1695 höstting Järrestad

  A:o 1695 den 26 Septembris höltz Ordinarie höstetingh medh mehnige akkmogen af Jerestadh häradh å rättan Tingstedh Hammenhögh Närwarande den wanliga häradzNämbden.

  1. Publicerades kongl. Maj:ttz nådigste Stadga och förordningh Innehållandes några måhl till widlöftigheters afkortande och lindringh uthi Rättegånger, för dhe strijdande parter både widh öfwer- och underRätterne gifuet Stockholm d. 4 Julij A:o 1695.

  2. Pär Pärsson i Gislöf framstodh för Rätten och tilltahlade Fader Andersson ibm. Angående på honom uthkastade skiählsordh angående Een häst Fader Andersson skall beskylt Pär Pärsson i Gislöf honom på olofligit sätt ifrånhändt, Beropandes sigh Per Persson till wittnes på Mårthen Ingwarsson, Tyge Ollsson och Mickell Nillsson i Gislöf som iämwäll innstämbdhe äro.
  Swaranden påropades och sigh instälte, hwicken i Rätten inlade dess skrifft deruthi han vice versa klagar, huruledes Pär Pärsson i Gislöf uthi hans frånwahru twungit hans hustro att uthgifwa till dhes Ryttare een hans häst, som Ryttaren skall förderfwat, hwarföre han fådt anledningh att tilltahla Pär Pärsson; Tillståendes sigh sagt, att Per Persson deruthinnan giordt som een skiählm eller på skiählms wijs emoth honom handlat. Klaganden påståår dess instämbde wittnen måå afhöras, hwilken woro tillstädes, men Fader Andersson exciperade emoth Mårthen Ingwarsson såsom i slächt eller förwanthskap medh sin wederpartz hustro, dy aflade dhe 2:ne andre dheras Eedh och berättade. 1) Tyge Ollsson att han hörde Fader Andersson säija om Pär Pärsson dett är Een Rusthållare wij saa(?), han har som Een skiählm tagit Ööket från min wågn dhå min gosse skulle dermedh kiorth till skougen, och som Een skiählm haar han och handlat sedan han blef dess Rusthållare.
  Ilijka måtto bekiände sammaledes Michel Nillson att han äfwen och hörde af Fader Andersson förbem:t skiähls ordh. 3) Mårthen Ingwarssons uthsagu som förmedelst emoth honom giordh exception uthan Eedh afhördes, kom iämwäll dermedh öfwerEens. Rätten tillfrågade Per Persson i Gislöff huru förewetter medh dhen hästen Fader Andersson klagar öfwer, sigh af honom fråntagen wara? Swarade: Fader dett honom eij skohla kunna bewijsa, att han wåldsambligen någon häst honom eller hans hustro ifråntagit.
  Swaranden Fader Andersson bekiänner sigh intet ondt eller oredeligit wetta medh Pär Pärsson, uthan dhe skiählsordh han således uthkastade skiedt i hastigheet, dhem han nu revocerar och lofwar framdehles höffligen willia sigh anställa emoth samma sin granne Pär Pärsson.
  Klaganden begiärar öfwer Fader Pärsson(!) laga plikt. Uthom hwilket ingendehra Parterna mehra hade att andraga, allenast påståår klaganden Tingz expenser. Förmantes af Rätten till förlijkning.

  3. Ryttaren Måns Wessman som citerat sin cammerat Ryttaren Johan Wassbergh angående een soo han skohlat för honom ihiählslagit framkom och tillstodh sigh derföre wara tillfredzstäldh och aff Vassbergh förlijkt, deröfwer Pär Pärsson och Mårtehm Jönsson i Gislöf öfwerwarande warit, som dhe och nu inn för Rätten tillstodo.

