1688 vinterting Järrestad

  Anno 1688: Den 24: Januarij hölts ordinarie tingh medh allmogen i Jerestadh häradh och Glimminge by, nährwahrandes chronans Befallningzman wählbetrode Zacharias Stobaeus, och dhen der i häradet tillförordnadhe nämbden.

  Framkom nämbdemannen Nils Clemmetson i Glimminge Insinuerade i Rätten een laga syhn /: som han medh dhe andre af Rätten tillförordnade :/ hållet på ett ödeshemman i Cimbris, som Hr Steen hafft i bruuk och nu anslaget till Cornet Grönwals hästhemman Befinnes wara afhystoch nu kostar Reparera medh huus och tilbehör, som sielfwa Taxeringen Innehåller hwareffter corneten Begiärer tingzrättens Attestatum, hwilket honom consenterades.

  Dereffter framkom corporalen Johan Amphert framlade i Rätten een förlijkningzskrifft emillan honom och studenten Lars Mattson .eili…s att dhe äro wänligen förlijkte om det missförståndh som dhem emällan waret, och på senaste ting Incaminerade att de i så måhl hwarandra intet hafwea att påsäga uthan det som erligt och gott är, och såthe wänner wähl ägnar och anstår.

  Förre kyrkiowerden till Nibbelöf kyrkia Anders Håkonson ibm, framkom för Rätten beklagade sig Blifwe krefd af dhe närwarande kyrkiowerder Trättio Tua(?) dahl:r 8 öre mt för hans cammerat Anders Tärningh som dödh är, och intet effter sig lämbnat, hafwer dock i dess lefwandes lifwe annammat kyrkians Intrader lijka emoth honom och war på det sista förän han dödh blef så fattigh han ägde intet creatur ahntingen kiöra som ekor, eller åka hem sin egen sädh eller höö medh om sommaren, som nämbdemannen Knuth Nilson i Gislöf Betygade, sampt och alla Byemännen witterligit, hwarpå Anders Håkonson Begiärte Tingzrättens Attestatum, det honom och consenterades.

  Hr Commissarien Rango på Pastoren Hr Hans Jostsons wägnar i Borby, Insinuerade een Citation instämbt Ryttaren Nils Ekelo till at bewijsa Prästen skiält honom för swänsk skiählm.
  Derpå framlade Hr Commissarien sin fullmakt underskrefwen af Hr Hans Jostson i Borby Daterat Borby d: 20 Januarij: 1688:
  Hr Commissarien Insinuerade i Rätten ett Inlag daterat Glimminge d: 24 Januarij: Anno: 1688.
  Hr Commissarien Begiärte än wijdare att Rätten wille Imponera Ekelo medh laghgyltige skiähl bewijsa sit angifwande.
  Ryttaren Nils Eekelo framkom Insinuerade en skrifft hwaruthi han för Rätten åtherkallar sine ordh, som han hafft emoth Hr Hans i Borby emädan han dem i wrede utkastat, som han intet kunnat bewijsa. Daterat Glimminge d: 24 Januarij 1688

