1691 höstting Albo

  Anno 1691 den 12:te Octobris hölltz ordinarie HösteTingh medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  Samme dagh Borgemester och Rådh j Ystadh, Uppå Hospitaletz wägnar, dher sammestädes, å Nyo, och wijdh Fullmächtigen Stadz Notarien Wällförståndige Peter Holm låtit Uppwijsa dess praetentioner hoos framledne Kongl. Rådet Feltmarskalken och General Gouverneuren Sahl. Hr Gustaff Banér för Capital 400 RD:r á 48 öre S:M:t stycket effter Obligation aff den 11 Junij 1669. och någre hemman af Cronowalldz Godz till underpant, Item Hans Höggrefl. Execllentz Hr Kongl. Rådetz, Feltmarskalkens och General Gouvern:s Högwällborne Greffwe Rütger von Aschebergz af d 6 Sept. 1682 här öffwer gifne Befallningh till Wälborne Hr Commissarien PijhlCrona, att erlägga dhen åhrl. Räntan 36 D: S:M:t att bemelte Capital, effter Upprättade Contractens 10 punct wjdh jmmissionen af Cronowalldz Godz, sampt medh Magistraten protestations skrifft, att icke något sköthe, fastebreff Eller jmmission måtte giffwas till Högwällborne Hr Christoffer Leÿonhufwudh Eller Någon annan, innan dess Hospitalet i Ystadh först får laga Uthmätning, dheröffwer Documenterne lades Ad Acta och Fullmächtigen Uppå reqvisition Attestatum eij kan denegeras.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, som medh Adjungerade Männ haffwa Synat Boofelligheeten på Arendatorens Wäll:tt Oluff Perssons hemman i Hwijteby N:o 1 och war dheras förrättning lydandes som fölger, Ad Acta lagd: Och wittnade, etc.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, hwilke effter instruction af den 17 Junij Nästlijdne haffwa Synat Boofelligheeten Uppå Hemmanet Bonntoffta Tiörnery, sampt Skogens tillstånd ibidem, och war dheras Förrättningh som fölger Ad Acta lagd; Och wittnade etc.

  N:o 1
  Ladufogden Gunne Persson i Guelöff, Contra Oluff Håkonsson i Bonnerumb, Angående gälldzfordring 8 D: S:M:t, Nembl: 5. D: reede Penningar och 3 D: för hästebyte. Swaranden war till geenmähle, tillika medh hans hustru Margreta Jönsdotter, och föregifwa att dhenne skulldh skall wara affräknat uthj dess fordring hoos Herrskapet. Käranden begärar Wittnen måtte affhöras, som lagligen instemde ähro, och Emoot hwilke inthet Exciperas:
  Tå framstodhe Ryttaren och Rusthållaren Mickel Larsson i Rafflunda och Bonden Jöns Mattzon ibidem, som effter aflagd Eedh å Book wittnade, att Margreta Oluff Håkonssons haffwer tillståådt på senaste Tingh, dett hon war skylldigh till Ladufougden Gunne Persson 8 D: S:M:t, och om dhe icke blijffwa gode giorde eller ähro afdragne hoos Herrskapet, Wällborne Hr Wilhelm Julius Coyett, så will hon dem betahla.
  Nämdemannen Wäll:tt Jöran Persson i Tiörnery, effter aflagdh Eedh å Book wittnade lijka ordh, och alle 3:ne betygade, att om icke Hr Lagmannen wille giöra desse Penningar godt, så wille hon giöra dhem godt, och badh om dilation till Maremesse tijdh
  Nämdemannen Wäll:tt Per Gregersson i Torrestru, effter aflagd Eedh å Book wittnade lijka ordh, och att hustru Margreta Oluff Håkonssons lofwade betahla Gunne Persson sijn fordring 8 D: S:M:t till Maremesse sijdstlijdne i fall fougden inthet wille göra dhem godt.
  Käranden äskar doom medh Tingz Expenser. Hustru Margreta inlade sijn Exception, som bleff Uppläsin, lydandes som fölger, Ad Acta lagd: Och haffwa parterne inthet wijdare at ahndraga.
  Resolutio.
  Alldenstundh hustru Margreta Oluff Håkonssons J Bonnerum, wijdh Nästlijdne SommarTinget d 16:de Junij haffwer dhenne Fordringh till Maremesse tijdh förledne loffwat till Gunne Ladufougde betahla, så frampt dhen icke skulle blijffwa henne uthj Kalkräkningen godt giordh, hwaröffwer hon Nu ingen probation eller richtigheet framteedt; Altså uthi ahnledning der aff, finner Rätten skähligt, det hon hustru Margreta böör betahla till Gunne Persson, dhenne sijn bekände skulldh 8 D: Smt medh 6 mark dito Expenser, effter Lagh Eller wijdh Execution, Och haffwer hon någon resterande fordring för kalken, sökie sigh lagligen, dhet bästa hon gitter.
  Emoott dhenne doom inlade hustru Margrete Oluff Håkonssons på samme tijdh 3 mark Smt wadepenningar, Och förmahntes saken till Näste Lagmans Tingh att proseqvera.

  Påropades dhe instemde parter, men war ingen tillstädes, i ty Rätten heela dagen tijden fåfengt måste protrahera.

  Anno 1691 den 13 Octobris, Continuerade Ordinarie HösteTinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl: Rättens praesence.

