1698 vinterting Järrestad

  Anno 1698 d: 9:de Februarij Blef af Hr Häradzhöfdingen wällborne Cael Lillienfrijp hållit Laga Winterting uti Jerestadh häradh medh häradtz tingsökiande allmoge å häradz rätte Tingstedh Hammenhög. Närwarande Cronones Befahlningzman wällbetrodde Elias Lööfbergh och wahnlig häradz Nämbdh.

  Tohr Ollsson i Borrby – Erich Swensson i Järestadh

  Tillof Mårtensson i Röla -Nills Åkesson i Stijby

  Anders Kock i Tågarp – Arfwed Håkonsson i Wemmenlööf

  Swen Andersson i Tullstorp – Mårten Nillsson i Tommerup

  Oluf Frännesson i Örnabärga – Mårten Ingemansson i Wallby

  Mattz Ohlsson i Glimminge – Pähr Nillsson i Wijarp

  1. Publicerades höglofl. kongl. Giötha Rijkes hofrättz brefwet, Dat: Jönekiöpingh d. 27 Aprilis 1697 att dhe som olofl. skoughygge på frälse skogar begåå, skohla medh penningar plichta, men på crono plichta medh kroppen.

  1. Publicerades kongl. Giötha Rijkes hofrättz brefwet Dat: Jönekiöpingh d: 9 octobr: 1697 hwaruthinnan war Inneslutet kongl: Maij:ttz Allernådigste resolution och förklaringh medh hwad straff dhen effter kiyrckiolagen beläggas, hwilken sedan han warit till skrifft, öfwerfaller någon medh Ordh eller Giärningh, och dherå oförlcktee begåår herrans högwärdige nattwardh gifwen i Stockholm d. 25 Septembris A:o 1697.

  1. Publicerades hans kongl. Maij:ttz Allernådigste Böndagz Placat på dhe 4 allmäna, Solenne, faste-, Böne-, Bootz och Bättringz dagarna för Innewarande åhr, Dat: Stockholm d. 3 Januarij 1698.

  1. Drängen Nills Tuesson i Gijslööf, framkom och wijste ettkiöpebreef på een gårdh N:o 26 i Gijslöf. Dat: Gijslööf d. 9 Maij 1697 och begiärar nu andra laghbudh, dhet honom så wijda Consenterades som nämsta arfwingar och slächten, som nu för Tingzrätten tillstädes woro, Nembl: Fader Persson som haar såldt samma hemman, fader Andersson, Swen och Mickel Perssöner, pijgorna Bengta och Johanna Pärsdöttrar, medh dheras förmyndare Fader Persson, och Sissa Andersdotter medh dhess förmyndare Fader Andersson, sampt drängen Nills Andersson är på 14:de Åhret, tillfrågades om dhe nu woro tillfredz medh dhet kiöp som Fader Persson giordt medh drängen Nills Tuesson hwartill dhe swarade Jaa undantagandes drängen Nills Andersson medh dess förmyndare Fader Andersson som emot samma kiöp protesterade.

  Deremot reprotesterade Nills Tuesson, och säijer, när han får dhet igien som han på dhetta kiöp wågat, will han samma hemman afståå.

  Cronones Befahlningzman protesterar och säijer att Skattejorden intet må skifftes i så månge dhelar, såsom detta är intet mehr änn  1/4 i bruuk som intet mehr änn een åboo böör besittia.

  Rätten förunte drängen Nills Andersson medh dhess förmyndare Fader Andersson Råderum till nästa Ting att betänkia sigh om dhe samma hemman lösa will, att dhe sigh dhå här wid Rätten med penningar inställa, Imedlertijdh förunnas Nills Tuesson andra laga uppbudh.

  Den 10:de Dito

  1. Saaken som widh förledet höstetingh d. 7 octobris emillanQwinfolket Bengta Lasrdotter, samptMåns Ohlufsson och Pehr Staffansson i Wallby incamminerades och till dhetta Tinget Differerades blef nu till wijdare examen företagen.

