1693 sommarting Järrestad

  Anno 1693 d: 2 Maij hölltz ordinarie sommartingh i Jerestedh häradh uthi Borby by af migh undertechnadt häradzhöfdingh Carl Lilliengrijp och dhen der i häradet tillförordnade nämbden i Tingökiande allmogens nähr och hoswahru.

  Af nämbden
  Tohr Olsson i Borby  –  Nills Clemetsson i Glimminge
  Rasmus Jönsson i Wijarp  –  Erich Swensson i Jerestadh
  Tilof Mårtensson i Röla  –  Knudt Nilsson i Gislöf
  Arfwed Håkansson i Wemmenlöf  –  Mårten Nillsson i Tommarp
  Nills Ågesson i Stijby  –  Anders Kock i Tommarp
  Swen Andersson i Tullstorp  –   Mårten Ingemansson i Wallby

  1. Publicerades H:s Excell:s höghwälborne Hr Grefwe Ruttger von Ascheberg öpna Placat, om skorstenens fägande hästegiällande och döde Creaturs uthförande, att sådant hädaneffter af gemeene allmogen eller deras Tienstehion utan ähras förkleningh eller tillwijtellser skie må, dat: Malmö d: 22 Decembr A:o 1692.

  2. Pastoren Ehrewördigh och wällärde Hr Lars Bertellson Aqvilonius till Wemmerlöf och Rörums församblingar effter föregående laga afförkunnad citation tillkiährade Ållerman:n Per Persson uti Wemmenlöfz by, och samptl: Cronobönderne der sammastädes, för det dhe emot giord förlijkningh och fullkombligit aftahl om een uthjordh Hullarijs heijan ben:dh hehla Wemmenlöfz by tillhörigh, som dhe uthi goda mäns öfwerwahrru wid handh och mun samtykt och bewilliat, med bem:te Hr Lars Aqvilonio wehla lagl: skiffta och dehla, att han som af uhrminnes tijdh uti samma Hullaris, heija hafwer hafft sin lodh och dehl, och nu så wähl som hädan effter söker få niuta och behålla sin anpart lijka emot een af dhe andre Cronobönder der i byen förähn dhe samma uthjord, som på ungefähr 30 åhrs tijdh icke har wahrit upbruten :/till cultur angrijpa wille, föregifwandes dett ingen weet ty sine åkrar fullkoml:n uthan kommer å nya lagl: att lijkas och omskiptas, effter dheras wänlige ingångne Sängh. Emedan dhe fastmehra icke allenast skall hemmeligen sinsemillan hafwa skifft samma jord uthan Pastorens wetenskap eller ringaste Communication med honom uthan och begynt plöija och upbryta dhen, Cronans annexe hem:n derigenom till nachdeel och afsaknadt.
  Hr Pastoren Aqvilonius derbrede wid upwijste dhen föreeningh samptl: Wemmenlöfz bymän tillijka med Hr Pastoren om samma Lijkor ingådt uthi Crono Ländzman Magni Löfbergz och nämbdemän:n Tohr Ollssons och Rasmus Jönsson öfwerwahru uprättat, och handhräktz, att een lagl: och lijka dehlning i lyckorna skie skulle, dat: d: 7 octob:r 1692.
  Jämbwähl insinuerade Pastoren Ehrew: och wällärde Aqvilonius sin Inlagu, dat: Wemmenlöfz prästgård d: 1 Maij A:o 1693./.
  Swaranderne samptl: Wemmenlöf Cronobönder och bymän tillijka med Ållerman:n Per Persson mötte och insinuerade dheras Libell uthan Dato.
  Effter ventilerandet af saken föreenades parterne in för sittiande Rätten sins emillan således, emedan dhet å båda sijdor ähr Crono, och swaranderne samptl: Cronobönderne af Wemmenlöfz by seija sigh weeta, att prästehem:t i förra tijder hafft lott och dehl i lyckorne, skall fördenskull Hr Pastoren Ehrewördig och wällärde Hr Lars Bertellsson Aqvilonius och dhes Successorer nu och framdehles ocklandrat öga, cultivera och behålla under Prästehem:t i Wemmenlöfz by, den dehlen östan och sunnan på Hularijs heijen, om een Rygg wästan för dhe Tree Ryggarne som Hr Pastoren tillförne hafft hwarest steenkullarne blefwo sist till skiähl satta, under till östrewång wångegierde och uptill klåckarens gierde wid mans heijan, och alt hwad der östan före till dhen gamla groopen, både almenningh och Ryggar fins, sampt ett litet skiepl:dh på hållet wid Killebergh som fordum underhört Prästegården, och gåfwo dhe samptel: Cronobönder Hr Pastoren för Rätten sina händer derpå att han med des Successorer skall för dhem och dheras effterkommare nu och framdehles eller före Specificerade Stycker uti Hullatijs heijen frijt och roligen under Prästegården possidera och bruka och altzingen effter denna dagh hafwa macht det ringaste Clander eller åtal derpå giöra, hwilket häradz Rätten, så wijda som sådant lagh och skiähligheeten lijkmätigt ähr pproberade.

