1688 sommarting Järrestad

  Anno 1688 d: 29 Maij höltz ordinarie tingh medh allmogen i Jerestadh häradh och Sallerup By, närwahrandes Chronans Befallningzman wälbetrodde Zacharias Stobaeus, medh den der i häradet tilförordnade nämbden.

  Först Publicerades hans kongl: Maij:tz allernådigste Placat, angående dhe 4 stoore allmänne Bönedagar uthi Innewahrande åhr; Daterat Stockholm d: 28 Januarij 1688:

  Wälborne Hr Ryttemästar Ridderskiöldh på Borby framkom för Rätten, Bewiste medh Citation instämbt Nills Larsson i Borby, Per Nillson ibm, Oluf Person ibm, Swän Jönsson ibm, och drängen Oluf Anderson, till att witna huru möket kan uthsås till Borby gårdh af Råg korn och hafre, Item at uthsäga deras sanningh huru möket höö åhrl:n till samma gårdh höstas.
  Framkallades först Nils Larson i Borby, som waret fougde på Borby gårdh, och till den sådt 30 åhrs tijdh, afhlade sin eedh och bekiende att i syndre wången som är störst kan sås åhrl:n när den icke ligger i träde Rough 6½ pun eller 21 T:r och 4 skp:r sammaledes korn när wången icke ligger i träda 25 T:r korn eller 7½pun Dito i samma wång när den bruukas kan åhrl: sås 30 T:r hafre. Sammaledes när wången inhängnas kan höstas åhrl:n 25 lass höö. Ligger der bredewedh någon gräsJordh som är besatt af steen och tufwer som alldrigh Blifwer eller höstas kan.
  Wästre wången kan när dhet icke ligger träde sås Råg 6 pun eller 20 T:r, korn 6½ pun eller 21 T:r och 4 skp:r hafre 30 T:r och det när wången Inhägnes som Brukas i 2 åhr och ligger 3:die åhret träde hafre Jordh fins fuller meer män Blifwer intet Brukt som alldehles är odugeligh, hwarpå wäxer alldrigh gräs mindre sädh. höö kan när wången ähr inhägnat höstes åhrl: 30 lass.
  Östre wången som i åhr är fälat, kan såss Rågh 6 pun eller 20 T:r korn 21 2/6 T:r elle 6 pun och 8 skp:r hafre 25 T:r fins i denne wång lijka som i Wästre wång, någon oduglig hafre Jordh. höö kan höstas åhrl:n när wången icke ligger till fälat 35 lass.
  Pehr Nillson i Borby som tiänt på Borby i 2 åhr framkallades, aflade si Eedh och witnade ordh ifrån ordh som ofwanförde Nils Larson Bekiänt.
  Swän Jönson som i samma saak war Inciterat inkallades giorde sin eedh Bekiände det samma som Nils Larsson Refererade, som tiänt på gården 4½ åhrs tijdh.
  Oluf Person inroptes effter eedens uthsagu Bekiende lijka som Nils Larsson tillförne uthsagdt, som och tiänt och sådt till Borby gårdh.
  Oluf Anderson som och tiänt och sådt till Borby gårdh inroptes för Rätten och der sin Eedh aflade, Bekiende det samma som Nills Larsson uthsagt.
  Elliest Berättar dhe Inciterade att heehla Byen effterlåtet Hr Ryttemästaren så länge han Boor på gården, ett stycke allmänningz iordh som tilhörer Borby By att inhägna till häst eller kohage, för det han dem alltijdh länt och än låhnar penningar och spannemåhl när dhe begiära, och det uthan Interesse, på dhen Condition att när Hr Ryttmästaren quitterar gården då samma stycke Jordh uthlägges och icke till någon widare hefdh af Hr Ryttemästarens förenas kan, och dess uthan lofft till Byen åhrl:n 1 T:a öhl.
  Hr Ryttemästaren Begiärte få Rättens Attestatum, at han det till den höglofl: kongl: commissionen kan wijsa, hwilket af Rätten consenterades.

