1693 vinterting Järrestad

  Anno 1693 d 21 Februarij höltz Extraordinarie eller afkortningz Tingh medh allmogen af Jerestad häradh uti Borby by, anbelangande 1692 åhrs afkortningzlängder för Ransakan och verificerande.

  Cronans Befallningzman wälb:de Nicolaus Psilander lät upläsa efterskrifne afkortningzlängder oppå Innestående restantier som eij hos oförmögne allmoge pro A:o 1692 uthgå kunnat, orsakerne finns på sielfwe Specificationerna hwilka finns ad acta lagdhe annoterade.

  1. Afkortningzlängd uppå 1692 åhrs resterande mantahls penning:r som intet uthgå kunnat.
  2. Specification uppå öde, obrukade och obefindtel: hem:n och Räntor pro A:o 1692
  3. Jämbwähl Specification uppå uptagne hemman och Räntor på frijheeter A:o 1692
  4. Specification uppå förarmade och oförmögnas Restantier som hoos Een dehl innestår och förmedelst allmogens steora fattigdom och armod efter förrättade execution eij har kunnat uthgå pro A:o 1692.
  5. Specification uppå Officerare och civil betiänternes hem:n och booställen sampt prästers och nämbdemäns, fiärdingzmäns och Ryttarebruuk, som för brenneweden efter wanligheeten ähro befrijade pro A:o 1691.
  6. Lijka sådan Specification uplästes pro A:o 1692 och befantz Richtigh.

  Hwarefter bem:te Cronobefallningzman begiärte få bem:te Specificationer och afkortningz längder verificerade som Consenterades.

  Anno 1693 d 21 februarij höltz ordinarie Wintertingh med allmogen af Jerestadh häradh uti Borby by, af häradzhöfdingen wälb:de Carl Lilliengryp och dhen der i häradet förordnade nämbden, uti Cronans Befallningzman wälb:de Nicolai Psilanders och Tingsökiande allmogens nährwahru. 

  Af Nämbden
  Tohr Ollsson i Borby – Erich Swensson i Jerestadh
  Nills Clemmetsson i Glemminge – Rasmus Jönsson i Wijarp
  Knut Nillsson i Gislöf – Tilof Mårtensson i Röhla
  Arfwed Håkansson i Wemmenlöf – Nils Ågesson i Stijby
  Anders Kock i Tommarps Tågarp – Mårten Nillsson i Tommarp
  Swen Andersson i Tullstorp och Mårten Ingemansson i Wallby

  1. Såsom förmedelst förra Nämbdemannen Christopher Hanssons i Sahlarps afträde, och frijwilliga upseijande för ålderdomb skull, och kommen från sitt hem:n(?) Een man fattas i nämbdemänstahlet, altså af dhet goda lofordh som dhen ährlige och beskiedelige danneman:n Mårten Ingemansson i Walby om sitt wählförhållande med sig förer, ähr han i des ställe föreslagen, wald och uthkorat, att wahra nämbdeman, aflade å book dhen honom föreläste wahnlige nämbdemans Eeden, om dhes troo och Redeligheet.
  2. Uplästes kongl.Maij:tz allernådigste skrefne förordningh om wärfningar att dhe ordentel: skohla tillgå och hwad wijdare derwijdh ähr, att observeras dat: Stockholm d: 21 X:br 1692.
  3. Publicerades kongl. Maij:tz förbudh till slätboerne att dhe skohla afhålla medh olofl: skogzhögge påfant, dat: Högzby d 15 Augustij A:o 1692.
  4. Kongl. Maij:tz Nådiga stadga och förordningh om nya skiähls uptagande och hwad derwid bör i acht tagas wardt Jämbwähl förkunnadt, dat: Stockholm d: 6 Junij åhr 1692.
  5. Uplästes Hr höghgrefl: Excell:tz H:r kongl. Rådet fäldtmarskalken och General Gouverneuren höghwälborne Hr Grefwe Ruttger von Aschebergs nådiga Resolution om nya och gamla wägars uprättan och widh macht hållande och ingen derifrån skall eximerat wahra Dat: Malmö d 29 Sept:r 1692.
  6. Jämbwähl af..kunnades kongl. Maij:tz allernådigste förbudh att officerarne intet skohla taga och upbära något, hwarken af dheras underhafwande gemena Ryttare och Soldater eller af Rustningzhållarne och Rotebönderne under hwadh praetext det och wahra må, gifwit Stockholm d: 30 Septembr A:o 1692.
  7. Cronobonden Nills Nillsson i Stijbysom N:o 1 och 2/3:dehls hem:n derstädes åbor, tillijka medh frälsebonden Måns Erlandson på N:o 30 som 3/8:dehls frälsehem:n besitter, framkåmmo för Rätten, sigh beklagandes huru såsom deras åboende hemmans huus byggning:e till en stoor deel genom Een hastigh wådh Eldh uti höstens tijdh d: 16 Augustij A:o 1692 wahr i aska lagder, och Insinuerade derefter Een attest och granskningh af Pastore Loci H:r Peder Pedersson Bager, nämbdeman:n Nills Åkesson i Stijby och Tilof Mårtensson i Röla sampt 2:ne andra beskedeliga män underskrefwen, uppå samma deras ledne skada och deröfwergångne wärderingh, som af nämbdemännerne beedigades, warandes dhem genom samma olyckel:e händelse Een sådan stoor skada wederfahrne att dhe till gårdarnes åtherigien bebyggiande högnödigtbetarfwa(?) brandstudh, och i anledningh af dhen dhem öfwergångne skada har Rätten efter noga öfwerwäagande i anseende af förra husebyggningarnes godheeter som föllier modererat och tildömmer Nills Nillsson hos hwilken elden lös kom, att ährhålla Tiugu femb dahl: Silf:rm:t sampt Måns Erlandsson i Stijby att åthniuta för sin timade skada 50 D:r silf:r m:toch det efter wederbörl: Repartition af dhe med detta sammanlagde häraderna.

