1698 höstting Järrestad

  Anno 1698 den 18 octobris bleef af Hr Häradzhöfdingen wällborne Carl Lilliengrijp hållet laga höstting utj Järrestad härad, med häradz tingzsättiande allmoge, å häradz rätta tingstad Hammenhög; närwarande Cronones Befahlningzman wällbetrodde Elias Löfbergh och wahnl: häradz Nämbd.

  1. Publicerades höglofl: kongl: Giöta Rijkes hofrättz brefwet Daterat Jönköping den 29 Martj 1698 ./. angående den  åthskillnadt, som fins emill:n 1684 åhrs reglemente 14 § och 1664 åhrs skogzordning 21 § hwaruthinnan Olofl: skougzhygge och swediande förbiudes och straff derom mentioneras.
  2. Dito höglofl: kongl: hofrättz förordning Dat: Jönkiöping den 12 Aprilis 1698 huruledes dee rättsökande Parter sig ställa skola under siellfwa Actionen, sampt dommars och resolutioners uthlösande, och straff på dem der effter icke leefwa.
  3. Nock höglofl: kongl: hofrättens Breef Dat: Jönkiöping den 14 Junij 1698, sampt deruppå hans kongl: Maij:ttz allernådigste resolution och förteckning på hwad sätt dee skola straffas, som äro fälte till mindre änn 8 D:r Smtz Bööter, och eij förmå dee samme att erläggia och betala, gifwen Stockholm den 30 Maij 1698:/:
  4. Änn ett kongl: hofrättens bref Dat: Jönkiöping den 2:do Augusti 1698:/: huru med Tiufwar och dem som warit i flock och farnöte(?), hädaneffter til hållas skall, hwaruthinnan dess plicht mentionerer.
  5. Änn ett höglofl: kongl: hofrättens Breef De Dato Jönkiöping den 2 Augusti 1698, huru med dem förhållas skall som warit i Råd eller dåd, med någon giärning, ware sig mord, dråp eller annat, och skade der effter timmat af deeras straff som med sådant beträdas.
  6. Jäppe Jöransson i Wallby och Hans Nillsson i GlifwarpCit: Peer Andersson i Wallby och Enkian Ingier Peer Kockz i Sahlarp, att frånlefwerera sig 12 D:r Sm:tt effter kiyrkio stohlens Innehålld, som dem är gåttgiort, och dee andre hafwa uthlagt till dett Swartta sorgeklädet kring alltaret och prädickstohlen i Wallby kiyrkia.

  Swaranderne Comparerade, tillstå att samma 12 D:r Sm:tt är dem gått giordt utj kiyrkiostohlen, fast dee ingen penning dertill uthlagt.

  Actoris påstår att få penningrne tillbakars, emeedan omyndige barns rätt derunder verserer, sampt påstår Tingzexpenser och Rättens uthslag i saaken, wijdare haf:r parterne effter tillfrågan af Rätten intet att proponera.

  Resolutio

  Såsom förnimmes att Rej: Peer Andersson i Wallby och Enkian Inger Kockz i Sahlerup, äro gåttgiorde utj kiyrkiostohlen, för dett Swartta sorgeklädet kring alltaret och prädickstohlen utj Wallby kiyrkia 12 D:r Sm:tt hwaruppå dee icke dett ringaste betalt, utan deeras förmänn Jeppe Jöransson i Wallby och Sahl: Håkan Tykason i Glifwarp, samma 12 D:r Sm:tt Contenterat men Qvittencet På nampnen miiskrefwit, lijka som de första klädet betalt, dett Rätten i öfwerwägande tagit och skiähligt pröf: att Peer Andersson och Enkian Ingar Peer Kockz, betahler de ofwan omtwistade 12 D:r Sm:tt till Jeppe Jöransson och Sahl: Håkan Tykassons effterkommare Hans Nillsson och dett innan een månads förlopp, jempte Tingzexpenser 1 D:r 8 öre Sm:tt i widrigt undergå laga Execution Actum ut supra.

