1696 vinterting Järrestad

  Anno 1696 den 13 Februarij, höltz ordinarie winter Tingh medh menige allmogen af Järrestad häradh å wanligen Tingplatz Hammenhögh. Närwarande cronones Befalningzman wälbetrodde Elias Löfbergh. Och wanlig häradznämbd.

  Toor Olsson i Borrby
  Nils Clemmetson i Glimminge
  Tillof Mårttenson i Röhla
  Anders Kåck i Togarp
  Swen Anderson i Tulstorp
  Mårtten Ingemanss. i Wallby
  Erich Swensson i Järestad
  Nils Åkesson i Stijby
  Arfwid Håkonsson i Wemmenlöf
  Mårtten Nilsson i Tummerup
  Oluff Frennesson i Örneberga
  Oluff Andersson i Wranarp dödh

  1. Publicerades kongl. Maij:ttz Reglemente och förordningh, hwareffter officerare och rusthållarne sampt almogen i Skåhne, wid dhe Militien anslgne hemmans häfd och nyttiande sig skola regulera och rätta gifwit Stockholm d: 7 November A:o 1695
  2. Publicerades kongl. Maij:ttz nådigste Placat och förnyade Protectonal för Stora siötulls betienterne, medh tillökningh af kongl. Maij:ttz förklaringh, att derunder och inbegripas stadsens besökare i Stockholm och annorstädes i Rijket och dess underliggiande Provincier, gifwit Stockholm d: 26 Nov: A:o 1695, hwilchet cronans Befalningzman wälbet:de Elias Löfbergh i Rätten framlade, och effter upläsandet fich påskrifwit tillbaka.
  3. Sammaledes kongl. Maij:ttz nådigste bref till hans Excell:tz General Lieutnanten och Gouv: högwälborne Baronen Hr Otto Vellingk dat: Stockholm d: 6 Decembr 1695 huruledes böterne af häradet skola utgåe, då dhet efter skogzordningen, och kongl: Placatet om skogzelldar blifwer saakfält att bööta, när ingen weet huru ellden är lööskommen.
  4. Publicerades höglofl: kongl: hoffrättens bref af Jönckiöpingh d: 3 December 1695 med bijfogade kongl. Maij:ttz allernådigste förordningh huruledes här effter medh eedegången wid dombstohlarne förhållas skall gifwen på Rådh cammaren i Stockholm d: 30 Octobris 1695.
  5. Framkomwälborne Hr Ryttmästarnes Holger Rosencrantzbetiente och fullmächtig Toor Olsson och tilltalade gatehusmannen Påhl Swensson Skomakare i Tommerup för resterande 3 åhrs landgille af dess herrskaps huus som han åboer nembl: pro A:o 1693, 694 och 1695, åhrl: 2 D:r 9 öre Smt. Swaranden tillstod skulden, betalte och inn för Rätten twenne åhrs landgille 4 D:r 18 öre Smt som fullmächtigen emottog jämwähl lofwar Debitor inom 14 dagar resten sitt herrskap förnöija, hwilket han effterkomma skall eller undergå Excecution, så derföre som …de Expenser, som af Rätten modererade äro på 1 D:r Smt, och således skulden tillsammans 3 D:r 9 öre Smt bestiger.
  6. Edel och manhafftig Hr Ryttmästaren Andreas Maschlåtit lagligen instämma Peer Holmboo i Borby gårdz mölla för 10 D:r Smt af samma mölla uthlofwat stedzmåhl den tijden Hr Ryttmästaren Mash bodde på Borrby gård och Peer Holmboo samma mölla emottog.