  d: 22 Februarij

  1. Swen Swenss: i Hielmaredh och Per Tomesson i Hwijtemölla från Alboo häradh, InstämbdtUnge Håkan Andersson i Komsta uthi Stijby sochn för Een försåld Lijksteen, han tagit betallning 6 D:r silf:r m:t före, och i stället för godh lefwererat Een brotzligh.
   Swaranden Håkan Andersson i Komsta, mötte och tillstodh klagemåhlet, angaf sigh medh klaganderne wähnligen och wähl föreent wahra, således, att han åthertager dhen brotzlige och lefwererar Een så god och förswarligh steen som klaganderne skohle wahra med förnögde, desuthan lofwar betahla dhe Redan påwågade Tingz expenser 2 D.r 24 öre Smt medh dhen förrige steenens åthertagande. I widrigt sådant godwilligen icke skieer, undergår unge Håkan Andersson derföre wederbörl: execution, och Imedlertijdh blifwer den brotzlige steenen qwar til thes expenserne blifwa betalte.
  2. Pastoren Ehrewördigh och wällärde Hr Lars Bertelss: Aqviloniuswidh sin uthskickade Swen Hansson i Wemmenlöf bewijste medh citation hafwa Instämbdt bonden Erich Persson i Stijby, beträffande skulldfordran 12 skep:r korn in Natura.
   Swaranden Absenterade och nämbdeman:n Nills Ågesson i Stijby föregaf honom wahra siuk, altså och emedan dhes uthgifne obligation intet wahr tilstädes, imponerar Rätten swaranden widh nästa Tingh Comparera, Emot Pastoris sakgifwande stå till wedermähle och Rättens uthslagh afbijda.
  3. Enkian hustru Mätta Hansdotter i Cimbrishambnefter föregående citation kiährade till Håkan Persson och Hans Tuess: i Blästorp, Håkan Persson att lösa sine pantsatte stutar En Rödh och Een drakat som han sielf hos sigh hafwer med 10 D:r Smt efter sin uthgifne obligation.
   Swaranden Håkan Persson wahr nährwarande tillstodh skullden och lofwade till S:te Michaelj samma sin uthgifne obligation med 10 D:r Smt befrija, i widrigt undergå derföre execution, och desuthan betahla Tingz expenser 1 D:r 8 öre Silf:r m:t.
   Swaranden Hans Tuesson i Blästorp skylldigh som ähn till Datum Resterar 3 T:r korn dhem han lofwat till S:te Michaelj nästkommande in Natura betahla, I widrigt undergå han derföre execution och desuthan betahlar till enkian Mätta Hansdotter Tingzexpenser 1 D:r Silf:r m:t
  4. Ditoenkia hustru Mätta Hansdotter från Cimbrishambninstämbdt Håkan Nilss: i Wästanbäck angående skuldfordran 3 T:r 2 skepp:r korn efter hennes kiöpmans book. Swaranden Håkan Nillsson instält sigh hos enkian och begiärt förskoningh till förstkommande S:te Michaelj, lofwandes då samma 3 T:r 2 skepp:r korn betahla, skieer det intet in Natura undergå han derföre execution och desuthan betahlar Tingz expenser 1 D:r Smt.
  5. Dito [enkia] InstämbdtJöns Bondesson i Komstaför 9 T:r korn, hwarpå 2 T:r 4 skepp:r betalte, att allenast 6 T:r 4 skepp:r ähn Restera.
   Swaranden Jöns Bondesson wid des uthskickade Jep Persson wedgick fordran, sade honom med enkian wahra förEent således att hon till S:te Michaelj nästkommande skall med korn in Natura blifwa tillfredzstält för be,:te sin resterande fordran, Emedan han henne Imedlertijdh Pantsatt 2:ne stutar Een hwijt och en blackstiernat 8:ta åhr, som bonden sielf hos sigh behåller, I widrigt Jöns Bondesson samma icke efterkommer, då undergår han derföre execution och deutan betahlar Tingzexpenser 1 D:r Smt.
  6. Dito [enkia] cit:tJep Persson i Komstaför 5 T:r korn hwarpå 10 skepp:r betahlte, att allenast 3 T:r 2 skepp:r än Resterar.
   Swaranden Jeppe Persson comparerade wedgick skulden förplichtade sigh till S:te Michaelj nästkommande aldra senast att betahla, samma resterande 3 T:r 2 skepp:r korn in Natura. I widrigt undergå derföre execution och betahla desutan till Rnkian Tingzexpenser 1 D:r 8 öre Smt.
  7. Dito [enkia] InstämbdtNills Halle i Komstain puncto Debiti 3 T.r korn, hwarpå 8 skepp:r sedermeera betalte, att Resten allenast 1 T:a 4 skepp:r korn.
   Swaranden tilstod skullden och lofwade till S:te Michaelj förstkommande att betahla, I widrigt undergår han derföre execution och betahlar Tingzexpenser 1 D:r Smt.
  8. Wällborne H:r Hollger RosenCrantz till Glimminge Gårdhupwijste widh sin skrifware Tue Trullsson dhes skriftel:a förbudh att Ingen skall fördrista sigh hädan efter att skiära Torf, på Glimminge Godz och underliggiande gårdar, förmedelst Engewallens bortskiämmande derigenom, icke heller någon af dhes frälsebönder wid sitt hemmans förlust sådant tillåta, med wijdare samma förbudz skrift innehåller, Dat: Gliminge d: 22 Februarij A:o 1693 hwilken Rätten förmedelst skiähligheeten approberade.
  9. Enkian hustru Mätta Hansdotter i CimbrishambnInstämbdt Nills Ågesson i Sahlerup 5 T:r 2 skepp:r korn hwarpå 2 T:r 3 skepp:r sedermeera betalte, warandes för tijden resten allenast 2 T:r 5 skepp:r efter hennes Richtiga kiöpmans book, som swaranden eij tillneeka kunde.
   Resolutio
   Rätten Resolverade att swaranden Nills Ågesson i Sahlerup måste ber:de Resterande 2 T:r 5 skepp:r korn in Natura till S:te Michaelj förstkommande betahla, I widrigt undergå derföre wederbörl: execution och desuthan betahla Tingzexpenser 3 mk Smt.
  10. Dito [enkia] cit:tNills Mattzsson i Glimmingein puncto Debiti som hon honom I sin nödh och Trångh med försträckt 3 T:r 2 skepp:r korn, som swaranden wedgick, altså pröfwade Rätten skiähligt, dett Nills Mattzsson till förstkommande S:te Michaelj betahlar samma 3 T:r 2 skepp:r korn in Natura eller undergå derföre execution och desuthan betahla Tingzexpenser 1 D:r Smt.
  11. Dito [enkia] CiteratBoo Nillsson Ibidemför 3 T:r 5 skepp:r korn, som ännu finns obetahlt, och swaranden wedgår, lofwandes till S:te Michaelj nästkommande att betahla, I widrigt undergår han derföre execution och desuthan betahla Tingz expenser 1 D:r Silf:r m:t.
  12. Dito [enkia] InstämbdHans Hindrichsson i Glimingeför 6 T:r korn, swaranden nährwahrande, tilstod sin skuld och lofwar till S:te Michaelj nästkommande betahla samma korn in Natura, skier sådant intet, då undergår han derföre wederbörl: execution, och desuthan betahlar Tingzexpenser 1 D:r Smt.
  13. Dito [enkia] InstämndtPer Staffansson i Walbyför 2 T:r korn enkian giorde sielf dhes excus, och föregaf han lofwat betahla så wijda han ännu resterar.
  14. Dito [enkia] Cit:tTue Ingwarsson i Walbyför resterande 4 T:r korn swaranden förlijkt sigh med enkian således att han betahlar samma korn in Natura till S:te Michaelj förstkommande, skier dett icke med godo undergår han laga execution och betahlar Tingzexpenser 1 D:r 8 ./. Smt.
  15. Dito [enkia] InstämbdtTrygge Mårtensson i Walbyför 8 :Tr 4 skepp:r korn. Swaranden Instält sigh hos enkian och budit om dagh, lofwar till förstkommande Michaelj att betahla samma korn in Natura, skier dett icke undergår han laga execution, och betahlar Tingz expenser 1 D:r Smt.
  16. Dito [enkia] InstämbdtMåns Nillss: i Jerestadhför 3 Tun:r 4 skepp:r korn. Swaranden mötte tillstår skullden och lofwar till nästkommande S:te Michaelj, att betahla samma korn in Natura skier dett icke undergår han derföre wederbörl: execution och betahlar desuthan Tingz expenser 1 D:r Smt.
  17. Dito enkia efter föregående citation kiährade tillMåns Persson i Jerestadh, för4 T:r 1 skep:e korn. Swaranden wahr tillstädes wedgick skullden, ährböd sig samma fordrande 4 T:r 1 skep:e korn in Natura betahla, eller undergår derföre wederbörl: execution, desuthan betahlar han Tingz expenser 1 D:r Smt.
  18. Dito [enkia] InstämbdtHolljer Persson i Wemmenlöfin puncto Debiti 3 T:r 2 skepp:r korn, efter des Räkenskapzbook, och swaranden som i Rättan tijdh wahr instämbd icke frångå kunnat, altså pröfwade Rätten skiähligt att Holljer Persson betahlar till S:te Michaelj förstkommande samma 3 T:r 2 skepp:r korn in Natura och Tingzexpenser 1 D:r Smt eller undergår derföre wederbörl: execution.
  19. Dito [enkia] InkallatHåkan Christensson och dhes son i Borbyför resterande 12 T:r korn. Swaranderne sisterade förplichtade sigh samma 12 T:r korn till S:te Michaelj nu nästkommande att betahla, och Imedlertijdh till säkerheet pantsätter ett par swarthielmeta 6 åhr gambla stutar och dhem till dhen tijden hos sig sielf behåller, skier då intet betallningen undergår han wederbörl: execution, antingen i pantet eller och för kornet in Natura, och desuthan betahlar Tingzexpenser 1 D:r 8 öre Smt.
  20. Dito InstämbdtErland Ollsson i Borbyför resterande 6 T:r 4 skepp:r korn. Swaranden mötte, wedgick giälden, och förplichtigade sigh till S:te Michaelj att betahla, till säkerheet caverade dhes broder häradzdommaren och nämbdemannen Tohr Ohlsson i Borby för honom, att sådant skall blifwa efterkommit.
  21. Dito [enkia] Cit:tPer Halle i Tommerupin puncto Debiti 9 Tun:r 2 skep:r korn, pantsatt 2 hästar och en hoppa som han sielf har hos sigh. Swaranden mötte wedgick giälden, förplichtigade sigh till nästkommande Michaelj alldrasenst att betahla, samma 9 T:r 2 skepp:r korn in Natura, skier dett intet undergår han derföre execution och betahlar desuthan Tingzexpenser 1 D:r Smt.
  22. Dito [enkia] CiteratOla Swensson i Tommerupför 3 T:r korn in Natura. Swaranden mötte ährbiuder till nästkommande S:te Michaelj samma sin richtige skulld 3 T:r korn in Natura föruthan Tingz expenser 3 mk Smt betahla, eller undergå Execution.
  23. Dito [enkia] instämbdtNills Persson i Tommerupskulldfordran angående 4 T:r 4 skepp:r korn. Swaranden wahr tillstädes, wedgick skullden, lofwade till S:te Martini nästkommande alldrasenst betahla kornet in Natura med Tingz expenser 1 D:r eller undergå derföre wederbörl: execution.
  24. Dito [enkia] CiteratMårten Lasson i Gnalöf uthi Bohlshögh sochnin puncto Debiti 7 T:r 2 skepp:r korn, som han efter hennes Richtiga kiöpmans book eller Räkenskapzbook skylldigh undantagandes 3 T:r 4 skepp:r som swaranden icke beneeka kan, altså finner Rätten skiähligt, att Mårten lasson till nästkommande Michaelj alldraseenst betahlar samma resterande 3 T:r 4 skepp:r korn in Natura, eller undergå derföre execution, och desutan betahla Tingz expenser 1 D:r Smt.
  25. Dit: [enkia] Cit:Mårten Andersson i Wranarpför 22 T:r korn in Natura, hwar uppå betalt, undantagandes 4 T:r korn som till datum Resterar och swaranden sielf wedgick altså pröfwar Rätten skiähligt att Mårten Andersson betahlar samma 4 T:r korn in Natura med Tingz expenser 1 D:r Smt till förstkommande S:te Michaelj, I widrigt undergår han derföre wederbörl: execution.
  26. Blytäckiaren och Glasmästaren Nills Hansson i Cimbrishambnlätt upläsa Hans höggrefl: Excell:tz H:r kongl: Rådet, fäldtmarskalkens och General Gouverneurens höghwälborne H:r grefwe Ruttger von Aschebergz nådiga Resolution honom gifwen i Tosterup d: 13 8:br A:o 1692 uppå dhes underdånige Supplique, att han tillijka med sine geseller skohla sine handtwerk här i jurisdictionen ijdka, och ingen annan dhem intrångh giöra.