  1. Wällborne Hr Öfwerst Lieutnant Axell Rosencrants till Örupsfullmächtige wäll:t Peer Jbbsson, instämbdt kiyrkioherden Hr hans Jostson i Borrby, Peer Hansson och Åke Jbbsson Ibidem, att Ligietimera deeras uthgifne Attest Dat: Borrby den 7 Maij 1694, hwaruppå framstod Peer Hansson, 81 åhr gaml: Åke Jbbsson 79 åhr gaml: aflade deeras Eed, med hand å Book, att således som i Attesten skrifwit, i alla måtto sandfärdigt är. Pastor Hr Hans Jostson som i lika måtto lagl: inkallad war, giorde sin Eedel:e uthsago, att så wara i hans hoos och närwaru Passerat som Attesterne Lyda och han underskrefwit, såwäl den förra af dhe nu igienom döden afgångne männ Nills Larsson och Mårten Trullsson utgifne Attester Dat: Borby den 29 Januarj 1698, som den seenare, hwillke nu för Rätten blef uppläsne och richtiga Copier där af till Rätten inlefwererade.
  2. Cronones Befallningzman wällbetrodde Elias Löfberggienom länsmannen låtit inkalla för Rätten samptl: af de männ i Järrestad härad, som effter kongl: förordningen inga skorsteenar Bygdt, med begiäran till Tingzrätten, att dee som dermed åtherstår, måtte derföre plichta, emeedan dee så högnödigst wärk, twärt emoth kongl: förordningar deeras skylldigheet efftersatt och begiärar nu att detta effterkommas måtte.

  Denne Cronones Befallningzmans proposition blef samptl: allmogen utj Jerrestad härad förehållen, hwarpå allmogen swarade deels nyligen städt gårdar, deehls och på frijheet upptagne, somblige swarade låtit uppsättia skorsteenar, men som fuskare dem giordt, äro dee igien needfalldne, dee öfrige andra undskylla sig intet fått så många muurare, som dem upphiälpa kunnat, hwillket Rätten tog i betänkandeså dett eena som dett andra, att hädan effter inga sådane undflychter eller undskiyllningar eij hiällpa kan eller må, bleef Lijkwäll resolverat emedan tijden i Åhr förbij är, inga stadiga muurningar skiee kunna, blef samtl: allmogen förelagt nu nästkommande åhr, och allerseenst till Julij månadz utgång hafwa alla hwar till sitt hemman een skorsteen uppsatt i widrig händellse undergå dett straff som kongl: förordningen Innehåller.

  1. Såsomwällborne Hr Hollger Rosencrantz till Glemmingewarit förorsakat att låta instämma een qwinsperson Ellsa Berta Nicolaj benembd, hwillken utj dess Bröd och tienst hafwande blefwen, och Barn födt, fördenskull åstundar Hr Rosencrantz weeta hwem Barnefader warit, emeedan han förnummit hon honom skulle till Barnefader uthlagdt, dett nu här alldehles negeras och Bewijsas bör, att Hr Rosencrantz intet warit här i landet när hoon hafwandes blef, och till att eritera sådanna suspisitioner och tahl, hafwer så mycket meer Hr Rosencrantz sig bemödt, att få hänne till sitt rätta forum inkallat, som wijses af den i Rätten lagde Cittation, ifrån wällborne Hr häradzhöfding Rosentwist, hwareffter ofwanb:de qwinsperson blef påroopt, men hwarken hoon el:r någon å hännes wägnar sisterade, är hon och worden tränne gånger påroopt, men fantz intet tillstädes. Stannade altså Rätten i dee tankar med wijdare ransakning i detta måhl, till nästa ordinarie Ting hwarmed Actor och äfwenwäl war tillfredz.
  2. Jöns Olufsson i Grödstorpinstämbt dess swärfader Bängt Jönsson Ibid: att hemuhla honom dett hallfwa 7/16 deels hemmanet N:o 8 Ibidem, som han honom effter kiöpebref försålldt hafwer, och anhåller der effter om första laga upbudh.

  Bängt Jönsson comparerade, tillstår alldeeles å sina wägnar kiöpet, och att han derföre åthniutit sin richtige Betahlning, alltså bewillias nu första lagbud på hemmanet, med dett reservato att Jöns Ollsson innom 3:die upbudet låter weederbörande klandersmän instämma.

  1. Cronones Befallningzman wällbetrodde Elias Löfbergigienom länsmannen inkallat säxmännen i hwarie sochn, för dett dhe intet upburit den andeel som dee fattige skulle födas af, effter uthgifne ordere, utan således låta der fattiga gå omkring och tiggia emoth förordningen.

  Swaranden comparerade, föregifwa een deel giordt sin största flijt, att fåå dee dhertillhörige matrialier framskaffa de anhålla fördenskull om Dilation till nästkommande sommar, dhå dee detta gierna skohla effter möijeligheeten fullborda.

