1692 höstting Järrestad

  Anno 1692 d: 26 September hölltz ordinarie höste Ting medh allmogen af Jerstadh häradh uthi Bohrby By af häradzhöfdingen wälb:ne Carl Lilliengrijp och dhen dher i häradhet tillförordnade nämbden uthi Cronans Befallningzmans Nicolai Psilanders och tingsökiande allmogens tillstädeswahru.

  Af nämbden

  Tohr Ollsson i Borby – Erich Swensson i Jerestadh

  Nils Clemmetsson i Glemminge – Christopher Hansson i Sahlerup

  Rasmus Jönsson i Wiarp – Knudt Nillsson i Gislöf

  Tilöf Mårtensson i Röhla – Anders Kåck i Tomerup Tågarp

  Arfwed Håkonsson i Wemmerlöf – Mårten Nillsson i Tommarp

  Nills Åkesson i Stiby – Swen Andersson i Tullstorp

  1. Publicerades kongl: Maij:ttz nådige stadga och förordningh om skiähls uptagande och hwadh dherwidh bör iagt tagas, gifwen Stockholm d: 6 Junij A:o 1692. Sampt kongl: Giötha hoffRättz bref om samma ährende dat: Jönkiöpingh d: 9 Julij 1692.

  1. Pastoren ehrewördige och wähllärde Hr Lars Bertelsson AquiloniusCit: frälse Befalningzman:n wäll:t Jacob Rasmuson i Wemmenlöf in puncto Debiti efft:r dhes räckenskapsbook 51 D:r 26 öre smt, och annan dhes präste Rättigheet pro A:o 1691.

  Hr Pastoren incinuerade Extract af sin rächenskapz Book, dat: Wemmenlöf d: 26 7:br 1692.

  Derefft:r påstodh Hr Pastoren uthslagh och domb öf:r bem:te Jacob Rasmuss:n uppå dhes fordran så wähl efft:r rächenskapzboken som 1691 åhrs och annan Resterande präste Rättigheet både lam och annat effter dhes ingifne extract sampt Tingz expenser som härpå onödigt cadrerade.

  Frällsie Befallningzman:n Jacob Rasmusson påropades men war intett tillstädes, doch upstodh nämbdeman:n Arfwedh Håkonsson i Wemmenlöf och gaf tillkiänna att Jacob Rasmusson intett hemma utan af honom begiärt ha wille låta tingz Rätten weta honom wara förest till sitt härskap Hr General Majorschan de Mortaigne på Tunbyholm och swara han wille intett komma dhenna gången hijth.

  Hwillcket Rätten iche för laga förfall approberade utan efft:r Pastores påståendhe slutade i saaken.

  Resolutio

  Dhett haf:r kyrckioherden Ehrewördige och wällärde Hr Lars Aquilonius i Rörum lagl:n instämbdt wäll:t Jacob Rasmuson i Wemmenlöf angåendhe een skulldh fordran effter ingifwen underskrefwen Rächningh 51 D:r 26 öre smt härrörandie dhels för resterande Präste Räntor, dhels och länte peng:r och spannemåhl, häremoth haf:r wäll:t Jacob Rasmuson, hwarcken sielf, mindre skrifftel:n eller genom någon laga fullmägtigh, williat komma efft:r citationens Innehålldh för Rätten, uthan genom nämbdeman:n Arfwedh Håkonsson i Wemmenlöf  låtit komma för sig att han intett kan, efft:r han wille reese till Tunbyhollm, haf:r han lijka wähl intet budet honom något swara för sigh uthi saaken , ell:r hafft något förebähra som honom lijtet ell:r mehr ifrån krafwet befrija kunnat, dhett Rätten öfwerwägat och funnit skiähligt, att wäll:t Jacob Rasmusson Bethalar till Pastoren Hr Lars i Rörum dhe 51 D:r 26 öre, smt effter dhen ingifna rächningz innehålldh, och dhet inom 14 dagars förlopp, desutan bethala Tingzexpenser 2 D:r 16 öre smt, kan han giöra bewisligit någet derpå tillförene wahra betallt, ståendhe honom fritt dhet derpå decourtera skier dhet icke då undergå laga execution.

  1. Kyrckioherden Ehrewördigh och wällärde Hr Åge Reeslöf i WalbyInstämbdt adells Ryttaren Anders Wall i Wallby, angående 2 dagzwärcken efft:r af honom siellf och 1 af dhes hustru som andra dhes wederlijkar af gatuhuus praestera, påståendes Rättens uthslagh efft:r han med godo iche kan förenes honom dertill, seijandesdhet wahrit som och ähr ett gatuhuus, hwicken han bewijsar medh wälb:ne Hr Holger Rosencrantz Attest, Dat: d: 23 september A:o 1692 uthi Glimminge, som för Rätten insinuerades och blef ad acta lagdt.