  N:o 2
  Pastoren Hr Lars Berthelsson Aqvilonius i Rörum Contra Mårtten Persson i Bengtemöllain puncto debitj 5 skepper Korn, och haffwer Käranden giffwit Dilation till Martinj, och dess Sohn Trulls Mårtensson i Brösarp räckt handh för betahlningen, i ty cesserar.

  Dito Sahl. Per Hanssons hustru i Rörum Lucia Jönsdotter, Uppwijst Eett Contract, af dato Cimbritzhambn d 26 Augusti 1691 medh Närmaste Arffwingen Håkan Jöransson Fiskiare i Cimbritzhambn, på sijn hustrues Hanna Ollsdotters Wägnar, att han ähr Wänligen och Wäll förlijkat om samme sit Arff, samme förlijkningzskrifft Uppläsin och påskrifwen, Käranden restituerades.

  N:o 3
  Swen Nillsson i Östra Ekerödh, Contra Wäll:tt Oluff Persson i Hwijtebyin puncto debitj 15 D: Smt, förlijkat.

  N:o 4
  Poffwel Jeppesson i Westra Bröserup och Wollsiö Sochn i Fers Häradt, Contra Mårten Andersson i Axelhullt och Hwijteby Sockn, Angående dess hustrues Tyra Mårttensdotters Arff effter sijn Sahl. Fader Mårten Mattzon, som fordras, och Swaranden, både på hennes och hennes Södskions, Mattz Mårttenssons och Bool Mårtensdotters Wägnar, effter Uppwijst Transport af den 10 Octobris 1689. Daterar Nackschow i Lalandt [Lolland], Copian så lydandes, Ad Acta lagd:
  Swaranden mötte, och Uppwijste Tingzattest af den 21:te Martij 1682, att han inthet hafwer ärfft effter sijn Sahl., Fader, och förmehnar i ty för samme arff at blijffwa frijkändh, och Wittnade Nämden, att Anders Mattzon i Östra Bröserup bleff i Krigztijden Uthplundrat, och war inthet effter honom, tå han dödde. Käranden fordrar effter skifftebreffwetz innehålldh aff den 20 octobris 1674, tå Swarandens Fader Godzet togh Emoot, 24 D:r Capital, medh dess intresse, och äskar doom, och haffwa parterne inthet wijdare at ahndraga.
  Parterne ähro i dett senare Wänligen och Wäll förlijkade, att Mårtten Andersson af god willia gifwer till Pofwel Jeppesson Een koo och Eett öök, så gode som 6 D: Smt, och der på räckte honom hand för Rätten, hwar medh all action i ty måhl cesserar.

  N:o 5
  Tullnären Wäll:tt Nills Larsson i Cimbritzhambn, Contra Peder Mårttensson i Biörnstorp, in puncto debitj, 13 mark Smt för Een Tunna Tiära, Betallt.

  N:o 6
  Drängen Abraham Persson i Norra Biörnstorp, Contra Ostred Persson i Berhelstorp, in puncto resterande Tienstelöhn, förlijkat.

  N:o 7
  SockneSkräddaren Håkan Lasson i Eskerödh och Magleheem Sockn, Contra Pelle Truedsson och Lars Persson j Brösarp, Angående Emoottagit godz effter Huusqwinnan Bool Carlsdotter, för dess dotter Marena Ollsdotter, Summan 49 D: 17 öre Smt.
  Swaranden Pelle Truedsson j Bröserup mötte, och will wara aff medh godzet, och Lars Persson ähr alldeles fremmande och obeslechtat, och will tillijka skillia sig aff medh dett han haffwer, tagit Emoott; Altså bleff aff Rätten Consenterat, att käranden Håkan Lasson blijffwer bemelte Pijgans Marena Ollsdotters rätte Förmyndare, och tager emoott hennes Arff af Pelle Truedsson och Lars Persson effter Mätismänns Ordum, som blijffwa, doommaren W:tt Nills Ollsson i Skiberup, och Nämdemannen W:tt Per Gregersson i Torrestru, doch först ställer caution och löfftesmänn för dess beobachtande och wahretäckt och samme godz sedan sålunda, Barnet och dhen Omyndige till bästa förwahrar, som han dett in för Gudh, Rätten och hwar ährlig Man, kan och ärnar at ahnswara.

  N:o 8
  Tullnären Wäll:tt Nills Larsson i Cimbritzhambn, Contra Nills Ostredsson i Torupangående 29 1/3 skeppa Exeqverat korn a 12 öre skeppan, som bliffwer 11 D: Smt, effter Executionszedel af den 6 Septembris 1690.
  Swaranden war till geenmähle, och förlijkades medh Hr Tullnären, att såssom han haffwer warit Nödträngd att bruka det Exeqverade Kornet till sijne tarfwer och Uthlagor sampt Cronans Skatter, så beder han för sigh, och räckte Hr Tullnären hand at betahla honom 12 D: Smt till Juul, eller Juleheligdagerne Nästkommande, Uthan någon Excecution och förewendningh, Eller och I wijdrigt fall will lijda Execution.