  Rätten pröfwade skiähl: att swaranderne till förstkommande åhr Innan Julij Månads uthgång hafwa alla siukestugurne fullkommel: färdiga, skohle och imedl:tijdh någon främmande tiggiare till Byerne komma, dhå föras dhe till Befallningzmän:n af Bymännen, i widrigt undergå Laga execution.

  1. Cronones Befallningzman wälbetrodde Elias Löfberghcitt: samptl: Stijby Bymän, för ett wägestycke, dhe icke med Rijs, gruus och sand weelat ifyllat på Stijby gata, hwarest om wåår och effterhöst een mäniska med hästa och wagn icke uthan stoor möda kan framkomma.

  Swaranderne comparerade och föregifwer, att dee seedan cittationens förkunnde hafwa samma wägestycke lagligt giordt, dett åthskillige af nämbden med dem besannade, hwarföre dee denne gången ifrån cronones Befallningzmans tilltahl alldeeles befrijas.

  Den 19:e Octobris

  1. Uthj saaken somMalte Willatzsson i Wemmenlöftorpcitt: Anders Nilsson Ibidem, före angående tijondens erläggiande, af deeras åboende hem:n, äro dee blefne med hwarandre förlijhte, att Anders Nillsson betahl:r heela tijonden i åhr, undantagandes 2 skepper Råug som Mallte der till Contribuerar, hwaremot Anders Nillsson i sin Lijfztijd Bruker den honom tilldeekte gårdepart, uthan någon Tijondes ehrläggiande, förutom dett ordinarie afftaget, äro honom effterlåtne 2:ne åkerstycken, nembl: Aide rumpan och Krogrumpan hwilket Rätten dem å både sijder  förelade effterkomma eller undergå laga Execution.
  2. Samptl: Gijslöf BymännCitt: samptl: Tommarup och Järrestad Bymänn, för dett dhe igienstengt dheras urminnes skougswäg, så att dee måst kiöra långwäg till krogz förränn dee till skougen komma, hwaruppå dee inlade deeras skrifftel: beswär, af Dato Hammenhög den 18 Decemb:r(!) 1698./.

  Swaranderne comparerade för Rätten och insinuerade dheeras Libell, Dat: Hammenhög den 19 octob: 1698./.

  Parterne begiärer Dilation till effter middagen, att Imedlertid tillsee, att någon föreening dem emill:an träffa kan, dett Rätten Consenterade.

  1. Borgaren wäll:t Anders Paradis i Cimbrishambninstämt Peer Jönsson i Cimbris för skulldfordran 7 D:r 13 öre Sm:tt, Lasse Pijpare 7 D:r 24 öre och Ryttaren Nills Ollsson Ibid: för 1 D:r 13 öre Sillfwermyntt.

  Swaranderne hafwa såwäl i dag som i går påroptz män ingen af dem hafwa funnitz till wedermähle, hwarföre dee effter kongl: Maij:ttz förordning plichtar pro Absentia á 1 D:r är 3 D:r

  Rätten pröfwar skiähligt, att ofwanstående personer betala bem:te skulldfordringar till först kommande Martjni tijd, Jempte hwardera Tingz expenser 1 D:r och 16 öre Sm:tt att erläggia i widrigt undergå laga Execution.

  1. Dito Borgare Anders Paradis i Cimbrishambninstämt Johan Bärtellsson i Gijslöf, för skulldfordran 12 skiepp:r korn, in Natura som han till honom effter obligation skall skylldig wara.

  Johan Bärtellsson fantz eij effter påroop till wedermäle, hwarföre han pro Absentia plichtar 1 D:r Sm:tt.

  Rätten pröfwar skiähligt at Johan Bärtellson till först kommande Martini betalar ofwanstående 12 skiäpper korn in natura till Borgaren Anders Paradis Jämpte 1 D:r 16 öre Sm:ter Tingzexpenser eller undergå laga execution.

