1693 höstting Albo

  Anno 1693 den 30 Octobris hölltz Ordinarie Höstetingh medh Allmogen aff Ahlbo häradh, Närwarandes Cronans Befallningzman, Wällbetrodde Anthon Perment, medh tillförordnade häradz Nämbd, Nl:n

  Domaren Wäll:tt Nills Ollsson i Skiberup
  Nämdemän, W:tt Per Gregersson i Torersteru
  Måns Frennesson i Ellmhullt
  Jörgen Persson i Tiörnery
  Nills Persson i Rörum
  Håkan Mårttensson i Bierneboda
  Per Jönsson i Saxhusa
  Swen Persson i Bestekille
  Anders Danielsson i Fiskebeck, siuk, och dödde d 31 octob: 1693
  Jacob Gudmundsson i Grefflunda
  Håkan Arfwedsson i Åkarp
  Mårten Månsson i Brösarp

  Dito itererades kongl. Maij:ttz Allernådigste Placat om skogzhygge. Een hwar till rättelse.

  2:do Placat om Barnemordh, och påföllgande straff.

  Dito upplästes Häradzhöffdingens Edle och WällLagfahrne Hr Peter Twistes fullmacht på Succesionen aff Tiensten, effter Sahl Hr Jacob Ulff, aff kongl. M:t honom AllerNådigst gifwen d. 22 Augusti 1693 sampt, höglofl: kongl: Hoff Rättens Breff aff d 3 Octobris 1693 att Wällbem:te Hr Häradzhöffdingen haff:r praesterat Dommare Eeden.

  Dito Wällborne Hr ÖfwerInspectoren och Häradzhöfdingen Johan Anckerstråhle låtit göra andre Uppbudh på dhen jord i Luderödh som han sigh aff Arendatoren W:tt Jacob Ollsson tillhandlat haffwer.

  Dito Wällborne Hr Lieutenanten Swen Dahlpijhls 3:die reesan bem:te twistegodz låtit Uppbiuda, och såsom ingen effter förrige Tingz proposition haff:r sisterat at wijsa och bewijsa Jeppe Truedssons köp och fång wara Orichtigt; …

  Dito Handelsmannen Barthold Cornelysohn låtit Uppläsa sijn käre faders Cornely Berthelssons köpebreff, aff Hr Assessoren Christian Simonsson, på ett frellsehem:n i Österödh N:o 3 och giorde 1:ste Uppbudh, Salvo jure Regio et Reductiones.

  N:o 1
  Trumpetaren Mons:r Johan Beck i Maglehem, contra Nämdem:n Wäll:tt Mårten Månsson i Bröserup, Angående olaga öhlsahl. Swaranden war till geenmähle, och tillståår sigh hafwa sålldt öhl, och beder för sigh. Käranden låter saken dhenne gången falla, medh förordh, at saken skall stå öppen, om han offtare bryter.

  N:o 2
  drängen Oluff Lasson i Bonnarum, contra Jöns Håkansson i Fullstofftain puncto debiti. 1 pund korn á 16 öre skeppan, Swaranden tillståår sijn skulldh, men förmehnar att han böör korta något för dy han icke haff:er gifwit Tijonden på åkern. Käranden äskar dom medh TingzExpenser.

  N:o 3
  Skogwachtaren Oluff Gummesson i Illstrup, contra Per Lasson i Torup, angående Een förderfwat Oxe, sampt Oxeleija, 5 sk. rågh, 5 sk korn, och praetenderar käranden…

  N:o 4
  Regementzfälltskäraren Mons:r Jochum Krüger contra pijgan Rebecca Andersdotter in crimine färti, och är bem:te pijgan bortlupen af landet, i ty actor saken defererar.

  N:o 5
  Corporalen Manhafftig Jonas Månsson i Ebbarödh och Degeberga Sochn, contra Ryttaren Manhafftig Nills Kattebo i Gärstorp och Andrarum Sochn, Angående gälldz fordringh, 4 D:r penning:r för en häst och 3 mk för een koppargryta, Swaranden absens, och wittnade nämdeman:n W:tt Per Jönsson i Saxhusa, at Swaranden haffweer Agnosieret gällden, ity käranden äskar doom medh Tingz Expenser.
  Resolutio
  /…/

  N:o 6
  Jeppe Jönsson i Ryy Löffwestadh Sochn och Frosta h:d, Contra Anders Ollsson i Bontoffta, angående 4 D:r smt gälldz fordring för Een häst. Swaranden agnosierar skullden, men käranden äskar doom medh Tingz Expenser.
  Resolutio
  /…/

  N:o 7
  Måns Lasson i Bontoffta, contra Mårt: Andersson ibidemin p:to debiti 5 D:r smt, Swaranden agnosierar skullden, och bleffwo parterne förlijkade att käranden skall hafwa 3 D:r smt till nytt åhr nästkommande, Eller Swaranden lijda Execution.