  27. Munsterskrifwaren Mons:r Hans Eeklundhefter föregående laga Citation kiährade till Rusthållaren Anders Håkansson i Gladsax, angående een mörk gull häst som han till honom olytt försåldt och efter een månadz förlopp som han sälgdes befunnen wahra af een inwärtes obotel: hälta, halt på wänstra baakfooten. Till wittne i samma saak instämbdt Jöns Andersson i Jerestadh och Mattz Rasmusson i Wijarp.
   Jöns Andersson efter aflagd eedh sedan ingen exception emot honom wahr wittnade sigh sedt samma häst A:o 1691 på Jerestad gatu, blandh byens mährer gå och lunka på wänstra bakfooten, och då tilhörde han Anders Håkansson i Gladsax som sedermera in Februarij 1692 försälg den till munsterskrifwaren.
   Mattz Rasmusson i Wijarp sammaledes eedel: wittnade sigh sedt samma häst på Jerestadh gatu gå och lamma(?) på wänstra baakfoten, men wiste då intet hwahr han wahr hemma, widare har han intet att wittna.
   Swaranden Anders Håkansson i Gladsax comparerade och föregaf sigh intet wetat af hästen haltat dhå han försålgdte till munsterskrifwaren, uthan förmodar emedan han så länge haft honom borto han och bör behållen, särdehles som han säger sigh nu intet stadd wid penning:r att gifwa honom tillbaka för hästen, hade instämbdt efterskrefne nembl: Hans Nillsson, Lasse Håkanss: och Clemet Mårtensson alla i Gladsax boendes att wittna i samma saak, hwilka framstodo och utan eed berättade så wijda dhe dhe sågo hästen i Anders Håkanss: häfd förnummo dhe honom intet halta, men om han skadde något förr eller sedan weeta dhe intet.
   Munsterskrifwaren angaf och det Rusthållaren Anders Håkansson lefwererat honom een beenkota(?) att stryka hästen på benet med der han finns korket(?) ell: siukligh då een månadzdagh efter han hade kiöpt honom och böd Anders Håkanss: den tilbaka, förmedelst han förnam hältan. Hwilket Anders Håkansson silef tillstodh, och han efter een månadz förlopp blef hästen åtherbuden, men wille den intet emottaga, derpå Inlade munsterskrifwaren en specification hwad han på samma häst bekåstadt dat: Borby d: 21 Feb: 1693.
   Parterne tilfrågades om dhe något wijdare hafwa i denna saak att producera hwar till, dhe å ymse sijdor swarade Neij.
  28. Mårten Trullsson i Wirestadh [Wiarp] uthi Cimbris sochnbewijste med citation hafwa lagl: Instämbdt Corporalen Manhaftig Samuel Manfelt i Jerestad för han wåldsaml: skall hafwa bastionerat honom uti Arresten då bönderne Per och Nills Jönssöner uppå konungens alfara landzwägh honom med hugg och slagh först öfwerfallit och sedan fört honom till ber:de Corporal i Jerestadh.
   Swaranden Corporalen manfelt påropades men war intet tillstädes, altså plichtar han för denna gång pro Absentia 3 mk Smt, och sedan imponerar Rätten honom widh nästa Ting Comparera och stå Mårten Trullsson i ofwanstående måhl till Rätta.
  29. Mårten Trullsson i Wirestadh[Wiarp? – se ovan] Jämbwähl instämbdt Per och Nills Jönssöner i Cimbris, anklagandes dem huru såsom dhe uthan orsak uppå konungens alfara landzwägh honom medh hugg och slagh öfwerfallit, och sedan under arrest fördt honom till Corporalen Manfelt i Jerestadh dher han på lijka sätt begagnadt, Till samma sitt klagemåhls bewijsande hade han Instämbdt efterskrefne nembl:
   Jöns Andersson fierdingzman i Jerestadh framstodh först och sedan ingen exception emot honom wahr aflade sin eedh å book, att nähr denna actionen wahr emellan dhem upkommen sade sigh wahr uthgången sin gårdh, hörde dhet Mårten Trullsson gafo sigh och sade att Per och Nills Jönssöner hade öfwerfallit honom på landzwägen och icke giordt som ährliga karlar, dhe swarade honom har du icke fått nog så skall du få mehr, så kiörde dee up till Corporalens port och efter wittnet Jöns Andersson hörde det wahr Mårten Trullsson i Wirestad som blef så hanterat språng han efter och sågh huru det aflöp, enähr han kom uth på backen hölt Mårten Trullsson uth för Corporalens port och dhe andre både hos honom, Corporalen kom uth, sägandes iag takes(?) karlar, det är bäst hwar och een kiörer hem till sitt, derpå Mårten Trullsson swarade efter dhe hafwa tagit migh i Arrest och fördt migh hijt, skall iag och blifwa här min Arrest uth till Mårgon och stå min Rätt om iagh något brutit, och lågh i wangnen drucken hängiandes dhen eena armen uthan före, Corporalen manfelt befalte honom packa sigh från porten och lijka så sin drängh gå efter een pryl, i dett samma togh Swen Kock i wänstra bomstrännen(?) och Jöns Andersson hulp till att wagnen kom från porten och till dyngiohögen, då stälte Corporalen sigh framman för hästarna spende wänstra skakelen ifrån och wille den sönderbräkia med medelst Swen Kockz förbön lät han skakelen blifwa hehl. I medlertijdh kom Corporalens Tienare uth med prylen som Corporalen bastionerade Mårten Trullsson och dhes hästar med, wijdare säijer han sigh häruthinnan intet hafwa att wittna.
   Swen Andersson Kock sammaledes efter aflagd Eed wittnade att enähr Per och Nills Jönssöner allaredan hade med hugg och slagh öfwerfallit Mårten Trullsson som drucken wahr, framkom Mårtens öök stodh i wäster af sides wid wägen med 2 hiuhl af wagnen i gropen och 2:ne hiuhl på landzwägen derjempte som han slagit honom med förmeente dhem efter gånger(?) låta(?) mannen fara sin wägh, då Per Jönsson sade till Mårten Trullsson du skall föllia mig up till Corporalen och dher skall du för hans bord lära honom up och sy /: förstår så mycket han skulle få hugg :/ Enähr dhe nu kiörde åthwarnade Swen Kock dhem wijdare kiöra sin wägh, dhee wändre om sin wagn och åther betänkte sigh och sade Neij wij skohla nu föllia honom derpå dhe fölgdes så alla åth till Corporalens gård, Per Jönsson språng föruthan och klagade, Corporalen tillijka med Per Jönsson kommo uth och sedan passerade alting som Jöns Anderss: fierdingzman wid låtet uthan för porten wittnat.
   CronoLändzman:m wäll:t wäll:t Måns Löfbergh framstodh och förmedelst kongl: Maij:tz och Cronans under detta slagzmåhl på alfaralandzwägh verfererde Interesse påstodh, att dhe som således Cronobonden Mårten Trullsson öfwerfallit, må tillfundne blifwa wederbörl: plichta.
   Swaranderne Per och Nills Jönssöner Comparerade och Endtskyla sigh för slagzmåhlet tillstå att Nills Jönsson hafwer slagit Mårten Trullssons öök.
   Derpå Insinuerade swaranderne dheras Libell dat: Cimbris d: 21 Februarij A:o 1693 hwaruthi dhe förmähle att Mårten Trullsson ähr Hr häradzhöfdingens bonde.
   Så swaras deremot att bonden Mårten Trullsson med des åboende hem:n hörer kongl: Maij:t och Cronan och ingen annan till, och samma dheras Libell i dhet måhlet i största osanningh emedan dhe sådant aldrigh kunna bewijsa att bonden är någon häradzhöfding.
   Swaranderne hade och instämbdt till wittne i samma saak Ryttaren Ola Lijnman i Jerestad som giorde sin berättelse utan eed således att om een afton då han hade seghlat(?) om sine creatur och kom uth, kom dhes tienstepijga inn, och sade far dhe slås här uthe, då gick han uth, och up till husgafwelen och sågh 2 karer som war Nills och Per Jönssöner kiörde landzwägen åth Cimbris, litet derefter wände Mårten Trullsson som sin wagn som hölt wid wargeledet, och wahr kommen från Cimbrishambn, kiörande efter dem wijade och skreek, Swen Kock ropade efter honom och sade kiör intet dijt, här hafwa wij wår wägh hem åth, kom hijt, och då gick han wägen uthföre efter Mårten, wijdare hade han intet att berätta, uthan gick In. Tillfrågades swaranderne om dhe fleere wittne hafwa i denna saak till producera, hwartill de swarade Neij.
   Wijdare tillspordes Parterne, om dhe å någontheera sijdan hafwa något mehr att föredraga? Dertill dhe å ymse sijdor swarade Neij.
   Såsom till saksens nährmare uplysning desideras Corporalen Manfeltz förklaringh, huru wijda han haft orsak att bastionera cronobonden Mårten Trullsson som intet stod under des lydno och bästa underrättelsen förmodel:n lährer hafwa om Mårten Trullssons öfwerfallande och Arresterande af Per och Nills Jönssöner hwilka honom anklagat; Altså finner Rätten skiähligt till sanningens förliusetbringande differera denna saak till nästa Tingh då Corporalen efter häradz Rättens förra imponerande owägerl:n uthan särdehles förekommande laga förfall har sigh att inställa.
  30. Arfwedh Håkansson i Wemmenlöf och Erich Tuesson i Skräddarödh, Instämbdtförra häradzskrifwaren Daniel Andersson i Wemmendelöf in puncto Debiti 3 D:r 3 öre Smt sampt Tingzexpenser 16 öre Smt.
   Swaranden Daniel Andersson wahr sielf intet tillstädes, lijkwähl widh dhes Insända obligation af Wemmenlöf d: 16 Feb:r 1693 förplichtar sigh skullden medh Tree D:r 19 öre till d: 16 nästkommande Martij att betahla, och Imedlertijd pantsätter till säkerheet een liusbrun häst.
   Resolutio
   Så frampt swaranden Daniel Andersson till d: 16 nästkommande Martij icke betahlar dhe tilstående 3 D:r 19 öre Silf:r m:t medh Contant, då undergår han uthi pantet och dhen Liusbruna hästen wederbörl: execution.
  31. Wälborne Hr General Gouvernamentz Cammereraren Jöran Adlersteengenom des för Tingz Rätten insände skrifwelse begiärte att häradz Rätten om Säterijet Gylleboo för huru högh Ränta och Tijonde det kan stå inqverera wille och derom sin Ransakningh och skriftel: fatta, Altså har häradz Rätten med nämbden och tillstädes warande allmoge af Wemmenlöf sochn, hwarest ber:de säterij beläget, derom inqvirerat, och föregifwes af dhem som både höstadt och sådt sampt weeta bästa beskaffenheeten, serdehles nämbdemännerne Tilof Mårtenss: i Röla och Arfwed Håkanss: i Wemmenlöf, att till Gylleboo säterij med gathuusen kan intet högre åhrl: åhrs i ond och god jord sås ähn siu T:r Rågh och siu T:r korn förutan Tree Tund:r hafra i odugligh jordh söndan för Wärmöllebieret, desuthan är bowetes lycke marker som åhrl: skulle Intäppas, hwaruti kan så högst femb Tun:r Rågh efter boowetes sädet och i bästa åhrningar förmedelst Jordens ofruchtbarheet af öhr och grund Consideras till 3 korn á uthsädet, undantagandes ett tunnelängdh good Jord på Toften, Engewallen Buskigh, suur och med mosigh stagg, hwaraf 140 krubbe eller 70 meddellmåtige lass höö efter ingifwande inbergias kan, och eij wijdare, Twenne bookeskogzlotter i Moselyckorne uthi S:te Olas sochn till 50 st: swijn nähr godh ållon åhr, något eke i gierdet, Gyllebooskiöö af ringa fiskerij brukas hålla, Elliest inga andra härligheeter.
   Synes altså efter förestående Ransakningh och nämbdens bewittnande, att samma säterij Gyllebo intet kunna swara för högre Ränta ähn till Fyra Tijo och Fyra dahl:r 22 öre Smt uth Räcknat hwario skiep:dh Jord och lass höö á 7 öre Smt sampt 2 öre Silf:r m:t hwart Swijns ållon, och till Tijonde 5 ¾ skepp:r Rågh, 5 ¾ Korn sampt 2 skep:r hafra.