  Dereffter Insinuerade Ryttaren Eekelo een citation instämbdt Bonden Lars Olufson i Borby, att ifrån sigh lefwerera dhe wahrur som sattes på gården för honom emedan han samma gårdh afträda måste, wahrorne war som föllier, 2:ne stora ök medh sehlar och töhm, 2;ne wangnar een skogz och en höstwangn, een plogh medh dess Behörige tygh, Ett åhr medh dess reedskap, och een harf.
  Dereffter framkallades Bonden Lars Olufsson tillfrågades först om han emottaget samma ök och töhm, R:p det ena öket sågh han alldrig, det andre Bleff af fienden taget, åhret dereffter förän Lars Olufsson gården emottogh Testes tillfrågades om denne Lars Olufsons Berettelse är sanferdigh R:p det är sant som han Refererat, det andra öket Blef af Stallen taget som ofwannämbnes medh 2:ne andre st:n ök af fienden afplundrade.
  Wijdare frågades Lars Olufson effter de 2:ne wagnar R:p den ena wangnen sågh han alldrigh, den andre fick han. Witnen swarade och sade den ena wangnen Blef Borthe i lägret, när öket Bleff Borto, Plogen och åhret fick han; hwilket Ekeloo fått igien, som han och siälf för Rätten, Bekiände Bekommet, och Begiärer nu Ekelo igien alt hwadh på gården fattes medh creatur och Reedskap eller det Decoriteras i stedzmåhlet som Ekelo skyldigh åthergifwa till Bonden emädan han jorden affträde måste.
  Bonden Lars Olufson swarade och lämbnadhe allt till Rättens uthslagh, om han det Batahla skall som han alldrigh sedt och af fienden Borttaget, witnen såge öket som af stallen af fienden Blef Borttaget, kunne wara ungefähr 7 dahl:r silfwermynt wärdt.
  Parterne tillfrågades om de meer hade i denne saak at proponera hwartill dhe swarade Neij.
  Resolutio
  Rätten hafwer så kiärandens som swarandens skiähl och wittnen Examinerat och funnit skiähligt emädan Bonden Lars Olufson aldrig sedt, mindre brukt eller haft gangn af dhe ök som sattes på gården icke häller den ene wangnen, uthan sådant i krigztijden af fienden Borttaget, sampt Bortmist i lägret när de waret i Eker, hwilket skiedde förän han wigdes medh hustrun eller gården antaget i Bruuk; Altså Befrijas Bonden för Ryttaren Manhafftig Nils Ekeloos tilltahl i detta måhl, den ene wangnen Bör Bonden åther Restituera så godh som han den fick plogen och åhret som Ryttaren sigh Bemäktigat Behåller han framgent, uthan wijdare klander af Bonden, Compensatis Expensis.

  Dhen Inciterade saak emällan Bonden Lars Olufson kierande och Ryttaren Manhafftig Nils Ekelo äro för Rätten således wänligen förlijkte att Ryttaren Mons:r Ekelo lefwererar Bonden Lars Olufson dhe 2:ne dahl:r Smt tilbakas, jämbwähl 1 dahl:r 23 öre Smt, stedzmåhlspenningar 20 dahl:r 2 stn sängedyhner, ett nytt sängekläde, een hufwuddyhna, ett nytt Blågarnslakan och et Bordh hwilken Ryttaren innom 14 dagars tijdh åtherställer, det han sielf för Rätten lofde skier det icke då undergå Execution och Betahla tingz Expenser 3 dahl:r Smt.

  Saken emällan drängen Fadder Andersson i Gislöf och Tue Matson ibm, angående 1/2 pun korn medh 2 åhrs Interesse är för Rätten Componerat och förlijkt, emädan drängen fått sin Betahlningh, hwar medh denne saak dhem emällan uphäfwes.

  Den 25 Januarij

  Publicerades hans kongl. Maij:tz förordning angående verderinger, Daterat Stockholm d: 25 octobris 1686.

  Publicerades hans kongl. Maij:tz Placat att ingen må taga högre än 6 pro centum Daterat Stockholm d: 16 decemb: 1688

  Publicerades hans kongl. Maij:tz Placat angående Barnemordh Daterat Stockholm d: 15 Novembris 1684.

  Publicerades hans kongl. Maij:tz förordning ingen hädaneffter uthan höga öfwerheetensbewillning må taga frij skiutz, Daterat Stockholm d: 23 Novembris 1688.

  Publicerades hans högha Excell:tz Bref att alla Sollicitanter skohla sigh inställa om Måndagarne och torsdagarne i wekan daterat Malmö d: 19 Decembris: 1687.

  Publicerades hans kongl. Maij:tz sampt hans höga Excell:tz Placat angående saltpettersiuderiet Daterat Malmö: d: _ Martii: 1687:

  Publicerades hans höga Excell:tz Bref angående Bibelltryckerij tunnan Daterat Malmö d: 2 Januarij 1688:

  Publicerades hans hög Excell:tz Bref angående Rijkzsagz Bewillningen, Dat: Malmö d: 9 Decembris: 1687.