  Idem, contra Pofwel Persson i Bontoffta in p:to debiti 24 öre smt, förlijkat, at betalas 1 D:r till Nyåhr, eller lijda Execution, uthan at wijdare protestera Rätten.

  N:o 8
  Idem, på Steen Jonssons wägnar på Ahlunewärket, Contra Helge Jönsson i Bontoffta,in p:to debiti 10 sk korn och 2 lass höö, förlijkat, att Swaranden skall betala 8 skeppor korn in Natura till Nyåhrs dag och 4 lass höö et annat åhr, och saken dermedh cesterar, och Isach Mårtensson i lijka måto att betahla till Nyåhrsdag åtta skeppor korn in Natura, och 1 D:r penning:r eller lijda Execution.

  N:o 9
  Peder Lasson i Bonntoffta, contra Arendatoren Wäll:t Poffvel Otter i Månslundain puncto debiti 20 D:r smt, effter Sahl: Lars Arfwedsson, som dhe mehna skulle wara för oxar, dhe sig eij annat kunna påminna, Swaranden påroopades….

  Dito Borgemästaren och Hospitalsförståndaren Wällbetrodde Hr Johan Petraeus, låtit Uppläsa Een Specification på Uppburne städzmåhl i Ahlbo häradh pro Anno 1692 som Eedeligen besannades aff Anders Håkonsson i Biörnstorp och Anders Trullss: i Berthilstorp, och gafz dereffter R:s Attestatum.

  Dito Cronans Befallningzman Wällbetrodde Hr Anthon Perment 2:dra reesan låtit Uppbiuda Torups Gårdh och By, så wijda som till kongl. M:tt och Cronan är uthlagt för Siettepenningen.

  Item 1/16 hemman N:o 14 i Bröserup Sochn och Byy, som Wälborne Hr CammarRådet Hans Billingskiölldh warit tillhörigt, och nu till kongl. M:t och Cronan är indragit för siettepenningen, och skieedde 2:dre Uppbudh.

  Anno 1693 den 31 Octobris, continuerade Ordinarie HösteTinget medh Allmogen aff Ahlbo häradh, i samptlige Rättens praesence.

  Dito Cronans Befallningzman Wällbetrodde Anthon Perment i föllie aff sijn instruction aff dato Stockholm d 9 Octobris 1688 och den 24 punct, Uppwijst nämdens förrättade syyn och grandskning angående dhet olaglige skogzhygge, som Corporalen Manhafftige Jacob Ryss i Fiskebeck haffwer föröfwat uthi dette innewarande åhr dhen samme så lydandes, ad acta. Och wittnade Nämdemännen Eedeligen,

  N:o 10
  Nills Börgesson i Fryseboda, contra Nills Larsson i Skartoffta angående praetention på ett hållit arffweskiffte effter dess Sahl. hustru, hwaruthi han tagit helfften, Emoot lagh, och i ty äskar doom i saken, Swaranden absens.
  Resolutio
  /…/

  N:o 11 Wällborne Hr General Gouvernementz Cammereraren Jöran Adlersteen, contra Nills Ollsson i Måsalycke och Nills Jönsson ibidem, angående pottaskebrännande på dess skog uthan loff och minne, wittnesbörd att påhöra, Swaranderna som till i gåår woro stemde, giorde intet geenmähle.
  /…/ [vittnen: ”Mallte Willatzsohn i Wemmelöfztorp; drängen Swen Andersson i Skräddarö”]

  N:o 12
  Mantahlsskrijfwaren W:tt Hans Bruun på Ahlunewärket, contra pijgorna Ingeborg Jönsdotter och Bengta Jonsdotter ibidem, angående dheras förehafwande honom at förgöra derom Grufwe Rätten haff:r remmitterat saken hijt.
  Interlocutoria
  /…/

  Dito Wälborne Hr Majoren Nills Skytte, igenom sijn fullmächtige och fougde W:tt Måns Diur, låtit upläsa sitt uthlägg på någre hemman i Torup och Raflunda Sochn, medh någre gatehuus i Mielby Sochn, sampt Nybygget i Andrarum Sochn, medh dess skogh och Skiberup Ohra, som han ifrån det Beckiska sterbhuus bekommit, och giordes 1:ste Uppbudh.

  Dito förordnades Nämdemännerna W:tt Per Gregersson i Torresteru, Håkan Mårttensson i Bierneboda, Per Jönsson i Saxhusa och Mårten Månsson i Bröserup, att Syna skogarna Skiberup Ohra och Nybyggetz Skogh, som ifrån det Beckiske Sternhuus äro uthlagde till Wällborne Hr Majoren Nills Skytte, hwadh skogzskada der finnes för tijden wara föröfwat. /…/

  N:o 13
  Saltpetersiudaren Peder Persson i Grefflunda, contra Peder Ibsson i Östarödh, angående dess hustrus resterande Tienstelöhn 2 D:r 12 öre smt, förlijkade.

