1694 höstting Järrestad

  Anno 1694 den 13 Novembris höltz ordinarie hösteting medh allmogen af Jerestadh häradh, å rättan Tingstädh Hammenhög af undertecknadh häradzhöfdinge och den tillförordnade wanlige häradznämbdh. Warandes närwarande Crohnones Befallningzman W:de Nicolaus Psilander

  1. Publicerades höglofl. Kongl. Giötha hofrättens Bref af Jöneciöping den 31 maij 1694 angående lijkheeten medh lägersmåhls afstraffande och huru dermedh förhållas skall.
  2. Upplästes högbem:te kongl. Rättens Bref huru wijdha een Rusthållare måå hafwa macht att gifwa sin hustro morgongåfwa af den skatterättigheet han rustar före, och huru munteringar arfwingar emellan böör komma till att dhelas, daterat Jöneciöping d. 1 octobr. 1694
  3. I lika måtto kongl. May:ttz allernådigste behagh, uthgångit på tryck igienom Hr Urban Hiärne, om åthskillige, malm och Bärgorthers, mineraliers, wäxlars och jordeslagz, sampt flehre sällsamme Tingz efterspörriande och angifwande.
  4. Hans Excell:tz General Leutenanten och Gouverneurens Bref till Befallningzmannen Psilander, medh förbudh, att intet foder, höö eller halm ifrån cronohemmanen dhe ware sigh civil eller militair Betiänte anslagne, eller af Arrendatorer eller Bönder bebodde försällias eller afföres måå, Daterat Malmö d. 7 Aug. A:o 1694
  5. Publicerades wällbem:te Hans Excell:tz Bref till Befallningzmannen Psilander daterat Malmöö d. 13 aug. 1694 angående ödehemmans ransakande, upptagandhe och dheres Tingförande som något derpå höstadt.
  6. Sammaledes Dito Bref till CrohnoBefallningzman Nicolaus Psilander af Malmö d. 7 Sept: 1694, hwaruthi beordres att dhe pänningar eller pärzedler som Bymänn af hwarannen för olagl. Täppan för åcker och eng uthexequera skohla hwarefteråth anwändas till Brandredskaps innkiöp, sampt förbudh att wijdare som många städes maneerligit hålla maij grefwegillen.
  7. Äfwenwäll Dito Ordres till Befallningzmannen Psilander angående ländzmansembetet och hwad dess plicht i alt wara skall daterat Landzcrohna d. 18 aug: A:o 1694
  8. Blef samptl: allmogen warnadh i föllie af Hans Ex:tz General Leutenantens och Gouverneurens, högwällborne Hr Baron Otto Vellingks ordres, att afskaffa dhe här tills brukelige röökstugor, och byggia skorrsteenar uth på taaken, hwilket dhem samptl: af Rätten förelades till nesta Johannes tijdh efterlefwa, eller wara förtänchta att undergåå derföre plicht såsom för olydno och nachläsigheet.
  9. Erich Tygesson i Wallbyinstämdt Oluf Thuesson i Gladsax angående ett p:r stuutar Erich Tygesson af honom till sigh handlat för 7 D:t smt hwilcka penningar kiöparen sälliaren lefwererat medh förordh att stuutarne hoos Oluf Pärsson till Wallborgmässe och under hans wårdh blifwa skulle, hwilket altsammans Oluf Thuesson tillståår, både sigh penningarne bekommit och att han sigh påtagit, hafwa stuutarne till bem:te tijdh i behåll, dett han och påståår sigh fullgiordt, förmehnandes alldenstundh pracese den dagen eller 8 dagar efter intet budh kom efter dhem efter han så länge hållit dhem Erich Tygesson tillhandha sigh sedermehra intet plichtigh wara att swara eller häfta derföre. Actor inlade öfwer sitt klagomåhl dess skrift: dat: Wallby d. 13 novembr: 1694. Påståendes deruthi föruthan domb i sielfwa hufwudsaaken refusion för giorde reser och Tingz expenser.
   Sammaledes inlade Oluf Thuesson sitt skriftelige swar medh påstående som förbem:t sigh intet willia derföre swara, praetenderandes han vice versa betahlning för reesor och Tingzexpenser, Beropandes sig till wittne Pär Jäppsson i Glasax och Nils Håkonsson i Tummerup som hoos warit dhå kiöpet skiedde.
   Pär Jäppasson efter aflagdh eedh berättade dett swaranden sigh intet wijdare antagit answar för oxarne änn att dhe skulle fåå lof att gåå der på marcken som dhe wandhe warit sampt släppå dhem inn och gifwa dhem foder medh sin fänadh alt till Wallborgedagh.
   Äfwen dett samma efter aflagdh eedh wittnar Nills Håkonsson i Tummerup.
   Oluf Thuesson i Gladsax kunde uppå Rättens tillfrågan, så wähl som Erich Tygesson honom i munnen wittnade intet neeka kiöparenin hafwa 2 gånger efter dhem för accorderade tijden haft budh hoos honom och stutarne begiärth fåå från honom, som war den första gången efter Actiors uthsagu 3:die dagen: Men efter Prec 8 dagar efter Wallborgmässo, dhå Oluf Tuesson intet war hemma och andra gången wedh Pingesttijden dhå han fuller war hemma men ändhå dhem eij kunnat bekomma, hafwa ingendera parthen mehr i saaken att föredraga, uthan dheruthi dom begiära.
  10. Pär Månsson i Borrbybegiärat uppbudh förste gång på Skattehemmanetz halfpart N:o 61 i Borrby, hwilcken han af Pär Pärsson i Borrby och drengen Erlandh Trullsson i Sandby Nembl: 8 ¼ mark wedh deruthi sigh tillhandlat som dhem emillan upprättadt kiöpebref daterat Borrby d. 13 Sept: 1694 upprättadt uppwist, dett sälliarne nu för Rätten närwarande och instämbde nu tillstodo.
  11. Anders Thorlassonnu andra gången begiärat uppbudh på halfwa skattehemmanet han i Gislöf N:o 23 sigh af dess fader Torla Nillsson tillhandlat.
  12. Instälte sigh för Rätten wäll:tt Jacob Hegelund medh fullmacht försedd afhandelsmannen i Ystadh Sal: Nills Hanssons efterlåtne enkia hustro Dorothea Margaretha, att på hennes wägnar wedg dhe ordinarie häradzrätterne agera, tahla och swara.
   Hwaruppå bem:te wäll:tt Jacob Hegelundh bewiste sig på dess Princpalinnas wägnar citera låtit, Mårten Andersson i Wranerup angående Twå D:r 22 /öre smt härflytande af åthskillige undfångne kiöpmanswahror, hwilcken och nu närwarande samma skuldh intet neekadhe, men begiärte dilation till nästkommande H: Treekongars dagh, dett honom iämwähl bewilliades, så att der han eij dhå sig med betahlningen inställer, honom een prompt execution skall öfwergåå, dessuthan tillkiändes han att betahla Tingzexpenser 26 /öre smt hwilke han och straxt till fullmechtigen betalt.
  13. Dito fullmächtigen Jacob Hegelundh instämbtPastor i Wallby Hr Åke Resslöfför 12 D:r 21 /öre smt som han till sin Principalinna hustro Dorothea Margaretha sal. Handelsmannens i Ysatdh Nills Hanssons efterlefwerska praetenderar för undfångne kiöpmanswahror, hwarföre fullmechtigen tillståår sig wara tillfredsstäldh. Men påståår honom bööra Tingz Expenser ioch omkåstningar till dess Princepalinna refundera.
   Swaranden påropades, men war intet tillstädes, hwarföre han plichtar pro absentia 3 mk.