  Befallningzmannen wäll:tt Hans Stubb i Hörte mölla framwiste een Citation inkallat Pastoren Hr Hans Jostson i Borby, saakgifwandes honom emottaget een ödeplatz i Borby by som 20 åhrs tijdh stått afhyst, och är lofft 5 åhrs frijheet samma gårdh, dem Pastoren åthniutet, och än står gården obebygh, I Lijka måtto fordrar Befallningzmannen af Hr Pastoren ett åhrs landgille som är 3 pun korn 1 1/5 T:a hafre 18 mk Smt. och nu förmehnar Befallningzmannen effter som Hr Pastoren uthi åthniutit frijheeten och intet bygdt, at han bör betahla fulkombligit landgille för de 6 åhren han samma grundh i hefdh hafft, effter Jordebokens Innehåldh.
  Pastoren Hr Hans Jostson i Borby som för Rätten tillstädes war, lofde Inom 3 wekurs förlopp skaffa een godh åbo på samma platz och grundh så härskapet skall medh honom wara tillfredz och uthan skade, landgillet anbelangande, sädan lofwar Hr Pastoren om åtta dagar Riktigt contentera till Befallningzmannen, landgillepenningarne lofwar pastoren nu genast Betahla, hwarmed Parterne förlijktes för Rätten och woro å Begge sidor dhermedh till fredz, om det effterkommes i widrigt står saaken öppen lagl:n påtahla hoos wederböranden.

  Befallningzmannen wäll:tt Hans Stubb i Hörte mölla Inciterat Nils Nillson i Borby, Truedh Brorson ibm dödh, Måns Jönsson i Wirestadh Börie Gudmundson i Carleby Rymbdh, de twenne som tillstädes äre Beklaga sigh intet kunna Betahla för armod skull, hälst effter gårdarne äro förhögt satta i landgillet effter Restans längdens Innehåldh. Daterat Sallerup d: 29 Maij 1688 och om de twingas skulle betahla restantierne måtte de gå ifrån gårdarne, Befallningzmannen wäll:tt Hans Stubb Begierte Tingz Attestatum det Rätten Consenterade.

  Befallningzmannen Well:tt Steen Alsingh framwiste een Citation instämbdt Oluf Swänson i Tummerup angående 2 länger han uphuget och nu något hålla, hwika stå på Smedhztrup herregårdh, altså hafwa Begge parterne för Rätten mött, timmermannen lofwar om han får Betahlningh giöra dem färdiga igien medh upresning tufwer, allenast Befallningzmannen Alsing framskaffar timber och folk, som kan Behöfwas till samma Reparation.
  Befallningzmannen lofde det effterkomma allenast Oluf Swänson medh betalningen blifwer billigh.
  Timmermannen oluf Swänson Begiärte allenast frij öhl och Math och 3 dahl:r Smt för mödan.
  Befallningzmannen Alsing war dermed tilfredhz allenast timbermannen kommer i mårgon till Smedstrup och säger huru möket timmer dertill Behöfwes, och när timmeret är framfördt då Oluf Swänson kommer till arbetet den dagen han kallat Blifwer.
  Timmermannen Oluf Swänson lofwar alt detta föreskrefne effterkomma hwarpå han gaf Befallningzmannen handen för Rätten, män Beder derhoos att Befallningzmannen wille wara honom så gunstigh, skrifwa till des nådiga härskap han kunne få Betalning för den förrige lilla rest för giordt arbete på samma lenger, det Befallningzmannen lofde effterkomma.
  Befallningzmannen Begiärte Extractum Protocolli det Rätten consenterade.

  Hr Commissarien Johan Rango på sahl: Inspectoren Johan Hinrichsons arfwingars, framkom för Rätten, begiärte at den saaken som senaste ting genom laga citation wardt Incaminerat nu idagh måtte företagas och till widare Examen föreställas; det Rätten eij någre kunna.
  Derpå framstälte Hr Commissarien Rango een fråga till wälborne Hr Holger Rosencrans som för Rätten i sin Hr faders ställe war, nembl:n om wälborne Hr Rosencrans hafwer något emoth de i Rätten Insinuerade Documente att Excipera antingen munteligh eller skriffteligen hållandes sigh i alt öfrigt wedh det uthgifne contract som wälborne Hr Magnus Rosencrans tillförne agnosierat.
  Wälborne Hr Holger Rosencranz som på sin Hr faders wägnar tillstädes war, Begiärte allenast af Rätten, Hr Commissarien Rango wille alt hwadh han nu i denne saak munteligen eller skrifftel; hafwer at Producera, wille Hr Rosencrans /: om Rätten det consenterade will till nästa ting swara.
  Hr Commissarien Reserverade sig dhetta i fall, han någon i medlertijdh, som till denna saakseens upliusning tiähna kunne, fingo upspöria rätten det acceptera, honom det eij Denegera lofwandes i lijka måtto till nästa tingh medh een uthförlig Illustration att inkomma.
  Resolutio Interlocutoria
  Såsom Begge Parterne nu alldehles och uthan Exception Agnochera forum och der jempte Begiärte Extractum hwadh i Rätten Passerat war det Rätten consenterade, med wijte Producera alla dhe skiähl dhe i enne saak hafwa och Blifwa således wedh förste och andre citationen Innehåldh och sig wedh den tijden här wedh häradzrätten inställa och då afbijda Rättens uthslagh.