  Saaken som för middagen incaminerades emil:m Gijslöf Bymän Actores, emot Tommerup och Järrestad Bymän Rej, angående een urminnes wäg, Tommerup och Järestad Bymänn förmeent Gijslööf Bymänn, innewarande åhr att bruka, fördeedellst den stoora skada dhe 2:ne Byar åhrl:n timmat på deeras åkrar och ängar, emeedan dee som faret igienom Gislinge leed, warit så obetänksamme och skallkachtige att dee intet som sig bordt, effter sig lucht, utan öppet lämbnat, och creaturen som på fäladen gådt, derigienom instegit och giort skada; Är nu emil:n dee 3:ne Byar, nembl: Gislööf, Tommarup och Järestad, således förafskieedat, att den wägen som för detta brukel: warit ifrån Gislööf och till Carleby, blifwer nu intet så allmänt Brukt, men Gislööf Bymänn fara hädan effter igienom Järestad till Carleby, utan något meen ell:r hinder, emeedan dett een urminnes och gaml: wäg är, och må ingen kiöra några wägar att fördärfwa, åker eller Eng med(?), hwarmed så Gislööf som Tommerup och Järestad Bymän tillfredz war, allenast Betalar Järestad och Tommerups Bymän, dhe anwände rättegångz expenser, hwareffter ofwanstående Bymän war Tingzrättens Attestatum begiärandes som dem härmed Consenterades.

  1. Samptl. Sandby Bymäninstämt Oluf Håkansson i Tullstorp, för dett han utan deras minne höstat någ:n marhallm på deeras mark, och förmeedellst att Sandby Bymänn hade inga bewijs weed handen Differeras saaken till i morgon.
  2. Cronones Befallningzman Wälbet:de Elias Löfbergh instämtEilert Jönsson i Comsta, för hanslagit och hårdragit Jöns Nilsson Ibidem, den 20 Martj sidstleedne. Jöns Nillsson tillståt att Eilert tagitt honom i hååret då han gick uth gienom dörren, och dessutom weelat slaget honom med en kiäpp, men slaget tog utj Biällken, wijdare slagzmåhl skiedde intet den gången. Elert säijer att han war drucken, och intet giot dett i någon ond meening, uthan meer  af rallierij(?), till mer klager Jöns Nillsson intet på honom.

  Resoluitio

  Dett tillstår bägge parterne Eilert Jönsson och Jöns Nillsson i Comstad, emedan dhe i By och granne lag sammanboo, att wara såta och goda wänner, när derpå något ställe sammankomma, och således bruka allehanda skiämt med hwarandra tillmed detta som passerat är, giöra dhe sin emil:n ingen åtahlan, uthan Cronones Befallningzman påståår plicht, för dett Eilert honom håårdragit, dömbde Rätten skiähligt att denne Eilart Jönsson fördet han håårdragit Jöns Nillss:n uthan någon gifwen orsaak plichter 6 mark Sm:tt för håårdrag i anledning af 12 Cap:, Såramåhl B: med willia Str: L:n och dessutan gifwa Tingzexpenser 1 D:r Sm:tt, och dett innom een månadz förlopp, eller undergå Execution. Actum ut Supra.

  1. Cronones Befallningzman wällbetrodde Elias LöfbergInnstämt Eilert Jönsson i Comsta, för dett han hade hårdragit Nills Larsson Ibidem, utj Byyöhlet hoos Nills Pärssons; Eilert Jönsson comparerade, kan icke ifrån gå han iu hårdragit Nills Larsson, men förmeenar sig dertill warit befogat, emeedan Nills Larsson honom först med ohöflige ord bemötte.

  Cronones Befallningzman påståår plicht sampt Rättens uthslag i saaken.

  Resolutio

  Ssåsom Eilert Jönsson i Comsta siällf för rätten weedgått håårdragit Nills Larsson Ibid: utJ Byöhlet hoos Nills Pärssons Ibidem, altså finner Rätten skiähligt, att han för denna sin förseellse plichtar 6 mark Sm:tt, i anleedning af 12:te Capitt: Såramåhl B: med W: St: L: sampt dessuthan gifwa till Tingzexpenser 1 D:r Sm:tt och dett Innan een månatz förlopp, Actum ut supra.

  1. Cronones Befallningzman wälbetrodde Elias Löfberghinstämpt Eilert Jönsson i Comsta, för dett han slaget Nills Halle Ibidem, den 19 Julij sidstleeden på däss eng, hwarom Eilert med måhlsäganden tillfredz är, och honom 10 D:r Sm:tt leefwererat effter dess uthgifne obligation Dat: den 25 Juli 1698.

  Eilert Jönsson war till weedermähle, kunne intet neeka så wara passerat, men förneeka dett intet wara så illa som follk det uttydat.

  Rätten tillfrågade Nills Halle, hwad salg han samma gång bekom, swarade att Eilert med Lijeskaftet slog mössan 2:ne gånger af, sampt och stött honom med stryke spånen, och dess uthan spiärnat honom med fötterne.

  Eilert Jönsson tillståår att såleedes kunne wara passerat, och gifwit honom 2:ne slag af strekspånen, men emeedan han war drucken, kan han dett nu eij egent:n minnas.