  Publicerades hans höga Excell:tz Bref att inga förmedlingar Bestås på Bytesgodsen Daterat Dahlby d: 15 Junij: 1687:

  Publicerades hans höga Excell:tz Bref angående landzwägarne igienom häradet, Daterat Jordberga d: 3 Deemb: 1687.

  Chronans Befallningzman wälbetrodde Zacharias Stobaeus för Rätten upstodh Proponerade för tingz allmogen att emädan föregångne åhret 1687 finnes en dehl Restantier hoos allmogen som ännu intet clarerat är, och chronans skatter änteligen för andre uthgiffter åthskillige Befallningars Innehåld altså Blef nämbden anbefalte detta hwar i sina sockner på socknestämberne förkunna.

  Hr Commissarien Rango Insinuerade i Rätten een citation hwarmedh han instämbdt Sahl: Hans Karups arfwingar Nembl:n Hr Rasmus Jönsson Karup pastor till Karup etc sampt Borgaren i Bålstad wäll:tt Nils Hårdh till lagligit sluuth uthi den Incaminerade saak på sahl: Karup angående 230 RD:r i danska penningar effter obligation.
  Sahl: Hans Karups arfwingar påroptes af chronan ländhzman. män war ingen af dem tillstädes eij häller någon på deras wägnar som swara wille.
  Hr Commissarien på sin principal Hr Holger Rosencrans wägnar Begiärte Rättens uthslag uti denne sak.
  Resolutio Interlocutoria
  Såsom sahl: Hans Karups arfwingar nembl: Hr Rasmus Jönsson Karups arfwingar Nembl:n Hr Rasmus Jönsson och dess swåger wäll:tt Nils Hårdh effter laga citation intet sielfwe, eller genom laga fullmäktige comparera wehlat; Altså finner Rätten skiähligt hwar för sigh af sahl: Karups arfwingar plikta effter det 33 Cap: Ting: B: L:L: 3 mk Smt sampt Betahle Tingz Expenser 5 dahl:r Smt.

  Hr Commissarien Rango på Corporal Manhafftigh Erik Tranmans och samptel: Interesserade arfwingars wägnar Insinuerade i Rätten een Citation Bewijsandes dermedh instämbdt wälborne Hr Magnus Rosencranz på Glimminge angående en skullfordran för några oxar till sahl: Inspectoren Johan Hindrichson och dess arfwingar.
  Derpå Insinuerade Hr Commissarien een skrifftelig fullmakt underskrefwen af Corporal Tranman på samptel. medh arfwingarnes wägnar, sampt och underskrefwen af studenten Severinus Johannis Öreus, daterat Ingelstrup d: 20 Januarij: 1688:
  Dereffter Insinuerade Hr Commissarien sin Libell, daterat Glimminge d: 24 Januarij 1688:
  Dereffter Insinuerade commissarien höglofl: lagmans Rättens domb afsagd uthi Lundh d: 7Novembris 1687.
  Derjempte Producerade Hr Commissarien i Rätten et contract på Oxarne som kostat 220 Rixzdahl:r underskrefwet af Tönne Hansson och sahl: Johan Hinrichson, daterat Swabesholm d: 30 Septembris 1676.
  Dereffter Insinuerade Hr Commissarien Hr Magnus Rosencrans Breef hwaruthi Agnositeras skulden och Tönne Hanson Befrijas Daterat Gunnerstorp d: 15 octobris 1686.
  Derpå framkom Hr Holger Rosencrans tiänare och trägårdzmästare Pehr Hindrickson, hwilken i Rätten Insinuerade et Bref hwaruthi låg en libell till Rätten daterat Glimminge d: 9 Decembris 1687 af Hr Magnus Rosencrans underskrefwen.
  Fullmäktigen och commissarien Rango Protesterade förmehnandes Exceptionen fori eij kunna Attenderas i anledningh af den höglofl: laghmans Rättens domb, jämbwähl att Hr Magnus Rosencrns Anno 1684 d: 9:de februarij personligh uthi denne saak I lijka måtto och d: 10:de dito Litem Contesterat och altså detta forum Agnositerat, hwarföre han eij häller ännu kan sigh undandraga här för denne Rätten att swara, idhet öfrige afwaktar fullmäktigen Rättens resolution.
  Trägårdhzmästaren tillfrågades om han hade något häremoth at swara,hwartill han swarade Neij.
  Resolutio
  Saken ventilerades men fantz skiähligt att låtha den beroo till nästa ordinarie Ting hälst effter Reus sigh Excuserat för tijden intet på denne ort så länge dröia kunne och effter begiäran consenterades hwilorum, medh det förbehåll saaken intet må dragas till längre upskof.

