1692 vinterting Albo

  In Nomine Dominj

  ANNO 1692 den 8 Februarij, hölltz Ordinarie Wintertingh, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i Cronans Befallningzmans, Wällbetrodde Antoni Perments, och samptl. Rättens praesence, Nembl.

  Dommaren Wäll:tt Nills Ollsson j Skiberup och Rafflunda Sockn,
  Nämbdemänn Wäll:tt Måns Frennesson i Elmhullt, S. Oluffz Sochn,
  Per Gregersson i Torrestru, Bröserup Sochn,
  Jörgen Persson i Tiörnery, Fullstoffta Sockn
  Nills Persson i Rörums Sochn och Byy
  Håkan Mårttensson i Bierneboda, Hwijteby Sockn,
  Per Jönsson j Saxhusa, Andrarum Sockn,
  Swen Persson i Bestekille, Mielby Sockn,
  Anders Danielsson i Fiskebeck, Elliarödz Sockn,
  Jacob Gudmundsson i Grefflunda Hwijteby Sochn,
  Håkan Arffwedsson i Åkarp, Mielby Sochn
  Mårten Månsson i Bröserup Sochn och Byy,

  Dito Cronans Befallningzman Wällbetrodde Anthoni Perment Uppwijst sijn Fullmacht, daterat Höijentorp den 27 Augustj 1692[Sic!]. Uppå Befallningzmans Tiensten i Willandz- Giärds och Ahlbo Härader, effter dhess Antecessorem Zachariam Stobaeum, som wijdh Store Siöötullen i Ystadh ähr worden Tullnär.

  Dito publicerades, Hans Höggreffl. Excell:tees, Kongl. Rådetz Feltmarshallkens och General Gouverneurens, Högwälb:ne Greffwe Rütger von Aschebergz Ordres aff d 1:te Januarij 1692 angående att Rusthållare skole betahla 6 D:r till reserve=medell, i fall dhe framdehles eij wela 12 D:r S:M:t i stället uthgiffwa.

  Dito publicerades Hans Höggreffl: Excell:tz Hr General Gouverneurens Ordres aff den 2 Februarij 1692 at att giffwa Specification på Lättingar och löösdrijfware till Näste Uthskrijffningh etc.

  N:o 1
  Byfougden Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl, Contra Isaach Tidemansson på Kijwijk, Angående 6 D:r Smt som på samptel. Byymännernes wägnar fordras, medh Tingz Expenser, Isaach Tidemansson war till geenmähle, och ingaff sijn Exception Emoot dhenne fordran, att han dhe tijder warit Een Gårdman, och icke dependerade under dheras Byys lagh, lydandes dhen samma som föllger, Ad Acta lagd: och tillstodo KijwijkzBoerne Berthel Persson och Mårten Hansson, at Isaach dhe tijder warit Gårdman. Ytterligare inlade Swaranden, Wällborne Hr Ryttmester Mont de Gommerijs förbudz zedell, att han desse Penningar eij skall betahla, Uthan laga doom, så lydandes, ad acta: Käranden äskar doom, men Swaranden förmodar befrijas.
  Resolutio.
  Alldenstundh Kijwijkz åboerne Berthell Persson och Mårten Hansson, tillijka medh Käranden och Byfougden Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl, sielffwe för Rätten måst tillståå, det Isaach Tidemansson warit Een gårdman, den tijdh slagzmåhlet tijmade, och således icke Sorterade under dheras Byys Lagh; Altså blijffwer och han Isaach Tidemansson ifrån Kärandens och dess ByyMäns tilltahl befrijat, Compensatis Expensis.

  N:o 2
  Idem, Contra Uthrijdaren Wäll:tt Abraham Eliaesson Krefft på Ahlunwärket, in puncto debitj till dess Brodher, Handelsmannen S:r Mårtten Jönsson i Ystadh. 8 D:r 20 öre S:M:t, effter Obligation af den 27:de Januarij 1683, Fullmachten, medh Obligation och Transporten, så lydandes som fölger, ad acta lagde:
  Swaranden påroopades, mötte icke, men Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson Wittnade, att han ähr lagligen instemdh at möta idagh, i ty Käranden på sijn Broders wägnar äskar dom, medh Causerade Tingz Expenser.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, dett Uthrijdaren Wäll:tt Abraham Eliaesson Krefft, böör betahla till sijn Obligations Innehafware Wäll:tt Mårtten Jönsson i Ystadh, Eller dhess Broder Wäll:tt Söffren Jönsson Dahl på Kijwijk 8 D: 20 öre S:M:t medh 1 D:r Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.
  Emoot dhenne doom Appellerade Abraham Eliaesson medh 3 mark S:M:t den 9 huius, och förmahntes observera Fatalia.

