1694 vinterting Järrestad

  Anno 1694 den 9 Januarij höltz ordinarie winterting medh allmogen i Jerestadh häradh uthi Borrby by af undertechnadh häradzhöfdingh och dhen der i häradet tillförordnade nembden, uthi Tingsökiande allmogens och å Crohnones Befallningzman wägnar Crohno Ländzmannen Måns Löfbergs närwaru

  Af nämden
  Thor Ollsson i Borrby
  Nills Clemetsson i Glimminge
  Arfwedh Håkensson i Wemmerlöf
  Anders Kock i Tummerup Tågarp
  Sven Andersson i Tullstorp
  Lasse Rasmusson i Cimbris
  Erich Swensson i Jerestadh
  Mårten Nillsson i Tummarp
  Tillof Mårtensson i Röla
  Nills Ågesson i Stijby
  Mårten Ingewarson i Wallby
  Oluf Andersson i Wranarp

  1. Såsom, förmedelst dhe 2:ne nämdemänn Rasmus Jönsson i Wijarp och Knuth Nillsson i Gislöf som sista Tingh dheras embeten här för sittiandhe Rätten uppsade, i nembdemäns tahlet fattas 2:ne pärsoner, Altså och emedan samma lägenheeter medh tiänlige subiates(?) böör wara försedde, wardt medh samptl: nembden öfwerlagt, och efter ett noga öfwerwägande uthkorat 2:ne redelige ährlige och förståndige menn, Nembl: Lasse Rasmus i Cimbris och Oluf Andersson i Wranarp hwilka framkallades och efter den dhem föreläste wanlige nämbdemanseeden giorde dheras troheetzeedh.
  2. Publicerades kongl. May:tz Rådz och samptl. Ständers Besluuth giorth samtycht och förafskiedat af them eenhälleligen på thenne allmänna Rijkzdagen, som slötz uthe Stockholm d:n 20 novembr 1693
  3. Jämwäll upplästes kongl. May:tz nådigste Resolution och förklaring, uppå dhe allmänna beswär och klage puncter som dess trogne undersåtare samptl. Allmogen i Swerige och Finnlandh wedh denne påstående Rijcksdagh igienom dheras uthskickade fullmächtige hafwa låtit inlefwerera, gifwen Stockholm d. 18 novembr 1693
  4. Förkunnades kongl. May:tz allernådigste Resolution öfwer dhe beswär och klage puncter som allmogen från Ingellstadh, Järrestadh, Härestadh och Ljunitz härader kongl. May:tt igienom dheras till Rijkzdagen uthskickade fullmechtigh Mårten Nillsson i Tommarp i diupaste underdånigheet föredraga låtit, gifwen Stockholm d. 12 Decembris 1693.
  5. I lijka måtto upplästes kongl. May:tz allernådigste Resolution daterad Stockholm d: 12 Decembr: 1693 gifwen uppå härredagzmannens Mårten Nillssons underdånigste supplique uppå alle 4 häradernes allmoges wägnar som deruthinnan för Bränneweedzfärdslen till fästningarne eftergifne äro.
  6. Jäppe Bertellson på sin faders Möllnarens Bertill Hansons wägnar och Håken Jönson i Tummerup mölla å egne wägnarframstodh och i anledningh af 6:det penninge commissariernes wälln:ne öfwerkrigzcommissariens Sven Ehrenflychtz och häradzhöfdingen Tigerschiöldz annwijsning daterad Weberöd d: 13 januari 1694 begiärte laga granskning öfwer dhen byggnadh som dhe wedh dheras åbodde möller bekostat pro A:o 1692 och 1693. Hwilcket consenterades, Hwadtill uppropades nemdemannen Mårten Nilson i Tummerup och Anders Kåck i Tågerup, som anbefalte blefwo samma besichtning att förrätta medh sådan trioheet som dhe förswara kunna.
