1692 sommarting Järrestad

  Anno 1692 d: 24 Maij höltz ordinarie sommar Tingh medh aalmogen af Jerestadh häradh uthi Bohrby af häradzhöfdingen wälb:ne Carl Lilliengrijp och den der uthi häradet tilförordnade nämbden i Cronans Befallningzmans wälb:de Nicolai Psilanders i Tingsökiande allmogens nährwahru

  Af nämbden

  Tohr Ollsson i Borby – Nils Clemmetsson i Glimminge

  Rasmus Jönsson i Wiarp – Tilöf Mårtensson i Röhla

  Arfwed Håkonsson i Wemmerlöf – Erich Swensson i Jerestadh

  Mårten Jönsson i Tommarp – Christopher Hansson i Sahlerup

  Knudt Nillsson i Gislöf – Anders Kåck i Tomerup Tågarp

  Swen Andersson i Tullstorp – Nills Ågesson i Stijby

  1. Uplästes kongl: Maij:ttz pardons Placat för det afwekne Brukzfolckett som inom een wis dhem förelagdh tidh sigh åter inställe dat: Stockholm d: 22 Martij Anno 1692.

  1. Jämbwähl uplästes kongl: Maij:tz ytterligare förordningh angående förbudne sijden tygs sampt andre slijka wahrurs inpracticerandhe och dheras straf, som dermed beträdes, gifwen Stockholm d: 19 April år 1692.

  1. Lijkaså publicerades kongl: Maij:tts förordningh angående stämbning wedh dombstohlarne, sampt execution och uthmätningh af dhe måhl som uti 2:ne dombstohlar ähre wundne, ändoch deremot blif:r wädiat, gifwen Stockholm d: 19 Aprilis Anno 1692.

  1. Cronans Befalningzmannen wälb:de Nicl. Psilander giorde nu 2:dra gången upbödh på dhe 6:te penningz godzen här i häradhet som effter dhe herrar commissairers förrättningh dat: d: 1 Juli A:o 1690 äro Cronan tillkiände, från sahl: wälb:ne fru Kerstina Ransous Erfwingar sahl: Baronen Gustaf Baneer.

  1. Widare lätt bem:te Cronans Befallningzman Psilander upläsa een Specification öf:r kongl: Maij:tt förfallne städzmåhler här i härader pro A:o 1691och i sanningh befantz eff:r upläsandet.

  1. Probsten och Pastoren i Raflunda ehrewördig och wällärde Hr Jonas Petri Nericiusinstämbdt Jöns Åkesson i Gislöf för fordrande oxeleija 18 skp:r korn, swaranden Jöns Åkesson war siellf intett tillstädes utan medh nämnbdeman:n Knuth Nillsson i Gislöf, framsändt för Rätten sin Libell dat: Gislöf d: 23 Maij A:o 1692 hwaruti han wedgår skulden, och lof:r till S: Michaeli att betala samma sin skulld medh wederbörl: interesse, skier sådant till dhen tiden icke då ungergår han derföre behörige execution och desutan bethala tingzexpenser 1 D:r smt.

  1. Nämbdemannen Arfwedh Håkonsson i Wemmerlöfupstodh för Rätten, sakgifwandes Jochum Pållsson Ibm, hafwa fråntagit hans åboende hem:n ett stycke Jordh och gädt dhet till Jöns Tueson medh Citation bewijste hafwa instämbdt honom att giöra bewijsligit medh hwadh fogh och skiähl han haft gå ifrån honom samma jordstycke och seija dhet böre höra under Jöns Tuessons gårdh.

  Swaranden Jochum Pållsson war närwarande, och hade inga skiähl at framtee til sin entskyllan för sakgifwandhet, tilstodh wara sandt dett han gädt jorden såendes till Jöns Tuesson men dhe sins emillan sielfwa inbördes skulle om jorden bettas.

  Resolutio

  Aldhenstundh dermed lagl: icke wordet procederat, så wijda än är kunnat bewijsligitt giordt, att Jochum Påhlsson gädt jorden ifrån Arfwedh Håkonsson, alltså pröfwar Rätten skiähligt att Arfwedh Håkonsson blifwer sin bortmistande Jordh åther mächtigh och den häreff:r som härtill och af gammal tijdh cultiverar och sigh nyttigh giör, och säden inhöstar, hwillcket der dhet annorlunda kan frambdheles bewisligit giöras att samma jordstycke icke hörer under Arfwedh Håkonss: gård, då sådant widh Jordelningz Commissionen att angifwa, hwarest dhet på bästa sättet kan blifwa comedierat.

  1. Per Tryggesson förtijden boendes i Tommerupnu 3:die gången lag och opbiuder dhet huus och kåhlhagerum i Gislöf som han försåldt hällften till Ryttaren Per Hök, och den öfriga hälften till Rusthållaren Pehr Persson och Fadder Persson i Gislöf, och tillstod fåt sit fulla nöije och fullkombl: betalningh derföre af dhem.

  1. Bonden Per Tryggesson i Tommerupeffter föregående Citation kiähradhe till Crono ländzman:n wäll:tt Måns Löfbergh i Jerestadh för han wåldsambl:n och utan föregående laga dom till sin particuler fordrans afbetalningh skal hafwa fråntagit honom een märr, honom uthe påstående wårdagar och 3 weckors tijdh till .og…, och den på sine extra Ordinarie rentor Bruckt.

  Swaranden och ländzmannen Löfbergh war fuller tillstädes och exciperar emoth Citationen emedan dhen honom intett uthi lagl: tijdh är förkunnatt, alltså beror dherwedh till nästa tingh och lagl:t inciterande.

  Effter dhetta blefwo parterne föreente, emedan Cronolänsman:n tagitt mähren för resterande Cronans skatter, sålunda att Per Tryggesson bethalar dhe 3 mk smt som han allenast resterar med, och länsmannen Löfbergh lefwererar honom sin märr tilbaka oskadd.

  d: 25 Maij

  1. Pastoren ehrewördig och wällärde Hr Andreas Berglin i Cimbrishambneff:r föregående citation kiärade till Bonden Lars Persson i Jerestad angående någon pantz åthertagande som war een koo och insatt hos dhes Broder Måns Persson ibm, utan sin skulldz afbetalningh, 5 D:r 20 öre smt.

