1697 sommarting Järrestad

  Anno 1697 den 4 Maij, blef af H:r häradzhöfdingen wählborne Carl Lilliengrijp hållet lagha sommartingh utj Järestadh häradh, å häradz rätta tingstadd Hammenhögh medh häradz tingsökiande allmoge. Närwahrande Cronans Befallningzman wällbetrodde Elias Lööfbergh och wahnligh häradz nembd.

  1. Publicerades höglof: kongl: hofRättens Bref, dat: Jönkiöpingh d: 1 Decembr: 1696./. Angeånde förbudh af fruktbärande träns fällande sampt att dhe fälte trän äre kongl: Maij:ts och Cronan hemfallne och Confiscable anter dhe som dhem fälla pliche medh Corporligit straf eller pennine bööter, sampt att dhe som medh dhe brottzlige handla lijka straff medh dhem äre underkastade.

  2. Publucerades kongl. Giötha Rijkes hofrättz bref Dat: Jönekiöping d. 9 Januarij 1697./. om dhet straf procuratorer och fullmächtige skola undergå pro temerario litigio.

  3. Publicerades hans kongl. Maij:tz Placat och förordningh, huru Procuratorer och fullmäcktige pro temerario litigio och andra slijke förseelser skohla plichta. dat: Stockholm d. 10 Decembr: 1696./.

  4. Blef höglofl: kongl: hofRättens bref af d. 9 februarij 1697./. publicerat om Frilobarns föda och upfostring, både af fader och moder till thes det sigh sielf nähra kan.

  5. Höglofl: kongl: hofRättens bref och communication af Jönekiöpingh d. 16 Martij 1697./. angående dhe som sigh tredie eller fierde gången medh lägersmåhl försee, och dherföre intet kunna dhe dher å lagde bööter praestera, skohla medh hächtelse beläggas, dhen förra medh wattn och bröädh uti 14 dagar, och dhen seenare som sigh fierde gången försedt, sammaledes i tree weckors tijdh.

  6. Höglofl: kongl: hofRättens communication och Bref Dat: Jönekiöpingh d. 16 Martij 1697 att Alla wittnesmåhls twister i synnerheet uti Criminel saaker, der någon af uthfallne resolutioner finner sigh beswärat, må utj stället för laga wadh, eller och ordinarie revisions sökiande, strax angifwa sigh öfwer dommaren att han medh dhes fallne uthslagh intet är nögder, så och uthan uppehåldh hoos öfwer dommaren sitt klagomåhl munt- ell:r skriftteligen föredraga.

  7. Saaken som widh seenesta wintertinget d. 12 nu nästförledne febr: emellan Ryttaren Inge Brobärgh i Nobbelöf och Sahl: Cornet Grönwalls Enkia, hustru Helena i Gijslööf, war incamineradh, och till detta tingh blef uppskuten, angående 50 skp:r korn och 4 D:r Smtz skuldfordran effter hännes sahl: Mann sammaledes för dhet, att Sahl: Cornetten skall hafwa bortfördt ifrån hans åboende hemman fodret, hwaröfwer han tillförne så hoos hans officerare som cronans efhlningzman Psilander skohlat klagat, och sigh beswärat, företogz nu åther till wijdare afgiörande uppwijsandes dher uppå Inge Brobergh een Supplique till Hr Ryttmästaren Masck, Dat: Nöbbelöf d: 24 Aprilis 1697 om uplysningh uti denna saak, medh Hr Ryttmästarens förklaringh, dheruppå att han om dhen samma är obekandt, Dat: Swabesholm d. 2 maij 1697./. som blef ad acta lagd.
  Ryttaren Inge Broobergh anhåller om Dilation till nästa Tingh, dhå han will låta inCitera Tröskemännerne Swen Nillsson i Nöbbelöf och Håkon Nillsson i Gijslööf, sampt Bonden Jöns Åkesson Ibm, till att beediga dheras uthgifne attest om dhetta kornet och skuldfordran, som nu Omtwistas, och Rätten intet kan denna gången för gilltigt antaga. Sammaleded och att låta in för Cimbrishambns Rådstugu Rätt instämma handelsman wälb:de Mårten Pletz dersammastädes, att medh Eedh bekräftta sin uthgifne Attest, och att sahl: Cornetten dhet uppburit till sin proprie och private nytta, Altså hwijlar denna saaken, uthan något wijdare åthgiörande, in till thess sådant skiedt, och fullkommeligit beskiedh derom inkommer.