  7. Chronones Befallningsmann wäll:de Nicolaus Psilanderlagl. instämdt och med Chrono ländzmannen Måns Löfbergh tillkiärade Ryttaren Per Lustig i Glasax angående fämb Tunnor hafre för een afhandladh häst A:o 1691 som han nu påståår. Swaranden och Ryttaren Pär Lustigh wahr tillstädes. Högeligen tillneekandes aldrig uthlofwat någon hafre för hästen. Men säger att Befallningzman skall hafwa sagt till honom: Tagh hästen och war mig för den skyldigh 5 Tun:r hafre, Oansedt han för Tingz Rätten allenast för 10 mk smt warit under sistl(?) wärderat, ährbiudandes … likwähl ännu efter Befallningzmannens begiäran att betahla hafren in natura, så frampt han i anseende till den nu warande dyra spannemåhlutijdh måå fåå dilation till antredande Michaeli.
   Resolutio
   HäradzRätten resolverade skiäligt at Ryttaren Per Lustig som sig till giälden skyldig finner efter dess ährbiudande betalar till Vrohnones Befallningzmann wäll:de Nicolaus psilander dess fordrande fämb Tunner hafre in natura till nestkommandhe Micheles. Skier dett dhå icke medh godho undergåår han derföre wederbörligh execution.
  8. Nils Hansson i Nöbbelöfefter lagligh kallelse nu första reesan lag. Och uppböde 1/8 dheels skattehemman N:o 3 i Gislöf, till dess son Anders Nillsson efter uppwist kiöpebref daterat Nöbbelöf d. 17 Martij A:o 1693 och tillstodh faderen sig dess fullkomblige betalning derföre bekommit.
  9. enckian Karina sal. Hans Hindrichson i Bohlshögswägnar för Rätten praesenterade Trygge Hindrichson i Wallby och läth förkunna dett hon sinnad är, att hålla skifte efter hennes sal. Mann Hans Hindrichson d. 6 anstundande februarij, på dett om någre deraf stärbboet hafwa att fordras, dhe dhå sigh infinna kunna hwilket hon skrifteligen giorde gienom dess libell daterad Glimminge d. 8 Januarij 1694, hwarefter hon war Tingzrättens attestatum begiärandes, som contenterades och förelägges att efter skifteshållandet Rätten part af skiftebrefwet.
  10. Erick och Michell Nillssöner i Gislöfefter föregående citation tillkiärade klockaren Rasmus Rasmusson Toft i Gislöf medh dess hustru Anna Johansdotter in puncto Recervantionis 12 D:r smt för dett huus som ståår på Lars Swenssons åboende skattehemmans grundh, och dhe uppå sisthållne Ting fråndömbde blefne, Nu antingen att wijsa åthkomst aller restituera dhe 12 D:r som dess hustru emothtagit.
   Swaranden och klockaren Rasmus Toft i Gislöf på sin hustrus wägnar wedgick att dess hustro försäldt huuset och af klaganderne uppburit dhe nu sökiande 12 D:r smt. Tillneekar sigh hwarken fådt eller gifwit något lagha skaft eller skiööthe, uthan efter kiöpebref sins emillan handlat, hafwandes dess sal: swärfader Mester Johan Tysson samma huus sigh samma huus sigh tillhandlat af Hindrich Nillsson i Gislöf för 14 D:r 8 /öre smt. Reserverandes sig hoos honom dess recorvention, om han skulle tillfunnen blifwa penningarne till klaganderne betahla, efter som han intet tillneeka kann, med mindre ju huuset ståår på Rusthållaren Lars Swensons skattegrundh, icke heller någon hemmull gienom skiöthe har att framtee.
   Wijdare säija parterne sigh intet hafwa i denna saak att producera.