  Cronans Lendzman Wäll:tt Berthel Mattzon i Elliarödh, anklagat effterskreffne för Sabbatzbrott, Nembl: Ryttaren Mickel Larsson i Rafflunda, som icke warit i Kyrkian om Söndagen den 3 Augustj, uthan warit på Ahlunewärket at taga Emoot Ahlun at köra till Åhuus.
  Göde Larssons dräng i Rafflunda, Anders Gödesson dito, Jöns Jöranssons sohn ibidem Jöran Jönsson dito, Swen Ollssons dräng i Rafflunda Måns Swensson, Lars Axellsson ibm dito, fordrandes öfwer desse doom.
  Swaranderne woro till geenmähle, och tillståå sig kördt någon weedh till wärket om Lögerdagz afftonen, att köpa sig dher Någon Tiära, tå the och warit i Morgonbönen på Wärket, och effter middagen tagit emoot Ahluun aff Sahl. Hr Assessorens Hans Nillssons Fru, bediandes, att dheras feel måtte dhenne gången pardoneras, och woro dhe dhen Söndag eij i Predijkan.

  Änn anklagades aff Lendzmannen Berthell MattzonOluff Albrechtsson i Hiellmarödhoch dhess sohn Swen Ollsson i Rafflunda, som den 11 Octobris Nästlijdne, tillijka medh Swen Swensson i Hiellmerödh hafwa druckit under Predijkan och slagitz tillsammans.
  Swaranderne tillståå sig kommit ifrån Christianstadh, och inthet warit i Kyrkian, och såssom dhe kommo för seent till Rafflunda Kyrkia, gingo dhe inn, och drucko Een kanna öhl hoos Swen Ollsson, och föregiffwa dhe sigh inthet slagzmåhl haffwa föröffwat, Och Swen Ollsson föregiffwer sigh dhen dagen warit wijdh haffwet, och kommit för seent heem från fiskerijet, Cronans Lendzman äskar doom och Uthslagh i saken.
  Resolutio.
  Ehuruwähl Ryttaren Mickel Larsson i Rafflunda, Bonden Lars Axelsson, drängen Anders Gödesson, drängen Jöran Jönsson och drängen Måns Swensson ibidem, alle haffwa försummat Predijkan om Söndagen, nästlijdne den 2 Augustj, då dhe warit på dheras reesa och Ahlunwärkz körsell, och Swen Ollsson ibidem wijd sitt fiskerijj på haffwet den 11 octobris dito, så att dhe bordt plichta hwarthera 40 mark S:M:t, i anledning aff Stadgans 11 punct om Eeder och Swordoom, lijkawist haffwer Rätten medh dhem dhenne gång welat öfwersee, Emädan dhe förste 5 warit i Bönen på Wärket, och Swen Ollsson wijdh hafwet förhindrat, Men skulle dhe komma offtare igen, då skall detta med det seenare stå dhem öppet, Och hwadh Oluff Albrechtsson och Swen Swensson i Hielmerödh wijdkommer, som sijdst lijdne den 11 octobris warit druckne, och der jempte Gudztiensten försummat, och ingen Ursächt kunnat förebära, Så finner Rätten skähligt, att hwar aff dhem böör plichta 40 mark Smt effter dito 11:te puncten, eller och lijda effter 4:de Articul medh 8 dagars fängelse på wattn och Brödh, androm till skyy och wahrnagell.

  N:o 9
  Wäll:tt Söffren Jönsson Hohlbeck i Ystadh, Contra hustru Kirstina Jöns Ollssons i Kyrkiorydin puncto debitj, och berättar W:tt Mårtens Jönsson i Rafflunda, att gällden ähr betallt.

  Företogz Actionen emillan Lasse Nillsson i Gäärstorp och Anders Mårttensson ibidem, angående dhen häst som Lasse Nillsson ägde och för Anders bleff bortstuhlin i Wernershuus, då dhe hade lagdt Ökelag tillsammans, effter korn, och Anders Mårttenssons häst störte, att see Supra N:o 7 den 16 junij incamminerat, och begärade Lasse Nillsson doom i saken som tillförrende.
  Swaranden war till geenmähle, och Uppwijste Krugmannens Jöns Willatzsons Attest aff Wernershuus, af den 4 Octobris Nästlijdne, att Kärandens häst bleff bortstulin, sampt 2:ne andre Männs Attest, at den bortstuhlne häst ähr seeder i Breedabeckz Wång, sedan den war borttagen, samme Attester såssom obeswurne, upplästes, så lydandes, Ad Acta lagde:
  Interlocutoria.
  Differeras, till dess wittnen i egne Perssooner framkomma.

  N:o 10
  Drängen Poffwel Jeppesson i Hörrugel, contra Lasse Swensson i Rugerödh, Angående rest:de Tienstelöhn, förlijkat.

  N:o 11
  Kyrkiowerderne Nills Lasson i Bröserup, och Per Håkonsson i Lögerödh, Contra sijne Antecessorer Joen Esbiöonsson i Bröserup och Måns Andersson i BosarpAngående Kyrkiorest pro Anno 1689 effter Kyrkiostohlens Innehålldh 184 D: 10 öre 13 r. Och tillståå dhe sigh her på haffwa bekommit 124 D:r S:M:t, och således ännu resterar dhen 60 D:r 10 öre 13 r. Swaranderne woro till geenmähle, Och föregifwa sigh betallt något Wijn och Brödh pro A:o 1690 som dhem böör komma till godo iempte annat, och lofwade, at så snart dhe få Uthslagh öffwer Kyrkioräkningen, wela dhe betahla, hwadh dhe blijffwa skylldige, Uthan Lagh och doom, hwar medh Actionen cesserar.