  Erlandh Olufson i Borby Bewiste medh Citation, instämbt Lars Olufson ibm, angående 6 skp:r sädes korn och 4 dahl:r Smt städiepenningar för Anno 1678 och den tijden föregifwer Erlandh Olufson skeppa korn kostade En dahl:r Smt det nämbden witnade kostade kornet så möket i lägret, män här hemma 3 mk Smt.
  Lars Olufson mötte nekar intet kornet den tijden kostade så möket, män synes falla honom för swårt nu så möket at gifwa, städiepenningarne seijer han och hafwa gifwet, för sigh den tijden.
  Parterne tillfrågades om dhe wijdare hade i denne saak att Proponera hwartill de swarade Neij.
  Såsom Lars Olufson för Rätten wedhtåt fått sädeskorn i Jorden sådt, dhet åhret skeppa korn kostade 3 mk Smt, och eij till Datum betalt, sampt städt gården undan Erlandh Olufson, samma tijdh, hwarföre Erlandh gifwet 4 dahl:r Smt: städiepenningar som Lars Olufson och honom åther gifwe Böör, det Rätten effterfrågat och funnit så Passerat; Altså dömmer Rätten skiähligt Lars Olufson Betahlar till Erlandh Olufson den tunna korn i Jorden sådt som hon då kåstade 4 dahl:r 16 öre och städiepenningarne igien 4 dahl:r Smt, emedan han medh underfundigheet städt gården ifrån honom och dessuthan Betahlar Tingz Expenser 1 dahl:r 16 öre Smt Betahlar han icke inom een månadhz förlop då undergå Execution.

  Den 30 Maij

  Publicerades effterskrefne Specificationer.
  1. Specification på ofömögnes och Innestående Ränttor som förmedelst armodh och fattigdomb eij betahla kunna.
  2. Specification på Bytesgodzen ifrån frälse til Chronan
  3. Specification på adehlens pantegodz som upfördhe i Jordebooken för uthsockne
  4. Specification på dem som brukte för insockne nu reducerade till uthsockne.
  5. Specification på Rikzdagz bewillning som eij uthgå kan.
  6. Specification på hemman upförde för chrono och äre dock gambla frälse.
  7. Specification på Annexe hemman.
  8. Specification på chronans säterij som äro Befrijade för Tijonde.
  9. Specification på oförmögne Innestående Rothepenningar.
  10. Specification på öde, och obrukade hemman.
  11. Specification på uptagne hemman på frijheet.
  12. Specification på matlagen i Jerestadh häradh.
  13. Specification på Militiae och civil Betiäntes hemman.
  14. Dito Specification på Civil betiäntes hemman.
  15. Specification på saakören.
  16. Specification på upburne stedzmåhl.
  17. Specification på öde och obesådde hemman.
  18. Specification på adehlens, prästerskapetz och allmogens legohion.