  8. Crono länsmannen wähl:tt Magnus Lööfbergh, hade å Embetes wägnar låtit instämma samptel: Galdsax bymänn angående dhet dhe angrijpet Swen Mattsson Ibm för dhet han skohlat stuckit Elldh i Joen Larssons halmtaak dersammastädes, Jämbwäll för dhet han beskylles skohlat stuhlet 2 skp:r korn ifrån Nills Hansson i Gladsax.
  Hwadh sigh anbelangar dhe 2:ne uppmåhlte skieppor korn så tillståår Swen Mattsson sielf, att han dem tagit, och hoos måhlsäganden därföre aftingat, sampt lofwat gifwa honom för dhet samma 2 D:r Smt.
  Crono Länsmannen påståår att hwadh sig Chronans andehl här widh angåå, och kan sigh belöpa, Swen Mattsson dherföre må häffta och dhen betahla.
  Uthi dhen beskyllningh af Wåd Elden, som Crono länsmannen påbördar Swen Mattsson hafwa giordt uti Joen Larssons taak woro samptelige Bymännen i Gladsax tillstädes, som eenhälleligen säija sigh ingen annan kunna tilltroo dhet hafwa giordt änn Swen Mattsson som dhe och fullkombligen dherföre beskylla; befästandes dhenna dheras uthsaga och tahlan medh Pastoris loci Hr Siwert Swanholms skrifttel: relation, Dat: Gladsax d. 4 Maij 1697./. som och war underskrefwen af klockaren Per Påhlsson Ibm.
  På samma sätt och lijkaledes framgifwa dhe och een Attest af ladefougden Per Jäppsson på Giärsnäs af Dato d. 4 Maij 1697, hwilke begge blefwo ad acta lagde, sedan dhe för Rätten woro uppläsne.
  Såsom denne lijknelsen synes gåå Swen Matsson något när dy förehölts honom Rärren att säija sanningen och bekiänna om han der till warit wållande, sampt derföre giöra afbön, dhå han ännu kan ståå till att hiälpa, emedan dhetta skall wara dhen förste gången han medh sådan förseelse skall blefwet misstänkt före elliest torde dhet till äfwentyrs gåå honom illa.
  Dheruppå Swen Mattsson bekiände dhet warit een lijten brandh som han tagit der han och bymännerne suthet tillsamman och druckit, sampt buhrit dhen till Joen Lassons Gårdh och lagdt dhen på een fiöhl neder widh taaket straxt under hallmen, som gienast dhereffter begynte fatta Eldh, och brinna, hwilket han giorde, af dhet Joen Lasson hade straffat på honom, för dhet han stuhlit kornet hoos Nills Hansson.
  Nills Håkonsson i Gladsax framstegh för Rätten och beswärade sigh öfwer denne Swen Mattzsson, hwilken han haar miitänkt för dhen Ellden som war antänder utj hans kornlada, hwaräst afbrändes allenast kornet utj gålfwet, som ännu war utj strået ungefähr till 2:ne pundh, men huusen Gudj ährat blefwo dock oskadde.
  Dhenne Swen Mattsson bekiände frijwilligt, att han dhet giordt, sedan han länte Anders Hermanssons toobaakz pijpa på Wijk, medh hwilken han gick till Nills Håkonssons Gårdh, sampt dher, sedan han toobaken uthrökt skaakat och kastat elden uthur tobakspijpan och ett stycke tijnder medh Eldh uthi hans ladugolf iblandh kornet, som ännuy lågh utj strået otrusket; warandes dhetta passerat hoos Nills Håkonsson d. 21 febr: nu sistförwekne, och hoos dhenne seenare Joen Lasson d. 13 Aprilis nästförflutne, sade och att dhen onde andan honom tillskyndat kasta Ellden uthi Nills Håkonssons lada emedan han elliest intet hafft någon orsaak dertill.
  Samptel: Gladsax Bymän påståå och begiära, att om Rätten will Swen Matssson dhenna gångh benåda, dhet han dhå änteligen må påläggas ställa wederhäfftig Caution och löffte för sigh, eller sielf Cavera, att dhem ingen skada hädan effter, anter hemligen eller uppenbarligen må tillfogas, uthan att dhe måge för honom wara säkre, så till dheras huus, som creatur och folck, berättandes der Jempte att han alltijdh hafft ett elacht loofordh om sigh.
  Resolutio
  Dett hafwer Swen Mattsson i Gladsax effter Rättens förmaningh, frijwilligen och uthan twångh bekiändt, han om nattetijder een Eldh brandh burit, hwarmedh han satt Elldh på Joen Lassons halmtaak, till dhen ände gården att afbränna, för dhet dhenne Joen Lasson lastat på honom, för dhet han stuhlit 2 skp:r korn ifrån Nills Hansson och dherföre af tingat, blef på samma taak brändt 2 spennerum, förränn folk tillkom och Elden uthslächte, bekiände och dhenne Swen Mattsson sammaledes frijwilligen, medh een tobakspijpa och tijnner satt Elldh om natten uti Nills Håkonssons kornlada, när folken låge och sofwa, men wille intet säija orsaaken dertill, tillmedh hafwer denne Swen Mattsson Elacht låfordh om sigh, ländzmännen sampt Bymännen eenhälleligen påståå att denne Swen Mattsson må nu ställa Caution för sigh, eller sielf Cavera, medh mera som sielfwa Acten uthwijsar; hafwer altså tingzRätten denne saak noga öfwerwägat, och skiähligt pröfwat., att denne Swen Mattsson böör plichta effter dhet 11 Cap: högh: M: B: L:L: hwilket under höglofl: kongl: hofRättens högh Nådh och Rättwijsa Ompröfwande underdånigst underställes.