  Anno 1691 den 14 Octobris, Continuerade Ordinarie HösteTinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptl: Rättens praesence.

  N:o 12
  Bookhållaren Wäll:tt Poffwel Otter i Munslunda, Contra Bonden Oluff Jönsson i Nedeboda och S:t Oluffz Sockn, Angående Een afhandlat Oxe, som han icke haffwer bekommit. Swaranden war till geenmähle, och föregiffwer sigh sålldt Een stuut till Wäll:tt Poffwel Otter för 12 ¾ D:r om S:t Lars tijdh, men inge Penningar fått för dhen, dess Exception så lydandes som fölger, Ad Acta lagd: Käranden begärar, at hans instemde wittnen måtte Examineras, Emott hwilke Swarande inthet jääff göra kan.
  Tå framstodh Bonden Måns Håkonsson i Fullstoffta, som effter aflagd Eed å Book wittnade, at han war hoos Oloff Jönsson i Nedeboda, medh Wäll:tt Poffwel Otter, hwarest han låg om Natt, och om morgonen bittijda köptes dhe om Een oxe, för 12 ¾ D:r Smt, och drucko lykkiöp uthj ett glas Brännewijn, och skiedde detta wijd Larsmessetijdh, medh sådane förordh, at Stuten eller Oxen skulle blijfwa gångandes hoos Oluff Jönsson, till dess dhen skulle bindas in, på Wäll:tt Poffwel Otters hazard och äfwentyyr, att antingen den dödde eller kommo bortt, skulle Poffwel Otter betahla honom Penningerne för Stuten, och gaff han inge Penninger den tijd på handen för Stuten, eij heller lofwade någre Penninger, förr änn tijden kom at Stuten skulle hemptas och bindas inn, och wijdh helgonmesse tijdh bleff han Måns Håkonsson dijtskickat aff Wäll:tt Poffwel Otter, at afhempta Stuten, och säija Oluff Jönsson att han skulle få Penningarne, /:men Måns Håkonsson hade tå inge Penningar medh sigh:/ och tå swarade Oluff Jönsson, at Stuten war bortsålldh, och Poffwel fingo inthet aff dhen, Och när han kom och berättade dhetta till Poffwel Otter, sade han sigh inthet kunna troo dett, och sände honom dagen effter tillijka medh Per Hansson i Korreboda till Oluff Jönsson, medh Penningarne, eij wettandes huru månge dett war, ty han dhem inthet räknade, och Oluff sade sig sålldt Stuten i sijn trångh, och han derföre inthet kunde taga Emoot någre Penning:r, Ytterligare betygade Måns Håkonsson, at Poffwel Otter sade till Oluff Jönsson, Om I trängia till någre Penningar i medler tijdh, och wele komma bort till migh, så skole I fåå.
  Bonden Per Hansson i Korreboda, Eedeligen betygade, att han war medh Måns Håkonsson, at biuda Penningarne till Oluff Jönsson, men minnes icke hwad tijdh dhett war, och Oluff swarade, at Stuten war försålldh.
  Tillspordes Oluff Jönsson, hwadh tijdh han sållde bort Stuten, och om det war dhen Swartheilmote Stut som han hade sålldt till Wäll:tt Poffwel Otter?
  Swarade han, at dett war samme Stut, och han sållde dhen för Michäelis tijdh.
  Käranden äskar doom, medh Causerade Tingz Expenser.
  Resolutio
  Ehuruwähl Bonden Oluff Jönsson i Nedeboda, inge Penningar aff Wäll:tt Poffwel Otter, hwarken wijdh slutet aff kiöpet eller sedan, uppå dhen omtwistade Oxe haffwer Uppburit, lijkawist finner Rätten billigt, såssom kiöp böör gåå fram och icke tilbakars, att Oluff Jönsson böör skaffa Wäll:tt Poffwel Otter, Emoott 12 ¾ D:r Smt, Een jämpngodan Oxe, som den Omtwistade warit, effter Mätesmannens ordum, sampt medh alle herwijdh af Käranden förorsakde Omkåstningar 3 D:r Smt.

  N:o 13
  Bookhållaren Wäll:tt Poffwel Otter i Munslunda, Contra Nämdemannen Wäll:tt Jörgen Persson i Tiörnery, in puncto Debitj 3 D:r 4 öre Smt, som restera Uppå Een Tunna Tiära, Nämdemannen mötte, och tillståår skullden, men föregifwer, det hans participarter af samme Tiära, som nu instemde ähro, säija sigh betallt.
  Käranden fordrar doom, medh Tingz Expenser, Nämdemannen Wäll:tt Jöran Persson, räckte Poffwel Otter hand, at betahla innom Een Månadhz dagh, Eller lijda Execution.

  N:o 14
  Idem, Contra Helge Jönsson i Bonntoffta, in pto debitj 7 D: 19 öre Smt, förlijkat, och käranden gifwit dilation till Nästa Tingh, som Rätten samtyckte, och Citationen at Validera.

