1697 vinterting Järrestad

  Anno 1697 den 9 Februarij blef af häradzhöfdingen wälb:ne Carl Lilliengrijp, hållit laga wintertingh uthj Järestadh häradz wahnlige tingstadh Hammenhög, medh häradz Ting sökiande allmoge, närwarande cronones Befallningzman wählbetrodde Elias Löfberg, och wahnlige häradz nämbdh.

  Thor Ohlsson i Borby – Erich Swensson i Jerestadh
  Nills Clemmetsson i Glimminge – Nills Åkesson i Stijby
  Tillof Mårtensson i Rölla – Arwid Håkensson i Wemmenlöf
  Anders Kock i Togarp – Mårten Nilsson i Tommerup
  Swen Andersson i Tullstorp – Mårten Ingemansson i Wahlby
  Oluf Frännesson i Örnebärga – Pehr Nillsson i Wijarp

  1. Publicerades höglofl: kongel: Giötha Rijkes håffRättz brefwet af dato Jönekiöping d: 24 octobr: 1696: hwar uthinnan war bijfogat
  2. hans kongel: maij:tz allernådigste Placat och förordning, att ingen må widh straff, anter inlåta sigh i handell, speel ell:r byte medh kongl: Maij:tz krijgzfollck om någre beklädningz, gewärs eller monderings dehlar, eij häller tillpanta sigh något dher af, för drycker, förtähringar eller löhn. Daterat Stockhollm den 18 Maij Anno 1696.
  3. Högl: kongl: Giötha håffRättz breefwet, dat: Jönekiöping d: 11 Aug: 1696 angående, att kongel: Maij:t utj nåder har för gått funnit, att dher någon skulle sig angifwa wara så fattig, att han intet äger utj löst och fast till 300 D:r Smtz wärde, eij häller kan afwachta Tingzterminerne att förskaffa sigh tingzattestum, så att fatalierne till deductions ingifwande utj kongl: Rätten innan 3 månaders tijdh, kunde löpa honom uthur händerne innan att Extraord:e ting kunde medgifwas, skall wara tillåtet att Hr häradzhöfdingen förordnar 2:ne beskiedelige män af nämbden som utj den revisions sökiande partens hemwist begifwa, och hans Egendomb noga undersökia, hwar effter häradzhöfdingen sitt attestatum till den parten meddela kan.
  4. Upplästes hans Excell:ces Gen: Lieut:s och Gouverneurens höghwälb:ne Hr Baronens Otto Vellingks ankomne communication af d: 31 Decembr: 1696 angående, att ehoo sigh hädan effter fördristar att handla med dem som fälle någre Eekar eller andre bärande trään, skall äfwen så wähl wara fällter till dhet straff, som bahnemannen blifwer på dömbt, som träet nederfällte, sampt att träet som fällt är, skall wara confiscabelt och Cronan tillhörigt, och den som dhet fällt intet där af niuta antingen han plichtar med Corporligit straff eller penninge bööter.
  5. Publicerades hans kongel: Maij:tz allernådigste böndagz placat på alle 4: Sollene faste, bootz och bättringz dagarne för Innewarande åhr, Daterat Stockholm den 2 Januarij 1697 ./.
  6. Publicerades h:s kongel: Maij:tz allernådigst förnyade Tougordning, Dat: Stockhollm d: 20 aprilis, hwillcken effter publicat: blef Befahlningzmannen igen lefwererat.
  7. Sammaledes publicerades kongl: Maij:tz allernådigste förordning och reglemente öfwer dhet underhålldh och gratial kongl: Maij:t bewilliat siöofficerarne och dhe gemene sampt andre betiänte wid Ammiralitetz Staten, dat: Stockhollm den 28 aprilis 1696: blef och Befahlningzmannen åtherställt.
  8. Publicerades h:s Excell:s Gen: Lieut:s och Gouverneurens ordres till Cronones Befahlningzman Eliam Löfberg, angående hållhästarne wid giästgifware gårdarne, dat: Malmö den 27: octobr: 1696./.
  9. Upplsätes H:s Excell:ces Gen: Lieut:s och Gouverneurens ordres till cronones Befahlningzman Eliam Löfberg, angående förpassningar, för Een och annan att få reesa öfwer åth Danmark, dat: Malmö d: 28 octobr: 1696.
  10. Publicerades H:s Excell:ces, Gen: Lieut:s och Gouverneurens nådige communication till cronans Befahlningzman Eliam Lööfberg, angående Bärgwärkz materialen och dhes uppsökiande och angofwande, dat: Malmö d: 2: Decembr: A:o 1696
  11. Publicerades H:s Excell:ces Gen: Lieut:s och Gouvern:s högwälb:ne H:r Baronens Otto Vellingks ordres om siukstugurnes uppbyggiande, så wähl som dhe fattigas underhålldh dersammastädes, dat: Malmö den 10 Jan: 1697./.
  12. Upplästes H:s Excell:ces Gen: Lieut:s och Gouvern:s Hr Baron Otto Vellingks ordres till cronans Befahlningzman Eliam Lööfberg, angående dhet allt måhl och wicht, som icke af dhe i städerne tillförordnade justera[+ev. ändelse] skall casseras, dat: Malmö d: 28 Jan: 1697./.

