1689 höstting Albo

  In N. Dominj
  Anno 1689 den 2 Octobris hölltz Ordinarie Höste Tingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence, Nembl.

  Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson i Skiberup,
  Nembdemän Wäll:tt Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson i Ellmhullt,
  Jörgen Persson i Tiörnery,
  Nills Persson i Rörum,
  Håkan Mårttensson i Bierneboda,
  Per Jönsson i Saxhusa,
  Swen Persson i Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,
  Jacob Gudmundsson i Grefflunda.
  Håkan Arfwedsson i Åkarp,
  Mårten Månsson j Brösarp,

  N:o 1
  Probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius, i Rafflunda, contra Sahl. Nills Anderssons Enkia, hustru Karijna Persdotter ibidem, medh dess Lagwärga, Angående Een afhandlat g:l åhlehomma, at swara till spörsmåhl och till dooms.
  Tillspordes hustru Karijna, om dhenne gamble homma och om dhen war af dhe som på skifftet bleffwe wärderade?
  Swarade hon, at dhenne gamble homma inthet bleff på skifftet angifwen Eller wärderat, Men Hr Jacob Beck wiste der om, och hon sållde dhen till Hr Probsten för 2 D:r S:M:t, och haffwer inthet på skifftet, (:uppå Rättens tillfrågan:) undandölgt, Uthan hwad der war, angifwit, och satte hon Nyklerne i dörerne, at dhe wederbörande sielffwe kunde öffwersij, hwadh der war at finna.
  Tillspordes hustru Karijna Om dhe andre 4 wärderade hommor woro borttagne, innan dhenne affhändes, Och om dhen hommon som diegnen Mårten Jönsson hade köpt, at giffwa sin förklaringh? Swarade hon, det Wälborne Hr Jacob Beck fick bort dhe fyra hommer om Morgonen effter skifftet, Och dhenne till Hr Probsten sålldes 14 dagar effter, till hennes Barns Upphälle och Brödföda, Men dhen homman som Mårten fick, hade han köpt aff hennes Sahl. Man, för 3 D:r Penningar, och 2 skep:r Rång affkortat hellneskylldh, och war inlagdt hoos Mattz Bock, ibland hans hommor.
  Ehrewyrdige och Wällärde Hr Probsten Nericius, till at wijsa sijn laga åthkomst oppå dhenne homman, begära Uthskrifft aff det som passerat ähr, som R:n eij kunnat honom förwägra, Och at så, etc.

  N:o 2
  Idem, Contra Klockaren Wäll:tt Mårten Jönsson i Rafflunda, Angående Een afhandlat åhlehomma, och at swara till spörsmåhl, Tå swarade Mårten Jönsson sigh haffwa sålldt Een homma till Herr Probsten för 5 D:r S:M:t, och samme homma hade han köpt aff Sahl. Nills Andersson 12 á 16 wekur för hans dödh, i dess hustrues bijwistande, för 3 D:r reede Penningar, och 2 skepper Rågh, som han qvitterade på sijn Rättigheet aff helgoneskylldh, och Om han wille lööst homman igen, skulle han der till warit närmarst, effter dheras giorde afftahl. Tillspordes Mårten Jönsson, om han icke weet, att Herr Probsten köpte dhen andre homman af Enkian, hustru Karijna Sahl. Nills Anderssons? Swarade Mårtten Jönsson, det bem:te Enkian leffwererade homman här i Probstens huus, och bekom Contant Penningar aff Hr Probsten 16 halfwe marker, det Mårtten Jönsson medh Eedh Contesterade, her effter begärade Hr Probsten TingzAttestatum, som Rätten eij kunnat denegera, Och att så passerat ähr, etc.

  N:o 3
  Lagläsaren S:r Nicolas Brask, contra Wäll:tt Oluff Pedersson på Esperödh, Angående Eett Document han Oluff Pedersson, å Mons:r Croningz wägnar icke haff:r Welat lösa, Och i dy förmehnar bem:te Brask honom Oluff Pedersson böra plichta, effter Högloffl. Kongl. HoffRättens Breff och Resolution aff d. 8 Decembrij 1687 4 D:r S:M:t, och ändå lösa Documentet.
  Oluff Pedersson war tillstädes, och tilbiuder sig wela lösa, hwadh han för dhetta har begärt lösa, och förmodar sig blijffwa frij för bem:te Böther, Emedan han aldrig skall haffwa här till Neekat, Uthan sagdt at Croningen borde lösat, som saken angick, Ty han hade inthet derföre Uthan Omak, och haffwa parterne inthet wijdare at säija, Uthan fordra på Uthslagh.
  Resolutio
  Alldenstundh Wäll:tt Oluff Pedersson icke bewijsas hafwa Neekat till Uthlösandet af Documentet, Uthan tillbiuder sig det samma lösa, Och beder för dhet öffrige, at drögzmåhlet icke måtte honom illa Uthydas; Altså frijkallas han Oluff Persson för bem:te 4 D:rs Böther dhenne gången, doch att han Uthlöser Documentet, och uthj Tingz Expenser 2 mark S:M:t.

  N:o 4
  Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk, Contra Per Jeppesson ibidem, Angående oloflig öhlsahl.
  Per Jeppesson mötte, och föregifwer sigh liggia på Meelby grund, och till Prästegården ibidem, Och på Prästens Egendoom, tillijka medh 3:ne andre huus, och förmehnar sigh inthet hafwa medh Kijwijkerne at bestella, doch kan han eij Neeka sig sålldt Öhl till reesande folk, och andre nödträngde, och inthet at leffwa aff, Uthan han måtte nähra sigh på bästa sätt han kan, och boor itt bösseskott ifrån Kijwijk.
  Wäll:tt Söffren Dahl tillståår, at Per Jeppesson boor på Prästens grundh, men. Förmedelst det intrång honom skieer medh öhlsälljande, förmodar han, att Per Jeppesson bör plichta, särdeles, såsom han d: 29:de Novembris 1687 haffwer Uthloffwat, sigh ifrån Öhlsahl at enthålla, effter Uppwijst Tingz Attest af dito dato, och fordrar doom i saken, Attesten så lydandes, ad acta lagd:
  Per Jppesson föregifwer sigh haffwa sijn Huusbondes, M:r Oluff Noordströms loff, at haffwa 1 Tunna öhl i sit huus, så wäll för sigh sielff som för reesande, Och förmodar befrijas för Kärandens tilltahl, Och hwadh hans förrige löffte angåår å Höste Tinget 1687, Så förmehnte han sig dhen tijdh höra under Kijwijk, och det icke Annorledes hafwa förstådt, Wäll:tt Söffren Dahl insinuerade sijne skähl om sijn Frijheet, så lydandes, ad acta lagde: Nu som tillförrende fordrandes doom och Uthslagh, Och haffwa parterne Uppå Rättens tillfrågan inthet wijdare at ahndraga.
  Resolutio
  Att Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk böör Niuta Gästgifware- eller Krögerij Frijheet, och huru wijda dheen Uthom Kijwijkz leije förståås skall, dett åligger honom att bewijsa, Särdeles och Emädan dhenne Per Jeppesson icke boor på Kijwijk, Uthan på ett Prestens huus i Meelby, ett godt Bösseskott der ifrån, men lijkawist och in till dess blijffwer Per Jeppesson förbudin, att hålla frij öhlsahl, och at han håller sigh effter dess loffwen aff den 29 Novembris 1687 å Tinge praesterat, Compensatis Expensis.