  Dereffter framkallades Hans Lassons hustru i Stiby och hennes stefson som för detta af Hr Commissarien Rango Actionerade på General Gouvernementz Fiskalens wängnar angående Blodhskam, och nu samptel: witnen Inciterade deras förriga uthsagu att bestå, sampt uthnämbna deras sagesmän hwem sådant först uthropt och i Spargement kommet.
  Dereffter Insinuerade Commissarien Rango sin Libel Daterat Glimminge d: 24 Januarij 1688:
  Derpå framkallades Pastoren Hr Per i Stiby att han effter Citationens Innehåldh wille framsäija hwem för honom sagt, att emällan Hans Lassons hustru i Stiby och hennes stefson waret i olofligh Beblandellse.
  Pastoren derpå Insinuerade sin Libell Daterat Stiby d: 23 Januarij 1688:
  Derpå framkallades Hans Lassons hustru, tillfrågades om hennes siählesörgare Hr Per i Stiby, alldrigh förmant henne, medh hennes man i skrifftestohlen det som förr dem emillan tallt, att det ryktet som eer emellan hennes stefson och henne måtte sfskaffas, R:p Neij det har henne aldrig waret förehållet.
  Hr Per framkallades och tillfrågades om han henne medh hennes man sådant i skrifftestohlen förhållet. R:p Och Betygade medh sin siähls eedh sådant så mannen som hustrun i skrifftestohlen förehållet.
  Hr Per tillfrågade Hans lassons hustru, om han medh hennes stefdotter som hafwer smeden i Komsta sampt hennes man, icke Budh sänt at Hans Lassons hustru och hennes stefson skulle skilliuas åth, och således dem affbörda det rökte dhe war uthi, wille intet gifwa något swar ifrån sigh hwarken neij eller ja, uthan tigde stilla.
  Dereffter framkallades Anders Månson i Stiby och förmantes säga sin sagesman hwem för honom sagdt om det röktet och oloflige omgenget emällan Hans Lassons hustru och hennes stefson. R:p att pigan Elin Eliesdotter sagt för honom och några fleer Bönder när dhe gingo ifrån hofgården, att Hans Lassons sohn Pehr lågh hoos si stefmoder när hans fader intet war hemman, och samma tijdh säger Anders Månsson pigan tiente hoos Hans Lasson.
  Oluf Håkonsson i Stiby Blef förmant af Rätten säga sin sagesman hwem för honom sagdt om dhet olofl: omgenget emällan Hans Lassons hustru och hennes stefson. R:p att Hans Lassons tiänstehion Elin Eliesdotter sagt för honom och andra fleere som de gingo ifrån hofgården, att Hans Lassons son hölt Bohlerij medh sin stefmoder och offta sedt dem ligget i sängh tillsammans. och detta på 4:de åhr, seedan det Berättades.
  Hans Åkeson i Stiby framkallades och tillfrågades hwem för honom sagt om det olofl: omgenget som spargerat emällan Hans Lassons hustru och hennes stefson. R:p att pigan Elin Eliesdotter sagt det för honom att Hans Lassons hustru och hennes stefson hafft olofligt omgenge tillsammans, och offta ligget i sängh tillsammans när Hans Lasson intet waret hemma eller tillstädes, och det icke en gång uthan åthskillige gånger Både förr och seedan.
  Pehr Truedson framkallades och giorde sin Bekiännelse ordh ifrån ordh som Hans Åkesson i Stiby uthsagt.
  Nils Åkeson dereffter framkallades och bekiändhe att Elin Eliesdotter sagt för honom om dhet olofl: omgenget, emällan Hans Lassons hustru och hennes stefson att de offta ligget tillsammans när Hans Lasson siälf waret Bortee.
  Anders Otto framkallades och Bekiände att Sissa Åges i Stiby sagt för honom att Hans Lassons sohn ligger hoos sin stefmoder i säng när faderne är borta hwar af det elaka röktet upkommet och är Sissa Åges dödh Blfwen för 3/4 åhr ungefähr.
  Måns Erlandhson framkallades och witnade han seedt drängen Per Hansson ligget i säng hoos sin stefmoder, åther Blef Måns Erlandhson tillfrågades hwilka dhe åthskillige waret so för honom sagdt om Hans Lassons hustru och hennes stefsons olofl: omgenge, hwartill han intet swara wille, emädan han tillförne wittnat och stoodh weedh det samma.