  Dito den 10 continuerade Tinget

  1. Jacob Rasmusson i Wemmenlöfhaar låtit incitera Pastoren H:r Lars Aqvilonium i Rörum, för ett paar stutar pastoren skohlat låtit af hans fähuus uthtaga, hwilka han till Hr pastoren pansatt för 24 D:r smt och förmehar, att dhe warit mehra wärde.
   Här emoth framwijste kyrkioherden Hr Lars i Rörum sin book, hwaruthinnan Jacob Rasmuson sielf skrifwit sigh samma stutar till Hr Pastoren försållgt emoth 24 D:r Smt, och eij dem pantsatt eller på något annat sätt till Hr Pastoren dem abalienerat, dat: Rörum d: 25 Sept 1695: här hoos inlefwererade Hr pastoren een attest af crono länsmannen Magno Löfberg, hwillcken war dat: Gladsax d: 5 febr: 1697.
   Jacob Rasmusson producerade för Rätten sin Libell under 14 puncter dat: Wemmenlöf den 9 hujus.
   Pastoren Hr Lars insinuerade sin Exception dat: Rörum d: 9: febr: 1697.
   Rätten tillfrågade Parterne om dhe hade något ytterligare utj saaken att andraga? hwar till Jacob Rasmusson swarade: Neij, men pastoren Hr Lars Aqvilonius sade, dhet han förmeenar, å hans sijda skall wara nogh häruthinnan inlefwererat, som fulltygar Oxarne wara hans wählfångne Ägendomb, emoth dhe 24 D:r Smt Jacob Rasmusson för stutarne af Hr pastoren bekommit, med hwillke han hade macht att giöra och låta hwadh han wille.
   Jacob Rasmusson förmähler att stutarne warit på lega och intet fullkommeligne till Hr Pastoren försällgde.
   Wijdare hade parterne i denna saak intet att proponera.
   Resolutio
   Dhet hafuer wähl:tt Jacob Rasmusson påstått willia öfwerbewijsa kyrkiohärden Ehrewördig och wählLärde Hr Lars Aqvilonium i Rörum, först att han tagit ett paar stutar, käranden tillhörige af dhes fähuus, och till dhet andra, att samma stutar woro af käranden pantsatte och icke försolgde medh mera des widlöfftige libells innehålldh, så hafwer dock swaranden Hr pastoren der emoth bewist, och öfwertygat käranden med des egen skrift, skrifwen och underskrifwen, att samma stutar till pastoren realiter försållgde och icke panttsatte wor, hwilket Jacob Rasmuson här för Rätten och senaste ting sielf tillstått dem sållgt och icke pantsatt, som nu käranden med een heel hoop ogrundat tahl, twert emoth sin egen handh och pura förskrifning, tänckt till intet giöra, och det att bestyrckia, insinuerat een libell af 14 puncter, som af så ringa fundament grundade äre som det föregående; dhet rätten med särdeles öfwerwägande Considererat, och foug hafft ansee käranden som een temere litigans emoth bättre weetande twert emoth sin egen förskrifning ett så ogrundat klagomåhl Een hederlig prästman tillwijta medh mullt ansee, hafwer tingzrätten dhenna gång sådant förbijgå wehlat och alldels här medh frijerkändt swaranden för kärandens angifwande, sampt och för dhess obewijslige inlaga, och des uthan betahlar käranden till swaranden tingzExpenser 3 D:r Smt.
  2. Jacob Rasmuson i Wemmenlööfhade låtit instämma drängen Jöns Pehrsson Kock i Rörum, för dhet han A:o 1695 om effterhösten skall hafwa tagit från fäähiorden een hans koo, som han fördt till Hr Lars i Rörum, hwilken han föregifwer wara till Hr pastoren panttsatt, men Jacob Rasmusson sållgt samma koo till een annan, som skulle gifwa honom meera änn hon stodh panttsatt före hoos Hr Lars. Sampt för dhet bem:te dräng olofwandes skohlat tagit uthur hans fåhuus ett paar stutar som han fördt till Rörums Prästegårdh. Dher uppå Insinuerade Jacob Rasmusson een Inlaga, dat: Wemmenlööf d: 9 febr: 1697.
   Drängen war till wedermähle tillijka med sin husbonde kyrckioherden Hr Lars i Rörum, som för Rätten trädde drängen utj hemmulstädh, emedan så koon com stutarne woro Hr Pastorens wählfångne Egendomb, effter Jacob Rasmussons egen med honom giorde afräkning, hwillke Pastoren befahlt drängen hämpta hem till sigh ifrån Jacob Rasmussons gårdh. Frågandes nu Hr Pastoren Jacob Rasmusson till, huru han är kommen till att sättia hans stutat på sin stall att giödas och ändå een gång försällia willia, så och hwars tillståndh han der till hafwer, hwar jämpte pastoren insinuerade sin Exception i saaken, dat: Rörum den 9 febr: 1697.
   Jacob Rasmusson swarade: att han det giordt, effter dhet muntelige aftahl dem emillan warit, hwar till Hr pastoren hellt och hållet näkar.
   Parterne tillfrågades om dhe något widare hafwa här uthi saaken att andraga? hwar uppå dhe swarade Neij, uthan anhålla om Rättens uthslagh dher uthinnan.
   Resolutio
   Såsom käranden Jacob Rasmusson tänkt kunna öfwerwijsa drängen Jöns Pehrsson Kock, att han olofwandes och af eget göremåhl tagit kärandens koo uthe på marken :/: som han till een smed Oluf Gammallsson i Ystad andre gången försållgt :/: dhet han honom för Tingzrätten eij öfwertyga kunnat, uthan drängen där emoth bewijst först, koen intet warit kärandens, uthan han den för dkulld till swarandens mathfader fullkommeligen transporterat och försålldt, som med kärandens egenhändige skrift och hand bewijses, långt föruth skiedt wara, och den eij effter kärandens uthsaga panttsatt, dhet andra är drängen af dhes mathfader anbefahlt hämpta samma koo, som han af käranden kiöpt, och således i hemulsställe för des tiänare för Rätten trädt, hafwer TingzRätten detta i öfwerwägande tagit, och skiähligt pröfwat drängen Jöns Pehrsson för Jacob Rasmussons angifwande frijerkiänna, och käranden till swaranden att betahla tingz Expenser 1 D:r Smt. Anbelangande dhet att Jacob Rasmusson sållgt samma koo på twå ställen, åligger cronones Befahlningzman honom lagsökia och domb erhålla.
  3. Kyrckioherden Hr Lars Aqvilonius i Rörumhade låtit instämma Jacob Rasmusson i Wemmenlööf, angående resterande tijonde 5 Tun:r korn och 6 skp:r hafra, föruthan Påskemath, lijn och S:te Hans ost.
   Jacob Rasmusson war till wedermähle och giorde här emoth ingen Exception uthan widhstår skullden Nl:n 5 Tun:r korn och 6 skp:r hafra, föruthan 1696 åhrs tijonde han ännu innestår, wijdare hade parterne intet uti saken att producera, allenast framlade Hr Pastoren sin skriftel: deduction här öfwer, dat: Rörum d: 9 febr: 1697 med hoos fogad specificat:n uthur sin Tijondebook som sig utj peng:r uthräknadt belöper till 19 D:r 3 öre 4 4/5 r sillfwermyntt.
   Resolutio
   Såsom kyrckioherden wördig och wählLärde Hr Lars Aqvilonius i Rörum lagl: inkallat Jacob Rasmusson i Wemenlöf för resterande PrästeRäntor 5 Tun:r korn 1 1/6 T:a hafra föruthan Påskemath och S:te Hans ost som Pastoris Libell och der på Specificerade Räkning bredare uthwijsar, hwar emoth Jacob Rasmusson medh någon Contra Räkning eller sannolijke skiähl contrarium eij bewijsa gittat, uthan skullden således agnosierat, det Rätten i betänkiande tagit och skiähligt funnit, dhet böör Jacob Rasmusson till Pastoren och sin siälesörgare åfwanbem:te 5 Tun:r korn och 6 skp:r hafra med S:te Hans osten och Påskemathen effter den i Rätten Insinuerade Rächning innan een månadz förlopp Contentera, sampt des uthan betahla till käranden TingzExpenser 1 D:r 8 öre Smt, skeer det icke då undergå laga Execution.
  4. Rådmannen wälförståndig Magnus Krabbe i Cimbrishambn, hade uppå sin förman sahl. Borgmästaren Hindrich Johanssons wägnar låtit instämmaPastoren Hr Åke Reslöf sampt hans hustru och arfwingar i Wahlby, angående 44 D:r 14 öre Smt skulldfordran utj Contante peng:r och warur Hr pastorens förman skall hafwa tagit utj Rådmannens förmans huus till borg:z och han nu fordrar betahlning före.
   Hr Pastoren war till wedermähle och insinuerade sin skriftel: Exception, dat: Hammenhög d: 10 febr: 1697 med bijfougade Extract af sahl: Borgmäst:s handellsbook, och Hr Rådmannens Krabbes vidimation, sammaledes ett annat Extract af bem:te sahl: Borgmäst:s handellsbok sam Hr kioherden sielf medh Hr Holger Angell vidimerat.
   Kyrckioherden Hr Åke Reeslööf protesterar emoth att swara till något mehra, än det som han är instämbd före.
   Rätten tillfrågade Parterne om dhe hade något mehra utj saaken att andraga? hwar till de swarade Neij, uthan begära Rättens uthslag dher uthinnan.
   Interlocut:e Resolutio
   Rätten förelägger swaranden Hr Åke Reeslööf i Wahlby wid 3 mk Smt:z wite att sammaträda med käranden Rådman Krabbe i Cimbrishambn att liqvidera med honom till nästa ord:e ting, att man der af må kunna see ett åntel:t sluuth dem emillan, och der effter saaken med definitiv domb afhielpa.
  5. Rådmannen Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit instämma Håkan Andersson i Jerestadh, angående 6 D:r 28 1/2 öre Smt:z skuldfordran till hans sahl: förman Borgmästaren Hindrick Johansson.
   Håkan Andersson är dödh, men säges det han har een sohn som lef:r effter honom wid nampn Anders Håkansson, och tiähnar nu hoos Måns Månsson i Borby, Och emedan ingen fullkommelig effterrättelse nu erhålles; alltså differerade Rätten denna saak till nästa ting, till hwilcken tijdh parterne förelägges, sig inställa och saken förklara.
  6. Rådmannen Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit incitera Jöns Ohlsson i Jerestadh angående 5 D:r 23 öre Smt han skull wara skylldig till hans sahl: förman Borgmästaren Hindrich Johansson.
   Jöns Ohlsson war till wedermähle och anhöllt om dilation till näste ting, att anter bewijsa samma skulldh wara betahlter ell:r och då den samma clarera med peng:r hwilcker Rätten honom bewilliade.
  7. Rådman:n Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit instämma Hans Jönss:n i Grödztorp, angående 1 D:r 26 öre Smt:z skulldfordran till sahl: Borgmäst: Hindrich Johansson.
   Hans Jönsson war tillstädes och wedstodh sig wara sahl: Borgmäst:n skylldig 1 D:r 26 öre Smt men säger sigh dhet sedermehra skohlat betahlt och anhåller om dilation till nästa ting, att giöra sin tahlan bewijslig, hwilcket Rätten consenterade.
  8. Rådman:n Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit incitera Knut Möllnare i Jerestadh angående 3 3/4 D:r Smt:z skulldfordran till sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson.
   Knut Möllnare är dödh, men hans sohn Oluf Knutzson war till wedermähle och föregifwer dhet hans sahl: fader skohlat denne skullden betahlt med åthskilligt träwärke han till sahl: Borgmäst:s tiänst skall hafwa förarbetet, men kan det så egentel:n icke nu bewijsa, beder och dher jämpte att han må derföre blifwa förskonad, hällst emedan han intet ärfft effter sin sahl: fader, och påstår att hans styfmoders syskon må betahla denna fordran, som ärfft henne, hwillcken innehållet allt hwad utj Booet war effter hennes sahl: man, hans fader Knut Möllare.
   Rätten resolverade, att med dhenne saaken beroor till thess wederböhrande, som äre plichtige denna giällden clarera, blifwa instämbde, hwar under sin Jurisdiction.
  9. Rådman:n Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit incitera Oluf Clemmetsson och Boe Andersson i Glimminge, angående 4 D:r 25 öre Smt skulldfordran effter obligation af dem bägge underskrifwen, dat: den 8 Jan: 1682, hwillcket skall wara effter samma obligation 15 skp:r korn, och 2 Tun:r hafra, som dhe skohle wara skylldige till sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson.
   Boe Andersson såwähl som Oluf Clemmetsson äre bägge döde, men Boe Anderssons effterkommare, som nu haar hans efterlefwerska, Lasse Tufwesson i Öster Glimminge war till wedermähle som föregifwer det hans hustru skall hafwa sagt samma skulldfordran wara utj hennes förre mans lijfztijdh clareradt, och anhåller nu om dilation till nästa ting, att bewijsa sin tahlan eller då gifwa peng:r och infrija obligationen hwilcket Rätten consenterade.
  10. Rådman:n Magnus Krabbe i Cimrishambnhade låtit inCitera kyrckiowärden Hans Swensson i Glimminge, angående 3 D:r Smtz skulldfordran till sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson.
   Hans Swensson war tillstädes och påstår sigh dhesse 3 D:r Smt hafwa betahlt med korn, som han till nästa ting will bewijsa, och fördenskull anhåller om dilation till den tijden, då han skall detta bewijsa ell:r betahla. Rätten bewilliar den begierde dilation.
  11. Rådman:n Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit instämma Nils Mattzson och Thor Andersson i Glimminge, angående 5 D:r Smtz skulldfordran till sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson.
   Nills Mattzson är dödh(?) men Thor Andersson war till wedermähle, och säger denna skulld wara för 1 Tun:a tiähra, som han påstår är betahlt, och will sådant till nästa ting bewijsa, ell:r denna giällden då clarera med peng:r och anhåller nu om dilation till bem:te ting, hwillcket Rätten bewilliade.
  12. Rådhman:n Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit incitera Thorla Nillsson och Anders Göing i Gislööf, angående 6 D:r Smt för 1 Tun:a sallt dhe skohle wara skylldige till sahl:Borgmäst:n Hindrich Johansson effter deras obligation A:o 1680 uthwisade(?).
   Anders Göing är dödh men Thorla Nillsson war till wedermähle som anhöllt om dilation till nästa ting att bewijsa sig dhetta betahlt. Rätten bewilliade honom den begierde dilationen.
  13. Rådman:n Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit instämma wäll:tt Johan Ström i Wijarp, angående 3 Tun:r 1 skp:a korn som skall restera på Ett kakellwgns kiöp, sampt för een Tun:a tiähra 4 D:r 16 ./. Smt, som han bekommit hoos sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson och ännu är honom skylldig.
   Johan Ström war till wedermähle och tillstår sig wara skylldig kornet, men näkar sig bekommit tiähran.
   Rådmannen bewijste denna sin fordran wara richtig medh sahl: Borgmästaren Hindrich Johanssons hufwudbook, hwarest Johan Ström befinnes balancerad för dhe 3 Tun:r 1 skp:a korn och 1 Tun:a tiähra, som står uppfördh för 4 D:r 16 öre Smt och påstår dhet böör bem:te Johan Ström betahla kornet in natura och peng:r för tiähran, men Johan Ström begiärde dilation till ting, att efftersee huruwijda detta är clarerat, hwillcket Rätten bewilliade.
  14. Rådmannen Magnus Krabbe i Cimbrishambn, hade låtit instämmaHindrich Swensson i Cimbris, angående 3 D:r sillfwermynttz skulldfordran till sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson.
   Hindrich Swensson war tillstädes och föregifwer sig samma 3 D:r hafwa betalt och anhåller om dilation till nästa ting att giöra detta bewijsligit. Rätten bewilliar dhen begiärde dilation.
  15. Rådmannen Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit instämma Mårten Andersson i Wranarp, angående 4 D:r 3 öre Smtz skulldfordran, till sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson.
   Mårten Andersson war till wedermähle och tillstår sigh hafwa bekommit 1/2 tunna tiähra, men näkar sig wara skylldig för något Järn.
   Rådmannen bewijste medh sahl: Borgmäst:s hufwudbook, dhet Mårten bekommit Järn för 1 D:r 23 öre Smt.
   Rätten förelade Mårten Andersson att ställa Rådman:n tillfrojdz och betahla medh peng:r ell:r sädh, ell:r och bewijsa med lefwandes röst och qvittens detta wara Clarerat, och dhet innan fyra weckors förlopp, eller undergå laga Execution, så för silefwa skullden som Expenserne 1 D:r Smt.
  16. Rådmannen Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit incitera Oluf Anderson i Wranarp, angående 1 D:r Srmtz skulldfordran till sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson.
   Oluf Andersson är dödh, men uppå hans effterlåtne hustrus wägnar inställte sig hennes nu warande man Bengt Månsson, som föregifwer hustrun swarat, sig eij weeta hennes sahl: man skohlat warit skylldig till sahl: Borgmästaren.
   Dher emoth upwijste rådman:n Krabbe framför Rätten sahl: Borgmäst:s restlängd, hwaruthinnan hennes sahl: man står upfördh för åfwanbem:te skulldhfordring som är 1 D:r Sillf:r M:tt.
   Rätten fant skiähligt dhet böör Bengt Månsson betahla till Rådman:n Krabbe denne 1 D:r Smt, sampt tingzExpenser 26 öre Smt och dhet innom 1 månadz förlopp, eller undergå laga Execution.
  17. Rådman:n Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit instämma Håkan Anderson i Tommarp, angående 1 D:r Smtz skulldfordran till sahl: Borgmäst:n Hindrich Johansson-
   Norre Håkan Andersson war till wedermähle och näkar sig wara detta skylldig. Rådman Krabbe uppwijste sahl: Borgmäst:s restlängd, hwarest Håkan Andersson ståår upfördt för bem:te 1 D:r Smt för 1 Lispund Järn.
   Håkan Andersson begärer dilation till nästa ting, att bewijsa dätta är betahlt, eller då giöra dhet samma calrt med peng:r, Rätten bewilliar honom sin begiäran.
  18. Rådman:n Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit incitera Joen Nillsson och Ryttaren Rochman i Tommerup, angående 4 D:r 16 öre Smtz skulldfordran till sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson.
   Joen Nilsson är dödh, men Ryttaren utj laga förfall uppå Compagnie mötet; alltså uppskiutes medh dhenna saak till nästa ting.
  19. Rådman:n Magnus Krabbe i Cimbrishambn, hade låtit instämmaPehr Mårtensson i Tommerup, angående 4 D:r 16 öre Smtz skulldfordran till sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson.
   Pehr Mårtensson war till wedermähle och föregifwer sig betahlt dhe 4 D:r Smt till sahl: Borgmäst:s änkia och dhe 2 mark Smt till en karl Nills Bråddesson ben:dh men kan det nu intet bewijsa, uthan begärer dilation till nästa ting, till hwillken tijdh han lofwar denne sin sägan bewijsa. Rätten consenterade den begiärde dilation.
  20. Rådmannen Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit incitera Jöns Andersson i Tommerup, angående 2 D:r 8 öre Smtz skulldfordran till sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson.

  Jöns Andersson i Tommerup war tillstädes och wedstodh giällden sampt lofwar desse 2 D:r 8 öre Smt att betahla innan nästa tingh medh Tingz Expenser 26 öre Smt skier dhet icke då undergå laga Execution.