  N:o 5
  Beckskrijffwaren Wäll:t Jörgen Roluffsson i Christianstadh, Contra hustru Bool Smedz j Skiberup medh hennes lagwärga, in puncto debitj:
  Klockaren Wäll:tt Mårten Jönsson Uppwijste Wäll:tt Roluffssons breff, at gällden ähr betallt på 1 mark nähr, Och at i ty medh Actionen skall innehållas.

  N:o 6
  Probsten och Pastoren, Ehrew. Och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius i Rafflunda, Contra Lars Truedsson i Hwijdeby, Angående rest:de Oxeleija.
  Förlijkat effter Hr Probstens berättelse, att Lars Truedss: skall giffwa honom Een Bruun föllja, werdij 5 D:r S:M:t sampt Een halff Tunna Rågh och Een halff Tunna Korn till Juletijdh nu Nästkommande, hwar medh Actionen Cesserar.

  Samme dagh Heiderijdaren Wäll:tt Christoffer Carstensson Uppwijste sijn Fullmacht, af Vice General Gouverneuren Hr Friderich von Buckwaldt, dat. Mallmö den 31 Augustj 1689 på samme Tienst, i Ingelstadh-, Ahlboo-, Liunitz-, Jerestad- och Herrestad Härader. Nu Uppläst och påskrijfwin.

  Samme tijdh hustru Anna Rasmusdotter i Cimbritzhambn, 3:die reesan låtit Uppbiuda dhen Gårdh i Luderödh, som hon aff Hans Persson i Hallemölla köpt haffwer.

  N:o 7
  Jöns Håkonsson i Rönnebröde, Contra Oluff Jönsson i Nedeboda och Peder Hansson i Kårreboda, Angående twistigheet om täppe och gärder, Emillan Nedeboda Wangh och Krugare Engiarna.
  Parterne förlijkades, sålunda, at Oluff Jönsson godhwilligen will Upptaga sit gärde Emillan Nedeboda Wang och krugare Engiarne, och Peder Hansson will träda till sit gambla gärde, och lägga Uth till Muhlebeete, hwadh förra till Uthmark legat haffwer, hwar på dhe för Rätten räkte hwar annan sijne händer, och här medh Actionen Cesserar.

  Påroopades, Om någon fleere parter woro tillstädes, Swarades Neij, Altså Rätten måst Tinget idagh Suspendera.

  Anno 1689 d. 3 octobirs, Continuerade ordinarie Höste Tinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, I samptl. Rättens praesence,

  Samme dagh, Uppå Regimentz Skrijffwarens Wällbetrodde Hr Carl Ekelundz Ahnsökning, förordnades Nämdemannen Wäll:tt Per Gregersson i Torrestru, sig att Adjungera Nills Månsson i Myrestadh och Måns Arffwedsson ibidem, at grandska, hwadh Materialier aff Timmer, som bem:te Hr Ekelund kan behöffwa, till ett Nytt steeger- eller Brygghuses Uppbyggande, effter Uthgångne förordning, etc.

  N:o 8
  Per Nillsson i Maaret och S:t Oluffz Sockn, Contra Jöns Mårttensson i Eekerödh, Angående Een hoppa af 20 dahl:r Silfwermyntz werdij, som han haffwer kiördt öffwer ett Wångegiärde, at hon sig der haffwer stakat och tagit sijn dödh, och begärar käranden der öffwer föra dhe instemde Wittnesbyrdh.
  Tå framstodh NämdemannenWäll:tt Måns Frennesson i Ellmhullt, och Eedeligen Wittnade, att han besågh Jöns Mårttenssons gärder, (:Men eij det håhl hwarest hoppan war insprungen:) Och befann han samma gärder inthet wara påtäpte i dette åhr, och så mitt emillan, hwarken fyllest laglige, eller aldeles olaglige, och wijdare weet han icke at wittna i dhenne saak.
  Bonden Swen Persson i Mosalycke, Eedeligen Wittnade det han war ombudin aff Per Nillsson i Maarrett, tillijka medh sijn Naboo Oluff Giordsson, och Per Hansson i Karreboda, att grandska Jöns Mårttenssons Wangegärde, och tå befunno dhe det samma inthet wara påbrötat, eller pågärdat j detta åhr, Uthan allenast någre ställen, som hade warit håhl på gärdet, der war det pågärdat och förbättrat, och uppå det ställe hoppan hade fått skadan, aff Een staffwer, som Uthj bägge ändra war hwäster der lutade staffweren in åth Wangen, Och blodet satt på staffweren, och syntes at hoppan af dhen samme hade fått skadan; Men icke haffwer han seedt Jöns Mårttensson jaga dhen uth, eij heller enär hoppan fick skadan.
  Bonden Per Hansson i Karreboda Eedeligen Wittnade lijka ordh, som Swen Persson wittnat haffwer.
  Effter sådane skähl Per Nilsson i Maaret äskar doom medh Causerade Tingz Expenser.
  Jöns Mårttensson i Eekerödh här Emoot mötte, och insinuerade sijn skrifftlige Exception, hwad skada han haffwer tagit aff Kärandens öök, och at öket hade skadan om morgonen, när han det fan i sin ängh, Och at han tog Upp stafweren inne i sijn Engh, hwaraff hoppan hade fångit sijn skada, och körde hoppan uth Om håhlet, och täppte det Upp, och satte samme stafwer der Uthj igien, lydandes Exceptionen som fölger, ad acta lagd: Wijdare ingaff Swaranden Een Attest aff Onslunda Bymänn, at Pers öök i Maaret sprungo allestädes inn, hwar dhe wille, och att dhe åthwahrnade Per i Maaret att hålla sijne Öök ifrån dhem, så lydandes, ad acta lagd:
  Ytterligare begärar Swaranden föra sijne instemde, at han haffwer budit honom hålla sijne öök ifrån hans Wangh, Ty om dhe fingo någon skada kunde han inthet derom. Tå swarade Per i Maaret sigh eij kunna Neeka, at Jöns Mårttensson sådant honom tillsagdt, men han swarade här Emoot att Jöns skulle stängia sijne gärder och giöra dhem laglige, så bleffwo wähl öken Uthe, och haffwer han Een stoor dehl aff Sommaren hållit Een annan hoppa inne, och slagit grääs till henne, att hon icke i lijka måtto skulle komma till skada.
  Tillspordes Wittnesbörderne, huru högt Eekerödz gärde war? Swarade dhe, at det kunde ståå Upp i Brösthåhlen. Tillspordes Per i Maaret, om han hade hechtelse på sijne Öök? Swarade han Neij. Och haffwa parterne inthet wijdare at ahndraga, Uthan å bägge sijdor äska Uthslagh.
  Resolutio
  Alldenstund Jöns Mårttensson i Egerödh, har giordt sigh misstenkt der igenom, att han haffwer fördt och rödt stafweren ifrån dess rum, som hoppan hade fått skadan aff, och att hans Wångegärder icke heller woro rätt laglige; Altså finner Rätten skähligt, det han böör, till sijn oskylldigheet, at icke haffwa wräkt samma hoppa å gärde sitt, att purgera sig till Nästa Tingh medh Sex Manna Eede, och sielff att wara i för Eedenom, aldeles effter dhet 10 Capital Byggninge B: L:L: § 5 Compensatis Expensis.

  Samme dagh Uppstodh Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson i Saxhuusa, och insinuerade sijn afsicht Angående Faijer Swenssons 1/8 hemman i Anderum hwar på fehlas 2:ne golffz huus, lydandes som fölger, ad acta lagd: hwar effter Faijer Swensson begärade Tingz Attest etc.

