1689 sommarting Albo

  In N. Dominj
  Anno 1689 den 3 Junij hölltz Ordinarie SommarTingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence, Nembl.

  Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup,
  Nembdemän Wäll:tt Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson i Ellmhullt,
  Jörgen Persson j Tiörnery,
  Nills Persson j Rörum,
  Håkan Mårttensson j Bierneboda,
  Per Jönsson j Saxhusa,
  Swen Persson j Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,
  Jacob Gudmundsson j Grefflunda.
  Håkan Arfwedsson j Åkarp, och
  Mårten Månsson j Bröserup, i sijn gamble Faders Måns Trullssons ställe, effter samptl. Nämdens Wahl och Voteringh, som dito giorde sijn Trooheetz och Nämdemans Eedh.

  Dito publicerades effterskreffne,
  Nembl.
  1. Kongl. May:tz Allernådigste Bönedagz Placat af dato Stockholm d. 28 Januarij 1689.
  2. Kongl. May:tz Rådz och Samptl. Ständers Besluuth aff d. 19 Martij 1689.
  3. Kongl. May:tz Rådz och Samptl. Ständers Cassations Act aff åthskillige hålldne Protocoller sampt förde Otilbörlige Discourser och tahl, Angående dhen Konungzlige Machten, Rätten och Myndigheeten Daterat Stockholm d. 14 Martij 1689 sampt
  4. Kongl. May:tz AllerNådigste Approbation af d: 15:de Ejusdem, Uppå förbem:te Cassations skrifft.
  5. Kongl. May:tz Aller Nådigtse Förklaring af d. 9:de Martij 1689. Uppå dhe Allmänne, Undersåthernes Beswäär,
  6. Kongl. May:tz AllerNådigtse Tågordningh daterat Stockholm d. 5:te Februarij 1689.
  7. Kongl. May:tz AllerNådigste förklaring, Uppå Allmogens Speciale beswäär aff 33 puncter, i Willandz-, Giers- och Ahlbo Häradt, daterat Stockhollm d: 16 Martij 1689.
  8. Kongl. May:tz AllerNådigste Ordres af d: 16:de Martij 1689 at ingen aff dess Undersåthar, Adel eller Oadell, må begiffwa sig uthur Rijket i främmande Herrskapers Tienst, Eller och dhe Uthrijkes stadde, i främmande Potentaters tienst sig Engagera wijdh straff tillgörandes.
  9. Kongl. May:tz AllerNådigste permission af den 5:te Aprilis 1689 att wärffwa Någre hundrade Mann Siööfolk i dhetta General Gouvernemente på 5 Månaders tijdh.
  10. Hans Höggreffl. Excell:tz Hr Kongl. Rådetz, Feltmarskallkens och General Gouverneurens Ordre, aff den 20 Aprilis 1689 att allenast 1/8 aff saltpeterjorden i hwar Sockn i åhr skall kokas, till Jordens rijkare förbättringh,

  Dito Cronans Befallningzman, Wälbetrodde Zacharias Stobaeus insinuerat at Uppläsas och Verificeras Nembl.
  1. Specification på Lagmans och HäradzhöffdingzRäntan sampt Tingzgiestningzpänningerne, pro Anno 1688. 607 Mantahl.
  2. Specification på Gierningzöhren dito Anno 12 D:r S:M:t.
  3. Dito Städzmåhlspenning:r pro Anno 1688. Uthfalldne 43 D:r
  4. Dito Grääsgälldh aff ödehem:n dito Anno 8 D:r
  5. Specification Uppå ödhe och obefindtlige hemman och Ränttors affkortningh pro Anno 1688.
  6. Dito Upptagne hemman på frijheet.
  7. Dito öde och obesådde hemmans Räntor, som komma till Affkortning för 1688 åhrs Tijonde.
  8. Dito Oförmögne och förarmades Ränttor, som effter hållen inqvisition och Execution, inthet kunnat Uthgåå.
  9. Dito Uppå 1688 åhrs Rootepenningar, som inthet kunnat Uthgåå.
  10. Dito Militie och Landtbetienternes hemman, och gatehuus hwilke för 1688 åhrs RijkzdagzBewillgningh warit befrijade, och dhe sielfwe åboodt haffwa.
  11. Dito Uppå Cronotijondens Affkortning för Cronans och Adelens Sätherij och Ladugårdar, pro Anno 1688.
  12. Dito öde och obefindtlige hemmansRänttor pro Annis 1682, 1683, 1684, 1685, 86 och 1687 som i förrige Räkningar af förseende inthet warit afförde.

  Item, Upptagne hemmans Ränttor på frijheet, som effter Uthgifne Resolutioner icke warit afförde pro Annis 1682, 86 och 1687.
  Item, Diverse Ränttor, som för Armodh eij kunnat Uthgåå pro Anno 1683 och i Dito åhrs Räkning eij warit afförde.

  Noch föresteltes drängen Anders Månsson i Fiskebeck, och Elljarödz Sockn, som haffwer lägrat Qwinfolket Elena Persdotter ibidem, hwilken födt et Barn Inga benemdt, som änn leffwer, och ähr 7 wekur gammallt, bägges förste förseelse, och föregiffwer hon, det drängen haffwer loffwat henne Ächtenskap, Men han wijdh otwungen Eedh dher till Neekar.

  Änn förestelltes drängen Joen Mattzon j Bosarp och Bröserup Sockn, som haffwer lägrat Qwinfolket Ingeborgh Jönsdotter ibidem, under Echtenskaps löffte, Och räckte han henne hand för Rätten, det han effter sit löffte henne ächta will.

  Änn föresteltes drängen Matthis Berthellsson i Mielby, som haffwer lägrat Qwinfolket Bengta Månsdotter i Elljarödh, som födt Ett Barn Måns benemd, som dödde 8 dagar effter Christendoomen, och bleff begraffwit i Elljarödz kyrkia, bägges första förseelse.

  Änn framsteltes Qwinfolket Bool Hendrikzdotter i Bonnarödh, som berättar sig wara lägrat aff Een gifft Man Bodel Nillsson aff Munslunda, hwilken låtit sig wärffwa under Wällborne Hr Capitein Lindehielms Compagnie, och kom bort åth Tysklandh, och födde hon Barn om Michäelis Tijdh nästlijdne, Hendrik benemdh, som dödde 10 dagar effter Christendoomen.