  14. Dito fullmächtige citerathust: Gertrud sal. Wittingzför 10 D:r smtz skuldfordran, hwaruppå fullmechtigen tillståår hänne sedan citationens förkunnade betalt 9 D:roch resten också liquide. Så att nu mehre in capitalet ingen disput. Men påståår inte dess mindre Tingzexepnser. Swaranden som intet tillstädes war eller någon å dess wägnar plichtar sammaledes pro absentia 3 mk.
  15. Wäll:tt Jacob Hegelundh inlade een fullmacht afhandelsmannen Ystadh wäll:tt Gorris Åkesson, hwarefter honom tillståndh gifwit är, att lagsökaTorla Nillson i Gislöf för 12 D:r 15 /öre smt påståendes derhoos betahlning för reesor och Tingzexpenser. Torla Nillsson påropades. Men som han betygades wara siuuk och derför medelst lagha förfall uhrsächtas, hafwer fullmächtigen honom till nästa Ting för samma skuldh lagligen å nyo att citera och sökia.
  16. Bem:t fullmächtige påenkians hust: Anna sahl: hans Wellums i Ystadhwägnar tillståår dett hans Principalinna förnögd är af dess Debitore som hijth inciterad worden Oluf Håkonsson i Stijby för 21 D:r 15 /öre silfwermynt, sampt Expenser inn på Actore betingade.
  17. Instälte sigh för RättenSwen Joensson i Wrannerup, som förett halft pundh korn instämbt Jäppe Bärtelsson ibidem, och tillstodh sigh för sin fordran wara tillfredzstäld och derföre nu eij wijdare hwarannan hafwa för Rätten att tilltahla.
  18. 18. Swen Mattsson i WranerupinstämbtAraldh Ollsson i Lunnemölla, för sin dotters kläder som Araldh Ollsson hoos sigh behållit och eij wehlat från sigh gifwa sedan hon honom tiänt för pijga. Han så wähl som dotteren hwilcken medh tillstädes war, föregaf hänne af sin tienst af dess huusbonde Araldh Ollsson borthwijst, medelst han föregifwit henne medh smittosamb siukdomb warit behäftad som dess innlaga i Rätten wijdare innehåller, och lijkwähl intet kunnat fådt sine kläder igien.
   Swaranden Araldh Ollsson i Lunnamölla inwänder deremoth sigh kläderne behållit, medelst att pijgan Karin i olagha tijdh emoth hans willia förluppit sin tienst, påståendes dhe bägge parterne vice versa den för accorderade åhrslöhnen.
   Areldh Ollsson inlade i Rätten een attest, underskrefwen af Anders Booson, Mattz Hindrichsson, Oluf Tygesson i Glifwarp daterat d. 12 Nov: 1694 hwarmedh han bewijse sigh pigan igien begiärat och medh bem:t männ både pijgan så wähl som Jöns Nillsson i Wrannerup som hänne oförlofwadh åther i tienst tagit beskickat, men hon icke dess mindre utheblifwit och han Jöns Nillsson äfwen och hänne i tienst behållit. Berättandes Araldh Ollsson sigh för ett heelt åhrs tienst henne lofwat i löhn 1 R:d och ett paar skoor.
   Cronones Befallningzmannen Nicolaus Psilander påstår dett måå pijgan Karin Swensdotter plichta efter kongl. May:tz allernådigste tienstehjons förordningh.
   Resolutio
   Rätten fann skiähligit i anledning af kongl. May:tz allernådigste Tiensteh: Ord: 5 punct dett böör pijgan Karin Swensdotter, till dess för detta warande maathfader Areldh Ollson den af honom hänne lofwade löhnen 1 R:d och ett p:r skoor betahla, hafwandes och dhå hon pijgan Karin Swensdotter af Arildh Ollson uthan wijdare gieensagu sine där ännu warande kläder, att igien bekomma och således från hwarannan åthskilde wara.
  19. Klockaren Willattz Mårtensson i Wämmenlöftilltahlade Erich Persson ibidem för 2 lass hafre Erich Pärsson ifrån honom tagit af een åcker Carleby åckeren kalladh som han säijer sigh tillkomma, den han Willatz Mårtensson sielf plögdt och besådt.
   Erich Pärsson tillståår sigh hafwa bordtfördt af Carleby åckeren 2 lass hafre som klockaren Willatz både plögdt, besådt och höstadt, men förmehnar samma åcker hans hemman tillhöra och intet klockarens. Föregifwandes sig densamma oklandrat till sitt hemman häfdat på een 13 åhr så wähl som hans förmann i 40 åhr, och alldenstund klockaren samma hans iordh, emoth hans willia plögdt och besådt sampt höstadt, har han deraf bärgat 2 småå lass hafre; Tillbiudandes Erich Persson sigh willia till nästa Tingh bewijsa och fulltyga dett åckeren honom och hans hemman tillhörer och att klockaren af hans åcker sigh söker halfparten tillwälla, hafwander ingen af parterne något wijdare att anbringa.
   Resolutio
   Ehuruwäll Erich Pärsson i Wemmenlöf så wähl som Willatz Mårtenson ibm, i högsta måtto påståår den åckerne, hwaraf Erich Persson inbärjat dhe 2 lass hafre, Carleby åckeren kalladh, sigh och dess hemman tillkommer. Så pröfwar lijkwäll Rätten skiähligit, alldenstundh samma twist om åckeren eller jorden, intet denne gången instämbdh är, och Erich Pärsson eij nekar kan sigh nu bem:te 2 lass hafre inbörgat, hwartill klockaren Willatz Mårtensson plöga och iorden till reeda, sampt såå och höste låtit det böör Erich Pärsson i föllie af 16 Cap: Byggning C L:L: samma 2 lass hafre efter mäthesmanna orden: föruthan Tingzexpenser 1 D:r 8 /öre betahla Eller undergåå lagha execution. Hafwandes hwad disputen om sielfwa iorden angåår parterne hwarannan framdeles och till nästa Tingh att sökia det bästa dhe kunna och gitta.
  20. 20. Förmyndaren för Elias Nillsson i Wallby, Oluf Månson i Qwarnbyinstämdtänckian hust: Elina Anders Håkens i Wallby för 2 D:r 8 /öre 6/7 r som änkians sahl: mann till sigh tagit och såsom förmyndare innehaft för Kiähl Nillsson, hwilcken sedermehra dödh och dess Broder Elias Nillsson till arfz heemfallit, hwilka i Anders Håkansons lijftijd eij heller nu af enckian äro från sigh lagde eller betahlte.
   På enckians hustro Elena Anders Håkens wägnar instälte sig hennes sal. mans Broder Jöns Håkensson i Wallby. Föregifwandes att på skiftet efter Nills Andersson som war Kiähl Nillsons och Elias Nillsons fader skulle Oluf Månsson i Qwarnby hafwa emothtagit på samma loth 2 st dyner wärderade för a 6 mk och således 27 öre 6 r restera, hwartill Oluf Månsson alldeles neekar, och säijer sig inga dyner bekommit. Påståendes enckian eller Jöns Håkensson å hännes wägnar dett mätte bewijsa eller betahla.
   Resolutio
   Såsom enckian hust: Elena Anders Håkens i Wallby, eller å dess wägnar hennes sal: mans Broder Jöns Håkensson ibidem eij kunna tillneeka, sal: Anders Håkensson icke hafwa Pupillens Kiähl Nillsons arf till sigh tagit och derföre föremyndare warit. Icke heller ffrångåår dett nu efter Kiähl Nillsons dödh af den dess Broder Elias Nillsson tillfallne lott resterat dhe praetenderade Twå D:r 8 /öre 6/7 r silfwermynt sampt och dess nubrachte inwändningh som skulle ett p:r dyner till förmyndaren Oluf Månsson i Qwarnby nu å Elias Nillssons wägnar klagande lefwererade wara, Icke häller med ringaste  skiähl kunna bewijsa, altså tillfinner Rätten änckian hustro Elina Anders Håkens i Wallby, böör till förmyndaren Oluf Månsson i Qwarnby betahla Capitalet 2 D:r 8 /öre 6/7 r medh dherpå löpande interesse a 6 procento ifrån den tijden skifte efter Kiähl Nillsson hållit blef sampt expenser 1 D:r smt eller derför undergåår execution.