  Swaranden Anders Wall wahr till wedermähle och insinuerade sin inlagu dat: Walby d: 23 September 1692.

  Derefft:r ährbödh Anders Wall sigh i stället för dagzwärcken härefft:r åth wijsa sig hedersom medh offer, och will bethala till Hr Pastoren och hans efft:r kommare så länge han nyttiar huset, hwarie offerdag 8 öre smt, som löper 5 mk smt om åhret.

  Hwarmedh Hr Pastoren lät sigh och benöija, att Ryttaren Wall, allenast för förskoning medh dagzwärcken gifwer hwario offerdagh 1 mk smt, men andre dhes Rättigheeter af hem:tt oprejudicerade, hwillcken föreningh Rätten Consenterade, widkommandhe dhe i Anders Walls ingifne Libell förgrijpelige Ordh som Hr Pastoren nu åthalar och beder han nu wedgå om han framdheles will widstå till hwillcket han swarar dhen samma som dhet skrifwet han lährer fuller wedstå dhet samma lämbnas Hr Pastoren lagl: sökia och åthala.

  1. Möllaren Arildh Ollsson i Lunda mölla Cit:Håkan Andersson i Tommeruptillkiärandes honom för ett hallft pundh el:r 10 skiep:r korn.

  Swaranden Håkon Andersson mötte och wedgick skullden, lofwade inom een månadz förlopp betala, parterne förentes om 8 skep:r dem Håkon Andhersson till förbem:te tijdh bethala måste, el:r undergå derföre wederbörl: execution.

  1. Ryttaren Inge Brobergh i Nöbbeleeffter föregåendhe Citation kiährade till Bonden Anders Håkansson i Nöbbele, för han uthi dhes frånwahru, och wid General munstringen i Christianstadh A:o 1690 Ingåt i hans hus, och widh een grytas uthtagande begådt een olaga pantningh, sampt i åhr afhöstatt een dhes tillfallne allmänningz engh, för hwillcket han nu refusion söker.

  Ryttaren Broberg inlade sin inlagu dat: Nöbbelöf d: 25 7:br 1692.

  Swaranden Anders Håkonsson wahr tillstädes seijer det intett warit någon olaga pantningh uthan skiedt efft:r landzens skick och sedwänio för han icke gårdzledet widh lyka, hwarigenom cretur och wahre ingångne och honom tillijka med bymän:n skada tilfogat så wähl på säden som hööens nedertrampandhe seijer och icke ensam dhet giordt, uthan tillijka medh alle bymän:n pantatt för skadan. Höettz afhöstande angående säger han det medh Bymännens tillåtellse emoth dhen wahnlige afgifften till Byen höstatt medh wijdare dhes ingifne Libell förmähler dat: Nöbbelöf d: 25 7:br A:o 1692.

  Ryttaren tillstår fått panten tilbaka och kan icke tillneka dhet iu wahr hans egne cretur, som inne wohro i wången och inkommo genom hans egitt gårdzledh.

  Widare hafwa parterne intett häruthinnan att producera uthan å ymse sijdor åstunda Rättens sluuth.

  Resolutio

  Ehuruwähl Ryttaren Inge Broberg förmehnar dhet bonden Anders Håkensson i Nöbbele skall uthi dhes frånwahru och widh General Munstringen i Christianstad A:o 1690 begådt een olaga pantningh widh een grytas uthtagendhe från dhes tienstefollck, sökiandes refusion för en lijdandhes i åhr tillfallne allmänningz engh, som Anders Håkonsson afhöstatt, så har doch lijkwähl swaranden Anders Håkonsson medh åthskillige sochnemäns Attest, dhen klaganden intett exciperatt emoth …. Sigh tillijka medh samptl: granhället af Nöbbelöf bymän efft:r åthskillige giordhe åthwarningar så till Broberg i dhes hemmawahru som till drengen i hans bortowahru, att hålla gierden och täppen för sädhens befredandhe lagl: och widhlijka, särdheles omkringh dhes gårdh dhet dhe Oachtadt, dhes egit gårdzledh olagl: hållet hwarigenom hans egen cretur i wangien ingådt, skadan giordt så wähl genom sädhens upätande som dehls höös nedertrampande, gingo till dhes huus och allenast senare skadan som medh een hehl tunna öhl icke kunde igienstoppas allenast pantade een gryta för een ottingh öhl, hwillcken pant klaganden Broberg sielff tillstått tilbaka ährhållit och swaranden sadhe Brobergz egen drengh öhlet i löhnen Betalt, synes alltså Broberg intett befogat hos Anders Håkonsson dhett wijdare åthala, hwillcken tillijka medh dhe andre af granhållet effter dheras byes skiel och sedwänjo, till att freedh på sin egendomb sådantt giordt, ward:r fördhenskull swaranden Anders Håkansson härigenom derföre frijdömbd, widhkommande dhen afhöstade allmänningz engen, så emedan han dertill hafft sochnemännens tillstånd emot afgiftens 2 öre smtz från sigh gifwande, sedan Brobergh förledet åhr  icke betallte afgiften af dhen allmänningz engen han dhå hadhe i bruuk, blif:r han äfwenwähl dherföre frijärkiändh compensatis Expensis.