  Swaranden war till wedermähle tilstår hafwa återtagit panten och sin koo säijandes sigh intett äga med at betala, och att skulden härflyter af lijkstohl för dhes sahl: hustru, hafwandes sedermera försåldt samma koo till drengen Nills Andersson i Karleby, drengen framkom och tillstodh kiöpt koon för 7 D:r smt af Lars Persson, men wiste intet at dhen war pantsatt.

  Hr Pastoren framwijste Lars Perssons revers och tillståndz zedell om pantens ährhållandhe, nähr han den fordrar dat: Cimbrishambn d: 17 februarij A:o 1691.

  Jämwähl incinuerade Hr Anders Berglin sin Rächningh uppå dhes hafwande fordran dat: Borby d: 25 Maij A:o 1692.

  Swaranden Lars Persson förmenar sigh intett kunna gifwa dhe 6 D:r smt som Hr Pastoren fordrar i lijkstohl efft:r hans hustru och för dhes begrafning emedan han så få koor ägde.

  Deremoth Hr Pastoren påstår emedan bonden godwilligt uthlåfwat dhe 6 D:r smt och hade annan boskap både oxar och andra creatur att han och bör rentan Bethala.

  Hr Pastoren inlade och ländzman:n Måns Löfberg tillijka medh 2:ne mäns giorde förbudh uppå Pastorens anmodan, hos Måns Persson i Jerstad om dhen pantsatte koons uthlefwererande dat: Jerestadh d: 22 Martij 1692.

  Jep Swensson i Jerstadh wittnade medh Hr Pastoren att han hördt det Lars Perss: lofwatt förnöija och tilfredz ställa Hr Pastoren effter dhes egit nöije, och Hr Pastorens Begiäran war då, som hon nu ähr 6 D:r smt.

  Bonden Begiärer med lijkstohlens afbetallningh få niuta kongl: Maij:tz allernådigste förordningh dat: A:o 1681 tillgodo.

  Parterna tillfrågades om dhe widare hafwa häruthinnan att producera. Hwartill dhe swaradhe neij, uthan åstunda Rättens uthslagh.

  Resolutio

  Dhet Bewijsar Pastoren wördigh och wällärde Hr Anders Berglin i Cimbrishambn med een till Rätten ingifwen Rächningh att Bonden Lars Persson i Jerestadh tijdh effter annan, honom skyldig blefwen een summa peng:r 12 dahl:r 8 öre smt, för lijkstohl efter dhes sahl: hustru, försträch sill(?), Tijonde, sampt länta peng:r, hwaruppå Pastoren giör een upskrifft hafwa på ofwan:dre summa Bekommit 6 D:r 20 öre smt, i Betallningh, Bonden Lars Persson häremoth satt sin siählesöriare een koo i pantt, dhen han uthan Pastoris Consens sig Bemächtigat, och till een annan Bårtsälgdt, sedan kyrckioherden dhen till sig annamma låtitt, Bonden häremot förmehnar /: emedan han ähr fattigh :/ icke komma till att gifwa sin siählesöriare 6 D:r smt i lijkstohl, effter dhes afledne hustru, emedan han iche hade meer ähn dhen eena koon han pantsatt till kyrckioheerden. Men pastor Bewijsar deremoth Bonden hafft stuttar, och förmehnar dhen lijkstohl Bonden honom lofft och med föreent waret, må åthniutha, dhett Rätten i Betänckiande tagitt och pröfwatt skiähligt, att Bonden Bethalar Resten som ähr 5 D:r 20 öre smt till sin siälesöriare, och dhet medh och uthe, dhen pantsatte kon hwarest hon finnes, desuthan Bethalar Tingz expenser 1 D:r smt eller undergå laga execution.

  1. Pastorenehrewördigh och wällärde Hr Hans Jostson BerntzCit:t Ryttaren Lars Sparf, Mårten Skreddare, Mårten Ollsson, Biörn Swenss:n, Nills Gylle, Trued Faddersson, Erland Ollsson och unge Nills Håkonsson alle i Borby boendes för resterande 1691 åhrs och förrige åhrens tijonde som föregifwes dhe medh godo icke skal willia Betala.

  Hr Pastoren insinuerade sin Specification uppå dhen rest han af dhem har att fordra dat: d: 25 Maij A:o 1692 och Begiärte att han i anleedningh af H:s kongl: Maij:ttz allernådigste A:o 1686 uthgångna Resolution må niuta sin Rättigheet efft:r gammall pläghsedh som hans förmän af dhem bekommitt.

  Swaranderne comparerade och säija sigh hafwa betalt efft:r nya Tijonde längden till Hr Pastoren och förmoda, at niuta kongl: Maij:ttz förordningh och påbudh A:o 1681 uthgånget till godo, och att Hr Pastoren bör låta sig benöija medh så mycken tijonde som kongl: Maij:tt och Cronan sampt kyrckian åhrl:n bekommer.

  Hr Pastoren seijer sigh wara Berättigat efft:r hans kongl: Maij:tts seenare och 1686 åhrs uthgångne förklaringh och allernådigste Resolution uppå prästerskapetz här i Schåne ingifne Beswär, till så mycken tijonde som dhe effter gammall plägsed uthgifwet borde till honom och hans förmän påståendes nu tingzrättens sluuthh dereffter och wederbörl: härpå  caulerader Tingz Expenser.

  Widare säija parterne sig intett hafwa i denna saak att producera, uthan åstunda å ymse sijdor häruthinnan rättens uthslagh.