   Resolutio
   Alldenstundh klockaren Rasmus Rasmusson Toft på sin hustrus wägnar eij hemula kan medh skaft och skiöthe dett huus i Gislöf, för hwilcket klaganderne som huuset från dömbde äro, i anseende till det att samma från Skattehemmanet icke abalieneras måå i förmågo af kongl. May:tz allernådigste uthgångne förordningh, nu påståå dheras till klockarens hustru uthlagde 12 D.r smt. Altså pröfwar Rätten skiähligit att klockaren Rasmus Toft betalar tilll Erich och Michel Nilssönner i Gislöf berörde 12 D.r smt inom een månadz förlopp eller undergåå derföre excecution, hafwandes klockaren Toft som tillneekar sigh icke fådt lagha uthkomst på samma huus att sökia Hindrich Nillsson i Gislöf som warit dess sälliare, dett bästa han kan och gitter. Compensatis Expensis.
  11. Fiärdingzmannen Jöns Andersson i Järestadhefter laga Citation tilltahlte Nills Hansson i Nöbbelöf för afgrödan af 5 skieppelandh iordh som Jöns Andersson  säijer sig besädt och Nills Hansson olofwandes skall hafwa afhöstadt. Till dess saakgifwandes beswarande hade instämdt efterskrefne wittnen, Nembl:
   Jöns Åkesson i Gislöf framkallades först, och efter aflagdheedh, sedan ingen exception emoth honom war wittnade sig intet sedt Nills Hanson föra kornet af samma åcker som klagat är, dåck har Ryttarens Anders Boys hustru Sissa som för Jöns Andersson kornet sammanräfst, sagt: Gudh bättre mig, Jöns Anders Moor hon höörer, för dhe säijer att Nils Hansson har tagit kornet borth. Jag tänhier(?) före dett iag intet fåår min betahlningh för dett iag hans sammanräfst.
   Ingewar Clemetson i Gislöf på samma sätt giorde sin eedelige uthsagu, sigh intet sedt Nills Hansson borthföra kornet, eller sigh dett mächtig giöra. Dåck weeth att berätta, dett Jöns Andersons moder Cherstina Staffansdother för 10 åhr sedan sagt och beklagat sigh och sagt: Mehnar du icke att dhe säija, det Nills Hansson som ägher åckrarne borthtagit kornet af dhe 3 skieppel: Jordh som Jöns Andersson besådt.
   Klaganden Jöns Andersson fullkomligen beskyller Nils Hansson för kornetz borthtagande af panteiorden, och påståår ar han måå befrija sig derför medh eedh, Beder att medh saakens uthslagh måå till nästa Tingh bero, dhå han medh andre wittnen will sitt saakgifwande bewijsa, eftersom han täncht desse nu förde wittnen skohlat saakens sammanhangh fullkommeligen förklarat.
   Swarnaden Nills Hansson war tillstädes och åhörde wittnen tillneekar sig hvarken wiste af att dhen panteåckeren dhå hörde under dess åboende hemman, mindre borthtagit af grödan för hwilcken han beskyllas, Beder att Jöns Andersson måå wara dett han syftar honom före. Saaken beror efter Jöns Anderssons enständige ansökian uppå flehr bewijs till nästa Tingh.
  12. 12. Dito fiärdingsmann Jöns Anderson i JerestadciteratPär Erichsson i Wranarp in puncto debiti 14 mk smt. Swaranden som medh förkunnad citation af Mårten Andersson och Swen Joensson i Wranarp war inkalladh påropades, men absenterade; Altså plichtar han för denne gång 3 mk.
  13. Saaken som instämbdh war emillan klagandenMårten Tillofson i Stijby, och swarandenCarl Jöranson i Wämmenlöftorp, angående skuldfordran 14 /öre smt är dhem emillan componerat och förlijcht.

  Den 10 Januarij

  1. Mårthen Tilloffson i Stijbybewiste medh citation hafwa lagligen instämdt klockaren Christen Andersson Ibidem angående betahlning för giärdestäppningh omkring den kiyrkioengh som swaranden A:o 1693 afhöstat. Swaranden Christen Andersson mötte och tillbödh föreeningh medh klaganden. Efter ventilerandet af saaken föreentes parterne således att swaranden och klockaren Christen Andersson betalar till klaganden i ett för alt, för giärdestäppningen inom 8 dagars förlopp 2 dhal: smt. Skier dett eij medh godho undergåår han derföre wederbörl: execution.