  N:o 9
  Bonde Persson i Frörum, contra Nills Knutsson i Skiberup, in puncto debitj 10 skepper Rågh, för låhntagne 10 skepper korn.
  Parterne ähro förlijkade, at Nills Knutsson, inom nästkommande Onsdagh skall betahla till Bondhe Persson 4 skeppor Rågh och 6 skeppor korn in Naturâ, och der på räkte hand, Eller lijda will Execution.

  Samme dagh företogz saken, emillan Ryttaren och Rusthållaren Manhafftigh Hindrich Lustigh i Grefflunda, och dess Consorter, Måns Giöngh, Per Ollsson, Oluff Ståhl och Wollmar Nillsson i Andrarum, effter Uppsättelse af den 4 Junij 1689. Angående betahlning för 6 Tunnor lijm á 1 mark Tunnan, som han på dheras wägnar haffwer betallt till Pastoren, Ehrewyrdige Och Wällärde Hr Lars Mossenium, för leija aff LijmUgnen.
  Oluff Ståhl och Wollmar Nillsson mötte, och föregifwa sigh inthet Annat wetta, änn at lijmmet togz Uthaff obyttan dehl till Prästens betahlning, och der på giorde otwungne sijn salighetz Eedh, Men om Käranden der Emoot kan göra sijn Eedh, att icke så passerat ähr, Wela dhe hans fordringh betahla, och lijmsteenen bleff liggiandes.
  Käranden förklarade sigh, at han Nogsampt kan förevinna dhen skadan aff 6 mark, om dhe Swärga sigh dhem till, och tillståår, att denne Praetention för 8 á 9 åhr sedan ähr förorsakat, och i det öfriga äska parterne å bägge sijdor doom och Uthslagh.
  Resolutio
  Alldenstund Ryttaren och Rusthållaren Manhafftig Hindrik Lustigh, sijn fordringh, hwarken medh Eedh, effter Swarandernes heembiudande, Eller andre skähl, kan giöra bewijsligt; Altså finner Rätten skähligt, at Liberera Swaranderne för Kärandens åtahl i detta fall, Compensatis Expensis.

  Samme dagh Uppstodh Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson i Saxhusa, som medh dhe sigh Adjungerade Männ haffwer grandskat Mårtens Rasmussons hemman i Sillerödh, lydandes dhen samma som fölger, Ad acta lagd: Här effter Mårten Rasmusson äskade Tingz Attest etc.

  Samme dagh insinuerade Nämdemannen Swen Persson i Bestekille och Håkan Arffwedsson i Åkarp dheras affsicht, hwadh skada Arendatoren Wäll:tt Oluff Persson ähr tillfogat af dhen föröfwade Timmerkörsell och fällande i Esperödz Wangh, på dess grääs, i dhetta förledne åhr, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd:
  Här effter äskade Arendatoren Tingz Attest, som Rätten eij kunnat förwägra.

  N:o 10
  Simon Jönsson i Trulls Häradt, i Fers Häradt och Långerödz Sockn, Contra Klockaren Wäll:tt Per Hansson i Andrarum, Angående Uppbrändt Bränneweedh, som ståndit i Klockarens ängh, som warit till 2 fambnar Weedh, á 5 mark fambnen.
  Klockaren Per Hansson här Emoot Mötte, och föregiffwer, att hans Äng i 5 åhr förtrampat, Och han der på åhrligen lijdit skada till Fyra Lasserum, och aldrig fått wetta Bahnemannen förra änn Nu, at han tände Eeldh på 4 lass weedh, som låg i hans Ängh, och Simon Jönsson kännas wijdh warit hans. Simon Jönsson mehnar sigh kunnat få 2 fambnar der aff, om Weeden blijffwit satt, och at han der till hade 10 á 12 Lass framåkat, och begärar doom.
  Per Hansson begärar grandskningzmän at besichtiga hans tage skada, och dilation till saakzens Uthförande emoot Simon Jönssons wijdh hans Werne Tingh, och haffwa parterne inthet wijdare att ahndraga.
  Resolutio
  Alldenstundh Klockaren Peder Hansson, Emoot doommare reglornes 16:de articul och 7 punct, haffwer handlat, och giordt sigh till domare i sijn egen saak. Altså finner Rätten skähligt, det han Per Hansson böör, dhe praetenderade 2:ne fambnar Weedh, till käranden Simon Jönsson, medh 10 mark S:M:t betahla, sampt medh 1 D:r S:M:t i Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution, och lembnas honom Per Hansson frijtt at sökia Simon Jönsson för sijn tagna skada på Engien igenom laga medhfahrt, det bästa han kan och gitter.

  N:o 11
  Bengta Oluffzdotter j Brösarp, Contra Peder Hanss:n i Stråå, och Nills Jakobsson j Bleestorp, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 12
  Pastor och Praepositus, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius, Contra Wälborne Hr Lawe Beck, Angående borttagne 2:ne hommer dem han på Axel Larssons drett i Haffstranden, har låtit nidersättia.

  N:o 13
  Idem, Contra Swen Ollsson i Rafflunda, Nills Knutsson i Skijberup, Per Larsson i Torup och David Fiskiare ibidem, som Uthom Hr Probstens Loff och Minne bem:te hommer haffwa Upptagit af haaffstranden, och bortfördt, förleden den 25 Augustj tå han Klockan wijdh pass 8 gick i Kyrkian, derom Libellen Upplästes, så lydandes, ad acta lagd:
  Wälborne Hr Lawe Beck begärar först, at Hr Probsten måtte bewijsa dhess laglige åthkompst till dhenne twistige åhledrett, och 2:do at Hr Probstens Libell honom måtte Communiceras, at swara der på skriffteligen till i morgon bittijda.
  Herr Probsten swarade sigh hafft åhledretten i 3:ne åhr oklandrat, och förmodar, at ingen böör taga honom dhen, Eller sijn Fiskeredskap ifrån, Uthan laglig medfahrt, och i det öfrige begärar föra sijne instemde Wittnen, at herom tillståå sijn sanningh.