  Resolutio

  Effter ingifwen klagan af Pastoren wördige och wällärde Hr Hans Jostson i Borby och derefft:r meddelt Citation på dels af dhes sognemän Ibm; nembl:n Ryttaren Lars Sparf, Mårten Skreddare, Mårten Ollsson, Biörn Swenss:n, Nills Gylle, Trued Faddersson, Erlandh Olufsson och unge Nills Håkonsson för dhe sin siälesöriare och kyrckioherde några åhr förlupne, honom ifrånhållet dhes Rättigheet och tijonde, hwarom dhe nu i Action kombne, hwilcken saak TingzRätten för sigh tagitt och Examinerat och funnitt således att Pastor påstå åthniutha dhes tijonde Rättigheet medh mere som hans förmän bekommitt, i anledningh af dhes kaldzbrefz Innehålldh sampt sedermehra H:s jkongl: Maij:tz allernådigste derå gifwen Resolution, till dhett Ehrewördige och hederlige Clereciet i Skåne Dat: Stockholm d: 1 October 1686, dheremot swaranderne sig alldeles wägra och intett willia gifwa meer tijonde till des siälesöriare ähn H:s kongl. Maij:tt och kyrkian Bekomma, och dhet effter dhen senaste Tijonde sättningen, hwillcken saak dhenne gång här wedh häradzRätten medh finalt sluuth eij afhiellpas kunde, uthan dhen effter ofwan högbem:te allernådigste Resolution 2:dra puntz Innehålldh aller ödmiukst Remitterar till Hr höghgrefl: Excell:z Hr kongl: Rådhett, Hr fältmarskallcken och General Gouverneuren dhen höghwäl:ne grefwens och herres Hr Rutger von Ascheberg, och högwördige Hr Biskopens högwijsa omdöme, hwarest Parterne sig underdånigst hafwa att angifwa och Resolution afwachta.

  1. Saken som seenaste tingh incamminerades emillanHr Pastoren ehrew: och wällärde Hr Niels Coron i Cimbrisklagande och Rusthållaren Johan Ström i Wiarp swarande, angående 1690 och 1691 åhrens resterande hellgonskiull af 2:ne Bruuk, tillsammans twå tun:r korn företogs nu till wijdare exeminerande.

  Hr Pastoren begiärte Rättens ythslag effter dhe hans på senaste ting insinuerade skiähl och bewijs, till sin fordrans bestyrckiande, wijdare sig åberopandes 1686 åhrs utgifna Resolution och förklaringh af H:s kongl: Maij:ttz allernådigst uthgifwen, öf:r Prästerskapetz ingifna beswär emedan han icke widare har att producera.

  Rusthållaren Johan Ström deremoth Insinueradhe sin Libell dat: d: 25 Maij A:o 1692 i Borby.

  Efft:r samma Libels upläsande som widh slutet syns mycket obskur och fördrächtigh, tillfrågadhes Rusthållaren Ström, hwem han menthe dermedh, som skulle weeta herrans wägh och konungens order, och iche låter dhem hafwa sin framgångh, han skulle eff:r dhes innehålldh wara wärdh dhett och dhett, dertill Rusthållaren Ström swarade sigh ingen annan dermedh menet, ähn Contraparten Hr Niels Coron och sigh siellf, om dhe slijkt iche effterlefde, wohro dhe sådantt straf wärdha.

  Parterne Begiära å båda sijdor Rättens uthslagh i saken och seija sigh intett wijdare hafwa häruthinnan att producera.

  Resolutio

  Dett haf:r kyrckioheerden wyrdigh och wällärde Hr Nicolaus Coron i Cimbris lagl: giordt ansökningh till sin åhörare nembl: Qwartermästaren Manhafftigh Johan Ström i Wiarp, för resterandhe hellgenskyll för 2:ne nästförflutne åhren 2 tun:r korn, och Bondhen Per Nillson Ibm för ett af förlupne åhren 3 skp:r korn hwillcken hällgenskyll nu twistas om, och swaranderne sigh aldheles wägra till kiöranden uthgifwa, och förmehna dherföre Befrijas, emedan dhe till kiäranden gifwa dhes tijondhe i ….. eller strået; deremoth påstår kiäranden willia hafwa som hans förmän åthniutitt, eff:r dhes kaldzbrefz innehålldh, och deråh hans kongl: maij:tts allernådigst ågångne Resolution, haf:r alltså Rätten denne saak emellan dhe twistige parter eff:r åthbudh eij förehna kunnatt. Alltså i stödh af H:s kongl. Maij:tz allernådigste uthgifne Resolution  2:dra punct Dat: Stockholm d: 1 Octobris 1686 Remiteras aller ödmiukest parterne till hans höghgrefl: Excell:z Hr Kongl: Rådhet Hr fäldtmarskalcken och General Gouverneuren dhen högwälb:ne grefwe och herres Hr Rutger von Aschebergz och högwördige Hr Biskoppens nådige och högrättwijsa ompröfwande, hwarest parterne sigh underdånigst hafwa att angifwa och Resolution afwachta.

  1. Nämbdeman:n Tilof Mårtensson i Rölainstämbdt Nills Swenss: i Wemmerlöf ytterligare för sin hos honom hafwandhe fordran som senaste tingh anhängigh giordes och wardt, då slutatdt, ty remitteras samma dom till wederbörl: execution.

  1. Hr Qwartermästaren Manhafftig Jean Törnercit: Per Jönsson i Wirestadh angående skuldfordran 17 D:r smt till sahl: Anders Andersson i Carleby Sterbbo, hwilcka peng:r han tillijka medh erfwingarne seija att dhen sahl: mannen på sitt yttersta skohlat bekiändt honom skyldigh wahra, påståendes i ty dhe att han må blifwa imponerat dhem att bethala.

  Swaranden war tillstädes och sade sig inga peng:r wara skyldigh till sterbbot, icke hel:r ägdt dhen sahl: mannen widare än 6 D:r 24 öre smt för een häst, dhem han medh een koo betallt, dhett erfwingarna ful:r medh honom tillstodo att dhe peng:r ähro betalte, men förmehna att han efft:r sahl: mannens yttersta giorda bekiännellse skall desutan wahra dhe nu fordrade 11 D:r smt skylldigh.

  Tilfrågades Hr Qwartermästaren om han elliest några skiähl har fordrans richtigheet medh att bewijsa? Hwartill han swaradhe inga widare ähn erfwingarna i sterbboet som hörde dhen sahl: mannens bekiännellse på sitt yttersta.

  Swaranden neekar ytterligare till fordran och seijer sigh aldheles intett widare ähn han bekiändt som bemält står wahrit skyldigh till dhen sahl: mannen, ty beder att klaganderne må bewijsa sin fordran och icke wittna emedan dhe äro partiske och erfwingar i sterboet.

  Resolutio

  Rätten pröfwar skiähligt att klaganden måste denna fordran och dhes richtigheet nährmare bewijsa, så frampt han förmehnar dher något medh skiähl kunna ährhålla.