  3. Pastoren Ehrew: och wällärde Hr Lars Bertellsson Acqvilonius ährindrade sin sista Tingh incaminerade saak, emot Erich Persson i Stijby, angående skuldfordran 2 skepp:r korn.
  Swaranden nu som sista Tingh absenterade och nämbdeman:n Nills Ågesson i Stijby giorde dhes excus att han ännu med siukdom behäfftadt och håller widh sängen altså difereras saken till wijdare.

  4. Anders Månsson i Gislöf instämbdt cautionisterne Anders Nillsson i Nöbbelöf och Staffan Nillss: Ibm in puncto expensarum som dhe på drengen Lars Swenss:s wägnar, mötte wedgick kiäromåhlet och angaf hufwudman:n äger sielf att betahla med och i ty cit: drengen Lars Swensson att Lars Swensson att betahla sine uthlofwade expenser 2 D:r 20 öre för han slagit drängen Ola Mårtenss: som fäldtskiären Mattz Jonss: Attest Dat: Cimbrishambn d: 2 Maij 1693 uthwijsar.
  Drengen Lars Swensson sisterade, wedgick fordrans richtigheet, lofwade med första betahla, med dhe sedermeera påwågade expenser, altså finner Rätten skiähligt det drengen Lars Swenss: måste till S:te Michaelj förstkommande uthan molhsäijelse betahla till Anders Månsson i Gislöf 2 D:r 20 öre Srmt och dessuthan seedermeera påwågade expenser 1 D:r 16 öre Srmt eller undergå derföre execution.

  5. Jöns Ågesson i Gislöf tilkiärade drengen Lars Swensson Ibm, för afgrödan på 5 skepl:dh Råghiordh för uthsådde 10 skep:r ströö Rågh och desuthan 5 skepp:r kornjord på kiöpet för dhes afstådde här till åbeonde skattehem:n som Lars Swensson på sista Tingh till beboende wardt tildömbd.
  Swaranden Lars Swensson wahr tillstädes och med godo uti innewarande åhr afstår afgrödan af dhe praetenderade 5 skiep:r Rågjord som besådde ähro och sedan uplåter till Jöns Åkesson 3 skepl:dh i wänstra wångh och Långie åker i åker att besåå hwarmed parterna således föreentes.

  6. Anders Nillsson i Nöbbelöf nu Andra reesan lagh och upbödh skattehem:t N:o 8 i Gislöf till Rätta Erfwingen Lars Swensson dersammastädes.