  Dereffter Blef företagen den för detta Incaminerade saak emällan wälborne Hr Holger Rosencrants och sahl. Hans Karup angående skullfordran, derpå framkom Hr Commissarien wälbetrodde Johan Rango fullmäktigh på Hr Rosencrants wägnar och qwartermästaren manhafftig Johan Ström fullmäktig på sahl: Karupz arfwingars wägnar.
  Först Insinuerade Hr Commissarien Rango ett Inläg medh Expense Räkningen till Datum, Daterat Salerup d: 29 Maij 1688.
  Fullmäktigen och qwartermästaren Manhafftig Johan Ström Insinuerade i Rätten ett Inlägh, Daterat Karup d: 26 Maij 1688.
  Hr Commissarien Rango Protesterade emoth den begiärte Dilations terminen efftersom dhet en questio Juridica som af inge skifftesförwaltare, uthan af Judice kan Decideras, dertill medh är saaken i sahl: Hans Karups lefwande lifwe Incaminerat och af honom siälf weedh Rätten drefwen och Agerat och således litem contesterat och Begiärar Rättens äntelige uthslagh.
  Qwartermästaren Ström swarade intet wijdare, utan sätter saaken i Rättens goda Behag och begiärar domb.
  Rätten tillfrågade Parterna om de wijdare hade i denne saak att Proponera, hwartill de swarade Neij.
  Resolutio
  Ehuruwähl swarade sahl: Hans Karup, sigh Bemödt uthe dess Inlaga De Dato Tummerup d: 9 Februarij 1687, ifrån kiäranden wälborne Hr Holger Rosencrans tillmähle sigh att Befrija, föregifwandes att han uthi fängelset på Hällsingborgz slått Nolens Iblens(?) måst dhe ordh som commendanten honom föresagdt och dett bref nembl:n dess förskrifning och pantebref stijlicera, så frampt han icke hårdare fängelse undergå skulle, med wijdare samma sin Exceptions Innehåldh, synas dock lijkwähl klarligen så wähl uthur silefwe pantebrefwet eller obligationen, som och dess egenhändige Bref De Dato Helsingborgh d: 3 Maij 1670. att bemelte sahl: Karup eij allena halfwa summan på dhe bemälte tiugu tree paar stalloxhar betalt, uthan och sigh obligerat, dhe öfrige Resterande 230 R:Dr till Michelis Anno 1670 att consentera, hwilket han sedermehra genom dess egenhändige Bref af Dato Stockholm d: 11 Maij 1675: Confirmerat och den sahl: Jungfrun eij allenast om Dilation Budit, uthan och henne försäkrat ath ingen skade hoos honom at taga, medh meer som af actis i Rätten Insinuerade sees kan, det Rätten noga öfwerwägat och funnit skiähligt att sahl: Hans Karups Erfwingar effter sahl: Karupz egene förskrifningh Contenterar och betahla till wälborne Hr Holger Rosencrans Resten för de uphandlade Oxsar som är 230 RD:r i danska penningar hwar Rizahl:r till 6 mk Smt beräknat medh dess billige Interesse effter hans kongl: Maij:tz allernådigste uthgifne Placatz Innehåld, och det af Sahl: Karup här i landet Befintlige Egendomb, sampt och dessuthan Betahla Tingz Expenser 30 dahl:r Smtt, Män om något på ofwanstående Summa skulle finnas wara af sahl: Karup gienom Eena eller andra handa medell Betalt, då stånde arfwingarne frit der derpå at Decourtera.

  Saaken som föregående ting ventilerades emällan Borgerskapet i Cimbrishambn och Bonden Nils Mårtenson i Tummerup angående olagl:t landekiöp, Blef idagh åther företagen och ventilerat.
  Först insinuerade Borgerskapetz fullmäktige wäll:t Bängt Anderson een inlaga Daterat Cimbrishambn d: 24 Januarij 1688.
  Fullmäktigen wäll:tt Bängt Anderson tilfrågade Bonden Nils Mårtenson om han hade någon tullsedell för samma humble, hwartill Bonden swarade Neij ingen tullsedell hafwa.
  Bonden tillfrågades om han hade kiöpt samma humble, för sine egne penningar eller om han dem af någon annan bekommet R:p hafwa et bref ifrån sitt härskap, af Dato Sandby d: 7 Aprilis 1687:
  Derpå framkom Nils Mårtensons härskaps wälborne Hr landzhöfdingen Håkan Nillson Skiötz [Skytte] fullmäktige Bonden Nils Anderson i Gumlösa Insinuerade först sin fullmakt underskrefwen af Hr landzhöfdingen af Dato Sandby d: 22 Maij 1688:
  Derpå Inlade fullmäktigen sin inlaga daterat Sandby d: 22 maij 1688:
  Fullmäktigen af Borgerskapet i Cimbrishambn Praecaverar allenast detta at han på Borgerskapetz wägnar intet Contesterar Litem emoth wälborne Hr Landhzhöfdingen, emädan Hr Landhzhöfdingen ingen gång är Citerat uthan Blifwer allenast medh Bonden hwarest humblen funnes, och dehls försålt emot uthgången Placater och Begiärte derpå Rättens uthslagh.
  Parterne tillfrågades om de wijdare hade i denna saak att Proponera, hwartill de swarade Neij, uthan Begiärte å Begge sijdor Rättens uthslagh.
  Resolutio
  Såsom Borgerskapet i Cimbrishambn Lagl: anklagat Bonden Nils Mårtenson i Tummerup för Olagl:t landhkiöp han medh humble drefwet, och funnit siälfwa wahren hoos honom Nembl:n 80 skp:r hwilket icke allenast strider emoth hans kongl. Maij:tz allernådigste uthgångne resolution Daterat Stockholm d: 10 Novembris 1686: så och emoth hans höggrefl: Excell:tz Hr kongl: Rådetz Hr Fältmarskalken och General Gouverneurens högborne Grefwe Askebergz uthgångne Placat, malmö d: 26 Augustij 1682 I hwaruthinnan förbiudes alt landkiöp städerne till undergång för alle af hwad ståndh och wilkor dhe wara må, det alt Nils Mårtenson till sijdo satt och eij effterlefwa wehlat, uthan sådane kiöpmans wahrur åth een och annan föryttrat Borgerskapet i Cimbrishambn till werkelig afsaknat i deras handell, sampt förminskningh i hans kongl: Maij:tz Intrader och Tull; hafwer Rätten dessa med flere skiähl som in actis upreepade noga öfwerwägat och skiäligt funnet, Bonden Nils Mårtenson i Tummerup pliktar effter höghbemelt hans högl: grefl: Excell:tz scheberghs utgångne Placat, daterat malmö d: 26 Augustij 1682, sampt dessuthan Betahla Borgerskapet i Cimbrishambn Tingz Expenser 5 dahl:r Smt, orkar han eij Botum då plikte medh kroppen, der Brede wedh står Bonden fritt söka sin Regres af den honom humblen tilfördt, om han dertill fogh hafwer kan.