  N:o 14
  Handelsm:n W:tt Oluff Johansson i Cimbritzhambn, contra Per Andersson och Jöns Andersson, sampt Hans N: på Swabesholm, angående öfwerfallande medh hugg och slag, och som käranden är seglat åth CarlsCrona, och eij återkommen, dy reserverar hustrun sijn man dess fatalier till nästa tingh, effter Libell som lades ad acta. Och consenteras sub Nova citatione.

  N:o 15
  Ållermannen Per Månsson i Rörum, contra Anders Larsson, Nills Nillsson och Hans Jönsson på Wijk, angående någon twist och ingrep i dheras skogh, förlijkat.

  Förestelltes drängen Hans Persson af Skepparödh i Långarödz Sochn och Frosta häradh, som lägrat Qwinfolket Hanna Nillsdotter i Saxhusa, som bär Barnet under Bälltet, och föregifwa dhe att gerningen är giord i Långarödz Sochn.
  Interlocoturia

  N:o 16: 17
  Anders Mårttensson i Kärstorp, contra Per Jönsson i Saxhusa, angående dess sösters Agda Mårtensdotter, som ingen wet hwar hon är kommen,

  item contra Diverce wittne, at tillståå sijn sanningh, och såsom Qwinfolket eij är tillstädes och eij heller wittnen, i ty differeras saken till bättre upplyysningh.

  N:o 18
  Cronans Ländzman Wäll:tt Berthel Mattzon, contra Mårtten Jönsson i Lillemölla, Angående huggit Eenerijs på Fiskebeckz ägor, som han hafwer borttaget; Swaranden war till geenmähle, och föregifwer sigh tagit ett lass eenerijs och lagdt på Een kutt, och mehnar det wara huggit på hans egen grund, och begärer 2:ne Nämdemän af Rätten att syna beskaffenheeten, hwar till förordnades Per Gregersson i Torresteru och Mårten Månsson i Bröserup, som desses Twist Syna, och till nästa Ting giffwa dheras förrättnings beskrifning.

  N:o 19
  Rasmus Mårtensson i Bredabeck, contra Christen Månsson ibidem, angående Een hoppa om 7 åhrs ållder, som hans qwijga hafwer stångat till dödz, derom Libellen Upplästes, så lydandes som föllier ad acta lagd. /…/
  Resolutio

  N:o 20
  Capitein Lieutenanten Edel och Manhafftig Hr And: Masch, contra Mårten Rasmusson Paena i Andrarum, angående någre förmätne och injurieuse ordh, medh hoot och undsägelser, derom Libellen Upplästes, så lydandes som fölger, ad acta lagd. /…/
  /…/

  N:o 21
  Ryttaren Manhafftig Lars Wall, contra Mårten Rasmuss: i Andrarum in p:to debiti 4 D:r på skatten och 15 mk låhnte penning:r. Swaranden absens, Differeras till nästa Tingh, under förrige dilation.

  N:o 22
  Swen Arffwedsson i Rörum, contra Swen Jbbsson ibidem, angående Een pantsatt Silfwerstoop för 8 D:r smt, förlijkat, och hwar af dem at betahla halfwa Omkåstningen.

  N:o 23
  Idem, contra Per Andersson, Jöns Andersson och Hans på Swabeshollm angående öfwerlast med hugg och slag, förlijkat, salvo jure Regis, som Cronans Befallningzman lämbnas at påtahla.

  N:o 24
  Ryttaren Manhafftig Johan Hobiten[?] i Ingemanstorp, Fers H:d och Långarödz Sockn, contra Oluff Persson i Biörnstorp och dess sohn Jeppe Olsson i Dragemöllain p:to debiti 100 D:r smt effter obligation och Libell så lydandes som fölger ad acta lagder. Swaranderne Insinuerade sijn Exception, att dhe icke hafwa uthlofwat någre penning:r, uthan medh condition, om om han fingo frijdh, och hafwa parterna intet wijdare at andraga, uthan äskar doom.
  Interlocutoriae
  /…/

  N:o 25
  Arendatoren W:tt Poffwel Otter i Månslunda, contra Ryttaren Manhafftig Berthel Kråka i Illstorpin p:to debiti, Swaranden warit her i 2:ne dagar, Actore absense, altså: Actor att plichta pro absentia 3 mk smt, och citationen upphäfwes.