  2. Kiyrckiowärderne Arfwedh Ollson och Hans Erichson i JärestadhInstämbt samptl: Järestadh bymänn i Järestadh häradh Nembl: Norre Jöns Andersson, Per Mattsson, Trulls ollsson, Erich Svensson, Mårten Erichsson, Mårthen Nillsson, Per Erichsson, Pär Ollsson, Jöns Nillsson, Hindrich Larsson, Jäppe Svensson, Söndre Jöns Anderss., Måns Pärsson. Angående Tull: spillekapper och wagnlege för 1691 och 1692 åhrens kyrckiotijonden som ännu icke tillfyllest hafwa clarerat. Swaranderne comparerade och wedgingo samma restantier, förebärandes att klaganderne söka som sig borde der på drifwit.
   Resolutio
   Rätten pröfwar skiähligit, att berörde bymän utan mothsäijelse skohla betahla proportionaliter hwar för sig Tull och wagnläija för den lefwererade kyrckiotijonden sampt 2 spillekappor på Tunnan i anledning af kongl. May:ttz allernådigste Resolutions 6 punct daterat Stockholm d. 12 decembri A:o 1693. Skier sådant innom 8 dagars förlopp eij medh godho undergåå dhe derföre behörigh execution och betahla alla samptl: dessuthan som skyldige äro Tingzconpenser till kiyrkiowärderne 1 D:r 16 /öre smt.
  3. Sahl. Pär Michelssons arfwingar i Gislöffader Pärsson och Michell Persson å egne och dheres syskons wägnar, Nu andra reesan lagl- och uppbiuda 1/6 skattehemman N:o 22 i Gislöf till dheras Broder drenghen Swen Pärsson ibm, som påståår gården emedan han sin sa: faders giäldh till een dheel dömbd är att betahla.
  4. Nämdemannen Tillof Mårtensson i Röla och Arfwedh Håkonsson i Wemmenlöf uppstodo för rätten och insinuerade dherassyn och besichtninghsom dhe efter befallning förrättat öfwer 1/16 dheels hemman N.o 24 i Stijby som Anders Månsson och Lasse Andersson åboo daterad d. 9 octobr: 1693 hwilcken granskningh dhe medh eedh bekräfftade i sanningh wara.
  5. Håkon Jönson i Tummerupsmöllaframkom för rätten sigh beklagade hurur såsom dess åboende mölla som Hr Major Böhn efter sal. Biskopen Winstrup possiderat. Och är uthlagt för kongl. May:tz och cronones competerande siättepenninger, afbrände A:o 1692 gienom een häftig påkommande wådeldh för hwilcken skadha han ännu ingen brandstodh bekommit hafwar, Uppwijsandes hans nådes Hr vice Gouverneurens öfwerstens och öfwercommendantens högwällborne Hr David Mackliers Premissonal dat: Malmöö d. 9 Septembr A:o 1693 att här om ransaka och afdömma. Hwarefter nembdemännen W:tt Mårten Nillsson i Tommerup medh andre flehra närwarande af Dito sochn bewittnade, att elden af wåda löös kommen i skorrstenen igienom een muusböra(?) under predikan och uthan folck närwarande, som uppe wedh taaket först antändes, hwarföre och emedan dhenne qwarn i Brandstod finnes uppfördh, att taga och gifwa Brandstodh för ¼:dels hemman, derefter cronoländzmannen Måns Löfbergh säijer sigh Brandstodh wedh påbiudande altijdh hafwa uppburit, Altså tilldömmer häradsrätten honom Håkon Jönsson tillsamma qwarns bebyggiande att bekomma Brandstodh för een fierdedehl efter Branstodz föreeningen.