  Staffan Håkonson påroptes, war intet wedh tinget, alt derföre Resolverades han pliktar för contumasiam 3 mk Smt:
  Jöns Elieson i Wiarp war wedh tinget intet tillstädes.
  Jöns Nillson i Comsta framkallades och tillfrågades hwem för honom om det olofl: omgänge emällan Hans Lassons hustru och hennes stefson, wille intet swara dertill, uthan sade Hans lassons hustru kunnet hållet på sigh munnen så wähl som han.
  Anders larsson i Comstadh tillfrågades, hwem sagt för honom om Hans Lassons hustrus olofl: omgenge medh hennes stefson, säijer sigh det intet minnas, Berättar deriempte att Hr Per i Stiby Budit honom gå till Hans Lsssons hustru och förmahna henne taga sig wahra så för gierningen som för röktet der går om henne och hennes stefson, det han effterkom, och sade samma ordh så till Hans Lassons hustru, som till hennes stefdotter, och den tijden tiente Anders Larsson hoos stefdotteren män kan intet minnas hwadh Hans Lassons hustru honom swarade när han Refererade de orden Prästen honom Befalte, män det weeth han att elakt rökte gick emällan Hans Lassons hustru och hennes stefson, förän Hr Pehr Badh honom åthwarna dem för olöckan af sådant Spargement.
  Nils Erlandson i Comsta tillfrågades hwem sagdt för honom om det oloflige omgenge emällan Hans Lassons hustru och hennes stefson. R:p att Sissa Åkes i Stiby sade för honom Hans Lassons hustru och hennes stefson sökte sängh och säthe medh hwarandra, som hustru och Bonde, dereffter hafwer han hört dhet tahlet af många, män mins intet af hwem;
  Elin Eliesdotter tillfrågades om hoon nu will stå weedh det hoon senst witnade, eller om de män som på henne witnat sagdt sant eller icke; Testis tigde stilla och wille intet swar gifwa ifrån sigh.
  Hanna Andersdotter i Nedebo [Nötebo?], påroptes, män war intet weedh tinget.
  Åge Person Berättar hördt det elaka röktet emällan Hans Lassons hustru och hennes stefson af många menniskor, men mins intet af hwem, blef häller intet wijdare Exeminerat emädan han war släkt till Hans Lassons hustru.
  Maren Hansdotter war intet wedh tinget.
  Nills Nillson i Stiby framkallades och säger intet hördt det spargement emällan Hans Lassons hustru och hennes stefsohn sägas af någon annan än af Hr Pehr.
  Dereffter framkallades Hans lassons hustru och hennes stefsohn, tilfrågades om de något meer hade i denna saak att påminna antingen et eller annat,som de kunna weetha wara förgiätet, medh frågor, Attester eller Witnen, de wille nu framsägat, hwartill de swarade Neij.
  Hr Commissarien Rango på Hr General Gouvernementz Fischalens wägnar Blef och påmint om det samma hwartill han swarade intet hadfe wijdare denne gång uthan Begiärte Rättens uthslagh.
  Resolutio
  Såsom af de inför Rätten widlöfftige actis, och witnen sampt saakgifwande, ehrfahres; huru såsom Hans Lassons hustru i Stiby Margreta Mårtensdotter beskylt för olofligt omgenge medh hennes stefson Per hanson, hwilken saak åthskillige ting ransakat, och Witnen edeligen Examinerade, och effter uthsagu samma witnen ståndhefftige blefne, i det de olofligt omgenge, emällan föreskrefne persohner Betygat; som sielfwa acten widlöffteligen Demonstrerar hwilket Rätten noga öfwerwäget och skiähligt funnit så hustrun Margretha Mårtensdotter som hennes stefsohn Pehr Hanson, hwar för sigh i anledning effter det 19:de Cap: T: M: B: L:L: befria sig medh 12 Edelige owälduge och Bohlfaste mäns eedh och det till nästa ordinarie tingh skier det icke, då wederfahres som lagh säger.