  1. Cronans Befallningzman wälb:de Nicolaus Psilander instämbdtMåns Håkonsson i Grödstorpför kyrckio försummellse och förargeligit lefwerne uthi sitt huus.

  Swaranden wahr tillstädes seijer sigh intett länge wahrit ifrån Grödhstorp, och sedan hemkom derifrån haf:r han uppehållit sig 9 weckors tijdh i staden Cimbrishambn och under warande tijdh gådt der i staden uthi gårdz huus och stådt iblandt fiskarne uti wapenhuuset.

  Pastoren Hr Mathias Sture i Gladsax angaf äfwenwähl at förbem:te klagomåhl uppå Måns Håkonsson ähr sanfärdigt, att han oachtadt åthskillige förmaningar, och försummat gårdz huus och kyrcken och dherhos Brukatt förargeligit lefwerne hemma i sitt huus, medh sin hustru, både sönderslagit spånråck, och uthi fyllerij och druckenskap gådt medh bössa, då han heemkommett, wejlat ihielskutett både sin hustru och Barn som lågo i sängen.

  Måns Håkonsson tillstår blefwit förmant af Hr Pastoren till gudz huus och kyrckians bijwijstande, seijer derhos intett förargeligit lefwerne wahrit emillan honom och hans hustru, mindre i hans huus, utan om något ordh i hastigheet dhem emillan upwuxet, så beder han dhett intett till någon förargelse må uthtydas, lof:r härefter ath bättra sigh.

  Måns Håkons hustru inkallades, seijer sigh intett hafwa att klaga uppå sin mann, fast han tedt sigh något oroligh hemma i huuset, under tijden dhet hon för bättringh hos Hr Pastoren tillkiänna gifwett, men ähr sådhant sedermehra dhem emillan förlijkt och mannen Måns Håkonsson lofwar bättringh, att intett wijdare skohla ställa sigh så som härtills af ungdombs förseelse ähr händt.

  Angif:r och att såsom han förnam dhet wahr bragt för siälesöriaren att mannen wille skiuta henne ihiähl med bössa kunde hon icke tillneeka att han iu rådt och skrämbdt henne dhermedh, fast han ingen skade giordt henne, beder ytterligare för mannen att medh honom mdhenna gången må öfwersees och hans förgrijpligheet tilgifwas, emedan han låfwatt Bättringh och intet twill widare komma så mehr igen.

  Cronans Befallningzman:n Begiärar att Måns Håkonsson mä för ofwanstående sakgifwande wederbörl: plichta och dhes uthan exemplariter blifwa afstraffat för han lämbnadt ett afwels Cronohem:n i Grödstorp på ödesmåhl och bortpracticerat sin egendomb.

  Måns Håkonsson seijer sig intett kunna plichta för hem:tz på ödelämbnande, emedan han nöth dher ingen frijheet, hwarcken i Rothe peng:r el:r skatter uthan uptogh hem:tt som uthi 50 åhrs tijdh för honom afhyst leegat, och tillsatte dher sine medler, till des han omsijder waridt uthblottadh, då han måste dhet såledhes lembna som han dhet antagit, emdan det före honom och några åhr alldheles ödeleegat.

  Resolutio

  Dher ehrfares af Crono Befallningzman:n wälb:de Nicolaus Psilanders sakgifwandhe på Bonden Måns Håkonsson i Grödstorp, att han försummatt och intett wahrit i des rätta sochnkyrckia een runn tijdh och dhesuthan fördt ett förargeligitt lefwerne i sitt hus, emot dhes hustru, dhet Pastor loci Hr Matz i Gladsax och angifwitt, som och säger sigh åthskillige gånger honom dhet förehållet och till omwändellse förmantt, men syntz liten frucht och bättringh hos honom till annatt lefwerne, Bonden Måns Håkonsson som instämbdt wahr tillstädhes, kunne intett neeka utan han försummatt sin egen sochnekyrckia, som förorsakat dhen fattigdomb och Ruin han i träffatt, och således sitt afhyste hemman quittera måst och sin födha på annatt ställe genom arbete i Simbrishambn sökt, hwarest han prädijkzdagarna kyrckian sökt som Bewijsas kan; anbelangandhe förargeligt lefwerne i sitt hus emot dhes hustru, föregifwer swaranden waret nödsakat till, dock sin hustru till lijf eller lem ingen werckeligh skade tilfogat, hwarom han medh sin hustru föreent och hustrun waret för Rätten och för sin man inständigt Intercederat, om skonzmåhl för straff, emedan han bättringh lofwat icke destomindre haf:r Rätten pröfwat skiähligt att dhenne Måns Håkonsson för dhenna sin begångna fehlachtigheet, och wårdslösa till Datum förda lefwerne, androm till warnagell plichtar eft:r h:s kongl: Maij:ttz allernådigste uthgångne förnyadhe stadga om eder och sabbatz brott 2:dra punctz innehålldh emedhan een dahl:r smt orckar han eij Botum, då sittia i ståcken efft:r ofwan:de punctz förmågo.

  1. Härjempte BekiännerMåns Håkonsson i Grödstorpatt Borgaren Anders Jacobss: i Cimbrishambn kommett med sin drengh Per Axellsson och begiärdt att han wille låta honom få 4 hans endaste öök, som han till gårdens cultivation ägde då han sigh excucerade sådant icke kunna skie.

  Derpå Borgaren sade han wille straxt taga dhem derifrån och befallte så sin tiänare taga dhe twå ökeen och dhe andre twå förde Måns Håkonsson siellf uppå borgarens Befalningh till Cimbrishambn, och sade derhos när han får dhem innom sin port, skall ingen nype dem dädan, och skiedde sådant d: 20 Februarij sistleden ungefähr effter Måns Håkonssons bekiänellse.

  Hr qwartermästaren manhafftig Jean Törner praesenterade, och påstod att emedan borgaren således warit orsaken till hem:tz ödesmåhl, i dy han borttagit öken från Bonnden, hwaraf bondens Måns Håkonssons armod och afwijkande från hem:tt förwållat, att och Borgaren må swara för ödesmåhlet, reserverardes sigh sin regres till alle hem:tz Räntor och all olägenheetz förwållandhe hos Borgaren Anders Jacobsson som så olagl: borttagit öken från Bonden.