  d: 23 Februarij

  1. Saken som I går för Rätten agerades emillanMunsterskrifwaren Mons:r Hans Ekelundhoch Rusthållaren Anders Håkanson i Gladsax angående Een mörkguhl häst är nu sedermera dhem emillan wähnligheeten och wähl förent således, att munsterskrifwaren Eekelundh behåller hästen, och Rusthållaren gifwer honom dertill 11 D:r Smt och samma Action dermed aldehles åthskild.
  2. För Rätten framstältesRyttaren Nils Arfvidson i Gislöfsom på sistledit sommar Tingh d: 26 Maij wardt af pijgan Kirstina Nilsdotter tillagdt att löhnligen haft med henne beblandelse uppå cronans Godz uti Gislöf och intet derefter fruchtsam worden, lijkwähl hon efter sin sanningz angifwande tilldömbd sine böter ährläggia.
   Ryttaren Nills Arfvidson framstodh och förmeente hon bör honom sådant öfwerbewijsa, seijer sigh wed inga skiähl kunna från beskullningen befrija, icke heller kan gå lagh, mindre tilltroor sigh med egen eedh befrija, uthan insinuerade sin Libell utan Dato.
   Kirstina Nillsdotter wahr och nu tillstädes, nu som tillföre beskyller Ryttaren Nills Arfwedsson och Intyar honom det han haft Een gångh olofl: beblandelse medh henne på Cronans Godz uti Nämbdeman:n Knut Nillssons stufwu i Gislöf, då dher dher båda sammatiente och ogifta ähro, hon förebär och så, sigh allenast i byen sagt, dhet hon intet wahr hafwande sedan hon förnam sigh af dhen eena gången dhe samman wohro intet blef fruchtsam ell:r med barn.
   Resolutio
   Såsom Kirstina Nillsdotter nu som på Sommar Ting tillstår och Intygar Ryttaren Nills Arfwedson i Gislöf dhet han haft med henne een reesa olofl: beblandelse på Cronans Godz, både ogifta, men hon eij fruchtsam blefwen, uthan , uthan till befahrande för efterkommande då hon meente af ungdomb och oförstånd sigh wahr hafwande, sanningen uptäckte, och Ryttaren Nils Arfwidson hwarken wehlat eller kunnat sigh för beskyllningen befrija, utan ähr i förmodan, att kånen bör honom sådant öfwer bewisa, hwilket medelst dhet i lönligheet skiedt, omöijel: synes kunna skie, blif:r han Nills Arfwidsson nu tilfunnen för samma förseelse efter strafordningen att plichta 10 D:r Smt och desuthan undergå wahnligh kyrkio Disciplin orkar han eij botum, plichte medh kroppen eller arbete för brotthena.
  3. Crono Ländzman:n wäll:t Magnus Löfbergh bewijste med Citation hafwa Instämbdtdrengiarne Jöns Nillsson och Måns Nillsson i Wijarpanklagandes dhem att dhe för ungefähr 3 weckor sedan mötte och öfwerföllo på Cronans alfware landzwägh Knut Anderssons hustru i Cimbrishambn, Emillan Cimbris och Cimbrishambn, kiörde hennes wagn omkull och togh hennes wagn skackell af i tanke henne dermed att bastionera som skall blefwit aftagit af bonden Per Nillsson Ibidem. Till wittne i samma saak framställes efterskrefne Per Nilsson I Wijarp som ähr Jöns Nillssons broder kunde intet Eeden admitteras, doch giorde sin berättelse att nähr han kom fram till dhem, togh han Knudt Andris hustrus skackell af Jöns Nillsson och Måns Måns Nillssons wagn och satte dhem på hustruns wagn, att hon kom sin wäg fram.
   Lasse Jönsson Pijpare i Cimbris efter aflagd Eed å book, giorde sin uthsagu således, att drengiarne Jöns Nillsson och Måns Nillsson kommo ifrån Cimbrishambn och mötte Knudt Anderssons hustru i Cimbrishambn, kiörde dhe emot hennes wagn, och sin skackell af, ingalunda wille wijka wägen, utan togh hustruns wagnskacke, och satte på sin wagn, till des Jöns Nillssons broder Per Nillsson framkom, som åthertogh skackelen och lefwererade dhen på hustruns wagn tilbaka, wijdare har han intet att wittna utan hustrun sedermera derom med dhem föreent.
   Swaranderne Jöns Nillsson och Måns Nillsson i Wijarp efter wittnens Eedeliga afsagu de tillstodo först factum och föregåfwo wahra händt i mörkret, men tilfogade Cimbrishambns hustrun ingen skada uthan hon fick sin skackel tilbaka, och sedermera hos henne sökt föreening, att han måhlsägande Rätten eftergifwit, bedia äfwenwähl för Cronans och häradetz saak blifwa förskonte.
   Crono Ländzman:n Löfbergh påstår Rättens uthslag och söker Tingz expenser.
   Resolutio
   Såsom Crono Ländzmannen Löfbergh öfwerbewist drengarne Jöns Nillsson och Måns Nillsson i Wijarp att dhe tagit skackelen af Cimbrishamns hustruns wagn om den omkull kiört, sedan dhe sin egen sönderkiört och satt dhen på sin egen wagn, sigh dermed att betiäna det dhe sielfwa eij tillneka kunnat, men hustrun om sijdor fått den tillbaka, att hon kom sig wägh ifrån dem och ingen wijdare skada af dhem wederfors, Altså pröfwar Rätten skiähligt att drengarne Jöns Nillsson och Måns Nillsson för denna deras förseelse första gången i anledning af 11 Cap: Eedzöres B: L:L: hwar för sigh böte 3 Mk Smt och dessuthan betahla Tingzexpenser både tillsammans Twå dahl: 16 öre Smt.
  4. Anders Nillsson i NöbbelöfInstämbdt Jöns Åkesson i Gislöf nu första gången att hemuhla skattehem:t 5/16:dehls hem:n N:o 8 i Gislöf som han för uthgifne 40 D:r Smt efter kiöpebrefwet Dat: Gislöf d: 25 Novemb:r 1692 som för Rätten upwijstes sigh tillhandlat.
   Jöns Åkesson tillstodh hafwa sålt hem:t för 40 D:r Smt och seijer intet skiöthe eller laga upbödh sielf äger uthan hem:t gådt i kiöp och salu från een till annan uthan laga medfart och skiöte.
   Deremot framkom drengen Lars Swensson i Gislöf hwilkens fader Swen Jönsson wahrit rätta Egande och arfwinge till gården, medh dhes fader och förfäder, påståendes att fast dhes fader bem:te Swen Jönsson låtit Gården uthan laga medfart komma i andras händer dhes tilhörandes bördsRätt derigenom icke må warda betagen, frambödh för Rätten till Anders Nillsson i Nöbbelöf så många penningar nembl: 40 D:r Smt som han för Skatterätten till Jöns Åkesson uthgifwit.
   Anders Nillsson undhandrager sigh för penningarnes emottagande denna gången, och lämbnar Lars Swensson att lagl: dertill Inkalla honom, Emedan han denna gångh allenast söker förste upbudh.
   Corneten Edell och manhaftigh Petter Grönwall på bonden Anders Nillssons wägnar begiärer att drengen Lars Swensson må för sigh ställa Caution för Räntan och Gårdens behörige cultiverande och att sedan med sakens wijdare fortfarande må hafwa anstånd till nästa Tingh.
   Drengen Lars Swensson ehrbiuder praestera caution både för Räntan och Gårdzens häfdande hwilket och Rätten för kongl: Maij:tz och Cronans sampt Rystningens säkerheet honom imponerade, att efterkomma Innan som han bryter och dyrkar jorden.
   Såsom efter Cornetens Edell och Manhaftigh Petter Grönvalh och bonden Anders Nillssons proponernade allenast fehlar Caution för nährmaste Erftagaren Lars Swensson till skattehem:t N:o 8 I Gislöf, altså pröfwar Rätten skiähligt att Lars Swensson mular sin bördzrätt till godo och innan skattehem:tz dyrkian eller tillträdande ställer han wederbörl: borgen för Räntan och hem:tz dyrkiande, och Anders Nillsson bör emottaga dhe honom nu budne 40 D:r Smt för sin Rätt han således olagl: ähr från Een till annan gådt I kiöp hwilket och wähnligen för Rätten dhem Emillan således wardt blefwit, och Anders Nillsson emot peng:ne för Rätten blifwandes altså samma skatterätten första gången lagha upbuden till drengen Lars Swensson I Gislöf som jämbwähl begiärte kiöpebref af Anders Nillsson.
  5. Crono Ländzmannen wäll:t Magnus Löfbergh efter föregående citation läth för Rätten framställaNills Frijs i Stijbyför han för 2 åhr sedan ungefähr stucket drängen Håkan Andersson Ibm i sitt huus uti armen.
   Swaranden Nills Frijs mötte, seijer intet stucket honom uthan orsaak, angifwer att drengen Håkan Andersson wahrit beröcktat, haft umgenge och olofl: beblandelse med hans hustru, och till att uthbringa derom samma kundskap hända Een gångh han wahr widh Roteringen på Ingelstad och om aftonen kom heem gåendes till sitt stufwufönster, insågh derigenom och blefwer se denne dräng Håkan Anderss: ståendes hos hustrun hans, kyste och klappade henne, omsijder uthsläkte dee liuset och tilslöte dörarne och Een samma bade wohro dhe inna, mannen stodh allt utan före och wed det liuset släcktes slogh han neder dörarne och kom in uthdrogh sin knijf och hade ärnat honom skada, men som han bad mycket för sigh åthewarnade frijsen honom han skulle alldrigh eftern komma der, elliest skulle han så och så mente gå illa åth honom, drengen kom så skadeslös der ifrån, någon tijdh derefter som frijsen åther wahr borto och hos sin husbonde på Giersnäs, och I mörkningen om aftonen heemkom, hörde han hästen som stodh innan för stufwudören snorka, gick dijt och fant åther drnegn wahrit hos hustrun och wille sticka sigh undan blandt öken, uthdrogh åther knijfwen och sade har iag icke tillförne förmant digh blifwa från mitt huus medan iag ähr borto och håller hwarken kroghöhl eller Toobak, och så stack honom I armen, han kom uth på gatan och skreek, Imedlertijdh språng Frijsen in till grangården hoos Giertrud Lars Clemtz och mente ställa sigh undan I fruchten han gifwet drengen dödzsår, derpå inkommo drengens broder Anders Andersson och fleere med honom, som han af Rädhugo icke känna kunna, men Ola Skogwachtare I Leerbergztorpet uthi S:te Olas sochn och Albo häradt satto derför honom, Frijsen blef och wahr fiettrat natten öfwer, och Anders Andersson I Stiby stack frijsen lijka så I armen med knijfwen att blod uthgick. Nmebdemn:n Tliof Mårtenss: I Röla berättar att bem:te Ola Skogwachtare sielf sedermehra tillstådt sig hafwa lagdt fietteren på Nills Frijs.