  21. Bengt Pärsson i Cimbrisinstämdt Nils Andersson ibidem för dett han Nils Andersson skall afhändt och borthtagit på Bengt Pärsons åcker 5 lass korn, hwilcket Bengt Pärson sielf plögdt och sådt. Men Nills Anderson bärgat och höstat som Bengt Persons skrift i Rätten insinuerad daterad d: 14 nov: 1694 widlyftligare innehåller, medh bifogadh attest af Hr Cornetten Petter Grönwall uthgifwen dat Gislöf d. 13 Nov: 1694 att åckeren dhå han hemmanet brukade lydde till gården som Bengt Pärsson fick efter honom och nu beboor.
   Sammaledes inlagde swaranden sin skrift uthan Datum. Williandes sigh samma åcker som kallas Hässleberga tilägna. Säijandes sigh hafwa låtit förbiuda klaganden igenom 2:ne männ samma åcker att upprista tillreeda och besså, och att åckeren tillkommer Nills Anderssons gårdh, beropar han sig till wittnes Mattz Jbbsson i Cimbris. Men Actor emoth honom exciperade, att han eij måå wittna emoth honom, efter han är hans afwundzmann, af ett huus härkommande som Bengt Pärssons gårdh tillagt är, Jämwäll och dessuthan altijdh gnagh och trätha warit dhem emillan. Kunnades Nills Andersson icke neeka sig nu hafwa höstat och in bärgat kornet af samma åcker, men säijer dett warit mycket småå lass som eij warit mehr änn 3 godha lass, ehuruwähl han medh Pastors Hr Nillses folck i Cimbris som dhå war lijka interesserad uthi höstningen och bärgningen samme på 5 gånger derifrån fördhe.
   Uppå rättens tillfrågande säija parterne sig mehra i saaken eij hafwa att framföra, hwarföre
   Resolverades
   Såsom Pastor wördige och wällärde Hr Nils i Cimbris hwilken medh swaranden Nills Andersson giordt sigh uthi höstandet och inbärgandet lijka interesserad, intet hijth inciterad är, williandes Rätten om sammanhanget nogare wara informerad, altså blifwer saaken till nästa Ting uppskuten, dhå Hr Pastor i Cimbris tillijka med Nills Andersson skohla lagligen inkallas, hafwandes dhå Hr Pastor att wijsa af hwad fundament han dhen halfwe dehlen som föregifwes honom bordtfördt, tillkiännas kunnat, sampt och till samma tijdh parterne sig angående sielfwa åckeren, å bägge sijdor medh skiähl försee och hwarandra derföre lagsökia, emedan nu derom eij lagligen stämbt är och derföre eij upptagas kan, dhå dhe öfwer så dett egne som andra skohla hafwa Rättens laghlijkmätige uthslagh att förwänta.
  22. Anders Nillsson i Gislöfefter kiöpebrefwet daterat d. 17 martij 1693 nu 3 reesan låtit uppbiuda 1/8 dhels skattehemman N:o 3 i Gislöf. Warandes nu instämbde dess swågrar Carll Ollsson och Åge Jönsson i Gislöf, hwilcka uppå samma kiöp nu intet klander giorde, och fördenskull af Rätten Anders Nillsson fäste bewilliades.
  23. DitoAnders Nillsson i Gislöfbegiärer uppbudh 2:dra gången på 5/16 dhelar uthi skattehemmanet N:o 8 i Gislöf som han af dess swåger Lars Swensson sigh tillhandlat wijsar kiöpebrefwet daterat Gislöf d. 11 februari 1694 hwaraf Anders Nillsson een copia i Rätten inlagt.
  24. Möllnaren Rasmus Staffansson i Kåremölla i Röddinge sochn ifrån Färs häradhsom instämdt Pastoren i Stijby wördige och wällärde Hr Per Bager för några penningar som han på sin hustros wägnar efter obligation daterad d. 20 febr 1674 af hans wördigheet Pastore skall hafwa att fordra. Befullmechtigen wäll:tt Jacob Hegelundh för sigh saaken att prosequera som fullmechtigen i Rätten inlagd daterad Kåremölla d. 6 Novembr. 1694 förmähler, hwilken förrän han emoth Hr Pastore någon action begynte, honom tillfrågade, om han eij wille i godo sigh beqwähma efter dess obligation till betahlningen? Hwaruppå Hr Pastor neekade, dhå wäll:tt Hegelundh i Rätten inlade een copia af obligationen medh een rächningh på 60 D:r smtz Capital härflytande af åthskillige försträckningar, resterande interessea 20 åhr 55 D:r smt reese och omkostningar a 20 D:r och Tingz Expenser 5 D:r tillsammans på 140 D:r smt dhem fullmechtigen nu på dess Principals wägnar praetenderar, Tillbiudandes Hans Ehrewördigheet Pastori om han någon af dhe påster medh eedh frångåå kunde, woro han på sin Principals wägnar der medh förnögd?
   Pastor Hr Per Bager i Stijby deremoth swarade i sig alldeles ingen af dhe uppsatte påster willia wedkiännes och att han aldrigh så skyldigh warit. Men att hans obligation hwaruthi intet quantum nembdt är, uthan allenast dett ordet några penningar, sampt ächtenskapzlöfter eij böör extenderas på mehre änn 6 eller halfsiuende dhal:r som han sedan i ett wist dett sennare 6 ½ D.r påstodh, hwaruppå Hr Pastor 1 pundh kom till Rasmus Staffansson betalt som Hr Pär sade passerat för ungefär 3 åhr sedan wedh denna tijden på åhret. Williandes dett för 10 dahl: smt berächna. Hwilcket pundh korn fullmechtigen Hegelundh tillståår och i dess innlagde räckning finnes affördt men allenast i penningar till 5 D:r smt kunnandes ingendhera wist säija eller betyga hwilcket åhret samma betahltes. Men begiära uthi saaken definitive sluuth.
   Resolutio
   Till ett så mycket nogare om denne saaken emillan fullmächtigen å möllnarens Rasmus Staffenssons eller mehra hans hustros wägnar i Kåremölla wäll Jacob Hegelundh och Pastoren Wördig och wällärde Hr Pehr Bagger i Stijby blifwa underrättadt sampt förmedelst dess särdeles uthseende, pröfwar Rätten nödwändigt dett böör Rasmus Staphansons hustro här till nästa Ting i eghen person sigh inställa och förklara på dhe quastioner som till sakksens uppliusning rätten kan finna nödigt henne föreställa, dhå parterne å bägge sijdor sedan skohla hafwa Rättens laglige uthslagh och domb. Sakken att afwachta hwarmedh den denne gången således beroor.
  25. Wäll:tt Jacob Hegelundh lagligen inkallatcorporalen mannhaftigh Anders Wimmanfordrande af honom på hustro Dorothea Margaretha sal. Handelsmannen Nills Hansons i Ystadh wägnar, för undfångne kiöpmanswaror 14 D:r 14 /öre smt.
   Corporalen manhaftigh Anders Wimman uthan på citationen skrifwit sin laga uhrsächt, att han nu är i kongl. May:tz tiänst, sampt agnosierar skulden till kyndersmässo nästkommande att betahla, hwarmedh fullmechtigen war tillfredz. Men påståår tingsexpenser 1 D:r 16 öre smt som af Rätten godt ehrkiändes. Så att han i widrig händelse af betahlningen undergåår lagha execution.
  26. Mårthen Jönsson i Gislöflagligen inkallat Anders Nilsson ibidem tilltahlandes honom för 12 skp:r Rough in natura som han efter obligationen praetenderar han inlades i Rätten daterad d. 18 februarij A:o 1694 hwilcken skuldh Anders Nilsson eij neekades. Men begiärar dilation till juhl, hwilcket af Rätten för skiähligit befantz eller på annan händelse undergåår lagha execution, sampt betahla Tingzexepenser.