  7. Drengen Jöns Påhlsson i Gislöf instämbdt sin förra Mattfader Nills Hansson i Nöbbelöf, för han uthan orak skyndat honom af sin tienst, påståendes nu dhen honom belofwade lönen een walmars klädning för 1 D:r 16 öre Srmt 2 par skoor för 2 D:r Smt skiorte för 1 D:r 16 öre strumpor och wantar för 16 öre 1 Tunl:dh hafreJordh för 1 D:r 16 öre Srmt och 2 skiepl:dh kornjord för 2 D:r 16 öre Srmt, hwarpå allenast 1 par skoor och ett par wantar till 1 D:r 8 öre bet. att resten är 8 D:r 8 öre Srmt som praetenderas.
  Swaranden Nills Hansson comparerade.tilstår att drengen stält sigh wähl, och bekiänner sigh skyndat honom i otijdh af tiensten effter han intet arbete hade att få honom till att beställa, will nu intet till fullkombl: uthlåtande om föreeningh, uthan beder förskonas med hälftten lönen, drengen påstår i högste måttan full löhn med Tingz expenser.
  Resolutio
  Rätten resolverade skiähligt, emedan drengen intet sedan huswill wahrit, uthan kommit i annor tienst, det des förra mattfader Nills Hanss: i Nöbbelöf bör betahla till honom Jöns Påhlsson i ett för alt effter moderation 8 D:r 8 öre Srmt till förstkommande Michaelj eller undergå derföre wederbörl: execution, compensatis expensis.

  8. Saken emillan klaganden och Borgaren Swen Torsson i Cimbrishambn, och swaranden Mårten Mårtensson i Borby ähr sålunda dhem emillan in puncto Debiti 1 pund korn förendt, att Mårten Månss: till förstkommande Michaelj betahlar i ett för alt till Swen Torsson 10 skepper korn eller undergår derföre behörigh execution.

  9. Mårten Trullsson i Wirestadh ährhindrade sitt wid senaste Tingh incaminerade kiähromåhl emot Corporalen manhafftig Samuel Manfelt för han med hugg och slag obefogat skall hafwa honom bastionerat.
  Swaranden Hr Corporalen manfelt sisterade och insinuerade sin protest, för denna gångh intet lagl: wahra instämbdt att han sine wittnen nu producera kunnat påstår upskof.
  Sententia Interlocutoria
  Såsom corporalen åberopar sigh wittnen och ährbiuder dem till nästa Tingh till sitt förswarande producera, altså differeras saken till dhen tijden, då Hr Corporalen har sitt ährbiudande utan wijdare citation att effterkomma och lagligen fullgiöra.

  10. Mårten Trullsson i Wirestadh jembwähl itererade sitt seenaste Tingh åtahlte procedere emot Per och Nills Jönssöner i Cimbris, för dhe uthan orsaak på konungens alfahra landzwägh, öfwerfallit honom med hugg och slagh, och sedan under Arrest fördt honom till Corporalen Samuel Manfeltz hemwist i Jerestadh by.
  Swaranderne Per och Nills Jönssöner nährwarandes ährbödo eeden praestera sig hwarken öfwerfallet eller slagit Mårten Trullsson i Wirestad på alfahra landzwägen, altså finner Rätten skiähligt att swaranderne Per Och Nills Jönssöner effter deras ährbiudande i anledning af 13 Cap: såraM: B: L:L: böria wärja sigh medh sexmanna edhe, eller umgälla för deras brott, hwad lagh förmår.

  d: 3 Maij

  11. Enkian hustru Mette Christen Olls i Cimbrishambn instämbdt wäll:t Markus Wellumsson i Walby in puncto Debiti 5 T:r 1 skepp:a korn.
  Swaranden wäll:t Markus Wellumsson, widh nämbdeman:n wäll:t Tor Ollsson i Borby insinuerade Markus Wellumssons Inlagu och wedgick skullden bestående uti 14 skep:r resterande korn, och 4 D:r 24 öre Srmt penning:r hwilka han ährbiuder med interesse betahla.
  Resolutio
  Såsom fordran ähr Richtigh, och swaranden lofwar betahla, altså pröfwar Rätten skiäligt, det Markus Wellumsson till S:te Michaelj nu nästkommande aldrasenst bör betahla till enkian Mätta Christen Ollsson dhe restenrande 14 skepp:r korn in Natura och antingen peng:rne 4 D:r 24 öre med interesse eller och med korn effter Michaelis kiöp á 8 öre skepp:n som in Summa löper 5 T:r 1 skeppa korn, desutan Tingzexpenser 1 D:r Srmt skier det eij undergår han derföre execution.