  1. Per Bengtsson i Wemmenlöfztorpinstämbdt Per Nillsson i Tommarp i puncto Debiti 3 D:r smt för een afkiöpt häst nu på 3:die åhr seedan.

  Swaranden Per Nillsson påropadhes men hwarcken siellf eller någon å hans wägnar tillstädhes.

  Nämbdemannen Mårten Nillsson i Tommarp upstodh seijer att wid Citationens i rättan tijdh afförkunnandhe wahr Per Nillsson intett hemma, men des hustru som hörde Citationens upläsandhe wedgick att fordran war richtig och stodh tilbaka för dhen afhandlade hästen.

  Pehr Bengtsson påstodh Rättens uthslag i saaken.

  Resolutio

  Dett Bewijsar Per Bengtsson i Wemmenlöfztorp medh nämbdemannen Mårten Nillsson i Tommerup, att han lagl: instämbdt Per Nillsson Ibm, skulldfordran angående 3 D:r smt för een afkiöpt häst, haf:r doch Per Nillsson effter Citationens Innehålldh för TingzRätten intett comparera wehlat, allt dherföre haf:r Rätten pröfwat skiähligt att Per Nillsson i Tommerup, Bethalar till Per Bengtsson i Wemmenlöfztorp dhe resterande 3 D:r smt, inom 14 dagars förlopp dhesutan Bethalar Tingz Expenser 1 D:r 8 öre smt, och för det han citationen öfwerhörigh suttit och för Rätten eij comparera wehlat, Bethala 3 mk smt, i widrigt undergå laga execution.

  1. Per Andersson i Tommerup Tågarpefft:r föregående Citation kiärade till Mårten Truedsson i Tommerup Togarp, för han Bemächtigat sigh een kåhlhage, 3:ne åckrar i Wästrewangh ett stycke Råghåcker i östrewangh och upbrutitt een Rååsteen olåfwandes i dito wangh uthe 3:ne åhr tilbaka, ifrån hans nyligen af öde, uptagne nu åboendhe och laghstadde hemman där i Byen.

  Per Andersson insinuerades een Attest att kåhlhagen legatt till dhess nu åboende uptagna ödehem:n uthi 30 åhrs tijdh dat: Tågerup d: 25 Septembr: 1692.

  Äfwenwähl hade Per Andersson instämbdt effterskrefne wittne, först framkallades nämbdeman:n Anders Kåck som giordhe sin edhelige uthsagu att samma omtwistade kåhlhage och åckers leegat till Per Andersson nu åboende och för detta wahrit ödegrundh uthi 20 åhrs tidh som han tilbaka kan minnas. Och at han sädt råsteenen i Tofterne.

  Swen Andersson i Tomerup Tågarp sammaledes witnade edel: att han under hemmanett som nu Per Andersson åboer, och weet att Mårten Truedson upbruthitt råstenen i Tofterne och flött dhen 1½ stegh el: ett godt harf nedrigh.

  Mårten Persson i Tommerup Togarp lijka så betygade edeligen att han 16 åhr tilbaka kan minnas dhet kåhlhagen och åckrarne alltidh legat till ödesgrunden som Per Andersson åbor, och råsteenen flöt i Tofterne af Mårten Truedsson som förbemält står.

  Swaranden Mårten Trudssom comparerade ährbiuder åtherlägga åckrarne som han seijer med Arrendatoren Anders Andersons tillåtellse hafft på leije, men kåhlhagen förmehnar han medh rätta hans hemman tilhöra, och Råstenen af förseende uthaf härfwan flött medh wijdare dhes ingifne Inlagu wijsar dat: Borby d: 26 7:br 1692.

  Cronans befallningzman wälb:de Nicolaus Psilander påstår emedan dhesse både hemman /: hwars åbors egendom omtwista:/ ähro unde:r dhe till Cronan A:o 1690 reducerade 6:te penningz godzen som nu stå under opbudh och Mårten Truedsson icke medh godo utlagdt uthan söker frånhålla ödegrunden dhen egendomb dertill med Rätta höre böhr, att han för dhes olaga häfdande må wederbörl:n plichta. Särdheles som Hr Befallningzman:n seijer sigh wid Cronans ländzman Löfbergh låtitt förbiuda bem:te Mårten att befatta sig wijdare medh kåhlhagen, dhet han allt Oachtadt och twert deremoth dhen häfdatt.

  Mårtren Trudsson åberopar sig wittne saken till nästa tingh, att bewijsa dhett kåhlhagen bör honom med Rätta tilhöra.