   Hr Ryttmästarens fullmächtig well:tt Johan Ström effter upwijst fullmacht påstod swaranden samma 10 D:r Smt städzmåhl af bem:te mölla betala måtte hwilcken sig inställte och aldeles nekade sig någon städia uthlofwat, upwiste sitt af Hr Ryttmästaren Masch undfångne städiebref eller tillståndz zedell den att tillflyttia dat: Borby d: 19 Sept: 1694, deruthi ningen städia nämbd finnes, hwilcket fullmächtigen Ström förmehnar intet warit nödigt, effter Hr Ryttmästaren, sielf ägde om sådane Extra ordinarie Räntter af Borby gård såsom dess boeställe den tijden disponera. Swaranden beneka aldeles som tillförende, och påstår klaganden, welbem:te Hr Ryttmästaren honom sådant bewijsa måtte, eller han ifrån hans tilltahl blifwa befriad. Hwilcket swarandens påstående, aldenstund det finnes Conformert medh kongl: Maij:tts allernådigste förordningh om widlyftigheeters afkortande i Processen 2:do punct.
   Rätten finner skiäligt att bijfalla, och swaranden Per Holmboe i Borby ifrån Edel och manhaftig Hr Ryttmästarens Andreas Mascks tilltahl i detta måhl befria, förbehållandes iche dess mindre Hr Ryttmästaren dhe beneficie Jures till nästa ting, som högbem:te kongl: Maij:tz förordning dicterar, emedan fullmächtigen sig sådant reserverar och på minne(?) skiähl beroopar.
  7. Crono Länsmannen wäll:tt Magnus Löfberghför sin proprie och private fordran 18 skep: korn till prijs af 4 D:r 16 ö Smt låtit instämma och lagligen tilltalade Oloff Swensson i Tommerup, praetenderader iemwähl Tingz Expenser effter Rättens godtfinnande. Swaranden Oluff Swensson i Tommerup tillstående samma skuld, dhen han lofwar sig till nestkommande Micaelis willa betala, Blifwer för den skull af Rätten tillfunnen samma praestera och sielfwa skulden 4 D:r 16 ör Smt medh Tingz Expenser 24 ör Smt till dhen uthlofwade tijden betala eller undergå Execution.
  8. Länsmannen well:tt Magnus Löfberghför sin private fordring tilltalade möllaren Jöns Andersson i Tommerup angående 4 dahl: Smt för undfången 16 skep: korn, hwilchen skuld swaranden widståendes, och lofware betala till näst kommande Micaelis, der medh kiäranden war tillfredz, och fördenskulld förelades swaranden Jöns Andersson samma sitt löffte effterkomma sampt Tingz Expenser 24 ör Smt betala eller undergå Execution.
  9. Crono Länsmannen well:tt Magnus Löfberghinstämbt och tilltahlade Per Olson i Tummarp, angående 6 dahl: Smt som han af honom fordrar för 24 skep: korn, hwilchen skuld swaranden ährkiänner, lofwandes betala till nest kommande Micaelis, påståår lijkwähl länsmannen Tingz Expenser; Förelades fördenskull swaranden till dehn uthlofwade tijden skulden sex dahl: Smtt och Tingz Expenser 24 ör Smtt betala eller undergå laga Execution.
  10. Crono Länsmannen well:tt Magnus Löfberghlagl: fordrade af Lars Persson i Wranarp 4 dahl: Smtt för 16 skep: korn, Swaranden icke tillstädes. Nämndemannen Mårtten Nilsson i Tommerup bewittner dess laga förfall, att han medelst siukdom intet kunnat sig inställa.

