1690 extraordinarie ting Albo

  In Nomine Dominj,
  Anno 1690 den 24 Februarij hölltz Extra Ordinarie Tingh, medh Allmogen aff Ahlbo H:tt, Närwahrandes Cronans BefallningzMan Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, sampt Lagläsaren Nicolaus Brasch, medh tillförordnade Häradz Nämdh, Nembl.

  Dommaren, Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup,
  Nämbdemän W:tt Per Gregersson j Torrestru,
  Måns Frennesson i Elmhullt,
  Jörgen Persson i Tiörnery,
  Nills Persson i Rörum,
  Håkan Mårttensson i Bierneboda,
  Per Jönsson j Saxhusa,
  Swen Persson i Bestekille,
  Anders Danielsson i Fiskebeck,
  Jacob Gudmundsson j Grefflunda.
  Håkan Arffwedsson i Åkarp,
  Mårten Månsson j Brösarp.

  Dito publicerades effterskreffne, Nembl.
  1. Kongl. May:tz Nådige Instruction för Häradtz Fougderne, wijdh dheras Tiensters och Embeters Förrättning:r, daterat Stockhollm d. 9 octobris 1688.

  1. Dito Häradtzskrijfware Instructionen, af d. 16 Octobris 1689.

   3. Hans Höggreffl. Excell:tz Hr General Gouverneurens Ordre till Cronans BefallningzMan af den 19:de Decembris 1689. att dhe Förmedlingar, som ähro gifne Adelen på dheras Reverser, inthet skola achtas, förra änn Een fullkommen Ransakning och Skattläggning ähr föregången, Och i ty dhe återstående Ränttor, Uthan drögzmåhl Uthfordras.

  2. Diro ordre, af d. 7 Januarij, om Saltpeterjordens Förbättringh, och at Sochnerne måste skaffa full Lewerance aff Saltpeteren, effter Hr Öffwer Inspector:s Ankarstråhles författningh.
  3. Itererades Hans Höggreffl. Excell:tz Hr General Gouverneurens ordres om grooper kring om ladurne, förmedelst Saltpeterjordens Förbättringh.
  4. Dito ordres af d. 9 octobris 1688 om Executionerne af Criminell saker.

  Sedan Upplästes.
  1. Fullmacht, aff Hans Höggreffl. Excell:tz Kongl. Rådet Fälltmarskalken och General Gouverneuren, aff den 17 Decemb. 1689 för Häradtzskrijffwaren i Ingelstadh, Jerestadh och Ahlbo Härader, S:r Matthias Hörman.

  1. DitoFullmachtför Heiderijdaren, Hans Georg Knorr, i Sahl. Måns Simonssons ställe daterat Mallmöö d. 17 Decemb. 1689.
  2. Dito Upplästes Hr ÖffwerJägemestarens Adolph Hårdz Memorial tillHeiderijdaren Hans Georgh Knorraf 3:ne moment.

  Dito Heiderijdaren Wäll:tt Hans Georg Knorr, begärtt Männ aff Rätten, som kunde syna och grandska, alt hwadh öffwer heela Häradet kan wara huggit och fällt på Kongl. Maij:ttz och Cronans Eenskijllte och Felletz skogar, sedan sijdste grandskning skiedde, och in specie sedan Heiderijdaren Sahl. Måns Flakebro dödde.

  Dito företogz Cronans Befallningzmans Räkningar at revideras och Examineras, Nembl.

  1. Specification på Uthfalldne Städzmåhl, Jordskylldh, Gierningzöhren, öde och obesådde hemmans Cronotijende, Öde och obefindtlige hemmans och huuses Ränttor, Upptagne hemman på frijheet. Innestående Ränttor för Armodh sampt dubbelt skreffne, Militair och Civil Betienternes hemman och Ryttare-gatehuus, som för Rijkzdagz bewillgning warit befrijade, Civil Betienternes hemman och Gatehuus, sampt Cronones och Adelens Sätherijer, som för Cronotijende altijdh warit befrijade.
   2. Specification på Innestående Ränttor och Uthlagor, som Allmogen pro Anno 1689 eij kunnat Uthgöra, Men pro Anno 1690 kommer till Uppbördh.
   3. Specification Uppå Uppbuhrne Ollongälldh, aff Cronans Ograverade skogar pro Anno 1689, af 286 Swijn hwart 10:de stycke á 1 D:r effter wärdeering.

   Samme dagh Cronans BefallningzMan, Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, begärt Männ af Tinget till attgrandska samptl. Cronans hemman i Andrarumb sochn, och hwadh Materialer som till dhgeras Uppbyggiande och reparationer reqvireras, och hwadh Een hwar in Specie förra haffwer fådt, och huru det ähr ahnwendt, hwar till förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Jörgen Persson i Tiörnery och Mårtten Månsson i Brösarp, som sigh Adjungera Anders Månsson i Bontoffta, och Måns Nillsson i Brösarp, hwilkom förelägges, etc.

  N:o 1
  Auditeuren, Manmhafftige Christiern Osengius, Uppå Sahl. Wälborne Hr Major Jöns Ollssons Stakes wägnar, contra Arendatoren Wäll:tt Oluff Persson på Esperödh, Angående någre puncter, passerade Emoot Upprättade Arende=Contract, deröffwer Hr Auditeuren Nu alleenast äskar laga syyn och grandskningh, så wähl på Rusthållet, som skogens handterande, hwar medh och Arendatoren W:tt Oluff Persson ähr till frijdz, och sielff påståår laga syyn och grandskningh; Altså der till Nominerades Nämdemännerne, Wäll:tt Per Gregersson j Torrestru, Nills Persson i Rörum, Håkan Mårttensson i Bierneboda och Swen Persson j Bestekille, Item Christen Murare i Bontoffta och Nills Månsson i Elljarödh, som icke allenast grandska Esperödz Gårdh och Mölla, Uthan och skogzskadan, effter medhgifwin Instruction.