  9. Crono Länsmannen wähl:tt Magnus Lööfbergh, som hade låtit instämma Ryttaren Per Biörn i Stoora Doda och Wemmenlööf sochn för dhet han hittat och dölgt dhen Wärian som länsmannen för 2:ne åhr sedan borttappat och wederbörligen på Sochnestämmorne wedh nästomliggiande kyrkior låtit effterlysa, och dock icke före änn nu kunnat uppspahna, framkom för Rätten förklarandes sigh att Ryttaren dhen samma utj Smedian hoos Oluf Smedh i Wemmenlööf upphängt för 1 Åhr sedan att upplysas och fördhenskull medh honom om dhenna saak förlijkter, anhållandes nu allenast, att dhenna lofl: Rätten täcktes dhenne dheras giorde föreeningh bewillia dhet Rätten samtyckte.

  10. Lars Andersson på Wijk, framsände för Rätten, gienom Crono Länsmannen wäll:tt Magno Lööfbergh, dhess uthtagne Citation öfwer Nills Tykesson i Grödstorp, angående 8 dahl:r Smt skuldfordran effter obligation, som Nills Tykesson wedstådt, och uti bem:te länsmans och Anders Hermanssons på Wijk hooswahru, lofwat till nästkommande Michaelj att betahla, anhållandes här för Rätten dhenne förlijkningh må dhem bewillias, hwilket Rätten uthan wijdare åthgiörande Consenterade.