  1. Rådhman:n Magnus Krabbe i Cimbrishambn, hade låtit instämmaAnders Håkansson i Wahlby, angående 4 D:r 24 öre Smtz skulldfordran effter obligation d: 8 Junij 1689 till sahl: Borgmäst:n Hindrich Johansson.
   Anders Håkansson är dödh, men des enkia Ellna Anders Håkanssons war sielf till wedermähle och tillstodh giällden, sampt lofwar willia den, när skifftet effter hennes sahl: man, som nu snart skee skall, blifwer hållet, richtigt betahla, och dhet innan näste ting, eller undergå laga Execution, sampt dhess uthan betahla tingz Expenser 1 D:r Smt.
  2. Rådman:n Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit instämma Jöns Ohlsson i Carleby angående 4 D:r Smtz skulldfordran, till sahl: Borgmäst:n Hindrich Johansson.
   Jöns Ohlsson war till wedermähle och tillstodh skullden sampt lofwar dhessa 4 D:r Smt betahla till nästkommande Michaelj tijdh, eller i widrigt fall undergå laga Execution, och dhess uthan gifwa 26 öre Smt i Rättegångz Expenser.
  3. Rådmannen Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit incitera Pehr Ohlsson i Östretorp, angående 2 D:r Smtz skulldfordran, till sahl: Borgmäst:n Hindrich Johansson.
   Pehr Ohlsson war tillstädes och widgår skulden, blef af Rätten förelagd, att betahla dhesse 2 D:r Smtz skulldfordran, och dhet till nästkommande Michaelj tijdh, ell:r undergå laga Execution, jämbwähl ersättia till rättegångz Expenser 26 öre Smt.
  4. Rådman:n Magnus Krabbe i Cimbrishambn, hade låtit instämmaAnders Larss: och Lasse Jonsson i Komsta, angående 4 D:r 24 öre Smtz skulldfordran till sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson.
   Lasse Joensson är dödh, men uthi hans ställe framställte sigh Nills Pehrsson tillika medh Anders Larsson, hwillke tillstodo skullden, medh föregifwan sigh dhem ha betahlt till Nills Bråddesson, som då skohlat warit Borgmäst: fullmäctig, dhet dhe dock intet har bewijst, uthan lofwa dhet samma innan nästa ting bewijsa hwillket Rätten dem och förelade, till hwillken tijdh dhe anhålla om dilation dhen Rätten dem bewilliade.
   Rådman:n Krabbe protesterar och säger sigh intet wara benögder, om dhe bewijsa dhet Nills Bråddesson dhesse peng:r uptagit, emedan han ingen fullmacht haft några peng:r att uppbära.
  5. Rådmannen Magnus Krabbe i Cimbrishambnhade låtit incitera Jöns Åkesson i Gislööf, angående 3 D:r Smtz skulldhfordran, härflytande af Ett byte af en häst och een lijten stuth medh sahl: Borgmästaren Hindrich Johansson effter obligation dat: d: 13 Martij 1682, noch effter bem:te obligation 4 D:r Smt 4 skepper Råågh.
   Jöns Åkesson war till wedermähle och tillstår skullden, sampt förmena dhen samma wara clarerad, och anhåller om dilation till nästa ting, sådant att bewijsa. Rätten bewilliar dhen begiärdte dilation.