  Den 14 Februarij

  1. Rådhmannen well:tt Magnus Krabbe i Cimbritzhambnbefullmächtigat Chrono Länsman w:tt Magnus Löfbergh som fullmachten i Rätten gifwer Dat: Cimbritzhambn d: 13 februarij 1696 uthwijsar, till att å sina wägnar tilltahla Oluf Håkanson , Anders Anderson och Peer Hanson i Stijby för resterande 8 tunnor 1 ¼ sk: korn, hwar före dhe d: 22 9:br 169? upburit reda penningar, och inom 14 dagar der effter, een för alla och alla för een lofwat kornet fyllest hafwa lefwererat, som obligationen ad acta af förbe:de dato innehåller, påstående fullmächtigen, samma korn 8 T:r 1 ¼ skep: in natura, medh betahlningh för anwände Tingz Expenser. Swaranderne närwarande tillstår resten wara richtig, Och lofwa sig Creditori inom 8 dagars förlopp medh korn in natura 8 T:r 1 ¼ skep: förnöiija, hwilchet rätten påladhe dhem fullgöra medh godt och reent korn som dhe sig tillförskrifwit, sampt Tingz Expenser 2 D:r 18 ö Smt betala, eller undergåe een för alla och alla för een laga Excecution.
  2. Framkom för RättenRådhmannen well:tt Magnus Krabbes i Cimbritzhambnfullmächtige Crono Länsmannen wäll:tt Magnus Löfbergh och på sin principals wägnar tillkiärade Oluf Andersson, Mårtten Matzon, Jöran Nilsson och Peer Truedson i Stijby angående 6 T:r 4 skep: korn som skall restera på dheras uthgifne obligation daterat d: 22 Novembr: 1695, hwilchen Copialiter ad acta uthwijsar, dhe sig een för alla och alla för een förplichtat medh reent och godt korn, inom 14 dagar dereffter infria. Swaranderne tillstädes ährkiänna skulden och resten(?) richtig, sampt lofwa inom 8 dagars förlopp den samma medh korn 6 T:r 4 skep: in natura betala, dhet och rätten dhem förelagt uthi reent och ostraffeligit korn iämpte Tingz Expenser betala de 3 dahl: 8 ör Smtt fullgiöra, eller på annan händelse een för alla och alla för een, i anledning af deras uthgifna obligation undergå laga Excecution.
  3. Sahl: Cornettens manhaftig Petter Grönvalds effterlåtna enkia hust: Elna Grönvaldzlåtit instämma Åboen på hennes sahl: mans Booställe i Wijrestad Bengt Månsson, att swara sig för på bem:te Boeställe och hemman befundne bröstfelligheet hwar eftter enkian, är blefwen graverat för 75 D:r Smtt på hwilckens wägnar såsom fullmächtig sig instälte och eftter undfången fullmacht af Ryttmäster Hr Andreas Masch well:tt Johan Ström, Inlade på enkians hust: Ellna Grönwaldz wägnar dess inlaga uthan datum, med påstående att swaranden all dhen gravation som hemmanet föllier och huusebyggningen angåer för så mychet sahl: Cornetens arfwingar till konungen komma att häftta åther igien betala måtte, så att dhe hoos bonden som hemmanet åboedt måge sin regress och skadestånd bekomma. Swaranden föregifwer husesynen wara hållen för halfannat åhr sedhan på samma hemman, då han förmehnar, och så mychet som husbyggningen manquerade, uthan han hållit dhet wid macht i anseende till lag gilla bonde huus, så wähl som någon annan bonde i samma sochn eller bye, jämwähl och sedan åthskilligt på gården reparerat som han förmenar sig böra till godo komma. Förmodar och sig intet kunna tilltalas för een sådan byggningh som een öfwer officerare eller cornett kan tillfunnen blifwa att praestera, så wijda den öfwergår ordinarie och landzortten lijkhörig(?) bondebyggningar. Hwarföre rätten dherom skiäligt att remittera denne saaken till ny husesyn, hwarwid må kunna ährfahras hwad sedan den förra är bygdt eller reparerat, och således både sahl: Cornetens enkia så wähl som åboen Bengt Månsson till godo komma böör att afkortas på dhes förra gravationen, och åligger wederbörande att gifwa sådant Hr öfwersten tillkiänna som effter kongl: Maij:ttz allernådigste reglemente lärer å regementetz wägnar någon fullmächtig öfwerwarandes förordna.