  N:o 15
  Nämdemannen Wäll:tt Jöran Persson i Tiörnary, Contra Lars Arffwedsson i Bonntoffta, Måns Andersson, Iffwar Trullsson och Anders Månsson ibidem sampt Per Torkellsson j Munslunda, angående ½ fambn wedh dhe hwarthera borde Uppsatt Uppå Poffwel Otters Wärk, á 20 öre Smt.
  Swaranderne Mötte, och föregifwa sig Uppsatt weeden, men icke tagit qvittens, och wela prästera Eeden, at dhe hafwa Uppsatt weden på Jörans Räkningh, och heenskiuta honom Eeden, om annorledes förewetter: Altså giorde Nämdemannen in Continetj sijn Saligheetz Edh otwungne Eedh, att dhe ingen Weedh hafwa satt på hans Räkningh, Altså räckte dhe handh straxt at wela betahla Uthan doom.

  N:o 16
  Borgemestaren och Hospitals Föreståndaren I Christianstadh, Ehreboren och Wälbetrodde Johan Petrejus, Contra Rådmannen Wällwijse Hr Peter Noorbergh, Angående gälldzfordringh till Christianstadz Hospital, 350 D:r Smt medh 42 D:r resterande intresse.
  Swaranden haffwer warit her j Måndagz medh sijn Exception, neekandes inthet skullden, men hafwe dilation medh betahlningen, lydandes bem:te skrifft som föllger, ad acta lagd: Käranden giffwer dilation.

  N:o 17
  Idem, contra Hr Rådmannen Peter Noorbergh, in puncto debitj för 2 T:r Ahluun, effter revers af d. 25 Septembris 1690, hwilken Ahluun eij bliffwit betallt, och Nu fordras 22½ D:r medh Tingz Expenser.
  Och haffwer Käranden gifwit dilation till Nästa Tingh, under samme Citationer, medh Rättens samtycke, och i ty desse Actioner ad interim Cessera.

  Dito Cronans Befallningzman Wälbetrodde Zacharias Stobaeus, andre gången låtit Uppbiuda dhe Godz her i Häradet, aff Wälborne Sahl. Fru Kirstina Rantzows, som för 1/6 Penningen till Kongl. M:tt och Cronan ähro Uthlagde.

  Dito skiedde andre Uppbudh på dhe Godz, som för Siette Penningen ähro Uthlagde ifrån Wällborne Fru Sophia Krabbe.

  1:mo Dito inqvirerades och undersöktes Eett Extract af Frijgifne Persooner på Mantahlsskrijfningen, som skole betahla Mantahls Penningar pro Anno 1690.
  2:do Dito Specification på öde och obesådde Hemman och jorde pro Anno 1690.
  3:tio Dito Specification på Oförmögnas restantier, som förmedelst Allmogens fattigdoom och oförmögenheet eij kunna Uthgåå pro Anno 1690.
  4:to Dito Specification på Eett öde gatehuus i Bröserup Sokn, som sijn Ordinarie Räntta eij kunnat betahla pro Anno 1690.
  5:to Specification op Uthfalldne StädzmåhlsPenningar dito Anno.
  6:to Specification Uppå dhe Ryttarehemman, som för Bränneweeden ähro befrijade pro Anno 1690, af orsaak att dhe af dhem sielfwom åboos.
  7:mo Dito Uppå Officerares och Civil betientes hemman och Booställen, som aff dhem medh eget afwel bruukas, hwilke för Rijkzdagzbewillgningen pro Anno 1690 warit befrijade.
  8:oo Specification på betahlte Gierningzöhren pro A:o 1690
  9:no Specification Uppå Rättens Betiente, som warit frije för Lagmans- och HäradzhöffdingzRänttan medh TingzGästningzPenningerne pro Anno 1690.
  10. Specification på hwadh Ållon som funnes pro Anno 1690.
  11. Dito gaffz Attest om grääsgälldh och föritzlöff sampt under Extraordinarie Ränttor, at inge sådane pro Anno 1690 Uthfallit.

  N:o 18
  Per Nillsson i Maaret, uppå samptl. Sanct Olufz Sochnemänns wägnar, contra Ryttaren och Rusthållaren Hindrich Lustigh, och Enkian hustru Ingerd Gudmundz i GrefflundaAngående Een aff- och igentäppt Tingz- och Qwarnewägh.
  Hendrick Lustigh på sijne och Enkians wägnar, /:som ligger siuk:/ swarade, att om dhe icke ähro nögde medh dhen wägen som gåår Uthan om, så wele dhe göra dhen lagligh. Käranderne begära syyn, att bekräffta dheras käremåhl; Altså der till förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Nills Persson i Rörum, Håkan Mårttensson i Bierneboda, Swen Persson i Bestekille, och Håkan Arffwedsson i Åkarp, som dhenne syyn haffwa at anträda, så framt Tinget ähr ändat, och Noge öfwersee bägge wägarnes längd och godheet, och hwadh beswäär bägge parter haffwa at inwända, och hwadh skada dhe klagande lijda, igenom den intäppte wägen, medh wijdare som föregiffwas kan, och deröffwer giöra Een sådan relation å Nästa Tingh, som dhe Eedeligen wela och kunna besanna.

  Dito Tullförwaltaren j Åhuus, Wällbetrodde Magnus Dancqwart, Uppwijst Een Obligation aff Rådm:n Wällwijse Peter Noorbergh, daterad den 13 octobris 1691 på Capital 900 D: Smt, at betahlas effter ett åhrs förlopp Uthan intresse, och Gyrödz Gårdh till Underpant, effter Obligationens Innehålldh.