  Anno 1690 den 25:te Februarij, Continuerade Tinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl. Rättens praesence.

  Tå först Upplästes Kongl. May:tz AllerNådigste Bönedagz Placat af d. 28 Januarij 1690 om 4 Allmenne, Solenne- Böne- Faste och Tacksäijelse dagar, medh dess Öfwerträdares wijdhängde straff.

  Dito itererades Kongl. May:tz Aller Nådigste skogzordningh aff åhr 1664.

  Dito Upplästes Sahl. Wälborne Fru Elsa Frijses Contract medh dess Fullmächtige, Rådhmannen S:r Peter Noorbergh, om dess Tienst och bestellning, sampt in specie om Gyrödz Gårdh medh tillhörande Appertinentier till försäkring för sijn fordran aff Capital och Interesse, in till dess han fullkombligen blijffwer betallt och Uthlööst, daterat 1:te Julij 1684 och giordes 1:te Uppbudh.

  Dito Fullmächtigen S:r Peter Noorbergh begärt granskningzmänn, hurulunda det Beckigske husetz JordeGodz nu effter Sahl. Fru Elsa Frijses dödh finnes conditionerat, till Huus och Byggningar, etc. Hwar till förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Per Jönss:n i Saxhuusa och Anders Danielsson i Fiskebeck, att Adjungera sig Nills Månsson i Elljaröd, och Per Ollsson i Elljarödh, at grandska i Andrarums Sockn, Item Nämdemännerne Jacob Gudmundsson i Grefflunda och Håkan Arffwedsson i Åkarp, at Adjungera sig Swen Swensson i Hiellmerödh och Oluff Albrechtsson Ibidem, at grandska i Hwijteby och Meelby Sochn etc effter förewijsningh och medgifwin Instruction.

  N:o 2
  Håkan Jönsson i Rönnebröthe och S:t Oluffz Sochn, Contra Anders Oluffsson j Grefflunda, in puncto debitj 3½ sk. Rågh och 2 skeppor haffre, Och berättar kärandens Fader Jöns Håkonsson, det han haffwer bekommit 2:ne stycken fåår till underpant för rågen som ståå Swaranden på 8 dagars tijdh till löösen, sampt dessuthan 2 skepper hafra in Naturâ, hwar medh Actionen cesserar.

  Föresteltes Ryttaren Manhafftig Swen Persson Orre i Rörumb Sochn och Byy, som lägrat Qwinfolket Anna Andersdotter ibidem, och hon födt ett Barn tillförrende Anders benemdt, och derföre plichtat, Och nu andre Barnet, som warit ett dödhfödt pijgebarn och icke fått Christendoom. Differeras till bättre undersökiande.

  Dito Borgemestaren och Hospitals Förståndaren, Ehreboren och Wälbetrodde Hr Johan Petrejus, insinuerat at Uppläsas, Nembl.
  1. Specification om ollonswijn pro Anno 1689 aff Hospitals godzen i Ahlbo Häradt Uthfalldne, 5 stycken.
  2. Städzmåhl Dito 7 1/4 D:r
  3. Gafz Tingz Attest att HuusMannen Per Ollsson j Biörnstorp för sijn  armodh och fattigdoom skulldh, eij kunnat betahla 1 D:r Rijkzdagzbewillgning och 3 D:r rootepenningar af huuset, pro Anno 1689.

  Dito Uppå Borgemestarens och Hospitals-Förståndarens Wälbetrodde Johan Petreij reqvisition, förordnades Nämdemannen Wäll:tt Mårten Månsson i Bröserup, sigh at Adjungera Jörgen Erenst i Lönshullt, Trulls Ollsson och Nills Persson ibdidem, att grandska Bröstfelligheeten på allt HospitalsGodzer, af hemman och Gatehuus, i Bröserup Sochn, effter medhgifwen Instruction.

  Upplyysningar
  Jönns Håkonsson i Fullstoffta låter Upplysa, Een Swartbrookot Stutkallff, som kom dijt i fiohl om Mårtensmesse tijdh 1688 och ähr afskurin det högra Öhrat, och rijst i det wänstra.

  Måns Persson i Östra Rörum, låter Upplysa Een Swartgrijmmot kalff, rijst i det högra öhrat, och Een hiuhlning nidan under i samma öhrat, som ähr dijtkommen uthj Winterens begynnelse.

  Erik Erlandsson i Atthusa, S:t Oluffz Sockn, låter Upplysa Een kohlswartt Stuut af andre åhrs ållder, som haffwer Een hiuhlning under till på det högra Öhrat, och hafft sijn föda hoos honom, Wintern öffwer, etc.

  Oluff Håkonsson i Bonnerum, låter Upplysa Een Swarthielmot Qwigekallf i andre åhrs ållder, som haffwer Een hwijt fleck på högra länden, tiufwet i det Wänstra öhrat och affskuren det högra der under twenne Skuurer, Wärdeerat á 5 mark S:M:t.

  Anders Persson j Munslunda, låter Upplysa Een Kullswart kallf, som der warit öffwer Winteren, hwijte på bägge Baakbehnen, det Wenstre Öhrat afskurit, och skuur under till i högre örat.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 3560-3600 (AID: v217883.b3560, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2016