1698 sommarting Järrestad

  Anno 1698 d. 3 Maij, Blef af Hr Häradzhöfdingen wällborne carl Lilliengrijp hållet laga Sommartingh utj Jerrestadh häradh medh häradz Tingsökiande allmoge, å häradz rätta Tingstadh hammenhögh. Närwarande Cronones Befahlningzman wällbetrodde Elias Lööfbergh och wahnlig häradz Nämbdh.

  1. Publicerades kongl: maij:ttz Rådz och Samptl: Ständers besluuth gifwit på allmäne Rijksdagen utj Stockholm d. 29 Novembris 1697.
  2. Kongl: maij:ttz nådige Resolution och Förklaring, uppå dhe Beswär och klagopunkter som des trogne undersåtare gifwer Dat: Stockholm d. 22 Decembr: 1697 blef och Publicerad.
  3. Publicerades kongl: maij:ttz nådige Resolution uppå dhe beswär som dess trogne undersåtare, Allmogen i Jerestadg häradh och Skåne gifwen är Dat: Stockholm d. 22 Decembr: 1697.
  4. Publicerades kongl. Giöta Rijkes hofrättz brefwet af Jönkiöping d. 8 februarij A.o 1698 hwarutj war Inneslutet effterfölliande Placater Nembl:
  5. Kongl. Maij:ttz nådigste Stadga och Förordningh, huruledes förhållas medh dhe traffiqverande af Borgerskapet som warde angifne att hafwa begådt någon Orichtigheet i förtullandet gifwen Stockholm d. 5 Januarij 1698.
  6. Kongl. Maij:ttz Placat och Påbudh, Angående öfwerwåldh och Röfwerij, som föröfwas på skiepzbrutne och strandade farkoster. datum Stockholm d. 6 Decembr: 1697.
  7. Kongl: Maij:ttz Placat, angående dhem, som uthan erhållet afskiedh ifrån saltpettersiudare Staten, taga lega af Rotebönderne, Datum Stockholm d. 5 Januarij 1698.
  8. Fader Andersson och Fader Persson i Gijslööf, framkommo för Rätten, och hemuhlade drängenNills Tuesson Ibm dhen Skattegårdh som han af Fader Persson sig tillhandlat, hwilken 2:ne gånger tillförne här wedh Rätten uppbuden är, Jembwähl och åtherkallar Fader Andersson dhet klander som han på sin Broders wägnar såsom förmyndare wed senaste Ting giorde på samma hemman Emedan dhe nu sedermehra medh hwarandra dherom förlijkte äro, hwaruppå begiärte Nills Tuesson nu 3:die lagbudh, och att han dhereffter laga skafft och skiöte må ärhålla.
  9. Wällborne Hr Holger Rosencrantz till Glimminge läth gienom dess fullmächtigh wähl:tt Tufwe Trullsson för Rätten framförestalldrängen Swen Andersson på Glimminge, ochlösa qwinfolket Bengta Nillsdotter, anklagandes dhem för begånget lönskeläger på herregården, dhe anklagade woro tillstädes wedstå brottet, men qwinfolket berättar att hon har fallande siukan, och att drängen henne under ektenskapzlofwan besofwit, hwarföre han effter strafordningens Innehåldh plichtar för sig och henne 15 D:r Smt.
  10. Arrendatoren wäll:de Anders Ebeltoft på Giärsnäsbegiärade Tingzrättens Attestatum uppå gatehuset N:o 26 i Stijby, som Anders Frijs tillförne åbodde, och nu Pehr Truedsson emottagit, hwilket till Konungzgården Giärsnäs är anslaget till arbete, och förmedelst han med frijheet är försedd intet arbete till konungzgården pro A:o 1697 Praesterat, hwilket medh nämbden och Tingsökiande allmoge är befrågat, och effter Inqvirerandet richtigt befunnit, som Specificationen ad acta finnes förwaradt Innehåller, hwareffter Tingz Attestatum meddehlas kan.
  11. Borgmästaren Ehreborne och wällbetrodde Nicolaus Psilander i Cimbrishambn, instämtHollger Persson i Komsta för skuldfordran 10 D:r Smt.

  Holger Pärsson war till wedermähle tillståår skulden lofwar dhen samma till S:te Laurentj tijdh betahla, Pantsättiandes Emidlertijdh Hr Borgmästaren till försäkring een Brunstiernet häst 6 åhr  gl. hwilket Rätten honom Jempte 1 D:r 8 öre Smt i Tingzexpenser förelade effterkomma eller undergå laga execution.

  1. Saaken somNämbdemannen Anders Swensson Kock i Tommerup Togarp, instämtdrängen Per Tuesson i Stijby blef bem:te dräng nu påroopadh men fantz eij tillstädes, hwarföre han pro Absentia plichtar 1 D:r Smt.

  Den 4 Maij

  1. Kiyrkiowärderne Jeppe Jöransson och Håkon Tykesson i Wallby, instämtkiyrkiowärderna Per Andersson i Wallby och Enkian Inger Per Kocks i Sahlarp för 12 D:r Smt som uthgifne för sorgeklädet till altaret för prädjkostohlen, och förmedelst kiyrkiowärderna nu intet hade kiyrkiostohlen wedh handen. Differeras saaken till nästa Ting.
  2. Saaken somPer Christensson i Borrby, instämtRyttaren Lasse Sparf Ibm:, blef förmedelst lasse Sparf nu siuklig ligger till nästa Ting Differerat.
  3. Nämbdemannen Anders Swensson Kock i Tommerupz Togarpinstämt drängen Per Tuesson i Stijby angående 10 D:r Silf:m:tt som han caverat för Oluf Håkonsson Ibm.

  Per Tuesson comparerade tillståår att Oluf Håkonsson är skyldig till Nämbdemannen Anders Swensson 10 D:r dhem han Caverat före, hwilka han och är skyldig till Oluf Håkonsson, men drögt så länge medh betahlningen i förmedelst Crono länsmannen Magnus Lööfbergh honom förbudit dhe samma 10 D:r att betahla, för dhet Att han på Borgmästarens Psilanders wägnar i Cimbrishambn, hadde hoos Oluf Håkonsson någre penningar att fordra, och derföre meente att han af dhe samma 10 D:r Smt kunde sig betalt giöra.

  Rätten pröfwade skiähligt att Per Tuesson, som är rätta Cautionist för skulden, till förstkommande Pingestijdh betahlar dhe 10 D:r Smt till nämbdemannen Anders Swensson i Togarp, och dessuthan gifwa rättegångz expenser 1 D:r Smt eller undergå laga execution.

  1. Ryttmästaren wällborne Hr Christian Ridderschiöldhbegiärte Tingzrättens Attestatum öfwer huru mycket Elldebrand han i åhr behöfwer Emedan han så när hafwet och på slätbygden boor, hwaräst ingen underskoug eller annat kratt är som dett tillhielp komma kunde.

  Rätten pröfwade skiähligt att Hr Ryttmästar Ridderschiöld nu i åhr får  uthwijsning af wederbörande häijderijdhar på 150 lass wedh af Toppform Trän, som minste skogzskade wara kan.

  © Magnus Lindskog, 2003
  (viss redigering pågår fortfarande)