  N:o 3
  Wäll:tt Linnart Jonsson i Luderödh, Contra Bonden Anders Ollsson i Elljarödh, in puncto debitj 5 D:r S:M:t på Een häst, effter Obligation af den 21 Martij 1691. Swaranden påroopades, mötte icke, Men Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson i Fiskiebeck, som honom haffwer stembdt, Contesterade, att han kiännes wijdh gällden, och i ty Käranden fordrar doom, medh Tingz Expenser.
  Resolutio.
  Rätten finner Skähligt, det Anders Ollsson i Elliarödh böör betahla till W:tt Linnart Jonsson i Luderödh, i anledning af sijn Uthgifne Obligation, 5 D:r S:M:t medh 1 D:r dito Expenser, effter Lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 4
  Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson i Saxhuusa, Contra Jeppe Arffwedssson i Siöhuuset, in puncto debitj Oxeleija för Eett pahr framfödde Oxar, 4 skepper Rågh och 6 skep:r Korn, pro Anno 1691. Swaranden påroopades, mötte icke, eij heller någon till geenmähle, Men Nämdemannen W:tt Anders Daniellsson i Fiskebeck som honom haffwer stemdt, Wittnade, at Swaranden tillståår gällden, i ty Käranden äskar doom, medh Tingz Expenser.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, det Jeppe Arffwedsson i Siööhuset, böör betahla till Nämdemannen Wäll:tt Per Jönsson i Saxhuusa, dess bekände Skulldh, 4 Skep:r Rågh och 6 Skepper Korn, in Natura, medh 24 öre S:M:t Expenser, effter lagh, Eller wijdh Execution.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, hwilke effter instruction af den 15 Octobris Nästlijdne haffwa Synat Boofelligheeten på dhet 1/8 hem:n i Elljarödh N:o _ som Nills Månss:n åboor, sampt ¼ hem:n i Illstrup N:o _ som Per Swensson bruukar, aff Hr Simon von Deurs Godz, och war dheras Förrättningh, så lydandes som fölger, Ad Acta lagd: Och wittnade, etc.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, hwilke effter Instruction af den 15 Octobris Nästlijdne haffwa Synat Boofelligheeten på Ryttarens och Rusthållarens Johan Möllers Rusthålldh j Bonderödh och Bosarp, och war dheras Förrättning så lydandes som fölger, ad Acta lagd: Och wittnade, etc.

  Dito Uppstodo Nämdemännerne, hwilke Uppå Edle och Manhafftige Hr Cornettens Jonas Örlingz reqvisition, hafwa Synat Boofelligheeten på Lasse Påhlssons hemman medh Möllan i Bosarp, och war dheras Förrättning som fölger, Ad Acta lagd: Och wittnade, etc.

  Dito Cronans Befallningzman Wällbetrodde Anthoni Perment, låtit förestella drängen Ormar Jonsson i Frörum, som lägrat Pijgan Elssa Ollsdotter ibidem, hwilken födt Barn Kirstina benemdh, /:bägges första förseelse :/ som nu ähr 6 wekur gammallt, Och såssom hon ähr född aff ächta Sängh, betahlar han både sijne och hennes Böter 15 D:r Smt

  Änn förestellets Qwinfolket Anna Nillsdotter i Frörum, som berättar sig wara lägrat aff Eenn löös drängh Lars Jönsson, hwilken kom bort medh Wärffwarne åth Tyskland, barnet Marena ähr 9 wekur gammaltt, och än leffwer, hon plichtar 5 D:r

  Änn förestelltes Kohnan Elena Nillsd:r i Sillerödh, som berättar sig wara lägrat af Een löös karl och Skomakare Per Kämpe benemd, af Andrarum Sochn, hwilken kom bort åth Tyskland medh Werfningzfolket, Barnet Oluff leffwer, hennes andra förseelse, och plichtar hon 10 D:r
  och dess uthan samptl. at undergåå Kyrkioplicht.

  Företogz Een Uppsatt saak, emillan Per Jörgensson i Bonntoffta Tiörnery, och drängen Håkan Persson i Bonntoffta, Angående Olaga Cession af Tiensten, och war Swaranden till geenmähle, och räckte Kärandens Fader, W:tt Jöran Persson handh, att betahla 2 D:r Smt till Michäelis Nästkommande, Eller at lijda Execution, hwar medh Actionen cesserar.