  Resolutio

  Såsom Eilert Jönsson i Comsta eij ifrångå kunnat utan han slagit Nills Halle Ibidem 2:ne slag, då han tämmel: beskiänkt war, Altså finner Rätten skiähl:tt att Eilert Jönsson derföre plichtar för hwart slaget 3 mark i stöd af 13 Cap: såramåhl B: med willia L:L Jämbwäll dessuthan gifwa Tingzexpenser 1 D:r Sm:tt och dett Innom Een månadz förlopp, eller undergo Laga execution, Actum ut supra.

  1. Cronones Befallningzman wällbetrodde Elias Löfberginstämt Eilert Jönsson i Comsta, för dett han skurit Nills Halles sohn Måns Ibid: utj Beenet med een knijf, till wittne äro instämde drengen Måns Ollsson och Anders Munk Ibidem.

  Eilert Jönsson som war till weedermähle, frågades om han emoth dee instämbde wittnen något laga Jäf hade att innwända, hwartill han swarade Näij.

  Blefwo dee altså till eeden admitterade, hwaruppå wittnade drängen Måns Ollsson, att han intet weet ell:r seedt, att Eilert med något Instrument skurit Måns Nillsson i Beenet, men dett tillstår han, att dee håårdroges sins emill:n, och han skillade dem åth, och då Måns Halle kom effterlöpandes på Tofften, såg han Måns Ollsson att han war blodig om Beenet, men förränn dee kom i slagzmåhl samman, war han intet blodig eller sårat.

  Anders Munk aflade sin eed, med hand å Book wittnade att han såg dett Eilert och drängen Måns sins emill:n håårdroges, och att Måns hade Eilert under sig, och tillståår att han hitte een knijfslijda ett litet stycke derifrån, men säijer sig intet seedt när han bleef skuren, och han med sin hustru skillgde Måns och Eiler ifrån hwarannan.

  Tillfrågades Eilert om han kan ifrångå, uthan han iu slagit och skurit drängen Måns Nillsson R:s kan  eij neeka uthan han slagit honom, men om han skolat skurit honom kan han icke minnas, emedan han warit och salgit soknehiällp till Tunbyhollm, hwarest han något öhl bekommit, och såleedes drucken blef:n beeder altså om nåden och icke om Rätten.

  Cronones Befallningzman påståår plicht öfwer denne Eilert sampt Rättens uthslag i saaken.

  Resolutio

  Dett kan Eilert Jönsson i Comsta intet frångå utan han warit i klammerij, och slagitz med drängen Måns Nillsson Halle benembd Ibid då drengen med dess moder kommo och wille befirja fadren Nills halle ifrån dett klammerij, Eilert Jönsson med honom hade, och när dee på wägen woro möttes drengen och Eilert åth och effter några ordwäxlingar kommo dee till sammans i slagzmåhl, och aflopp intet bättre, utan drängen Jämpte den andra huggen han af Eilert fick, bleef och kiött såår, skuren i dett högra beenet, hwaraf han lytt är, som lärer wara skiedt af knijfwen, hafwer altså Rätten efft:r öfwerwägandet af dhenne saak skiähligt pröfwat, att Eilert Jönsson för dett han drengen slaget med näfwen plichtar 3 mark Sm:tt effter 13 Cap: såramåhls B: med W: L:L: och för dett han drängen kiöttsåår skurit plichtar 6 mark sm:tt i anledning af 10 Cap: Eodem Tettulo, och dessutan gifwa till Tingzexpenser 1 D:r Sm:tt Actum ut Supra.

  1. Cronones Befallningzman wälbetrodde Elias Löfbergh instämtLars Swänsson och Smeden Oluf i Tommerup, samptPeer Mårtensson Ibid: för slagzmåhl och håårdrag, till wittne Nills Jönsson, Peer Jönsson och Joen Råckman Ibidem sampt Jöns Andersson i Tågerup, men förmedellst att Peer Mårtensson nu intet här å orten wistas, och han skolat huggen bekommet, Differeras saaken till nästa ting.
  2. Nämbdemannen Mårten Joensson i Östra Härrestad, instämtSmeden Anders Hansson i Wallby för skullfordran 7 D:r Sm:tt effter obligationen.

  Anders Hansson war till weedermähle, tillståår skullden, låfwar den samma att betala om 8:ta dagars förlopp att betala, hwillket Rätten honom Jempte 26 öre Sm:tz rättegångz expenser förelade, effterkomma ell:r undergå laga Execution.