  Måns Ohlsson hade instät Per Trullsson, Lasse Ågesson och Per Ågesson i Wallby att wittna dheras sanning uti dhenna saak, hwilka sedan intet laga Jäf emot dhem war, blefwo till eeden Admiterade deruppå wittnade Pehr Trullsson medh hand å book sine 43 åhr gl att han såg när Bengta Larsdotter drog fläsket uthigienom ett hohl på wäggen, och gick dhermedh sin wägh, twärt öfwer lasse Ågessons hage, och gick Per Trullsson starxt inn till Måns Olufsson och honom berättade att bem:te qwinfolk togh fläsket uth igienom hohlet och badh honom gienast sökia dereffter, som han och giorde, dhå wiste Bengta Larsdotter honom hwar fläsket lågh i Jöns Ohlssons hage, och Lasse Ågesson och Per Ågesson woro medh honom, och sågo att qwinfolket wijste honom fläsket.

  Lasse Ågesson effter aflagdh Eedh wittnade, att han såg när Bengta Larsdotter wiste Måns Ohlsson war fläsket låg utj Jöns Ohlssons hage.

  Per Ågesson effter aflagdh Eedh wittnade dett samma som Lasse Ågesson berättat, effter han hörde att Qwinfolket sade, der ligger fläsket, men kiöttet hade hon tillförne wijst till Måns Ohlufsson, och dhen tijdh hon wijste honom kiöttet, wiste han intet att han war af medh fläsket förr änn Per Ågesson honom dhet berättade.

  Qwinfolket Bengta tillbiuder wäll neka hon samma kiött och fläsk intet tagit, men kan henne inteturskta, Emedan hon ingen annan hemuhl kan för sig wijsa, uthan hon allenast wiste hwar samma koster låg i hagen.

  Rätten tillfrågade allmogen som tillstädes woro, om samma qwinfolk något gott röchte och lofordh om sig hafwer hwar till Pehr Trullsson swarade, att han hördt om hennes lofordh dher i byen, dhet warit mycket slätt, förmedlest tiufwerij hon warit tilltrodd, och för samma orsaaker derifrån byen kommen, dhet samme besannade nämbdemannen Mårten Ingemansson i Wallby.

  Måns Ohlufsson berättar att samma fläsk och kiött war så godt som 1 D:r 16 öre Smt.

  Qwinfolket tillfrågades om hon effter Rättens senaste föreläggiande, haar fältskiärarens Attest att förewijsa.

  Hwartill hon swarade Neij, emedan han intet wille komma till Tinget.

  Angående huggen hon säijer sigh bekommit af Måns Ohlsson och Pehr Staffansson, så blef dhem tillfrågat, om dhe nu tillståå dhen bekiännelse som dhe seneste Ting giorde hwaruppå Måns Ohlsson swarade och säijer sigh slagit henne 2 slag medh een lijten kiäpp,

  Pehr Staffansson säijer sig slagit henne 1 slag medh een klaker kiäpp.

  Qwinfolket säijer sig fått mehra hugg, änn dhe tillstått hade dock inga bwijs deruppå.

  Crono ländzmannen påståår effter dhe slagit henne så hon syntes blå, att dhe dherföre må plichta, wijdare hader parterne utj dhenna saak intet att andraga.

  Resolutio

  Dett hafwer cronoländzmannen wähl:tt Magnus Lööfbergh effter qwinfolket Bengta Larsdotters klagomåhl, saaken för Rätten således Angifwit, som hon orätt wederfarit, i ty, Måns Ohlufsson och Per Staffansson henne 2 á 3 kiäppslängar gifwit, men som Måns Ohlufsson lagl: öfwertygat Bengta Larsdotter ifrån honom stuhlit een sijda fläsk och något kiött som hon effter huggen framwijst hwar hon dhet lagdt, werdie af 6 mk Smt dhet måhlsäganden således åtherbekommit, hafwer och detta qwinfolket mycket slätt lofordh om sigh, som processen wijdare uthwijsar, fördhenskull pröfwar Rätten skiähligt att dhenna Bengta Larsdotter för sin förseelse pliktar effter strafordningens 3 § dett Måns Ohlufsson henne 2 slag slagit. Befrias han för plicht före, emedan hon medh godo kosterna eij framwijste wille, men Per Staffansson plichter 3 mk Smt för dhet Eena slagh han henne slogh och dhet i anledningh af 13 Cap: Såra M: B: L:L: med willia. Compensatis Expensis.