  27. Chirurgus M:r Sören Kullermanninstämdt änkian hustro Anna sal. Pär Anderssons i Tummerup Togarp för anwändh cur på hennes sal: Man acenderad för 17 D:r smt uppwiste och derpå dess innbundne book, hwaruthi han medh hennes mann och på hans wägnar Swen Kock accorderat.
   Hustru Anna sal. Per Andersons i Tommerup Tågarp instälte sigh. Swarade sigh intet willia betahla dhesse 17 D:r emedan hennes mann under samma cur blef dödh. Är och dess uthan fattigh att hon sådant intet förmåår. Förmener sigh och der till intet skyldigh så wijda hennes man eij blef wedh lifwet, dåck tillneekar hon intet iu således wara accorderat.
   Resolutio
   Såsom befinnes Chirurgus i Ystadh M:r Sören Kullerman till änckians sal. Mans Pär Andersson i Tummerupz Togerup cur, all tillbörligh flijth anwändt hafwa dett enckian eij heller förneekar, eller annorlunda bewise kan, och hon i så fatt måhl eij kunnat warit rådande till hans dödh eller lijf som allenast af gudz eenskijlte disposition dependerar; Altså hafwer Rätten hans fordran 17 D:r hwilcka enckian iempte accordet tillstådt lijkwäll medelst hennes bedröfweliga fattige tillståndh modererat till 12 D:r smt dhem hon M:r Kiellerman således betahla skall att han får helften till Juhl och den andra helften till nestkommande kyndermässo förnögdh wara kan, eller hon undergåå laga execution.
  28. Sammaledes bem:teChirurgus i Ystadh M:r Sören Kiellermanciterat Swen Kock i Tommerup Togerup för resterande Tolf dhal: smt på dhen cur han på Swens hustro anwändt. Uppwijsandes deröfwer contract i dhess inbundne Book, innskrifwit och af Swen Kock underskrifwit honom war lofwat 17 D:r och derpå 5 D:r betalt hwartill han intet neekar. Men föregifwer hans hustro intet ännu wara aldeles till hälsan restituerad, hwaruppå fäldtskieren reciprocerade, henne förr änn han henne antogh warit så inficerad att halfwa ansichtet warit borta och dett eena öhrat fördärfwat, hafwandes han altsammans så curerat att samma nu medh kiött och huud är öfwerdraget, men dhe lemmar som een gång warit af siukdomen borthtärde har hwarken han eller någon annan kunnat henne igiengifwa, Och altså förmodar sigh giordt sin skyldigheet och dett som hans profession kan obligeras, hafwandes och iämwäll dröpellen och halfwa hufwudet ofwanpå, så att Ben cranium syntz, dhå han henne antog warit kiöttet af tärdt, hwilcket nu lijkwäll på hänne så mycket een fälthskiär möijeligit medh kiött och huudh är uppfylt, så att hon nu synes frisk och ferdigh.
   Resolutio
   Alldenstundh Chirurgus i Ystadhj M:r Sören Kullermann af swaranden Swen Kock i Tummerop Togerup eij öfwerbewijsas kan in efter högsta möijeligheet dhen för accorderade och på Swen Kockz hustro anwände curen, hafwa medh flijth förrättat och tillända bracht, uthan Swen Kock måste tillståå, på åthskillige ställen och ledemother der den förtärande och om sig frätande siukdomen, såsom i ansichtet och hufwudet, kiöttet inn på beenen afätit warit, nu åther icke allenast frätandet hindrat, uthan och medh nydt kiött och huudh igien lächt och uppfyldt, kunnandes M:r Sören intet rådha derföre, att dröppellen [=syfilis] inn i hallsen bortha är, och hon elliest något märcke, lijthe eller wärck fådt hafwer emedan dhe lemmar een gång före änn han hänne antagit och curen angick, förlorade warit, hänne omöijeligen kunnat igiengifwes. Så böör Swen Kock som ännu efter contractet medh 12 D:r resterar, förmedelst dess armod och fattigdomb skull, allenast betahla till M:r Sören Kiellerman 10 D:r och dheraf hälften till Juhl och dhen andre hälften till nästkommande kyndermässo ährläggia och förnöija. Eller i widrigh händelse undergåå lagha execution.
  29. Erlandh Ollsson i Qwarnbylagligen inkallat Bengt Åkesson i Tummerup för resterande een D:r 4 /öre på ett kiöp om een föllie, berättandes Erlandh Olsson huruledes Bengt Åkessons hustro till honom kommit sedan stämbningen förkunnadh war och i hans huus från sigh kastadt een D:r den Erlandh Ollsson emothtagit och resterar ännu 4 /öre föruthan tingz expenser han påståår 5 mk. Bengt Åkesson påropades war intet tillstädes; Altså kommer saaken nu till nästa ting, då dhe i godo eij kunne åsamblas.
  30. Ryttaren Inge Broobärgh i Nöbbelöfciterat Lars Swenson ibm för dett han skall brutit dett medh Inge Broobergh upprättade contract om Rusthållshemmannet N:o 5 i Nöbbelöf. Inläggiandes Inge Broobergh dess klagan skrifteligen daterad Nöbbelöf d. 13 Nov. 1694 som deruthi han klagar Lars Swensson intet warit wederhäftigh eller förmögen att häfda och bruka bem:te hemman förleden wåhres och sädestijdh, uthan i mangell af sädeskorn, åckeren till andre bortlegt a 6 eller 7 D:rs wärde. Så att han i rättan tijdh och ännu eij kunnat betahla den deraf gående parten, icke heller betahlt honom dhe 10 skp:r ströörougen som Lars Swensson tillträdde och Inge Broberg honom hwilcken med hemmanet afträdde hwilcket alt contractet daterat d. 12 febr. 1694 tillbinder.
   Påståendes förden skull Ryttaren Inge Broobergh att fåå honom ifrån gården eller ställa wederhörigh caution för både resterande som deraf  härefteråth fallande Räntor så och hans ströörogh 10 skp:r iämwäll sielfwa gårdens tillbörl: häfdande och bruuk. I lijka måtto klagar Inge Broobergh att Lars Swensson dhå loghedörren igienlåst warit han sigh een meticerat(?) och een dheel Inges korn och spannemåhl uthtröskat.
   Swaranden neekar dertill föregifwandes sigh intet rördt någon annans sädh. Men ehuruwähl hans sädh warit dhå sequestrerad och påbuden, och låås för dörren satt. Neekar han fuller intet sigh olofwandes och förr änn han praesterat den honom pålagde cautionen, som han sedan för räntan af gården förskaffade, gådt inn öfwer wäggen och sädh till Brödh och underhåldh åth sigh och sina uthtröskat, Men intet rördt Inges korn, Uthan sitt egit tröskat som sequestrerat war, förr änn sequestrationen eller arresten relaxerad blef, dhå han bekiänner sigh af Inges korn tröskat så mycket som han medh cronotijonden betalt sampt 2 ½ skp:r deröfwer som han till Bröd anwänt, hwilcket han förmodar honom eij illa blijr tillräcknedt, emedan crohnotijonden af honom som bodde på hemmanet fordradh blef, och som han sielf icke mehra änn  1skieppel: sådt, belopp derpå een ringa proportion, så att han dhå nödgades af Inges resten fullkomma och som han eij så ringa tröska kunde uthan 2 ½ skp:r öfwerblef tillbiuder han sigh sådant giärna betala såwähl som dess proportion af crohnotijonden, Inläggiandes dess uthan dess inlaga uthan datum, hwaruthi han begiärer hemmanet fåå behålla , emedan han skaffat caution för Räntan och hwad han har till Inge Broobergh elliest kan skyldigh wara, honom tillbudit penningar för, såsom för ströösäden, dhem han Broobergh intet wehlat emothtaga, will han och betahla. Begiärer och nu Lars Swensson syn och granskning på hemmanet, på det han eij måå graveras för den bristfälligheet som för hans tillträde af Inge Broberg sielf förorsakadh och hwadh är medh hwariehanda tillfälle framdeles.