  Den 20:de Octobris

  1. Cronones Befallningzman wällbetrodde Elias Löfberg instämtJacob Rasmuson och Nills Swänsson I Wemmenlöf, att bewijsa dee uppå hwarandra wed Tinget förleedet åhr, tillagdeBeskylldningar, eller derföre plichta, emedan dee siällfwe deeras Rätt försummat.

  Ofwanstående Personer comparerade för Rätten, och Insinuerade Jacob Rasmusson sin skrifft af Dato hammenhög den 19:de Octob:r A.o 1698, hwaruthinnan han påstår och begiärer Dilation till nästa ting, emeedan stämbning:n är honom förseent förkunnat.

  Nills Swänsson begiärer äfwenwähl Dilation till nästa Ting, på dett han kan fåå sina wittnen instämbda, Cronones Befallningz påståår, att om den lofl: Rätten skulle förunna dem Dilation, att sådant dem icke utan pålagt wijte må blifwa Consenterat, att den som då intet comparerar, derföre plichtar, eller wara skylldig till saaken som dee hwarandra angifwit före, Rätten bijföll denne Befallningzmannens begiäran, och pröfwade skiähl:tt att den som då intet framkommer, gifwer till wijte 5 D:r Sm:tt, eller wara fällter uthi saaken.

  1. Hr Rådmannen och Arrendatoren Anders Ebeltoft på Giärsnäsinstämt drengarne Erlan Mårtensson och Anders Jönsson i Gladsax, för dett dhe icke förswarl: giordt dheeras hofarbette, med höstande till Giärsnäs gård, utan honom derigienom een wärkel: skada tillfogat, till wittne hafwer Arrendatoren instämt Oluf Nillsson och Jöns Pärsson i Stijby, sampt Nills Pärsson och Nills Andersson i Östra Härrestad, sin sanning i dy måhl att säija.

  Ofwanstående wittnen blefwo admiterade till Eeden, hwaruppå wittnade Nills Pärsson i Östra Härresta, 40 åhr gamL. med hand å book, tillstår att dett war oförswarl: arbette som bem:te drengar på hofgårdens mark och rågsäde förrättade, och blef satt till 2 lass höö, som dee effter sig lämnat, och huggit alleenast toppen af Rågen och gräset, så att många ax i stubben neederfullit, hwillka 2:ne lass blef verderat för 5 mark lasset, är 2 D:r 16 öre, samme wittnesmåhl tillstodo dee andre nembl: Oluf Nillson i Stijby 36 åhr g:l Jöns Pärss: Ibid: 35 åhr, och Nills Andersson i Östra Härrestad 35 gaml: effter aflagd Eed med hand å Book, undantagandes Jöns Pärsson i Stijby, hade målt stuben som drängarna sig effterlämnat, mitt i skåret befantz han något öfwer 3 qwarter hög, och i cammen öfwer al:n hög.

  Rådmannen och Arrendatoren påståår att drängarna må för sådant oförswarl: arbette betala skadan och dessuthom andra till warnagell plikta.

  Cronones Befallningzman påståår äfwen dett samma.

  Rådman:n påståår Expenser effter ingifwen Räkning på 6 D:r 8½öre Sm:tt sampt Rättens uthslag i saaken.

  Drängarne woro tillstädes, boro fuller till excusera sig, men wittnen öfwertygade dem således wara passerat som Acten Innehåller, och säija at om de fått lof att taga mäijan af skulle dee slagit bättre, och när ladufogden dem det Consenterade, sade dee sig intet kunna få mäijan af, effter dee woro så hårdt påpinnade.

  Ladufogden Bängt Bengtsson tillstår således wara passerat, men då han kom till dem på stycket hwarest drengarne gingo och mäijade, hade dee intet meer änn som 2:ne waer oslagne, kunne fördenskull deeras arga upsåt intet afwärja.

  Effter tillfrågan af Rätten, hade ingendeera af Parterne något wijdare häruthinnan att andraga.

  Resolutio

  Dett hafwer fuller drängarne Erland Mårtensson och Anders Jönsson i Gladsax tillbudit neeka intet giort oswarl: höstarbete till konungzgården Giärsnäs, men är dem lijkwähl gienom gilltige wittnen annorleedes öfwertygat, hwillket siellfwa Acten tydeligare uthwijser, dett Rätten i öfwerwägande tagit och skiähligt pröfwat, att ofwan:de drängar åtter restituerade skadan som Arrendatoren wällb:de Anders Ebeltofft, derigienom timmat, och gifwe 10 mark Sm:tt för dee 2:ne lass höö, sampt dessutan betahla Rättegångz expenser hwar för sig 5 mark Sm:tt, och dett innom 14 dagars förlopp i widrigt undergå laga execution, Actum ut Supra.