  Nämbdemannen Nils Person i Rörum Bewiste medh citation Instämbdt wäll:tt Jacob Klinckman på Gyllebo saakgifwandes honom han förgånget åhr intaget et hans stodh och det ihiälswultet, och war gott för 20 dahl:r Smtt sammaledes saakgifwer Nämbdemannen wäll:tt Klickman nu för kort intaget 2:ne unga stodh som han effter Begiäran intet må få inlösa för Billige penningar.Dereffter Insinuerade Nils Person sitt Inläg daterat Rörum d: 29 Maij 1688:
  Dereffter framkallades de instämbde witnen som först war hans Nillson i Forsemölla effter afladh eedh witnade som föllier at han war på hofgården och arbetade förgånget åhr sågh han i ett huus som några öök stodo inrumene(?) och der iblandh war et Brunt stodh medh et Brunt föhl, och när der kastades ätha intill dem, kunne dhe andra åtha män denne Brune merr intet, dagen effter sågh Testis merren låg på een hawe och intet kunne förtähr, men hwem den ägde när hon stodh inne wiste han intet män när hon låg uthe på marken kiände han henne igien det war Nils Persons merr i Rörum.
  Hans Nillson tillfrågades om han såg Jacob Klinckman togo in Nils Persons sodh, testis swarade Neij.
  Lasse Anderson i Wirestadh framkallades aflade sin eedh och giorde samma Bekiännelse som Hans Nilson och säger dertill medh han intet sågh när Jacob Klinckman togh in merren.
  Nils Håkonson i Munkrörarne framkallades aflade sin eed giorde samma witnesmåhl som Lasse Andersson, och sade sigh intet see när Jacob Klinkman tog in merren, eij heller när hon släptes uth, wiste häller intet hwem ägde märren.
  Mårten Månson i Rörum framkallades aflade sin eedh och giorde sin Bekiännelse som föllier, att een hustru i Rörum Kirtsin Bagges kom ifrån Wemmenlöftorp och angaf för Nils Person i Rörum att hans merr lågh siuk weedh et torp som kallas Liugzgårdh uthan för Gyllebo hofgårwångh, genast fölgde testis medh Nils Person till den, gick de genast till hofgården och kom till Jacob Klinckman på hofgården genast fölgde han medh Bortt till merren, och togo de då alla 3: ett trä och wille Brytha up munnen på merren fick den lijtet up, genast ruskte Mårten up något gräs och wille gifwa merren, men hon kunne det intet förtähra, sedan togo de watn och wille helle i merren män hon hunne intet få i sigh, när de således sågo merren kunne intet få i sighh, gick de ifrån henne togo föhlet medh sigh, och merren blef liggiandes och dödde, först de kommo till hofgården kommo de till een piga so waktade några kalkonske kycklingar och frågade henne om der woro icke någre öök intagne, der till hon swarade Ja, der waret någre och de äro uthsläpte, men een merr sade hon ligger här uthan om gården, som Jacob skrifware war uthe medh några karar och wille Bryta up munnen på.
  Nils Person beder han må få rätt för sigh i denne sak som och på dhe 2:ne märer nu ära på Gyllebo intagne och Bödet penningar för, 4 öre stöcket.
  Dereffter Insinuerade wäll:tt Jacob Klinckman sitt Inläg daterat Gyllebo d: 30 Maij Anno 1688.
  Rätten fant skiähligt upskiutha denne saak till nästa tingh, emädan intet kunne få den upliusningh som till saaksens änteliga sluuth fordrades, derjämpte förelägger Rätten Parterne mötha uthan wijdare Citation till nästa Ordinarie ting, och dhå Domb afwakta, skier dhet icke då plickta som lagen Dicterar.