  1. Crono ländzmannen wähl:tt Magnus Lööfbergh, instämt för RättenBengta Åke Perssons i Gladsax, ochKarna Oluf Hermans Ibm, för dhet dhe stödt och knubbat hwarandra i Gladsax kiyrkia, förleden Söndag d. 6 februarij.

  Dhe instämbde woro tillstädes tillbödo i dhet första neka men som många wittnen woro, som dhet sedt blefwo dhe förhållne sanningen att tillståå, dhet dhe och omsijdor giorde, bedo för sigh att dhe måtto förskonas, och på bästa sättet dhetta dheras missförstånd uthtydas.

  Wijdare hade parterne i dhetta måhl intet att andraga uthan påståår cronans länsman domb sampt expenser som häraf förorsakat är.

  Resolutio

  Cronones Ländzman wähl:tt magnus Lööfbergh för Rätten inkallat hustrurne Bengta Oluf Perssons i Gladsax och Karin Oluf Hermans Ibm: som hwarandra knubbat i kiyrkian, ofwan:de hustrur framkallades för Rätten, som a förstone tillbudo neka i kiyrkian intet stödt eller knubbat hwarandra, men som dhet war så klart och gienom månge wittnens öfwertygande, gingo dhe till een frijwillig bekiännelse, att dhe dhem således försedt och budo om förlåtelse, dhet Rätten i öfwerwägande togh och pröfwade skiähligt att desse 2:ne hustru plikta hwar för sigh 50 D:r Smt eller medh fängelse på wattn och bröd 14 dagars tijd, sampt dessuthan ståå uppenbahra kiyrckioplicht, och dhet i anledningh af kongl: Maij:ttz stadga och förbudh, angående förargelse i kiyrkiorne Dat: Stockholm d: 22 Decembris 1686.

  1. Handelsmannen wählförståndig Anthon Cortmeyer i Christianstadhgienom citation låtit inkalla Hr Majoren Edle och manhafftigh Georgh Libberton, angående något Bärgat godtz af mässingztrå som beståår af 44 ringar.

  Handelsman Sig:r Cortmeyer war sielf intet tillstädes uthan constituerat sin fullmächtig Mons:r Bartholomeus Kiöhler å dess wägnar att tahla, som dess medgifne fullmacht Dat: Christianstadh d. 5 febr: A:o 1698, uthwijsar deruppå framwijste fullmechtigen Kiöhler, att Constitutorium ifrån dhe herrar Interessenterne Hr Laghmannen Reenstierna och Sig:r Lorentz Thormöhlen, Dat: Stockholm d. 26 octobris 1697 hwaraf een copia i Rätten blef inlefwererar.

  Uti samma constitutorio förmähles om några wisse männ dhe herrar Interessenter haar Corressponderat medh här under å orten om samma strannat skiepp Elisabet ben:dh, nämbnes och uti dhet samma om särdehles märke som skulle finnas på samma mässtråå och stång jern, tillfrågades fördhenskull fullmächtigen Sig:r Kiöhler om han någon underrättelse om dhet samma hafwer, hwartill han swarade sig ingen widare underrättelse derom hafwer uthan dhet som utj consistorian förmähles.

  Rätten tillfrågade Mons:r Kiöhler, hwadh dhe herrar Interessenters correspondent här neder å orten heeter, som dhe berättat sig med corresponderat: Swarade sigh intet heller derom någon kundskap hafwa, emedan han war nyss heemkommen och okunnig i saaken.

  Tillfrågades änn fullmächtigen Kiöhler om han hade något mehr utj saaken att Insinuera, hwaruppå han framlade 4 St Copior af Attester, som Interessenterne på åthskillige Tullcontoir bekommit.