  N:o 19
  Plichtzfougden Wäll:tt Reinholt Jakobsson i Luderödh Contra drängen Sören Jönsson, som tienar Klockaren Per Hansson i Andrarum, Angående olaga cession aff Tiensten, deröfwer Käranden gifwit dagh, i ty citeras på Nytt.

  N:o 20
  Peder Hansson i Stoby, Contra Rusthållaren Hendrick Lustig i Grefflunda, in puncto debitj Oxeleija, förlijkat.

  Dito förestelltes Qwinfolket Elena Larssdotter i Bröserup, som ähr icket rätt fullwittigh, hwilken berättar sig wara lägrat aff Ryttaren Zachries Lindh, nu liggandes i Köpinge Sokn i Gärs Häradt, som födt ett drängebarn Lars benemd, hwilken dödde på fierde dagen effter Christendoomen, hennes första förseelse.
  Resolutio.
  Elena Larsd:r i Bröserup, som bordt plichta 5 D:r Smt befrijas för at slijta rijs, såssom hon ähr Elendig och icke fullwittigh, doch at undergåå Kyrkioplicht.

  Dito föresteltes drängen Swen Månsson i Rafflunda, hwilken haffwer lägrat Qwinfolket Mätta Swensdotter ibidem, som bäär Barnet under bälltet, bägges första förseelse, och giorde hon sijn Otwungne Saligheetz Eedh, att dheras lägersmåhl ähr skieedt under Echtenskaps löffte, hwar ifrån han sigh inthet kunda purgera, doch icke kunde öfwertalas henne at taga till ächta. Cronans Lendzman W:tt Berthel Mattzon äskar doom i saken.
  Resolutio.
  Såssom drängen Swen Månsson i Rafflunda, under Echtenskaps löffte hafwer lägrat Pigan Mätta Swensdotter ibidem, som ähr aff ächta säng född, Men icke kan öffwertahlas henne at ächta; Altså finner Rätten Skiähligt, dett han böör, icke allenast betahla både sijne och hennes Bööter, 15 D:r Smt, och undergåå Kyrkioplicht, Uthan och der jempte effter Mätismanna ordum gifwa henne hennes Morgongåfwa, och ligge bägges försorg och wårdnat om barnet, till dess dett blijffwer 7 åhr gammallt, effter lagh, och hon i ahnledning aff Kyrkiolagens 15 Capitel § 14 att befrijas för Kyrkioplicht. I dett samma inkommo desse 2:ne Persooner och räckte hwar annan händer för Rätten, att wela bygga Eett kiärligt Ectenskap, och böta således allenast till Kyrkian effter Kyrkiolagen 2 D:r Smt.

  Anno 1691 den 15 octobris, continuerade Ordinarie HösteTinget medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, I samptl. Rättens präsense.

  Dito Fullmächtigen Uppå Högwälborne Greffwes Carl Gustaff Leÿonhufwudz Gårdh Öffwittz Closter, insinuerat sit petitum medh allegatis Lit. A. Et B., och på Högwälborne Fru Greffwinnans Amalia Wilhelmina Königzmarkz wägnar giordes 3:die Uppbud på Cronowalldz godz, som Wällborne Hr Commissarien PijhlCrona till Rijkzens Ständers Banco haffwer Pantsatt, och Banqven till Högwälborne Fru Greffwinnan haffwer Transporterat, Documenterne så lydandes som fölger, ad acta lagde.

  Dito Uppå Ryttarens och Rusthållarens Manhafftigh Johan Möllers reqvisition i Bosarp. Förordnades Nämdemännerne Per Gregersson i Torrestru och Mårten Månsson i Brösarp, at adjungera sigh Måns Jönsson j Brösarp och Arffwed Lasson i Gussarödh, att syna Boofelligheeten på dess Rusthålldh j Bosarp och Bonnarödh, effter Medgifwen instruction.

  N:o 21
  Handelsmannen S:r Peter Prahl i Christianstadh, wijdh Fullmächtigen Nills Jppesson, Contra Mårtten Persson i Bengtemölla, in puncto debitj 4 D: 9 öre Smt effter Obligation af den 8 Augustj 1689. Swaranden påroopades, Mötte icke, eij heller någon på hans wägnar till geenmähle, Käranden fordrar doom medh Tingz Expenser.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, dett Mårten Persson i Bengtemölla, i föllie af sijn Uthgifne obligation, böör betahla till Handelsmannen S:r Peter Prahl 4 D:r 9 öre S:M:t, iempte 1 D:r Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  Idem, contra Jacob Persson i Rafflunda, Hans Hansson och Swen Johansson, sampt Nills Persson ibidemin puncto debitj. Betallt.

  Idem, contra Oluff Persson i Rafflunda, in puncto debitj 1 D:r 10 2/3 öre för Silldh, iempte Omkostningh, Nills Persson war till geenmähle, och räckte hand till Wäll:tt Nills Jppesson att betahla dhenne skulldh innom 14 dagars tijdh, eller will lijda Execution.