  Publicerade hans högh. grefl: Excell:tz Befallningh angående dhe citerade skohla mötha för Reductionen i Stockholm, Daterat Malmö d: 2 Aprilis 1688.

  Publicerades hans höghgrefl: Excell:tz öpne breef angående laghmans tinget i Lundh för Innewahrande åhr d: 25 Junij 1688, daterat Malmö d: 28 Aprilis 1688.

  Publicerades hans höga Excell:tz Bref angående tullförhögningen i Danmark på träwerken, daterat malmö d: 11 maij 1688:

  Samptel:e Bönderne under Smedztrup gårdh, som Bo i Jerestadh häradh framkallades för Rätten tillfrågades om de förgånget åhr 1687, giordt arbete för de öde gårdar och gurnder som ligga under Smedhztrup herregårdh; hwartill dhe samptel: swarade Ja dhe giort Jorden till och om hösten inhöstade höet, sampt upgiordt giärdhzgårdarne. Effter denne Bekiännelse Begiärte Befallningzmannen Alsingh Tingzrättens Attestatum dhet Rätten Consenterade.

  Dehn 31 Maij

  Framkom samptel: Bymän af Hoby By /:undantagandes 3 af dem :/ och begiärte laga syhn på ett stöcke gierde emällan dem och Tulestorpa Eger som alla tijder tillförne waret klander om, som Bewijses medh en gammal domb, män finnes intet förskiiähl i samma domb hwilket förorsakar stridh och willo emällan Byarne, Och nu åstunda skilnat altså hafwer Rätten ofwan:de Bymän syn bewilliat, och dertill Befalt halfwa nämbden i Jerestadh och halfwa nämbden i Ingelstadh härader, att dhe wedh påfordran Begifwa sig på dhe ställen som gierden finnas, dem Besiktiga och förskiähl giöra som de medh eedh för Tingzrätten Bestå kunna.

  Framkom Åke Person i Gislöf och Begiärte andra lagbudh på den gårdepart han kiöpt af Torla Nillson ibm.

  Dereffter framkom Jöran Nillson i Stiby och Begiärte laga syhn på den ödegård han der sammastädes emottaget, som nu mehrendehls afhyst, blef altså anbefalt nämbdemannen Anders Kock i Tågarp, taga till sig effterskrefne dannemän Nembl:n Mårten Truedson i Tågarp, Nils Anderson ibm, Christopher Person ibm, Erik Anderson ibm, Mårten Person ibm, Håkan Anderson ibm, och Swän Kåck ibm, och Besiktiga samma ödesplatz och i penningar Bröstfälligheten sättia, som de medh eedh för Rätten verificera kunna.

  Corporal Samuell i Jerestadh gienom nämbdemannen erik Swänson ibm, Begiärte laga syhn på Corporalz sätet der sammastädes som han nu bebo måste och bröstfälligheeten i penningar Taxera som dhe medhbEed för Rätten verificera kunna, hwartill Blef anbefallt nämbdemannen Rasmus Jönson i Wiarp taga till sigh effterskrefne män, Nembl:n Jöns Rasmuson i Wiarp, Mårten Rasmuson ibm, Oluf Erikson ibm, Oluf Mårtenson ibm, Per Nillson ibm, Siwert Månsson i Cimbris och Dawid Person ibm, hwilka wedh anfordran Begifwa sig på platzen och Besiktiga som ofwan förmält är.

  Publicerades en Specification angående några ödeshemman under Glasax herregårdh.

  Dito en Specification på öde och obefintlige hemman under Glasax herregårdh.

  Framkallades qwinfålket Boell Nilsdotter som sigh medh lönskeläger förstegången försedt och uthlagdt till Barnefader Ryttaren Nils Ekelo i Borby som andre gången sigh medh lönskeläger försedt.

  © Magnus Lindskog, 2004
  (viss redigering pågår fortfarande)