  Den 15:te Maij Continuerade Tinget

  11. Crono Länsmannen wähl:tt Magnus Lööfbergh, hade låtit instämma kyrckiowärdarne Måns Månsson och Nills Håkonsson i Tommerup, Angående dhet dhe, d. 14 nästförledne Aprilis intet wehlet sigh till Liqvidation inställa, dhå han war hoos dhem i Byen, angående kyrckiotijonde Rågen, som effter höga öfwerheetens ordres skulle lefwereras utj Mallmö Magazin, som doch samma dagh warit hemma och sigh eij infunnit, uthan treeskat fast länsmannen dhem gienom 3:ne männ, derom låtit tillsäija.
  Swaranderne woro tillstädes, och uppwijste för Rätten ett Räntemästarens Hr Sillneckers qvittens för 5 T:r rågh som dhe till Mallmö Magazin lefwererat, dhet öfriga restera dhe medh ännu, undantagandes Probste- och kyrkioInspectorens T:e som dhe hoos wederbörande clarerat.
  Crono länsmannen Magnus Lööfbergh påståår laga straf öfwer thesse kyrkiowärdar, androm till Exempell och warnagel för dhet dhe suttit öfwerhörige, och hwarken wehlat lefwerera Rågen effter ordrs till Magazinet eller sigh widh Liqcidation på anfordran inställa.
  Resolutio
  Tingzrätten hafwer denna saak för sigh tagit, Examinerat och skiähligt pröfwat, att kyrckiowärdarne Måns Månsson och Nills Håkonsson i Tommerup för dhenna dheras tresko plichta hwar för sigh 3 mk Smt, och dessuthan till TingzExpenser gifwa 1 D:r 8 öre Smt.

  12. Borgmästaren wählbetrodde Nicolaus Psilander i Cimbrishambn, hade låtit incitera kyrckiowärderne Nills Håkansson och Måns Månsson i Tommerup, angående dhet dhe icke effter kyrckioInspectorens anwijsningh icke wehlat låta honom bekomma dhen sammantagne kiyrkiotijonde hafran, uthan honom dhen förwägrat, sampt långdt dhereftter försåldt dhen samma till Borgaren Knut Andersson och uth fördt hafran till honom. Insinuerandes dher Jämpte een Specification uppå all dhen kiyrckiotijonde hafren, som kyrkio Inspectoren wählbetrodde Albrecht Didrichson honom tillförordnadt här i häradet att bekomma, som uthwijar, dhet dhesse kiyrckiowärdar bordt till honom lefwerera 24 Tun:r 2 3/4 skp:r hafre för Tommerup Sochn, Dat. Mallmö d. 27 febr. 1697. Noch inlefwererade dheruppå sin skrifftel: Deduction i saaken Dat: Cimbrishambn d. 2 Maij 1697./. hwaruthinnan han protesterar på skadeståndet och Tingzexpenserne hoos desse kiyrckiowärdar, sampt och att dhe måge plichta för sabbatzbrottet dhe begått medh hafre lefwerantzen om een söndagh d: 11 Aprilis nu sidstleden.
  Swaranderne woro tillstädes och kunna dhetta intet benäka uthan tillståå så wähl dhe, som Nembdemannen Mårten Nillsson i Tommerup, hwilken war till wittne instämbdh, att Borgmästaren warit hoos kiyrckiowärdarne Nills Håkonsson och Måns Månsson, samt seet på dhenne kiyrckiotijonde hafran, och warit medh dhen förnöigdd, medh begiäran att dhe wille föra dhen till honom och lefwerera den i Cimbrishambn.
  Rätten tillfrågade kiyrckiowärdarne om dhe hade någon order att lefwerera denne tijonde hafran till Borgaren Knut Andersson i Cimbrishambn? hwartill dhe swarade Neij, Tillfrågades och huru mycket dhe fått för hwar Tunna hafra af Knut Andersson? hwartill dhe swarade honom skohla betahla 2 D:r Smt för Tunnan, Tillfågades änn wijdare hwem, hwem dher skulle hafwa profiten dhe 2 mk Smt som dhe på hwar Tunna hafwa bekommit öfwer markgången? Hwar till dhe swarade och förmehna sig böra dhen behålla för dehn muusfraten(?) som är skiedd på dhenna hafran.
  Borgmästaren psilander anhåller om laga plicht uppå desse kiyrkiowärdar för dheras öfwerhörigheet. Wijdare hade parterne intet uthi dhenna saaken att andraga.
  Resolutio
  Dett hafwer Hr Borgmästaren Psilander medh kiyrckio Inspectorens wällbetrodde Albrect Dirichsons Assignation, för Rätten wijst att han warit berättigadh att undfå och emottaga Tommerup kiyrckias Tijonde hafre, Nembl: 24 T:r 2 3/4 skp:r dhet han kiyrckiowärdarne, dhersammastädes, Måns Månsson och Nils Håkonsson i tijdh sielf tillkiänna gifwit när dhels af hafran lågh giorde, uthan haar Jöran Nillsson sielf måst för sigh Clarera sin skuldh hoos kiyckian, och ståår ännu för Anders Larsson dhessa 7½ D:r Smt, obetalte för Ööker, och kan Anders larsson Munk eij ifrångå eller näka dhet han Ju brukat Ööket twenne gånger utj sitt Arbete och plöijande.
  Lars Johansson påståår Tingzexpenser och skoodeståndh för dhet att hans Öök så länge warit honom från handen sammaledes för sielfwa Ööket som han förmehnar desse kiyrckiowärder böra honom ersättia, emedan det nu sedermehra är omkommet och dödt.
  Parterne uppå Rättens tillfrågan förklarade sigh intet mehra hafwa utj saaken att andraga, uthan att Lars Johansson framwijst een förlijkningzskrifft, på 8 D:r Smt af Anders larsson som finner sigh skyldigh, fast Anders Andersson sigh intet instält.
  Resolutio
  Såsom wähl:tt Lars Johanson Hiort medh een förlijkningz skrift, honom och Anders Larsson emillan upprättat bewijst, honom och Anders Larsson emillan upprättat bewijst, Att bem:te Anders Larsson kiändt sigh tillijka medh Anders Andersson skyldigh att hafwa warit wållande till dhen skadan Lars Johansson tagit af dhet hans stodh så långh tijdh warit honom olagl:n afhändt som nu sedermehra är blifwet dödt, och sigh derföre för sin person hoos Lars Johansson infunnit att betahla 8 D:r Smt, men Anders Andersson ännu treskat och intet wehlat sigh tillijka medh, för sin Andehl infinna, och elliest befinnes så kan wara af dhen beskaffenheet att dhe warit bägge lijka wållande till dhen skadan Lars Johansson der wedh tagit; Altså pröfwar Rätten skiähligt, Att så den Eena som dhen andra bör Ärsättia honom dhen samma igien: Och emedan Anders Larsson honom å sin sijda alleredan tillfredzstäldt, så måste och Anders Andersson för sigh honom äfwenwähl förnöija, och dhet till nästkommande S:te Johannj dagh, jempte 26 öre Smt tingzexpenser, skier dett intet, då undergå laga execution.