  Änn framsteltes Qwinfolket Aijda Andersdotter i Andrarum, som berättar sigh wara lägrat aff Ryttaren Manhafftigh Lars Wall i Sillarödh, och födt Ett drängebarn Bengt benemdh, som hon Nu bäär på armen, hennes 3:die förseelse, och ähr lägersmåhlet skiedt på Hhr Beckernes Godz, i Per Sågskärares huus i Andrarum. För dhesse Böther haffwer hon inthet plichtat, men för dhe 2:ne förrige reesor ståndit skrifft, och ähr Ryttaren 2:ne reesor stemdh, och icke Mött, Men tillstådt gierningen både för Kyrkioheerden Hr Lars, för Nämdem:n W:tt Per Jönsson, och fleere.
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus öffwer dhesse fordra doom.
  Reolutio
  Rätten finner skähligt det effterskreffne böra plichta, Nembl.
  drängen Anders Månsson i Fiskebeck                              D:r 10:-
  Elena Persdotter ibidem                                                   5:-
  drängen Matthis Berthelsson j Mielby                               10:-
  Bengta Månsdotter i Elljarödh                                          5:-
  Bool Hendrikzdotter i Bonnerödh för Enkelt hoor             40:-
  Aijda Andersdotter j Anderum för 3:ne förseelser             30:-
  Ryttaren Manhafftig Lars Wall                                          10:-
  Och der eij orkas Botum, tå at lijda på kroppen, och der jempte at stånda uppenbahra Kyrkioplicht, Men Joen Mattzon j Bosarp, som Ingeborg Jönsdotter ibidem, effter egen bekännelse och under Echtenskaps löffte haffwer lägrat, och räckt hand, henne att Ächta wela, remitteras till Forum Ecclesiasticum effter Kyrkiolagen dher medh at procedera och förfahra.

  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus, låtit instembna Qwinfolket Anna Faijersdotter i Elliarödh, som satt honom Tienst förleden Michäelis till Påsk, och sedan hade tient wijdh 6 wekurs tijdh, gick hon aff sijn Tienst, tå henne Warit loffwat, Eett filteskiört med Upplååt eller Lijffstycke, werdij 18 mark S:M:t, Swaranden Pijgan Anna Mötte, och beklagar sigh, blijffwit siuk, Men dock icke legat till säng och beder om Nåde.
  Befallningzmannen cederar sijn praetention på 1 D:r S:M:t att gifwas till Elliarödz Kyrkia, för hwilket Anna Faijersdotter tackade, och will bemelte dahl:r gierna Uthgiffwa, hwar medh Actionen cesserar.

  Anno 1689 den 4:de Junij Continuerade Ordinarie Sommar Tinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence.

  Företogz Een Uppsatt saak, emillan hustru Bereta Nillsdotter Peder Ollssons j Biörnstorp, och HospitalsLendzmannen Håkan Andersson ibidem, Angående dhen henne ifrån Städiade Gårdh, att see förrige Tingh Sub. N:o 7.

  N:o 1 Här emoot Mötte Borgemästaren och HospitalsFörståndaren i Christianstadh, Ehrebohren och Wällwijse Hr Johan Petrejus, som Vice Verse instemdt Bonden Per Ollsson och dess hustru Bereta, Angående dheras otijdige löpande, Orättmätige angiffwande, och Wrånga klagemåhl, för Högloffl. Kongl. General Gouvernementet, derom Hr Borgemästaren Uppwijste det Upprättade Contract aff d: 17 Februarij 1688 om hemmanetz laglige Uppsäijande, Copia emoot Originalet confererat, så lydandes, ad acta lagd. Änn wijdare insinuerade Hr Borgemästaren Een beskickelse till Per Ollsson i Biörnstorp och hans hustru Bereta af d. 10 Novembris 1688 om dhe wille haffwa 6 D:r S:M:t, som till Öffwerflödh praesenterades till förlijkningh, öffwer förrige Contract, och låta Oluff Håkonsson, som hemman:t städiat haffwer, her effter Oturberat, och om dhe wille behålla huuset, och betahla dher aff gående Landgille etc.
  Der på och 2:ne Mäns Attestum, dheras Swar af d. 20 ejusdem, så lyder, ad acta lagd:
  Ytterligare ingaff Hr Borgemestaren Petrejus bemelte Per Ollssons Supplication till Hans Höggreffl. Excell:tz Kongl. Rådet Feltmarskalken och General Gouverneuren at få sit 5/16 bruuk igien, Eller och sit Städzmåhl tilbakars, medh Hans HögGreffl: Excelltz Höggunstige Remissorial aff d: 20 octobris 1688 till bem:te Petreus om samme ährende, så lydandes, ad acta lagd:
  Änn inlades Een Räkningh emillan Per Ollsson och Successoren Oluff Håkonsson, så lydandes, ad acta lagd: Effter sådanne skähl Hr Borgemestaren äskar Rättens Censur och Uthslagh.
  Tillspordes Per Ollssons hustru hwar hennes Man ähr och hwarest hans Städzmåhlszedel finnes? Swarade hon dhen war hemma. Och wille skaffa bådhe dhen och Mannen medh snaraste tillstädes, och i ty ad interim differeras.

  N:o 2
  Jörgen Weedhhuggare på Ahlunwärket, contra Ostred Persson j Berthelstorp, in puncto debitj 1 Tunna Ahluun, den 27 Aprilis 1686 låhntagen, effter Obligation dhen samma at restitueras, Eller och 20 D:r Penningar, Item effter Een annan Obligation af den 28 Januarij 1689 loffwat at betahla till den 14 Februarij näst effter, eller och 2 Tunner för Een, Obligationerne så lydande, ad acta lagde:
  Swaranden mötte, och insinuerade sijn Exception, at han haffwer gifwit 1 skeppe kornland jordh 1686, och Jorden drijffwit Upp, Eett skeppe Råglandh Anno 1687 och 1 sk: kornlandh Anno 1688, Käranden sielff tillsläppt säden, och swaranden jorden Uppkiördt, item Eett lass höö om 1 rD:r.
  Käranden praetenderar allenast 1 Tunna Ahluun, Eller dess wärde, som dhen Anno 1686 gullit haffwer, med Causerade Tingz Expenser, och ähr doom begärandes.
  Swaranden förmodar Expenserne Upphäffwas, och will betahla AhluunTunnan inom Een Månadz dagh.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Ostredh Persson, i Berthellstorp betahlar, till Jörgen Weedhuggare på Ahlunewärket, effter sijn förskrijffningh, Een Tunna Ahluun in Naturâ, Eller och 12 D:r S:M:t Penning:r. Och der jempte 1 D:r S:M:t Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 3
  Munsterskrijfwaren Monsieur Daniel Croningh Contra Diverse i Kijwijk, som fiskia på Skinnesetter, Tilluntzdrette och Skadadrätten at höra Uppå hans Förbudh, om wijdare dher på at fiskia, Uthan hans loff och minne, det samma så lydandes, ad acta lagdt:
  Här emoot mötte Håkan Ysingh, Frantz Hansson och Per Berthelsson, och förklarade sigh, at dhe haffwa städiat sijne huus och fiskesätter, och förmoda, icke må graveras öffwer Jordebooken, Emädan dhe sijne städierättigheeter icke Weta sigh haffwa förbrutit.
  Fullmächtigen på Monsieur Croningz wägnar her öffwer begärade Tingz Attestatum. Hwadh Nu passerat ähr.
  Resolutio
  Rätten Underståår sigh icke, effter Kärandens begäran något förbudh heröffwer giöra, Uthan dhetta ährende till Hans Höggreffl: Excell:tz Högwälborne Hr Kongl. Rådet Feltmarskalken och General Gouverneuren Underdånigst will haffwa remitterat, huru wijda ett sådant förbudh böör attenderas, och komma wederbörande Fiskare till praejudia i dheras Näringh, och Medh hwadh foog Mons:r Croningh kan förobligera dhem till att giöra Ny aftingning eller giffwa mehra änn jordebooken innehåller, hwar effter dhe sigh hijt inn till, (: i föllie af sijne städiebreff 🙂 haffwa regulerat och hållit.