  Sammaledes hade Crono Ländzman:n M: Löfbergh Instämbdt Anders Anderss: i Stijby för han först stucket Nills Frijs i armen och sedan fiettrar honom på beenen.
  Swaranden Anders Andersson mötte, och tillstår hafwa med knijf stucket Nils Frijs, men tillijka med Nills Frijs säija sigh om altsammans måhlsägande Rätten angående wahra föreente.
  Till wittne hade Crono Ländzmannen Instämbdt efterskrefne nembl:
  Hans Åkesson I Stijby giorde sin Eedeliga uthsagu sig intet hafwa sedt samma klammerij uthan I byen hördt talas att dhe stucket hwarandra, men intet weet om drengen Håkan Andersson haft olofl: sammanlag med Frijsens hustru.
  Mårten Månsson I Stijby aflade sin Eed och wittnade sigh sedt att Anders Andersson och Nills Frijs, sampt Håkan Andersson dhe hafwa förlijktz om måhlsEgande Rätten för dhe hwarandra såret, och hört att Ola Skogwachtare skall pålagt honom jernen, wijdare seijer han sigh intet hafwa att wittna, Eij heller hört om Röcktet emillan Nills Frijs hustru och Håkan Andersson.
  Möllaren Mårten Matzsson ibm, aflade sin Eedh å book och wittnade sigh inkom om morgonen i Giertrud Lars Clemtz stufwu och hörde de stamplade på förlijkning som om aftonen hugget och sårat hwarandra, och hörde att Nills Frijs haft fietter på benen om natten men wohro aftagne nähr han kom in, och weet intet hoo dher fietterene, antingen pålagt eller aftagit, utan Frijsen hade een fels(?) på sigh.
  Anders Andersson I Stijby angaf sin skriftel: demonstration och Libell uthan dato, gifwandes deruthinnan skuld på Oluf Skogwachtare el:r Skytt att han lagt fiettern på Frijsen.
  Crono Ländzmannen Löfbergh påstår Rättens uthslagh och begiärer att wederbörandene må blifwa tillfundne wederbörl: plichta för käramåhlet och desutan betahla Tingzexpenser.
  Resolutio
  Alldenstund dhe anklagade Nills Frijs och Anders Andersson tillstå factum om sårandet som ländzman:n dhem tilltahlar före passerat för ungefaähr 2 åhr sedan, att Nills Frijs stucket Håkan Andersson nästan genom armen, och dhes broder Anders Andersson sökt sådant att hembna, som sedan stuckit Frijsen . Förebärandes fuller Frijsen sigh till Entskyllan haft orsaak dertill af dhe suspectioner och misstankar som han haft om drengen Håkan Andersson och sin egen hustru att dhe haft sammanlagh, som honom så mycket mindre frija kan som dhe förde wittnen hwarken dherom weeta eller i byen deraf hördt Röcktet, Alltså finner Rätten skiähligt att Nills Frijs och Anders Andersson i Stijby hwar för sigh i anledning af 7:de och 10:e cap: Såram: B: L:L: med willia plichta med Sex D:r Smt och desuthan betahla hwardera Tingzexpenser 1 D:r 8 öre Smt, eller undergå derföre laga execution, anbelangande fiättrandet som på Nills Frijs samma tijdh begådt, och Oluf Skytt eller Skogwachtare angifwes föröfwat lämbnas tillsitt behöriga forum laghligen att åthalas.