  14. Saaken som wedh förledet Wintertingh d. 12 febr: sidstförleden incaminerades, emillan Anders Nillsson i Gislööf och Åke Jönsson Ibm:, angående 2:ne åkerstycken dheras förmän bytt sigh emillan, från dheras gårdar, och Anders Nillsson nu påståår hafwa tillbakars under sitt bruuk, och dhå till dhetta tinget uppskiötz, företogz nu åther igien till äntel:t afgiörande, dhå parterne blefwo således för Rätten föreente, Att Anders Nillsson först förswarligen uppgiödnar sitt åkerstycke som han nu hafwer, och sedan lägger dhet från sigh till Åke Jönsson, hwaremoth Åke Jönsson effter dhet han inbärgat grödam för dhetta åhret som han nu äger uppå dhe 2:ne Åkrarna som Anders Nillsson praetenderar, till honom uthlägger, och Emedan dhe nu woro så medh hwar andra om dhesse åkerstycken tillfredz, gofwo dhe hwar andra dheras händer för Rätten deruppå.

  15. Gunnar Elofsson i Gijslööf hade låtit instämma Pastoren wördigh och wähllärde Hr Nills Coron i Cimbris, angående dhet han skall hafwa låtit exeqvera honom för 3 skp:r korn helgonskuldh, som af ållder intet warit, Ilijkamåtto för 1 T:a drengehafre som han är Exeqverad före. Sammaledes inkallat fierdingzmannen Jöns Andersson i Järestadh som warit medh och uthpantat dhesse präste Ränttor och helgonskuldh och drängehafre.
  Actor Gunnar Elofsson inlade sin Libell, utj saaken Dat: Gijslööf d. 24 Aprilis 1697.
  Rätten Resolverade, att saaken om drängehafren till nästa tingh uppståår, att Imedlertijdh giöra bewijsligit om Gunar Elofssons sohn, dhetta åhret som hafren fordras före, tiänt honom, och dherföre bekommit löhn, sampt att drängen dhet åhret sådt, menn hwadh som helgonskulden angåår, så war Pastor Hr Coron intet sielf tillstädes, uthan befullmächtigat Crono Länsamnnen wähl:tt Magnus Lööfbergh att uti dhenna saaken agera.
  Såsom denna saaken af Rätten blef ventilerad, och dhe requisita nu intet äre wedh handen som till dess uplysning lända kan, Altså blef och den äfwenwähl som dhen förre till nästa Tingh uppskuten, sådant Imedlertijdh att anförskaffa, dhå Rätten den medh äntel: sluuth will afhiälpa.