  Den 26 Dito

  Kyrkiowerderne Arfwed Håkonson och Erik Tueson i Wemmenlöf Inciterat Nills Halle, Jöns Bonneson och Oluf Jönson i Wemmenlöfztorp angående Restans för kiörkans tijonde.
  Ofwanskrefne män påroptes på tingplatsen, war ingen af dem tillstädes, altså dömbde Rätten skiähligt hwar för sigh plikte 3 mk Smtt och saaken stånde öppen till nästa ordinarie Tingh.

  Dereffter framkallades Ryttaren Nils Ekelo i Borby som Begåt lönskeläger medh qwinfolket Rengell Larsdotter som förste gången skiedt, altså dömmer Rätten dem plikta effter straffordningen.

  Nämbdemannen Nils Olufson i Carleby framwijste för Rätten een laga syhn på ett ödeshemman i Glasax, som drängen Jöns Clemmetson emottaget och några åhr öde stått, och nu af häradznämbden sampt chronans Befallningzman jämpte ländzmannen granskat och Bröstfälligheeten Befunnen som effterföllier, hwar på drängen Jöns Clemmetson Begiärte tingzrättens Attestatum, det honom eij wägras kunne.

  Åge Person i Gislöf giör andra laghbudh idag på den gården han kiöpt af Tohrla Nillson ibm.

  Dereffter framkom Mårten Ingemanson i Walby sochn och By, föregifwer huru såsom kyrkiowerderne Bengt Person och Sassar Tueson kräfwer honom för krigzåhren 6 pun korn och 1 dahl:r 14½ öre Smt som är landgille till Walby kyrkia, föregifwer Mårten Ingemanson det omögeligen uthan sin Ruin betahla kunna, dessuthan föregif:r hafft stoora uthgiffter för Annis: 1676, 1677 och 1678 icke allenast till armeen uthan och till posten som stoodh på Glimminge hofgårdh i krigztijden, det han giorde Bewsligt medh Pastoren Hr Gislo Holbecks i Walby sampt Swän Larsson och Trygge Mårtenson ibm, hwarpå han begiärte Rättens Attestatum, det Rätten Consenterade.

  Kyrkiowerderne till Walby kyrkia Bengdt Person och Sasser Tueson framkommo för Rätten Beklagade sigh dem nu fordras förhögning på kyrkians tijonde för krigz åhren, föruthan dhe 15 skp:r korn snaphanar dem ifråntogo i wägen när dhet till Armeen föras skulle, det dhe omögeligen Praestera kunna hälst effter dhe lefwererade säden sampt Brödh till Armeen sampt till Posten som stodh på Glimminge hofgårdh, och om den förhögningen som för krigzåhren Resterar nu uthtages skulle, emoth hans kongl: maij:tz allernådigste Resolution, Blefwo dhe alldehles Ruinerade, det häradz Nämbden medh dem Attesterade hwareffter dhe Begiärte tingzrättens Attestatum det dem consenterades, hwilket de således hafwa att afföhra och i kyrkioräkningen gottgiöras.