  Påropades dhe instemde Parter, Men war ingen som hade sijn Wederdehloman tillstädes, i ty Rätten måst afbryta.

  Anno 1692 den 9 Februarij, Continuerade Ordinarie Winter Tinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens Praesence.

  N:o 5
  Håkan Jönsson i Rönnebröde, wijd dess Fader Jöns Håkonsson ibidem, Angående 5½ Skeppa resterande låhnekorn á 12 öre Smt, Contra Lars Siuhnesson i Hwijteby, som elliest heeter Lars Truedsson, och berättar Nämdemannen Wäll:tt Jacob Gudmundsson i Grefflunda, det han haffwer stemdt honom munteligen, och han sade sigh hafwa något der Emoot, och i ty wille möta, men mötte doch icke, i ty Käranden äskar doom, medh Tingz Expenser.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, det Lars Siuhnesson i Hwijteby böör betahla till Håkan Jönsson i Rönnebröde 5 ½ skeppa resterande låhnekorn in Natura Eller á 12 öre Skeppan iempte 1 D.r Smt Expenser, effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 6
  Söffren Jönsson Hohlbeck i Ystadh, wijdh Klockaren Wäll:tt Mårten Jönsson i Rafflunda, Contra Uthrijdaren W:tt Abraham Eliaesson Krefft, in puncto debitj.
  Differeras till första Tingh, under förrige citation, som Nämdemannen W:tt Per Jönsson i Saxhusa, honom haffwer at ahntyde.

  Dito Cronans Befallningzman Wällbetrodde Anthon Perment, Uppwijste Hans Höggreffl. Excellenties, Kongl. Rådetz, Feltmashalkens och General Gouverneurens, Högwälborne Greffwe Rütger von Aschebergz Ordre, af dato Mallmöö den 9 Januarij 1692. at Cronowalldz Godz skall Seqvestreras och interimswijs häffta, för Greffwe Carl Gustaff Leyonhufwudz Greffwinnas fordringh, effter Rijkzens ständers Banco Transport, hwar på skulle restera, Capitalet och intresse 2400 D:r S:M:t, doch först Hospitaletz praetention i Ystadh, medh Sahl. Hans Karupz nogare undersökias, och strijdigheeterne debatteras innan dess fullkombligh Execution skieer, etc.

  N:o 7
  Drängen Lars Ollsson i Rafflunda, Contra Peder Ring ibm, för 8 skeppor korn, och af Anders Nillsson ibm, för 2 D:r Penningar, förlijkat.

  N:o 8, 9
  Skräddaren Jacob Månsson Dunke, Contra Anders Jonsson i Andrerum, Angående Een kopparkittel om 2 pund 16 mark á 8 ör S:M:t, uthj hwilken han, effter sijn Sahl. Fader Måns Dunke förmehnar sigh wara nästa Bördaman, kittelen wärderat för 16 D:r S:M:t på skifftet. Swaranden Anders Jonsson mötte, och föregiffwer sigh hafft kittelen i Pant för 7 D:r, och betallt Sahl. Måns Dunkes Enkia Elsa Håkonsdotter resten för kittelen, och ähr Enkian tillstädes, som tillståår sigh bekommit sijn betahlning af Anders Jonsson för kittelen, till sitt och sijne omyndige Barns Uppehälle, och ähro effter förrige hustruen, 5 Söhner effter Måns Dunkes dödh, och medh seenare hustruen 2:ne döttrar, och ingaff Käranden sijn Libell, och förmodar Niuta på sijne och sijne söskons wägnar dheras fäderne, det wari sig lijtet eller myckit, och äskar doom i saken, Libellen sampt medh Skiöttetz registeringen, så lydandes som fölger, ad acta lagde:
  Och haffwa parterne inthet wijdare at ahndraga.
  Resolutio.
  Alldenstundh, effter Sahl. Måns Dunke, inthet fans mehra behållit, sedan Barnegodzet 60 D:r S:M:t bleff uthtagit, änn till 9 D:r 16 öre S:M:t, effter registeringen af den 2:dre Januarij 1684, hwar aff så Enkian, som dhe twenne effterlåtne små Barn bordt hafft sit Uppehälle, särdeles såssom dhe förra Barnen wijdh Faderens dödh så wuxne woro, att dhe kunde sigh födan förtiäna; Altså och uthj föllie der aff finner Rätten skiähligt, at befrija, icke alleenast Anders Jonssons, Uthan ock Enkian Elsa Håkonsdotter, för Kärandens Jacob Dunkes och dess medharffwingars tillmähle uthj detta måhl, Compensatis Expensis.