  4. Framkommo för Rätten, Oluf, Christopher, och Hemmingh Jöns sönner sampt Staffan Nillsson i Nöbbelöf och Mårthen Andersson i Glasax och hemulade dess Broder och swåger Mårthen Jönsson i Gislöff skattehemmanet N:o 9 i Gislöf som han sigh tillhandlat af dess fader Jöns Mårthensson. Jämwäll inlade ifrån dess Eena broder Anders Jönsson boendes i Cimbrishambn som berättes wara siuuk och fördhenskull personl: eij kunnat inkomma, dess skrifft Daterat d. 25 Sept: 1695 deruthi han afståår och uppsäijer all loth och dehl i samma hemman, dett dhe andre alla nu närwarande på sine wägnar sammaledes giorde, och dett till dheras Broder och swåger tillägnade, hwarföre uppå bem:t Mårtehn Jönssons begiäran, honom nu iämwäll 3:die gången uppbudh bewilliades.

  5. Nills Pärsson i Gislöf instämdt Erich Trullsson een drängh för dett hoos honom tienst antagit och deruppå fästepenningar uppburit, att tiäna honom för arbetzdräng ifrån nästkommande Michaelij och framgient ett åhr, och nu först för några dagar sedan samma städjomåhl uppsagt, dett Nills Persson förmehnar olagligen och påståår honom bööra hålla sitt legomåhl.
  Drengen Erik Trullsson förewänder sigh eij kunna komma ifrån sin förra husbonde Hindrik Ingwarsson i Gislöf, efftersom han sigh eij i rättan tijdh för honom uppsagdt, hwillken nu tillstädes berättar, att ehuruwäll han fuller sade orsaak och påståå behålla drängen, så will han honom lijkwäll häller afståå änn drängen skall komma på någon plikt, förden skull Rätten iämwäll imponerade drängen som sigh städt hoos Nills Persson i Gislöff, att ställa honom Nills Persson tillfredz, så att han antingen sigh sielf i tiensten infinner, eller och till 8 dagar effter tillstundande Michaelis honom i sitt ställe een nöijaktigh drängh förskaffar. Hwarmedh dhe å alla sijdor woro tillfredz och öfwerEens, allenast böör nu drängen effter Nills Perssons påstående betahla 1 D:r 8 öre Smt.

  6. Chronones Ländzmann wäll:tt Magnus Löfbergh låtit instämma samptl: Sexmännen i Järestadh häradh för dhe uppå många till dhem skiedde åthwarningar intet willia drifwa på siuukstugurnes uppbyggiande hwilka tillstädes tillstodo och eij neeka kunde sig iu många gångor derom tillsagde, men eij kunnat dett till wärkställa, uthan bedie om förskoningh för hwadh plikt denne gången uppå försummelsen deruthinnan föllia kunde, påtagandes sigh samptel: tillstädes warande allmogen, dhet dhe hwar i sina sockner nu i höst willia der till timberwärket framskaffa och uppreesa sampt framdehles tillstundande föråhr wara omtänchte dhem medh murningh och annat tillböör förfärdiga så alt derpå till tillkommande S:t Johannis tijdh intet manqvera skall, hwilket Rätten dhem och samptl: förelade och förordnade hwars och ens sochns säxmänn deröf:r inseende hafwa och lagligen angifwa hwem af allmogen deremoth torde finnas mothwilligh, dhå dhem skall annsees medh lagl: plicht för dheras olydno.
  2) Bem:t Crono Ländzmann instämdt samptl: allmogen som intet effterlefwat sin skyldigheet medh skorsteenars uppbyggiande effter höga öfwerheetens order och denna TingzRättens till dhem för detta giorda åthwarningh.
  Dheels af allmogen förklara sigh giordt sin skyldigheet och bygt skorstenar sampt een dhel som dett icke hundt fullkomne lijkwäll wijst sigh lydigg medh dhet dhe sigh steen och leer framskaffat dher medh dhe till föråhret willia häruthinnan gärna effterlefwa öfwerheetens willia, men föruthan desse klagar Crohno Ländzmannen och så finnas een dheel som aldehles intet hwarken der till giordt medh förfärdigande eller mateerialiers framskaffande, uppå hwilka han plickt för öfwer hörigheet påståår.
  Rätten tillfrågade Ländzmannen om han dhe samma hade Specificerat eller dhem kunde uppnämbna, hwilket han eij i beredskap hade, och fördhenskull deruppå måste berro.
  3) Crono Ländzmannen Löfbergh ilijkamåtto proponerade att han intet kan bringa allmogen till att effterlefwa Öfwerheetens nådiga behagh och förordningh medh wägarnes reparation och upprödiande, dheruppå Rätten samptl: allmogen förelade att dhe hwar för sigh skohla innom 14 dagar hafwa sina wägestycken förswarlige, och hwem som effter ländzmannens öfwerssende wara annoterat deruthi, stå tilltalta dhå namngifwas, lagföres och medh plikt ansees.