  12. Cronans Befallningzman wäll:de Nicolaus Psilander widh crono Ländzman:n Måns Löfbergh begiärte att twänne 1/16 dehls hemmans fäster i Stijby sochn och bye N:o 26 och 27 1/16 hem:n som Swen Andersson och Ingwar Swensson åboo, sampt N.o 28 1/16 hem:n som Nills Frijs och Jöns Persson åboor hwilke leegat under Giärsnäs, och nu för 6:te penningzgodzen med 1692 och 1693 åhrs Räntor nyligen skall wahra uthlagde och ehuruwähl proprietarierne bordt för denna gångh warit till första upbuden lagl: inkallade, så har Cronans Befallningzman:n deruthinnan skulld, som sådant icke för Tinghållandet omrördt, och på samma sätt giöras nu första gångh upbudh på Docter Peders Winstrups eller Hr Major Böhens qwarns gatuhuus med begge grunderne i Tommarp, item uti Jacob Rasmussons åboende hem:n i Wemmenlöf, till siettepenningz Ränta 5 D:r 23½ m Srmt Åliggiandes ber:de Cronans Befallningzman wederbörl: påminna att proprietarierne till nästa tingh, och andra upbudh senst blifwa instämbde.

  13. I lijka måtto lätt Cronans Befallningzman Psilander upwijsa een Specification öfwer kongl: Maij:tz städzmåhl som Pro A:o 1692 förfallit här i härdet till 3 D:r srmt och eij wijdare, hwarom bleef ransakat och bafantz med nämbdens om tillstädes warande allmogens bewittnade sandt wahra.

  14. Cronans ländzman wäll:t Måns Löfbergh effter föregående citation för Rätten framstälte Christopher Håkansson och Jon Lasson i Gladsax, anklagandes dhem för slagzmåhl och sabbatzbrott nu förleden söndag d: 23 April.
  Dhe anklagade Christopher Håkansson och Jon Lasson i Gladsax mötte och seija intet slagzmåhl någon söndag warit dhem emillan, uthan angifwa att om natten emillan sistleden 4:de och 5 Påskedagh fölgdt dhem emillan någre ord angående någon Töfjordh och altz intet slagzmåhl wahr dhem emillan wijdare ähr Christopher togh Jon något lijtet i håret medh eena handen och förde ifrån sigh och strax foreenter, men hwarken skada ell:r blodwijte, föregifwa att dhetta angifwit af Hr Pastoren Ehrew:digh och wällärde Hr Mag: Matthias Sture af hatzwärk och skrefwet mehra ähn som passerat, om dheras action förmedelst een Tofft Hr Pastoren skall hafft från dheras hem:n som han nyligen af Wälb:ne Hr General Gouvernamentz Cammereraren blef frånkiend.
  CronoLändzman:n Löfbergh på Hr Pastorens Mag: Stures wägnar, reserverar sigh laga åthal emot dheras föregifwande och berättar dhet Hr Pastoren uti angifwandet giordt sin embetes och eedz skyldigheet, som ingalunda bör till hadtzwärk hänräknas, der hos insinuerade Hr Pastorens Mag: Stures angifwande dat: Gladsax d: 26 Aprilis A:o 1693.
  Jöns Gudmunsson i Gladsax, effter aflagd eed, giorde sin eedelige uthsagu att han sågh Christopher Håkansson och Jon Lasson lågo samman på gatan då dhe woro kombne från bys öhl och straxt blefwo åthskilde een stund effter mörkret emillan 4:de och 5 dagen.
  Esbiörn Jpsson, Jöns Clemmetsson och Rasmus Persson i Gladsax som widh förhöret wahrit öfwerwarandes seija intet wijdare hafwa att wittna ähn dhe anklagade om slagzmåhlet nu sielf bekiändt.
  Drengen Per Swensson som instämbd war att wittna, har intet ännu wahrit till herrans nattward, altså kunde intet admitteras honom eeden, dock berättade lijka som ber:de Jöns Gudmunsson wittnat.
  Crono Ländzman:n Löfbergh påstod Rättens uthslagh och åthaler här påwågade Tingzexpenser.
  Resolutio
  Såsom dhe anklagade Christopher Håkansson och Jon Lasson i Gladsax frijwilligt bekiänna, som wittnat ähr, att dhe wahrit samman om natten emillan 4:de och 5:te nu sistleden påskedagh och hafft Oeenigheet tillhopa på Gladsax gata, sedan dhe från bys öhl kombne wohro och straxt blefwo åyhskilde, Altså pröfwar Rätten skiähligt, näst dhet dhe för anklagade sabbatzbrott som ähn obewist ähr befrijas böre dhe hwar för sigh för hårdraget i anledning af 12 Cap: såramB: stadzL: med willia plichta 6 mk Smt och desuthan betahla Tingzexpenser både tilsammans 1 D:r Srmt.