  6. Publicerades kongl. May:tt allernådigeste copiale Bref som Gouvernemnetet i Malmöö communicerat, att dhe Patroner hwilcka hafwa åthniutit kiyrckio- och cronotijonden emoth obligation, att wedhmacht hålla kiyrkorne skohle medjues Patronatus indragandeifrån dhem, lefwerera kiyrckiorna ifrån sigh aldeles reparerade och uplagade daterad Stockholm den 16 novembr: A:o 1693 medh dher å folgde Hr vice Gouverneurens David Macheliers befallning till dess efterlefwande daterat Malmöö d. 13 Decemb. 1693.
  7. Instälte sigh för Rättensampl: Gislöfz Bymänn uthi Nöbbelöf sochn, hwilka tillijka medh Cornetten Edell och manhaftigh Petter Grönwall först angifwo och klagadhe huru såsom dhe åhr och tijdh efter annan förmedelst inbördes ohägn och ofredh i åthskillige måhl af hwar andre lijda stoor skada och förtreet, underståendes sielfwe sigh intet, uthan föregåendetillåtelse gienom een upprättadh skråå och ordning som på wijdha orther här omkring ärm och af uhrminnes tijder practicabelt warit, att rätta, hwarföre till afhindrande af all åkommande twist och oeenigheet hafwa dhe alla sammenträdt, upprättat och sammanskrefwet ett contract eller skråå, hwarefter dhe som nu lefwa, sampt dheras efterkommandom willia, ährbiuda och skohla, för fast och oryggelig wedtagen skick hålla och efterlefwa, uthan annspråk eller mothsäijelse, särdeles dhen samma icke allenast tillhåller dhem inbördes fredh och eenigheet, sampt hägnadh kring och öfwer dheras egendomb, uthan och medh lagh sampt åthskillige kongl. förordningar öfwereensstämmer. Warandes för denskull nödigt, att dhe blifwa sorgfäldige och altijdh omhugse samma poster uthe alt höörsampt att efterlefwa och sigh ombeflijta att fredh hålla. Men när dhe så icke godwilligt sämias och rättas kunna, hafwa dhe Tingzrättens assistence uthi dhe måhl som derunder höra att sökia och ährhålla. Af dhem som sielfwa Skråån mothbryta, uthtages dhe dheruthu Specificerade böther, och dhelas efter dhess innehåldh af ållermannan. I synnerheet tillseendes att dhe fattigas bötter till dhe nödlijdandes och pios usus blifwa emplojerade och anwände, i alt derföre efter berörde Gislöfz bymänns eenständige ansökian och begiäran, warder samma skråå och på lagh grundade ordning dhe bymänn emillan som beståår af _ puncter nu uppläsen, och emedan intet efter dess reviderande deruthi finnes som strijder emoth lagh och kongl. uthgångne förordningar, Altså warder den af Rätten öfwerwägadh och till dheras Gislöfz bys sanna, fridh och eenigheet confirmerad, med åthwarning till Bys ållermän, att dhe åhrl; åthminstone 3 á 4 gånger om åhret låtha alla Bymännen sammankalla, och samma skråå dhem föreläsa låta, med behörige förmaningar att dhe sig derefter rätta, på dett att antingen förändringar i byen, med bymännens till- och frånsättiande skiee skulle eller gienom hwarehanda andra händelser, dhå ingen måå fåå tillfällen någon okunnigheet deraf förebära.
  8. Pro ultimo förmantes nämdemännen hwar för sig i sin sochn, att dhe alfwarsamligentillsäija wederbörande kiyrckiowärdar, att efter dhe långt för detta till dhem afgångne ordres kringlefwerera kyrckiornes Besparningz sädh till wederbörande kiöpmänn, hoos hwilcka kiyrckioInspectoren den försålt, medh mindre dhe sielfwa för dheras tresko wehla dherföre 2 mk smt högre änn taxan blifwer betahla. I synnerheet Borrby Tijonde och Landgille medh Bohlshögz Tijonde som till kiyrckornes nusättningars afbetahlande ähr anslagen.

  © Magnus Lindskog, 2001
  (viss redigering pågår fortfarande)