  4. Hr Qwartermästaren manhaftig Johan Törnerlagligen inkallat och tilltalade Bonden på sitt honom anslagne Booställe Nils Andersson i Carleby, att swara för dhen summa 35 dahl: Smt Hr Qwartermästaren effter huusesyn och der effter formerade Liquidation är graverad före, förmehnandes Bonden dhet böör betala honom som på gården boedt hafwer. Bonden Nils Andersson säger sig een stoor dhel reparerat sedan huusesynen för halfannat åhr sedan höltz. Fördenskull remitteras denne saaken till ny husesyyn, hwilchet communiceras Hr öfwersten som å sine och regementetz wägnar någon fullmächtig öfwerwarande förordna lärer, hwarwid kan pröfwas hwad sedhan dhen af Bonden kan finnas bygdt och reparerat, som både honom och Hr Qwartermesteran bör tillgodo komma.
  5. Wäll:tt Johan Strömförmedelst laga stämbning låtit inkalla Åke Håkansson Smedh i Komstad, tillfrågandes honom huru han tillkommen är uthi hans frånwahro hoos honom, att fordra 11 D:r Smtt sampt påståår bem:te Åke Smedh sädan han förmeente fordran må bewijsa, aldenstund han sig eij kan påminna något till honom skyldig wara. Och han giärna will wara underrättat om samma fordrans richtigheet, serdeles hwad Åke Smedh för honom arbetat förmehnar Johan Ström hafwa betalt, som dess skrift ad acta utwijsar.
   På swarandens wägnar instälte sig jämpte honom sielf medh fullmacht försedd dat: 13 feb: 1696 well:tt Peer Ibson, Och på Åke Håkansons wägnar inlägge een skrift dat: Hammenhög d: 13 feb: 1696 medh bijfogat Johan Ströms egenhänd att han till d: 21 sept 1688 efter afrächning är blifwen skyldig till Åke Smedh 6 D:r 1_ 6 sk: sampt uthe Postscripto casserat dhem emillan tillförende gammal passerad Rächningh, der af fullmächtigen Peer Jbsson een Copia i Rätten lembnade, jämwähl och inlagt dhess Rächningh på sedermehra giordt arbete, bestigande till 5 D:r 15½ öre Sm:tt tillsammans 11 dahl: 26½ ör Sm:tt som swaranden af klaganden nu praetenderar, förebärandes alla dhe pertzedler klaganden Specificerar honom på samma skuld bekommit, wara skiedt på dhen g:l casserade Rächningen hwilchet åter Johan Ström contrarium påstodh, begiärande sådant till i mårgon willia medh wittnen bewijsa, som honom förelades praestera.
  6. Framkom för RättenSören Nilsson i Comstad, som lagligen låtit inkallaJäppe Persson Ibm att swara sig angående een gåås som skohlat honom bestuldt, ifrån sig olofl: afsändt. Beropandes sig klaganden på Skiähl:(?) och wittnen hust: Kirstin Anders Nilss Ibm af hwilchen han samma gåås skall sig tillhandlat, sampt Arna Frantzson och Nilss Persson Ibm hwilcha jämwähl instämbde.
   Swaranden Jäppe Persson benekar sig aldrig widkiänth samma gåås, uthan som dhet warit twifwelsmåhl om märchet på gååsen, har han kommitt der på att tahla, men weet om intet Olof legit medh Sören Nilsson iche häller någon sin kiänth wid samma gåås.
   Hustru Kirstin Anderss Nilssons Ibm, tillstår sig samma gåås såldt till Sören Nilsson i Comstad. Arna Frantzson och Nilss Persson berätta bägge sig blifwit skickade af Sören Nilsson till Jäppe Persson, att tillfråga honom angående dhet missförstånd om gåsen dhem emellan war upkommit, antingen han eller Jeppe Persson skulle taga stämbning på hwar annan, och om han wille kännas wid det han sagdt. Hwarpå dhe finge till swar af Jäppe Persson, att om Sören Nilsson wille ränsa sig för dhet han hade sagt honom förr, kunde han när han wille uthwärka stämbning på honom.