  den 11 februarij continuerade tinget

  1. Drängen Jöns Pehrsson i Rörums Prästegårdhhade låtit instämma wähl:t Jacob Rasmusson i Wemmenlöf, angående 3 1/3 Tun:a korn som han A:oi 1696 länte af Jöns Pehrsson till wåhrsäde.
   Jacob Rasmusson war tillstädes, och kan eij benäka så sant wara, uthan tillståår skullden, säger och sig hafwa sådt dherföre åth drängen till willies, hwarföre han förmenar tijden intet wara om, at han böör lefwerera drängen sitt lähne korn nu tillbaka igen.
   Drängen Jöns Pehrsson will för detta åhr intet hafwa något hoos Jacob Rasmusson sådt, uthan påstår dhet han nu må bekomma sitt uthlänte korn igen, som han alleredan bordt lefwerera till honom förleden Michaelj tijdh.
   Rätten fantt skiähligt, dhet böör Jacob Rasmusson betahla till drängen Jöns Pehrsson dhe honom aflänte 3 1/3 Tun:a korn, antingen in natura eller med peng:r effter dhen markgången förleden Michaelj tijdh war, då Jacob Rasmusson warit skyöödig att lefwererat korn ifrån sigh, och dhet innom 3 weckors förlopp, jämpte 24 öre Smtz rättegångz Expenser eller undergå laga Execution.
  2. Joen Ohlsson i Wemmenlöfhade låtit incitera wehl:tt Jacob Rasmusson Ibm angående 15 skepper korn han bekommit af Joen Ohlsson till wåhrsäde.
   Jacob Rasmuson war till wedermähle coh tillstår skullden, men säger att Joen Ohlsson har pantt och försäkring hoos sig för dhette, som för hwadh annat han af Joen till låhns bekommit.
   Rätten fant skiähligt låta medh dhnna saaken beroo, in till thes laga wärdering är gången uppå dhet Joen Ohlsson hafwer i pantt af Jacob Rasmusson, att man dher af kan see, antingen han nöör hafwa något meer ell:r mindre.
  3. Pastoren Hr Lars Aqvilonius i Rörum, hade låtit instämmaEilert Joensson utj Komsta, angående 1 Tun:a hafra effter obligation, dat: Rörum den 3 Junij, Anno 1692.
   Bonden Eilert Joensson war till wedermähle. föregifwer fuller, att dhet skulle förstås utj den Carolinens han godhwilligt gifwet Pastoren för passerzedlen som han bekommit. Men Pastor dher emoth belägger hans tahlan medh hans egen obligation som wijsar dhenne hafre kunna wara för någre resterande Prästerättigheeter.
   Rätten förehöllt Parterne att förlijkas om denne saaken, hwillket dee och giorde, på sådant sätt, så att Eilert Joensson betahlar denna tunna hafra till nästkommande Michaelis tijdh, i widrigt fall undergå laga Execution och betahla utj rättegångz Expenser 26 öre Smt.
  4. Jacob Rasmusson i Wemmenlöfhade låtit instämma ållderman:n Hollger Pehrsson och dhess medföllie dersammastädes, angående dhet dhe skohlat pantat een huusman för ett ängstycke som war Jacob Rasmusson tillhörigt och han gifwet huusman:n loof till att hösta: Warandes utj dhenna saaken till wittnes Måns Esbiörnsson och Anders Pehrsson Bock i Wemmenlööf.
   Jacob Rasmusson säger, att dhe instämbde wittne äre intet här, uthan att han gifwet dem förloof att blifwa hemman.
   Interveniendo uthi denna saak tahlte Nills Swensson i Wemmenlööff några ordh här för Rätten, den saaken angående som Jacob Rasmusson låtit instämma samptl: Wemmenlöfz Bymän före, hwilke ordh eij oanständige woror, men Jacob Rasmusson brast uth och sade till honom, håller munnen ell:r iag will säga eder något. Nills Swensson swarade: Jag hafwer intet ondt giordt eih häller rädes iag för Eder, icke häller har jag stuhlet någre fåår ell:r lamb från Eder, som Eder giort ifrån migh.
   Dher uppå swarade Jacob Rasmusson, I pruder(?), för Rätten, att Nills Swensson är dömbd till stegell och hiuhl i ofredztijden, så och säger han der hoos, att han har hafft samma domb utj sin handh, och honom till Execution remitterat.
   Uppå Rättens tillfrågan, swarar Nills Swensson och påståår sampt säger ännu att han denna sin beskyllning will giöra bewijsligh.
   Såsom denna sak intet kommer wid denna öfwan anförde Action; Alltså beroor den samma till thes wederbörande giör åthalan dher uppå.
   Jacob Rasmusson begierde dilation, och att saaken må upstå¨till nästa ting, för hwilcken han instämbt Wemmenlöf Byman före, då han will bewijsa denna omtwistade grunden, lijder och ligger till dhen Egendomb han skattar för, sammaledes lofwar han framskaffa sina wittnen der på.
   Samptel: Bymännerne påstå Expenser, för det de fåfängt har måst sigh här uppehålla widh tinget.
   Rätten fant skiähligt denna saak till nästa ting uppskiuta, hwar och Een sin rätt förbehållen att åthala, sampt saaken å nyo att instämma.
  5. Pastoren wördig och wählLärde Hr Lars Aqvilonius i Rörumläth för Rätten uppläsa een obligation uthgifwen af Hållger Pehrsson i Wemmenlöf, dat: Wemmenlöf d: 12 Jan: 1697 uppå 32 D:r Smt och derföre pantsatt kyrckioherden till sin försäkring 2:ne St:n koor och 2:ne st: stoon. hwar af een Copia utj Rätten inlades.
  6. Wähl:tt Jacob Rasmusson i Wemmenlöf, hade låtit instämmaPehr Pehrsson dersammastädes, angående på honom utgutne oqwädens ordh utj heela Bymännens försambling.
   Pehr Pehrsson war tillwedermähle och benäkar sig alldeles intet hafwa tahlat till Jacob Rasmusson någre skiälls ordh, och påståår honom det böra bewijsa, men säger der hoos, att Jacob Rasmusson skiällt honom för stoormunner.
   Såsom actor sin tahlan eij kunnat fulltyga; Alltså blifwer recis frijerkiänd, doch förunnas actor, effter nya processen sin tahlan till nästa ting, att giöra då bewijslig om han gitter.
  7. Wählborne Hr Holger Rosencrantz på Glimmingeläth genom sin fullmächtige wähl:tt Tufwe Trullsson här för sittiande Rätten upläsa ett Testamente honom och dhes sahl: wälb:ne fru, fru Mätta Rosencrantz emillan, upprättat på all dheras sammanaflade ägendom så utj löst som fast, hwillket allt bem:te herres fullmächtige anhöllt måtte blifwa ad protocollum fördt, så och att Testamentet måtte pånoteras och originalet honom igenlefwereras, emedan han wid Rätten insinuerade een Copia deraf, som blef ad acta lagd, hwilket Rätten bewilliade, och läth alltså nu dhetsamma förste gången publicera, sampt originalet påskrifwet till fullmächtigen åtherlefwerera, hwilcket war till witterligheet underskrifwet af Hr Axell Bille och Hr Anders Rosencrantz.
  8. Cronones Befahlningzman wälb:de Elias Lööfberghade låtit incitera samptel:e Jerstad häradz kyrckiors sexmän, angående siukstugurnes förfärdigande och uppbyggande, och emedan de ännu stå ofärdige, dy påstår Befahlningzm:n dhet dhe måge dehres som kongl: Maij:tz befahlningars öfwerträdare och derföre plichta. Sammaledes tilltahltes sexmännerne om brandhreedskapen, som dhem är anbefahlt hafwa i beredskap utj hwarrie by, hwillcket icke heller hoos dem allestädes war färdigt.
   Rätten förelade samptel: dhe instämbde kyrkiornes sexmän, att de icke allenast till nästkommande S:te Johannj dagh hafwa siukstugurne alldeles färdige, uthan och all brandredskapen, hwarom så offta af höga öfwerheeten är anbefahlt wordet, och däreffter af wederbörande påmint blifwet. Skulle emoth förmodan sådant icke till ofwansatte termin färdigt blifwa, då hwar för sigh plichta som kongl: förordningen och lagh innehåller.
  9. Cronones Befahlningzman wälb:de Elias Löfberg framlade för Rätten des1696 åhrs afkorttningz längder1:mo, på öde, obrukade sampt obefindtlige hemman och Räntor, 2:do upptagne hemman och Räntor på frijheet. 3:tio een Specification uppå förarmade och oförmögnes restantier. 4:to Specification uppå fallne städzmåhlspenningar här i häradet, hwillcke alle för Rätten Examinerad och richtige befundne som ad marginom finnes på sielfwa Specificationerne annoterat.
  10. Borgmäst:n Wälb:de Nicol: Psilanderhade låtit instämma Fadder Pehrsson i Gislööf, angående skulldfordran af 14 D:r Smt.
   Närwarandes dhes fullmächtige crono länsmannen Magnus Lööfberg. Fadder Pehrsson war till wedermähle och tillstodh skullden, och begiärer dilation till Borgmästaren hemkommer.
   Rätten föruntte honom dhen begierde dilation, doch med det reservato, att han då strax inställer sig hoos Borgmästaren och clarerar, i widrigt fall undergå laga Execution och gifwa utj tingz Expenser 1 D:r Smt.
  11. Borgmäst:n wälb:de Nicol: Psilander i Cimbrishambn, hade låtit inciteraÅke Jönsson i Gislööf, angående 15 1/2 D:r Smtz skulldhfordran.
   Åke Jönsson war till wedermähle och wedgår sig warit desse 15 1/2 D:r Smt skylldigh, men säger sig dem utj Borgmästarens frånwaru till hans hustru hafwa Clarerat, hwaruppå han och för Rätten uppwijste Borgmästerskans qvittens.
   Fullmächtigen Crono Länsman:n Magnus Lööfberg påstår, att han måste der uppå förskaffa sig Borgmästarens egit qvittobreef, som uthwijsar, att hans föregifwande är så i sanning.
   Rätten förunnar Åke Jönsson dilation till Borgmäst:s hemkombst till Cimrishambn, med det förbehålld, att han sig då genast infinner med honom här om, att liqoidera och des bewijs derföre upwijsa, eller på annor händelse undergå laga Execution, jämpte rättegångz Expenser 1 D:r Smt.
  12. Borgmäst:n wälb:de Nicol: Psilander i Cimbrishambn, hade låtit instämmaJöns Åkesson i Gislööfz smedia, angående 1 D:r 16 öre Smt.
   Jöns Åkesson war till wedermähle och widkiänner denna fordringen sampt säger den wara richtig och upwijste Borgmästerskans q:tz för 5 mark, hwarföre skulle nu allenast restera 8 öre Smt, hwarmed fullmächtigen eij wille wara tillfridzställt, uthan förmenar dhet böör Borgmästarens egit qvittobref dher uppå företees.
   Rätten förelägger swaranden, att han ofördröijeligen och Borgmäst:s hemkomst till Cimrishambn förfogar sig dijt, att liqvidera med honom sampt hans bewijs taga dhet heela summan är betahlter, i widrigt fall gifwa 24 öre Smtz rättegångz Expenser sampt undergå laga Execution.
  13. Borgmäst:n wälb:de Nicol: Psilander i Cimrishambnhade låtit hijt för Rätten inkalla klockaren sahl: Rasmus Tofftz Enkia i Gislöf, angående 1 D:r 16 öre Smtz skulldfordran. Warandes uppå Borgmäst:s wägnar fullmächtig i saken crono Länsman:n wähl:t Magnus Lööfberg, och emedan Enkian har härföre ingen richtigheet kunnat wijsa. Fördenskull blef hon af Rätten tillhållen att strax begifwa sig till Borgmästaren och taga hans qvitt:s här på, att hon ricgtigt giort, i widrigt fall undergå laga Execution och derjämpte betahla till tingz Expenser 24 öre Smt.
  14. Borgmäst:n wählb:de Nicol: Psilander i Cimbrishambnhade låtit instämma Anders Andersson i Stijby, angående 14 D:r Smtz skulldfordran.
   Uthi denna saaken war crono Länsman:n wähl:tt Magnus Löfberg fullmächtigh. Anders Andersson war till wedermähle, och säger skullden är richtig, och företedde Borgmästerskans qvitt:s för dhesse 14 D:r Smt men fullmächtigen säger dhet han richtigheeten här före böör med Borgmästarens eget qvittobref wederläggia.
   Rätten finner billigt dhet måste Anders Andersson ofördröyeligt strax effter Borgmäst:s hemkomst till Cimbrishamnbn och dijt in sig förfoga, att liqvidera och hans q:ts annamma, att dhesse 14 D:r Smt äre richtigt betahlte, eller i widrigt fall gifwa utj rättegångz Expencer 1 D:r Smt sampt undergå laga Execut:n.
  15. Borgmäst:n i Cimbrishambn wählb:de Nicol: Psilanderhade låtit instämma Oluf Håkansson i Stijby, angående 12 D:r Smtz skulldhfordran.
   Crono Länsmann:n wähl:tt Magnus Lööfberg war fullmächtig utj denna saak. Oluf Håkansson war tillstädes och står wid denna fordringen, att han är den skylldig, anhåller nu om dilation, att få reesa till Cimbrishambn att liqvidera medh Borgmästaren, det fullmächtigen påstår honom strax böra giöra.
   Rätten finner skiähligt, att Oluf Håkansson genast begifwer sig wid Borgmäst:s hemkomst till Cimbrishambn att giöra med honom clart, sampt taga hans egit qvitt:s här uppå, eller i widrigt fall undergå laga Execution, jempte tingz Exp: 1 D:r
  16. Borgmäst:n wälb:de Nicol: Psilander i Cimbrishambnhade låtit incitera Pehr Truedsson i Stijby, angående 9 D:r Smtz skulldfordran.
   Borgmästaren hade utj dhenna saak befullmächtigat Crono Länsman:n wähl:tt Magnus Löfberg, som och war närwarande.
   Pehr Truedsson war till wedermähle och tillstår skullden, sampt säger sig ännu intet der på hafwa afsatt, uthan will så snart Borgmäst:n hemkommer begifwa sig till honom och betahla denna gällden, hwillket fullmächtigen äfuen wähl påståår.
   Rätten förelägger Pehr Truedsson dhet han strax söker att förnöya Borgmäst:n desse 9 D:r Smt och annamma der på hans eget qvitt:s, i widrigt fall undergå laga Execution och dhess uthan gifwa utj rättegångz Expenser 1 D:r Smt.
  17. Borgmäst:n i Cimbrishambn wälb:de Nicol: Psilanderhade låtit instämma Jöran Nillsson i Stijby, angående 6 D:r Smtz skull:dran.
   Utj dhenna saken war Crono Länsmannen wäll:tt Magnus Löfberg befullmächtigad och tillstädes.
   Jöran Nillsson war till wedermähle och wedkännes giällden dock kan intet bewijsa sig dher på något afsatt, men säger nu genast willia sig till Cimbrishambn begifwa att giöra dhetta Clart, dhet och fullmächtigen anhåller om.
   Rätten pröfwar för skiähligt, dhet böör Jöran Nillsson uthan ringaste försummelse inkomma till Borgmäst:n i Cimbrishambn, att förnöija honom dhesse 6 D:r Smt och erhålla där å hans qvitt:s att förewijsa, skeer det intet, då undergå laga Execution, så och gifwa utj rättegångz Expenser 24 öre Smt.
  18. Borgmäst:n i Cimbrishambn wälb:de Nicol: Psilanderhade låtit citera Nills Frijs i Stijby, angående 5 D:r Smtz skulldfordran, hwaruthinnan Borgmäst:n befullmächtigat Crono Länsmannen wähl:tt Magnus Lööfberg som war tillstädes.
   Nills Frijs blef liudel:n påropat men Absenterade sig; alltså dömes han pro absentia wed första anropet 1 D:r Smt och dhess uthan betahla till Borgmäst:n¨åfwanstående 5 D:r Smr eller undergå laga Execution jempte 24 öre Smtz rättegångs Expenser.
  19. Borgmäst:n wällb:de Nicol: Psilander i Cimbrishambnhade låtit instämma Oluff Nillsson i Stijby, angående skulldfordran 2 D:r Smt.
   Crono Länsman:n Magnus Löfberg war fullmächtig utj denna saaken.
   Oluf Nillsson war tillstädes och wedstår skullden, säger och dher hoos, att han intet derpå betalt, uthan beder om dilation in till thes Borgmäst:n kommer hem till Cimbrishambn, då han will sig der infinna och honom dhesse 2 D:r Smt förnöija, dhet samma påståår och fullmächtigen.
   Rätten förelägger Oluf Nillsson, att nu genast och så snart Borgmäst:n hemkommer sig hoos honom infinna låta, att afbörda sig dhe 2 D:r Smt han är skyldig och annamma hans qvittens därpå, i widrigt fall undergå Execution och gifwa i Tingz Expenser 24 öre Smt.
  20. Borgmäst:n i Cimbrishambn wälb:de Nicol: Psilanderhade låtit citera Joen Håkansson i Stijby, angående 1 D:r 28 öre Smt skuldford: Borgmäst:n hade befullmächtigat Crono Länsman:n wähl:tt Magnus Lööfberg, som war närwarande.
   Joen Håkansson blef liudel:n påropat, men absenterade sig, säges och att han intet har warit här wid Tinget; Altså dömer Räten honom pro absentia wid första anropet att plichta 1 D:r Smt.
  21. Borgmäst:n wälb:de Nicol: Psilander i Cimbrishambnhade låtit instämma Oluf Andersson i Stijby för 1 D:r 16 öre Smtz skulldfordran. Här uthinnan war Crono Länsmannen wähl:tt Magnus Lööfberg fullmächtig.
   Oluf Andersson war tillstädes och erkänner sig warit dhetta skylldig, och upwijser Borgmästerskans qvitt:s derpå, hwar medh fullmächtigen intet will wara förnögdh, uthan påstår honom bööra förskaffa Borgmäst:s egit qvitt:s derföre.
   Rätten pröfwar skiähligt dhet böör Oluf Andersson strax begifwa sig till Borgmäst:n i Cimbrishambn att förnöija honom dhesse 1 D:r 16 öre Smt, och taga dher å hans eget qvitt:s eller i widrigt fall undergå laga Execution, och dhes utan gif:a utj rättegångs Exp: 24 ./.