  N:o 10
  Drängen Anders Ollsson i Bonntoffta, Contra Trompetaren Mons:r Johan Mengel i Bröserup, Angående resterande Tienstelöhn, förlijkat, och fick drängen straxt Contant 4½ D:r S:M:t.

  Dito företogz inqvisitionen, Angående det Tiuffwerij, som her i Häradet passerat ähr, som wijdare /:will Gudh:/ i morgon skall Continuera.

  Anno 1692 den 10 Februarij, Continuerade Ordinarie WinterTinget, medh Allmogen aff Ahlbo H:tt i samptl. Rättens praesence.

  N:o 11
  Studenten Mons. Carl Udebergh, Contra Swen Johansson och hans Sohn Johan Swensson i Rafflunda, Angående Een dödslagen Soo, Swaranderne Neeka till gierningen, och Käranden, som eij kan probera Factum, desererar Actionen.

  N:o 12
  Klockaren Wäll.tt Jöns Christensson i Sanct Oluff Contra Oluff Nillsson i Bredabeck, in puncto debitj, resterande 7 D:r S:M:t effter Obligation, af den 20 Julij 1691, Swaranden påroopades, mötte icke till geenmähle, fast änn han ähr lagl. Stämdh, i ty Käranden äskar doom, medh Tingz Expenser.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, det Oluff Nillsson i Breedabeck, böör betahla till Klockaren W:tt Jöns Christensson i S:t Oluffz, i föllie af sijn Uthgifne Obligation 7 D:r Smt medh 1 D:r Expenser, effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 13, 14
  Wälborne Hr Öffwerst Lieut:ten Axel RosenCrantz på Örup, Contra Hr Lawe Beck på Anderum, Angående Markeskähl Emillan Rugerödh och Agusa, at höra på Wittnen, och berättar Käranden Skrifftel: at Citationen eij ähr publicerat, dess Missiwe lades ad acta, och saken ad interim och till Ny Citation cesserar.

  Dito Uppå Borgemestarens och Hospitals Förståndarens Wählbetrodde Hr Petraej reqvisition, öfwersåges någre Documenter, emoot Rådmannen Wällwijse Hr Peter Noorbergh, effter förrige Tingz Uppsättelse, på Capital effter obligationen 350 D:r S:M:t, medh dess intresse, sampt någon Differentz på 2 T:r betallte Ahluun, och låter käranden saken Uppståå till Nästa Tingh, doch med Rättens Consens, under förrige Citation, som Nämdemannen W:tt Per Jönsson j Saxhusa Hr Rådmannen haffwer at ahntyda, och i fall Käranden i medlertijdh eij blijfwer tillfrijdz ställt, tå skall till dito Tingh gåå doom.

  N:o 15
  Lasse Söhnesson i Lilla Elljarödh, och Oluff Arfwastsohn i Moselycke, Contra sijne Antecessorer och förrige Kyrkiowerder Per Persson i Elmhullt och Swen Persson i Moselycke, in puncto debitj, resterande Kyrkiotijonde 7 D: 21 öre S:M:t effter 1688 åhrs skulldh.
  Swaranderne mötte, och Uppwijste qvittentier, att dhe haffwa betallt pro Anno 1687 4 D:r Waxliuus Penningar, 2 D:r Visitations Penningar och 6 mark Studijskatt, och förmoda för dhenne skulldh Libereras.
  Interlocutoria.
  Differeras till dess Kyrkioräkningh hålles.

  N:o 16
  Hans Andersson i Hielmarödh, Contra Åke Mattzon ibidem, in puncto debitj 1 Pund korn, Förlijkade, at kornet skall betalas till Michäelis Nästkommande,

  N:o 17
  Swen Swensson i Hielmarödh, Contra Per Lasson i Torup, in puncto debitj 3 D:r S:M:t, som restera på Een häst.
  Swaranden absens, men Nämdem:n W:tt Jacon Gudmundsson berättar, att han Agnoscerade Giällden, tå han bleff stemder, i ty Käranden äskar doom medh Tingz Expenser.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, dett Per Lasson i Torup, böör betahla sijn Agnoscerade skulldh 3 D:r S:M:t, med 1 D:r dito Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  N:o 18
  Nämdemannen Wäll:tt Nills Andersson i Juleboda, Contra Wäll:tt Oluff Persson i Hwijteby, in puncto debitj 8 D:r S:M:t, och 3 SilfwerSkeder i Pant, som Käranden will Uppbiuda, och haffwer Käranden gifwit Swaranden dag till Nästa Tingh.