  N:o 4
  Arendatoren Wäll:tt Oluff Persson på Esperödh, Contra drängen Nills Persson på Kijwijk, Angående Eett lass Ahlestaffwer, som låg wijdh Kahrakoos, och på Esperödhz ägor huggen, förlijkat.

  N:o 5
  Idem, Contra hustru Kirstina Wäll:tt Söffren Jönsson Dahls medh dess lagwärga Wäll:tt Söffren Jönsson Angående Uthkastade skällsordh, deröffwer Käranden begärar dhe instemde wittnen måtte affhöras, eij welandes effter Rättens proposition låtha sigh förlijka.
  Tå framstodh Möllnaren Anders Hansson i Esperödz Mölla, som effter aflagd Eedh wittnade, det han, medh Christian Trullsson på Kijwijk, hade warit at hugga Bränneweedh, och nyligen innkombne på gården och j stugun, Tå i det samma kom inn hustru Kirstina Söffren Dahls, inthet helsade, Uthan begynte bannas, hwarföre Oluff Persson hade pantat Och slagit hennes drängh, Tå swarade Wäll:tt Oluff Persson henne, om hon icke wille låtha bättre, så stodo dören der, Och hon måtte gåå uth, Swarade hon, Jagh haffwer ståndit här förr änn dijn Tiuff och skiällm kom hijt, och Jagh kan stå hereffter digh, Och Oluff Persson gick uth ifrån henne, och hon gick effter, och weet han wijdh otwungen Eedh inthet wijdare at wittna, eij heller hwadh uthe på gården skall wara passerat, Ty han bleff inne, till dess Oluff Persson kom inn igien, tå hustru Kirstina Söffren Dahls war borttgången.
  Fiskiaren Christen Trullsson på Kijwijk, som sitter i Präst Enkians huus, Eedeligen wittnade, at tå han medh Anders Hansson kom inn i stugun på Esperödh, satt Byfougdens drängh Boo Nillsson dher inne, för dhem, och Byfougde hustruen kom lijtet effter dhem, inthet helsade, Uthan talade till drängen, sitter du här? Swarade han, Jagh haffwer huggit Een green och ähr slagen på armen, Tå sade hustru Kirstina till Oluff Persson det war inthet rätt slåå och panta Eens folk, Wij hade kunnat betallt eder, om det änn hade warit till 100 D:r, och hon bannades och låt illa, Tå swarade han twij digh kierlingh, will du icke låtha bättre, så gack på dören, Tå swarade hon, Jag haffwer ståndit her förra änn din Tiuff och Skiällm kom hijt, och kan stå här effter digh, Och Oluff Persson gick uth åth dören, och hon effter, så at han inthet Weet hwadh hellst wijdare passerade, Ty han bleff inne, till dess Oluff Persson kom inn igien, Tå hustru Kirstina Söffren Dahls war bortgången.
  Drängen Boo Nillsson på Kijwijk, som tienar W:tt Söffren Dahl ibidem, Eedeligen wittnade, att han war i Esperödz mark och högg Een Ahlegreen Och Tå Wäll:tt Oluff Persson kom till honom, och frågade, hwars loff han hade at hugga (:Och hade han med sigh Een pijga och Een grebba, som skulle bära medh honom heem, hwadh dhe fingo:) Tå teegh han stilla, och bödh yxan i Pant, som han tog emoot, Och slog honom Eett slag öffwer huffwudet med Pijskesnerten, och ett slag på armen medh Pitskeskafftet, och sade till honom, han skulle fölga Upp till Gården medh honom, Och när han kom Upp, gaff han honom Een pott öhl, och loffwade han skulle fått yxan igen, och straxt inkommo Anders Hansson och Christen Trullsson, och lijtet effter hans Maatmoder hustru Kirstina Dahls, Och sade till honom, sitter du där? Swarade han ja, Jagh haffwer slagit mig på armen, Sade hon till Oluff Persson, det ähr inthet rätt at slåå och panta Eens folk, Wij hade kunnat betallt edher, om änn dhet hade warit 100 D:r, och hon bannades: Tå swarade han, twij dig kierling, och spottade, Will du icke låtha wähl, så ståår der dören, Och hon sade till honom igen, Jag haffwer ståndit här förra änn du, du din Tiuff och skällm, och kan stå her effter digh, och gick åth dören, och Oluf Persson medh, förde henne undan sigh, och gick för henne Uth, och hon effter, men weet eij hwadh wijdare passerade, ty han medh dhe andre 2:ne bleffwe inne, och drucko Een kanna öhl tillsammans, sedan dess hans Maatmooder war bortta, men eij till dato fått yxan igen, och skiedde dhetta allt d: 27 Martij Nästlijdne.
  Wäll:tt Oluff Persson på Esperödh, effter föregående skähl äskar Rättens Censur och Uthslag, och att hustru Kirstina Söffren Dahls måtte plichta effter Lagh, och betahla honom alle Causerade Tingz Expenser.
  Hustru Kirstina Wäll:tt Söffren Dahls, medh hennes Lagwärga Söffren Dahl, ähre bägge till wedermähle, och hon föregiffwer sigh inthet Weta medh Wäll:tt Oluff Persson, Uthan det som ährligit och godt ähr, Och hwadh som i hastigheet ähr skiedt, ähr af ohrsak, at han twijade och spottade åth henne, ock kallade henne kierlingh, och loffwade hon, dett skulle inthet wijdare så skiee,
  Parterne j dhet samma förlijkades, at Wäll:tt Söfren Dahl på sijn hustrues wägnar giffwer W:tt Oluff Persson Tingzattest beskrijffwin, och det ibland, Ett för allt betahla 3 D:r S:M:t Expenser.

  Samme dagh inkommo dhe Nämdemänn, som med Någre sigh Adjungerade haffwa Taxerat Bröstfelligheeten Uppå Regimentz Feltskärarens, Ehrebohren och konstrijke Mester Jochum Krögers, och Trumpetarens Manhafftige Johan Mengels Säthe Och Rusthålldh i Bröserup Byy, lydandes som fölger ad acta lagd: Och wittnade Nämdemännerne, etc.

  N:o 6
  Mester Anders Smeedh i Andrarum, contra Ryttaren och Rusthållaren Manhafftig Hendrik Lustigh i Grefflunda, Angående Een last affhandlat lijm, Werdij 9 mark S:M:t, fordrandes doom med causerade Tingz Expenser.

  N:o 7
  Swaranden Mötte och tillståår skullden, men föregifwer sigh haffwa praetention igen hoos Diverse i Andrarums Byy, Nembl. Måns Göng, Per Ollsson, Oluff Ståhl och Wollmar Nillsson.
  Käranden M:r Anders Smeedh äskar doom i saken, medh 2:ne Tingz Expenser.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Manhafftig Hendrik Lustigh, betahlar till Mester Anders Smedh, sijn Agnoscerade Liqvide skulldh Nijo mark S:M:t, medh 1 D:r dito Expenser effter lagh Eller wijdh Execution, Och lembnas honom frijtt sijne fångesmänn reconveniendo lagl. at tilltahla, det bästa han gitter, och citationen till Nästa Tingh att Validera, som Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson dhem Ahntydar.