  22. Borgmäst:n i Cimbrishambn wälb:de Nicol: Psilanderhade låtit incitera Christopher Pehrsson i Komsta, angående 5 D:r 24 öre Smtz skulldfordran. Uthj denne saaken war Crono Länsmannen wähl:tt Magnus Lööfberg fullmächtig.
   Christopher Pehrsson war till wdermähle och widstodh skullden, säger sig hafwa betahlt 5 D:r 16 öre och rester allenast 8 öre Smt, hwilket fullmächtigen intet will för fyllest antaga, uthan påstår honom bööra Borgmäst:s eget qvittobreef dherföre upwijsa.
   Rätten pröfwar skiähligt, att Christopher Pehrson strax förfogar sigh till Borgmästaren och betahlar honom dhesse 5 D:r 24 öre Smt och tager dher å hans qvitt:s att upwijsa, eller dherföre undergå laga Execution, och derjämpte gifwe utj rättegångz Expenser 24 öre Smt.
  23. Borgmästaren wälb:de Nicol: Psilander i Cimbrishambnhade låtit instämma Jöns Nillsson i Komsta, angående 3 D:r Smtz skulldfordran.
   Crono Länsman:n wähl:tt Magnus Löfberg war utj denna saken fullmächtigh uppå Borgmästarens wägnar.
   Jöns Nillsson war till wedermähle och seda sig detta hafwa betahlt till Borgmästarens hustru, men fullmächtigen påstår honom där på böra framtee Borgmästarens eget bewijs och qvittobreef.
   Rätten förelägger Jöns Nillsson, att nu genast begifwa sig till Cimbrishambn att betahla Borgmäst:n samme 3 D:r Smt och hans qvitt:s dher öfwer annamma till sin befrijelse, i widrigt fall undergå laga Execution, sampt dhess uthan erläggia utj rättegångz Expenser 24 öre Smt.
  24. Borgmäst:n i Cimbrishambn wälb:de Nicol: Psilanderhade låtit instämma Holger Pehrsson i Wemmenlöf, angående 10 D:r Smtz skulldfordran.
   Uthi denna saken war befullmächtigat Cronones Länsm:n wähl:tt Magnus Lööfberg.
   Hollger Pehrsson war intet tillstädes, uthan berätta de närwarande att denne Hollgern intet har betahlt der på; ASltså dömer Rätten honom pro absentia wid första anropet att plichta 1 D:r Smt.
  25. Borgmäst:n wälb:de Nicol: Psilander i Cimbrishambnhade låtit instämma Nills Andersson i Tommerup, angående 4 D:r Smtz skulldfordran.
   Borgmäst:s fullmächtige Crono Länsman:n wähl:t Magnus Löfberg war närwarande. Nills Andersson war tillstädes och widstår skullden, föregifwandes dher jämpte sig clareret dhetta hoos Borgmästarens hustru, men fullmächtigen protesterar dher emoth och påstår honom Böra framwijsa Borgmäst:s egit qvittens härpå.
   Rätten förelägger Nills Andersson ofördröijeligen reesa till Borgmäst:n i Cimbrishambn att förnöija honom dhesse 4 D:r Smt, och låta sig af honom sielf qvittera, eller i widrigt fall undergå laga Execution, sampt hess uthan erläggia till rättegångz Expenser 24 öre Smt.
  26. Borgmäst:n i Cimbrishambn wälb:de Nicol: Psilanderhade låtit incitera Sahl: Tufwe Nillssons enkia hustru Inger i Tommerup, angående 1 D:r Smtz skulldfordran.
   Fullmächtigen Crono Länsman:n wähl:tt Magnus Lööfberg war tillstädes.
   Uppå Enkians wägnar war Nills Andersson till wedermähle ifrån Tommerup, och säger det Enkan skall hafwa clarerat till Borgmästerskan, detta protesterar fullmächtigen emoth och påstår Borgmäst:s eget qvittobref må förskaffas.
   Rätten finner icke mehr än skiähligt wara dhet Enkian strax förfogar sig till Cimbrishambn att förnöija Borgmästaren dhenna gällden 1 D:r Smt, ell:r dherföre undergå Laga Execution, och gifwa utj rättegångz Expenser 24 öre Smt.
  27. Borgmäst:n wälb:de Nicol: Psilander i Cimbrishambn, hade låtit instämmaRyttaren Jöns Hall i Tommerup för 3 D:r 16 öre Smtz skulldfordran.
   Crono Länsmannen wähl:tt Magnus Löfberg war uppå Borgmäst:s wägnar tillstädes. Ryttaren Jöns Hall blef liudel:n påropat, men war intet tillstädes, uthan utj laga förfall uppå compagnie mötet; för denskull uppskiöth Rätten medh dhetta till öfwermorgon, till hwilkken tidh honom blef förelagt, sig här inställa utj denna saak.
  28. Borgmäst:n i Cimbrishambn wälb:de Nicolaus Psilanderhade låtit incitera möllaren Jöns Andersson i Tommerup, angående 3 D:r Smtz skulldfordran.
   Crono Länsm:n wähl:t Magnus Löfberg war uppå Borgmäst:s wägnar i denna saak fullmächtigh.
   Jöns Andersosn war till wedermähle och tillstodh skullden sampt säger den betahlt till Borgmästerskan, hwillket fullmächtigen förmenar honom böra bewijsa medh Borghmästarens egit qvittobref.
   Rätten pröfwar skiähligt, dhet böör Jöns Andersson strax förfoga sig till Borgmästaren i Cimbrishambn, och taga hans qvitt:s der på eller i widrigt fall undergå laga Execution och gifwa dhess uthan 24 öre Smtz tingz Expenser.
  29. Borgmäst:n wälb:de Nicol: Psilander i Cimbrishambnhade låtit instämma Norre Jöns Andersson i Jerestadh, angående 10 D:r Smtz skulldfordran.
   Uppå Borgmäst:s wägnar war Crono Länsmannen Magnus Löfberg tillstädes.
   Jöns Andersson war till wedermähle och wedgår sig dhetta wara skylldig, säger sig derpå intet hafwa afsatt, uthan beder om dilation till Borgmäst:s hemkomst, då han sig strax will där inställa och honom förnöija.
   Rätten förunnar Jöns Andersson den begiärte dilation, doch med det resrvato, att han genast begifwer sig till Cimbrishambn sampt betahlar och förnöijer Borgmäst:n dhesse 10 D:r Smt och anammar hans qvitt:s der uppå, i widrigt fall undergå laga Execution, och erläggia till rättegångz Expenser 1 D:r Smt.
  30. Borgmäst:n i Cimbrishambn wälb:de Nicol: Psilanderhade låtit instämma Jöns Andersson fierdingsman i Järestadh, angående 1½ D:r Smtz skulldfordran.
   Uppå Borgmäst:s wägnar war hans fullmächtige Crono Länsman:n wähl:t Magnus Löfberg tillstädes.
   Jöns Andersson war till wedermähle och tillstår skullden, bekänner och, att han intet har här på betahlt, uthan lofwar willia sig wid Borgmästarens hemkomst inställa och detta clarera, medh anhållan om dilation till bem:te tijdh.
   Rätten consenterade dhen begiärde dilation, medh föreläggiande, att Jöns Andersson begifwer sig till Borgmäst:n i Cimbrishambn och honom tillfredzställer sampt hans qvitt:s der å tager, eller derföre undergå laga Execution och jempte det gifwa utj tingz Expenser 24 öre Smt.
  31. Borgmäst:n wälb:de Nicol: Psilander i Cimbrishambnhade låtit citera Måns Nillsson i Jerestadh, angående 1 D:r Smtz skulldfordran.
   Borgmäst:s fullmächtig wähl:tt Magnus Löfberg war tillstädes.
   Måns Nillsson war till wedermähle ocg tillstodh sigh dhetta wara skylldigh, men föregifwer dher hoos, dhet samma giälld skall wara betalt till Borgmästerskan, hwilcket fullmächtigen förmenar honom böra med Borgmäst:s egit qvittobref bewijsa.
   Rätten finner icke mehr än skiähligt, dhet böör Måns Nillsson strax reesa till Borgmästaren och betahla denne 1 D:r Smt eller undergå laga Execution, jempte tingz Expenser 24 öre Smt.
  32. Borgmäst:n i Cimbrishambn wälb:de Nicol: Psilanderhade låtit instämma Måns Pehrsson i Jerrestadh, angående 3 D:r Smtz skulldfordran.
   Uppå Borgmäst:s wägnar war des fullmächtige Crono Ländzm:n wähl:t Magnus Löfbergh.
   Måns Pehrsson war till wedermähle och wedgår skullden, sampt säger sig intet der på betahlt, uthan begärer dilation till Borgmäst:s hemkomst, då han ofördröijeligen will detta betahla.
   Rätten förunnar Måns Pehrsson den begierdte dilation, medh det förbehålledt, att han nu strax begifwer sig till Borgmäst:n, och honom dhessa 3 D:r förnöijer, sampt hans egit qvitt:s der å annammar, i widrigt fall undergå laga Execution, och dhess uthan Erlägga utj tingz Expenser 24 öre Smt.
  33. Borgmäst:n wälb:de Nicol: Psilander i Cimbrishambnhade låtit incitera Håkan Christensson i Borby, angående 11 D:r Smtz skulldfordran.
   Crono Länsman:n wähl:t Magnus Löfberg war uppå Borgmäst:s wägnar befullmächtigad i denna saak.
   Håkan Christensson war till wedermähle och tillstår giällden, men föregifwer att samma peng:r skohla wara betahlte till Borgmästerskan, men fullmächtigen påstår honom böra sådant bewijsa medh Borgmästarens eget qvittobref.
   Rätten pröfwar skiähligt wara, dhet Håkan Christensson genast förfogar sig till Borghmästaren i Cimbrishambn att förnöija honom dhesse 11 D:r Smt och taga hans eget qvitt:s dherföre, ell:r undergå laga Execution jempte 1 D:r Smt rättegångz Expenser.
  34. Borgmäst:n i Cimbrishambn wälb:de Nicol: Psilanderhade låtit instämma Mårten Bengtsson och Anders Jönsson i Borby, angående 5 D:r Smtz skulldfordran. Uppå Borgmäst:s wägnar war dhess fullmächtig Crono Länsmannen wähl:t Magnus Lööfberg närwarande.
   Mårten Bengtsson och Anders Jönsson woro tillstädes och widkändes denna fordran wara richtigh, men föregifwa den wara clarerad hoos Borgmästerskan.
   Fullmächtigen påstår dem böra dher om framwijsa Borgmästarens egit qvittobref.
   Rätten förelägger swaranderne, att dhe genast reesa till Cimbrishambn och clarera denna skulldh, sampt dher uppå förskaffa sigh Borgmästarens egit qvitt:, i widrigt fall undergå laga Execution, och erlägga utj rättegångz Expenser 14 öre Smt.
  35. Mårten Bengtsson i Ingellstorp, hade låtit instämmaOluf Nillsson i Stijby, angående 1 1/2 Tun:a korn effter obligation, dat: Stijby d: 1 Maij 1697.
   Oluf Nillsson war till wedermähle och tillstodh skullden sampt säger sigh derpå hafwa betahlt 10 mk Smt och lofwar betahla honom resten till nästkommande Michaelj, sampt belöper effter markgången de han lånte kornet, á 12 öre Smt skeppan till 5 mk Smt, eller undergå laga Execution, jempte 3 mk Smt rättegångz Expenser.
  36. Mårten Bengtsson i Ingellstorphade låtit incitera Oluf Håkansson i Stijby, angående 3 1/3 Tun:a korn, effter obligation, dat: Stijby d: 1 Maij 1696.
   Oluf Håkansson war till wedermähle och wedstodh skullden sampt benäkar sig något derpå på betahlt, uthan föregifwer sig sådt 2 skepp:r korn för Mårten Bengtsson till willies.
   Rätten förelade Oluf Håkansson, att betahla och förnöija Mårten Bengtsson dhesse 20 skeppor korn, á 9 mk Smt Tun:n till nästkommande Påska eller i widrigt fall undergå laga Execution medh 3 mk Smtz rättegångz Expenser.
  37. Mårten Bengtsson i Ingelstorphade låtit instämma Nills Bengtsson i Stijby angående 1/3 Tunna korn som han bekommit till läns, effter des obligation, dat: Stijby den 1 Maij 1696.
   Mårten Bengtsson bekänner, att Nills Bengtsson haf:r Contenterat honom för dhet han bekommet till låhns.
  38. Mårten Bengtsson i Ingelstorphade instämma låtit Oluf Pehrsson i Komsta, angående 3 1/3 Tun:a korn som han bekommit till lähns af Mårten Bengtsson.
   Oluf Pehrsson war till wedermähle och tillståår skullden, säijer sig hafwa fått derföre 2:ne sk: korn till willies.
   Rätten förelade Oluf Pehrsson, att han till nästkommande Påska betahlar och förnöijer Mårten Bengtsson dhesse 20 skepper korn medg peng:r á 9 mk Tun:n eller undergå laga Execution, och dher jempte erlägger utj rättegångz Expenser 24 öre Smt.
  39. Mårten Bengtsson i Ingellstorp. hade låtit citeraJeppe Pehrsson i Komsta, angående 12 skepper låhnekorn och 3 D:r Smt i penningar.
   Jeppe Pehrsson war till wedermähle och säger sig allenast bekommit 2 skp:r korn medh 5½ D:r Smt utj penningar, hwarföre han säger sig hafwa sådt Mårten Bengtsson till willigheet 2 skp:r korn.
   Rätten förelägger Jeppe Pehrsson, att betahla denna tillståndna skullden till den nu instundande Påska, eller undergå laga Execution så och gifwa utj tingz Expenser 24 öre Smt.
  40. Mårten Bengtsson i Ingellstorphade låtit incitera Anders Munck i Komsta, angående 14 mk Smtz skulldfordran i peng:r, som han för 3:ne åhr sedan bekommit uppå 14 skepper korn att betahla om hösten dher effter.
   Anders Munk war tillstädes och säger sig bekommit 3 D:r Smt till låhns och 2 skp:r humbla som kostade 20 öre Smt, säger och Mårten hafft dherföre fått pantt, sampt nu förledet åhr fådt honom 1 skeppa korn till willighet, och lofwar om 8:ta dagars förlopp att betahla Mårten bengtsson dhesse 14 mk Smt i widrigt fall undergå laga Execution, jämpte 24 öre Smtz rättegpngz Expenser.
  41. Handellsman:n wähl:tt Mårten Plättz i Cimbrishambnhade låtit incitera Oluf Nillsson i Stijby, angående 5 D:r Smt att betahla med 14 skp:r korn noch 11 öre Smt.
   Oluf Nillsson war till wedermähle och tillstår skullden, sampt lofwar den betahla till nästkommande Michaelis tijdh, hwar medh käranden säger sig intet kunna wara benögder.
   Rätten finner skiähligt att Oluf Nillsson böör innan nästkommande Påska tijdh, förnöija handellsmannen dhesse 5 D:r 11 öre med rättegångz Expenser 26 öre Smt ell:r undergå laga Execution.
  42. Handellsman:n wähl:t Mårten Pleetz i Cimbrishambnhade låtit incitera drängen Börge Swensson i Stijby, angående 3 mk 11 öre Smt som lofwar betahla med korn á 12 öre skeppan.
   Drängen Börge Swensson blef liudel:n påropat, men absenterade sigh, hwarföre Rätten dömer honom att plichta 1 D:r Smt pro absentia.
  43. Handellsm:n wähl:t Mårten Plättz i Cimbrishambnhade låtit instämma Fadder Pehrsson i Gislööf, angående 6 mk Smt han bekommit till lähns A:o 1694.
   Fadder Pehrsson war till wedermähle och tillstår skullden sampt begärer dilation till Michaelj tijdh nästkommande, hwillket käranden förmenar drager tijden för långt uth, alltså förelägger Rätten fadder Pehrsson, att förnöija handelsman:n Plettz bem:te 6 mk Smt jämpte 26 öre Smtz rättegångz Expenser, och dhet innan nästkommande Påska, eller undergå laga Execution.
  44. Handellsmannnen wähl:t Mårten Plettz i Cimbrishambnhade inciterat Måns Larss: i Carlaby, angående 8 D:r 26 öre Smtz skulldfordran som han lofwat med korn betahla till 11 öre skeppan.
   Måns Larsson war till wedermähle och wedgår giällden sampt anhåller om dilation till nästkommande Michaelis tijdh, hwar emoth actor säger sig intet kunna wara benögdh.
   Allt fördenskull pröfwar Rätten skiähligt, dhet böör Måns Larsson förnöija käranden desse 8 D:r 26 öre Smt, jempte rättegångz Expenser 24 öre Smt, till nästkommande Påska, eller undergå laga Execution.
  45. Handelsm:m wähl:t Mårten Plettz i Cimbrishambnhade låtet incitera Boe Nillsson i Glimminge, angående 1 Tun:a korn, hwar uppå han betahlt 2 3/4 sk: korn effter handellsm:s egen berätt:
   Boe Nillsson blef liudel:n påropat men war icke tillstädes, eij heller någon på hans wägnar som hans laga förfall förmällte; Altså dömes han bööta pro absentia 1 D:r Smt.
  46. Handelsm:n wähl:t Mårten Plättz i Cimbrishambnhade låtit instämma drängen Mårten Jönsson som tiänar hoos Rusthållaren Jonas Brunck i Cimbris, angående 1 D:r smt:z skulldfordran som han bekommit till låhns Anno 1695.
   Drängen Mårten Jönsson blef liudel:n påropat, men war intet tillstädes, alltså dömmer Rätten honom att plichta pro absentia 1 D:r Smt.
  47. Anders Nillsson i Gislöfhade låtit instämma Åke Joensson Ibm, angående dhet Åke Joensson twert emoth hans förbudh skall bruuka 2:ne åkerstycken, som af ållders tijdh skall hafwa lydt och legat till dhen gårdeparten Anders Nillsson nu påboer, hwillket han föregifwer af hans förmän ifrån detta hemman skall wara förbytt. Åke Joensson war till wedermähle och näkar här till, sampt säger sig alldeles intet wetta däraf.
   Anders Nillsson anhåller om dilation till nästa ting, att till bem:te tijdh kunna instämma witnne till sakzhens upplysning.
   Rätten förelade parterne till dhetta ährendetz fulltygande att inställa sigh nästa ting, så och att instämma dhe påberopade wittnet.
  48. Qwinfollket Karna Pehrsdotter i Gislööfhar låtit instämma Jöns Nillsson i Jeresta, angående fosterlöhn till dhet oächta barnet dhe med hwar andra samman aflat.
   Jöns Nillsson war till wedermähle och begiärde dilation till imorgon att betänka sig hwadh här wid bäst ståår till att giöra dem emillan om dhetta barnetz underhålld.
   Rätten bewilliade dhen begiärde dilation.