  N:o 19
  Idem, Contra Lasse Bing i Lille Juleboda, in puncto debitj, förlijkat, och under förrige Citation, til Nästa Ting at gåå doom, i fall, i medler tijdh eij betahlas.

  N.o 20
  Monsieur Linnart Jonsson i Ludarödh, Contra Anders Smeedh i Brunswijk, angående Een låås, Käranden gifwit dilation till Nästa Tingh, under förrige citation, som Rätten Consenterar.

  N:o 21
  Nills Swensson i Elljarödh, Contra Anders Oluffsson ibidem, in puncto debitj, Parterne absentes, käranden plichtar 3 mark.

  N:o 22
  Cronans Lendzman Wäll:tt Berthell Mattzon, Contra Åke Jönsson i Elljarödh, in puncto debitj 2 D:r S:M:t, som restera på Een häst, Swaranden påroopades, mötte icke, men Nämdemannen Wäll:tt Anders Danielsson berättar, att han tillstod giällden, tå han bleff stemder, i ty Käranden fordrar doom medh Tingz Expenser.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, dett Åke Jönsson i Elljarödh, böör betahla, till Lendzmannen Wäll:tt Berthell Mattzon ibdem, sijn agnoscerade skulldh, 2 D:r S:M:t, medh 1 D.r dito Expenser, effter Lagh, Eller wijd Execution.

  N:o 23
  Lendzmannen Wäll:tt Jöns Persson Gatzbergh, Contra Oluff Trullsson i Skiberup, in puncto debitj 10 D:r S:M:t, förlijkat, i Per Jönssons j Saxhuusa, Och Anders Danielssons i Fiskebeck praesence, at Swaranden skall gifwa Käranden 7 ¼ D:r S:M:t till Påsk Nästkommande , I wijdrigit fall at lijda Execution.

  N:o 24
  Idem, Contra Peder Jacobsson i Hwijteby, in pto debitj till Klockaren Mårten Nillsson i Oppagra, 6 mark S:M:t, Swaranden haffwer warit här alle dagar, men ähr Nu icke tillstädes, plichtar pro absentiâ 3 mark S:M:t, och Citeras på Nytt.

  N:o 25
  Nills Jonsson i Illstrup, Contra samptl. Byymännerne ibidem, angående Eett intäppe, honom till trängsell. Parterne absentes, Käranden plichtar 3 mark S:M:t.

  N:o 26
  Skräddaren Mester Hans Hollst i Breedabeck, Contra Nills Jönsson Guuse i Snerpa, in puncto debitj, 1 D:r 12 öre S:M:t, Swaranden påroopades, Mötte icke, plichtar 3 mark S:M:t.

  N:o 27
  Drängen Nills Persson i Skiberup, Contra Oluff Trullsson ibidem, in puncto debitj, förlijkat.

  N:o 28
  Oluff Gödesson i Skiberup, contra Oluff Trullsson ibidem, in puncto debitj, käranden Absens, plichtar 3 mark S:M:t.

  N:o 29
  Drängen Nills Nillsson i Skiberup, Contra Oluff Trullsson ibidem, in puncto debitj, Käranden Absens, plichtar 3 mark S:M:t.

  N:o 30
  Gårdhmannen Swen Månsson i Rafflunda, Contra Ryttaren Mickel Larsson ibidem, in pto debitj, förlijkade.

  N:o 31
  Cronans Lendzman Wäll:tt Jöns Persson Gatzbergh, Contra Ryttaren Nills Skatteboo, in pto debitj 6 mark S:M:t. Swaranden absens, men Nämdemän:ne W:tt Per Jönsson och Anders Danielsson wittnade, at han wijdegångit giällden, i ty Käranden äskar doom, medh Tingz Expenser.
  Resolutio.
  Rätten finner skähligt, det Nills Skatteboo, betahlar till Lendzmannen Wäll:tt Jöns Persson, sijn Agnoscerade skulldh, 6 mark S:M:t, medh 3 mark dito Expenser effter lagh, Eller wijdh Execution.