  N:o 14
  Tå framstodh Gårdmannen Isaach Ollsson i Skiberup, Een Man af wijdh pass 80 åhrs ållder, som effter aflagd Eedh Wittnade, at så långt han kan minnas tillbakars, så haffwer den twistige drett warit kallat Axels drätt, och at han fiskade der på för 20 åhr sedan medh Hans Buure och Anders Persson i Bryggehuset, tillijke medh Löffdahlsdretten, och gofwo dhe 1 fierding åhl för hwarthera dretten, till Sahl. Herr Jochum Beckz Fullmächtige Nils Brock. Tillspordes af Rätten Isaach Ollsson, af hweem dhe desse 2:ne åhrledretter hade städiat? Swarade han, at Anders Persson hade tagit dhem medh sig till Consorter, och Troor, at han dhem hade städiat af Herrskapet, och mången städier åhledretter i Stranden på sijn Lijffztijdh, och dretterne effter dhen samma fått sitt Nampn.
  Gårdmannen Axell Larsson i Rafflunda, Een Man aff 68 åhr, Eedeligen Wittnade, at han aldrigh Weet dhenne twistige drett hafft annat Nampn, än Axels drett, och han der aff giffwit åhrl. landgille, 1 f[ierding] åhl till Herrskapet, och när Åhledreten låg ödhe, måste han lijka så wähl giffwa Landgille för dhem, som för åkern och gården, när dhen låg ödhe, Och bleff der till Lagligen fördehlt aff Sahl. Herr Jochum Beckz fougde Nills Brock, at betahla för Fyra åhrs ödesmåhl aff bem:te Axels drett.
  Tillspordes, af hwad tillfälle Hans Bure, Isaach och Anders Persson derpå fiskiade? Swarade han, at när han inthet kunde förmåå fiskia der på, måtte han det lembna androm.
  Tillspordes Axel, om han städde dretten till dhesse Consorter? Swarade han Neij, Uthan dhe måtte haffwa städiat dhen aff Herrskapet.
  Bonden Nills Månsson Möllare i Rafflunda, Een Man aff 65 åhrs ållder, som warit her boandes i 34 åhr, Eedeligen Wittnade, at han minnas dhen twistige drett, altijdh Warit kallat Axels drett, och at han haffwer fiskat der på medh Axel för 20 åhr sedan, så wäll som för Löffdahla dretten, och gifwit 1 fierd. Åhl aff hwartehra, till tå warande Herrskapet Nills Juul, och dess Fulmächtige, och weet han att åtskillige hafwa fiskiat på bem:te Axels drett, Tå Axel icke fiskiade på dhen, Men af hweem dhe den hade städiat, det weet han icke, och Landgillet gafz till Herrskapet, och när han fiskiade med Axel, tå hade han Nills Möllare städiat Löffdahla dretten.
  Tillspordes på hwadh sätt han kom till at fiskia på Axels drett nu sijdste gången? Swarade han sigh förmehnt, at tå Hr Probsten hade köpt Hemmanet aff Axel, war han och mechtig dretten, och gick derför till honom och spoorde, om han wille städia honom drätten? Tå swarade Hr Probsten, om du will giffwa mig 1½ pund fleckåhl, så skall du få dhen, Och städde så dhen, och det aff orsak, at han befahrade, det Nills Träskman skulle stådt effter den, som Nu ähr dödh.
  Bonden Nills Knutzon i Skiberup, Een Man aff 60 åhrs ållder, Eedeligen Wittnade, sig aldrig hördt dhenne twistige drett Annorledes kallas än Axels drett, och 4 åhr haffwer han der på fiskat medh Nills Månsson som städiat dhen aff Hr Probsten, Och något för Krijget fiskade han der på medh Axel, och gafz der aff 1 f[ierding] åhl af Axels drett, och 1 fierd. Åhl aff Löffdahladretten, och Axel tog qvitteringen, och togh Axel Emoot landgillet aff fiskieraboden för bägge dretterne, och weet han icke, antingen Fru Elsa Frijs eller Nills Juul fingo samma Landgille.
  Bonden Giöde Larsson i Rafflunda, Een Man aff 65 åhr, Eedeligen Wittnade, at han fiskiade medh Axel på dhenne Axels drett 3 á 4 åhr, för 33 åhr sedan, och gofwo dhe der aff åhrligen 1 f:g åhl till Herrskapet Sahl. Hr Jochum Beck, eller dess Fullmächtige, som Axel altijdh leffwererade, och Weet han, att dretten altijd är kallat Axels drett.
  Bonden Trulls Ollsson i Skiberup, Een Man aff 67 åhrs ållder, Eedeligen Wittnade, at han altijdh hördt den twistige drätt warit kallat Axels drett, och derföre måtte hon wähl hafwa legat till Axells Gårdh, men han weet inthet rätta beskaffenheten, ty han haffwer inthet fiskat der på.

  Anno 1689 den 4 octobris, Continuerade Ordinarie Höste Tinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  N:o 15
  Skräddaren M:r Hans Jakobsson i Snerpa, Contra Bonden Trulls Persson i Ribbetuhra, Angående tillfogat Oförrätt at höra på Wittnesbördh.
  Tå framstodh Corporalen Manhafftig Jonas Månsson, som effter aflagd Eedh å book Wittnade, at tå dhe kommo ifrån Påhlsmesse marknad nästlijdne, och till Degeberga krugh, hörde han, det Trulls Persson i Ribbetuhra skällde Uth Skräddaren Hans Jakobsson för Een skällm 2:nr reesor, Men Hans teeg stilla och swarade inthet.
  Trulls Persson her Emoot war till wedermähle, och sade, at det icke war sant, som Corporalen Wittnade, och det ingen å Nyo andre gången itererade. Corporalen förskiuter sig till Hr Johan Fuhrn och Lars Ollsson Biörn i Mallmöö, som detta sammaledes hördt hafwa.
  Skräddaren M:r Hans Jakobsson Holst, yttermehra ingaff Trumpetarens Manhafftig Hindrich Kilows Attest om bem:te Trulls Perssons skellerij emoot honom, /:aldenstund han ligger på Sottesäng, och icke kunde komma hijt :/ och ähr bem:te Attest så lydandes som fölger, ad acta lagd: Mester Hans Hollst begärar beskrijffwit, hwadh helst Nu passerat ähr, som Rätten eij kunnat förwägra, etc.

  Klockaren Wäll:tt Per Hansson i Andrarum begärt Männ aff Rätten, till at grandska hwadh skada han haffwer tagit af dhen Uppkörsell som är tijmad på hans Engh; Altså der till förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Per Jönsson i Saxhusa, och Anders Danielsson i Fiskebeck, som sig adjungera Måns Göng i Andrarum och Anders Scharte i Ludarödh, som sådant förrätta för Helgemessa Nästkommande, doch at dhe straxt, och 14 dagar för Uth om dhenne Syyn, Simon Jönsson i Trulls H:tt Avertera, at han kan wara till geenmähle, Om honom så synes, Och detta alt så rättrådeligen förrätta, som dhe inom Tinge wijdh Eedh och godt samwette kunna bekräffta.

  N:o 16
  Peder Nillsson i Elljarödh, Contra Christen Murare i Bonntoffta, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 17
  Måns Jonsson i Luderödh, Contra Nills Esbiörnsson i Elljarödh, in puncto debitj 17 mark S:M:t för Een häst, och 1 lass höö, effter Obligation af d. 14 Febr. 1689. Fordrandes doom, medh Causerade Tingz Expenser.
  Swaranden påroopades, Mötte icke, Uthan berättas Wara lagligen stemdh, och reest åth Christianstadh, Men Per Winter berättar gälden wara richtigh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Bonden Nills Esbiörnss: i Elljardöh betahlar till Måns Jonsson i Luderödh 27 mark S:M:t, och in Naturâ Ett lass höö, sampt 24 öre S:M:t Expenser effter Lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 18
  Enkian Bengta i Lille Mölla, contra Jeppe Arfwedsson i Luderödh, Angående det hans lööshund henne bijtit haffwer. Förlijkat effter Nämdemannens W:tt Anders Danielssons berättning, at Enkian till Martini skall hafwa 10 mark S:M:t den sijdste schilling, Och eliest Actionen ståå Öppen.

  N:o 19
  Per Winter i Elljarödh, Contra Johan Erlandsson ibidem, in puncto debitj 5 mark S:M:t Caution till Per Jönsson i Saxhusa, effter Obligation aff den 3 Maij 1688 fordrandes doom med Causerade Tingzexpenser. Swaranden påroopades, Mötte icke.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Johan Erlandsson i Elljarödh böör betahla till Per Winter ibidem 5 mark S:M:t effter Uppwijste Obligationens Innehålldh, medh 24 öre dito Expenser, och det effter Lagh, Eller wijdh Execution.

  Föresteltes drängen Swen Håkonsson i Elljarödh, som haffwer lägrat Pijgan Kirstina Oluffzdotter i Luderödh, å Eett Frellsehemman ibidem, som Een Ofrellse person, Tullnären Nills Larsson i Cimbritzhambn possiderar, och bär hon Barnet under Bältet, bägges första förseelse.
  Resolutio

  Drängen Swen Håkonsson i Elljarödh bötar, både för sig och Kirstina Oluffzdotter, som han eij will ächta                                                          D:r 15:-
  Och bägge at stånda uppenbahra Kyrkioplicht.