  Den 12 februarij Continuerade Tinget

  1. Corporalen manhafftig Anders Wimmanhade låtit instämma för dhetta warande Ålldermannen i Wemmenlöf Lasse Joensson, så och dhe senare nu warande ålldermån Påhl Jochumsson och Pehr Pehrsson Ibm medh samptel:e Wemmenlöfz Bymän för dhet dhe A:o 1695 in Maijo och wallborgmässo tijden kommo till honom och uthpantade een ny koppar kittell af een fiärdingz stoorleek, och drucko på dhen samma 1 Tun:a öhl som dhe bekommo hoos Ryttaren Anders Blom i Carleby hwillken han och nu hoos sig hafwer i pantt förmedellst någre bööter, för ängh häijen som han i hastigheet intet kunde få färdig Samptel: swaranderne woro till wedermähle, som hafwa sigh nu här på fierte dagen uppehållet, under hwillken tijdh actor intet comparerat ell:r sig infunnit, fördemskull påståå dhe få Expenser, och att saaken må för desert af rätten förklaras.
   Corporalen hade fuller framsändt ett breef, men dher uthinnan ingen fullmächtig Constituerat, mindre att sådant breef af Stijlo, som een Ilaga, effter kongl: Maij:tz förordning på Charta sigillata skrifwet, kunde alltså Rätten dhet intet acceptera, uthan påskrifwet honom dhet tillbaka sända.
   Resolutio
   Reij begäran angående skadeståndet och Expenserne för dhet dee nu utj 4 dagar här wid tinget fåfängt uppwachtat, så ståår dem fritt dherföre sökia käranden till näste ting om dhe gitta.
  2. Handehlsman:n wähl:t Mårten Plättz i Cimbrishambn, hade låtit instämmakyrkiowärdarne till Jerestadh kyrkia, Hans Erichsson och Arwid Ohlsson Ibm, angående hoos honom uphandlade Materialier till Jerestad kyrkias förnödenheet som ännu står oclarerat, Insinuerandes där bredewidh sin räckning, att dhe bekommit till kyrckian desse Materialier och andre kyrckians nödhtorftter, som sigh belöpre till 13 D:r 2 öre Smt.
   Swaranderne Hans Erichsson och Arwid Ohlsson woro till wedermähle, och säga sigh detta till kyrckian och dhes behoof anammat hoos Mårten Plättz, men beklaga sigh intet hafwa något af kyrckians medell, hwar medh dhe kunna betahla denna fordring, hafwandes icke häller, att framwijsa huru medh deras kyrckiowärdskap förewetter, om de något hafwa hoos sigh till bästa eller eij, Parterne förafskedade så med hwar andra för Rätten, att dhet härmedh anstår till thess Borgmästaren Psilander hemkommer och fåår Räckningen öfwersee, att dem emillan liqvidera, då swaranderne wehla dher effter genast så laga, att handellsmannen Mårten Plättz fåår sin betahlningh, i widrigt fall undergå laga Execution och betahla rättegångz Expenser 1 D:r 8 öre Smt.
  3. Borgaren Jöns Knutsson i Cimbrishambnhade låtit instämma Carl Ohlsson i Gislööf, angående iträdd Caution för dhes förman Måns Knutsson, effter obligation af d: 6 octobr: 1694 af 16 D:r Smt, sampt 25 skepper korn och 5 Tun:r hafra, som Måns Knutsson bekommit till lähns och nu effter dhess dödh ståå obetahlte.
   Carl Ohlsson war till wedermähle och wedstår skullden, sampt begärer dilation till nästkommande Michaelj, att betahla dhenna fordring, imedlertijdh lofwar han dhesse 16 D:r Smt, 25 skp:r korn och 5 Tun:r hafra effter handen afsättia.
   Rätten fantt billigt dhet böör Carl Ohlsson betahla dhenna skulldfordran, som är 16 D:r Smt, 25 skp:r och 5 Tun:r hafra, så effter handen, att heela summan är clarerat till nästkommande Michaelis tijdh, jämpte rättegångz Expenser 26 öre Smt i widrigt fall undergå laga Execution.
  4. Kyrckioherden wördig och wällLärde Hr Pehr Pehrsson i Stijby, hade låtit inciteraPehr Truedtsson Ibm, angående tijonde 3 skp:r Råg, 12 skp:r korn, 3 skp:r hafra, 1 lamb och 1 gåhs.
   Pehr Truedtsson blef liudel:n upropat, men war intet till städes.
   Rätten fantt skähligt dhet swaranden betahla till sin siählesörgare Hr Pehr Bager i Stijby, sådanne åtherstående sädes- och qwicktijonde Pertzedlar till nästkommande Michaelis tijdh eller undergå laga Execution.
  5. Kyrckioherden wördig och wählLärde Hr Pehr Pehrsson i Stijbyhade låtit incitera Oluf Nillsson Ibm, angående 2 skp:r råg, 10 skp:r korn, 14 skp: hafra och 1 gås åtherstående tijonde. Oluf Nillsson war till wedermähle och widståår skullden.
   Rätten fantt skiähligt, det böör Oluf Nillsson till nästkommande Påska betahla kyrckioherden dhesse 2 sk: råg, 10 skp:r korn och 14 sk: hafra sampt 1 gåås, som äre hans Prästerättigheeter, tillijka medh 26 öre Smtz Tingz Expenser, ell:r undergå laga Execution.
  6. Kyrckioherden wördig och wählLärde Hr Pehr Pehrsson i Stijby, hade låtit inciteraAron Franttzson i Komsta, angående 25 skp:r korn tijonde, och en gåås qwicktijonde, hwar uppå kyrckioherden berättar honom sedan citations förkunnandet hafwa lefwererat 1 Tun:a korn, hwarföre han nu uppå denna skulldfordran allenast åtherstår medh 19 skp:r korn och den eena gåsen.
   Aron Frantzon blef påropat och framställte sig för Rätten och tillstår sig warit 22½ skp:r korntijonde skylldig och derpå betahlt 6 skp:r, så att dherpå nu icke mera resterar än 16½ skeppa korn och gåsen, hwar af han lofwar betahla hallfparten till Michaelj der näst påfölliande.
   Rätten pröfwar skiähligt, det böör bonden Aron Frantzson så laga, att han till nästkommande Michaelis tijdh betahlar och förnöyer sin siählesörgare Hr Pastoren Pehr Pehrsson i Stijby, dheese resterande 16½ korn sampt gåsen, jämte 26 öre Smtz tings Expenser, eller undergå laga Execution.
  7. Wähl:tt Lahrs Johansson Hiort i Stijbyhade låtit incitera kyrkiowärderne Anders Andersson i Stijby och Anders Larsson i Komsta, angående dhet de utj 14 weckors tijdh olagl:n brukat och häfdat Ett hans stodh, som han länt till bonden Jöran Nillsson i Stijby. Jöran Nillsson i Stijby war tillijka instämbd att wittna i saken.
   Swaranderne woro till wedermähle och säga dhet Jöran Nillsson lefwererat dem stodet i underpantt på 14 dagars tijdh, tills thess han hade lefwererat och clarerat 3 1/3 Tun:a korn som han war skylldig till kyrckan.
   Denna saaken blef uppsatt till effter middagen.
  8. Ryttaren Inge Broberg i Nöbbelööfhade låtit incitera sahl: Grönwals Enkia, hustru Helena i Gislööf, angående 50 skp:r korn, och 4 D:r Smtz skulldfordran, effter hennas sahl. man, sammaledes för dhet, ett sahl: corneten skall hafwa borttfördt, ifrån hans åboende hem:n fordret, hwaröfwer han till förne, så hoos hans officerare som cronans Befahlningzman Psilander, skohlat klaget och sig beswärat.
   Uppå Cornet Enkans wägnar, som nu ligger siuk wid sängen, war tillstädes hennes måg Rusthållaren Jonas Brunck i Cimbris, och näkar så wähl till denne skulldhfordran som dhet öfrige hans angifwande.
   Inge Broberg insinuerade sin skrifftel: deduction i saaken, dat: Nöbbelöf d: 8 febr: 1697: dhe öfrige documenterne som denna deduction sig uppå refererar blefne alle samptl:e till Brobergen igenlefwererade, hällst emedan de alldeles intet lända till saaksens illustration, och Rätten dhes uthan resolverade, dhet böra dhesse acter communiceras Hr Ryttmäst:e Masck innan något wijdare sluuth häruthinnan skeer, för hwillken orsaak skull Rätten saaken uppskiuter till nästa ting, då parterne hafwa utj bem:te saak sig åther att inställa, och ett äntel:t afgiörande förbijda, sedan käranden upwijst registreringen som wijsar, att dhenna fordring är richtig, och att dhen är honom utj lijfztijden fordrader.
  9. Rådmannen wählförståndig Magnus Krabbe i Cimrishambnoch kyrckioherden wördig och wählLärde Hr Hans i Borby, framkommo för Rätten, utj dhen skulldfordringz saak, Rådmannen Pastoren Hr Hans Jostesson Berntz instämbt före, som är 15 D:r 16 öre Smt, och finnes incaminerad widh 1696 åhrs sommarting, lofwandes Hr pastoren sigh willia hoos Rådmannen infinna att liqvidera, och hwadh han effter hållen liqvidation blifwer skylldig innan nästkommande Pinges tijdh betahla, hwillcket och Rätten aggreerade.
  10. Saaken som emillanLars Johansson Hiortoch kyrckiowärdarne Anders Anderss: i Stijby sampt Anders Larsson i Komsta, till nu effter middagen effet Rättens resolution uppskiöttz, angående det stodet, som Lars Johansson dem instämbdt före, blef nu åther företagen.
   Lars Johansson begierde dilation till nästa ting utj saaken.
   Swaranderne dher emoth anhålla om sluth utj dhenna saaken.
   Rätten consenterade den begierte dilation medh föreläggiande dher hoos Lars Johansson att taga stodet utj sin wårdhtäckt imedlertijdh skulle under tijden stodet komma till någon skada, då dömas dhe frija, och kunna intet dherföre häffta; skolandes Jöran Nillsson som nu liudel:n blef påropader, och sig absenterade plichta för dhet han olofwandes gått ifrå Rätten 1 D:r sillfwermyntt.
  11. Rådman:n Magnus Krabbe utj Cimbrishambnhade låtit instämma sahl: Cornet Peter Grönwalls Enkia, hustru Helena i Gislööf, angående skulldfordran effter sahl: Borgmäst:n Hindrich Johansson, nembl:n 12 D:r för een Rustwagn och 5 D:r Smt, för een trossklippare.
   Wähl:t Johan Ström framkom för Rätten fullmächtigat för Änkian utj denna saaken och insinuerade å hennes wägnar sin skrifftel: Exception utj saaken, dat: Hammenhög d: 13 Maij Anno 1696.
   Rådmannen Krabbe påstår betahlning för den gamble wagnen. Johan Ström säger, att denne gl: omtwistade wagnen fins ännu der hoos henne, och kan Rådman:n bekomma dhen samma igen, och föregifwer att Hr Rådmannens kiäresta har fått af sahl: Corneten 1 Tun:a hafra och 2 lass hallm, sampt praetenderar till afkorttning förbem:te hafra och hallm 3 D:r Smt. Retten frågade Parterne, om de hafwa något mehra utj saaken att andraga? hwar till dhee swarade: Neij.
   Resolutio
   Dhet hafwer sahl: Corneten Peter Grönwals Enkia, hustru Helena intet kunnat ifrångå ell:r näka, uthan Corneten i des lefwandes lijfwe kiöpt denne omtwistade Rustwagn af Hr Rådman;n Krabbes sahl: förman Borgmästaren Hindrich Johansson i Cimbrishambn för 12 D:r Smt men kan lickwähl Cornetskan deremoth intet bewijsa der på något betahlt wara, mera ähn 1 Tun:a hafra för een D:r Smt, och 2 lass hallm för 2 D:r Smt, berättandes Cornetskan der jämpte genom des fullmächtige Johan Ström, att samma wagn är ännu hoos henne tillfinnandes, den hon i betahlning erbiuder, så wijda den kan wärdh wara, effter goda männs uthsagu, och emedan hon nu på sin sothesäng ligger, föregifwer och fullmächtigen der torde ännu något iblandh des sahl: mans skriffter och documenter finnas, som på samma fordran decourteras borde, när hon så hällsosam blifwer, att samma skriffterigenomsees kunna, påståendes fullmächtigen om så lång dilation till hon frisk blifwer, att skriffterne revideras måge; dhet Rätten i betänkiande tagit, och skiähligt pröfwat, att cornetskan böör betahla åfwanbem:te Rustwagn medh 12 D:r Smt och dhet till Michaelis tijdh först kommandes medh dhet reservato, att wagnen så wijda den behållen och wärdh är för tijden åthergis i betahlning, dher jämpte decourteras den åfwan omtallte hafran och hallmen för 3 D:r Smt. Och om något ännu iblandh sahl: Cornetens qwarlåtne skriffter igenfinnas kunde till att afföra på ofwanskrefne fordran kommer dhet Cornetskan till godh afräckning och lefwerantz. Compensatis Expensis.
  12. Wähl:t Johan Ström i Wijarphade låtit instämma Pehr Mårtensson i Tommerup, angående 6 D:r Smtz skulldfordran.
   Pehr Mårtensson war till wedermähle och tillstår skullden, sampt lofwar att betahla och decourtera af det som han kan hafwa hoos Johan Ström att fordra.
   Wijdare hade parterne uthi saaken intet att andraga.
   Rätten pröfwar skiähligt, det böör Pehr Mårtensson till nästkommande Påska betahla ell:r decourtera desse Sex dahl:r Smt, utj dhet han förmehnar sigh hafwa hoos Johan Ström att praetendera, eller i widrigt fall undergå laga Execution.
  13. Pehr Mårtensson i Tommeruphade låtit incitera wähl:t Johan Ström i Wijarp, angående det han för ungefähr 9 åhr sedan skall hafwa uthan någon wedergällning tagit ifrån honom 5 skp:r råg, 2 Tun:r hafra, Ett stod och een häst.
   Johan Ström war till wedermähle och benäkar sig dätta tagit ell:r bekommit som käranden nu fordrar, men tillstår sigh det så wijda anammat, som han det till sahl: Karupz arfwingar lefwererat, hwilket han nu medh gilltige skiähl eij kunnat bewijsa.
   Per Mårtensson insinuerade een skrifft till wälb:ne Hr Ryttmäst:n Mondgomre, Dat: Tommerup d: 20 Martij 1689. Sammaledes inlade han een attest af Oluf Swensson, Nill[s] Håkansson, hans Andersson och Nills Mårtensson i Tommerup dat: Tommerup sine dato A:o 1689, som uthwijsar, dhet han samma tijden intet warit sahl: Hans Karup någet skylldig, hwarföre han nu säger Johan Ström medh orätta hafwa detta upburit, och förmenar dhet han bör åtherställa och betahla honom detta. Säger och dere hoos att förne creaturen woro honom gifne till refusion af sahl: Karupen för bristfälligheeten, på dhen ödegården han hade emottagit.
   Johan Ström påståår dhet bör Pehr Mårtensson bewijsa, att hästarne woro satte på Gårdzsens bristfälligheet.
   Pehr Mårtensson förmenar wara bewijst nogh emedan hästarne woro hans, som Johan Ström honom från tagit, och föregifwer käranden hästarne warit wärde 16 D:r, 2 Tun:r hafra 2 D:r, 5 skp:r Rågh 10 mk Smt.
   Parterne hade intet mehra uthi saaken att andraga.
   Resolutio
   Ehuruwähl swaranden wähl:t Johan Ström förment sig af käranden Pehr Mårtensson i Tommerup hafwa att fordra 6 D:r Smt, hwar uppå Strömen Rättens uthslagh bekommit; Så hafwer doch käranden vice versa här instämbt Johan Ström och säger honom wara skylldig 20 D:r 16 öre Smt, för 2:ne st:n öök som sahl: Karup honom Pehr Mårtensson gifwet på den ödegården han under Karups Rusthålld åbodde, för des bristfälligheet, och sedan, Johan Ström bem:te 2:ne öök tillijka med 5 skp:r råg och 2:ne Tun:r hafra ifrån käranden afhändt, som för den pratenderade summan uplöper; Alltså har Rätten bem:te fordran i consideration tagit, och pröfwat skiähligt 20 D:r 16 öre Smt, decourtera, och resten som är 14 D:r 16 öre Smt: swaranden till käranden betahla till nästkommande Michaelj eller undergå laga Execution. compensatis Expensis.
  14. Drängen Nills Lasson i Wijarphade låtit instämma Nills Andersson i Tommerup, angående 7 D:r Smtz skulldfordran.
   Johan Ström framkom för Rätten uppå drängens wägnar och inlefwererade stembningen med föregifwande dem wara med hwarandra här om förlijkte, der widh och Rätten låter denna saak förblifwa.
  15. Drängen Nills Lasson i Wijarp, hade låtit inciteraJöns Andersson i Tommerup mölla angående 3 D:r sillfwermyntz skulldfordran.
   Citationen inlefwererade för Rätten uppå drängens wägnar hans mathfader wähl:t Johan Ström, emedan drängen war hemrest, och säger saken wara förlikt. Jöns Andersson blef liudel:n påropat men war intet tillstädes; Alltså dömes han att plichta pro absentia wed första anropet, 1 D:r Smt.
  16. Wähl:t Johan Ström i Wijarp, hade låtit instämmaOluf Erichsson i Jerrestad mölla angående 1 Tun:a miöhl som han skall wara skylldig till Johan Ströms gårdqwinna Enkian Ellna Oluf Lassons.
   Oluf Erichsson war till wedermähle och näkar sig lofwat henne mehra änn allenast för det hon tiänte honom utj 7 ell:r 8 weckors tijdh, insinuerandes derjämpte een skrifft, dat: Hammenhög den 11 februarij 1697.
   Rätten resolverade och förelägger Oluf Erichsson, att betahla dhesse 4 skepper niöhl till Ellna Oluf Lassons innan 6 weckors förlopp, medh 24 öre Smtz rättegångz Expenser, ell:r i widrigt fall undergå laga Execution.
  17. Boe Mattzsson i Wrannarphade låtit instämma Lasse Pehrsson Ibm, angående 1 D:r Smt länta penningar, och 6 mk Smt för ett hästeföhl.
   Lars Persson war till wedermähle och tillståår skulden och beder om dilation dhå han gä’rna will betahla honom lamma penningar.
   Rätten förelägger Lars Persson att förnöija Boe Mattsson desse 10 mk Smt innan nästkommande Michaelj tijdh, jempte 24 öre Smtz rättegångz Expenser eller i wijdrigt fall undergå laga Execution.