   Resolutio
   Dett pålägges Swaranden Lars Swensson innan nästa ordinarie häradz Ting för Rusthållet N:o 5 i Nöbbelöf dett han igienom contract medh Ryttaren och Rusthållaren Inge Broberg är tillkommen att beboo, skall ställa wederhäftigh caution och Borgen, både för den af hemmanet gående Åhrl: Räntan som dess reparation och Byggning, häfdande och bruuk, sampt hwadh han efter contractet till Inge Brooberg 10 skp:r strööRoug skyldigh finnes och han eij tillnekar äfwen till samma tijd betahla, hafwandes på annan händelse Inge Brooberg macht i lagha tijdh honom gården frånsäga och uthi dett öfriga dhe sigh emillan hafwa, hwilcket eij denne gången instämdt är, måge dhe medh hwarandra framdeles lagligen att tilltahla och uthföra, bäst dhe kunna och gitta.
   Åliggiandes corhnones Befallningzman wäll:de Nicolaus Psilander denne Lars Swensson för åckerens och jorden borthlägande och ödeläggiande sampt sädz och foder afhändande från gården, tillijka medh dhe som kunna upp spanadhe wara medh honom handlat tillbörligen efter lagh och kongl: May:tz förordningar att innstämma och lagföra.
  31. Quartermästaren Manhaftigh Johan Ströminkallat genom lagha citation Bonden som åbor ett dess Rusthåll N:o 7 i Wiarp, hwilcken han förundt på hemmanet Twenne åhrs frijheet, hwilcke nu expirerade för ett åhr sedan, men finnes icke dess mindre på huusen stor bristfälligheet, den samma Åboo Hans Mårtensson  borde upprättat, påståendes Hr qwarteermestaren Ström antingen blij honom qwitt ifrån gården, eller att Hans Mårtensson för hemmanetz laglige och förswarlige bebyggande måå påläggias ställa wederhäftigh caution, så att han Hr qwarteermestaren måå på hwariehanda händelse wara säker och otilltahldh.
   Bonden Hans Mårtensson tilltståår fuller något fattas på Byggningen, men säger sigh intet mehra hindt medelst dess framfarne swåre åhren, änn han giordt, sökiandes hwadh manquerar efter högst möijekigheet medh flijth efter handen fullbordha, wijsar och medh quittence sigh richtigt betalt ett åhrs Ränta.
   Resolutio
   Såsom Rätten finner Hr Qwartermestaren Johan Ströms påstående wara lagh och billigheeten likmätigh, både i påseende till hans egen säkerheet som sielfwa hemmanetz conservation eller förbättring, Altså blef Bonden Hans Mårtensson som åboer Hr qwartermestarens Rusthåll N:o 7 i Wiarp pålagdh till nästkommande Winterting igenom lagha caution försäkra Hr qwarteermestaren dett han åhrligen på hemmanet den i huusesyns Ord: föreskrifne reparation och byggnadh giöra och lagligen fullborda skall, och således komma hemmanet efter handen uthi wederbörligit tillståndh, warandes förtäncht till nästa fahredagh blifwa på annan händelse och der han eij löfte ställe kan ifrån hemmanet afsagdh.

  Den 15 Novembris

  1. Pastoren wördig och wällärde Hr Hans Jostson Berentzinstämdt till wittnes uthi dhen wedh senaste Tingh incaminerade och examinerade saak emillan honom och Arrendatoren wäll:de Clas Sturck, nembl: huusmannen Mårten Ollson i Sandby, drengen Oluf Esbiörnsson, Mårten Bengtsson i Borrby och Lars Ollsson ibidem, hwilcka efter aflagdh eedh wittnade som föllier:
   1. drängen Oluf Esbiörnsson angående landgille som han Hr Hans i Borrby pro 1691 för mycket lefwererat som han på 1692 åhrs Dito will hafwa godtgiordt, men af Hr Arrendatoren Clas Sturck disputeras, föregifwandes Hr Hans hafwa dubble quittencer att framwijsa. Wittnar dett han på Hr Pastors wägner 1691 wedh Allehelgone tijdg till Hr Claus Sturck lefwererat 15 skp:r Rough och 4 Tun:r och 2 sk: eller 1 skp hafre, hwarom han på hafren dubiterar. Men säijer sig fådt quittence som han till Hr Pastoren lefwererat så wähl derpå som korn 34½ skp:r som han wedh Kyndermässo tijden 1692 till Hr Claus Sturck betalte.
   2. Huusmannen Mårten Ollsson i Sandby wittnar, att han war medh Pastoris dräng Oluf Esbiörnsson dhå till Arrendatoren Clas Sturck lefwererandes wedh kyndermässotijden A:o 1692 37 skp:r efter mättningen hemma i Borrby men af wäll:tt Clas Sturck antogz och efter dess måhl eij mehra blef änn 34½ sk: korn och 6 skp:r hafre.
   3. Mårten Benhtsson i Borrby berättar sigh A:o 1692 wedh kyndermessotijden hafwa warit medh Pastoris Hr Hanses drängh Oluf Esbiörnsson , dhå honom beordrat war till Arrendatoren Clas Sturck i Ystadh att lefwerera landgille, wittnandes Mårten Bengtson intet, huru mycket drängen hemma medh sigh tagit. Men dhå han kornet lefwererade war han medh hoos wäll:tt Claus Sturck och halp drängen dett uthmätha, dhå dett blef 34½ skp:r korn och 6 skp:r hafre, hwarefter drengen sig beklagade kommit till kortha på 2½ sk: korn som dett mindre blef hoos w:tt Clas Sturck när dett hemma wedh inn mättningh warit.
   4. Lars Ollsson i Borrby berättar honom af Hr Pastoren i Borrby blifwit tillordnadh på Hr Pastorens landgille för Kåsegården i Borrby till wäll:t Claes Sturck lefwerera dess till Hr Pastoren skyldigh warande Prästetijonde dett han Lars Ollsson iämwäll wedh Kyndersmässotijden A:o 1692 till bem:t Claes Sturck betalte 34 skieppor korn, men fick intet quittence mehr änn för 17 skp:r  efter han Clas Sturck wille beräckne 2 skiäpp:r för een, hwilcket wäll:t Clas Sturck är närwarande godwilligen tillstodh.
   Hafwer och nu sedan wittnen är afhörde blefwe, hwilcke öfwertygade Arrendatoren Sturck honom på Pastoris wägnar hafwa emothtagit 15 skp:r Roug 11 T:r 2½ skp:r korn 5 T:r 1 sk: hafre A:o 1691 och 1692. Pastoren wördig och wällärde Hr Hans Jostson iämwäll för rätten medh Clas Sturcks egne quittencer bewijsat sigh till honom lefwererat pro A:is 1691, 1692 och 1693 korn dessuthan 17 T:r 5 ¼ skpr och hafre 1 Tunna hwilcket alt han intet föregåå och tillneeka kunnat. Men berättar honom och Hr Pastoren emillan ännu wara den disputen, att han af honom fordrar på dess härskapz wägnar åhrl: landgille korn 3 pundh men Hr Pastor allenast 2 pundh widkiännas will, föregifwandes dett eena pundet sig af härskapet wara eftergifwit, hwarföre till wijdare fulltygande å bägge sijdor Parterne dilation till nästa Ting, som dhem bewilliades, dhå dhe bägge skohla dhe wederbörl: dhem förelagde skiähl hafwa att framwijsa, sampt afwachta Rättens uthslagh.