  N:o 26
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Anthon Perment, contra Trumpetaren Manhafftige Johan Mengel i Bröserup, angående injurier emoot Cronans Lensman W:tt Berthel Mattzon, då han wille hafwa koppskatt effter restantz Längden, aff förrige Cronans Befallningzman, nu Tullnären i Ysted Wälbetrodde Zach. Stobaeo underskrifwen, derom Libell, medh Attesterne Upplästes, så lydandes som fölger, ad acta lagde. Swaranden war till geenmähle, och föregifwer, att han inga koppskattzpenningar war skylldigh, såsom och ingen aff hans Cammerater öfwer heela Sweriges Rijke, någre koppskattspenning:r Erlägga; Parterne förlijkades, och Crono Befallningzm:n, låter saken falla, förmedelst emällankombne Intenessioner, och att Trumpetaren är en främmande, som inthet wiste sig skylldigh, eij heller något kunde swara emooth saken, som eij woro språket mechtig, och altså actionen casseras medh åthwarning till alla och hwar Een, att dhe intet taga sig detta till Exempel, medh mindre dhe wela plichta effter lagh.

  N:o 27
  Peder Andersson i Effwerödz Lyngby i Gärs h:tt, contra hustru Hanna Persd:r medh sijn Lagwärga Ryttaren Manhafftig Trulls Jönsson Runnegrehn i Mielby, Angående Barnegodz effter Sahl. Profossen Daniel Ask för dess Barn, Anna och Sissa 26 D:r smt, Swaranden war till geenmähle, och föregifwer sig aldrig tagit emoot någon skilling Barnegodz, uthan hans hustru haffwer det, till Barnsens Uppfostring Expenderat, som käranden och sielff Agnosiera och wijdkänes, och hafwa parterne intet widare at ahndraga, och blijffwer Ryttaren Trulls Runnegrehn för desse 26 D:r befrijat, och actionen cesterar, hwar effter Tingz Attestatum eij kunde förnekas.

  N:o 28
  Mons:r Lennart Jonsson i Luderödh, contra Cronans Länsman Wäll:tt Berthel Mattzon i Elljarödhin puncto pantande, som skedde den 22 Novembris 1692, förmedelst Cronans rest:de Ränttor, som praetenderades 5 D:r 16 öre smt, och disputerar käranden intet dhe 4 D:r uthan allenast dhe 6 mk smt af Summan. Swaranden Blifwer wijd sijn förrige af d 12 Januarij 1693, att han hafft Hr Befallningzmannens och Nu Tullnärens Hr Zacharias Stobaei ordre at kräfwa restantzen och bekymbrar sigh intet wijdare derom.
  Resolutio
  /…/

  N:o 29
  Ryttaren och Rusthållaren Manhafftig Rasmus Steen i Biörnstorp, contra Åke Mattzon i Hielmerödhin p:to debiti 1 T:a hafra, och tillstådde käranden att haffren är lefwererad i hans huus, och nu allenast fordrar Expenser. Swaranden absens, käranden äskar doom uthi saken som tillföreende.
  Resolutio
  /
  …/

  N:o 30
  Matthis Andersson i Öllsiö, contra Lasse Truedsson i Bestekille, angående Een twistig häst, som han sig tillbytt af Erik Isaachsson i Hörby och Frosta häradh, och Lasse kiändtz wijd ifrån Matthis, hwar öfwer Matthis satt honom een Silfwerkädia i pant om 14 D:r smt:z wärde, begärandes käranden syn, kädia igen, och doom i saken effter lagh, Libellen så lydandes ad acta.

  Swaranden war till geenmähle, och effter vice versa Citation will före sijn hemmull med 3:ne wittnen, och betygade 3:ne män Per Nilsson i Bestekille, Lasse Andersson och Bengt Månsson ibidem, att hästen, hörer Lasse Truedsson till, och är brändt medh Åkarpe byys bränne, och kom bort på siste åhret sedan, någre dagar för Michaelis, och hafwa parterne inthet wijdare at andraga uthan äska doom.
  Resolutio
  /…/

  Dito
  Christen Månsson i Breedabeck uthi dhen saak emoot Rasmus Mårttensson Appelerat medh 3 D:r smt, och förmahntes observera fatalia juris till näste Lagmans ting, han sielff eller dess herrskaps laga ombudzman.

  Dito
  Wällborne Hr Regimentz Qwartermästaren Andreas Leyonflygtt 3.die reesan låtit Upbiuda, dhet hemman i Gerestorp N:o 4, som han aff Rudebeck Gagge sigh tillbytt haffwer.

  Dito
  Handelsmannens Sahl: Peter Prahls effterlåtne Enka 3:die reesan låtit Uppbiuda det hemman i Elljaröd N:o som hennes fader S:r Simon von Dieurs sig tillhandlat haffwer aff hustru Maria Sahl. Peder Ibssons i Köpenhambn.