  Samme dagh framstodh Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson i Tiörnery, som medh Adjungerade Männ haff:r Taxerat Bröstfelligheeten på 1/8 hemman i Frörum, som Arffwast Jönsson tillträdt haffwer, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd, Och wittnade etc.

  N:o 8
  Pastoren Ehrewyrdige och Wällärde Hr Oluff Andersson Axtorp i S:t Oluffz Sockn, Contra sijn Sockneman Erich Erlandsson j Atthusa, Angående resterande Tijonde och Helgonskylldh, pro Anno 1684 2 sk. Korn á 1 D:r skeppan, pro Anno 1686 1 sk. Rågh effter löffte, item pro Anno 1687 25 Nekker Rågh 25 Neker korn, Item 3 mark för Een kalff, som han köpte för 9 mark, men fanns öhr, och allenast fått höö för 6 mark igen.
  Swaranden mötte, och tillståår sigh låhne 1 sk. Korn Anno 1683 at giffwa korn igen, och det öffriga will han inthet wara gestendigh, Uthan säger sigh budit Tijonde, pro Anno 1687 in Naturâ och i kärffwan, som Hr Pastoren eij tog Emoott, och derföre förmehnar han inthet böör haffwa, Och för dhe 9 mark som Hr Oluff gaff för kalffwen, fick han 3 krubber höö, Men Nämdem:n Wäll:tt Måns Frennesson i Elmhult, berättade, at dher j Ohrten eij plägar giffwas Mehra för Eett Sommerlass höö, änn 2 mark S:M:t.
  Pastoren Hr Oluff fordrar doom medh causerade TingzExpenser, och her effter at Niuta sijn Tijonde i kärffwan.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt det Eric Erlandsson i Atthusa, böör betahla sijn Agnoscerade skulldh till Pastoren Hr Oluff 1 sk. Korn pro Anno 1683, 1 sk: Rågh pro Anno 1686 2 sk. Rågh pro Anno 1687 och 2 sk. Korn dito in Naturâ, medh 3 mark S:M:t resterande Penning:r på afhandlade kalff, sampt 1 D:r S:M:t Expenser effter Lagh, Eller wijdh Execution, och om dhen Eene skeppa korns fordring, lembnas till Actoris wijdare probation, om han gitter, och her effter att taga Tijenden i kärffwan, effter Kongl. May:tz AllerNådigste Tijende Placat, på åkeren, som Bonden ähr skylldig till sijn siälesörgare att heemföra, medh mindre dhe Annorledes sigh Emillan inbördes kunna förehnas.

  N:o 9: 10
  Idem, Contra Enkian hustru Aijda Sahl. Per Larssons i Atthusa, Angående 2:ne åhrs Tijende, 1686 och 1687 åhrligen 25 Neekor Rågh och 25 Neekor korn, Enkian Mötte och tillståår sigh budit Tijenden i kräffwan för bägge åhren 1686 och 1687, Men han wille dhen inthet taga Emooth, Uthan sade, att Neekerne woro för små och icke laglige, Och fördenskulldh haffwer hon leffwereret Tijonden i skäppan, och insatt den i Hr Pastorens huus, doch han dhen icke welat låtha sigh tillmåhla, Men Hr Pastoren klagar sig alleenast sittia på ett gatehuus, och således inthet foder haffwa till sijne Creatur, men för dhe 2:ne förflutne åhren, steller han saken i Rättens händer, och ähr Nöijder, antingen han måtte få dhe 25 Neker her effter af hwart slagz åhrligen effter förlijkningen, Eller och effter Tijonde Placatet på åkeren, och ähr doom begärandes, och tillståår Hr Pastoren, at Enkian haffwer budit Tijonden för dhesse åhr i Neeken, men Neekorne woro så små och illa bundne, dhet han dhem icke kunde Emoottaga, eij heller Spannemåhlen j Skäppan, welat Emoottaga, för Sakzens Uthslagh.
  Resolutio
  Emädan Pastoren Ehrewyrdige och Wällärde Hr Oluff Axtorp icke kan neeka, det ju Tijonden i strået honom aff Enkian Aijda ähr tilbuden, för bem:te åhr 1686 och 1687, men han dhen icke welat emoottaga, föregifwandes, at Neekerne woro för små ocj icke wähl bundne; Altså pröffwar Rätten skähligt, Alldenstund Hr Oluff icke haffwer låtit besee säden, om dhen war laglig eller icke, det han böör låtha sigh Nöija medh Tijonden för dito åhr effter Tijonde Sättningen, in Naturâ, Nembl. 4 skeppor Rågh och 4 Skepper korn, och Enkian her effter att wara skylldig sijn Tijonde j Strået och Directe af åkerne, uthj föllie af Hans Kongl. M:tz Aller Nådigste Tijonde Placat de Anno 1681, leffwerera, Compensatis Expensis.

  N:o 11
  Idem, contra Hendrik Steenkellsson j Liunglyckorne, in puncto resterande Rågtijonde, för 85, 86, 87 och 1699.
  Swaranden mötte, och föregifwer sig betallt åhrl. 1 Trafwe rågh och 1 lass korn.
  Hr Pastoren låter sijn praetention för förflutne åhren falla, och insisterar hädan effter at hafwa sijn Tijonde i kärffwan effter Placatet, och ähr doom begärandes.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Hindrik Stenkelss:n i Liunglyckorne, böör yta sijn Tijonde hädan effter, till föllie aff Kongl. May:tz AllerNådigste Placat de A:o 1681 uthi kärffwan, medh mindre dhe derom inbördes Annorledes kunna, som hijt in till skieedt ähr, förEenas, Compensatis Expensis.

  N:o 12
  Idem, contra Jöns Håkonsson i Rönnebröde. Angående resterande lijn och hampa sedan Anno 1674 åhrligen 2 mark aff hwart slagz.
  Swaranden ligger siuk, och inskickat sijn skrifftl. Exception aff d: 3 huius, det hwarken han, Eller hans Förmänn, någon sijn betallt lijn eller hampa till Hr Oluff eller dess förmänn, och lyder dhen samma som fölger, ad acta lagd:

  N:o 13
  Idem, contra Mårten Pedersson i Raskerum, Angående lijn och hampa, sedan Anno 1677.
  Swaranden mötte, och föregiffwer, at dher aldrig ähr giffwit sådant aff hans hemman, Och i ty Nu förmodar derföre befrijas.
  Käranden fordrar doom och Uthslagh i saken, med causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Emädan käranden inthet har gutit probera, det aff dhesse 2:ne hemman, något lijn och hampa har warit giffwit; Altså befrijas dhe för samma fordringh, hwadh hijt inn till kan restera, Men bööra her effter, så lijn som hampa, i föllie aff Kongl. May:tz AllerNådigste Placat de Anno 1681 till sijn Siälesörgare betahla, Compensatis Expensis.