  Kyrkiowerderne till Bolshöij kyrkia Mårten Ågeson i Wästanbäck, Bengt Olufson i Glimminge framkommo för Rätten Bewiste medh kyrkiostohlen huruledes de åhr effter annat upföras för een suma penningar 34 dahl:r 21 öre 16 th:r som dhee alldrig emottagit eller fått icke häller deras förmän dem Bekommet, dock alltijdh i kyrkiostohlen således upförde, och ingen kan minnas huru den giälden först kommit hwilket dhe Bewiste medh Pastorens eget witne, sampt deras förmän Nils Clemmetson i Glimminge och Nils Matson ibm, hwareffter dhe Begiärte tingzrättens Attestatum, det dem Bewilliades, till den ända, de måtte den summa wedh nästhållande kyrkioräkning blifwa afförde.

  Framkom förre kyrkiowärdens Enka till Nöbbele kyrkia Anders Tärningz hustru Mätta Tuesdotter och Bewijser medh nämbdemannen Knuth Nilson i Gislöf och Hindrick Ingwarson ibm at när henne man Blef dödh, fantz der intet meer än han knapt kunne Blifwa Begrafwen före, och när mannen war Begrafwen gick hustrun ifrån huus och gårdh och tog sina 2:ne små Barn medh sigh och nu sitter inhyses hoos sin Broder Mickell Tueson i Gislöf, altså Befrias enkan nu och i framtijden så för kyrkians som för andra Creditorers giäldh att Betahla.

  Chronans Befallningzman wälbetrodde Zacharias Stobaeus upstodh och för Rätten högeligen beklagade sigh huru såsom han weedh tillträdet af sitt Embete Anno 1682 förefant Een ländzman Hans Olufson Ben:dh som uthi dhet Ryske kriget, hans kongl: Maij:ttz sahl: Hr Fader höglofl: i hugkommelse för fendrik tiänt, och sedermehra detta landet under Sweriges krono kommet upbördztienstenuthi Frosta, Färs, Ingelstadh och Jerestadh härader troligen föreståt, dertill medh uthi förflutne kriget fången waret och effter Ranzonen sigh uthi sin anförtrodde tiänst, den han på sistone allenast uthi Ingelstadh häradh förwaltat, ehrligen förhållet, dhet han medh heehla nämbden och llmogen sanfärdighat wara bewiste, Jämbwähl och Hans Olufson ingen Caution tillförne för sigh stält hafwer, hwarföre han i Consideration af anförde Motiver heller eij någon caution af honom nå kunnat, män såsom bem:te Hans Olufson, sigh omsider detta orådh företagit, uhr landet Römbt, och skyldig blefwen effter Riktigh lutne Räkningar een post penningar af 669 dahl:r 16 öre 23 thl:r Smt till dess afbetahlning effter honom uthi åthskillige Perceller sigh eij meer funnit än 185 dahl:r 7 öre 12 thl:r Smt föruthan 60 dahl:r Smt:s Restans, hwilket Enär dhet ifrån ehrmälte Summa afdragas i Pro Resto blifwer 424 dahl:r 9 öre 12 thl:r mt som ländzmannen Hans Olufson är medh durkgången, det han i lijkamåtto eij allenast medh häradzskrifwarens /: som medh wederbörande på afräkningen hoos allmogen Inquirerat :/ uthan och medh samptel:e allmogen och häradhznämbd sandferdigt att wara klarligen Rätten för ögonen stälte, och efftersåsom Befallningzmannen för ofwanbe:de Summa är Ballancerat så hafwer han höga öfwerheetens nådigste Concession nådt, sin oskyldigheet inför hans kongl.Maij:tt alles wår allernådigste konung och herre, uthi diupaste underdånigheet att Demonstrera: fördenskull Begiärer Befalningzmannen tingzrättens Attestatum, sin oskyldighet så möcket desto bättre hoos högstbe:te kongl: Maij:tt och den höglofl: kongl: Commissionen aller underdånigst att Repraesentera hwareffter Befallningzmannen Begiärde TingzRättens Attesttum, dhet honom Consenterades.

  © Magnus Lindskog, 2004
  (viss redigering pågår fortfarande)