  1. Samptl: Sandby Bymäninstämt Oluf Håkansson i Tullstorp för dett han utan förlåf höstat någon marhallm på deeras mark, till wittne hafwa Bymännen instämt drengen Biörn Biörnsson Ibid:

  Oluf Håkansson som war till weedermäle tillfrågades om han emoth dhet instämbde wittnet något laga Jäf, hade att inwända, hwartill han swarade Näij, drängen Biörn Biörnsson aflade sin Eed med hand å Book, att han hwarken seedt eller weet, dett Oluf Håkansson höstat någon marhallm på Sandbymark, säijer allenast dett han seedt, att Oluf Håkansson kiördt igienom Borrby med maarhalm, men hwarest han det bekom weet han intet.

  Sandby Bymänn anhålla om Dilatio till nästa Ting då dee fleere och bättre bewijs i dhenna saak framtee willia, hwillken Dilation Rätten wid förelägg af 3 D:r Sm:ttz wijte bewilliade.

  1. Nämbdemannen Tillof Mårtensson i Röla begiärte påwälborne Hr Gouvernamentz Cammererarens Adlersteenswägnar laga syn, på Munkerönnernas hemmans Bristfälligheet, hwartill bleefwo uthnämbde Anders Kock i Tommarup Tågarp, och Oluf Frännasson i Örnebärga, hwilkka anbefallas samma syn att förrätta som dee dett Eedel:n inn för tingzrätten besanna kunna.
  2. Nämbdemannen och Hospotals länsmannen Anders Kock i Tommerup Tågarp, påBorgmästarens och Hospitahls föreståndarens Petriwägnar i Christianstad, begiärte laga syn uppå Hospitahls möllan wed Tommoerup som Håkan Swänsson Ibid: åboor, hwartill bleef uthnembdt, nämbdemännen Mårten Nillsson i Tommarup och Erik Swänsson i Järrestad.

  Den 21 October

  1. Cronones Befallningzman wällbetrodde Elias Löfberg instämtLadufogden Petter Andersson och Ryttaren Johan Ollsson i Borrby, för dett dheslagit och illa trakterat dykare Majorens kar[l], Hans Larsson ben:d sampt dess piga. Är nu samma karl som huggen fått hafwer bort rymbd, sammaledes och pijgan, som förmeenes warit hafwande, Äfwenwähl är från Orten bortrymbd, är och Major Libberton som saaken angifwit I lijkamåtto från Orten förreest, så att rätta sammanhanget till dess uthförande eller wijdare Ransakning eij kunnat företaga eller el.r kundiga(?).

  Altså beror med detta till angifwarens åtterkomst om han sin tahlan då bewijsa gitter.

  1. Kiyrkiowärderne till Wemmenlöfz kiyrckia Jöns Swenss:n i Wemmenlööf, och Mårten Ollsson i Wemmenlööftorp, begiärte TingzrättensAttestatum uppå någon kiyrkiotijonde som för dee gårdar i Wemmenlööf hwillka Jacob Rasmusson tillförne åboot, borde till kiyrkian erläggias, och dee dherföre äro Balancerade, wijsandes kiyrkiowärderne med några af Bymännens Attest Dat: den 19 martij 1698./. att Jacob Rasmusson intet mäktig är, samma Tijonde att ärläggia, emeedan Jacob Rasmusson dem intet besåå mäktat, mindre cronones uthskiyllder derföre praestera, utan såleedes ödelegat, hwarföre han ifrån Gårdarne komme, och andra åbooer påsatte, kiyrkiowärderne begiärte Tingzrättens Attestatum, häreffter som dem consenterades.
  2. Nämbdemännen Mårten Nillsson i Tommerup och Anders Kock i Tommerup Tågarp uppstodo för rätten och insinueradeeen syn, som dee effterorder förrättat uppåhemmanet N:o 11 i Comsta, och Håkenryd godtz, som Bonden Hollger Pärsson åboor, den dee funnit Bristfälldig till 48 D:r Sm:tt hwillken är Dat: den 24 Septemb:r 1698.
  3. Handellsmannen ifrån Stockholm Hr Arnoldt von Swindern, bewiste med Cittation inkallatRyttmästaren Wällborne Hr Hollger Rosencrantz till Glemminge in Puncto Debitj som är Expenser med Reesors förtäringars etz omkåstningar sedan kongl: Revisions dommen A:o 1692 den 10 octob:r fallen är till den Datum seedan Executionen förrättat bleef, med hwad meera seedan är causerat så till Tingzrätten som annorstädes, att sökia sin rättz conservation med meera skadestånd som siellfwa expence Räkningen uthwisar.