  N:o 14
  Uppbördzmannen Wäll:tt Peter Söffrensson Montan i Elljarödh, Contra Pastoren, Ehrewyrdige och Wäll:de Hr Oluff Axtorp i S:t Oluffz, Angående 150 D:r S:M:t effter slaget waadh.
  Pastoren Hr Oluff Mötte, och föregifwer sigh icke minnas, om dhetta waadh, huru dhett Tillgick, uthan säger sig Mehnt, at drängen Nills Ollsson war skrijwin 1687 hoos honom och lopp straxt bortt, men 1688 inthet war skrijfwin hoos honom, och i det öfriga begärar dilation till Nästa Tingh.
  Käranden begärar föra sijne Wittnen, Tå framstodh Nämdemannen Wäll:tt Nills Persson i Rörum, som Eedeligen Wittnade, at i förleden Martij Månadt wijdh afräkningz Mötet i Elljarödh handslogos Per Söffrensson och Hr Oluff om 100 rixD:r för drängen Nills Ollsson, /: Men, för hwilket åhr det war, weet han icke:/ Och tå gick Peter uth effter längden, och lät Hr Oluff see dhen och Hr Oluff sade sigh hafwa tapt, och han wille gifwa honom sijn dotter der före, och tänkte Nills Persson at dhet war inthet annat än gäckerij, Men Per Söffrensson swarade, at dhe sloges eij waad om Någon dotter, uthan om Penningar, Emoot dhe andre Wittnen, Lendzmannen Wäll:tt Jöns Persson och Matthis Berthelsson, Hr Pastoren Exciperar såsom dhe ähro Peter Montans Egne Cammerater, i ty Käranden sammaledes äskar dilation.
  Resol.
  Effter bägge parters Ahnsökning städies dilation.

  Förestelltes drängen Nills Persson på Giörödh, som uthj Lönnhullt och Bröserup Sockn haffwer lägrat Qwinfolket Anna Jönsdåtter, som födt Ett drängebarn Jöns benemdt, som ähr 11 wekur gammallt, bägges förste förseelse.
  Resolutio
  Drängen Nills Persson tillfinnes plichta        D:r 10:-
  Qwinfolket Anna Jönsdotter dito                5:-

  Änn förestelltes Ryttaren Manhafftig Rasmus Thrana i Skiberup som haffwer lägrat Qwinfolket Elsa Arfwedzdotter ibidem, hans första förseelse, och hon Een gifft Qwinna, hwars Man Håkan Hendriksson kom bort åth Lifflandh, för (:wid pass:) 8 åhr sedan, lagskrijffwern knecht, och för 2 åhr sedan skrijffwit henne till, Och haffwer hon medh honom Een dotter 9 åhr gammall, och Nu bär barnet på armen, Nills benemdt, 15 wekur gammallt.
  Cronans Uppbördzman W:tt Peter Montan, äskar doom i saken.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Ryttaren Manhafftig Rasmus Thrana i Skiberup, för bedrijffwit hoor, medh Een gifft Qwinna Elsa Arffwedzdotter ibidem, plichtar                                        D:r 40:-
  Elsa Arffwedzdotter dito                                                  80:-
  Och dher eij orkas Botum, tå at lijda på kroppen effter lagh och straffordningen, och dess uthan at stånda Uppenbahra Kyrkioplicht.

  N:o 15
  Måns Trullsson j Brösarp, contra Sahl. Hans Tulles Enkia, sampt Måns Nillsson, Oluff Nillsson och Nills Lasson i Bröserup, in puncto debitj 2 D:r S:M:t för Een halff Tunna öhl och 2 skeppor Rågh, förlijkat om 6 mark S:M:t.

  N:o 16
  Mester Hans Skräddare j Snärpa, Contra Bödkaren Jacob Fijhl j Ågerups huus, in puncto debitj 10 D:r 13 öre S:M:t effter Obligation af d: 14:de Martij 1688 fordrandes doom, medh causerade Tingz Expenser.
  Swaranden Mötte eij, uthan inskickat sijn skrifftl. Exception, at hans Forum skall wara wijd grufwetinget, hwarest han ähr i wärkelig Tienst, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd:
  Käranden föregifwer honom Jacob Fijhl Boo på Åkerödz huus, hwarest han haffwer duuk och disk, i Bröserup Sockn, fast änn han haffwer dagelöhn på wärket, som Nämden och Witterligt ähr, i ty Nu som förra äskar doom.
  Wäll:tt Magnus Krabbe föregifwer Jacob Fijhl sagdt sig Een halff last Tönder betallt haffwa, och begärar dilation till i morgon, at Bödkaren sielff må kunna komma hijt, Men käranden till dhenne betahlningen aldeles negerar, och fordrar doom.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Bödkaren Jacob Jönsson Fijhl, /:som boor på Åkerödz huus i Ahlbo Häradt och Bröserup Sockn:/ böör betahla till Käranden Mester Hans Skräddare i Snärpa, effter sijn pure och ocasserade obligation och förskrijffningh 10 D:r 13 öre S:M:t låhntagne Penningar, sampt medh 1 D:r S:M:t Expenser, Eller at lijda Execution, Och haffwer han hoos käranden något reconveniendo att sökia, giöre sig det lagligen, det bästa han kan och gitter.

  N:o 17
  Jöns Trullsson i Elljarödh, contra Mester Hans Skräddare i Snärpa, in puncto debitj, förlijkat.

  Samma dagh Borgemästaren, och Hospitals Förståndaren Wälbetrodde Hr Petrejus, insinuerat Een Specification Uppå Uthfalldne Städzmåhl pro Anno 1688, Dito beEedigat af Håkan Andersson och Oluff Persson i Biörnstorp, att inthet mehra Uthfallt, hwar effter gaffz Tingz Attest.