   Parterne hafwa wijdare intet att föredraga uthan kiäranden påstår att han och hans hustru må blifwa för Jäppe Perssons öfwerfall i ord och giärningar, hwarmedh han dhem hootat och undsagdt, tagen i laga beskyddehägn och såsom äntteligen funno partherne sig å begge sijder benägne att förlijkas, så att Jäppe Persson till Sören Nilsson 2 D:r 8 ö Sm:tt inom 14 dagar betala skall hwilchet och rätten bewilliade.
  7. Arendatoren wäll:de Gorris Åkessonlåtit lagligen inkalla Smedztrupz konungz och Arende gårdz underlagde arbetzbönder här i häradet boendes …. Nilss Nilsson, Anders Andersson, Hans Åkesson, Nils Åkesson, Jöran Nilsson, Oluff Andersson, Peer Truedsson, Nilss Bengtsson, Oluff Nilsson, Joen Håkensson, Hanss Lasson, Anders Åkesson, Lasse Bråck och Oluff Håkensson i Stijby, sampt Jäppe Persson, Måns Mattisson, Christopher Persson i Tiörnarödh(?) Nils Arfwedson, Anders Munck, Nilss Persson, Eilert Joenss:, Jöns Andersson, Söfren Nilsson och Arne Frantzson i Komstadh. Tilltahlandes dhem samptl: i föllie af hans Excell:tz General Lieutnantens och Gouverneurens högwälborne Baronens Hr Otto Wellinks remissional af d: 23 Decembr 1695 för dhen tredsko och tokwilligheet bem:te Hr Arendatoren för meenar dhem begådt, i dhet dhe een stoor dheel af dhet arbete dhe till Smedstrup kongzgård förrätta bordt, försummeligen skohla efftersatt, der igienom dhe Hr Arendatoren een anseenlig skada och missmohn tillskyndat hwarföre han nu refusion och betahlningh praetenderar, som dess libell dat: Ystad d: 13 feb: A:o 1696 emedh brede wid åberopade allegater ifrån Lit. A till Lit. L inclusive wijdare förmähler.
   Swaranderne inlade deremot dheras skriftelige swar uthan datum deruthi dhe Hr Arendatorens klagan willia refusera, Begiära och munttligen för Rätten att alldenstund dhe äfwensom dhe i Ingelstad häradh och Smedztrup sochn, till Ingelstad häradz tingh af Arendatoren instämbde bönder sortera under Smedstrupz arbetz Contract, och med dhem hafwa eenahanda saak och beskaffenheet, dhet må dhe medh dhem på een gång för rätta ställas och Examineras, hwarmedh och Arendatoren tillfredz war, aldenstund dhe måste under Ingelstad häradzrätt höra, dy förelades och dessa då comparera.
  8. Cronones Länssman wäll:tt Magnus Löfbergh framhade för Rätten drengenPeer Olsson i Wirestad och qwinfolchet Ingar Tygesdotter i Wemmenlöfför medh hwar andra begångit lägersmåhl å Chrono, begge första gången. Tillstår bägge förseelsen, och fördenskull i föllie af … straffordningen plichta han sine 10 dahl:r och qwinfolchet 5 dahl: Sm:tt sampt bägge stå uppenbara skrifft, sampt i brist af penningar plichta medh kroppen.
  9. Cronones Befallningzman wälbet:de Elias Löfbergh, framkalladedrengen Swen Andersson i Stijby som medh ett qwinfolch nu tiänandes i Cimbritzhampn wid nampn Elsa Jönssdotter,lägersmåhl begådt, hwilchen dreng tillstår förseelsen och fördenskull plichtar för sig 10 D:r Sm:tt, sampt stå uppenbahar skrifft, jämwähl i brist af penningar plichta med kroppen. Och qwinfolket lagföres till nästa Ting, hwilchet Chronones betiente hafwer sig att ehrindra.
  10. Edell och mannhaftig Ryttmästarens Andras Maschsfullmächtig well:tt Johan Ström citerat gatehuusmannen Trued Esbiörnsson i Borrby angående twå dahl: Sm:tt som han till Hr Ryttmästaren skyldig wara skall.
   Uppå swarandens wägnar upstod för Rätten nämbdeman Toor Olsson i Borbt berättar sig af honom wara ombeden, för honom swara dhet nbem:te swarande till samma skuld intet neekar, uthan lofwar betala till nestkommande Micaelis, hwilcket Rätten honom så wijda skulden är richtig föreladhe att effterkomma och tillijka medh 26 öre Sm:tt Tingz Expenser betala eller undergå laga Excecution.