  Saaken emillan Erich Tygesson i Wallby och Oluf Thuesson i Glasax som twistat om kiöp och handel om ett par stuutar, dhem Erich Tygesson i Wallby betalt medh 7 D:r smt, men oxarane ändhå intet efter accordh bekommit hwilcken d. 13 hujus förehades och exeminerades är såldes parterna emillan förlijcht, att såsom förnimmes dhen eena stuuten wara dödh blefwen, skall Oluf Thuesson till Erich Tygesson betahla derföre tillbaka pänningar 7 mk smt samt skall Erich Tygess: den ännu tillstädes warande friska stuuten lefwerera och in händer ställa. Hwilcken förlijkningh parterne begiärte af Rätten confirmeras måtte emedan dhe således medh hwarandra förnögde äro.

  1. Crohnones ländzman Magnus Löfberghframförde för rätten Niclas Wegner, tillwijtandes honom begångit tiufwerij af ett fåår och ett lamb, fåret Oluf Håkensson tilllhörigt och lambetr Mårten Månsson, bägge hemma i Stijby, hwaraf skinnen i hans Niclas Wegners huus af Bymännen funnit är, sampt kiöttet af lambet färskt och af fåret redan röökat der äfwen fantz liggiandes.
   Niclas Wegner inlade i Rätten een skrift daterat d. 28 octobr: A:o 1694 Befallningzmannen Psilander tillskrefwen, deruthi han tillståår lambet, medh begiäran, att såsom han medh måhlsägaren förlijcht han dhå af Hr Befallningzmannen måtte löösgifwas, wedgåår och nu för Rätten dett han sammaledes fååret i sitt huus medh små egne fåår indrifwit och sedan som angifwit är slachtadt hafwer.
   Rätten tillfrågade Niclas Wegner, om han eij een sådan syndh tillförne föröfwat? Medh förmaning, det han nu som een ålldersteegen, öfwer 76 åhr gammall mann, eij längre skulle samwettet öfwer låtha, uthan sanningen tillståå, Men Niclas Wegner neekade sigh aldrigh tillförne någon den ringaste stöldh begådt.
   Ländzmannen Magnus Löfbergh tillfrågade Niclas Wegner huruledes han sigh tillhandlat och hwar han bekommit dhe 18 st fåår och lambskinn, som funnos i hans huus, dhå Stijby bymänn hoos honom woro och om dhe förbem:t bortstuhlne fååren ransakade, hwaraf 12 st skinn nu för Rätten framwistes, hwilcka befunnos alla öronen och beenlingarne wara afskurna? Swarade sigh altijdh siälf haft fåår, och slachtadt några hwarth åhret af sin dheel som han haft på läija, och iämwäll löst till sigh dhe andres dheel, af dhem han legdt hadhe så att han altijdh haft stundom 6 och iblandh 4 fåår.
   Rätten läth dhe inlagde 12 st skinnen af nämbden wärdera hwariblandh funnitz 8 st hwardera wärdt 4/öre, tillsammans 1 D.r smt, dhe andre 4 st kunde medelst dhe förgambla och borthskiämbde är, intet wärdie påsättias. Wijdare frågade Rätten tiufwen Niclas Wegner hwarföre han alle öronen och beenlingarne ifrån skinnen skurit? Der på han swarade således iblandh allmogen öfwer alt wara maneerligit dhå dhe skinn beetha willie som hhan säijer desse waar, hwilcket honom af många troowärdige männ så af nämbden som dhen Tingsökiande allmogen honom wijdrigheeten i munnen tijgandes, det skinnen som nu för rätten lågo icke allenast intet bette woro, uthan och att uthtryckeligen sees kunde dhem störste dheelen ware ullen afklippte sedan dhe slachtade wordne, hwilcket altså mycket större misstankar till honom förorsakar, som uthi bygden och nabolaget däräst denne Niclas Wegner wistatz åthskillige chreatur bortmiste, dertill dhe honom icke allenast nu, uthan städze tillförne suspect hafwit, Betygandes honom åthskillige saaker i munnen, dertill han eij neeka kunnat, särdeles Nils Frijs i Stijby som för någon tijdh sedan mist een tömm, den han åther wedh eftersökning i denne Niclas Wegners huus igienfunnit. Klockaren Christen Andersson i Stijby iämwäll angifwer dett honom 2 st änder ifrånstuhlne äro, hwilcka denne Niclas Wegners egen dotter Catharina för klockaren skall bekiänt hafwa, sigh hafwa änderne bothburit efter sin faders befallning till Cimbrishambn och dhem dher försåldt. Men ingen närwarande warit som dett hördt, dåck har han fådt kundskap, det bem:te Wegners dotter warit inne medh änderne een städes på wägen hoos een hustro, hust: Swen Tyskz i Tommerup benämbd, hwilcken är beropadh för een ährligh och troowärdigh hustro, som nogsampt förhoppes tillståå sanningen och intet medh sådant partie colludera lärer.
   Nu som Niclas Wegner intet till någon berättelse af sanningh bringas kan, altså läth Rätten honom åther fängsligh förwahra.
   Påståendes Stijby Bymänn det måtte dhe något af hans fåå för dheras omkostning, att dhe honom angifwit, hulpit att grijpa, efter Tiufwakosterne i hans huus ransake och nu för hans skull förorsakade Tingzresor, dher dhe sigh måst uppehålla alt på egen bekostnadh 2 dagar, till refusion och betahlning, hwilcket Rätten fann så mycket skiähligare, som dhe och alle andre wijdare kunna blij encoragerade sådant slemt folck att uthleeta och uppenbara, och fördenskull efterläth Stijby Bymänn dhe 12 st för een dhal:r wärderade skinnen.
  2. Jöns Pärssonsom för några åhr sedan här för Rätten warit för lönskeläger af kohnan Chierstin Nilsdotter uthlagdh och afwijkit, så att man eij kunnat honom igien bekomma eller till lagha ståndh bringa, emedan han emillan häraderne vagerat och ingenstädes haft något wist tillhåldh, af Cronones Betiänter attraperad och för Rätta stäldh, tillståår lönskelägret, hwarföre han nu dömmes plichta efter straffordningen 10 D:r smt och ståå uppenbahra skrift, hafwandes kohnan tillförne stådt sitt lagha straff.
  3. Bem:teJöns Pärssonangafz af crohnones Befallningzman Nicolaus Psilander hafwa ifrån herrans högwerdige nattwardh hållit efter hans eghit tillståendhe i 3, men efter nämbdens öfwertygande på 6;te åhret, samt dessuthan icke heller söcht Gudz huus och försambling, men rätt sällan funnitz i kiyrckian, hwaröfwer Pastoren sigh åthskillige gånger hoos Crohnones Befallningzman beswärat och begiärat dess assistence att bringa honom till Wämmenlöfz församblingh ifrån ett så oanständigt och hedniskt lefwerne, påståendes dett måå denne  Jöns Pärsson, derföre medh laga plicht ansees, fördenskull finner och rätten skiähligit, det böör han till det wördige Predikoembetet hänwijsas och der emothtagas efter kiyrckie ordningens innehåldh.
  4. Framstältes för Rättenkonan Boell Månsdottermedh barn på armen, hwilcken sigh 3:die gången medh lönskeleger försedt, och uthlägger för barnefader Arfwast Nilsson i Wämmenlöf een gift mann. Hwilcken och nu instämdh och tillstädes, tillståår sigh medh bem:t kohna försedt hafwa, hwarföre efter lagh Rätten tilldömmer honom Arfwast Nillsson att plichta medh 80 D:r och konan Boell Månsdotter 40 D:r smt sampt hwardera ståå uppenbara skrift, hafwandes dhe i brist af penningar dhe att plichta medh kroppen.