  Såsom Borgarens Anders Jacobssobs Forum intet är här, eij heller lagl: inkallat, alltså remitterar häradzRätten denna saak till sitt ordentel: Forum der lagl: att åthalas och sluut afbijda.

  1. Cronans Befallningzman wäll:de Nicolaus Psilander läth med häradzprophossen framställa för RättenIfwar Rasmussonsom inskrefwen på een Militie gård i Tomerup under Rusthålld, uppfödd i ett Torp Tönnesborgh i Giötalöf sochne under Lyngby Pastorat uti Torna häradh, men Barnfödd wedh Swaneholm sättesgård, sakgifwandes honom för beröchtadt tyfwerij som han eij skall hafwa plichtatt före, hwaruppå Hr Befallningzman:n insinuerade een Attest af Pastoren Hr Fredrich Jonson i Willie medhflere Willie Bymän uthgifwen, dat. Wllie d: 18 April 1692.

  Widare Insinuerade Cronans Befallningzman wälb:de Nicolaus Psilander Crono Befallningzman:n wällb:de Jacob Enerotz Bref dat: Öster Twet, om denne tiufwens renome dat: d: 8 Maij 1692.

  Jembwähl inlade Cronans Befallningzman wälb:de Nicolaus Psilander Pastorens Beringgz Attest i Grynby dat: d: 14 April A:o 1692.

  Lars Erichsson i Tommarp framkom och klag:de at han kiöpt een märr af dhenne Ifwar Erichssons drengh Nills Hindrichsson som nu är förrymbdh och dhenne Ifwar gådt hos drengen i borgen för betallningen för hällfften af dhe för mähren uthlofwade 7½ D:r smt, säijandes att Rusthållaren Nills Larsson i Grunby kommitt till honom med angifwandhe den wahr honom frånstuhlen, och tog henne till sigh tilbaka utan betallningh. Påståendes nu Lars Erichsson betalningen af tiufwen Ifwar Rasmusson som war i Cameratskap med sin drengh Nills Hindrichsson, widare klagar drengen att Ifwar Rasmusson utan gifwen orsak /:då prophossen skulle grijpa honom :/ slogh honom med ett mangellträd at han deraf fölt neder och dånade.

  Cronans Befalningzman wälb:de Psilander angif:r och att Hr Qwartermästaren Swen Bondesson och en gångh låtitt grijpa och fasttaga dhenna Ifwar Rasmusson då han tillijka med sin tiufwe cammerat om natte tijdh straxt efft:r nyåhrstijden och först in Januario nu nsidstleeden woro komne till Kabutza ridandes uppå dhe 2:ne på nästerleeden i Grunby stullne öken uthi rägnwädher, skickade Hr qwartermästaren budh till Cronans Befallningzman derom medh bref och förständigade honom sådant men förmedellst samma Ifwer Rasmusson uthi Januarij månadt wahr på ett cronohem:n i Tomerup in skrefwen ty förmeente han dermedh wahr ingen fahra, uthan dimitteraden och lät honom passera dhen gången, till dhes han närmare försporde hans förseelse och tyfwerij nähr Rusthållaren hämptade sin mähr tilbaka, dereffter wardt han grijpen och fasttagen.

  Pastoren ehrew: och wällärde Hr Mathias Sture i Gladsax angif:r och att denne tiufwen Ifwer Rasmusson om juhlenattens sistförweeken stuhlitt ifrån Hans Skräddare een råck som hörde Nills Broddesson till, och ett Räfskin ifrån Hans Skräddare, men som dhet straxt blef uppenbart kastade han dhet gienast ifrån sig.

  Tiufwen Ifwer Rasmusson angif:r att han fått een brun söllia, och 2:ne husar af Anders Håkonsson i Harie, och gifwit 2 D:r för söllian som är i 3:die åhr och 16 D:r bör 2:ne stutar, som än ähro i behålldh och står på Ingellstadh pantsatte dhen eena stuten hos fru Maiorsckan Elisabet Stake för een hallf tunna öhl för 4 D:r 23 öre och dhen andra hos Per Matzsson i Ingelstad för 3 D:r men föllien har han sålldt till drengen Nills i Swinebergia, een gulbrun häst sålldt till Per Kråkz i Swinebergia för 5 D:r och kiöpt och k…. af een Giöinge Måns för 3 D:r som boor2 mihlar på andra sidhan Christianstadh, förmenar gården der han bodde kallas Knislinge, derpå seijer sigh förährt een swartbleset mähr till Corporalen Samuel Manfelt i Jerestadh, hwiicken straxt derefter blefwen dödh och Ifwer angif:t hafwa dhen erfft effter sine förälldrar, sammaleedes föregif:r tiufwen Ifwer att han efft:r sin fader erfft een brun blesigh märr och dhen försålldt till Per Skomakare och fådt een söllia och 3 mk pengr igien, söllian fich Oluf Ollsson sedhan af honom för 7 D:r smt.

  Deremoth Ryttaren Harald Kiempe i Gislöf framstodh och gaf tillkiänna att Ifwer för honom sagdt dhet han fått den storra nährbem:de brunblesate mehren i Harie och icke till erfz som han nu för tingzrätten bekiändt.

  Cronans Befallningzman:n föregif:r och att tiufwen Ifwer Rasmusson efft:r Anders Mårtensson och Måns Mårtensson i Tiustorp åthspöriande till honom haf:r d: 30 Aprilis sistleden refererat för Hr befalningzman:n att han förwelat sitt giftermåhl åhret tillförne då han redan wardt gift med Didrichs stifzdotter i Norra Willie som är ute hos sine förälldrar men lijkwist tilbudit sig frija, och dhe tillspordt honom om han wahrit el:r är gift, han då ständigt swarat neij.

  Begiärandes alltså som och påståendes Cronans befallningz:n effter föreståendhe insinuerade skiähl och Attester om dhenne tiufwen Ifwer Rasmussons förseelse och begångne tiufnad, sampt att han på några åhr och dagar intet warit till herrans nattwardh, uthan befunnen med osanningh och förnekat sitt gifftermåhl, att han ehnu till sanningens bekiännelse må af prophossen twingas emedan han utan tortur intett lährer med sanningen uthbrista såsom och af samma Attester befinnes honom hafwa ombytt sitt nampn.