  Cronans Befallningzman Psilander dheremoth förmehnar att såsom Per Andersson medh wittnen bewist derpå så wånge nembligen 20 åhrs roligh häfdh som samma kåhlhage des nu åbonde hem:n underleegat, om skiönt Mårten Truedsson emoth förmodan skulle förmå wittnen att producera dhett kåhlhagen honom tillhördt, han doch bör eff:r lagh plichta för han olagl:n sig hagen tillwållatt.

  Wijdare seija parterne sig nu intett i dhenna saak hafwa att producera, utan åstunda Rättens uthslagh.

  Resolutio

  Såsom klaganden och bonden Per Andersson som nyligen ett ödehem:n i Tommerup Togarp uptagit, åthersöker een lijten kåhlhage 3:ne åckrar i Wästre wangh och ett skl:t Råghåcker i östre wangh, sampt tiltahler swarandhen för han flött een råsteen i Toffterna från rätte marckeskiählet, 1:mo bewijsar klaganden medh een ålderstegen mans Mattis Månssons Attest dhet samma kåhlhagerum leegat i 30 åhrs tijdh till dhes nu åboendhe hemman. 2:do med wittnen här för rätten fulltygat dhet både kåhlhagen och alle åckrarne uthi 20 åhrs tijdh hördt och legat under dhes uptagne ödehemman så wijda dhe kunna minnas, sampt att swaranden flött råsteenen 1½ stegh eller ett godt harfwedragh så har doch swaranden Mårten Trullsson inkommit medh sitt swar 1:mo att han hafft Arrendatoren Anders Andersons /: som för dhetta hans härskapz fullmächtig wahrit :/ tillståndh till åckrarnes cultiverandhe, dhem han tilbiuder från sigh läggia, 2:do förmehnar han att kåhlhagen bör hans åboende hemman medh Rätta tilhöra och 3:diod hen allenast för 3 åhr sedan till bruk uptagit, 4:to påskiuter han att råstenen som ganska liten wahrit, blefwen af harfwen oförmodandhes flött, som sedermehra kommen i sin rätta plattz tilbaka.

  Deremot Cronans Befallningzman Nicolaus Psilander Inkast giordt att såsom både hem:n ähro A:o 1690 till cronan för 6:te penninger reducerade hwaröf:r ähr skiedt laga upbodh har frällse betiänten sedhan dhen tijden icke kunnat gifwa swaranden tillståndh bruka åckrarna från ödehemmanet, och påstår att emedan ödehemmanet el:r dhes åboehr hafft så många nembl: 20 åhrs och deröf:r roligh häfdh på kåhlhagen att icke Mårten Truedsson omsiönt han kunde förmå föra wittnen dhet platzen wahrit brukat und:r hans hemman icke ändå bordt dhen uthan laga medpart åthertaga, alltså pröfwar Rätten skiähligt Rättwijsan lijkmätigt att Mårten Truedsson efft:r sitt ährbiudande åtherlägger dhe omtwistadhe åckrar, både i westre och östre wångar, och sammalunda från sigh lägger kåhlhagen till Per Andersson dhen han nu medh dhen  der påstående gröda genast emottager, och frambdheles oklandret nyttiar, och ehuruwähl att Mårten Truedsson för hagens sigh tilwållande emoth förbudh äntel:n hade bordt medh något straff blefwit ansätt så har doch Rätten för särdheles betänckiande honom dhenna gångh derföre förskont, men Mårten Truedsson bethalar Tingz expenser till Per Andersson 2 D:r smt, el:r derföre undergå¨wederbörl: Execution.

  d: 27 September

  1. Cronoländzman:n wäll:tt Måns Löfbergh effter föregående citation, kiärade tilCifver Månsson och Per Jönsson i Cimbrisför begådt slagzmåhl samman uppå 2:dra stoora allmänne Bönedagen.

  Swaranderne wohro tillstädes och seija dhet intett wahrit stort dermed uthan dhet skiedt om afftonen då dhe kommo från Cimbrishambn, at några ord kommitt dhem emellan.

  Crono länsman:n framställte effterskrefne att wittna i samma saak, Lasse Jönsson i Cimbris framkallades först och sedan ingen exception emoth honom wahr giorde sin edhelige uthsagu, att då han kom ifrån Cimbrishambn, andre store bönedagen .engte(?) honom på wägen Cifwer Månss: och Per Jönsson, och då sågh han att Per Jönsson togh Cifwer Månss: i håret, slogh honom emoth Jordhen och släpte honom straxt men sågh intett Cifver ta emoth, eij hel:r förnam att dhe wohro druchne, widare hadhe han intett att wittna, uthan dhet skiedde eff:r sohlens needergång.