  1. Crono Ländzman:n Magnus Löfbergh efter föregående citation stälte för RättenÅke Jönsson i Gislöf uthi Nöbbelöf sochnanklagandes honom hafwa begådt slagzmåhl samma dagh som han wahr till herrans nattward widh S:te Michaelj tijdh A:o 1692 då han slogz med Ryttaren Oluf Nillsson i Sanby.
   Ryttaren Abs: och Citationen honom intet i Rättan tijdh förkunnat, Till saakgifwandetz besannande hade instämbdt efterskrefne wittnen nembl:
   Ryttaren Måns Westman sedan ingen exception Emot honom wahr, aflade sin Eedh å book och wittnade att kl:n 12 ungefähr om natten då sexmän:n skulle föra Cronans Tijonde till Malmö kom Åke Jönsson till Westman och wille låna Een säck till att föra sin hafre Tijonde uti, nähr han fått säcken, satte han sigh på bänken lade säcken i knäet och sade Jagh gifwer både hafre och säck fanen, Måns /:som war dhes gårbo:/ må så wähl låna säck som iagh, om sijdor som han uthdruckit Een pot öhl, tog Åke i armarna på Wästman och förde honom omkull och fölle sielf ofwanpå, men förstod intet att dhet wahr med wredesmod icke heller kan seija dhet ännu i det samma kom Ryttaren Oluf Nillsson såsom Westman till Suceurs och Åke så kom uthigenom dören och hade Åke om morgonen Ett blådt öga, men huru han dett fått weeth han intet.Säxmän:n Hindrich Ingwarsson i Gislöf giorde sin Eedelige uthsagu att han intet wijdare weet af samma klammerij ähn han med dhe fleere af bymen:n sedt Åke Jönsson om morgonen derefter gå med blåt öga, som Åke sielf nährwarande tillstå wahra i sanningh. Wijdare bewijs wahr Intet i dhenna saken. Crono Ländzmannen påstodh Rättens uthslagh.
   Resolutio
   Alldenstundh Åke Jönsson i Gislöf intet ännu ähr öfwerbewijst hafwa begådt slagzmåhl samma dagh som han till herrans höghwärdige nattward wahrit, och sielf dertill högel: nekad, utan natten efter klockan ungefähr 12 som han till Crono tijonde hafrens bortförande länte sigh hos Ryttaren Wästman Een säck och kiöpte ehn pott öhl, utan ringaste wredesmodh kommit ofwanpå Wästman uppå golfwet, och i det Ryttaren Oluf Perss: tänkt komma Wästman tillhielp foor Åke Jönss: sin koos uth igenom dören, och fick ett blått öga, antingen emot dören eller eliest, ähr obewijst; Altså så kan Rätten eij annat ähn differera denna saak till bättre bewijs och nährmare uplysning, Jämbwähl Ryttaren Oluf Nillsson att framställa till wijdare förhör.
  2. Crono Ländzman:n wäll:t M. Löfbergh InstämbdtJöns Åkesson i Gislöfför den dagen han herrans höghwärdige nattward begick, slogz och hårdrogz medh sina mågar Fadder Persson och Erich Nillsson Ibm till klagomåhletz fultygande Instämbdt efterskrefne wittnen nembl:
   Hindrich Ingewarsson aflade sin Eed och sade sigh intet wijdare hafwa till wittne ähn Oluf Knutsson för honom berättat, medh desse ord att dhe klamrades samman.
   Oluf Knudtsson bedyrade Eedeligen att nähr wangorna A:o 1692 blefwo upgifne kommo Åke Jönsson och Erich Nillsson i Gislöf samman och hårruskades något lijtet, men intet mehro samma dagh till herrans nattward, icke heller Åke Jönsson, nu instämbd, mindre wahr dhe inciterade Jöns Åkesson och Fadder Persson uti samma klammerij.
   Uppå Crono Ländzman:n Löfbergz begiäran differeras denna saak till nährmare bewijs, och af H:r Pastore Loci wijdare underrättelse, som saken för Cronoländzman:n angifwit.
  3. Giästgifwaren S:r Clas Sturck uti Ystadhefter föregående citation kiährade till Pastoren Ehrewördigh och wällärde Hr Hans Jostson Berntz i Borby, beträffande frälsehem:t Karsagårdens bebyggiande, Emedan han åthniutit 5 åhrs frijheet, Item att infrija sin uthgifne obligation med 10 D:r silf:r m:t sampt att betahla sitt 1692 åhrs resterande landgille medh wijdare citationen Innehåller.
   Swaranden och pastoren Berntz wahr tillstädes och protesterade för denna gångh medelst citationens sena afförkunnade, lijkwähl in för Tingz Rätten försäkrade Hr Pastoren, Sturck willa med första uthkomma till Ystadh och alt 1692 åhrs resterande landgille betahla, måtte för öfrigt swara till nästa Tingh.
  4. Mårten Olufsson i Tiustorpnu andra gången instämbdt nämbdeman:n Tilof Mårtensson i Röla och ährhindrade, sitt för Rätten wid sidsta Tingh anhängigh giorde klagemåhl, angående dhes selar och Töms borttagande från öken, hwarigenom öken omkommer och i sank drefwen, med wijdare dhes skriftel:e klagan liuder dat: Borby d 22 Februarij A:o 1693.
   Jemwähl insinuerade Mårten Ollufsson dhes åberopade Lit: A: uti Libellen utan dato, som wahr Een skriftel: relation af drengen Anders Bengtsson om saksens sammanhang.
   Drengen Anders Bengtsson wahr tillstädes och efter samma demonstrations upläsande tillstod att dhen verbotion sanfärdigh, och med des frija willia således skrefwen.
   Mårten Ollsson påstår domb och betalning för sin omkombne öök med Tingzexpenser.
   Swaranden comparerade och tillstod hafwa på fäladen tagit från drengen Anders Bengtsson Mårten Ollssons sehlar och töm som drengen hade lagdt brede wid wangen, jempte dhet han bette sin öök, utan för wången på fäladena, och wiste att öken omsijdor omkommen men förmehnte drengen hade bast som han kunde styra sine öök. Till wittne i samma saak hade ber:de Tilof Mårtenss: efterskrefne instämbdt nembl:
   Nills Nillsson nu warandes på Gliminge hofgård framkom först, som dhen tijden tient Tillof Mårtenss: i Röla, ty kunde Eeden eij admitteras, giorde likwähl sin berättelse att morgonen efter dhenne pantning som omtwistas skiedde kom gårdsman:n Ola Erlandsson i Jeerstorp till Röla och skulle föllia Tilof till S:te Hans Marknadt i Cimbrishambn och frågade honom Tilof om drengen war kiörder, Ola Erlandsson swarade Neij, han ligger baak bordet och sofwer, och 3:die dagen derefter kom Mårten Ollsson der uptill Röla och sporde efter drengen. Tilof swarade. Joo men han har wahrit här uppe, Jagh har sedt honom och pantet honom med, derpå Mårten Ollsson skulle swarat han har lofwat mig Een bast men nämbdes intet att han skulle hämptat dhem der i wagnen , wijdare seijer han intet hafwa i saken att berätta.
   Bem:te Nills Nillssons hustru karina Olufzdotter giorde sin Eedelige uthsagu att drengen Anders Bengtss: kom till Jenstorp wid middagz tijdh, och lade sigh litet på hennes sängh, Imedlertidh hade han bundet öken wid Jeerstorp ledet, hon sade till  honom det ähr nu så dagz, skall du uth någon städz så ähr bäst du gifwer digh uth, Anders Bengtsson swarade det ähr tijdh nogh ännuwiste iag att dhen fleerhörnete hunnen intet wahr hemma, så wiste iag hwar iag skulle få lass, hoo ähr det, Tilof? sade hon? Han swarade Jaa, han sade: Joo men ähr han hemma, han går hemma och trampar leer, sedan icke Anders Bengtsson in i andra stufwan, och sågh honom intet förr ähn emot qwällen, då kom Tillof gåendes medyxe på armen och på gården, togh Een stohlebeen, och gick emot drengen, men hon kom emellan och afwärde klammerij, efter Tilof sade till Anders är du intet kommen länger neder(?) du knekt? Drengen swarade k: Tilof låter mig få mina seelar och töm igien, här är antingen mina skoor eller kabusa, kan taga dem så länge, Tilof swarade; fly mig 1 mk skall du få dem, Tilof sade wijdare till drengen, lefwerera dina skoor till Karena, och låt henne gå med migh, så skall du få dina selar och töm, hon fölgde till Röla och hade skorne medh sig, fåt seelarne och tömmen tillbaka dem seijer hon sigh lefwererat till drengen Anders Bengtsson som stodh wid Röla bäck, nährmare frågade hon drängen om han intet ähr Rädd att öken bortkommer han swarade, Jag är intet Rädd för det, iag har hållet dem tätt sammans och kom rätt nu ifrån dem. Om morgonen derefter halp hon drengen sökia efter öken, och fant dem intet bad drengen henne gå till Röla, och efterfråga des öök, om ingen der dhem sedt? Dhe swarade: Neij, lijkwähl seijer sigh hört öken wahra kommen i morras, men intet weet på hwad sätt.
   Tilof Mårtensson i Röla insinuerade sin Libell, Dat: d: 23 Februarij A:o 1693.
   Mårten Ollsson i Tiustorp till sitt sakgifwandes bestyrkiande, instämbdt fölliande wittnen.
   Jesper Arfwedss: i Röngerna och Ola Erlandss: i Jenstorp att wittna i samma saak nembl: Jesper Andersson(!) giorde sin Eedeliga uthsagu, att drengen Anders Bengtsson kom till honom, begiärte han wille föllia honom till Röla, efter des selar och töm, han fölgde med och Jesper gick eensam in, begiärte få selarne och tömen, men Tilof swarade, om han wille gifwa honom 1 mk så skulle han få dhem, han swarade Neij, iag pantar migh intet igien, här ähr drengen uthan före, och wille sättia sin kabusa i pant. Tilof swarade sigh dermed icke wahra förnögd. Tilof skulle samma gång gå till Skräddarö och jesper badh Tilof bijda medan han ropa drengen till sigh, att dhe kunde komma till förlijkningh, när drengen kom, tog Tilof Een kiep i gierdet, och gick efter honom, men drengen språngh undan, Jesper sade, der som intet bättre komma öfwer eens har iag intet här längre att beställa, 8 dagar derefter wijste han sin dreng der upp att hugga, hwilken fick sij öken liggia i sank i morasen.
   Ola Erlandsson i Jerstorp Eedeligen wittnade att Tilof Mårtensson kom gåendes till honom, sägandes kom och gå här up skall du få sij huru drengen han burit sig åth, när han kom uth fick han sij drengen kiört wagnen af wägen emot gierdet, söllat ööken, lagt seelar och tömen brede wid wagnen alt på fäladen, Tilof sade detta skall du wittna med mig om det giäller på, och togh så Tilof selar och tömen efter han fant ingen annan pant, gick på drengens begiäran med dhes kabusa till Tillof och till ökens conservation, att dhe icke skule komma undan, drengen begiärade att Tilof wille släppa selarne med tömmen och behålla kabusen, han swarade neij. Ingalunda, utan sågh drengen dhet han hemreser till sin husbonde, och låter honom komma hijt, så skall han få dhem, wille intet låta dhem med mindre han fick 1 mk för öfrigt wittnade han dhet, drengen intet tordes föra öken uthan wagnen med dhes tilbehör hem, och om aftonen kom Tilof till Jerstorp och togh een beenstohl gick emoth drengen, men qwinfolken kom emillan och dhes sine emot drengen afwärd, och om morgonen lågh han baak bordet i Jenstorp, wijdare har han intet att wittna. Parterne föregifwa å ymse sijdor sigh intet hafwa wijdare i denne saaken till producera.
   Resolutio
   Såsom Rätten will nährmahre wahra underrättadt, om någon skogz skada /: som ähn obewijsligh ähr :/ af drengen Anders bengtsson worden föröfwat, att nämbdemannen Tilof Mårtensson wahrit befogat panta honom på fäladen, der han till sin husbondes hästars betande legat. Då han fråntagit honom selar och tömmer som han till sin husbondes öökz och wagns conservation bruka skulle, och ingen annan honom buden pant anse wille, hwarigenom drengens husbonde Mårten Ollsson i Tiustorp högel:n klagar sedan sedermehra ähr bewijst, att des öök omkommer, Altså finner Rätten skiähligt låta saken medh dhes äntel: afhielpande till nästa Tingh beroo, att Imedlertijd skadan må skådas om Tilof wahrit förorsakat drengen således hantera och panta, hwilken besichtning åligger Tillof Mårtensson att anfordra och begiära.

