1690 extraordinarie ting Järrestad

    Anno 1690 Den 5:te Septembri höltz Extra ordinarie Tingh i Jerestadhs häradh och Borby By angående Brandstudz hielpen i närwaru af Chronans Befall:n welb:de Zacharias Stobaeus och häradzskrifwaren well:t Mattias Hörman samt dhen dher i häradet tillförordnadhe nämbden.

    Framkom först Måns Nielson i Järestadh som med Tingzwittne sampt Pastores Attest bewiste honom wådeldh öfwergången och upbrände stugulengan, medh alla hans bäste ägodelar, så han deröfwer råkat i största armodh, är fördenskuldh wedh Extraordinarie BrandstudzTinget oförgripeligen Bewilliat åtiuta Brandstudh för 1/2 hemman Nembl: 120 D:r smt hwilket underdånigst Remiteras till höga öfwerheetens nådigste Ratification.

    Dernäst Proponerade Chronans Befall:n wälb:de Zacharias Stobaeus om Tummerupz Bro som är heelt Bröstfelligh och är lijkwäll een allfahra wägh och nyligen folk olycka timmat att hästar med wangn och lass igenom faldne, och tillförne een piga och drängh drunknade, som är heelt oförswarligt, och Blef nämbdemännen medh samptl: almogen anbefalt giöra dhen anstalt att samma Bro nu gienast Reparerat, eller swara för allan skadan om någon här effter hända skulle.

    Häradznämbden Resolverade willia besichtiga Tummerupz Broo om 4 dagars förlop, och dereffter giöra dhen anstalt att den kan blifwa gienast Reparerat, således att den Resande man kan komma säkert deröfwer.

    © Magnus Lindskog, 2004-2016