  Hr major Libberton gienom sin fullmächtig Mons:R Johan Bertelson Rahm, insinuerade sin Libell och Protest emot Hr Cortmeyers procedce i dhetta måhl, dat: Cimbrishambn d. 8 febr: 1698.

  Häruppå insinuerade Major Libbertons fullmächtigh 6 st: copior af några breef dhenna saak angående, som för Rätten upplästes och ad acta lades.

  Hr majoren fullmächtig Mons:r Johan Ram begiärte Extract af Sig:r Cortmeyers i Rätten Insinuerade Acter, dhet honom och bewilliades.

  Sig:r Cortmeyer i lijka måtto citerat crono Befahlningzmannen wällbetrodde Elias Lööfbergh, angående någon bärgadh mässingztråå af 148 Ringar.

  Tillbiudandes fuller Sig:r Cortmeyer någon bärgarelöhn, men intet så mycket som Hr Befahlningzmannen effter lagh tillkommer.

  Fullmechtigen Kiöhler begiärar att Cronones Befahlningzman wille Producera datum uthaf dhen försäkringz skrifften som hans Principal gifwit Hr Befahlningzmannen .

  Cronones Befahlningzman säijer att han i morgon will sigh här widh Rätten infinna så medh Swar uppå dhet som på mehr annat dhenna saak angående.

  Emot detta Cronans Befahlningzmans uthlåtande consenterade Rätten så länge uppskof i saaken.

  Den 11 Dito

  1. Nills Andersson i Tommerup, instämtOluf Swensson Ibm angående skuldfordran 8 skp:r korn in Natura.

  Oluf Swensson blef påropad, war intet tillstädes altså plichtar han Pro Absentia 1 D:r Smt och dherhoos föreläggas Oluf Swensson att han till förstkommande Michaelj dhenna Giäldh hoos Nills Andersson Clarerar, eller undergåå laga execution. Skulle kiäranden utj allt intet wara befogat som han för Rätten angifwit, dhå stående Swaranden fritt saaken till nästa Ting att åtherwinna dhet bästa han kan och gitter.

  1. Mårten Månsson i Borrbyframwijste ett afkall eller qwittobref som han af Borgaren Måns Jacobsson i Ystedt bekommit, på dhess hustrus Karna Nillsdotter barnegodtz, åth hwillken han warit förmyndare före, dhet han begiärte af Tingzrätten måtte Confirmeras och Attestatum honom dereffter meddehlas dhet Rätten honom och bewilliade.

  Saaken som i går förehaddes och incaminerades emillan Sig:r Cortmeyers i Christianstadh fullmektige Bartholomeus Kiöhler och Cronones Befahlningzman wählbetrodde Elias Lööfbergh och till I dag Differerades, angående dhen bärgade mässingztråå, blef nu åther till wijdare examen företagen.

  Cronones Befahlningzman Insinuerade sin Libell utj saaken Dat: Hammenhög d. 11 febr: 1698./.

  Derjempte insinuerade cronones Befahlningzman ett contract medh dhe männ upprättat, som upp arbetat mässingztrån uhr siööbottnen, Dat: Borrby d. 29 maij 1697./.

  Dernäst inlefwererade cronones Befahlningzman ett breef ifrån Arbetarna, hwaruyhinnan dhe praetendera för dheras personer ringast 200 D:r Smt dat: Hammenhögh d. 10 feb: 1698./.

  Sig:r Cortmeyers fullmächtigh Kiöhler begiärar allenast copior uthaf dhet som cronones Befahlningzman i Rätten inlefwererade, dhenna saak angående, men säijer sig härför Tingzrätten intet wijdare deruppå swara will uthan begiärar TingzRättens sluuth uppå een billig bärgarelöhn.

  Rättem Consenterade dhenna Mons:r Kiöhlers begiäran, och dherjempte lofwade sluuth utj saaken, så wijda som dhet sigh dhenna gång kan giöra låta.

  Cronones Befahlningzman begiärte att Sig:R Cortmeyer måste gienast betahla dhe penningar, som han anwändt på arbetarne effter contract och arbetarnes messiver wijdare hade parterne utj dhenna saak intet att andraga.