  Ryttmästaren Hr Holger Rosencrantz till Glemminge eller dess laga fullmäktige blefwo påkallade om någon af dem war tillstädes här wid Tingzrätten, men fantz ingen af dem tillstädes.

  Hr von Swindern begiärte af Rätten att dess Libell måtte emottagas, uppläses och i Protocollet insereras, dett rätten i öfwerwägande tog, och förmeente emeedan reus: ell:r dess laga fullmächtige eij war tillstädes, tillmed äer oliqviderat fordran, som rätten icke så Directe nu gienast till något afhiälpande uptaga kunde hällst emedan den 11:te puncten utj executions stadgan som Actor citerat, nembner att saaken af dommaren skall upptags, men om forum här som reus, eller dee hwarest Executionen förrättat, och godtzen belägne äro, kan man utan förfrågan på weederbörl: orth sig intet dermed befatta, blef lijkwäll Actoris Libell in qvantum Juris effter däss begiäran emottagen och uppläsen af Dato Hammenhög den 21 Octob: 1698 ./. med det förbehålld att Actor sig på weederbörl:t ställe ärkundigar hoos hwillken Rätt denne saak, antingen der reus boor eller Actor i godtzet fått Immission, skall upptagas och afgiöras, hwarmed Actor tillfreedz war, allenast med dett reservato att om saaken här Ransakas och afdömmas skall, att då den Citation som een gång för Hr Rosencrantz förkunnat och Copia afgifwen är, blifwer i sin fulla vigieur till nästa ordinarie Ting då att sistera.

  Denna Hr von Swinderens begiäran kunde Rätten eij neeka, uthan dett härmed bewilliade och consenterade.

  1. Dombkiyrkio Inspectorens wällbetrodde Oluf Luthmans fullmäktige länsmannen Tohr Ollsson i Borrby, Insinuerade dässafkorttningz längd pro A:o 1697, och dher effter nu anhåller må Ransakas, om några extra ordinarie Ränttor wed dombkiyrkians godz här i häradet falldne äro, af saakfall, städzmåhl och ollongiälld, och befantz wid effterfrågandet inga sådane extra ordinarie medell af denne kiyrkias godtz, förbem:te åhr wara uthfallne, hwareffter länsmannen beeder honom måtte TingzRättens Attestatum meddelt blifwa.
  2. Cronones Befallningzman Wällbetrodde Elias Löfberg, instämtCarl Ollsson i Gijslööf, för dett een tiggiare stupade och dödde utj dess Brunn, den 2:dra Martij sidstleden.

  Carl Ollsson pårooptes fantz eij tillstädes, hwarföre han pro Absentia plichtar 1 D:r Sm:tt sampt honom förelägges utan wijdare Citation till nästa ordinarie Ting att Comparera.

  1. Cronones Befallningzman wällbetrodde Elias Löfberg, instämtPastoren Hr Nills Coron I Cimbris, för dett han uthan föregående Ransakning Begrafwet een tiggiare, som den 2:dre martij sistledne neederstupade och dödde utj Carl Ollssons Brunn i Gijslööf.

  Pastor Hr Nills hwarken siellf eller hgienom fullmechtigen för Tingzrätten Comparerade utan framsändt igienom nämbdemannen Peer Nillsson i Wijarp dess skrefftel: förklaring af Dato den 18 octobr: 1698 som eij effter kongl: Maij:ttz allernådigste förordning är på Carta Sigilata skreefwen, hwaruthinnan han förebär, att ordsaaken till utheblifwandett är dett att han måst wara wed Prostemötet sampt tillståår, att han uthaf dess Probst Mag: Jonas Floreus hafft tillåtellse samma döda tiggiare att begrafwa, fördenskull emeedan pastor intet är tillstädes, mindre framwijst Hr Probstens Florei tillåttellse skrifft, alltså fann Rätten nödigt denna saak till nästa ordinarie Ting Differera.

  Häradets sigill                                 Carl Lilliengrijp [Sigill]

  © Magnus Lindskog, 2003, 2013
  (viss redigering pågår fortfarande)