  15. Jöns Nillsson i Jerestadh begiärer laga huusesyn öfwer Frälsehem:t i Jerstadh N:o 13 tilhörigt kong: Cammar Rådets wälb:ne Hr Hans Billingschiöld som Måns Nillss: för detta åbodt, till hwilekns förrättningh fölliande nämbdemän blefwo uthnämbde nembl: Erich Swenss: i Jerestadh och Rasmus Jönsson i Wijarp.

  16. Wemmenlöfztorp bymän ingåfwo sitt skrifftel: beswär öfwer Komsta bymän för olagl: gierdes täpningh, att dheras sädh aldehles för ohägn, af boskapen blifwer upäten och förderfwat, begiära deröfwer laga syn som bewilliades och uthropades dertill Tilof Mårtensson i Röla och Arfwid Håkansson i Wemmenlöf som gierderne emillan södre hyblekröken och kroledit besichtige skohla.

  17. Per Nillsson i Blestorp nu 3:die Reesan lagh och upbödh 3/16 dels skattehem:n N:o 22 i Borby till Per Persson och dhes hustru Marena Nillsdotter, och beder att honom lagskafft och skiöthe må meddehles emedan han Per Nillsson tillstår sigh derföre fått sitt fullkombl: nöije och fulla betallningh.

  18. Nämbdemännerne Mårten Nillsson i Tommerup och Swen Andersson i Tullstorp instodo för Rätten och insinuerade dhen huusesyn som dhe förrättat öfwer häradzskrifware sätet i Wemmenlöfz torp N:o 9 som Lars Nilsson härtills och i 8 åhr åbodt, bestående af bristfelligheet till 54 D:r 16 öre Smt wederbörande nämbdemän afladhe dheras Eedh omwittnade dhet samma dheras laga förrättningh verbotim fins i sanningh.

  19. Wäll:t Lars Johansson i Stijby, instämbdt Mårten Nillsson i Komsta, för kooleija 1 D:r 16 ./. af dhes koo han hafft på leija, och i des häfd förderfwat att hon dereffter tagit sin dödh, med expenser, han nu praetenderar.
  Parterne föreentes således för Rätten, att Mårten Nillsson till S:te Michaelj förstkommande I ett för alt medh expenser betahlar till wäll:t Lars Johansson i Stijby 2 D:r 10 öre Smt eller då undergå derföre execution.

  20. Nämbdemän:ne Tohr Ollsson i Borby och Swen Andersson i Tullstorp upstodh för Rätten och insinuerade dheras laga förrättade huse granskning öfwer frälsehem:t Karsegården uti Borby by som dhe effter frällse fullmächtigen wäll:t Clas Sturcks ansökian i Nills Pederssons och Peder Nillsson hoswahru uprättat till bristfälligheet 38 D:r 8 öre Smt hwilken husesyn dhe med Eedh verificerade richtigh wahra ordh ifrån ord som förrättningen wijsar.
  Hwareffter wederöranderne wohro TingzRättens Attestatum begiärandens som bewillliades.

  © Magnus Lindskog, 2004
  (viss redigering pågår fortfarande)