  Resolutio

  Ehuruwähl TingzRätten tänkt denna gångh kunnat giöra finelt sluuth emillan Sig:r Antonj Cortmeyer på dess herrar Principaler Hr Lagman Jacob Reenstierna och Sig:r Lorentz Thormöhlen wägnar, utj dhen här wedh Tingzrätten Incaminerade saak, emot Majoren Edle och Manhafftig Georg Libberton, och Cronones Befahlningzman wällbetrodde Elias Lööfbergh, så är här emot emillan kommit Hr major Libbertons starka Protest först Emot Sig:r Cortmeyers fullmacht, dhet att Sig:r Cortmeyer intet will gifwa Hr Majoren rätt Copia af Hr Reenstiernas Breef, till närmare uppliusningh i saaken, föregifwandes Majoren till dhet 3:die att dhet lährer wara för Assevrerat godtz för hwilket Assardevrerna i Holland till dhe herrar Rederne haar måst upprätta skadeståndet medh åthskillige fler punchter och påstående som sielfwa protesten Innehåller.

  Hwarom Rätten af Actore nödwändigst böör undertättadh wara. Påståendes härjempte cronones Befahlningzman Lööfbergh i sin Libell och will wetta af hwadh skiepp detta Bottnfyndh warit, om dhet är af dhet som Sig:r Cortmeyer och dess Principaler Nampngifwe, eller något annat skiepp som dher strannat är och Innehafft lijka godtz och wahrur, der Jemte medh Jernteckn bewijsa att dhet är dheras rätta godtz, dherbredwedh tahla dhe herrar Redare om dheras Correspondent här nedre i Skåhne, som nampngifwas måste och nödwendigst böör wettas hwem dhen warit, hwarom så Rätten som rei alldehles till Datum okunnoge äro, anhållandes Befahlningzmannen härhoos af Rätten fåå uthslag på dhe contante medell nu gienast att åtherbekomma som han på dhen uppfiskade mässingztråå till arbetarne effter contract och arbetarnes breef redan uthgifwit och änn uthgifwas måste i detta, medh meer som sielfa Processen och dhe i Rätten inlefwererade Libeller  och Allegater Innehålla, hafwer Rätten för sig tagit gienom läset och skiärsodat, men intet kunnat sig uthreeda till sielfwa sanningens uthletande, emedan Actor eller dess laga fullmächtigh intet wille beqwäma till något swar, uthan excuserade sin okunnogheet i saaken emedan han war nys heemkommen, hafwer altså Rätten dhenne gång måst giöra uppskof till nästa ordinarie ting, medh dhet förelägg wedh 40 D:r Smtz wijte, att Actor så wähl som dess herrar Principaler till nästa Ting gifwa Rätten all nödig underrättelse i dhet som här ofwan förmähles och Rei insinuerade Libeller Innehålla hwareffter kan giöras utj saaken ett laglikmätigt sluuth, dhen löhn som dhe fattige arbetare förtient som godzet uppfiskat, böör Actor nu gienast effter cronones Befahlningzmans ingifne Specification Contentera emedan dhe äro fattige och dhereffter eij längre wäntta kunna, och Actor dhet uppfiskade godtz till sig tagit, och verderat blifwer. Actum ut supra.

  1. Sara Erichsdotter som sigh medh lönskeläge förste gången försedt på frälse. Blef tillfrågat hwem som hon aflat barn medh, swarade och uthlade till barnefader een Tysk wedh nampn Johan, som loffte henne ächtenskap, och fölgde medh dhe Tyske Oxekiöparne som förgånget åhr, woro här i landet, och sedan han henne så fixerat, reste han bort åth Tysklandh igen, föregifwandes hon honom sedan dhen tijden intet sedt.

  Rätten pröfwade skiähligt att denna sara Erichsdotter plichtar för dhenna sin förseelse effter strafordningens Innehåld 5 D:r Smt.

  1. Cronones Befahlningzman wällbetrodde Elias Lööfbergh läth för Rätten uppläsa Afkortningz längderne här i häradet pro A:o 1697./.

  © Magnus Lindskog, 2003
  (viss redigering pågår fortfarande)