  104.Boo Mattsson i Wrannarp hade låtit instämma Håkon Swensson i Tommarupz mölla, angående 10 skp:r korn, han för 8 åhr sedan till lähns bekommit.
  Håkon Swensson war tillstädes och wedståår skulden men inlade dher hoos een Rächningh, på hwadh sätt han detta förnögdt, och bestijger sigh till 4 D:r 8 öre Smt.
  Boo Mattsson säijer sigh intet willa agnoseera dhetta, uthan påståår nu fåå sitt korn betalt, och förmehnar om Håkon Swensson haar honom något att tilltahla, kan han derföre lagligen instämma honom.
  Rätten förelägger Håkon Swensson att betahla för denna fordring 1 Tunna korn till Boo Mattsson, och dhet till nästkommande Michaelj tijdh eller undergåå laga Execution.

  1. Boo Mattsson i Wrannarphade låtit instämma Jeppe Bertelsson i Tommerupz mölla angående 14½ mk Smtz skuldfordran.
   Jeppe Bertelsson war till wedermähle och tillstår skulden, men säijer att Boo Mattsson haar een kopparkiättel till underpant, lofwar medh aller första willa dhen inlösa, och betahla denna fordran till förtskommande primo Maij, dhet Rätten honom förelägger, jempte 24 öre sillfwermyntz rättegångz Expenser eller undergå laga Execution.
  2. Boo Mattsson i Wrannarphade låtit incitera Oluf Jönsson i Tommerup angående 4 D:r Smtz skuldfordran för ett hästekiöp.
   Oluf Jönsson war till wedermähle och wedståår giällden, men beklagar sigh att han warit så olyckeligh, gienom dhet, att hästen blef skabbut och derföre af een annan ihiähl skutin, hwarföre han påståår dhet Boo mattsson må ståå halfwa skadan medh honom, erbiudandes sig willia betahla dhe 2 D:r Smt derpå.
   Rätten förelägger Oluf Jönsson att förnöija Boo Mattzon dhe 2 D:r Smt till Philippi Jacobi, Jempte 24 öre Smtz rättegångz Expenser, eller undergåå laga Execution.
  3. Qwartermästaren Manhafftigh Swen Bondesson i Cabusa, hade låtit instämmaJäppa Persson i Komsta, angående Een lijksteen, som han skall hafwa försält till Hr Lieutnant Möller, och qwartermästaren tillförne dhen samma steenen kiöpt af Jäppa Persson
   Uppå qwartermästarens wägnar war länsmannen wähl:tt Magnus Lööfbergh effter gifwen fullmacht Dat: d: 9 febr: 1697 tillstädes.
   Jäppa Persson war till wedermähle och tillståår sigh fördt samma steen till Lieutnenten, och lofwar till S:te Johannj tijdh lefwerera een annan steen i stället och taga denna omtwistade tillbaaka igien.
   Magnus Lööfbergh insinuerade een Rächningh på dhe här widh anwände Expenser, som sigh belöper till 8 D:r 12 öre Smt, Dat: d: 11 Huius.
   Rätten förelägger Jeppa Persson, att han till midsommars tijdh förstkommande lefwererar till Hr Lieutnanten Möller Een annan godh och förswarl: lijksteen. Lijka så stoor och bredd, medh sin fulla längdh, eller och restituera bem:te Lieutnant både maltet och penningarne han af Hr Lieutnanten bekomit. I widrigt fall undergå laga Execution, sampt betahla till tingzexpenser 1 D:r 16 öre Smt.