  Änn föreställtes drängen Åke Persson i Berthelstorp, som lägrat Pijgan Beenchta Ollsdotter ibm, hwilken Barnet under bältet drager, bägges första förseelse.
  Resolutio

  Drängen Åke Persson i Berthelstorp tillfinnes plichta                               D:r 10:-
  Qwinfolket Bengta Ollsdotter dito, som tillståår, at drängen eij haff:r loffwat henne Echtenskap
  Och der eij orkas Botum, tå at lijda effter lag och straffordningen, och der jempte at stånda Uppenbahra Kyrkioplicht.

  Samme dagh, Nämdem:n W:tt Per Jönsson i Saxhusa insinuerat sijn afsicht på beskaffenheeten aff Måns Göngz hemman i Anderum och Jöns Perssons hemman ibidem, lydandes den samma som fölger, ad acta lagd: her effter Uppå reqvisition eij kunde förwägras Tingz Attest.

  N:o 20
  Probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Petri Nericius i Rafflunda, Contra Anders Oluffsson, Mårten Hansson, Christen Trullsson och Trulls Swenss:n på Kijwijk, sampt Nills Knutsson i Skijberup, in puncto debitj. Herr Probsten berättar sigh giffwit Swaranderne dilation, Emedan dhe lofwat honom sijn betahlningh.

  N:o 21
  Arendatoren Wäll:tt Poffwel Otter, Contra Christen Murare i Bonntoffta, in puncto debitj, effter Obligation af den 7 Martij 1688. 14 D:r S:M:t, för Een häst, hwar på resterar 8 D:r S:M:t, fordrandes doom med causerade Tingz Expenser, Obligationen så lydandes:
  Swaranden Mötte och insinuerade her på Een Contraräkningh, effter hwilken han fordrar för giordt arbete 4 D:r 3 mark lydandes den samme som fölger, Ad acta lagd: Käranden begärar doom effter Obligationens innehålldh, doch will beståå till Swaranden 2 dagars arbetzlöhn á 2 mark om dagen, och steller i det öfriga saken i Rättens händer.
  Swaranden giorde sijn otwungne Eedh, sig at hafwa förtient det han haffwer Uppfördt i sijn Räkning, Men i lijka måtto ställer saken i Rättens godtfinnande, och äskar doom.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt det Christen Murare, böör sijn Uthgifne Obligation, när 4 D:r S:M:t för dess giorde arbete ähre afdragne, infrija och betahla, sampt medh 1 D:r S:M:t Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution. Emoot dhenne doom ingaff Arendatoren Wäll:tt Poffwel Otter, Stante pede 3 mark S:M:t wadepenningar, och förmahntes saken intra fatalia at proseqvera.

  N:o 22
  Arendatoren W:tt Poffwel Otter, Contra Diverse in puncto debitj, Nembl.
  Nills Jakobsson i Bleestorp, för 7 fambnar bränne á 5 mark effter Obligation                D:r 8:24
  Per Håkonsson i Stråå dito                                                                                          2: 4
  Hans Börgesson i Lönshult dito                                                                                    7:27
  Ryttaren Nills Andersson j Biörnestad dito                                             2:16
  Fordrandes doom medh Causerade Tingz Expenser.
  Swaranderne warit här alle Tingdagar, och ähro med Rättens permission wijdh middagztijden dimitterade, Paul Otter sade sig warit hindrat eijdh Fers Häradtz Tingh, och i ty eij kunnat förra komma hijt, Och begärar doom effter sijne klara Obligationer.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt differera desse saker till nästa Tingh, under Ny citation.

  Samme dagh Wälborne Hr Lawe Beck inlefwererat sijn Exception Emoot Hr Pastoren och Probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonam Nericium, medh sijne Allegatis Lit. A. B. och N:o 1. 2. 3. 4 och 5. hwilke Upplästes, så lydandes som fölger, Ad acta lagde.
  Probsten Hr Jonas Nericius begärar, at såsom saken och Wälborne Hr Lawe Beckz Exception medh sijne Allegatis, ähr aff stoor wijdlyfftigheet, at han dhen icke Minnes Ex tempore beswara, han ock icke heller haffwer fått alle sijne wittnen förde, och alle sijne skähl producerat, att honom fördenskulldh måtte giffwes processen beskrijffwin och dilation till Nästa Tingh.
  Wällborne Hr Lawe Beck förmehnar, at såsom Hr Probsten haffwer warit saaksökiare, han och bordt haffwa alle sine skähl wijdh handen, hwar medh han kunnat hemmulla sit tillgrijpande aff det Beckigske huusetz Egendoomb, Och emedan dhe, reda inprotocollerade Wittnen, som doch hafft bästa beskaffenheeten och kundskapen om dhen twistige åhledrett, mehra warit Rätten till Upphålldh, än Hr Probsten till styrkia, Såssom och dhe klare skähl, medh Kongl. Sköthe eij kan lijda något intrångh, förmedelst wittnesbyrd, förmodar Hr Beck, sådan dilation, wijdh Rättens befordersahme Uthslagh, Upphäffwas, Hr Probsten förmodar Niuta dilation, och eij medh Rätten at måtte öffwerijlas.
  Interlocutoria
  Rätten finner skähligt, på det Hr Probsten eij skall haffwa Ohrsak, beklaga sigh öffwerijhlas, at förunna honom dhen begärte dilation till Nästa Tingh, Tå honom och åligger at haffwa wijdh handen alle dhe skähl, han tänker producera och föra, och parterne å bägge sijdor Uthslagh at afbijda. Emoot dhenne doom ingaff Wälborne Hr Lawe Beck Stante pede 3 mark S:M:t waadepenningar, och förmahntes Observera fatalia till dess fullfölljande.

  N:o 23
  Kyrkioheerden och Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Herr Jonas Petri Nericius, Contra Wälborne Fru Elsa Frijs medh dess samptl: Högt:de och Wälborne medharffwingar, Angående dess rättigheet och Tijende=fisk aff Öhredesättet i Skiberup åå, der om inlades Kongl. Indehlningz Commissionens Resolution, dat. Ingelstadh d. 16 Novembris 1687 och Remissorial till Lagh och Rätt Uppå Hr Probstens supplique d. 2 punct, lydandes som fölger, ad acta lagd: Änn wijdare ingaff Hr Probsten ett gammalt så kallat Sochnewittne, af d. 27 Augustj 1554 hwar under icke finnes hwarken hender eller kahremerker, Men syntes som der under warit et stoort Sigill, Angående aff Öhredekahret gångne Tijende fisk, så lydandes som fölger, ad acta lagdt:
  Herr Probsten steller saken i Rättens och det Beckiske husetz händer, och at Maintineras wijdh Kongl. Förordningar.
  Wällborne Hr Lawe Beck her Emoot Uppå Sterbhusetz wägnar swarade, och 1:mo protesterade Emoot det inlagde Schatek, som uthan händer och wijdare krafftig medfart finnes wara wijdh Någon Rätt påskrijfwit, och ity så mycket mindre aff wärde, som samme fiskerij, hwilket må skiee wijdh dhen tijden aff Privat warit brukt, hwilke den tijdh bordt gifwa Tijende, enmehra finnes lagdt under säthegårdens Huffwudh Taxt, och i ty eij alleena effter frider. 2 Recess Art. 34 sampt samme Articul af Kong Frid. 3 1648 Uthgifne, ähre för Tijende frijkallade, uthan ock wijdare bestrykes af hwadh som under denne loflige Regering derom ähr Uthgångit, och wijdare finnes, så i Prästens Eget Privilegio, såsom ock uthj 1638 åhrs Tijende Placat.
  Tillspordes Hr Probsten, på hwadh grund Öredekahret ähr beläget? Swarade han, at det ligger på Sundre sijdan på Rusthållet och Axels grund, och på Norre sijdan till Suhne Håkonssons gårdh, hwilke bägge ähr af det omtwistige och Uthlagde Jularnes godz.
  Hr Beck bewijste medh Cronans Jmmission, samme Öhredekahr eij att wara Uthlagdt, Uthan liggia under Huffwudgårdens Taxt, och ähr Separerat wijdh alle jmmissioner ifrån alle hemmanens Egendoom, emädan det långt högre importerar än dhe gårdar som det rörer, och uthj Rustiensthållandet Kongl. May:tt beräknas, och i ty förmodar ifrån Hr Probstens tilltahl frijkännas.
  Resolutio
  Emädan det Högadlige Beckiske Huuset föregifwer som skulle dhetta Öredekahr och fiske ligga under Torupz Herregårdh och Taxt, och icke Uthlagdt ibland dhe så kallade Jularnes godz, så ock, at det derföre tillijka medh dess andre Godz, praesterar Kongl. May:tt wederbörlig Rosstienst, och at aldrigh dher aff Någon Tijende fisk till Prästen Warit gifwen, det Probsten Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius, icke heller medh något fast och gijlltigt bewijs, annorledes har gutit probera; Altså har Rätten funnit skähligt, till bättre bewijs och Upplyysning her medh differera.