  Dito företogz dhen igåår påbegynte inqvisitionen om Tiufwerijet, som sålunda lyder:
  Förestelltes Fången och Ryttaren Erich Bergh, Barnfödd i Södermanelandh och Floda Sockn, aff Wällborne Hr Öffwerste Gyllenpistohls Regimente och Lijff Compagniet, som bekänner sig stuhlit, uthom dhet han i Gärs häradt bekänt haffwer, N:ln
  Ifrån Bonden Mattz Nillson Bock i Rafflunda, Een Nyy Järngryta á 11 mark, Eet gammallt bordtduk 16 öre 2:ne Sängkläde 6 mark, 1 lijtet hyende 4 öre, Och tillståår han nu, at Ryttaren Hans Nyman icke war med honom at stiähla i Grefflunda, som han förra på Giärs Häradtz Tingh bekändt haffwer.
  Änn tillståår Erich Bergh sig tagit twenne Jeetebeetar i Bröserup Wangh, och skutit ett ungswijn på Ohran, och innelfwerne haffwer han kastat uth för Engels Broo, och reed sedan medh köttet till Bröserup, hwarest Ryttarens Mickel Lillias hustru Brita, köpte bem:te Beetar och Swijn, innehoos Jacob Bödker, och gaff honom dhen hatt han Nu haffwer, werdij 10 mark S:M:t, och ytterligare bekännelse kan Rätten, Uppå Diverse Confrontationer och admonitioner, aff Erick Bergh inthet fåå eller Uthleeta.

  Sedan föreställtes Ryttaren Hans Swartskäär, som så ähr kallader, tå han tiente under Artolleriet, men Nu kallas Nyman, hwilken tillståår sigh haffwa warit medh Ryttaren Erich Bergh, och tagit 2:ne öök, Nembl: Eenn gillingh och Een hopa, uthan för Rafflunda Wangh, som tillhörde Hr Probstens Jonae Nericij huusman, Hendrick Nillsson i Rafflunda, och sållde dhe gillingen till Ryttaren Per Andersson i Önnerslöff och Bonnarpe Sochn, för 2 skepper korn, och hoppan sållde dhe i Säärslöff Sockn och Byy, till Ryttaren Samuel Strandh, och wijdare föregifwer han sigh eij warit medh at stiähla, men desse 2:ne öök, wärdeerades för 12 D:r S:M:t, och kan honom eij heller Confrontando mehra öffwertygas.

  Änn förestelltes Bödkare Poyken Hans Jakobsson, Een Omyndig yngling af 14 åhrs ållder, som tillståår sigh wara aff Ryttaren Erich Bergh lockat, att fölga sigh till hafwer at tigga åhl, tå han gångit till Wittsköffle, och stuhlit Een lijten kopparkittel och Een Mallmgryta dher i Byen, aff Een Bondes Stegerhuus, men poyken Hans war inthet inne, medh honom, uthan lågh uthe på Broen, och inthet wiste att han Wille stiähla, doch burit grytan medh Erich Bergh, /: som bar kittelen:/ till Bröserup, effter Ryttarens Befallningh, och hafwer ägermannen fått sitt igen, och poyken, som itt Öfwermaga Barn, beder för sigh.

  Elliest berättar och dhenne poyken, wijdh Confrontation medh Erich Bergh, dett Ryttaren Börge Lindh och Peter Lindh skulle haffwa sagdt för dito Erich Bergh i Magleheem, att Ryttaren Zachries Lindh medh Een annan aff Köpinge Ryttare och Lijff Compagniet, skulle haffwa stuhlit Een stoor Bryggekittel i Åhuus, Men Erich Bergh till dhetta tahl aldeles Neekar.