  d: 24 Februarij 

  1. Per Stänkellsson i Gislöfefter föregående Citation kiährade till Hindrich Ingwarsson i Gislöf dett bewijsa sitt på sista Tingh giorda Jäf, uthi dhes skiötes sökiande, uppå des åboende och af sine söskon sig tilhandlade skattehem:t uthi Gislöf N:o 17 och dher bredewidh upwijste sin sahl: faders skiöthe om åthkomsten dat: d: 3 Aprilis 1663. Lijka så att skatte Rätten och hem:t A:o 1672 d: 13 Xb:r af uthkorade nämbdemän fördeelt uti 2:ne parter till 2 åboer, Jämbwähl 3:die framtedde sine bröders uthgifne kiöpebref af Dat: Gislöf d: 8 Januarij 1692 hwarefter skattehem:t för detta 3:ne gånger lagl: upbudit, påståendes nu att få laga skiöthe emedan han och hans fader Oqwält haft hem:t öfwer 20 åhrs tijdh, och der bredewed insinuerade sin Libell uthan dato.
   Swaranden Hindrich Ingwarsson Comparerade och sade sig på intet sätt kunna sitt jäf bewijsa hwarken med lagbudh el:r skiöthe uthan allenast Ett gammalt kiöpebreef dat: d: 24 Jan 1647, som intet giör tillfyllest insinuerade sin Libell uthan Dato. Warder förnögd med att Per Stänkelsson får skiöte på sin åboende halfwa dehl af skattehem:t han åboer och giör åtahl på 18 D:r Smt han har der uthinnan att fordra och i underpant 2 skepp:r Jordh.
   Rätten Consenterade Per Stänkelsson skiöte på sin åboende medell af skatterättigheeten, och hem:t lämbnandes dhem sielfwa som bäst dhe kunna sins emillan om pantet och dhe 18 D:r föreenas.
  2. Jöns Persson i HörbyCit: Johan Ollson i Borby beträffande koolega 1 D:r 16 öre Smt. Swaranden påropades medan Abs: altså plichtar han för öfwerhörigheet 3 mk Smt.
  3. Håkan Christensson i Borbyinstämbdt Nills Håkansson Ibm skulldfordran angående 4 D:r Smt 1 T:a Rågh 1 T:a 2 skepp:r korn.
   Swaranden Nills Håkansson wid sin fullmächtigh häradzdommaren och nämbdemannen Tohr Ohlsson i Borby protesterade medelst citationens sena afförkunnande, altså differeras till wijdare.
  4. Jöns Håkansson i Tommarp möhlaframkom för Rätten och upwijste en upsatz på dhen Reparation han giöra låtit och bekåstadt på sin städia och bruuk hafwande mölla af Christianstadz Hospital, till summa 21 D:r 8 öre Smt som för Rätten blef upläsen, och wederböranderne Oluf Swensson och Nills Håkansson som samma upsatz underskrefwit, giorde dheras Eedelia uthsagu, dhen aldehles wahra sanfärdigh, hwarefter Jöns Håkansson wahr TingzRättens Attestatum begiärandes, som consenterades.
  5. Per Nillsson i Blästorpnu andra gången lagh och upbödh 3/16 skatte hem:t N:o 22 i Borby by, till Per Persson i Borby och upwiste sitt klagebref Dat: Borby d: 1 Maij A:o 1679.
  6. Saken som instämbdt wahr EmillanBoo Mattzsson i Wranarpklagande och Anders Nillsson i Wemmenlöfztorp swarande, angående Een stuut han sig för 4 D:r Smt tilhandlat hwarom parterne sins emillan wähnligen fårmades således, att Anders Nillss: inom 14 dagars förlopp betahlar Till Boo Mattzsson för dhes praetention 5 D:r 8 öre Smt skier det eij, undergår han derföre laga execution.