  Anno 1689 den 5:te octobris, continuerade Tinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  N:o 24. 25
  Nills Bleek i Andrarum, Contra drängen Nills Larsson Ibidem, in puncto injuriarum, Item Contra Nills Bleek, idem Swarande Vice=Versâ.
  Käranden berättar saken wara förlijkat, som blijf:r der wijdh, Salvo jure Regiô.

  N:o 26
  Oluff Giödesson i Skiberup, Contra Ryttaren Manhafftig Anders Frijsk i Bröserup, in puncto debitj. Käranden warit på tridie dag bortta, och i ty under Ny citation differeras, såsom Swaranden medh Rättens permission heemgångit.

  N:o 27
  Lägläsaren Nicolas Brask, Contra Rusthållaren Gregers Månsson i Grefflunda, Angående Een Uthskrijfwin grandskning, som Gregers begärt, och åhr och dag effter. Eij welat inlösa, förlijkat.

  N:o 28
  Probsten, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Jonas Nericius, Contra Tue Swensson i Tullekille, Angående Een twistig homma han welat wijdkännas, at wijsa dess Rätt, och swara till spörsmåhl.
  Swaranden mötte, och föregifwer, at hans Fader Swen Jonsson, hade giffwit Sahl. Nills Andersson om midfastetijdh, 1 D:r uppå homman, och 8 dagar effter det han war begrafwen, gaff Tue Swensson till Sahl. Nills Anderssons Enkia 1 D:r på samme homma, Och haffwer han sijn praetention och Rätt till Wällborne Hr Jacob Beck cederat.
  Enkian Karijna Sahl. Nills Anderssons mötte i lijka måtto, och tillståår sig låhnt 1 D:r af Tue i Tullekille, och samme dahler haffwer hon låtit honom igen tillbiuda, Och ligger ännu hos Elsa Mattz Bockz, hwilket Tue eij kunnat för Rätten beneeka, Men föregifwer sig eij kunnat taga Emoot Penningarna emädan han sijn Rätt till Wälborne Hr Jacob Beck hade cederat.
  Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiebrup, berättar at på skifftet, aff Karijna Sahl. Nills Anderssons bleff talat om Een gammall homma, som Swen Tulle hade köpt, som skulle warit tädan hemptat, Men hwadh för Een homma det war, det weet han inthet. Och Mårten Diegn der Uppå O=ombudin säger, at det war dhen samme homma, och han låhnte Enkian 1 D:r till at betahla Tue medh, effterdy han hade köpt homman tillförrende, och ähr det dhen Nya homman diegneen har sålldt till Herr Probsten.
  Mattz Bock i Rafflunda, som warit wärderingzman på skifftet effter Sahl. Nills Andersson, berättade, att Herr Probsten frågade, om der fans icke fleere hommer, effter han hördt at Swen Tulle skulle köpt En homma? Swarade Enkian Karijna, sig ingen homma wetta aff, uthan Een gammall han kunde haffwa köpt, innan hennes Sahl. Man dödde.
  Tillspordes Tue Swensson om sijn hemmull? Swarade han det wara Nog af det Mårten Deign säger, at det war den homman, som Mårten sålldt till Probsten, och ytterligare säger Tue, at han kan ingen annan hemmull skaffa, emädan Sahl. Nills Andersson, som skulle warit hemmullsman, och hade tagit 1 D:r på homman aff hans Fader, ähr Nu dödh. Herr Probsten Nericius äskar Rättens Uthslagh i saken.
  Wällborne Hr Lawe Beck förmodar, at Enkians Karijna Persdotters tweetahlenheet, som ähr skiedt Annorledes på skiffter, och annorlunda på Tinget eij mätte komma Tue Swensson till skada.
  Resolutio
  Alldenstundh Tue Swensson i Tullekille, icke beneeka kan, det ju han käntz wijdh dhen Eena Hr Probstens homma, som han sig aff Mårten Diegn har tillhandlat, och refererat sig Uppå kiöp, det han Nu icke har, eller skall kunna effter Rättens föreläggelse bewijsa, annorlunda, än hwadh Mårten Diegn säger, att hafwa låhnt 1 D:r till hustru Karijna Sahl. Nills Anders:s i Rafflunda, som för honom bekändt hafwa tagit 1 D:r till låhns aff bem:te Tue på dhen homman, som Mårten skall haffwa köpt aff Sahl. Nills Andersson, innan han dödde. Och Ehuruwähl Tue her medh haffwer förorsakat willerwalla, som woro straffwärdigt, Emädan låhn och kiöp ähre 2:ne olijka Casus, som wijdt skillia ifrån hwar andra, Lijkwist har Rätten dhenne gången medh honom Tue Swensson welat öfwersij, så at han allenast betahlar till Herr Probsten Nericium Sex mark S:M:t Expenser.

  N:o 29
  Arendatoren Wäll:tt Poffwel Otter, Contra Jöns Håkonsson i Fullstoffta och Bolla Swensdotter ibidem, Angående bedrijfwit Enkelt hoor, af honom som Een gifft Man, medh bem:te Pijgan Bolla, som haffwer fått Ett Pijgebarn, Mätta benemdt, som dödde effter 11 wekurs siuukdoom, och hafwa dhe inthet at böta medh.

  Änn föresteltes Enkan och gårdqwinnan Elsa Nillsdotter i S:t Oluffz, som berättar sigh wara lägrat af Een dräng Christian, som kom Reesandes till Cronowalld, och ingen weet hwarest han sigh nu Uppehåller, och bär hon barnet under Bälltet, och ähre desse af Cronowalldz godz, i ty W:tt Poffwel Otter öfwer dem äskar doom.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, Jöns Håkonsson böra plichta för Enkelt hoor till Herrskap och Häradet D:r 80:-
  Bolla Swensdotter dito                               40:-
  Cristentza[!] Nillsdotter dito 5:-
  Och der eij orkas Botum, tå at lijda effter StraffOrdningen, och der jempte hwar för sig at stånda Uppenbahra Kyrkioplicht.