  Den 15 Februarij

  1. Månss Mårthensson i Sandbylåtit lagligen inkalla Månss Månsson och Peer Ingwarsson i Borrby, angående dhet Barnegodtz pupillen och pijgan Sissa Erichsdotter ifrån Hammenhög tillhörigt, hwarföre Måns Mårttensson tillförende warit förmyndare, och han nu till swaranderne  lefwereat, hwilchet han sig till säkerheet begiärer dhe här nu för Rätten tillstå wille.
   Måns Månsson och Peer Ingwarsson wedgå sig emottagit Capital effter ett i Rätten inlagdth skrifteligit instrument d: 5 Martij 1690. Pertzedlar till een Summa af 57 D:r 3 ör Sm:tt hwarföre dhe här effter skiften(?) att rächningh giöra, och swara så för Capital com åhrlig pålöpande Interesse. Iche dessmindre såsom Rätten uppå tillfrågan befinner Måns Mårttenson imedler tijd han samma barnegodz innehaft ingen Rächning giordt, iche heller Interesse från sig lefwererat som uppå 20 åhrs tijd kommer att berächnas, doch att Måns Mårttenss blifwer godtgiordh, hwad han skiähligen kan bewijsa sig på Pupillens … så wähl som förmyndare löhnen effter kongl: förordningen, medh mehra honom skiähligen bör tillgodo komma, dy åligger honom Månss Mårtensson till nästa Ting inlefwerera per Debet och Credit öfwer Capital och Interesse een richtig rächningh wijd wijte 5 dahl: Sm:tt tillgiörandes om han det försummar, då han och för framgient tilltahl så wijda han richtigheet praesteras kan hafwa af Tingzrätten säkerheet och attestatum att förwäntta.

  Saken emellan Well:tt Johan Ström och Åke Håkensson Smedh i Komstad som i går förewar upptogs och effterfrågades huruwijda Actor framskaffat sine därpå beropade wittnan, Nilss Smedh och Nilss Håkensson i Tummerup, hwilcha sig instälte, och dhem förelästes deras i rätten lagde attest angående een häst(?) stiärn (?) kijl(?) af Nilss Smedh, som Åke Smedh i Comstad skolat efter Actoris föregifwande fått i betahlningh A:o 1688, på dhen medh Åke Smed hafwande rächningen , hwilchen häst swaranden intet tillneekar, iche heller dhe andra af klaganden opförde pertzedler, men påstår dhem bekommit på dhen gambla rächningen, som eftter afräkningh af Mons:r Ströms egen hand d: 21 Sept: 1688 är worden casserad som förr i Protocollet finnes infördt. Wittnen som förnämbde äro, betyga handelen om hästen wara skiedde men att i attesten finnes införd ett wist åhretahl 1688 kunna dhe eij besanna, alldenstund dhe eij wetha om dhet skiedt samma åhret eller phret föruth. Swaranden begiär domb i saaken medh påstående af Tingz Expenser 6 dahl: Sm:tt

  1. Peer Ibsson i Östarödsom Cit: Peer Månssson i St: Espery angående 7½ D:r Sm:tt som skohlat resterat på ett hästekiöp honom och Hr Corporalen Wimman emellan hwarföre Peer Månsson caverat, framkom för Rätten och bekiände sig wara för sin Praetention blifwen tillfredzstält, gienom förlijkningh, som han ingådt med sin wederpart.

  33.[!] Upstod för Rätten nämbdemännerne Mårtten Nilsson i Tummarp och Arfwed Håkensson i Wemmenlöf och framlade een syyn och taxeringh öfwer bröstfälligheeten på häradzskrifware bostället i Wemmenlöf och Wemmenlöf Torp, dat: d: 2 Jan: 1696, hwilchen dhe medh Eedh verificerade sig effter bästa förstånd och samwete hafwa förrättat i föllie af dheras undfångne ordres.

  34.Hust: Magdalena sahl: Matz Hanssons i Ystad citera låtit Lars Swensson i Tommerup angående 28 ör Sm:tt skuldfodran, klaganden insendt sin fullmächtige Håkan Hansson i Ystadh, Swarandhe påropades åthskillige gånger, men intet Comparerat, plichta fördenskull pro Absentia efter kongl: Maij:ttz allernådigste förordningar 2 punct Een dahl: Sm:tt

  1. Nilss Matsson i Glimminge och Boo Nilsson Ibm, sammaledis in Citerade till swars emothust: Magdalena sahl: Matz Hanssons i Ystadh angående skuldfodran, hwilcha intet comparerat, plichta hwardera 1 dahl: Sm:tt