  7. Lenardt Jöensson Rafwensteen i Lunderödh låtit instämma Anders Andersson i Stijby för ett pund Anders Anderssons fader sal: Anders Månsson i Stijby till försträchningh och låhns bekommit af Mons:r Rafwensteens nu warande hustros förre sal: mann hofmästaren på Smedstrup Zachalotsche Pettersson, för 8 åhr sedan påståendes Mons:r Rafwensteen derföre betahlningh medh tillorsaakade expenser.
  Swaranden Anders Andersson i Stijby framkom för Rätten och begärade att hans sal: fader fuller af sal: hofmestaren Zachalotsche Pettersson ett pund korn till låhns bekommit, men contesterar på dett högsta samma wara betahlt åhret effter som dett låhnt, medh ½ pund korn och ett ½ pund malth, så påståår och Anders Andersson sigh icke till något answar derföre skyldigh wara att swara, effter han är dhen som samma låhn intet fådt icke häller effter sin fader något arff hwaraf han kan förbiudas till hans giäldh att betahla.
  Rätten resolverade att Anders Andersson i Stijby blifwer för Lenardt Rafwenstens tilltahl och praetention frij alldhenstundh Rafwensteen tillstååe nu omsijder ½ pundh malth derpå wara betalt dett han i förstone eij wedgick, och således iämwäll sedt den andra andra hälfften i fullkombligt twifwelsmåhl, dett han eij lagligen kunnat förbättra och hwarken medh Obligation eller richtigh book bewijsa.

  8. Borgaren i Cimbrishambn wäll:tt Staphan Nillson tillkiärade Måns Larsson i Carleby för 20 D:r Smt skuldfordran effter riktig obligation Daterad Cimbrishambn d. 1 Maij A:o 1691 som han i Rätten uppwijste.
  Debitor comparerade och tillstodh skullden, men förebahr hans fattigdomb till drögzmåhlet warit orsaaken, som och befruktar den wijdare hindrar honom, att han effter willian eij förmåå betahla, lofwar dåck effter handen ställa Creditori tillfredz och derpå till S: Marthini tijdh 5 D:r Smt och framgeent åhr effter annat 5 D:r Smt betahla till dess skulden fullkombligen betalt blifwer, der medh wäll:t Staphan Nillson war förnögdh och pratenderar ingen Räntta, allenast Tingz expenser påståår, fördenskull förelades Måns Larsson detta sitt löffte effterkomma, att bem:te 20 D:r på 4 åhr effter hwar andra betahle blifwa; I annan händelse hafwer W:tt Staphan Nillson på åhrl; att taga execution på 5 D:r Smt och skall Debitor nu betajla Tingzexpenser 24 öre Smt.