  5. Sammaledes framhadeskonan Marena Bengtzdottersom som i echtenskap medh sin sal. Mann Oluf Hansson aflat 4 ächta barn, men sedermehra 2:ne oächta, af hwilcka hon nu det senare innför Rätten har på armen, Beskyllandes för Barnefader drängen Rasmus Jacobson, hwilcken hon föregifwer nu skohla finnas i Christianstadh, är een snickaregiesell födder i Wämmenlöf by, hwarom Hr befallningzman Psilander ifrån Borgmästaren i Christianstadh Hr Lars Swahn sigh igienom Bref underrättadt, att bem:te drängh och snickare giesell för någon tijdh sedan derifrån till Carlscrohna sampt sedermehra till Stockholm siööledz förrest är, men wäntes lijkwähl snarth tillbakars.
   Såsom den påberopade Barnefaderen eller drängen Rasmus Jacobson nu intet är närwarande, Altså hwiljlar medh domb i saaken till dess han förnimmes heemkomma. Emedlertijdh hafwa sigh crohnones Betienter om hennes persohn wederbörligen att giöra försäkradhe.
  6. Mårthen Ollsson i Tiustorplagl. låtit inkalla Bengt Ågesson och Erich Andersson i Tummerup för resterande 2 D:r smt på een handell om een koo, hwaruthi swaranderne lijka interesera, hwaremoth Erich Andersson sig instälte och skulden tillstodh sigh medh Bengt Ågesson till Mårten Ollsson bööra betahla. Men Bengt Ågesson frånwarande plichter pro absentia sine 3 mk.
   Berättandes derhoos Erich Andersson honom tillkomma till Mårten Ollsson i Tiustorp att betahla af samma skuldh 3 mk och den andre Bengt Ågesson 5 mk.
   Mårthen Ollsson i Tiustorp i Rätten inladhe een expense Räckningh på 2 D:r 28 öre smt dat Hammenhög d. 15 Nov: 1694.
   Resolutio
   Såsom Erik Andersson i Tummerup tillståår sigh wara skyldigh 3 mark allenast. Altså blijr han tillfunnen dhe samma medh 1 D:r smtz expenser Mårten Ollsson i Tiustorp urhan uppehåll betahla; Skolandes hwadh Bengt Ågessons dhee angåår, alldenstundh han nu eij tillstädes Mårthen Ollsson hono åther till nästa Tingh innkalla dhå han iämwähl deruti kan afwachta Rättens äntel: sluuth.
  7. Bohlshögs kiyrckiowärderblefwo för hoos dhem ännu innestående Ballancer för Rätten kallade nembl: Thue Hindrichsson och Oluf Thuesson pro A:o 1690 för 10 D:r smt sampt Lars Erichsson i Glimminge och Jöns Mattsson i Gnalöf pro A:O 1691 och 1692 10 D:r 6/öre 7 1/5 r smt. Af hwilcka ingen uthan allenast Jöns Mattsson för detta i Gnalöf, men nu i Järestadh boende, comparerade tillstodh skulden lofwade willia densamma medh sin cammerade Lars Erichsson betahla, dett honom förelades till Juhl att fullbordha Eller undergåå derföre laga execution.
  8. 40. Crono Ländzmannen Magnus Löfberghinlade i Rätten sin skrift daterad d. 13 Nov: 1694 hwaruti han den wedh senaste Tingh incaminerade saak, deruthi han emothArfwedh Ollsson i Jerestadh, angående ländzmannen frånstuhlne säden, ehuruwäll han hwarken dhå eller nu wehlat Arfwast Ollsson saakgifwa, domb begiärer.
   Hwaremoth Arfwedh Ollsson i Järestadh sin skriftelige innlagha till Rätten insändhe, dateradh Jerestadh d. 13 Nov: 1694, Protesternades att alldenstundh han i lagha tijdh eij är citerad blefwen, saaken iämwäll så angelägen att dhen sielfwa ähran angåår, han derföre denne gången medlest ländzmannens angifwande eij till ähran sin måå igienom domb eller inprotocolleringh blifwa laederad, påståendes der bredwedh sin oskyldigheet.
   Fördenskull och Rätten eij kunde saaken denne gången upptaga uthan till nästa Tingh uppskiuta, dhå parterne hwarandra hafwa att sökia, sampt och lagh och processen, nogha observande tagha.
  9. Crohnoländzmannen wäll:tt Magnus Löfbergtilltalar nemdemannen Erich Swensson i Järestadh för dett han angifwit sin sohn allenast af 14 der han lijkwähl befinnes 18 åhr gammal wara, och således derigienom försnillat och beswikit kongl. May:tt och crohnan uthi dess interesse, både mantalsskrifningar som Rotheringar och contributioner. Inläggiandes deröfwer wijdare sin skriftelige inlaga daterad 13 Nov: 1694 sampt een attest af klockaren i Järestadh Jacob Nillsson uthgifwen i Cimbrishambn d. 1 octobris 1694 om bem:d Arfwast Erichsons christningz eller döpelsedagh, extraherad af een kiyrckiobook, som skolat wara d. 22 octobr: A:o 1676, Begiärandes ländzmannen dett måtte nembdemannen, derföre efter lagh och kongl. Förordningar medh plicht ansees.
   Nämbdemannen Erich Swensson uppstod för Rätten och förklarade sigh haft twenne sönner af dett nambnet Arfwast, af hwilcka een döder är. Twiflandes sielf dett den älste warit, och denne nu lefwande sohnen således mååskie yngre änn klockarens attest förmähler, williandes sig deruthinnan så wähl som denne saakens wijdare sammanhang som honom så oförmodel: påbördas, yttermehra giöra underkunnigadh, om han kan till nästa Ting dilation ährhålla.
   Hwilcken saak häradz Rätten iämwäll till nästa Ting difererade, både i anseende till nämbdemannens begiäran som och i synnerheet, att derwedh fordras flehre wederbörandes uthsagu, dhe iämwäll wedh förewarandhe kongl. May:tz skatteskrifningar angifwandet så af åhr och ållder som nambnen må sanningen till kongl. May:tz tienst recommenderade och förtrodde äro, föreläggiandes Rätten nämbdemannen Erich Swensson uthan wijdare citation till nästa Ting uthi saaken sigh inställa och swara.
  10. Nämbdemannen Thore Ollsson i Borrby uppstodh för Rätten och påRyttmästarens wällborne Hr Christian Ridderschiöldzwägnar tilltahlade åboen som beboor Rusthållet N:o 6 i Borrby Biörn Swensson för af hans dhel i hemmanet gående och ännu resterande 2:ne åhrs skatter och uthlagor 18 D:r om åhret, tillsammans 36 D:r smt. Med begiäran att såsom han i rättan tijdh Räntorne eij betahla kan, samma Bonde från gården dömas måtte, fordrandes Hr Ryttmästaren dessuthan af bem:te Biörn Swensson 5 D:r smt.
   Uppå Rättens tillfrågan om swaranden Biörn Swensson ofwanbem:te resterande Ränta 36 D:r hoos sigh inneståår, så och dhe fordrade 5 D:r att skyldigh wara, tillståå och wedgåå will; Hwaruppå sig Biörn Swensson förklarade sigh medh 2:ne åhrs Ränte fuller restera, men förmodar dher på fåå decourterat för Ryttarehästens födande i 3 åhrs 2 D:r om åhret, tillsammans 6 D:r smt sampt 1 D:r 24 /öre till Corporalen Johan Adam efter Hr Ryttmestarens order lefwererat, tillbiudandes sigh silef inn för Rätten wällborne Hr Ryttmestaren till nestkommande Juhl resten att förnöija, eller på annan händelse uthan något laghsökiande eller mothsäijelse wara plichtig efter Hr Ryttmestarens behagh gården afträda, hwilcket hans Biörn Swenssons egit tillbiudande Rätten upptogh för een obligation dhen han böör och skall efterlefwa, men dhe andra 5 D:r som wällborne Hr Ryttmestaren af honom praetenderar, hwaraf han eij mehr änn 1 D:r wedkiännas will, uppskiutes efter hans benekandhe till wijdare lagsökiande och öfwertygandhe.