  Rätten både tillfrågade dhen berögtade tiufwen Ifwer Rasmusson om han skylldigh härtill, och förmante honom alfwarl:n åthskillige gånger uthsäija sanningen, men kunde ingen annan bekännelse få af honom ähn som giorder ähr, uthan han uhrsächtade sig och bad neij för sigh, gångh efft:r annan nähr rätten tillhöll honom dhe på honom angifne klagomåhlen om tyfwerijet, och hål:r det allt för osanning som både af präster och andra trowärdige männ i dhe angifne Attester är skrefwit om honom

  d: 26 Maij.

  Framhades ytterligare fången och den berychtade Ifwer Rasmusson til examen tillfrågades honom af Rätten och dhet ähr sant som om honom i Attesterne står förmält, dertill han swarade sigh hwarcken kunna seija Jaa el:r neij dertill tillfrågades och om det twar sandt att han tillijka med sin dren blefne grepne uthi Kabutza medh tyfne kåsterna och förbem:te twenne mährer, dertill han swarade Jaa, att dhet war sandt, men drengen som Rymbder ähr, han hadhe stulit dhem, och såldhe dhem med men wille intett uthan twångh el:r pintzell wedgå, hwar han tagit dem mindre seija om han stuhlit medh sin drengh.

  Cronans Befallningzman wälb:de Nicolaus Psilander påstår inständigt emedan denne Beröchtade tiufwen Ifwer Rasmusson så angrepeen medh kåsterne och egerman:n från Grunby som mehren wahr frånstuhlen åthertagit sin mähr från Lars Erichss: i Tommerup som dhen samma af drengen kiöpt här i häradet och effter Rättens till honom giorde alfwarsamma förmaningar icke will till sanningens bekiännellse, förähn han blef:n medh jernen af Prophossen pijnt, att han och må af prophossen  till sanningens uthbristande plågas.

  Dereffter bekiände Ifwer Rasmusson att hans drengh Nils Hindrichsson som war med honom i cammeratskap hadhe stuhlit öken i Grunby och säijer sig gifwet drengen 6 D:r för det ena öket. Och redo sedhan samman.men neekar att han intet war med drengen dhå han stahl öken.

  Widare bekiännelse kunde Rätten denne gångenomöijel: bringa af honom, förmedellst han så mothsträfwig till att uthsäija sanningen.

  Resolutio

  Ehuruwähl häradzrätten tänckt gienom åthskillige förmahningar medh godo kunna fången och tyfwen Ifwer Rasmusson till någon bekiännelse effter åthskillige förnähme och reedelige mäns Attester, som honom föreläsne, som dhes begångna tiufweij på åthskillige sätt och ställen föruthan dhet han här i Jurisdictionen wahrit för Tyfwerij antastatt och med list och osanningh derifrån kommen, kunne alltså dhet intett giöra tillfyllest, uthan han inständigt påstådt att dhe Attester som på honom gifne skal hwarcken dhe som dhem uthgifwitt eller någon annan honom dhet öfwerbewijsa, ehuruwähl han haf:r och fördt med sigh dhet elacke loford att han ifrån ungdomen wahrit som och än ähr, een argh tiuf, lijka som hans fader för honom nähr han lefde wahrit, kunde alltså Rätten intett sluuta i dhenne saak annatt ähn han fängzlig föres till dhe ställen hwarest han de beskylte och störste tyfwerijen begånget och derefft:r Attesterna widare lagl: Examineras och afdömmas, och då plichta så för dhe twenne öök han greepen uti Kabusa, som för dhett han sitt nampn ombytt, lijka måtto för dhet han sitt giftermåhl förneekat, som och för dhet han någre åhr intett wahret wedh herrans höghwördige nattward, effter hosgående ransakningz Innehåld.

  1. Uppå HrPastorens Ehrew: och wällärde Hr Anders Berglins i Cimbrishambnangifwande här widh tingstället igår, lät Cronans Befallningzman wälbetrodde Nicolaus Psilander framställa för Rätten Lars Persson i Järesta nu mehra Wranarp een enkeman och Nills Möllers laggifta hustru Elina i Jerestadh, hwilcka i sochnen skohla wara berychtadhe för hordom samman, både då hans hustru lefde som och sedan.

  Nämbdemannen Erich Swensson i Jerstadh äfwenwähl angifwer sakgifwandet ähr gångbart bland allmogen i sochnen, att dhe 2:ne anklagade skohlat hafft sammanlagh samman både då hans hustru lefde och sedan, och att hans sahl: hustru då hon lefdhe klagadhe dhet samma.

  Länsman:n wäll:t Måns Löfbergh som bor der i sochnen tillfrågadhes af Rätten, om han hördt häraf? Dertill han swarade, Jaa, sedhan han kom dijth till byen har han hördt af dhet rychtet, som blandh hehla allmogen uti sochnen ähr uppenbart, och om ransakat blefwer wähl wijdare.

  Lars Persson tillfrågades om hustrun Elina tillförne någon gång medh hordom eller lönskaläge sigh försedt.

  Dhertill han swarade att Borgaren och handelsmannen Peder Mörck i Cimbrishambn för 15 åhr sedan ungefähr, hafft med henne att beställa, hwareffter hon födt barn, för ähn hon blef sammanwijgd medh Nills Möllare.

  Tillfrågadhes Lars Persson om han sielf intett hafft med henne at beställa? Dertill han swarade: dhet skall alldrigh ingen kunna honom sådantt öfwerbewijsa, att han medh henne någonsin hafft att beställa.

  Widare om han Lars Persson hördt dhet röchtet som om honom är gångbart? Dertill han siällf swarade sigh fuller hafwa hördt sådant omthalas och att Bymännen under tijden fixerat och med gieckerij brydt honom dherföre, men han allt meent dhet hade inett upå sig, enähr ingen klagade.