  Bengt Rasmusson i Wiarp wittnadhe edel:n att Zif:r Månsson 2:dre Stora Nönedagen effter sohlens needergångh dhå dhe under wägen kommo till hwarandra från Cimbrishambn knuffadhe el:r stötte Zifwer Månsson på Per Jönsson då Pehr togh emoth och fattadhe honom likal: i håret, och slogos lijtett samman, men wände straxt åther. Widare hadhe han intet att wittne, kunde då icke sijg hel:r förnimma att dhe wohro druckne.

  Swaranderne Cifver Månsson och Per Jönsson kunna intett tillneka dhe ju wahrit samman men eft:r dhet skiedde så seent om affftonen bedia dhe nu om nåden och iche om rätten, särdheles som dhe föregifwa dhet intett wahrit stortt med dhet uthan i nygterheet af hastigheet någre ordh uthkombne dhem emellan.

  Per Jönsson inlade sin Libell dat: Cimbria d: 26 7:br Anno 1692.

  Ingeman Persson i Cimbris wahr och instämbd att wittna i samma saak men Absent alltså plichter han 3 mk.

  Cifver Månsson förebähr att Pehr Jönsson begynt klammerijet och sedt på honom och slaget honom först.

  Wijdare seija parterne sig intett i denna saaken hafwa att producera.

  Resolution

  Alldhenstund Cifver Månsson och Per Jönsson i Cimbris sielfwe wedgådt sig effter Crono länsmannens Magni Löfbergz anklagandhe föröfwat slagzmåhl och hårruskandhe samman på hemmwägen ifrån Cimbrishambn andre stoore Bööndagen nu sistförweken hwilcket äfwenwähl medh wittnen är bewijsligt giordt, dog efft:r dhet emoth afftonen skiedt hafwa dhe om nåden och iche om rätten beedit som lijkwähl dhem så lijtet befrija kan, som dhe intet ansedt el:r kändt dhen Stoore Solenne och allmänne Bönedagen, oppå hwilcken dhe sin argheet emoth hwarandra föröfwat, alltså ährkänner Rätten skiähligt, at Cifver Månsson och Per Jönss: hwardhera för sigh anderom till by och warnagell plichta medh 10 D:r smt i anledning af uthgångne Bönedagz placater, som åthwarnar dhem till Bönedagars fijrandhe.

  1. Cronoländzman:n Löfbergh framställte för Rätten effter laga dom afförkunnadh Citation,Anders Andersson och Oluf Andersson i Stiby, anklagandhes dhem för begådtslagzmåhl samman.

  Swaranderne Anders Andersson och Oluf Andersson wohro tillstädes säija det wahr intett stortt medh dheras slagzmåhl, tilstå at dhet skiedde om een bönedagz affton, men hafwa inbördes sins emillan förentz att dhet intett skulle widhare åthalas.

  Cronolänsmannen påstår att såsom cronans och häradetz Interesse härunder verserar dhe sådantt icke böra nedtysta, beder att dhe nu lagl: instämbde wittnen må uptagas och afhöras i samma saak.

  Mårten Månsson i Stiby framkallades först och giorde sin edeliga uthsagu att klammerijet begyntes af Oluf Andersson som sade till Mårthen Tilöfson i Stiby, du har fådt min åcker som een sielm och een hundfoot, derpå några ordh dhem emillan upkommo, och Oluf Andersson togh Mårten Tilöfsson i bringan och slogh honom omkull så stötte Mårthen Tilöfsson honom igen, då dhe bådha lågo samman kom Anders Andersson och stötte Oluf Andersson på munnen med foten att blod språngh uth både genom näsa och mun, dhe som lågo skilldes åth och Oluf Andhersson sade till Anders Andersson du stötte migh som een sielm, och då sökte både Mårten Tilöfsson och Anders Andersson på Oluf Andersson och stötte honom fötterna, dereffter inkommo dhe genom låkan(?) som skiedde rätt i mörckningen och Anders Andersson hade och trä i handen widare hade han intett häruthinnan att wittna.

  Wittnett Oluf Håkonsson i Stiby påropades men Abs: plichtter 3 mk.

  Mårten Tilöfsson Ibm sammaledhes instämbdt at witna i saken men Abs alltså plichtar han 3 mk

  Lasse Bock i Stiby lijkaså at witna Abs. Och plichtar för stämbningz försittiandhe 3 mk

  Jämbwähl Rasmus Anderss: ibm pro Absen: plichtar 3 mk

  Anders Andersson seijer sigh intett wahrit i dheras klammerij, wijdare ähn dhå MårthenTilöfsson och Oluf Andersson slages samman, och Anders Andersson beeth Mårthen Tilöfsson i fingeren, skulle han skillia dhem åth och kom så imellan samman medh dhem.

  Widare säga parterne sigh intett hafwa i dhenna sak att framföra.