  9. Borgaren i Cimbrishambn wäll:tt Staphan Nillson tilltahlade Biörn Swensson i Borrby, fordrandes af honom ett pundh korn som resterar på hans honom gifna obligation.
  Biörn Swensson tillståår samma pundh korn, som han lofwar nu till S: Marthini dagh betahla in natura.
  Klaganden påståår 4 åhrs Räntta. 5 skieppor korn om åhret deröf:r sampt Tingz expenser.
  Dett befinnes Borgaren Staffan Nillsson i Cimbrishambn i anseende till Debitors egit tillstående hafwa hoos honom een rättmättigh fordran ett pundh korn som Biörn Swensson i Borrby effter dess egit löffte är förbunden betahla till S: Martini dagh, skohlandes han dess uthan effter Rättens moderation till Interesse betahla 8 skiepper korn och Tingz expenser 1 D:r 8 /öre Smt eller undergå excution.

  Pär Pärsson och Fader Andersson ibm: framkommo åther och berättade upp Rättens förmahningh, sigh emillan angående dhe oanständige skiähls ordh fader Andersson på Pär Pärsson uthkastat, nu mehra förlijkte blefne. Så att Pär Pärsson åthnöijes medh dett Fader Andersson sine oqwädins ordh rättat och för Rätten revocerat, sampt lofwat framdehles wara beskiedeligh, och derjempte betahla Tingz expenser 2 D:r Smt hwilken förlijkningh Rätten bewilliade, medh dhet förbehåll. att om Fader Andersson offtare skulle sigh således förbryta, skall iämwäll detta ståå honom öppet och han så för dett Ena som andra plichta effter lagh.

  Den 27 Septembr:

  10. Dombkyrkio förwaltaren i Lundh Wäll:tt Swen Kråka insändt till TingzRätten igienom domkyrckio ländzmannen Tohr Ollsson i Borrby dess reqisition och begiäran, att ransskas måtte om på dombkyrckians godtz någre Extra ordinarie Ränter fallne äro, såsom Ållongiäldh, saakfall och städzmåhl, Daterat Lundh d. 17 Maij A:o 1695.
  Hwaröfwer Tingz Rätten Nämbden så wähl som almogen tillfrågade kunnandes ingen kunskaph inhämpta några sådane Räntor på domkyrckians godtz pro A:o 1694 faldne wara; hwilcket här medh dombkyrckioförwaltaren Swen Kråcka effter begiäran, under Tingz Rättens verification meddelas.

  11. Crohno Ländzmannen Magnus Löfberghbegiärat Rättens wärderingh på någon panth om han uthtagit på kongl: maij:ttz och cronones Räntor, deröfwer han dess uppsattz ad acta lade, hwilket af Nämbden blef förrättadt som wärdiet för hwarth och ett på uppsattzen uthfördt finnes; och böör samma panth innan 14 dagars förlopp effter kongl: Maij:tt uppbördz Placat, intet föryttras, uthan hållas wederbörande till lösen, dhå sedermehra af Crohno betienten kommer att bewijsas och lagl: förklaras huru wijda han perdselarne för mehra kunnat uthbringa och wederbörande differencen åtherställa.

  12. Inställte sigh för Rätten Arfwedh Ollsson i Jerestadh att i föllie af Skåhne ordinarie lagmans Tingz domb afsagdh i staden Lundh d. 22 nestledne Julij Uthi dhen härwedh häradzRätten förleden d. 22 februarij emillan honom och Crohnones ländzmannen Magnus Löfbergh angående den honom Uthur Järestadh kyrkians wapenhuus frånstuhlne säden, derföre ländzmannen honom lagsökt, afdömbde och lagwedde saak afläggia dhes 12 manna Eedgångh, framhafwandes åthskilliga dess sochnemänn som honom Arfwedh Ollsson gifwa dett godha rychte och skottzmåhl att dhe af dett umbgiänge dhe medh honom hafft, hwarmedh han sigh städze wähl och ährligen medh dhem umbgåttz troo dhe honom uthi denna beskyllningen, så wijda han nu underståår sigh medh sielfz sins eede derifrån befirja, wara oskyldigh.
  Hwaruppå Rätten för bem:te Arfwedh Ollsson Eeden stafwade hwilken sedan Erich Swensson, Trölls Ollsson, Per Swensson, Mårthen Erichsson, Mårthen Nillsson, Per Erichsson, Jöns Nillsson, Hans Mårtensson, Jäppe Swensson, Hindrich Jönsson i Järestadh sampt Jöns Bengtsson och Bengt Jönsson i Gröstorp således medh honom Eedeligen verificerade, att dhe troo hans eedh wara reen och icke meen, och således Arfwedh Ollsson fullgiordt lagmans TingzRättens sluuth,
  Sedermehra ingaf ländzmannen een skrifft eij på Chara Sigillata skrefwen, togz lijkwäll emoth och in quantum juris ad acta förwarades dat: Hammenhög d. 26 Sept: 1695.