  Prophossen Anders som i går war skickad effter Möllarens hustru Elina och henne för Rätten framställe, framstodh och bekiände att Måns Perss: i Jerstadh som i går af Pastore Loci dersammastädes wahr instämbdh och lijkwähl emoth Rättens förbudh week ifrån Rätten och reed honom föruth, der åthwarnade Möllarens hustru att hon intett skulle föllia medh Prophossen till tinget, hwaraf prophossen och hade stort förtreeth till att få henne fast, allt förmedellst Lars Perssons broders Måns Perssons henne förutgifne kunskap, då han kom till hennes man Möllaren dhersammastädes, sade Möllaren till henne at hon inthett skulle komma till tinget denne gången och miste rygghudhen, äfwenwähl åthwarnade Bymän:n honom att han hadhe intett godt af dhett han sökte längre effter henne der i byen emedan hon då allerredan sigh så understuckit, af dhen kundskap hon af Måns Persson fått så hon intett står till att ährtappa, men om sijder på åtherreesan träffadhe han henne under wägen, då hon wille sielf gå hijt, och wedh dhes ankommande igår effter hijt till Byen skulle Lars Persson sagdt till Prophossen, Jagh beer du wille förmana henne intet komma för Rätten, på dhett dhe intett må låcka ordet uthur munnen på henne.Deruppå framkallades Elina, Möllarens hustru i Jerstadh och tillfrägadhes om hon hafft olofl: beblandellse med Lars Persson i Jerstadh? Derpå hon swarade: Neij, uthan sade gud bättre kan som kommer för folcka munner och för ordet seijer sig wara oskyldigh til saakgifwandhet och dhet gångbara Rychtett, wedgår så wähl nu för Rätten som i går aff:s att hon blefwet med ett oähta barn för ähn hon wardt wigd med sin mann för ungefähr 15 åhr sedan i sista ofridztijdh, då hon tiente i Cimbrishambn och war i tiänst hos Mette  Christen Ollssons och seijer att een dansk Ryttare wid nampn Nills Jönsson wahr fader till samme hennes oächta barn, och att hon föruth tientt hos Petter Mörckz dersammestädes i 5 à 6 åhr, und:r den tijden hans förra sahl: hustru lefde.

  Tillfrågades hustrun Elena widare huru längen sedan det Röchtett som på henne och Lars Perss: är röchtbart blefwitt dhertill hon swarade, det är upkommett för några åhr sedan.

  Nämbdeman:n Erich Swensson wet at berätta, som och sade, att Röchtett och at uthsprijdt 3 åhrs tijhd, och allenast 2 åhr sedan Lars Perssons sahl: hustru blef dödh.

  Tillfrågades henne om hon wet någre som kunna medh henne swäria att hon frij för beskyllningen dertill hon swarade sig ingen weeta som will swäria medh henne.

  Tillfrågades och huru gammallt hennes sista barn är? Dertill hon swaradhe 3 åhr gammallt.

  Sententia Interlocutoria

  Effter ventilerandet af denna saak angående dhet uppenbara röchtet som Pastoren Hr Anders Berglin i Simbrishambn afgifwit Lars Peersson bedrefwet hoor med Nils Möllares hustru i Jerstad Elin Jöransdotter ben:dt så haf:r Rätten Examinerat så Lars Persson som hustrun han Beskylles före hwar för sigh, men Lars Persson budit neij för sigh, att ingen honom dhet öfwertyga skall deremoth sadhe ländzman:n som nyligen kommen der i sochnen att han hördt samma tahl och röchte, nembdeman:n Erich Swensson som boor der i sochnen seijer och at Lars Perssons hustru dhet för honom lefwandes lifwe beklagat och sagdt, dhärhos tillstår och Lars Persson sielf att han allerstädz der i Byen nähr han wahrit i lagh el:r samqwäm, blefwen derföre fixerat, och hehla dhen sochnen effter Pastoris, ländzmannens och nämbdemannens uthsagu, ähr kunbart om samma tahl och röchte dhem emillan, hafwer alltså Rätten pröfwat skiäligt diferer dhenna saak till nästa ting och närmare bewijs.

  1. Erich Larsson och Måns Larsson i Karleby så å egna som på samptl: Bymännens wägnar dersaaestädes Cit:t Effterskrefne Gladsax Bymän nembl: Nills Persson, Jöns Nillsson, Bengt Trullsson, Per Skreddare, Jöns Lasson, Ola Tusson, Nills Andersson, Mattis Persson, Johan Månsson och Mårten Andersson angående sine egers befredandhe och gierdens upkängiandhe, omkringh dheras engiar och mose, angifwandhes sigh hålla 100 fambnar Gladsax gierden, bönderne derstädhes till hiellp på dhet dhe siellfwe skohla wijsa sigh så myckett willigare att lagl: inhängna dhen öfriga dhelen afgierderms omkring sine egor oansedt dhe doch intett plichtige hålla samma Gladsax brotar wijdh lijka, men giordt dhet för dhen orsaak att dheras boskap icke skohlat inkommit i Gladsax mk:r och blifwa innambde, seija nähr dhe om och på sine egor willia hafwa freedh, måste dhe stängia sigh fridh lijka så bedia att Gladsax bymän må befreda sine egor om dhe wehla fred äga.

  Samptl: swaranderne Comparerade och föregifwa att klganderne och Karleby Bymän i fornatijder då dheras åboende hemman i Gladsax by lågo till säterij dersammastädhes, och war hofgårdh  holle Karleby bymän giärderne och brotorna wedhlijka. Och begiära een laga syn deröf:r Rätten till så mycke bättre uplysningh häruthinnan, heraf dhem skyldigst bör giärderne widh lijka hålla, och upgiärda att Karleby fänadh icke som skiedt ähr, utan wachtning må hafwa så frij inträde i dheras freedewångh.

  Rätten consenterade häruthinnan uppå swarandernes ansökan laga syn, som förrättas med forderligst som ske kan, skohlandes imedlertijdh bönderne hwario hos sine härskap eller dheras fullmächtiger och betiänte sådentt förständiga.

  1. Cronans Befallningzman wälb:de Nicolaus Psilander framställte för Rättendrengen Jöns Nillssontienandes Per Nillsson i Wiarp och qwinfolcket Karina Persdotter båda ogifta och nu första gången på båda sijdor haft olofl: sammanlagh och begådt lönskeläge samman på cronans godz i Wiarp, dhet dhe frijwilligt å båda sijdor tillstodho; föregifwandes hon att han lofwatt henne echtenskap, men har inga wittnen el:r bewijs dhertill /: utan han nekar sådant:/  wijdare ähn hon seijer att Christopher Jönsson i Wiarp hördt honom seija sigh willia gå till prästen och giöra endskap på dheras förlofning och insinuerade sin Libell dat: Nöbbelöf d: 29 Martij A:o 1692.