  Inkom för Rätten wälb:tt Johan Ström och Åke Håkensson Smedh och tillkiänna gåfwo sig emellan således wänligen och wähl wara förlijkte, angående den sig emellan, upkombne strijdigheeten som i går, så wähl som i dag för middagen är worden för rätten ventilerad, beträffande 14 dahl: 26½ ör Sm:tt som Åke Håkensson förmeent sig af Johan Ström haft att fordra. Att bem:te Johan Ström betalar till Åke Håkensson Smedh, allenast 5 D:r Sm:tt och dhet till nestkommande S:te Johannis tijd, hwilcken förlijkningh parterne å begge sijder begiärte af Rätten Confirmeras och i Protocollet inscriberas måtte, som sammaledes bewilliades.

  1. Borgaren well:tt Knuth Andersons i Cimbritzhampnfullmächtig Chrono Länssmannen well:tt Magnus Löfbergh, jämpte sin fullmacht i Rätten läggiande, gaf tillkiänna huruledes hans Principal medh åthskillige sine Debitorer som han förmedelst hoos dhem hafd skuldfordran låtit instämma, nu mehra är förlijkt blefwen, Nembl: Oluf Nilsson i Grödstorp, Hans Swensson i Glimminge, Jöns Nilsson i Springförbij, Willadz Klochare i Wemmenlöf, Anderss Jönsson i Cimbris, Peer Matzson i Järrestad, Anders Andersson i Stijby, Klocharen Christen Ibm, Michel Andersson i Tågarup, Knut Myra Ibm, Per Lustig i Gladsax, Söne Andersson i Wranarp och Fader Persson i Gislöf, sammaledes Bengt Olsson och Nilss Sifwertsson i Cimbritz, angående ett giärde dhe warit beskylte honom Hr handelsmannen fråntagitt hafwa, deruppå dhe sig till hans noga(?) förklarat. I lijka måtto sig medh fullmächtigen instält och förlijkt Ryttaren Erich Siöman i Brä…e huuset, Per Torn i Baskemölla och Nills Andersson Ibm, så at dhe således all twist sig emellan denna gången uphäfwit.
  2. Borgaren well:tt Knuth Andersson i CimbritzhampnCit: klocharen Rasmus Tofft i Gisslöf, och gienom sin fullmechtig länsman well:tt Magnus Löfbergh tilltahlade honom för skuldfordran 24 öre Sm:tt. Swaranden påropades åthskillige gånger, sig intet instälte, eller någon å dess wägnar lagligen befullmägtigat, iche heller bewijst sitt laga förfall. Fördenskull tillfinnes han i föllie af kongl: Maij:ttz allernådigste förordningh om wijdlyftigheters af kortande i Processen 2:dre punct, dhet bör han iche dess mindre klaganden sin fordran betala 24 öre Sm:tt, så frampt han till nästa Tingh een annan beskaffenheet eih bewijsa kan, jämwähl och Tingzexpenser som hijtintill anwände 1 dahl: Sm:tt förnöija, sampt dessuthom pro Absentia plichta 1 dahl: Sm:tt.
  3. Borgaren well:tt Knuth Andersson i Cimbritzhampnlåtit instämma och gienom sin fullmächtige länsmannen well:tt Magnus Löfbergh tilltahla Ryttaren Johan Bärttilsson i Gislöf, angående hooss honom hafwande skuldfordran 5 D:r 10 Sm:tt sampt Tingzexpenser. Swaranden intet tillstädes, plichtar pro Absentia i föllie af kongl: Maij:ttz allernådigste förordningh 2:dra punct om wijdlyfftigheeters afkorttande i Processer 1 dahl: Sm:tt sampt ware iche dessmindre plichtig till klaganden dhe fordrade 5 D:r 20 ö Sm:tt iämpte 1 D:r Sm:tt TingzExpenser att betala, så frampt han till nästa Tingh een annan beskaffenheet eij bewijsa kan.