  d: 25 Februarij

  1. Häradzskrifwaren wälb:de Petter Tångh i Wemmenlöfztorpframkom för Rätten och begiärte laga huusesyn på sitt säteshem:n i Wemmenlöfztorp N:o 9 som honom skall wahra anslagit, och bör besichtigas, huru dhet Emottages, hwilcken syn honom bewilliades, och till des förrättande uthnämbdes nämbdemän:n Mårten Nillsson i Tommarp, och Swen Andersson i Tullstorp som med fördeeligast och wid anfordran skohla begifwa sigh der hän på boopallen, och samma hemmans huusebyggningar i ögna sichte taga, således sin förrättning beställa, som dhe då och för alt efterkommande tänkes kunna answara.
  2. Ryttaren Johan Persson i Wemmenlöfztorphsom wanför och från Compagniet förlofwat, hwilken på sistledit sommar Tingh d: 26 Maij A:o 1692 wardt af dhen då dömbde kånan Gunnel Persdotter uthlagd för barnefader, framkom och begiärte till sin siähls och saligheetz meddels ährhållande, må för sin förseelse med begådt lönske läge förste gånegn, efter han inga meddel äger, med kroppen plichta, efter han seijer sigh skyldig till brottet.
   Resolutio
   Rätten pröfwade skiähligt att dhen förlofwade Ryttaren Johan Persson som på Cronans Godz lönskeläge begådt och borde plichta 10 D:r Smt Emedan han medelst armod och fattigdomb eij orkar botum plichta med kroppen och gatulopp.
  3. Crono Ländzman:n wäll:t Magnus Löfbergh i anledning af Hr höggref:e Excell:tz Hr kongl: Rådetz Fältmarskalkens och General Gouverneurens höghwählborne Hr Grefwe Ruttger von Ascheberghz nådige ordres af innehåld att alla kyrkiornes uthestående fordringar insamblas skohla, efter föregående citation nu tilkiäradeGladsax kyrkios förrige kyrkiowärder Oluf Nillsson i Gladsax och Tufwe Nillsson i Östratorp, för dhendhem i kyrkiostohlen påförde Ballance uti 1690 åhrs sluut Rächning Capitahl pro A:o 1672 287 D:r 26 öre 16 d med 18 åhrs derå löpande interesse á 6 proc:te 310 D:r 28 öre SM att antingen gifwa dheröfwer nu sin behörige förklaring eller meddelen betahla.
   Swaranderne mötte och seije hwarken för sigh sielfwa skylldiga samma peng:r till Gladsax kyrkia, mindre weeta till dhes afbetahlning någon tilgångh, uthan slutata Rächningar för så många kyrkiopeng:r som dhem anförtrodde wahrit, och meddelen till kyrkian tarfwar, uthgifwit , mäst beklagandes att kyrkio Rächningarne uti seenaste krigh genom fiende handh blefwo bortsnappade, hwilket alt dhe med mehra bewijsa med Pastorij Loci Ehrewyrdigh och höglärde Mag:r Mathiae Sture Attest Datt: Gladsax d: 23 Februarij A:o 1693 uthan dhes bewittnadhe dhe af nämbden och tillstädes warande allmoge som dherom underrättade wohro, sådant wahra i sanningh. Hwarefter bem:te kyrkiowärder wohro Tingz Rättens Attestatum begiärandes på dhet dhe icke allenast sin oskyldigheet uti samma tilkraf, hoos H:r höggrefl: Excell:z i underdånigheet kunna tillkiänna gifwa, uthan och förskoningh ansökia, att samma Ballans wid nästa kyrkio Räkenskapz hållande kan af kyrkiostohlen aldehles blifwa uthsluten, hwilken consenterades att derom wid General Gouvernementet i ödmiukheet förfrågas.
  4. Dito Ländzman:n bewijste med Citation hafwa Instämbdt förrakyrkiowärdderne till Gladsax kyrkia, Clemet Mårtensson och Lasse Håkansson, att förklara eller betahla dhen dhem 1690 åhrs sluth Räkninghuti kyrkiostohlen påförde Ballans Capitahl för A:o 1679 236 D:r 6 öre 12 d med 11 åhrs derå löpande interesse á 6 proC:te 155 D:r 28 öre 6 18/25 d in Summa 392 D:r 2 öre 18 18/25 d.
   Swaranderne Clemet Mårtensson och Lasse Håkanss: comparerade förebärande sigh wahra Balancerade för dhet dhe aldrigh intet eller emottagit, såsom sielfwa kyrkiotiondenuthi krigzåhren som bleef dhem fråntagen och upförd till kongl: Magazinet och Landgillen i krigzåhren eftergifne förmedelst dhe stoora Contributioner allmogen underkastade wohro, och insinuerade först kyrkians sexmäns attest om landgilletz Innestående pro A:o 1677, 78 och 1679 dat: Gladsax d: 25 7b:r 1692. derpå Inlade wärderne sine Supplique som andragit för Hr höggrefl:e Excell:tz Aschebergh, med Cronans Befallningzman Psilanders påskrift och dher på föllgde höghbem:te Hr Högh Grefl: Excell:tz nådiga Resolution att härmed Tingz Rätten skall sökias Attestatum att så förretter som dhe berättat, dat: Malmö d: 3 Novemb:r A:o 1692. Jämbwähl insinuerade swaranderne Pastoris Loci Mag:r Math: Sture Attest dat: Gladsax d: 23 Febr: 1693, att så i sanning ähr som dhe bem:te Ballans förklarat, hwilket så Hr Pastoren i Egen Person, som nämbden och tilstädeswarande allmoge, som derom underrättelse bewittnade sådant i sanning wahra.
   Hwarefter kyrkiowärderne wohro Tingz Rättens Attestatum begiärandes, på det, dhe icke allenast sin oskuld uthi samma kyrkio Ballans har Hr höggrefl: Excell:tz eller wid General Gouvernamentz Contoriet, i underdånigheet kunna angifwa, uthan och förskoningh sökia, och förfrågas härberedwidh i underdånigheet om samma Ballans wid nästa kyrkioräkenskapz hållande kan af kyrkiostohlen alldehles blifwa uthesluten, eller huruledes dermed förfahras skall.
  5. Crono Ländzman:n wäll:t Måns Löfbergh, jembwähl InstämbdtTommerupz förrige kyrkiowärder Jöns Persson i Wranarp och Håkan Jacobsson i Tommarpangående kyrkio Ballans efter 1690 åhrs slut Rächning uti kyrkiostohlen fol 9. Capital 153 D:r 26 öre Smt och 27 åhrs derpå löpande interesse á 6 proC.tz 248 D:r 27 öre 12 2/25 d: in summa 402 D:r 15 öre 22 2/25 d Smt.
   Swaranderne wohro närwarandes, angåfwo sigh intet deruppå till kyrkian skylldige wahra, utan långt för detta skohla hafwa samma peng:r för kyrkian uthlagt wähl för ståendes Capitalet och förmehne ity för interesse böra förskonas, incinuerade till sin oskyldighettz besannandhe Pastoris Loci Ehrewördigh och höglärde Mag:r Mathiae Sture Attest dat: Gladsax d: 23 Febr: 1693 som för Rätten blef upläsen och ad acta lagdh.
   Hwilken Hr Pastoren nu nährwarande i Egen person bewittnade i sanningh wahra, tillijka med nämbden och tillstädeswarande allmoge så wijda dhe derom underrättade.
   Hwarefter wedrböranderne begiärte sökia Hr högGrefl: Excel:tz eller General Gouvernamentet om förskoningh och deliberation till afförande uthi kyrkiostohlen, och åstunda TingzRättens Attestatum som medelst Rättwijsan eij förrias(?) kunde.
  6. Dito Crono Ländzman på samma sätt låtit instämmaOluf Matsson i Wirestadh och Oluf Jönsson i Tommerupatt förklara dhen dhem uthi kyrkiostohlen fol: 9 i 1690 åhrs Ballance Räkning påförde Ballans 714 D:r 16 öre 13 d.
   Swaranderne Oluf Matzsson och Oluf Jönsson Sisterade angifwandes sig minste dhelen deraf till kyrkian skylldige ähro, och att samma Ballans härflyter af dheras Antecessorers och förrige werdernes så för krigzåhren som elliest sedan påförde skullder, åhr efter annat till 1688 åhrs sluthräkning 634 D:r 2 öre 13 d som original nya kyrkiostohlen fol: 5 bewijsar, hwad öfrigt ähr, påtaga dhe sigh betahla.
   Derefter framstod swarandernes förmän par efter annat, och icke allenast sielfwa förklarade sine ballancer mundtel:, uthan till så mycket större säkerheet, insinuerade hwar för sigh, Pastoris Loci Ehrew: och höglärde Mag: Mathiae Sture Attester, både om dheras oskyldigheet och huru mycket hwar och Een af dhem betahla bör, nembl:
   1:mo insinuerade 1679 åhrs wärdar Hillebrand Bärtellss: i Carleby och Oluf Anderss: i Wranarp förklaringh på sin Ballans 222 D:r 21 öre dat: d: 23 Feb:r 1693 genom kyrkioherdens attest.
   2:do Inlade 1682 wärder Swen Christiansson i Wranarp och Anders Andersson i Carleby sin förklaringh under Pastoris Loci Attest dat:t Gladsax d: 23 Feb:r A:o 1693
   3:tio framtedde 1684 åhrs wärder Nills Mårtensson i Tummarp och Mårten Mattzsson i Wranarp sin förklaringh för 358 D:r 21. 8 d genom kyrkioheerdens Attest dat: Gladsax d: 23 Februarij 1693.
   4:to sammaledes upwijste 1687 åhrs wärder Boo Mattzsson i Wranarp och Christopher Hansson i Tummarp dheras förklaringh för dhe dhem Ballancerade 419 D:r 5 öre 10 d med kyrkioherdens Attest dat: d: 23 Februarij A:o 1693.
   5:to Icke mindre insinuerade 1688 åhrs wärder Mårten Truedsson i Tågarp och Nills Larsson i Tummarp deres förklaringh på förbem:te 634 D:r 2 öre 13 d som inbegrijpen under 1690 åhrs Ballans medh Pastoris Loci Mathias Sture Attest dat: Gladsax d: 23 Feb:r 1692.
   Hwillka Attester H:r Pastoren Mag: Matthias Sture som i egen person för Rätten till städes war, bewittnade verbotem i sanningh wahra, det samma giorde och nämbden med tilstädes warande allmoge så wijda dhe derom underrättadt.
   Dherefter wederböranderne wohro Tingz Rättens Attestatum begiärandes dermed icke allenast dheras oskyldigheet wid General Gouvernamentet K:l:e Landz Contoiret i underdånigheet att tillkiännagifwa uthan och om förskoningh Lamentera, att sådant wid nästa kyrkio Räkenskaps beqwämligast må kunna Rättas, som bewilliades.
  7. Crono Ländzman:n wäll:t Måns Löfberghframkom och gaf tillkiänna sig wähnligen och wähl föreent wahra med Bonden Per Ollsson i Tommarp, bekräftande dhes til honom efter citationen stälte kiähromåhl om bondens förgrijpeligheet emot ländzman:n således att Per Ollsson betahlar till ländzman:n Löfbergh innan 2 dagars förlopp 2:ne Tun:r hafre och 3 mk Smt penng:r des uthan, som sielfwa förlijkningz skriften dat: Borby d: 24 Febr: A:o 1693 af Per Påhlsson i Gladsax och Jöns Andersson i Jerestad underskrefwen nährmare uthwijsar, hwilket Rätten så wijda måhlsEgande Rätten tilförne aggererade och finner skiähligt hwarest Per Ollsson sitt löfte icke efterkommer och betahlar till cronoländzman:n Löfbergh 2 T:r hafre och 3 mk Smt Peng:r inom 14 dagars belopp undergår han derföre wederbörl: execution.
  8. Ytterligare hade Crono Ländzman:n Måns Löfbergh instämbdtsamptel: 1690 åhrs kyrkiowärdar uthi heela häradetsom efter kyrkiostolarne finnes till een dehl för stoore penninge summor Ballancerade, jämbwähl 1691 och 1692 åhrens kyrkiowärder som intet efter öfwerheetens befallningar har lefwererat kyrkioTijonde spannenåhlen in Natura till dhe ställen dhem anbefallt wahrit.
   Swaranderne öfweralt som i 1690 åhrs Räkningar stå balancerade mötte, hänskiuta sigh  under wederbörl: Liquidationer emedan dehls angifwa, att sedermehra som ber:de åhrs rächning slötz dhertill kyrkiornes högnådige deponationer giordt stoora uthbetalningar som wid nästa Räkenskapzhållande pro A:o 1691 kommer att observeras, dhe öfrige 1691 och 1692 åhrens wärder som med Tijonde eller Landgille restera, ährbiude sigh medh säden in Natura med första clarera.
   Resolutio
   Rätten pröfwar skiähligt dhet samptel: 1690 åhrs kyrkiowärder efter föregående Liqvidationer betahlar till kyrkiorne alle dheras Ballancer till införwarande uthi dhe nu i wärket, warande kyrkiokistor el:r undergå derföre wederbörl: execution, sammaledes 1691 och 1692 åhrens wärder måste oemot högel: bort lefwerera dhen innehållna Tijonde spannemåhlen jämpte landg:l i särdehlesheet Borby kyrkiowerdar.

  © Magnus Lindskog, 2002-2008
  (viss redigering pågår fortfarande)