  Änn förestelltes Ryttaren Swen Ström, aff Onslunda Sockn och Byy i Ingelstadh Häradh, och Wälborne Hr Ryttmester Mont de Gommerijs Compagnie, barnfödd i Helsingeland, Gräänsiöö by och Gijnarpe Sockn , och berättar han sigh, tillijka medh Ryttaren Erich Wallhorn af samma Compagnie, at hafwa stuhlit hoos Nämdemannen Wäll:tt Måns Frennesson i Elmhullt och Sanct Oluffz Sockn, Effterskrefne saker, N:ln
  Een flamsk Bänkedyna, nu Taxerat för D:r 3
  Een Swart klädeskåpa medh Silfwerspennen 12:
  NB: Silfwerspennerne sållde dhe till Ryttaren Jöns Andersson i Frörum för 1 D:r, och halfwe Kåpan sålldes till Jöns Göng i Söndre Efwery för 1 D:r dhen andre helfften för Rätten tillstädes.
  Een rödh Klädeströija medh Snörer Uppå D:r 4:
  NB: sålld af Strömmen, till Oluff Spennare i Ramsåås, tillijka medh it pahr strumpor.
  4 pahr ullstrumpor á 1 mark 1:
  1 Skinnpels medh 15 Silfwerknappar utj á 1 mark st.
  NB: Erich Wallhorn tillståår sig hafwa sålldt knapperne i Staden hoos Een Gullsmedh, som boor näst in till Johan Grytestöpare, för 11 mark Smt.
  Saex all:r Wallmar i ett Skiörtt, och 9½ al:r dito oskurit á 1 mark D:r 3:28
  1 ¾ al. Blått kläde 3:16
  1 gråå Stampewallmarsrok underfohrat 6:
  NB: Tiufwarne sålldt till Jacob Bödker för 6 mark, och han medh den bortrymdt
  1 sk. Sallt 28 öre, ½ pund fläsk 16 öre 1:12
  Z:a 39:16 öre

  Eett Snooret Sängekläde, berättar Nämdemannen sigh tillijka bortmist haffwa, Wärdij 4 D:r S:M:t, Men Swen Ström aldeles der till Neekar.

  Än haffwer Swen Ström, tillijka medh Ryttaren Per Lustigh, /: hwilken säijes wara bortrömbd:/ stuhlit hoos Bonden Per i Maaret och S:te Oluffz Sockn, Een bryggekittel á 16 D:r, Een halffkittel D:r 10 och Een Mallmgryta 5 D:r Z:a 31 D.r och desse saaker hafwa dhe sålldt till Möllnaren Lars Påhlsson i Bosarpemölla för 5 D:r och 2 skepper rågh, och Per j Maaret tillståår nu här för Rätten, det han medh Möllnaren Lars Påhlsson ähr förlijkader, om Eett för allt 20 D:r S:M:t, och berättar Hr Tullförwaltaren Zacharias Stobaeus sigh haffwa bekommit aff dito Möllaren för sijn åkärade rätt, 20 D:r S:M:t, Kongl. May:ttz och Häradetz Rätt Exciperat.

  Tillspordes Swen Ström, om Bondens Jöns Jönssons Godz i Abuletorp? Men han der till alldeles Neekar, och att han icke heller weet, hweem det tagit haffwer, men berättar, at Bonden Lars Påhlsson i BosarpeMölla badh dhem skaffa sig sådane saker, som dhe stuhle hoos Per i Maaret, och ytterligare, det han haffwer stuhlit 9 sijdor fläsk för 2:ne åhr sedan, tillijka medh Bonden Anders Nillsson i Lundarp Och Qwärestadh Sochn, hoos Een Bonde i Bussiöö och Brohma Sockn, och samme Bonden kom effter dhem, och fick sit fläsk igen, och wijdare bekännelse kunde Man inthet aff honom bekomma.

  Sedan föreställtes Ryttaren Erick Wallhorn aff Dito Hr Ryttmästarens, David Christoffer Mont de Gommerijs Compagnie, som
  1:mo Tillståår sigh stuhlit Nämdemannens Wäll:tt Måns Frennessons bortkombne saker, tillijka medh Ryttaren Swen Ström, werdij 39 ½ D:r S:M:t,

  2:do Tillståår han, sig sålldt Een lijten Bryggekittell, hoos Johan Grytestöpare i Christianstadh á 7 öre marken och fick dhen 14 mark S:M:t, och köpt dhen af Carl Bergh för 11 al:r lerfft, som hans hustru hade wäffwit, och Jacob Bödkare, som war medh, sållde dito tijdh till Grytestöparen Een lijten kittel för 9 mark S:M:t, Och berättar poyken Hans Jacobsson, dett hans Fader hade köpt samme kittell af Erick Bergh, men Erich Neekar.