  Idem, contra Jeppe Persson i Rafflunda, in puncto debitj Een Tertial af halftunna Sildh 1 D: 10 2/3 öre, 16 öre för 1 sk. Rågh, och 8 öre för Een Rulle tobak, in alles 2 D:r 2 2/3 öre S:M:t fordrandes Fullmächtigen doomb medh Tingz Expenser.
  Swaranden påroopades, Mötte icke.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, dett Jeppe Persson i Rafflunda böör betahla till Handelsmannen S:r Peter Prahl, för undfångne Wahrur 2 D:r 2 2/3 öre Snt iempte 1 D:r Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  Dito, Uppå Handelsmannen S:r Peter Prahls Fullmechtiges reqvisition, och å S:r Simon von Dieurs wägnar, förordnades Nämdemännerne Wäll:tt Per Jönsson i Saxhuusa och Anders Danielsson i Fiskebeck, at Syna Boofelligheeten öffwer 1/8 hemman i Elljarödh och ¼ hemman i Illstrup, effter medgifwin Instruction.

  N:o 22
  Bookhållaren Wäll:tt Poffwel Otter i Munslunda, contra sijn förrige dräng Jöns Håkonsson i Bonntoffta, Angående tillfogade oförrätt i dess tienst, effter förra Tingz Uppsättelse, derom Libellen Upplästes, så lydandes som fölger, ad acta lagd.

  N:o 23 Swaranden, som vice vercâ haffwer instemdt Wäll:tt Poffwel Otter, för den zedel han låtit publicera öffwer honom, på Socknestembna och Fullstoffta Kyrkiogårdh, wore inthet till geenmähle, men Håkan Håkonsson i Elljarödh inbrachte bem:te Jöns Håkonssons skrifftelige Exception, iempte Processen Lit. A. Citationen Lit. B och attesterne Lit C. D. E som Upplästes, så lydandes som fölger, ad acta lagde.

  Tillspoordes Wäll:tt Poffwel Otter och Håkan Håkansson i Elljarödh, som på drängens Jöns Håkonssons wägnar ähr hijtskickader, om dhe haffwa Någott wijdare i dhenne saak at ahndraga? Swarade dhe bägge, Neij.
  Resolutio.
  Ehururwähl Eenom Huusbonde ähr loffgifwit, Uthi föllie aff dhet 19 Captel SåremåhleB: L:L: medh willa att straffa Leijohiohn sitt för brått sijna skähliga, så haffwer doch Poffwel Otter icke proberat, att drängen Jöns Håkonsson något hade peccerat, tå han fick hugg, Uthan såssom drängen lagligen i tiensten igen sigh tillbudit, Så finner Rätten skähligt, I föllie aff Stadgans 5:te punct aff åhr 1664. dett Påhl Otter böör betahla honom sijn Uthfäste löhn, 5 D:r S:M:t, sampt purgera honom Jöns Håkonsson till Nästa Tingh, hwadh injuierne angåår, at han icke annat weet medh honom, änn dett som ährligt och godt ähr, doch haffwer Wäll:tt Poffwel Otter at afdraga och kortta, uthj desse 5 D:r S:M:t, hwadh hällst som effter qvittens bewijsar sigh på Cronoskatterne för honom haffwa måst Uthlägga, Hwadh håårdraget wijdkommer, som Poffwel klagar öffwer, och drängen icke kunnat Neka till, effter Eedens heembiudande, så plichtar han drängen derföre, I föllie aff dhet 13 Capitel SåremåhleB: L:L med willja, i tweeböter 6 mark S:M:t, och Poffwel Otter der Emoott för drängens Käremåhl om Sårebooth, i föllie aff ofwanbem:te 19 Capitel at wara frij, såssom han eij wijst sig at wara antingen lahm eller lytter, och dhe öfrige vice versâ prätentioner, tillijka medh Expenserne at ware Upphäffne.
  Emoot dhenne doom ingaff Wäll:tt Poffwel Otter Stante pede 3 mark S:M:t wadepenningar, och förmahntes observera Fatalierne.

  N:o 24
  Handelsmannen Wäll:tt Anders Jönsson i Christianstadh, Contra Mårtten Hansson på Kijwijk, in puncto debitj 16 D:r 22 öre S:M:t, Swaranden ähr inthet hemma, i ty actionen Differeras till Nästa Tingh, under förrige Citation.

  N:o 25
  Handelsmannen Wäll:tt Per Knutsson i Christianstadh, Contra Wällwijse Hr Rådmannen Peter Noorbergh, in puncto debitj, Käranden giffwit dagh.

  N:o 26
  Per Jöransson i Tiörnery, Contra drängen Håkan Perssohn i Bonntoffta, angående olaga cession aff Tiensten, Swaranden ähr påroopader alle dagar, och icke warit tillstädes, plichtar 3 mark, och citationen at ståå wijdh makt till Nästa Tingh.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, som Uppå Heiderijdarens Wäll:tt Jöns Ollssons reqvisition haffwa grandskat Skogarne i Ahlbo Häradt, och war dheras Förrättningh så lydandes som föllier, ad acta lagd. Och wittnade Nämdemännerne Eedeligen, att dhe sit wärff, etc.

  Dito Trumpetaren och Gästgiffwaren i Maglehem, Mons:r Joahn Beck ingifwit sijne Beswäär öffwer olaga Krughållande här i Häradet, hwarigenom honom emoot Kongl. May:tz AllerNådigste Gästgifware Ordningh skieer stoort intrångh, Och bleff allmogen påmindt sigh för påfölgande skada at taga wahra, wijdh straff, som Kongl. Förordningar dictera.

