1692 extraordinarie ting Albo (2st)

  Anno 1692 den 18 Augusti hölltz Extraordinarie Tingh uthj Rafflunda, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  Samma dagh för Rätten framkom Häradtzskrijffwaren Wäll:tt Matthias Hörman, å BefallningzMan:s numehra Tullnärens, Wällbetrodde Zacharias Stobaui wägnar, och insinuerade Affkortningzlängder pro Anno 1691, hwilke han begärade förtetagas, Examineras och aff Rätten Verificeras. Och ehururwähl dhe tillförrende den 2 och 4 Maij ähro reviderade, så bliffwa dhe doch å nyo igenomlupne, och finnes som föllger, Nembl.

  1. Ödeshemman och Ränttors affkortning:r pro Anno 1691.
  2.Förarmades och oförmögnas restantier pro dito Anno.
  3. Specification öfwer Gierningzöhren.
  4. Dito frijheetzhemman
  5. Specification öffwer afstraffade Saaköhren.
  6. Specification öfwer Officerares och Civil Betientes hemman och Boostellen, som dhe medh eget affwel brukat, sampt förlofwade Officerares, Ryttarens, Nämdemäns och Fierdingzmäns hemman, som för Rijkzdagzbewillgningh och Wedepenningar warit befrijade.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 5180 (AID: v217883.b5180, NAD: SE/VALA/0382503)

  ***

  Anno 1692 den 2 Novembris, hölltz Extraordinarie Tingh i Ahlbo Häradt öffwer Ryttaren Hemming Steenhammar, under Ryttmester Mon de Gommerys Compagnie, som för någre falske Penningar, hoos honom fundne ähro, hålles misstänkt, Ordre här till aff Hans Greffl: Excell:tz Hr Kongl: Rådet, Felltmarskalken och General Gouverneuren, lyda som fölger, ad acta lagde: dat. Mallmöö den 25:te Nästlijdne Octobris 1692:. Närwarandes Cronans Befallningzman Wälbetrodde Anthon Perment, och wahnlig Häradz Nämdh.

  Ransakningen lades ad Acta.
  Resolutio
  Ehuruwähl Ryttaren Hemming Steenhammar stadigt Neekar, icke haffwa Myntat dhesse falske Penningar, eij heller Wetta hweem dem myntat haffwer, Icke desto mindre kan han eij frångåå, Uthan måst bekänna, dett han 1:mo Weettat Peningarne warit falske, 2:do dhem för ingen Upplyyst, och 3:tio sökt andra medh dhem att bedraga, hwar igenom han har giordt sigh Suspect; Alltså och uthj regard af sådane skähl, hade Rätten kunnat hafft fogh, straffet för honom på dett hårdaste att skärpa, Men finner doch skähligt dhet samma sålunda dhenne gången Moderera, hällst emädan inge andre Klagemåhl öffwer honom inkombne ähro, at han Hemmingh Steenhammer, för dhenne sijn brått och förseelse, spijsas Een Månadt på Wattn och Brödh, Eller och plichtar på kroppen medh 4 gattulopp igenom 100 Man, 50 å hwardera sijdan, andre bedrägelige och falske handlare till Wahrnagel och efftersyyn.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 5290-5300 (AID: v217883.b5290, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2018