps lofwen föregifwer det wara afftalt emällan Prästen och klåckaren att den hustrun som Bar Barnet till Christensomb skulle nämbna een annan till wedh dopet, föregifwer och at Prästen intet frågade effter någon Barnefader, ty han hölt medh klåckaren då, som nu effter han imdlertijdh förlofwat sigh medh en annan som han nu hafwer till hustru, och den fått förutan han betalt Böter eller stått kyrkioplikt, som och seedan waret till herrans nattwardh.
  Klåckaren Rasmus Tofft framkallades, och föregifwer Beskickat henne medh 2:ne män, om hoon wille uthlägga honom eller eij.
  Qwinfolket säger 2:ne män woro hoos henne när klåckaren henne tilförne gifwet några penningar, hon skulle ändra sitt tahl och een annan uthlägga, det hon fuller så löst sade till dhe 2:ne män, men nu står hoon weedh sanningen inför Rätten, ty hwadh hoon deruthom sagdt är af intet verdie, och något hoon på någon annan eij liuga wille ehwadh straff hon då lijda skall, klåckaren förmente detta intet wara hans forum, utan consistorium i Lundh.
  Rätten swarade och sade så wijda konungens Interesse och werldzligt straff angår Böör han för häradhz Rätten swara, men hans embete för det högwördige Consistorium i Lundh.
  Pastoren Hr Lars framkallades, som temmelig beskänkt war, tillfrågades först om han effter sitt löffte i förgår hade till Rätten någon Inlaga, hwartill han swarade Neij, intet skiöter om ingifwa något skrifteligit, det andra tillfrågades Hr Lars hwarföre han wijst qwinfolket Inger Andersdotter Publice af församblingen, för än hon wedh wehrlzligh Rätte dömbdh war; swarade för det hoon lop af kyrkian någre gånger.
  Qwinfolket tillfrågades hwarföre hon lop af kyrkian, swarade, först för hoon war och är siuklig, det andra war ingen menniska som kunne taga wahra på dhet späda Barn, som låg för sigh allena.
  Parterne tillfrågades om de meer hade i denne saak att proponera, hwartill dhe swarade Neij.
  Såsom qwinfolket Inger Andersdotter för Rätten och medh siälf sijns Eedh, Bekiände på klåckaren Rasmus Rasmuson Tofft, wara Rätte Barnefader till hennes Barn, som hoon nu senaste gången fått, och det med klåckaren aflat, under ektenskapz lofwan, hwarifrån klåckaren sigh lagl:n eij Befrija kunnat; Altså finner Rätten skiähligt Rasmus Tofft pliktar effter straffordningen 10 dahl:r Smt, för sigh och ehrlägger Bötherne för henne 15 dahl:r Smt emädan han henne ektenskap tillsagde, dessuthan begge undergå kyrkioplikt hwadh sigh anbelangar Hr Lars Utters föhrhållande i detta måhl, sampt och klåckarens embetes conservation Remitteres till dhet högwördige Consistorij högwijsa ompröfwande i Lundh.
  Framkom dernäst effter nämbdemannen Anders Kåck i Tågarp och Insinuerade i Rätten en laga syhn han hållet medh sine Adiuncter på den ödesgårdh i Stiby som Jöran Nillson dersammastädes emottaget, effter den befallning dhe af Rätten fingo på senaste ordinarie tinget, hwareffter dhe d:n 5:te Julij 1688, begofwo sigh på platzen och Befunno dess Bröstfälligheet som dhe i penningar Taxerat som föllier, hwarpå dhe aflade deras liflige Eedh.

  [Häradets sigill]

  Carl Paulin [Sigill]

  © Magnus Lindskog, 2004
  (viss redigering pågår fortfarande)