  Dito Cronones BefallningzMan Wälbetrodde Zacharias Stobaeus låtit publicera.
  1. Kongl. May:ttz Placat och Förordning Angående Perlefiskierijer, daterat Stockholm den 29 Maij 1691.
  2. Hr Vice general Gouverneurens ordres af den 1:te Septembris 1691 om Sabbatzbrott, och dess Straff effter Kyrkiolagen.
  3. Dito ordres aff den 16 Julij 1691 om Broers och wägars reparationer.
  4. Dito ordres aff den 17 septembris 1691 att låtha effterslåå Een Capitein Thomas von der Noth, som medh sijn hirshfenger stödt sijn Tienare Een Tysk poijke igenom låhret att han der af är dödh blijfwin.
  5. Dito ordres aff den 12:te Septembris 1691 at låtha effterslåå dråparen Christian Schmitt, som haffwer slagit ihiäl sijn Swåger, Ryttaren Åke Nillsson i Arkelstorp och Stoby Sokn i Wetra Göng Häradt.
  5. Hans Höggreffl. Excell:tz Hr Kongl. Rådets och General Gouverneurens ordres aff Dato Lageholm den 29:de Septembris 1691 att effterslåå Een Rusthållare Simon Andersson, aff Norre Weedbo Häradt och Finnerödz Sokn, och Norre Sundhullt, som hafwer slagit Een sijn granne medh knytta Näfwen, hwilken sedan ähr fallin i siukdoom och dödh blifwin.

  N:o 27
  Företogz actionen emillan Lasse Nillsson i Gäärstorp och Anders Mårttensson ibidem, Angående Een bortkommen häst, att see Supra post N:o 9, och förrige Ting N:o 7. och woro Wittnen tillstädes, Christen Nillsson j Bredabeck och Bengdt Ollsson på Anderums Ahlunewerk, hwilke effter aflagd Eedh å Book wittnade, hwar för sigh lijka ordh ifrån ordh, som attesten innehåller, I lijka måtte effter aflagd Eedh å Book wittnade Jöns Månsson i Penemölla ordh ifrån ordh, som hans Broder Christen wittnat haffwer.
  Käranden påståår, at Swaranden haffwer giordt framlåhn aff hans häst, och låhnt dhen bortt till Främmande, sedan dess han medh dhen Eene hästen hade kördt lasset fram till Werners huus.
  Swaranden tillståår sig rijdet tilbakars uth till Klyngewell, som ähr alleenast ½ fierdingzwäg ifrån Werners huus, att see om sijn störtte häst, och tå i återreesan steeg han aff, och låhnte Någre sijne kiänningar af Frenninge, dhenne twistige Lasse Nillssons häst, och skiedde der medh ingen skade, och haffwa perterne inthet wijdare att ahndraga, Uthan å både sijdor äska doom.
  Resolutio.
  Alldenstundh Anders Mårttensson, medh wittnen haffwer proberat, dett Lasse Nillssons häst ähr borttstuhlin, sedan hans egen häst war störtter, tå dhe bägge lagdt ökelagh tillhoopa; Altså blijffwer han för samma twistige häst frijkänder, Men för dett Anders Mårttensson giordt framlåhn af Lasses häst, hwar igenom han giordt sigh misstänkt, och Lasse fått orsak att käära på saken, tillfinnes Anders at betahla till Lasse 6 mark S:Mt Expenser Eller lijda Execution.

  Påroopades om någre woro, som wijdare för Rätten hade att bestella, Men fans ingen.

  Upplyysningar,
  Plichtzfougden Reinholdt Jacobsson på Ahlunewärket, låter Upplysa Een Swarthiellmot Tiuurkalff, medh Swart ringh om Wänstra ögat, tweestijffder, och 2:ne rijst i stubben i högra öhrat, som för 2:ne åhr sedan för honom ähr bortkommin, och nu tillstädes igen funnin, och om någon will sigh angifwa, som dhen hafft i bewahringh, will han betahla fohrlöhnen.

  Swen Jonsson i Biörnstorp låter Upplysa ett Swart fiohrlamb, dett högra öhrat affskurit, rijst i Stubben, sampt rijst i dett Wänstra.

  Skogzwachtaren Biörn Hall låter Upplysa Een lijten Swarttbrokoter Stuutkallff, dett högra öhrat afskurin, och rijst i dett Wänstra, som kom dijt 3 Wekur för Juul Anno 1690 den tijd så god som 7 mark.

  Håkan Esbiörnsson i Hwijteby låter Upplysa Een rödspreklot Soo, som ähr kommen till hans Swijn 3 wekur effter Juul, haffwer Een hiuhlning förr till på det Wänstra öhra, sampt brändt medh Een Seeleringh på samme sijda.

  Måns Håkonsson i Fullstoffta, låter Upplysa Een Säck Kiött, aff Eett blakgeereta andre åhrs Nööt /: tillijka med huuden, som ähr hwijt i liumskerne:/ Nembl: låhren, Bogerne och bägge sijdostycken, Men hufwudet och hallsen war affskuren och bortta, och ähr samme kiött funnit i Fullstoffta Wangh och Mörkaböökzängen, rätte ägermannen till Tienst.

  Saaköres Längd i Ahlbo Häradt pro Anno 1691 Nembl.
  /…/

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 4810-4950 (AID: v217883.b4810, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2018, 2019