  3:tio Tillståår Erick Wallhorn, sigh medh Carl Bergh hafwa stuhlit i Österlija hoos Oluff Jönsson ibidem. Någre Wååte kläder, Nembl.
  5 st. Särkar, dhe 3:ne warit Nye af ägermannen
  hustru Kirstina Oluff Jönssons, som för Rätten war tillstädes, wärderade, för D:r 3:16
  2 st halffklutar och 1 heelkluut :16
  2 st blaggarns laken 1:16
  1 pahr lijnbyxer :12
  1 lerfftz skiorta 1:
  2 blaggarns skiortor à 16 öre 1:
  1 Torrkläde 12 öre, 1 förkkläde 8 öre :20
  Z: D:r 8: 16 öre

  4:to ähr Erich Wallhorn Suspect för Een halftunne kittel och 1/8 kittell, som han skulle tagit hoos Jesper Arffwastsson i Munkerynnorne Och Wemmendelöff Sockn, medh Een hoop wååte lijnkläder, som ibidem legat j Blööt, i bemelte halfftunnekittelen, Men Erich Wallhorn jurato der till Neekar, och wijdare bekännelse kan Rätten inthet aff honom Uthleetat.

  Tillspordes Jacob Hansson Bödkers hustru, Margreta Christensdotter, aff Rätten, aff hwad tillfälle hon och hennes Man sigh haffwe implicerat i handell om desse stuhlne saker? Swarade hon, dett hennes nu bortrymde Man här uthj haffwer warit Wållande, som henne offta medh hugg och slagh haffwer öffwerfallit, tå hon uthj slijk handell eij wille samtyckia, och beder Gudh Bättra, at så illa gångit ähr.

  Förestelltes Möllnaren Lars Påhlsson i Bosarpemölla, som haf:r köpt medh Tiuffwerne Swen Ström och Per Lustigh, Per Nillssons i Maaret bortstuhlne godz, werdij 31 D: Smt, och kan inthet Neeka sig desse saaker köpt för 5 D:r S:M:t och 2 skepper rågh, och der öffwer ähr förlijkat medh Måhlsäganden Per i Maaret om 20 D:r S:M:t, som och Per j Maaret ytterligare wedgåår.
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Anthoni Perment, öffwer dhesse delinqventer äskar doom och Uthslagh.
  Resolutio
  Alldenstundh Ryttarene, Erich Bergh, Hans Nyman, Swen Ström och Erich Wallhorn, effter egen frijwillige bekännelse, på Diverse tijder, föröfwat åthskilligt Tiufwerij, Såssom och Bonden Lars Påhlsson i Bosarpemölla, som medh dehls aff dhem hölgdt och dölgdt, Aestimeras medh dhem lijka godh; Altså finner Rätten skähligt, att dhe böra förlijka sig medh Måhlsäganderne, och dessuthan bötha Tiuffnadens wärdhe Treedubbelt, Nembl. Erich Bergh för 35 D:r 4 öre, Etthundrade fem D:r tolff öre, Hans Nyman, för 6 D:r Aderton dahl:r, Swen Ström för 39 D:r 24 öre, Etthundrade Nitton D:r 8 öre, Erich Wallhorn för 24 D:r Siuttijotwå dahler, Bonden Lars Påhlsson för 15½ D:r Fyratijo Sex Dahl:r 16 öre, och der dhe icke förmå Böterne fulleligen Uthgifwa, då plicht på Kroppen medh gattulopp, androm slijkom till Skyy och Wahrrnagel, Men medh hustru Margreta Christensdotter, och hennes Sohn Hans Jakobsson, differeras, till dhess Jacob Bödker kunde igenfåås, tå sedan wijdare kan resolveras.

  Anno 1692 den 11:te Februarij, Continuerade Ordjnarie WinterTinget, medh Allmogen aff Ahlbo Häradt, i samptlige Rättens praesence.

  N:o 32
  Handelsmannen i Christianstadh, S:r Peter Prahl, contra Nills Månsson i Elljarödh, Angående resterande landgille, sampt medh hemmanetz Boofelligheet, Parterne absentes.

  N:o 33
  Idem, Contra Jöns Påhlsson i Bröserup, in puncto debitj 9 mark S:M:t, Absentes.

  Dito för Rätten framstodh, Wäll:tt Linnart Jonsson Rafwensteen i Luderödh, och begärade Häradz fastebreff på dett Skattehemman, som han ibm köpt haffwer, hwilket Dito bleff aff Rätten Consenterat.

  Påroopades, Om Någon wijdare för Rätten hade att bestella? Men fans ingen.

  Upplyysningar,
  Nills Persson i Torrestru, låter Upplysa Een lijten Bruunskymblot föllia, i fierde åhr, som warit dher sedan i Wååras 1691. Werdij till 7 á högst 8 D:r Silfwermynt.

  Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:1 (1683-1692) Bild 5020 -5120 (AID: v217883.b5020, NAD: SE/VALA/0382503)

  © Magnus Lindskog, 2018