  Den 13 Februarij Continuerade Tinget

  1. Mårten Tillöfsson i Stijbyhade låtit instämma Anders Andersson Ibm. Skuldfordran angående, framkommo för Rätten, förklarandes sigh här om wara medh hwar andra således förlijkte, att Anders Andersson betahlar till Mårten Tillofsson uti ett för allt 4 D:r 16 öre Smt och dhet innan nästkommande Michaelj tijdh.
  2. Ryttaren Jöns Hall i Tommerupframkom för Rätten och bewijste sigh lagligen hafwa instämbdt, genom klockaren Pehr Påhlsson i Gladsax Jacob Bergsteen. Angående dhet han twenne gånger skohlat låtit till wärdera sigh ifrån honom någre creatur för åtherstående prästetijonde och således andra tagit qwickt för dödt.
   Jacob Bergsteen blef liudel:n påropadh men war intet tillstädes, eij häller någon på hans wägnar som hans laga förfall antydde; beroor altså denna saaken till nästa tingh, dhå honom förelägges för Rätten inkomman medh uthförligh förklaringh, hwareffter Rätten kan detta medh ett enteligit sluuth afgiöra.
  3. Borgmästaren wällbetrodde Nicolaus Psilander i Cimbrishambnfullmächtige crono ländzmannen wähl:tt Magnus Lööfbergh, och Ryttaren Jöns Hall i Tommerup framkommo för Rätten, uthi dhen skuldfordringz saaken som d. 11 huius till i dagh blef upskuten och Borgmästaren honom instämbdt förenembde 3 D:r 16 öre Smt. Ryttaren lofwar detta widh Borgmästarens hemkomst willia clarera, Imedlertijdh anhåller han om dilation.
   Rätten förunnar honom dhen begiärte Dilation medh dhet reservato att han genast begifwer sigh till Cimbrishambn och förnöijer Borgmästaren dhe 3 D:r 16 öre Smt, sampt förskaffar hans eget qvittense dher å att förewijse, i wijdring fall undergå laga Execution, och dhessuthan betahla 24 öre Smt uti Rättegångz expenser.
  4. Pastoren wördigh och wällärde Hr Lars Aqvilonius i Rörumläth för Rätten lysa effter een swartbrun fohle, som blifwer 3 åhr nu tillstundande Philippi Jacobj, samma fohle har een swarth åhl åth ryggen swart maan, swart sweiph och een lijten hwijth streck under hofskiägget på dhen eena baakfothen, hästen war och lijtet klipt under sweiphen så och skuren under högre örat ett skier så frampt dhet nu sedermehra icke är igiengått.
  5. Nämbdemännerne Thore Ohlsson i Borrby och Swen Andersson i Tullstorp inlefwererade för Rätten dhetgranskningz Instrument, som dhe förrättat uppåBiörn Swenssons hemman i Borrby, hwilket dhe befunnit wara bristfäligt till 29 D:r 24 öre, tillståendes dhet samma, uppå dheras Eedh, utj alla måtto wara richtigh.
  6. Hr Corneten Edell och manhafftig Anders Lorentzhade låtit instämma Bengt Månsson i Wrannarp angående 39 D:r 9 öre sillf:r m:tt som han praetenderar för huusens reparation uppå Cornettz Boostället N:o 4 i Wijrestadh, som Bengt Månsson tillförne Bebodt, hwaröfwer Hr Cornetten gienom sin fullmächtige wähl:tt Jacob Rasmuson,Een Rächningh insinuerat, hwilken Innehåller 39 D:r 9 öre Smt, som för dhen dherå gångne laga synen, Bengt Månsson kommer att häffta före.
   Bengt Månsson war tillstädes och påståår sigh ännu böra åthniuta 3 mk Smt, som han will häraf Decourtera, blifwer alltså igien 38 D:r 17 öre Smt. Som Rätten förelägger Bengt Månsson att betahla till d: 1 Maij eller undergåå laga Execution, Jempte 1 D:r Smtz tingzexpenser.
  7. Dombkyrkio Inspectorens wählbetrodde Swen Kråkas fullmächtigh länsmannen Tohr Ollsson i Borrbyinsinuerade dhess afkortningzlängd pro A:o 1696. Och dhereffter nu anhåller, må Ranssakas, om några Extra ord:e Ränttor wedh dombkyrkians godtz här i häradet fallne äre, af saakfall, städzmåhl och Ollongiäldh, Och befantz widh effterfrågandet inga sådane Extraordinarie medhell af dhenna kyrkias godtz för bem:te åhr wara uthfallne, hwaröfwer länsman beder honom måtte Tingzrättens Attestatum meddelt blifwa.
  8. Effterför dhetta CronoBefahlningzmannens nu Tullförwaltarens wällbetrodde Zacharias Stobajbegiäran, äro twänne Specificationer här widh Rätten Examinerade wordne, Nembl: dhen förste, uppå dhe bönder, som här i häreadet, pro A:o 1682: 83: 84: 85: 86: och 1687 giort arbete, till konungzgårdarne, Smitztorp, Gladsax och Gylleboa om hwilke widh effterfrågandet och undersökningen således är befunnit som för hwar och een fins ad marginem wara Annoterat. I lijka måtto wwn Specification på fallne saaköhren dhen tijden Tullförwaltaren Stobaus warit Crono Befahlningzman, Nembl: A:s 1684: 85: 86 och 1689 hwilka här widh Rätten ransaakat och efftersökt blef.
  9. Handelsmannen wähl:tt Jöns Båth i Ystadhframkom för Rätten förklarandes sigh wara medh Måns Jönsson och Mårten Månsson i Wijrestad om dhe 32 D:r 16 öre Smtz skuldfordran, han dhem till dhetta tingh instämbdt före, wänl: förlikter, dher widh Rätten och Låter saaken bero.
  10. Handelsmannen i Ystadh wäll:tt Jöns Båthtillijka medh Nills Andersson och Mikell Andersson i Tommerup Tågarp, hwilka woro af handelsmannen för 5 D:R Smtz skuldfordran hijt för Rätten Inkallade, framstälte sigh, nu, säijandes sigh om dhen saaken medh hwarandra wara wänl: förlijkte, dhet Rätten bewilliade.
  11. Handelsmannen wäll:tt Jöns Bååth i Ystadh, som hade låtit för Rätten infordraAnders Larsson Munck i Komstadh angående 4 D:r 10 öre Smtz skuldfordran, framkom nu tillijka medh Anders Larsson förklarandes sigh nu wara medh honom om dhenna saak wänligh förlijkter, som Rätten consenterade.
  12. Handelsmannen wähl:tt Jöns Bååth i Ystadh, ochBoo Nillsson i Glimminge framstälte sigh för Rätten, förklarandes sigh wara eense medh hwar andra, om dhen skuldfordringz saaken af 5 D:r 16 öre Smt, sampt 1 Tunna korn handelsmannen Boo Nillsson instämbdt före, dher widh Rätten läth denna saak förblifwa.
  13. Didrich Påhlsson i Wemmenlöf och Jäppa Pehrsson i Komsta, angifwo sigh för Rätten, medh hwar andra nu mehra waraföreente om dhe 5 D:r Smt, Jäppa Persson war af Didrich Påhlsson hijth instämbdh före.
  14. Boo Mattsson i Wrannarpsom hade låtet inkalla Pehr Jäppsson i Glifwarp, angående 2 D:r 6 öre Smtz skuldfordran, framstegh nu för Rätten, säijandes sigh medh Pehr Jäppsson om dhenna saak wara förlijkter.
  15. Oluf Swensson i Wrannarp och Pehr Jäppsson i Glifwarpinstälte sigh både tillijka för Rätten, förklarandes sigh wara medh hwar andra, om dhe 3 mk Smtz skuldfordran Pehr Jäppsson hoos honom löfftat före, och Oluf Swensson honom afläntt, wänligen och wähl förlijkte.
  16. Handelsmannen wähl:tt Mårten Plätz i Cimbrishambnframkom för Rätten, säijandes sigh wara medh sahl: Cornett Grönwalls Änkia förenter om een fierding sill hon Borgat hoos honom A:o 1694 för 2 D:r 16 öre Smt, Så och een skieppa sallt för 2 D:r Smt Anhållandes hoos Rätten, dhet dhen saaken må dherwidh beroo, hwilket Rätten consenterade.
  17. Handelsmannen Mårten Plätz i Cimbrishambnsom hade låtit instämma Oluf Murare i Borrby, angående 5 D:r 29 öre Smtz skuldfordran för undfångne wahrur A:s 1694 och 1695 forekom nu säijandes sigh medh bem:te Oluf Murare wara förlijkter och beder om Rättens confirmation i saaken, hwilket Rätten samtykt.
  18. Drängen Jöns Larsson i Carlebyframkom för Rätten, och sade sig nu wara medh Christopher Håkensson i Gladsax, om dhe 3 1/3 Tun:a korn och 3 D:r Smt, skuldfordran han honom instämbdt före, wänl: förlijkter bediandes Rätten sådant samtyckia wille dhe Rätten och bewilliade.
  19. Framkommo för Rätten Nämbdemännerne Anders Swensson Kock i Togerup och Nills Åkesson i Stijby, insinuerandes dheras skrifttel: författelseRansaakningh och syhn, hwilken dhe, effter wällb:ne Hr häradzhöfdingens ordres d. 12 Spetembris 1696, förrättat uppå dhet 3/16 dhels hemmanetN:o 14 i Komsta som af een olyckeligh wåde eldh är blefwet utj aska lagdt, till hwilketz fulla bebyggiande betarfwas 9 golfzhuus, som silefwa granskningen uthwijsar dhen dhe uppå dheras eedh tillstode utj alla måtto wara richtigh, hwarföre och emedan Tingzrätten befunnit uppå samma 3/16 hemman, som af een Olyckeligh wåde eldh är i aska lagdh, allenast till huusebygnatt wara skade skiedd till 70 D:r Smt under hwilken Summa bem:te hemman eij uppbyggias kann, och tingzrätten tillförne på dhet nogaste inqvirerat om någon här till warit wållande, som till dhenna olycka för betahlningen eller skadans upprättelse kunde öfwertygas, Jämbwähl icke häller dherföre bör komma att häffta; Altså uppå bem:te hemmans Åboes, Oluf Pehrssons anhållande i Komsta finner Rätten skiähligt, dhet bör han af häradet åthniuta brandstudh till så mycket, som sielfwa huusen är taxerade före; hafwandes dhenne Oluf Pehrsson här effter till wijdare Assistenees erhållande, hoos hans Excell:tz General Lieurnanten och Gouverneuren högwällborne Baron Hr Otto Vellingk sigh ödmiukel:n att angifwa.
  20. Qwinfolket Karna Pärsdotter i Gijslööfsom hade instämbdt Jöns Nillsson i Järestadh, om fosterlöhnen till dhet oächta barnet hon medh honom hade sammanaflat, framkom för Rätten medh een förlijkningz skrifft dhe sigh emillan uprättat, Dat: Hammenhögh d. 12 februarij 1697 och förlijkt således som föllier nembl: att Jöns Nillsson skall gifwa till fosterlöhn uthi 4 åhr fyra Tunner spannemåhl, som är 3 Tunner Rågh och 1 Tunna korn, medh 2 mk Smtz Tingzexpenser dherwidh Rätten låter dhenna saaken beroo, uthan något wijdare åthgiörande for dhenna gångh.
  21. Crono länsmannen wähl:tt Magnus Lööfbergh, har här widh Tinget framhafft, någon drefftefänadh, som och hwadh, som för crohnans skattor waret uthpantat, sampt af nämbdemännerna Mårten Nillsson i Tummerup, och Luf Frännesson i Örnebärga, är effter Rättens befahlningh blefwet wärderat, uthwijsar Specification daterat Hammenhögh d. 12 febr: 1697.
  22. Nämbdemännerna Tohr Ohlsson och Swen Andersson i Tullstorp insinuerade wed Räten een dheras förrättadegranskningh på Borge Swenssons gårdh i Borrby, warandes dhen samma befunnen till 29 D:r 24 öre Smt. Bristfälligheet som dhen nödwändigt och Oundwijkel: behöfwer timmer till att upphielpas medh innan kommer utj bristfall, som han och i ödmiukheet här wid Rätten giör ansökning om att blifwa bisprungen och förhulpen till att få innan gården blijr wärre.

  © Magnus Lindskog, 2003
  (viss redigering pågår fortfarande)