  Anno 1693 den 2 Novembris Continuerade Ordinarie HösteTinget i Rafflunda medh Allmogen aff Ahlbo häradh, i samptl. Rättens praesence.

  Dito Capitein Lieut:ten Edel och Manhafftig And:s Masch, effter sijn igåår daterade Missive, begärade Seqvestration på Mårten Paenas löösöhre godz och fänadh, till sakzens utförande, hwilket Consenterades och samtykies, så wijda Hr capiein Lieutenentan för allt åkommande åtahl will wara responderat, och med dhen Condition warder hwariom och Ehnwar förbudit och åthwahrnat, sigh der medh att beaftta. Missiven lades ad acta.

  Förestelltes kohnan Tyra Persdotter af Bosarp, som tillståår sigh wara lägrat aff Cronans Lensman W:tt Berthel Mattzon, och bägge bekänna förseelsen, och hon fådt Barn, Anders benemd, som ähr nu Ehn Månadh gammall, och beder hustru Lucia Tuesdotter för sijn Man Berthel Mattzon.
  Resolutio
  Cronans Lensman Berthel Mattzon, plichtar som een gifft Man D:r 80:-
  Kohnan Tyra Persdotter D:r 40:-
  och der eij orkas Botum så at lijda på kroppen effter straffordningen, och ofwan[?] allt at undergåå kyrkioplicht.

  N:o 25
  Arendatoren W:tt Poffwel Otter i Månslunda, contra Oluff Jöransson i Andrarumin p:to debiti 1 D:r 16 öre smt för Een sijda fläsk. Swaranden, som lagligen är stemt, giorde intet geenmähle, I ty käranden äskar doom medh Tingz Expenser.
  Resolutio
  /…/

  N:o 32
  Borgemestaren Wällbetrodde Lars Koofooth i Ysted, och effter dess Transport Arendatoren W:tt Poffwel Otter i Månslunda, contra W:tt Lennart Jonsson i Luderödhin p:to debiti effter obligation aff den 13 Maij 1689. Een drage stuut, Eett fåår och Eett lamb, som han begärar doom och betahlningh för, effter Mätismäns Ordum, medh Tingz Expenser, Swaranden påropades, haf:r siälf skijfwit på Citationen, och warit her tillstädes, men giorde nu intet geenmähle.
  Resolutio
  /…/

  Dito
  W:tt Poffwel Otter i Månslunda, ingifwit 3 mk wedepenning:r uthi dhen action emoot Per Larsson i Bontoffta, N:o 9.

  N:o 33
  Oluff Gödesson i Skiberup, contra Ryttaren Manhafftig Rasmus Trana ibmin p:to injuriarum, hwarom dhe sig emillan äro förlijkade, kongl. M:tz och häradetz Rätt oförkränkt, i ty Cronans Befallningzmna Wälbetrodde Anthon Perment begärer inqvisition och doom effter lagh.
  Hustru Boel Andersdotter Oluff Gödessons berättar, att hon bleff slagen aff Rasmus Thrana och hans qwinna Sissa Nillsd:r och medh footen spiernat för Bröstet och håårdragin, och kallat åhlegrebba, och tå hon sade sig aldrig hafwa stulit, swarade dhe bägge, haffwe du icke stulit, så haff:r din Man stulit 1 fierding åhl ihoop medh Jörgen Käbb.

  N:o 34
  Tå framstodh Swen Knutsson i Skiberup, som effter aflagd Eed å book betygade, att han hörde, det Ryttaren qwinna Sissa kallade hustru Bool Åhlegrebba, och såg henne wara blåå på wänstra armen.
  Lars Ollsson i Skiberup, effter aflagd Eed å book wittnade, sig intet weta aff saken.
  Oluff Persson i Bröserup, effter aflagd Eed å Book wittnade att när tappen gick aff Tunnan, som Bool Oluff Gödessons beskyllades före at haffwa Causerat, tå såg han att Ryttaren Rasmus Trahna och hans hustru Sissa slogo henne, drpgo henne i hååret och sleeto henne omkull, spiernade henne medh fötterne, kallade henne åhlegrebba, och mannen Tiuff, och förde henne uth om dörren, men ingen blånadt såg han på henne.
  Mickel Truedsson i Bröserup, effter aflagd Eedh å Book wittnade, och han hörde Sissa Rasmusses kalla Bool Oluff Gödessons åhlegrebba, och intet wijdare weet af saaken.
  Anders Hansson i Bröserup, effter aflagd Eed å Book wittnade lijka ord som Mickel, wittnadt haffwer.
  Tillspordes Ryttaren Manhafftig Rasmus Trahna, af hwad tillfälle han haff:r koomit till at så illa handtera Oluff Gödessons hustru, Swarande han, att det kom der aff, att hustru Bool rijfwit tappen af öhltunnan.