  13. Crohno Ländzmannen Magnus Löfbergh inlade i Rätten een af Pastore i Cimrishambn Hr Andrea Berglijn honom tillskrefwit bref och swar uppå dess anhållande hoos honom om kyrkiobooken hwaruthi Jerestadh sochns barns ålder skohla införde finnas, dat: Cimbrishambn d: 25 Sept 1695 williandes ländzmannen dett samma bruka till Uppliusningh uthi saaken som för incaminerad är, honom och nämbdemannen Erich Swensson i Jerestadh emillan, angående een Erich Swenssons sohn Arfwast, som skall warit uthesluten af Crohnones skattelängder, der han förmehnas lijkwäll så gammal wara att han der bordt stådt för både mantahls och annan skatt intechnadt, föregifwandes ländzmannen sigh eij kunnat effter Rättens förra Tinget uthfallne Interlocutorie sluuth sielfwa kyrkiobooken framskaffa, emedan förre pastoris änkia den skall förhålla som ofwanbem:te Pastoris bref uthwijsar, föregifwandes parterne intet wijdare i saaken hafwa att andraga, uthan åstunda Rättens sluth.
  Resolutio
  Alldhenstundh crohno ländzmannen Löfbergh eij effterkommit dett som Rätten till uppliusningh i saaken honom förgångit Tingh förelade och original kyrckiobooken eij framskaffat, kunnandes icke Rätten uppå nu warande Pastoris, ländzmannen tillskrefne Billiette fundera någon dess domb och blott dereffter fälla Erich Swensson i Järestadh till dett saakgifwandet som skulle han till att försnilla något crohnones Interesse, undandölgdt sin sohn uthur skattelängderna, särdehles som och samptel: nämbden medh honom bewittnar, bem:t hans sohn altijdh warit och än och ähr, så swag af sigh, att han otienligh till groff bonde arbete, derföre Erich Swensson honom i Cimbrishambn till Schola mehrendehls skall hållit hafwa, i hwilken consideration han medh andra schole gossar och diäknar eij tillkommit att annoteras för een eller annan skatt, dy ährkiänner Rätten Erich Swensson i detta måhl frij från crohno ländzmannans wijdare tilltahl.

  14. Kom för Rätten Per Månsson i Borrby och begiärade skaff och faste uppå halfparten af fiärdedehl skattehemmanet N:o 61 i Borby som Pär Pärsson ibm och drängen Erlandh Trullsson i Sandby effter sal: Sassar Pärsson arfwel: tillfallen är och betsåår till 8 1/4 mark iordh som Per Månsson af bem:t Pär Pärsson och Erlandh Trullsson sigh tillhandlat, effter dhem emillan upprättadt kiöpebref dat: Borrby d: 13 Sept: A:o 1694, fördhenskull såsom samma skatterättigheet oklandrat nådt sine 3:ne uppbudh och laga ståndh bem:t kiöpare Per Månsson i Borrby deruppå skaff och fasta här medh medhdehlas, hwar medelst samma kiöp oryggel: förblifwa skall.

  © Magnus Lindskog, 2003-2008
  (viss redigering pågår fortfarande)