  Resolutio

  Såsom ländzmannen wäll:t Måns Löfbergh medh wittnen öfwertygat Anders Andersson i Stiby och Oluf Andersson Ibm een söndagz afton wahrit sammans i dröckzmåhl och slages, förmedellst några ord dhem emillan falldne wohro, sampt och emellan Mårten Tilöfsson och Oluf Andersson ibm, och hafwa dhe Instämbde strijdige parter dhet eij neka kunnat, utan föregifwa intett wahra stort med dheras slagzmåhl ähr dock bewist att Anders Andersson slaget hohl i Oluf Anderssons hufwudh medh een knippell eller wagndåcka, hwarom dhe sins emillan förente wohro, dhet tog Rätten betänkiande tagit, och pröfwat skiähligt, att Anders Andersson som kiöttsår giordt, plichtar 6 mk smt i anledningh af 10 Cap: sårM B: medh willia, dhesutan gifwa 1 D:r smt Tingz expenser, Oluf Andersson som begynt klammerijet plichtar 3 mk smt i stödh af ofwanbem:te Cap: L: ultimo, anbelangandhe dhet slagzmåhl medh helligdagz Brott emellan ofwanb:de och Mårten Tilöfsson Ibm Beroor till nästa tingh åligger alltså ländzman:n incitera och dhet lagl: uthföra.

  1. Jämbwähl framställte Crono ländzman:n Löfberghsamptl:e Grödstorpz bönderoch effter föregående Citation anklagadhe dhem för dhe af Arresten släpt een för Tyfwerij berychtat och Arresterat Bondhe Åke Jönsson af Järestadh, som sewdermehra af samma tillfälle kommen på flychten och intett sedhan ährtappat, påståendhes nu Rättens uthslagh att dhe Grödstorpz bymän må blifwa tilährkiände dherföre wederbörl:n plichta.

  Swaranderne dhe Grödstorpz Bymän comparerade, mehrendehls entskylla sig och säga dhå dhe honom i sin wårdh, hafwa dhe hafft noga achtningh uppå honom, gifwa skullen att effter omgången hade Mårten Isachsson och Anders Hansson honom hos sigh sist, hwillcka framstodo och seija sigh fördt honom till Jerestadh och lefwererat honom till fierdingzman:n Jöns Andersson och dher i stufwun släpte honom.

  Cronoländzman:n angif:r att Oluf Rytter i Grödstorp handlat 1 tunna rågh af bem:te förymbde tiuf Åke Jönsson, hwillcken råg tiufwen skall hafwa stuhlet hos Mårten Larsson i Jerestadh, men rågen tillhördt förra Befalningzmannen Zach: Stobaeus.

  Grödztorp Bymän skiuta skullen allt uppå Mårten Isachsson och Anders Hanson som hade tiufwen sist i sitt förwahr och af egit giöremåhl släpt honom uthe een annor bye seija ingen stå nehrmare till att åtherskaffa honom ähn dhe båda tillijka medh Oluf Rytter som handlat medh honom.

  Resolution

  Såsom Grödstorp bymän hwar för sighh föreburit och bewist hafft godh wårdh öf:r fången Åke Jönsson, så länge han i dheras huus och giömo warit, undantagandes Mårten Isachsson och Anders Hansson hwilcka honom ofängzlat till een annor by fördt och från sigh släpt, och Oluf Ryttar Ibm med honom handlat, alltså åligger dhem som nampngifwes upspana fången och honom till nästa ting åtherskaffa, i widrigt plichta 40 mk i anledningh af 12 Cap: tiufwa B: L:L: och dhe andra bymän:n härmedh af Rätten för widare åttahl i dhetta måhl frijährkiändhe.

  1. Drengen Jon Persson ifrån Cimbrishambneffter föregående Citation kiäradhe till drengen Swen Hansson som för tijdhen tienar Andhers Håkonsson i Gladsax för uthgutne ährerörige och försmädelige ord, bewijsandhes  sitt sakgifwande med extractum Protocolli från Cimbrishambs Rådstugu Rätt och Borgmästaren Osengij underskrifft, dat: d: 20 Julij A:o 1692, hwarest wittnen ähro afhörde-

  Swarandhen Swen Hansson wahr till wedermähle neekar fuller till saakgifwandet och seijer sig aldrigh skiällt dhenne Jon Persson hwarcken ett el:r annatt oährligit, icke heller weet med honom annatt än dhet som ährligit och gådt ähr, påstår att Jon Persson tillkiöpt sig dhe wittnen som i Cimbrishambn ähro afhörde, och gifwitt öhl för dhem både om afftonen föruth sä wähl som daghen då dhe skulle på rådstugun att wittna.

  Drengen Jon Persson påstår at Swen Hansson må dhetta sitt angifwande bewijsa el:r derföre effter lagh umgiälla, och särdheles bedes at han för skiällsorden må plichta efft:r lagh.

  Parterne föregifwa å ymse sijdor sig intett wijdare hafwa i dhenna saak att framföra utan åstunda Rättens uthslagh.