  N:o 35
  Ytterligare begärade Rasmus Trana, at hans instemde wittnen måtte höras, och tå framstod Ryttaren Manhafftig Anders Hall i Bröserup, som effter aflagd eed å Book wittnade, at han hörde Sissa Rasmusses kallade hust. Bool Åhlegrebba, och Bool kallade henne Kullagrebba igen, och han såg Ramus Trana och Olluf Gödesson kommo uthi slagzmåhl och håårdragh tillsammans, men dhe intet skällde hwar annan, och tapparne i den weffwen gingo af 2:ne Tunnor, att der rand uth öhl för 15 öre smt, som dhe betallte helfften hwarthera.
  Oluf Trullsson i Skiberup, effter aflagd Eed å Book wittnade lijka ordh.
  Parterne vice versa räkte hwar andre sijna händer både män och qwinnorne, att dhe intet weta hwar annan något annat att effter tahla uthan det som ährligt och godt ähr, Men Cronans Befallningzman nu som förra äskar doom.
  Resolutio
  /…/

  N:o 36
  Smedgesellen Johan Andersson i Hwijteby, contra Knuth Knutsson ibm, angående Ett silfwerkors förlijkt.

  Dito
  Wälborne Hr Lave Beck uppå det Beckigske sterbhusetz wägnar begärat igenom fulmechtigen S:r Hendrich Hwaling, dess proustations skrifft måtte uppläsas, emot dhe Uppbudh som ähro skiedde på Torups gårdh och Godz, så lydandes, som fölger, ad acta hwar effter Tingz Attest Extraderades.
  Cronans Befallningzman Wällbetrodde Anthon Perment, uppå kongl. M:tz wägnar reprotesterade at det första Uppbud eij kan kallas olagligt, emädan Executionen skiedde in Martio, och fast han eij fått Executionns= förrättningen om händer, och beskrijfwen kunde han doch eij annat göra, än pro interesse Regis invigilera, och göra det första Uppbudh.
  Wälborne Hr Jacob Beck, som in persona är tillstädes, repeterar priora, och dhen skrifftelige protestationens contenta, begärandes Extractum protocolli hwad hellst som passerat ähr.

  Dito
  Wälborne Hr Lave Beck, uppå sterbhusetz wägnar, igenom fullmechtigen Mons:r Hindrich Hvaling, insinuerat Eett Memorial aff 6 puncter, som bleff Uppläsen, så lydandes, som fölger, ad acta.
  Ytterligare berättar fullmechtigen, att Eett särdeles och special Breff skall wara af höglofl. kongl. Bergz Collegio uthgifwit, att alle Bergzbruketz betiente och arbetare, för giorde lägersmåhl dömmas wijd grufweRätten, och Böterns fulla till ArmBössan, som han erbiuder sig wela bewijsa, och gaf hand till Cronans Befallningzman Wällbetrodde Anthon Perment, att wara personal cautionist för qwinfolket Hanna Håkonsd:r till nästa Tingh.
  Interlocutoria
  /…/

  Dito
  Mons:r Hindrich Hvaling uppå det Beckiske sterbhusetz wägnar begärar uppläsas och påskrifwas, Nln:
  1. Een Liqvidation emillan kongl. M:t och Cronan å dhen Eena och sahl. Hr Axel Juuls Erfwingar å dhen andra sijdan dat. Mallmö d 31 Martij 1691, hwar på kongl. M:t får att fordra 7567 D:r 23 1/3 öre, underskrifwit och beseglat aff Hr Commissarierne, Lnadsdom:n eller lagm:n Sal. Hr Oluff Persson SillnEeker, Hr Professoren Lundersteen, Hr Rådm:n i Mallmö Hans Meckelburg och handelsm:n Hendrich Weyer ibm, sedan dess kongl. M:tz ombudzman Wälborne Hr Jöran Adlersteen, Hrr Bröderne Jacob och Lawe Beck förmyndaren Hr Christian Bilde och fullmechtigen Peter Norrberg samma Liqvidation hade underskrijfwit, dock inte beseglat,

  2. Dito Upplästes och påskreeffz Een annan Liqvidation af d. 31 Martij 1691 af förbem:te herrar och Män på lijka sätt och wijs underskrifwen och beseglat, hwaruthi Sal. Hr Axel Juuls Erffwingar göres skylldige till Sahl. Hr Jockum Beckz Arfwingar, föruthan det dhe böra cedera dheras andehl till dem i Ahlunewärket ocg Jordegodzen, 5774 Dr 5/8 öre smt.

  Dito Hr Inspectoren Hvaling insin:t Een Jordebook aff Wällborne Hr Jacob och Lawe Becker underskrifwen och beseglat d 28 Octob. Nästlijdne, Uppå 558 D:r 17 öre 18 rundst., och fingo dhe Tingz attest, huru wijda samma godz finnes Ograverat, Copia ad acta.