  16. Anders Swensson i Tommerup hade låtit instämma Jeppe Bertelsson i Tommerups mölla, angående på honom utj brådom skillnadh uthkastade skiälsordh, Jämbwähl och dhå dhe möttz åth på marken skohla skiält honom för tiuf.
  Här till haar Anders Swensson instämbdt att wittna Ryttaren Pehr Bryngelsson och drängen Oluf Rasmusson i Gijslöf. Ryttaren Pehr Bryngelsson war utj laga förfall på Esqvadrons mötet, att Afläggia Eeden, men drängen Oluf Rasmusson war tillstädes, aflade sin Eedh och wittnade som föllier, Att när han kom till Jeppe Bertelsson i Tommerupz mölla frågade han Möllaren, huru dhet stodh till medh Anders Swensson? Dhå swarade Möllnaren, Joo men, dhet ståår wähl nogh till medh honom enär han låter hwar och een behålla sitt wijdare wiste han intet att wittna utj saaken.
  Jeppe Bertilsson som war tillstädes förklarade sigh intet annat hafwa sagdt till Anders Swensson, änn dhet, att dhen som intet tänker eller will betala, dhet han fåår, så är dhet lijka så gott som stuhlit: Säijandes dher Jempte sigh intet wetta något annat medh bem:te Anders Swensson änn dhet gått och redeligt är. Likaledes uthlåter och Anders Swensson sigh intet annat wetta medh Jeppe Bertelsson änn dhet som Redeligt och wähl anständigt är, sampt een wacker man ägnar och anståår.
  Anders Swensson i Tommerup anhåller om Dilation till nästa tingh, effter han nu intet haar dhetta sitt wittne Nembl: Ryttaren Pehr Bryngelsson, som är i laga förfall, widh handen, som han mehnar skohla Jepe Bertillsson öfwerbewijsa dhetta hans angifwande, Imedlertijdh förelägges honom dhetta, som han angifwit widh 3 D:r Smr wijte, till nästa tingh giöra bewijsligit.

  17. Qwinfolcket Karna Persdotter i Gijslööf, hade låtit instämma Jöns Nillsson i Järestadh, angående fosterlöhn till dhet oächta barn, dhe medh hwar andra sammanaflat.
  Jöns Nillsson i Järestadh war till wedermähle, som uthlofwar effter sin förmåga willa gifwa hänne effter handen så möcket som mögeligit är, och förmågan hans tillsträckio kan, och sådant alt effter dhet han hänne wedh senaste tingh belofwade och tillsade, hwilket och Rätten honom Jöns Nillsson förelade hållas skall, i anledningh af höglofl: kongl: hofRättens breef Dat. Jönek.ng d: 9 febr: A:o 1697.