  Resolutio

  Såsom klaganden och drengen Jon Persson ifrån Cimbrishambn så här angifwit som widh Cimbrishambns Rådstufwu Rätt med wittnen bewijsligh giordt dhet drengen Swen Hansson i Gladsax öfwer honom ährerörige och försmedelige ordh uthgutitt, så har fuller swaranden budit neij för sigh, dhet han alldrigh dhe ord uthsagdt som wittnen bekiändt, ährklärandes Jon Persson för een reedeligh och oberychtatt drengh, seijandes sig intett weeta medh honom, annatt ähn det som ährligit reedeligit och godt honom wähl anständigt ähr, men wmwdan klaganden träget påstådt, att swaranden må för dhe ährerörige skiälsorden plichta, emedan han dhem af Berådde mode så offta uthkastatt, särdheles såsom han deriempte nu några till i staden Cimbrishambn, hwillcken saak ännu öpen står, som åligger drengen Swen bewijsligt giöra, alltså finner Rätten skiähligt Jon Persson för beskyllningen befrija, och att Swen Hansson i anledningh af 43 Cap: Ting M:B: L:L: för dhe uthkastade ordh som han straxt på rådstufwun iche revocerat, plichtar medh 3 mk smt, och desutan bethalar han tingz expenser till klaganden 2 D:r smt inom 14 dagars förlopp, skier dhet icke då undergår han dherföre wedrbörl: execution.

  1. Smedstorps kyrckiowärder Jöns Steensson och Nills Håkonsson i Tunbyinstämbdt Hindrich Ingwarsson och Peer Persson i Gislöf in puncto Debeti 2 D:r smt till Smedstorps kyrckia för Nöbbelöf klåckor omstöpandhe i Smidstorp kyrckios wapenhuus.

  Swaranderne Hindrich Ingwarsson och Per Persson möttes seija sigh hafwa clarerat sin Ballans till Nöbbelöfs kyrckia och samma 2 D:r intett finns dhem i kyrckiostohlen af förra kyrckio Inspectoren godt giorde, alltså hafwa dhe dhem icke haf:r  kunnat af sina egne meddel uthgifwit, medh mindre dhe hade på något ställa blefwitt förwisadhe hwarest dhe skohlat haft een reconvention bedia att dhe för samma krafnad blifwa frija, och dhe nuwarande wärder, som kyrckians meddel om händer hafwa dherest kyrckian dhem skall clarera, må dhem bethala.

  Hwillcket Rätten consenterade, att dhe kyrckiowärdar som kyrckians meddell om händer hafwa skohla dhem Bethala.

  1. Jeppe Bertellsson i WranarpCit: Oluf Swensson i Tommarp in puncto Debiti 4 D:r 6 öre smt.

  Swaranden mötte kan iche tillneeka skullden, låf:r till S:te Martin nu nästkommande att bethala bem:te dhes fordran sker det eij då undergå derför wederbörl: execution.

  1. Anders Andersson i Carlebyinstämbdt Christopher Trommare i Komsta in puncto Debiti 2 tun:r hafre.

  Swaranden Christopher Trommare påropadhes men war intett tillstädhes alltså plichtar han för dhenna gångh pro Absentia 3 mk smt.

  1. Per Månsson i Hwijtaby sochen uthi Albo häradhinstämbdt huusmannen Nills Persson i Tommerup in puncto Debiti 12 skp:r  korn medh 9 åhrs afgående willigheet.

  Swaranden Nills Persson wahr tillstädes ährbödh capitahlet dhe 12 skep:r korn bethala, och begiärte blifwa förskont förmedhellst fattigdomb för Räntan.

  Resolutio

  Rätten Resolverade skiähligt att Nills Persson måste till Per Månss: dhe fordrandhe 12 skp:r korn bethala, hällften om 14 dagars förlopp och dhen öfrige halfwe dhelen till förstkomande S:te Martini Innewarande åhr, och 2 skiepper korn till willigheet, sampt Tingz expenser 1 D:r smt I widrigt sådhant icke skier då undergå dherföre wederbörlig execution.

  1. Nämbdemannen Nills Pantzersson i Hobyinstämbdt Ola Swensson i ……p skulldfordran angåendhe 11 D:r smt, Ola Swensson mötte och weedgich wahra een swaran….postpeng:r skyldigh till Nills Pantzarsson.

  Effter ventilerandet af saken förenades parterne sin emillan sålunda, at Ola Swenss: betalar dhenna sin skulld med 10 D:r smt till Nils Pantzarss: antingen med arbete el:r peng:r uppå 2 terminer, 2 åhr nästkommande Martini först 10 mk och resten uppå de de effterkommande 3:ne åhren wid Martini dehher /: 10 mk hwart åhr:/ senst: skier sådant icke då undergår han derföre wederbörl: execution.