  N:o 37
  Wäll:tt Oluff Persson i Hwijteby, contra Bengdt Ollsson i Spillepenningz Ringh, in puncto debiti, 15 D:r smt, Swaranden absens, och effter wälborne Hr Lawe Beckz protestation, sorterar under grufweRätten.
  Interlocuoria
  Remitteras her ifrån ad forum fori, der at sökias och afgöras.

  Dito Wällborne Hr Öfwersteleutnantens Axel Rosencrantzes fullmächtige och fougde W:tt Peder Jbsson i Sellsöö och Tryde sochn, begärat laga förbudh på Nybygge Skog i Andrarum sochn, in till dess laga Uthslag skieer, emillan hans Wälborne herrskap och Ägoomännerne.
  Interlocutoria
  Dhenne begärte inhibition kan Tingzrätten icke samtyckia, emädan Wällborne Hr Majoren Nils Skytte, effter kongl. Hrr Siettepenningz Commissariernes uthmätning, numerha ähr bonae fidei possessor aff hem:t Nybygge och dess skogh, och sielf derå sökt inprotocollering och förbudh, emoot olaga ingreep och skogzhögge på samme skog, men dock lijkwähl hwariom och Eenom sijn Rät reserverat, effter laga …fahrt at proseqvera och sökia.

  N:o 38
  Håkan Knalle i Hwijteby, contra Knut Knutsson ibm, och medfölliaren Trulls Hansson, Angående 2 lass Boghwete, som föregifwes wara tagit aff dess gårdz frund, och Knut till sit heem fört, Libellen så lydandes, ad acta lagd: Swaranden war till geenmähle, och förmehnar att grunden hörer honom till, effter åker och tompt, och käranden begärer dess instemde wittnen måtte förhöras.

  Interlocutoria
  I anledning aff kongl. M:tz allernådigset Resolution aff dato Stockholm den 7[?] Junij nästlijdne, warder dhenne ägotwist, till nu för tiden warande Wällborne Hr Vice Gouv:n och öffwesrten Hr David Macklier, desse för Siettepenningen indragne Cronobönder emillan at skillias och effter öre och örtug at afgöras, ödmiukeligst remitterat, som parterne länder till rättelse.

  N:o 39
  Mikel Larsson i Rafflunda, contra Abraham Nillsson i Skiberup, att han hafwer tagit borttagit någree lass rågh och fördt ifrån hans grundh uthan loff och minne,

  N:o 40
  Swaranden föregifwer sig rödiat upp den twistige jorden, aff öfwerwuxet tiörne, medh Axel Larssons loff och minne, och haffwa Vice Versa citerat för tillfogat oförrätt och förlijkades parterne, att all träta Upphäfwes, och der på räckte dhe hwar annan sijne händer för Rätten, och dhenne action cesterar.

  N:o 41
  Mikel Larsson i Rafflunda, contra Mattz Nilsson Bok ibm, angående foderlöhn för 4 par Oxar, för 9 wekors tijdh á 2 mark om wekun, Swaranden säger at käranden tagit aff honom 4 st ungswijn, dem han estimerar á 2 mark smt stycket, förlijkat, och Actionen cesterar.

  N:o 42
  Mattz Nillsson Bok i Rafflunda, contra Mikel Larsson ibidem, 1:mo att han injurierat hans hustru, rijdit henne öfwer ända, och henne illa handteerat, Swaranden war till geenmähle, och aldeles neekar till gierningen, och inlade dommarens attest, att kärandens hustru intet klagar, så lydandes ad acta, 4 instemde wittne hustru Sissa Gödes, Anders Gödesson, Hanna Mattzes och Bolla Swen Ollssons wittnade, att Ryttaren ingen skada haf:r tillfogat Mattz Bokes hustru.

  2:do Idem, contra Eundem om slagzmåhl, och wittnade Mårten Degn och pigan Kirstina Petersdotter, att Mikel Larsson slog Mattz Book ett slag med liusstaken, att han war blå och blodig i ansichtet.