  4. Borgaren well:tt Knuth Andersson i Cimbritzhampnlåtit incitera, att gienom sin fullmächtig well:tt Magnus Löfbergh tilltahla Swen Joensson i Wranarp angående 3 D:r 12 ör Sm:tt hwilcha fullmächtigen fuller bekänner honom nu i dessa dagar sedan han stämbder blef betalt hafwa, men som hans Principal ähnnu praetenderar af honom Tingz Expenser, dhem han eij wehlat sig till beqwähma, altså är medh honom ingen för lijkning träffet, påståendes han Tingz Expenser effter rättens godtfinnande betahla måtte.
   Swaranden påropades, hwilchen uthan bewijst lagha förfall, eij war tillstädes fördenskull han pro Absentia bör plichta 1 dahl: Sm:tt sampt Tingz Expenser Een dahl: Sm:tt betala.
  5. Ryttmästaren wällborne Hr Christian Ridderskiöldhlåtit instämma Biörn Swenss: i Borrby för resterande 18 dahl: Sm:tt Ränta af Rusthåldz hemmanet N:o 6 i Borrby som han hijt tills åboedt, jämwähl att i föllie af häradzrättens afsagde domb d: 15 Novemb 1694, nu mehra fullkommeligen blifwa ifrån samma hemman uthsagdh. Swaranden Biörn Swensson tillstår iche allenast samma 18 dahl: Sm:tt sig skyldig wara, uthan och att wälborne Hr Ryttmästaren, honom deröf:r 6 dahl: Sm:tt efftergifwit, ährkiänner sig och skyldig, aldenstund han praestande(?) eij praestera kan, hemmanet afflytta, är och dermedh förnögd, sampt reserverar sig för hemmanet brijstfelligheet blifwa befriad emot ströösädhen hwarpå gården finnes uthsåd, så att han nu må förr gåården heelt frij och uthan wijdaretilltahl blij ändtledigat föruthan hwad dhe 18 dahl: resterande räntta wed kommer, dhem han lofwar medh aldra första som han förmåår willia betala. Hwarmedh Hr Ryttmästarens fullmächtig Toor Olsson i Borby förnögd war. Dy fan rätten skiähligt dhet böör Biörn Swensson samma hemman N:o 6 i Borby till nästa fahrdag uthrymma och ährlegit giöra, sampt dhe resterande 18 D:r Sm:tt medh aldraförsta han förmåhr ährläggia, doch att medh den sista penningenöfwer nestkommande Micaeli intet fördröijes, I widrig händelse undergå laga Excecution.
  6. Domb kyrchiolänsmannen, och nämbdemannen Thor Olsson i Borbyinsinuerade een begiäran underskrefwen af domb kyrchioförwallttaren well:de Swen Kråka i Lundh dat: d: 18 januari 1696, att wid tingzrätterne uthi Jerrestad, Ingelstad, Herestad och Liunitz härader inquireras måtte, huruwijda uthaf domb kyrchians godz som i samma härader finnes beläget, kan någre Extra ordinarie Räntter såsom saköhren, stedzmåhl och ollongiäld faldne wara hwar uppå nämbden sig förklarade här i häradet, sådana räntter intet af bem:te godz A:o 1695 uthgångne wara, iche häller så wijda dhem witterligit uthgåe bordt, hwar effter wederbörande effter begiäran Tingzattestatum meddehlas kan.
  7. Rusthållaren och nämbdemannen Mårtten Nilsson i Tumarupbegiärade af Rätten twenne nämbdemän tillordnas måtte, att granska och besichtiga N:o 10 i Tummerup som hans rusthåld anslagit är, och bröstfelligheeten derpå i penningar taxera, hwartill blifwa förordnade Erich Swensson i Järestad och Anders Kock i Tummerup Togarp nämbdemän.
  8. Ryttmästaren wälb: Hr Christian Ridderskiöldgenom nämbdemannen Thor Ohlson i Borrby begiärade att hann af nämbden uthnämbnas måtte till att besichtige hemmanet N:o 12 i Borby, oich bröstfelligheeten i penningar taxera, hwartill blefwo förordnade nämbdemännen Swen Andersson i Tullstorp och Mårtten Ingemansson i Wallby.

  Carl Lilliengrijp

  © Magnus Lindskog, 2001
  (viss redigering pågår fortfarande)