  11. Wällborne Hr Ryttmestaren Christian Ridderschiöldh insändt till Rätten dess begiäran påwällborne Hr krigzcammar Rådet Chronackers wägnar, låtha inprotocollera dhen af hans sal: Excell:tz kongl. Rådet och fältmarschallen högwällborne Hr grefwe Reutger von Aschenbergh beordrade, sampt i föllie deraf af Befallningz:n giordesequestration uthi sal: magist. Nills Sörensons arfwingars godtz, som skiedt är i landgillet medh frälse Räntan af qwarnen och 1/8 hem:t lilla Rafnekulla; hwilcken sequestration för Rätten upplästes, orderne dat: d. 17 Septembr. 1692 och efter lefwererandet d. 1 octobr: 1692 bägge copialiter ingifwit.

  Den 16 Novembr:

  1. Saaken som senaste Tingh incaminerades emillanHr Holger Rosencrantz till Glimminge gårdhoch bonden som hans hemman afwijkit Jöns Mattsson i Gnalöf efter Wällborne Hr Holger Rosencrantzes till Rätten ankomne Bref daterad Glimminge d 14 Nov. 1694. Uppetogz: Begiärandes deruthi dett måtte Bonden Jöns Mattson förbiudas, till Glimminge godtz sigh igen gifwa, sampt hwadh han ännu uppå dess åhrl: landgille resterar att betahla; Bewijsandes och medh Arildh Ollsson i Lunnamölla samma Bonde på een gångh bekommit till Byggningz hiälp föruthan 3 frijheetz åhr 20 D:r smt eller och att skaffa sigh öök derföre.
   Bonden Jöns Mattsson närwarande, tillståår sigh restera medh landgille, men föregifwer sig medelst fattigdomb twungen samma hemman afflytta, I dy inga chreatur hwarcken hästar eller annan Booskap för honom trifwas wehlat, sampt att han der warit på een 13 åhr och så länge han haft dett ringaste att ståå emoth medh, jämwäll att härskapet igienom dess Betiänte låtit honom ifrån behålla dhå han flytte från gården 1 p:r öök, sehlar, tömh, wagn och een harfm sampt att han sådt 3 Tunnor Rough dhem han frånflytte.
   Resolutio
   Bonden Jöns Mattsson som olofwandes begifwit sig från hemmanet Gnalöf på wällborne Hr Holger Rosencrantzes godtz, böör efter sitt föregifwande till nästa Tingh fulltyga dett han hoos härskapet sig ifrån bem:te hemman lagligen uppsagt hafwer, och der han dett eij bewijsa kan, sigh åther på godzet infinna, men emidlertijdh hoos härskapet sökia i godho att inställa och för resterande landgillet wällborne Hr Rosencrantz contentera och förnöija, hafwandes att fåå deruthi godtgiordt dhe 3 T:r Rougz uthsäde som han Jorden för sitt flyttiande uthsådt.
  2. Nämbdemannen Nills Pantzersson i Hoobytagit citation på Niels Ågesson i Sahlerup för skuldzfordran 1 D:r hwarpå Nills Pantzersson bekiänner sigh fådt 20 /öre smt.
   Swaranden war intet tillstädes, hwarföre nämbdemannen begiärade denne till detta Tinget tagne citation måå ståå i vigeur till näste tingh, bem:te Nills Ågesson dhå för resten sampt interesse att infordra och tilltahla, hwilcket Rätten consenterade.
  3. 46. Cronones ländzman wäll:tt Magnus Löfberghinstämdtnembdemannen Thor Ollsson i Borrby, angående Tummerupz broo, hwarföre Thor Ollsson penningar uppburit och sigh antagit Broon låtha förfärdiga.
   Nembdemannen Thor Ollsson i Borrby tillståår sigh af häradet uppburit till samma broos uppbyggiande till 60 D:r smt lofwandes den samma innan 14 dagars tijdh efter möijeligheeten så reparera, att ingen skadha dhem öfwerfaranden och reesanden tijma skall, sampt sedan i näst kommande sommar henne aldeles fullborda, doch reserverar sig, att när han Räckning för dhe uppburne pänningarne praesterar, och något mehra dher till brista skulle häradet dhå flehra penningar förskiutha måtte, och hann eij lijdha derföre någon skadha, hwilcket Rätten billigt pröfwade, medh förmaningh till honom, häruthi att efterlefwa sin skyldiheet och nu giorde löfte.
  4. Lars Swensson i Nöbbelöf på Rusthålzhemmanet N:o 5begiärer dherpå syn och granskning, hwartill af Rätten uthnämbdes Erich Swensson i Järestadh, Mårten Nillsson i Tummerup, nämbdemän hwilcka sigh adjungerade Norre Jöns Andersson i Jerestadh och Oluf Larsson i Tummerup.

  Tiufwen Niclas Wegner blef åther nu för Rätten stäldh, sampt någre af Gorelösa Bymänm inkalladhe, hwilcka i gåår eftersändes och om hans lefwerne dhå han hoos dhem i Byelagh war, tillfrågades? Swarade Isach Nillson hoos hwilcken han tiufwen tillhusa suttit i Gorelösa i 11 weckor, dett han tillbödh hoos honom fåå een annan dörr och uthgångh på andre sijdan, icke williandes medh Isach Nillsson eller hans folck umgåthz, och fördenskull derifrän uthsagdh blef efter han misstänchtes för otrooheet dhå han sedan hoos Michell Nillsson i Gorelösa till huuse antagen blef, hwaräst han war på 1 åhrs tijdh, hwilcken och nu berättar, honom tillhållit i samma stugu medh honom, men till sine saaker elliest haft ett huus på gården, wettandes intet hwadh han deruthe haft.
  Nills Månsson ibm säijer sigh fuller icke häller wetta medh honom något tiufwerij den tijden han i dheras by bodde begångit wara, men icke dess mindre honom warar berychtadh bådhe för stöldh, emedan deromkring åthskilligt borthkom, sampt och dess uthan fördt medh dryckenskaph och oeenigheet ett slempt lefwerne, och att Bymännen på dheras sambling honom fördenskull af byen lyste, derföre han och flytte därifrån och till Stijby.
  Michell Nillsson säijer, dhå han reste derifrån byen, hade han 4 st fåår, 2 som han legdt hadhe och 2 hans egne, och ett han af dheras tillökning och afwell, medan han tiufwen där hoos Michell Nillsson war, slachtade 2 lamb, men ett sielf dödt blef, hafwandes Rätten honom efterräcknadt att af dhe fååren, han allenast 7 lamb slachtadt, som blefwet till aflade, och ehuruwähl tiufwen neekar iblandh dhe 12 skinnen hwilcka efter Stijby Bymäns honom öfwertygandhe starxt dhe dhem hoos honom funno woro 18 st, Inga fåår skinn uthan allenast lambskinn warit, Betygar lijkwähl nembden såsom gambla huushållare och derpå förståndige männ några wara fåårskinn.
  Neekar fuller sigh dhem aldrigh eller någre andre stuhlit flehra änn han bekiänt och nu grijpen före.
  Men som han för 14 st efter noga examen intet kan wijsa hemull medh dhe twänne han bekiänt; Altså blefwo dhe honom änteligen påförde, illa fångne wara, och af nämbden såsom lefwandes fåår wärderade till 3 mk st öfwer hufwudet är 10 D:r 16 /öre smt hwilcket Rätten honom efter Straffordningens 3 Punct tillfann bööra 3 dubbelt plicht ährläggia, som är 31 D:r 16 /öre smt och i brist af pänningar plichta medh kroppen eller arbeta.

  Carl Lilliengrijp

  © Magnus Lindskog, 2001
  (viss redigering pågår fortfarande)