  1. Mårten Olufson i Tiustorp uthi Smedstorp socheninstämbdt nämbdeman:n Tilöf Mårtenss: i Röla uthi Wemmenlöf sochen, för een olaga pantningh då han fråntagit de …man Anders Bengtss: både sehlar och töm(?) och således dhes öök derigenom omkombne, påståendes att nämbdeman:n derföre må wederbörl: plichta och bethala öken, som i så måtto, förmedelst nämbdemannens förwållande der borttogh zehlar och tömmen, bortkommo.

  Swaranden Tilöf Mårtensson exciperar emoth citationen emedan den icke i laga tidh är honom afförkunnad tillstår derbredwid(?) att han tagit både zelar och böter till pant för drengen skuret bask i des gierde, och inte att öken omkommen.

  Alltså emedan swaranden proteesterat emoth Citationens afförkunnande differeras saaken medh wijdare fortfarande till nästa tingh.

  1. Nämbdeman:n Nills Pantzersson i Hobymedh citation sigh hafwa instämbdt Per Ollsson och Håkan Ollsson i Tunby att påhöra, wittne som han nu producera ährnar, angående någre stutar och uthi dheras närwaru framkallades wittnet Anders Andersson i Stiby som giorde sin edelige uthsagu att han wahrit i Hoby inne hos Anders Linningh i Hoby, och drack een pott öhl, då Nills Pantzersson war der med och Anders Swensson i Tiustorp, sade Anders Linningz hustru till Nills Pantzersson, dhesse männerna kom:t wähl till rätta medh … son för någre dagar sedan wohro här hos eder kom intett så wähl till lagz medh, dhe som till … Nils Pantzersson ett . ..sista skifftet i ….. dhet …..som tiufwar och sielmar, wiste intett hwilcka män det sagdt el:r hafwa med Nills Pantzersson om sista skrifhållandet warit interesserad, wijdare hade han intett at wittne i denna saken.

  1. Per Stenckellsson i Gislöfframstod och giorde nu 3:die reesan upbodh uppå dhes åboende skattehem:n i Gislöf som han af sina söskon sig tillhandlat, och dhes fader sahl:e Stänckell betallt gården då han sagde dhen tijden dhen tillhandlade deremoth haf:r Hindrich Ingwarsson i Gislöf genom Corneten Manhaftigh Petter Grönvall inlagt een skrift hwaruthinnan han på sin hustrus wägnar förmehnar hafwa nährmare lösningzrätt.

  Alltså blef till närmare bewijs, innehållet medh skiötettz extraderande till nästhållande ordinarie tingh.

  1. Ola Persson i Norra Qwerrestadh uti  Ingelstad häradnu 3:die reesan och tillskiötte och bödh 3/16:dels skattehem:n i Borby N:o 22 som Per Nillsson i Blestorp sig tilhandlat och begiärte att honom efft:r kiöpebrefwetz Innehåldh må skiöta meddheles uppå samma hemman emedan han derföre tillstod sig fått sitt fulkomblige nöije och fulla betalningh, hållandes honom wijdare frij och otillagt för allt effterkommande.

  1. Per Nillsson i Blestorpeffter sitt utgifna kiöpebrefz upwijsande dat: Borby d: 1 Maij A:o 1679 upböd nu första gången halfdehlen af Ola Per Mattz gård som skall wara 5/16 hemman uthi N:o 22 i Borby By, till Pehr Persson.

  1. Borgmästaren och Hospitals förståndaren wällwijse Johan Petrejus uthi Christianstadh uthi dhes hijtsände skrifwellse dat: d: 23 7:br 1692 begiärarlaga syhn och granskningh öf:r alla hospitals hem:n här i häradet, iföllje af kongl: Maij:ttz allernådigste husesyns ordningh som bewilliadhes af Rätten, att med första som skickas, skall blifwa företagen enähr dhenne inkomne richtig jordebook och tillsades effterskrefne nämbdemän att wara tillstädes widh samma inquisation nembl:n Tohr Olufsson i Borby, Swen Andersson i Tullstorp, Mårten Nillsson i Tommarp och Erich Swensson i Jerestadh.

  1. Framkalladesqwinfoclket Aster(?) Pålsdåttersom sig med lönskeläge försedr förste gången på Borby gårdh uthi Hr Ryttmästar Ridderschiöldz Tienst uthlägger till Barnefader Ryttmästarens eegen staldrängh Trulls föregif:r att han nu förleeden sommar fölgdt Trompetaren Fortmejer till Tyskland sedan intett åther kommen weet icke at nampngifwa dhes fars nampn, widare ähn bleff allenast Trulls, eij wille uppå Rättens åthskillige alfwarsamma förmaningar uthsäija någon annan barnefader, alltså tillfinner Rätten henne i anledning af strafordningen att plichta för sigh och brott fem 5 D:r smt.

  Carl Lilliengrijp

  [Häradets sigill]

  © Magnus Lindskog, 2005
  (viss redigering pågår fortfarande)