  Anno 1689 d: 5:te Junij, Continuerade Ordinarie SommarTinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  Företogz saken emillan Per Ollsson i Biörnstorp, och dess hustru Bereta Nillsdotter, sampt Borgemästaren och Hospitals Förståndaren Hr Petrejum, Angående dhen ifrån Städiade gårdh ibidem, och Uppwijstes först Borgemästarens och Hospitals Förståndarens Sahl. Johan Georg Richters städiebreff till Peder Ollsson, på ¼ hemman j Biörnstorp för 32 D:r S:M:t, daterat d. 8 Martij 1673.
  Tillspordes Per Ollsson, Emädan han haff:r klagat både för Hans Höggreffl. Exell:tz Kongl. Rådet Feltmarskalken och General Gouverneuren, som och jämwähl för Hr Vice General Gouverneuren, effter inkombne Suppliqver, om ock han wille hafwa hemmanet igien, och kan ställa Caution för dhess reparation, och hädan effter wijdh makt hållande?
  Swarade Per Ollsson, det han aldrig haffwer skrijwit under bem:te Supplicationer, eij heller warit effter at hafwa gården igen, effter så som at han slett inthet haffwer at bruka dhen medh, Och blijffwer han wijdh sijn förrige förlijkningh, och haffwer inthet mehra at förlijkas medh Håkan Andersson om, Uthan han må förlijkas medh Bereta Nillsdotter dherom, Men han will aldrig komma til gården igen, medh mindre han bäres dijt på Een Båhr, Tillspordes Bereta Per Ollssons, om ock hon will förlijkas medh dhem om hemmanet? Swarade hon Neij.
  Tillsporde Per Ollsson, om han will hafwa Biörnstorpe huus, och derföre skatta som wederböör. Swarade han, ja, och räckte handh at wela hafwa dhe 11½ D:r, som Håkan Andersson ännu Uthbiuder, men hustru Bereta Per Ollssons will inthet wara till frijdz, och i ty Håkan Andersson, effter Herr Borgmästarens och Hospitals Förståndarens Johan Petreij anhållande äskar doom och Uthslagh.
  I det samma hustru Bereta Nillsdotter sigh ock lät förlijka om dhe 11½ D:rs Emoottagande, tillijka medh huuset.
  Resolutio
  Alldenstund Per Ollsson i Norre Biörnstorp, som aldrig warit medh sijn hustru i nådh om hennes klagemåhl, myckit mindre skrijffwit Eller underskrijffwit Supplicationerne, Uthan allt sådant warit dess hustrus Bereta Nillsdotters eget giöremåhl, nu för Rätten å nyo haffwer förlijkat sigh medh Håkan Andersson ibidem på dess sohns Oluff Håkonssons wägnar, at wela wijdh sijn förlijkning förblijffwa; hwar på ock Håkan Andersson ännu Uthloffwat till Per Ollssons Oförsohnlige hustru 11½ D:r S:M:t, som ägr Differentzen emillan Per Ollssons Uthlagde Städzmåhl och det han tillförrende medh Bröstfelligheeten bekommit haffwer, hwaröffwer och hustru Bereta äntelig bleff till frijdz ställt, och sålunda samptlige förlijkade; Altså och Rätten dhenne förlijkningh Consenterade och Confirmerade, och at Per Ollsson medh dess hustru Bereta forderligst skall giöra hemmanet rödeligt. Och flöttia i sitt huus, och det hädan effter reparera, häffda och skatta före, som dheras Upprättade Contract dicterar och innehåller, hwar effter Parterne sigh haffwa att rätta.

  N:o 18
  Ryttaren Manhafftig Anders Frijsk i Bröserup, Contra Bonden Pelle Truedsson ibidem, at höra på Wittnesbyrd, Angående Uthkastade skällsOrdh.
  Tå framstodh Saltpetersiudaren Jöns Drake i Bröserup, som Eedeligen Wittnade, at dhen tijdh Pelle Truedsson och Ryttaren Anders Frijsk hade med hwar annan qverell på Bröserups gatu, tå stodh han på Nills Lassons gårdh ibidem, wijdh pass 50 steeg der ifrån, och såg dheras handel, och at Anders Frijsk förde Pelle Truedssons hustru medh handen Omkull, och då sade Pelle Truedsson, det giorde du som Een skiällm och Tiuff, och derpå gick Pelle och hans hustru heem, och äffwen Ryttaren sijn wägh, och wijdare weet han inthet at wittna.
  Oluff Nillsson i Biörnstorpehuus wittnade wijd Eedh, at han i lijka måtto war j Bröserup samme tijdh till Oluff Jönssons, Ohngefehr ett Bösseskått derifrån, Och som Pelle Truedsson kom uthur gillesgården, till Mårten Månssons, tillijka medh Ryttaren Anders Frijsk, då slogh Ryttaren Anders bem:te Pelle omkull på gatun, och när Pelle kom Upp igen, hörde han roopa det war skällmstycke, men hweem som Ordet förde, weet han icke egentligen, Uthan som han tycktes, war det Pelle Truedsson, Och wijdare weet han inthet, emädan han gick sijn wägh.
  Pelle Truedsson tillspoordes, Om han weet Något ondt medh Ryttaren Anders Frijsk? Swarade han sig inthet Ondt weta Ryttaren at efftersäija, Uthan det ährligt och godt ähr, men äskar doom öffwer Ryttaren, för det han haffwer slagit honom Och hans hustru.
  Resolutio
  Alldenstundh Ryttaren Manhafftig Anders Frijsk i Bröserup, haffwer slagit Pelle Truedsson, och stödt omkull dess hustru Hanna /:hwar af doch ingen åkomma wijst ähr:/ Dy finner Rätten skähligt honom dher före allenast böra plichta, till föllie aff Såramåhleb. L:L: med willia 13 Capitel, för hwarthera 3 mark S:M:t, sampt Bonden Pelle Truedsson, för Uthgutne injurier och skällsordh emoot Ryttaren Frijsk, dhem han å Tinge Corrigerat och rättat haffwer, plichtar han allenast effter TingmåhleB: L:L: 43 Capitel 24 öre S:M:t och Expenserne å bägge sijdor Upphäffwas.

  N:o 19
  Fullmächtigen W:tt Magnus Krabbe på Ahlunewerket, Contra Bonden Biörn Ollsson i Sillerödh, in puncto debitj 18 mark för een halff Tunna Silldh.
  Swaranden absens, plichtar 3 mark, och Möter under samma citation.

  Förestelltes Nämdemannen och Enkiemannen Per Jönsson i Saxhusa, som haffwer lägrat sijn Tienstepijga Karijna Nillsdotter, som ligger Nu j Barnsäng, och födt ett Pijgebarn, som änn icke fått Christendoom, Och framstodh Lasse Nillsson i Gerstrop och Trued Jönsson ibidem, som Eedeligen wittnade, at dhe tillsporde Karijna Nillsdotter, om Per Jönsson hade loffwat henne Ächtenskap? /: och ähr Truedh hennes Södskionnebarn:/ Tå swarade hon Karijna, det han icke hade loffwat henne ächta. Men Per Jönsson lofwade betahla hennes Böther.
  Resolutio
  Nämdemannen Per Jönsson j Saxhuus tillfinnes plichta för sig sielff                                D:r 10:-
  för Karijna Nillsdotter effter löffte                                                                                5:-
  Och dessuthan bägge att stå Uppenbahra Kyrkioplicht.

  Samme dagh Uppstodo Nämdemännerne, som haffwa grandskat bröstfelligheeten och Skogzskadan på Nämdemannens Wäll:tt Jörgen Perss:s Hemman i Tiörnery, lydandes dhen samma deras afsicht som fölger, ad acta lagd: Och Wittnade Nämdemännerne, etc.

  Samme dag Wälborne Hr Jacob Beck begärade Männ at Taxera dess 4 Rusthålldh i Rafflunda Sockn, huru dhe Uthsij, till huus och Byggning:r, medh wijdare som förewijsas kan, effter medgiffwen Instruction, hwar till förordnades doomaren W:tt Nills Ollsson j Skiberup, Per Gregersson j Torrestru, Jörgen Persson j Tiörnery, Per Jönsson j Saxhusa, Anders Danielsson i Fiskebeck och Mårten Månsson j Bröserup etc.