  3:tio Idem, contra Eundem, angående hootande och skiälldord, på Rafflunda Byys sambningh, och wittnade Göde Larsson at han hörde Mikel Larsson begärade häst af Mattz Bok, att föra monteringen till wärket, och när Mattz der till nekade, och sade sig wela lefwerera häst, när hans Rusthållare det befaller, Tå swarade han, at han gifwer Rusthållaren dieffwulen, och Mattz Bok war een g:l skällm. Bonden Jöran Mårttensson Eedeligen wittnade lijka ordh, att han skällde Mattz för een g:l skällm, men icke hörde honom Nämpna Rusthållaren, Bonden Hans Hansson Eedeligen wittnade lijka ord, Bonden Lars Nillsson och dr. Jacob Swensson Eedeligen wittnade lijka ordh och ingen aff desse 4 hörde honom nämpna Rusthållaren. Ytterligare inladhe Mattz Bok sijn libell, som upplästes, och begärade doom i saken. Swaranden säger sig intet wetta Mattz Bok något att beskylla, uthan det som ährligt och godt ähr, och beder för sigh såsom han haff:r warit öfwer sigh drucken, som och wittnen sammaledes intygade, och hafwa parterne intet wijdare at andraga.
  Resolutio
  /…/

  N:o 43
  Drängen Poffwel Jeppesson, i Egeröd …. och Röddinge Sockn i Frosta häradh, contra Lasse Swensson i Rugerödhin p:to Tienstelöhn 2 D:r 16 öre, hwarom dhe sigh emillan ähro förlijkade för 2:ne åhr sedan, men ingen Betahlning der på fölgt, derföre fordrar han betahlning med anwände Expenser, effter Libell, så lydande, ad acta.

  Swaranden insin.de sijn Exception att han intet är skylldiug, och detta wijd dess herrskaps fullmächtige Peder Jbsson, och wittnade Ryttaren Manhafftig Rasmus Steen, Eedel: att dhe för 2:ne åhr sedan blefwo förlijkade, som och Nämdem:n W:tt Jörgen Persson i Tiörnery påminner sig om, warit 10 D:r smt.
  Resolutio
  Rätten finner skählligt att Bonden Lasse Swensson i Rugerödh böra betahla till dr. Pofwel Jönsson i Eegerödh, dhen praetenderade Tienstelöhn, effter förra på Tinget giorde förlijkning, 2 D:r 16 öre smt, iempte 2 D:r Expenser, effter lagh, Eller genom Execution.

  N:o 44
  Enkan hustru Margreta Sahl. Per Jacobsson i Hwijteby, contra Såhne Håkonsson i Skiberup, angående emottaget barnegodz effter Sal. Oluff Nillsson i Grefflunda, 13 D:r smt förlijket.

  N:o 45
  Idem, contra Anders Persson i Månslunda, bem:te Arff angående förlijket.

  N:o 46
  Lars Andersson i gadderödh, contra Oluff Isaachsson i Luderödh, angående Gärdefälle 14 D:r smt, förlijkat.

  N:o 47
  Tullförwaltaren Wällbetrodde Zach:s Stobaeus i Ystad, contra Mårten Ingewarsson i Tiörnerydin p:to debiti, förlijkat.

  N:o 48. 49
  Drängen Johan Andersson, contra Diverse i Hwijteby, angående klagemåhl för Befallningzm:n, förlijkat.

  Anno 1693 den 3 Novembris, Continuerade Ordinarie HösteTinget i Rafflunda. medh Allmogen aff Ahlbo häradh, i samptlige Rättens praecence.

  N:o 50
  Peder Esbiörnsson i Rafflunda, contra Mårten Jönsson ibmin p:to gårdefelle, förlijkat.

  N:o 51
  Skräddaren Hans Hollst i Löffwestad, contra Nills Jakobsson i illstorp in p:to debiti, förlijkat.

  N:o 52
  Erik Knutsson i Nibbelöff, contra Bookhållaren W.tt Poffwel Otter i Månslundain p:to debiti, 10 D.r smt effter obligation af d: 16 octobris 1691, att betalas till Hr Per i Öreby, Swaranden war till geenmähle, och disputerar eij sijn Obligationen och är tillfrijdz att doom gåår, i ty kärandens fullmächtigen Iffwar Gatzberg äskar doom medh TingzExpenser.
  Resolutio
  /…/

  N:o 53
  Nills Larsson i Skartoffta, contra hustru Bengta Bengtz i Andrarum medh hennes lagwärga, angående tillwijtelse om ett dödslaget föll, Swaranden war her i 2:ne Tingdagar, och actore absente dimitterades, under Ny citation.

  N:o 54
  Mårten Klockare i Rafflunda, contra Peder Esbiörnsson ibm, angående någon twist om uthkastade kläder på gathan, förlijkat.

   

  Upplysningar
  Wällborne fru General Majorskan på Ströö låter upplysa effter 2:ne Swartte Oxar den Eene är lijtet gråå i pannan, brände på hoornen G. L

  Anders Larsson på Wijk låtet Upplysa Een Swartbläset häst medh 4 hwijta fötter, hwilken är kommen dijt drijfwandes och han upptagit, item

  Idem låter lysa effter een stiernat hoppa medh 2 hwijta bakfötter om någon om någon om dhen kunde gifwa kundskap.

  Källa:

  /…/ – anger att mer text finns att läsa i originalet.

  © Magnus Lindskog, 2009-2015
  (viss redigering pågår fortfarande)