  18. Nills Esbiörnsson i Borrby hade låtit incitera kiyrckioherden wördigh och wällärde Hr hans Josteson Bärendtz Ibm Angående Liquidation, som han åstundar medh pastoren hålla, om hwad skuldh och handlingar, dhe sigh emillan kunna hafwa.
  Pastor Hr Hans Jostson blef påropt, men war nu widh tingzplatzen intet tillstädes, uthan framsende sin Broder Oluf Jostson som för Rätten war till mähle, doch oförsed medh någon giltigh fullmacht, hwareffter han kunde för sin broder agera emedan dhen intet war på Charta Sigillata, hafwandes Pastor Hr Hans Berentz sielf warit här i Byen mehrendehl hahla dagen, in till thess han förmerkte att hans saak skulle komma fram för tingzrätten, dhå reeste han sin koos, Imedlertijdh inlefwererade dhenna Oluf Jostsson een Rächningh på dhess Broders wägnar, som Rätten icke kunde acceptera, effter dhen eij häller war på Charta Sigillata skrifwen, mindre af någre bofaste männ underskrefwen som öfwer een sådan Rächningz slutande bordt warit öfwerwarandes och Actor Nills Esbiörnsson nu påståår och förmehnar sigh wara utj samma Rächningh mycket förfördehlat, begiärandes fördhenskull sin Panth igien sampt tingzexpenser för dhet han dherpå kostat.
  Såsom emillan Nills Esbiörnsson i Boorby och kiyrckioherden Hr Hans Jostson i Borrby fins een oliqiderad handell, Altså finner Rätten skiähligt, att Pastoren Hr Hans medh ett par gode mäns öfwerwahru widh wijte af 3 D:r Smt liqvidera med Nills Esbiörnsson, och dhet till nästhållande ordinarie tingh, imedlertijdh skaffar Pastor Hr Hans Jostson, pantet tillbakars till Nills Esbiörnsson, så gått som dett ifrån honom annammades, innom 8 dagars förlopp, i widrigt fall undergå hwadh lagh och kongl: förordningar förmå, förelägges och Nills Esbiörnsson, att han och tager ett paar goda männ å sin sijda som widh kiyrkioherdens anbudh om dhenna saak kunna Liqvidera och lsuta dhem emillan.

  19. Wällborne Hr Holger Rosencrantz till Glimminge, läth gienom dess fullmächtigh wähl:tt Tufwe Trullsson, nu andra gången widh Rätten publicera dhet Testamente han honom och hans sahl: wällborna fru, fru Metta Rosencrantz emillan är upprättat och widh forledet wintertingh d. 11 febr: första gången blef uppläst.

  20. Saaken som Crono Befahlningzmannen wällbetrodde Elias Lööfbergh hade låtit instämma nembdemannen Tohr Ohlsson i Borrby före, angående Tommerupz bros uppbyggiande, hwar till han een anseenligh summa penningar uppburit, blef altså af Rätten resolverat och förafskiedat, att Tohr Ohlsson samma Broo till förstkommande S:te Johanni dagh giör fullkommeligh färdigh så dhen dhå kan ståå een laga granskningh, och hwadh han wijdh dhen tijden befinnes af honom mehra dher uppå wara bekostat ähn han emottagit, böör honom skiähligen af wederböranderne upprättas och refunderas, men skulle emot förmodan till dhen tijden broon eij wara färdigh dhå böör nämbdemannen Tohr Ohlsson dherföre swara, och dhe annammade penningarne ifrån sigh lefwerera eller undergå laga execution.

  21. Drängen Pehr Andersson i Cimbris och Pehr Dafwidsson Ibm framkommo för Rätten förklarandes sigh medh hwar andra wara wänligen förlijkte om dhen saaken dhem emillan war instämbdh angående stoodet Pehr Dafwidsson skohlat lårsenan medh een skiära hafwa afhuggit, således att Pehr Andersson behåller stodet och Per Dafwidsson betahlar till honom halfwa skadan som dhet är wärderat före, och gifwer dhe härwidh förorsakade Tingzexpenser, bediandes Rätten wille dhenna dheras förenningh tillstädia, dhet Rätten dhem bewilliade.

  22. Uplästes till föllie af hans Excell:z General Lieutenantens och Gouverneurens högwälborne Hr Otto Vellingks order af Mallmöe d: 30 April 1697 2:ne medfolgde Specificationer uppå dhe personer och herrar, om hwilkas så wähl som dheras fruers eller arfwingars dhels wistande, dhels ägendomb som dhe för tijden possiderat, eller sedan A:o 1680 possiderat och Abalienerat, hwarom kongl:e executions commissionen underrättelse begiäret, fördhenskull och nämbden så wäll som närwahrande allmoge på dhet nogaste dherom är blefwen befrågadh, men här i häradet ingen underrättesle dherom kunnat inhämpta.

  © Magnus Lindskog, 2003
  (viss redigering pågår fortfarande)