  Samme dagh för Rätten framstodh Fullmächtigen Wäll:tt Magnus Krabbe på Ahlunewärket, och Uppwijste först Jörgen Perssons j Tiörnery Original obligation till Rådmannen Wällwijse Hr Gierdt Frankesson i Mallmöö, af dato d: 16: Septembris 1687. Uppå 100 D:r S:M:t Capital, att betahlas j Terminer, 20 D:r till Juul Näst effter, 20 D:r till Johannes 1688, 20 D:r 3 Månader effter, och så framgeent, hwar på inthet ähr till Dato betallt. Item fordras 1688 åhrs Landgille, som ähr 11 D:r 1 mark Eller derföre doom, Item fordras doom på hemmanetz Bröstfelligheet, effter afsichtens innehålld, som så lyder, ad acta lagd: och sijdst alle Causerade Expenser.
  Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson förklarade sigh, det han eij rättare weetat, änn at Hr Rådmannen Noorbergh för honom 1688 åhrs Landgille skulle Claerarat, och derpå at böra kortas Rijkzdagz bewillgningen, och begärar dilation till hösten, at han kan få Något till wända i Penningar aff Boskapen, och hans Herrskap haff:r Condolence medh honom, förmedelst det, at skogh och ollongällden honom till stoort qvantum ähro påförde, Käranden äskar doom medh Expenser ut supra.
  Resolutio
  Ehuruwähl Jöran Pedersson i Tiörnery föregifwer, som skulle wijdh afräkningen honom wara för högt påfördt Ollongälldh Och Skogzhygge, medh mehra; Lijkawist underståår Rätten sigh icke Något här uthi att moderera, Uthan tillerkienner honom sijn Uthfäste Obligation, af 100 D:r Capital, honorera och clarera effter Lagh, Eller wijdh Execution. Hwadh Bröstfelligheeten 44 D:r S:M:t, sampt skogzhygge wijdkommer, Så blijffwer Jöran Persson alffwarligen imponerat och förmahnt, innan Eett åhrs förlopp att giöra gården han påboor, Uthi Byggning och allt behörligen lagligh. Så at han kan ståå Een laga grandskningh, Uthj wijdrigit fall stånde huusbonden frijtt före, att effter lagh der medh procedera. Men skogzhygget wari Ogillett efftersom huusbonden Commoditeten aff skogen Bonden till 30 D:r S:M:T finnes uthj afrächningen haffwa debiterat och påfördt: Compensatis Expensis.

  Företogz saken emillan Wäll:tt Magnus Krabbe på Ahlunewärket, förrige Ting Uppsatt, och Ryttaren Manhafftig Lars Wall i Sillerödh, att see aff N:o 22 d: 30 Januarij Nästlijdne, på gälldzfordring 3 D:r 4 öre.
  Item Simon Larsson i Kuskehuuset, in puncto debitj 1 D:r fordrandes doom medh causerade Tingz Expenser. Swaranderne påroopades, Mötte icke, eij heller Någon på dheras Wägnar.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Ryttaren Manhafftigh Lars Wall böör betahla till Wäll:tt Magnus Krabbe på Ahlunewärket 3 D:r 4 öre Capital medh 24 öre Expenser och Simon Larsson i Kuskehuuset 1 D:r  S:M:t Capital och 2 mark dito Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 20
  Bookhållaren Wälbetrodde Nills Hansson på Ahlunewärket, contra Diverse i Andrarum Sochn in puncto debitj, der aff resterar Per Swensson i Illstrup effter Liqvidation á Tinget                                                        2:8 öre
  Per Lange j Andrarum                                                                                                 2: 2 öre
  Per Swensson j Illstorp Mötte och tillståår skullden Nijo march, men Per Lange mötte icke.
  Resolutio
  Rätten finner skähligt, det Per Swensson i Illstrup betahlar till Bookhållaren Wällbetrodde Nills Hansson 9 mark Capital, medh 16 öre dito Expenser, och Per Lange j Andrarum 2 D:r 2 öre medh dito 16 öre Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 21
  Idem, contra Diverse i Ellgarödz Sockn, in puncto Debitj, förlijkat.

  N:o 22
  Idem, Contra Lars Jönsson i Tuleboda, och Trulls Mårttensson j Bröserup in pto debitj, Betallt.

  N:o 23
  Idem, Contra Hellje Jönsson j Bonntoffta, och Per Jörgensson i Tiörnery, in puncto debitj, Betallt.

  N:o 24
  Enkian hustru Elena Sahl. Nills Mårttenssons i Andrarum per Mårtten Persson ibidem, Contra Nills Larsson Silld i Sillerödh, in puncto debitj 12 D:r S:M:t, der på betallt 11 mark och resterar 9 ¼ D:r S:M:t. Swaranden påroopades, Mötte icke, Uthan Säijes wara flyttiat nider till Fers Häradt och Frenninge Sockn, sedan dess han war lagligen instemdh.
  Resol.
  Differeras till Nästa Tingh.

  N:o 25: 26
  Skräddaren M:r Hans Jacobsson i Snärpa, contra Trulls Pedersson j Ribbetuhra, at höra på wittnesbyrdh, Angående, Emoot honom Uthkastade injurieuse ordh, Nämbl. Hwadh Corporalen Manhafftig Jonas Månsson haffwer at wittna.
  Swaranden absens tillijka medh Corporalen, i ty differeras.

  Samme dagh för Rätten framkom Isaach Tidemanss: på Kijwijk, berättandes sig haffwa sålldt sitt huus ibidem, till sijn Swåger Frantz Hansson, effter Köpebreff så lydandes, ad acta lagdt: Och woro bägge för Rätten till wedermähle, och giorde handslagh, at samme kiöp skall blijffwa fast och Oryggeligt, Nu och i tillkommande tijder dhem emillan, hwar effter Frantz Hansson begärade Tingz Attestatum, som Rätten eij kunnat denegera, och att så etc.

  N:o 27
  Per Jönsson i Agusa, Contra Lars Nillsson i Saxhusa och Rasmus Mattzon ibidem, Angående Eett twistigt stohleskiffte i Andrarums Kyrkia.
  Swaranden Mötte, och insinuerade sijn Exception medh Wällborne Hr Lawe Beckz påskrifft, at Stohleskifftet ähr skiedt Anno 1670 i Sahl. Hr Ebbes tijdh, och förmodar det icke måtte aff Een Man rijffwas, lydandes som fölger, ad acta lagd:
  Per Jönsson Uppwijste Copia aff Stohleskifftet, hwar uthj finns Aghusa N:o 3 förste rum, Rasmus Mattzon N:o 3 2:dre rum, käranden dhen samme restituerat, och till Öfwerflödh begärar han föra Wittnesbördh.
  Tå framstodh Bonden Oluff Nillsson i Gärstorp, som Eedeligen betygade, för 39 åhr sedan, rådt om dhen twistige Stohl medh hemmanet Agusa, och tå undte han Sahl. Mattz Nillsson i Saxhuusa ståå hoos sigh i samma stohl. Och hans dräng stodh på skunken, hwarest han kunde, Men sedan, wijdh pass 18 á 19 åhr sedan, weet han wähl, att dher skiedde Stohleskiffte i Kyrkian, i Sahl. Hr Ebbes tijdh, doch han icke war der hoos, och icke heller haffwer han Någonsin hördt Någon klaga dher öffwer förra änn Nu, Uthan at Saxhusa altijdh hafft Stohlerum i dhen Stohlen i 39 åhr och in till Nu oklandrat.
  Jöns Persson i Illstorp påroopades, Men war icke tillstädes, och berättar Käranden, at han inthet hade at Wittna, Uthan allenast, at Rasmus Mattzon hade sitt Stohlerum nider i Kyrkian, dher som Sahl. Jochum Becks begraffwelse ställe ähr, Och det samma tillståår Rasmus Mattzon sielff.
  Parterne haffa inthet wijdare at ahndraga, Uthan Käranden äskar doom och Uthslagh i saken.
  Resolutio
  Alldenstundh medh wittnen ähr proberat, At Aghusa och Saxhusa hafft Stohlerum tillsammans j Andrarums Kyrkia, på 39 á 40 samfällte åhr, Och särdeles medh Kärandens Egen Uppwijste Stohleskiffte de Anno 1670, at Aghusa i Stohlen N:o 3 Attribueras främste, och Saxhuusa i dito Stohl 2:dre rummet, som således hwar aff dhen alt hijt in till Nutit oturberat och oklandrat, Och skulle giffwa Een stoor Confusion och Oreeda i Menigheeten , Om nu något intrång i dhenne Stohlen skiedde, wijdh särdeles förändringh; Altså finner Rätten skähligt at dhet änn framdehles wijdh seenare Stohleskiffte förblijffwer, medh förmahning till Wederbörande, att dhe taga sigh till wahra för förargellse i Kyrkian, så frampt dhe icke wela häffta för dhe Bööter, som Kongl. May:tz AllerNådigste Kyrkiolagh och Förordningar dictera, Och Käranden att betahla till Swaranderne för Onödig påförd träta Een dahler Silfwer M:tt Expenser.