  N:o 30
  Wälborne Hr Lawe Beck, Uppå sijn Broders Hr Jacob Beckz wägnar, Contra Probsten, Ehrewyrdige Och Wällärde Hr Jonam Nericium, Angående Axel Larssons hemmans Bröstfelligheet, som den 7 Junij Nästlijdne ähr Taxerat till 93 D:r S:M:t, och begäras nu, at såssom gärderne icke ähro Taxerade, sampt humblehagan, at förrige Män det å Nyo måtte Taxera, och tillsij hwadh der jempte Hr Probsten der på reeda haffwer reparerat, och at honom måtte tillhållas resten förswarligen och Ofördröijeligen att förferdiga låtha.
  Swaranden mötte, och lofwade wela reparera hwad som feelas, till Wåhrdagz Nästkommande.
  Resolutio
  Dommaren, medh dhe förra Adjungerade Nämdemänn, hafwa at öfwersij humblehagan och giärderne, till Philippi Jacobi dagh, och om reparationen aff hemmanet till 14 dagar effter Johannistijdh nästkommande.
  1:mo Änn tillfrågar Wälborne Hr Lawe Beck Hr Probsten hwarföre han Emoot Kongl. M:tz Regulament Och huusesyns ordning:r, låter föra dhen sädh och foder till Prästegården, som borde föras och förtäras på Axels Gårdh, bem:te hemman till detorioration och fördärff, Emädan, tå kiöpet skiedde, emillan Hr Probsten och Axel. Eller dhe handlade sig emillan, som war in Januario eller Februario 1684 befantz huusen i det tillståndh, at foder och sädh derutj oskadt kunde hyddas, och huru han sådant will förswara?
  R:r Hr Probsten förklarade sig tillträdt Axels gårdh niderruten och medh ringia taak, och partwäggerne uthe, Altså kunde han der ingen Sädh eller foder inlägga, medh mindre han wille det låtit Uppäta och fördärfwas, till sijn stoore skada, och hoppas inthet skall kunna annorledes bewijsas, än at ha han så wähl haffwer gödzlat Axels gårdh, som sielffwe Prästegården.
  2:do Tillfrågas Hr Probsten, huru han kommer der till, at effter eget behagh, och Uthan Hr Beckz wettenskap och tillståndh, borttstädia dhe huus, som liggia på Axels gårdz grundh, och Conseqenter Sortera under Hr Jacob Beckz Rusthålldh?
  R:r Herr Probsten förklarade sigh mehna sig wara berättigat till dhe huus, som liggia på Axels gårdz grundh, Och troor icke någon skulle kunna bewijsa honom fått något städzmåhl aff dhe huusen, aff orsak, Een gammall Man Nills Månsson boode i det Eena huus, och när han dödde, bleff huuset ödhe, och sedan af huusqwinnan ibm sittiande, afbrändt, hwilket huus han nu först i åhr bewilljat Abraham Persson at Uppbyggia, Uthan Städzmåhl, och medh 2:ne åhrs frijheet, Och dhet andre huus sammaledes ståndit öde, och han det bewilliat een gårdman Måns Nillsson, Uthan afgifft, at tillträda och reparera, och ähr det Hr Probsten inthet witterligt, at samme huus Wälborne Herr Jacob Beckz Rusthålldh ähro tillslagne, uthan att Sortera under skattehemmanet och Axels gårdh, som dhe belägne ähro.
  3:tio Tillfrågas Hr Probsten, När han Een gång will till Liqvidation, så om Rusthålldz Räntorne, som Axels Gårdz Skatterättigheet, och till hwadh tijdh och ställe?
  R:r Herr Probsten swarade, sig wara till frijdz Liqvidera medh Hr Beck om Rusthålldz Ränttan, Hwadh tijdh det honom behagar, och Hr Probsten ähr leedig ifrån sit Embetes Sysslor, Men om Skattehemmanetz Liqvidation, kan han ingen Wiss tijdh determinera, förra änn han får afgiordt, dhen påbegynte byggningz reparation, och honom sijne Penningar Contant tillställas, och reparationen godtgöres.
  Wälborne Hr Beck begärar, at Hr Probsten måtte bewijsa sijn laga grandskningh på Axels Gårdh, wijdh dess tillträdande. Herr Probsten swarade det wara förlagdt, och till Nästa Tingh dhet wille producera.
  Wälborne hr Lawe Beck tillbiuder innan 3 dagars förlopp, wijdh opartijske Männ at skola låta tillstella Hr Probsten Nericio dhe praetenderade 87 D:r S:M:t, medh resevato aff sitt tilltahl till Hr Probsten för hemmanetz deterioration, i åker, äng, Byggningar och dess reqvisitis, och at Hr probsten måtte imponeras gården, medh lijka Qvantitet af Winter Sädh besåå, som dhen warit besådd, tå Hr Probsten dhen togh Emoot och tillträdde, doch emoott Ströösädens restitution, sekppa Emoot skeppa in Naturâ.
  Herr Probsten swarade sig wara förnögd medh Wälborne Hr Lawe Beckz tilbudh och tillsäijelse, Men skulle det studza medh Penningernes erläggiande, Will han wara ifrån dhetta Libererat, och gården eij cedera, doch om Een dagh Eller 8 skulle medh Betahlningen studza, kommer det icke så Noga Uppå, Och uthi detta måhl räkte Hr Beck och Hr Probsten hwar andra sijna händer, och Actionen cesserar, Och om gården skulle finnas meliorerat Wärkelig och Nödwändigt wijdare än den war, tå han den togh Emoot, och effter Axel dhen tillträdde, Tå förbehåller han sigh, effter Axels löffte, at tilböra derföre skähligh refusion.

  N:o 31
  Wälborne Hr Jacob Beck, per Fullmechtigen Monsieur Siwert Siwertsson, Contra Enkian hustru Karijna Sahl. Nills Anderssons i Rafflunda, Angående undandölgde och afhende åhlehomman på skiffter, at påhöra wittnesbördh, hon medh sijn lagwärga, och till ahnswar.
  Tå framstodh Gödhe Larsson i Rafflunda, som förklarade sigh inthet wetta aff dhesse 2:ne hommor at säija.
  Nills Månsson i Rafflunda, Eedeligen wittnade, sigh warit wärderingzman på skifftet effter Sahl. Nills Andersson, och tå framkommo och wärdeerades Fyra hommor för 8 D:r, som Hr Jacob Beck bekommit haffwer, och talades om Een gammall homma, Swen Tulle hade köpt, doch dhe icke sågo dhen, Eller frågade wijdare dher effter, och Ryttaren Lasse Dawidsson togh hommerne Nider.
  Mattz Bock i Rafflunda, som ock war wärderingzMan, Eedeligen wittnade lijka ordh.
  Tillspordes Nills Månsson och Mattz Bock, Om icke Nycklerne stucko i dörerne, tå skifftet skiedde? Swarade dhe bägge, ja.
  Tillspordes Mattz Bock, på hwadh sätt dhen Eena homman ähr inkommen ibland hans reedskap? Swarade han, sigh fuller sedt den homman liggiande på Loen hoos hans Fiskiereedskap, Men han icke weet när dhen kom dijt, eller när den togz der ifrån, och Enkian Karijna swäär Otwungen, at Mattz Bock inthet wiste der aff, eij heller hon weet dher aff.
  Elliest berättar Mattz Bock, at något förra änn skiffter stodh, kom Swen Tulle till honom, och spoorde, om icke der wer Een homma, som Karijna Nills Anderssons wille sälga honom. Tå sade han, här ligger wist Een, men Jag inthet Weet, huru dhen ähr hijtkommin, eij heller Mattz Bock weet aff dheras händer at säija, Uthan han badh Karijna Skillia sigh wijdh dhen samma, Och wijdare haffwer han, Uppå Rättens tillfrågan, icke at berätta.
  Herr Beckz Fullmechtige begärar dilation i saken till nästa Tingh, at klockaren Mårten Jönsson sijn hemmull och kiöp får producera.