  Drengen begiärte blifwa frijkallat för echtenskapz tilltalan det och insinuerade sin Libell dat: Borby d: 24 Maij A:o 1692.

  Resolutio

  Såsom befinnes drängen Jöns Nillsson i Wiarp besofwet qwinfollckett Karen Persdotter Ibm under Echtenskapzlofwan, och nu neekar henne eij ächta willia, alltså plichtar drengen för sigh och henne 15 D:r smt, emedan dhe begge förste gången sig med lönskeläge försedt, och dhet i anledningh af straford:ns innehålldh dhes uthan måste drengen förhielpa kohnan till Barnettz upfostringh och dhet tillijka med henne i häfdh och achttaga, att dhet blef:r efft:r kyrckiolagen wähl updraget.

  1. Dhereff:r inkalladesqwinfollkett Kirstina Nillsdotter i Wemmenlöfsom nu andra gången besåfwen på Cronans godz och är ogifft uthlägger till Barnefader Jöns Persson, een ogift dreng är salpeter drengh i Tommarp, men nu intett tillstädes, säijer och att drengen Swen Andersson i Borestadh i Järs häradh som och wahr ogifft, henne första gången för 3 åhr seedan i Wemmerlöf besofwet, alltså emedan hon således giordt sin bekiännellse, och neekar med ingen annan i så måhle hafft att beställa tillfinner Rätten henne i anledning af strafordningen att plichta för sin person och dhet seenare begångna lägersmåhlet medh 10 D:r smt, orkar hon eij botum då plichte medh kroppen el:r arbete, för brott anbelangandhe drengen Jöns Persson som nu intett ähr tillstädhes differeras till nästa tingh.

  1. Jämwähl inkalladesqwinfolkett Gunnell Persdotter i Stijbysom ogift ähr, och besufwen på Cronans godtz, af en gift man Per Anderss: dhersammestädes som straxt derefter till Selandh förmehnes wahra rymbdh, emedan han då togh flychten och inett wahret häpå orthen seedan, uppå Rättens tillfrågan sade hon sig med ingen annan hafft att beställa, uthan dhetta wahra första gången hon således råkat i olägenheet, och gifwet honom skulden bådhe i sin barnsnödh och widh dopet.

  Häradz Rätten pröfwadhe skiähligt att hon Gunnell Persdotter i anledningh af strafordningen plichtar 40 D:r smt, orkar hon eij Botum för samma sin förseelse, då plichte med kroppen eller arbete för brott sina.

  1. Sammaleedes framhades för RättenQwinfollcket Gunnell Persdotter i Wemmenlöfsom ogift ähr och nu fierde gången besofwen på Cronans godz i Wemmenlöfz torp, uthlägger till Barnefader Ryttaren Jean Pehrson i Wemmenlöfztorp som reedan fått afskied från Compagniet och ähr weeken från orthen för hennes förgångne förseelser ähr hon föruth afstraffat, opch plichtatt medh kroppen då hon icke förmådt böterne bethala, föregifwandes widare sigh tillagdt samma Ryttare Jean Persson för hennes rätta barnefader både i barnsnöden och widh doopett.

  HäradzRätten condemnerade detta lättfärdiga qwinfollckett, för hännes begångna lönskeläge nu 4:de reesan att plichta effter strafordningen medh 20 D:r orkar hon eij Bootum då plichta medh kroppen och slijthe Rijs för brott sino, seedhan wordhe alldheles förwijst uthur häradhett.

  1. Ilijka måtte innehades af RättenKirstena Nillsdotter ifrån Gislöfsom angifwes skall hafwa haft olofl: beblandellse med Ryttaren Nills Arfwedsson i Gislöf, qwinfollcket Kirstina angaf friwilligen som ogifft ähr, och intett fådt Barn, att bem:te Ryttare förleedit åhr om sommaren, haft medh henne att beställa, men han intett worden fruchtsam, uthan wahr fuller dereffter något siuk och meente sigh blefwitt hafwandhe , men war doch all hennes förmodan om intett.

  Rätten considererade dhenna hännes för Rätten uthan twångh och friwilliga bekännellse, emedhan hon hendigh och fullweeta, och på Cronans godz hafft olofl: omgiänge med Ryttaren Nills Arfwedsson i Gislöf att hon Kirstina Nillsdotter för sin person bör plichta medh 5 D:r smt orckar hon eij botum då plichte medh kroppen el:r arbeete för Brott sino, anbelangande Ryttaren som med henne hafft sammanlagh, måste till nästa tingh framställas och sluuth afbijda.

  1. Nämbdeman:n Knudt Nillsson i Gislöf, påHindrich, Ola, Nills och Ifwar Stenckellsöners och Bengta Stänckellsdotterswägnar nu andre gången upbödh till dheras Broder Per Stenckellsson i Gislöf hans hustru barn och erfwingar dhett skattehem:n som Per Stänckellsson åbor i Gislöf och han sigh af dhem tillhandlatt.

  1. Ola Per Matzsson i Qwerestadh från Ingelstadh häradhwidh Per Persson i Borby nu andra gången upbiuder skattehem:tt i Borby N:o 21 till Per Nillsson i Borby.

  1. Cronans Befallningzman wälb:de Nicol. Psilander,upbödh nu andra gångenskattehem:tt i Stijby N:o 18 hem:n ½ som Lasse Knudtson för dhetta åbodt, hwillcket blef ödhe A:o 1689 medellst åboens frånfälle, om någon af dhess erfwingar willia bördhen inlösa, och bethala cronan dhes Räntor för hem:tz ödeståendhe ½:wa dhelen uthi förgångne åhren.

  1. Dombkyrckiians ländzman i Lundh Tohr Ollsson i Borby, inkom för Rätten och begiärte häradsRättens Attestatum om något städzmåhl eller sakfall förfallit här i häradet pro A:o 1691 på domkyrckians godz, hwarom medh nämbdhen blef ransakat, som angåfwo så widha dhem bekandt ähr här i häradhet slijke extra ordinarie Räntor pro förbem:te åhr på dombkyrckians godz hwarcken förfallne eller upburne.

  © Magnus Lindskog, 2005
  (viss redigering pågår fortfarande)