  N:o 28
  Swen Arffwedsson i Rörum, Contra Gamble Måns Pedersson ibidem, Angående Någon twist om Skattens erläggande. Förlijkat.

  Samme dagh giordes afsicht, Angående Oluff Albrechtssons Rusthålldh i Hiellmerödh, så lydandes, ad acta lagd: och Wittnade Nämdemännerne Eedeligen, etc.

  N:o 29
  Mons:r Jöns Persson Gadtzbergh, Contra Lendzmannen Wäll:tt Berthell Mattzon och hans sohn Matthies, Angående Tienstelöhn, Förlijkat.

  Samme dagh, effter Uppkräffwellse aff d. 30 Januarij Nästlijdne, Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielss: i Fiskebeck insinuerat dess Taxt på det 1/8 hemman i Ellgarödhh, som Bengt Mauritzon ibidem haffwer uppsagdt, så lydandes, ad acta lagd: Och wittnade Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson, etc.

  N:o 30
  Nills Bleek i Andrarum, Contra Per Jeppessohn ibm, Angående twistigheet Om Något leer, förlijkat.

  Samme dagh Uppå Cronans Befallningzmans, Wällbetrodde Zachariae Stobaei reqvisition, förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Håkan Mårttensson i Bierneboda och Anders Danielsson i Fiskebeck, sigh att Adjungera, Rasmus Johansson i Luderödh och Per Skomakare ibidem, att grandska hwadh brist som finnes på Bemelte Hr Befallningzmannens  Rusthåldh, och hwadh melioration der på giordh finnes, Och sådant allt effter förewijsande Specialiter i Penningar Taxera, som dhe wijdh påfordran medh Eedh och godt Samwette, Eedeligen wela  och kunna besanna.

  Samme dagh Cronans Befallningzman Wällbetrodde Zacharias Stobaeus inleffwererat Saaköhres längd pro Anno 1688 och hwadh der af Uthfallit ähr och bleff dito Verificerat.

  Dito Uppå Wäll:tt Arendatorens Oluff Perssons på Esperödhs reqvisition, förordnades Nämdemännerne W:tt Swen Persson i Bestekille och Håkan Arffwedsson i Åkarp, sig at Adjungera 2:ne Männ, at grandska dhen skadan, som han tijmar på sitt grääs och ängiar, aff det Otijdiga Uthwijsande som nu aff skogzwachtaren skieer i hans Wangh, effter Medgiffwen instruction.

  N:o 31
  Hustru Sissela Sahl. Hr Pers j Meelby, Contra Mårten Enewallsson i Grefflunda, in puncto debitj, förlijkat.

  Anno 1689 d: 6 Junij Continuerade Ordinarie Sommar Tinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt i samptlige Rättens praesence.

  Samme dagh dommaren och Nämden insinuerat dheras afsicht, på det som finnes huggit och fällt, stämplat och ostemplat, på Kongl. May:tz och Cronans, så Eenskijllte som felletz Skogar, pro Annis 1687 och 1688, lydandes dhen samme som fölger, ad acta lagd:

  N:o 32
  Måns Ollsson i Nybygget, contra Oluff Tygesson i Snärpa, in puncto debitj, berättas wara förlijkat.

  Samme dagh dommaren medh Nämden giordt sijn Afsicht hwadh skogzskada som ähr föröffwat på Fiskebeckz skogh och mark, sampt medh Berthelstorp och Blästorps skog och mark. Item, hwadh Bröstfelligheet som finnes på Corporalens Manhafftige Jacob Rysses Säthe och Rusthålldh, lydandens dhen samma som fölger, ad acta lagd:

  N:o 33
  Rådhmannen Wällwijsa Hr Johan Bostell i Christianstadh, Contra Jeppe Swensson i Rafflunda in puncto debitj, förlijkat, och Käranden sileff gifwit Swaranden dilation.

  Samme dagh, Uppå Regimentzskrijffwarens Wällbetrodde Hr Carl Ekelundz reqvisition medh dess kringliggiande Naboers påfordran, gafz ordre till Bonden Måns Nillsson i Bonnerödh, om dess getter.

  N:o 34
  Jöns Drake i Bröserup, Contra Per Berthellsson på Kijwijk, Angående resterande Tienstelöhn, förlijkat.

  Samme dagh halfwa Nämden sigh förfogade, tillijka medh Hr Häradzhöffdingen, till S:t Oluffz Kyrkia, dhen at Taxera, och grandska, och dhen öfriga halffwa Nämdh, till Wällborne Hr Jacob Beckz Rusthålldh Och sålunda dhenne dagen tillbrachtes.

  Anno 1689 d. 7 Junij, Continuerade Ordinarie Sommar Tinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  Samme dagh inkom doommaren, W:tt Nills Ollsson i Skiberup, medh dhe sigh Adjungerade Nämdemänn, Och giorde dheras afsicht, öffwer Bröstfelligheeten på Wällb:ne Hr Jacob Beckz Rusthålldh i Rafflunda Sockn, lydandes dhen samma som föllger, ad acta lagd, Och at så passerat ähr, etc.

  Samme dagh Nämdemannen W:tt Måns Frennesson i Ellmhullt, medh dhe sigh Adjungerade Nämdemän, giorde sijn affsicht, Angående Boofelligheeten på Sanct Oluffz Kyrkia, klocktohrn och kyrkiomuur, lydandes dhen samma som fölger, ad acta lagd:

  Upplyysningar
  Hans Jönsson i Biörnstorp låter Upplysa ett swart fåår, Axellmärke i högra Öhrat, och rijst i det Wänstra, som i förleden Wintras skall wara dijtkommit.

  Per Mårttensson i Biörnstorp låter Upplysa 2:ne swarte fåår, dhet Eena haffwer Axelmärke j Wänstra Öhrat, och dhet andra 2:ne Skuurer i högra öhrat.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 3110-3290 (AID: v217883.b3110, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2016