  N:o 32
  Wälborne Hr Jacob Beck, genom Fullmächtigen Mons:t Siwert Siwertsson, Contra Klockaren Mårtens Diegn i Rafflunda för dess 1/8 hemmans Bröstfelligheet          9 D:r
  Håkan Suhnesson j Skiberup dito                                     39 D:r
  Deh öffrige sigh medh Hr Beck instellt, Nembl. Per Lasson, Anders Frijs och Oluff Giödesson.
  Mårten Diegn förklarade sig reparerat Gården, sedan dess grandskningen j Sommars skedde, och Håkan Suhnesson ähr icke tillstädes. Rätten förmahnte Mårten Diegn at göra hemmanet lagligt, och taga sig til wahra för foderetz afförande, så frampt han eij will lijda hwadh lagh förmåår.

  N:o 33
  Per Jacobsson i Hwijdeby, Contra Hwijdeby Byymänn, Angående Een, för någre åhr sedan afpantat gryta, som Lars Truedsson haffwer borttagit för ÖdegårdzBråte eller giärde, som låg till Hr Jacob Beckz Ödegårdh, ½ Knallegården.
  Lars Truedsson swarade sig pantat grytan för Een Byys bröte, som gåår Man ifrån Man omkring på Byen, och ligger emillan Grefflunda och Hwijdeby Wang, hwilket han Neekar, och Swaranderne begära måtte proberas, och berätta dhe, att han hafwer fått sijn gryta igen. Käranden begärar dilation till Nästa Tingh sitt Angifwande medh Grefflunda Byymänn att bewijsa, som Consenteras.

  Idem, Contra Hwijteby Byymänn, Angående någon brändh aska, som dhe Uthan hans loff och minne, i hans Egen Äng och Egendoom hafwa borttagit, om Een Söndag effter Predijkan d. 15 Septembris Nästlijdne, och hade han den brändt aff gamble feller och ahl, som warit hans Engiar till största qwahl och skada.

  N:o 34
  Wälborne Hr Jacob Beck Vice=Versâ instemdt Per Jacobsson i HwijteByy, på det Beckigske Sterbhusetz wägnar, Angående olaga Skogzhygge till gärder, weedh Och Pottaskebrännande, och haffwer Hr Jacob Beck befallt taga Askan och föra till Torup, hwilken ibidem ligger in deposito, 11 pund Pottaska, till sakzens Uthdragh, hwar till gifwit ahnledningh, at på dess Bönders lotter ähro huggne 7 feller, och innåkade i Per Jakobssons Engh, som grandskningMännernes Uthsagu betygar, ad acta lagd:
  Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson förklarade sigh, at uthj det Sundre Skiffte funnes 2 gröna Böker fellde aff rooten, doch keske, och 1 fohrnet Böök, som Bymännerne mehnte at Per Jacobsson skulle fälldt, Men han wijdh Otwungen sijn Saligheetz Eedh negerar, och i det öffrige påståås, at saken måtte Differeras till nästa Ting, at Cronans Befallningzman skall kunna wara tillstädes, att ståå på hans Rätt.
  Hwijteby Byymann förklarade sig icke tagit askan förr än Måndagen om morgonen, och klockan 10 kommit till Torup medh askan.
  Herr Jacob Beck ähr till frijdz medh at saken må differeras till bättre Upplyysning: I ty Rätten förelägger parterne till dito tijdh haffwa alle sijne skähl wijdh handen, tå wijdare kan skiee Uthslagh, och i medler tijdh förbiudes ingenthera at hugga på annars grundh.

  N:o 35
  Uppbördzmannen Mons:r Per Söffrensson [Montan], Contra Ehrewyrdige och Wällärde Hr Oluff Axtorp, Angående 150 D:r S:M:t effter waadsättningh at see aff förrige Tingh den 4 Junij N:o 14 Och begärar käranden, wijdh fullmächtigen Jöns Persson, at saken måtte differeras till Nästa Tingh, som Rätten samtycker.

  Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, igenom Uppbördzmannen Jöns Persson Gadtzbergh begärade grandskning på Cronans Ograverade skogar, hwad Ollon der i åhr kunde finnas, aff Eek och Böök, och huru månge Swijn på hwardhera Skogzlott kunna insättias och feetas; Altså Nämden antydandes Uppå Hr Befallningzmannens reqvisition och förewijsningh, sådant Specialiter at förrätta.

  N:o 36
  Wäll:tt Nills Larsson i Cimbritzhambn, Contra Nills Ostredsson i Torup, Angående Een låhnt oxe, Käranden och Swaranden ähre bägge j laga förfalld, i ty saken Differeras till Ny Citation.

  N:o 37
  Lasse Månsson i Torup, Contra Per Lasson ibidem, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 38
  Peder Mårttensson j Biörnstorp, Contra Peder Trullsson i Gusserödh, in puncto debitj absentes. Käranden plichtar 3 mark, medh mindre förfalldh wijsas.

  N:o 39
  Lars Persson j Brösarp, Contra Trulls Mårtensson ibidem, in puncto debitj. Parterne i laga förfalldh och Siussningh.

  N:o 40
  Hanna Mauritzes i Elljarödh, Contra Nills Bödkare Ibidem, till Pantz Uppbiudande, 1 gråå klädesrock medh gråå knappar uthj, Swaranden Absens, och rocken bleff wärderat aff Nämdemannen W:tt Måns Frendesson i Ellmhult och Skräddaren Christoffer Propp i Meelby, för Sex dahl:r S:M:t.

  Samme dagh förordnades Nämdemannen W:tt Per Gregersson j Torrestru att adjungera sig Per Håkonss:n i Lögerödh, Måns Arffwedsson j Myrestadh, att grandska, hwadh Ållon i åhr finnes på Berthelstorp, Gussarödh, Biörnstorp och Lönnhulte skogar för innewahrande åhr, effter Regimentz Secreterarens Hr Ekelundz, och Naboernes reqvisition.

  Dito Pastoren i S:t Oluff, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Oluff Axtorp, Uppsagdt Tullgårdegrunden j Sanct Oluff, her effter eij wela bruka, hwar medh fullmechtigen aff Cronowalldz godz, Ehrebohren och Wäll:tt Poffwel Otter war till frijdz, och sade sig derom fått breff ifrån Hr Pastoren, allenast han lade ifrån sigh alt det, som till samme Tullgårdz grundh hörer, hans proposition bleff påskrijfwin till Hr Pastoren remitterat.

  Upplyysningar
  Pastoren, Ehrewyrdige och Wällärde Hr Peder Pedersson i Fielkinge, låter lysa effter Een dehl Boskap, som för honom ähr bortkommin på Frenninge skogh i Fers Häradt, Nembl.
  2:ne Swarthiellmote stutar i 5:te åhr, 1 Dito i fierde åhr. Een Bruunmuhlet Och Een Swart stuut i 3:die åhr, Een rödbrookot Qwiga och 1 Swart Qwiga, Een rödh och Een Swartdrakot fiohlkalffwar, Een Swartdrakot stut och Een Swart stuut. Alle desse förbemelte bägge öhronen affskurne, och Een skuur nidan under i Wenstra Öhrat.

  Pastoren Hr Brodde Erlandsson i Kijaby, låter lysa effter Een hwijt, och Een blackhiellmot Oxe som i Sommars för honom ähro borta blijfne i Yngsiöö kiärr.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 3300-3490 (AID: v217883.b3300, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2016