1704 vinterting Järrestad

  Anno 1704 d 15 februari höltz Ordinarie Wintertinget medh Jerresta härad af Hr Häradzhöfdingen Bengt Seth närwarande wahnlige Nämbden.

  Tore Olsson i Borreby – Erich Swenson i Jerresta
  Tilof Mårtenson i Rölla – Arfwed Håkanson i Wemmenlöf
  Anders Koch i Tågerop – Mårten Nilson i Tommerop
  Sven Anderson i Tullstorp – Mårten Ingwars i Walby
  Oluf Frenneson i Örneberge – Pehr Nillson i Wiarp
  Matz Olsson i Glemminge – Bengt Mårtenson i Wranerop

  Oplästes för den närwahrande allmogen efter skrefne kongl. Maij:tz allernådigste placater och förordningar:
  Kongl Maij:tz allernådigste placat om Barne mordh.
  Legehions placatet
  Kongl. Maij:tz allernådigste Placat om Edne(?) och sabats brått.
  Sammaledz om trätor, slagsmåhl och oliud i kyrkorne.
  Kongl. Maij:tz förbod at officerarne skohle taga någet af theras underhafwande gemehne Ryttare eller Rusthållare.

  Pastoren i Borreby Hr Peter Langelius låtet instämma Måns Månson i Borreby för en kyrke jord han skall hafwa undan honom. Hr Pastoren tillstädes föredrog Rätten, at såsom honom i förmågo af kyrkelagen åligger at draga försorg at kyrkan eij något ifrån går, ock förre Präst Enkian Elsa Sommar gifwet honom wed handen, at Måns Månson brukar een kyrkegrund, så har han eij annat kunnat än efter förregången ransakning begära der öfwer Tings Rättens attestatum emädan han sig med Måns Månson derom i ingen träta här will inlåta utan allenast tillfrågar honom, om han kan annat än tillstå, at samme grund nu hörer kyrkan till. Måns Månson till wedermähle swarade och tillstod at det war kyrkans grund. Hans erwyrdighed bad få tillfråga Måns Månson om icke hans antecessor i embetet Pastoren sahl. Hr Hans Jostson har i 10 åhrs tijd brukat samme kyrke grund. Måns Månson swarade at sahl. Hr Hans brukade den een tidh bort åth, men weth intet wist huru många åhr, om det waret 6 eller 8 åhr. Hans erewyrdighet uthlät sig at han eij widare af Rätten denne gången begiär än Tings Rättens bewis att Måns Månson tillstådt grunden höra kyrkian till. Rätten frågade af huru stor tunneland bem:te grund består och hwad den kallas. Måns Månsson swarade, at bemelte grund och åker jord, kallas Närbergs åker, i wästre wång, kornjord af 8 skepper Jordh, sädes land. Hr Pastoren berättade at efter et document han i handen har står det för 10 skepper land. Rätten tillfrågade Måns Månson huru han är kommen till grunden? Måns Månson opwiste en Copia af en städie sedel som Kyrke Inspectoren Albrecht Didrikson honom gifwit honom gifwit: dat d 3 Julij 1696 At honom samma grund städiet, emoth 9 öre smt åhrlig afgift, och 24 öre smt:s städia, dog till höga öfwerhetens wijdare ratification. Hr Major Ridderskölds son Carl Ridderschiöld tillstädes påminte, at samma bonde bor på des Hr fahrs boställe, förmehnar kyrkan intet afgå, nähr den får sin inkomst åhrl. richtigt, och förmodar åboen wed des städia blifwa maintinerat. Hr Pastoren frambwiste Copia af en Prästeskapet A:o 1681 d 4 maj gifwen kongl. Maij:tz Resolution, at kyrkans gårdar åkrar och engiar böre afstås till kyrkeherde i sochnen så frambt han dem begiärer, men saken nu wed tinget eij wijdare, än bewis öfwer det som har är passerat på det han dermed sig på wederbörligt ställe kan angifwa.

  Klåckaren i Stiby Christen Anderson, låtit instämma Lars Johanson Hiort, för 13 åhrs helgon skyld och för 5 D:r smt öhl. Klockaren war tillstädes, men ingen å Lars Håkansons wägnar, utan berättade Arfwed Håkanson at han mött Lars Johanson, på wägen då han bedt ursächta honom, att han har måst rida op moth Fiscalen, mehnte at komma i morgon. Sade intet hwad han hade at beställa icke heller bedt honom swara i saken, beror altså wijdare at höra des förfall.

  Nämbdemannen Arfwed Håkanson i Wemmenlöf låtet stämma Pehr Swenson ibidem för 3 D:r smt för en Carlshambns ecka. Parterne wore begge tillstädes och klagade Arfwed Håkansson, at A:o 1701 då Rytterijet marcherade till Carlshambn, at öfwerföras till Påhlan, skulle han och de andra åbor som brukade Corporal Hammars sätes hemman skiutza honom och des muntering op till Carlshambn, med twenne ökar, men som den ena bonden war så oförmögen, at Corporalen tog ifrån honom alt hwad han hade, lämbnade Corporalen Pehr Swenson och Arfwed, at uthgiöra een wagn, men för Pehrs dåhliga fordemskap(?) skull, måtte Arfwed allena åstad och blifwe borte i 12 dagars tijd med 2 hästar och en wagn hwarföre han nu 3 D:r smt allenast fodrar fast han dubbelt mehr beskostat och skämbt En häst som kostat honom 3 dubbelt. Pehr Swenson sade han böd sin makt den han hade, men Arfwed wille intet; Arfwed swarade at hans ök dugde intet, men han böd Pehr Swenson genast penningar, Men Corporalen wille altz intet icke heller, heller wahr hans ök at de orkade. Nämbdemannen Oluf Frenneson betygade at den ene bonden Christen Nillson, altz intet ägde och hade Arfwed Håkanson gerna gifwit penningar och andre flere om de så lätt hade sluppit. Pehr Swensson inwände, at Christen Nillson blef om Juhl nästefter, uthexequerad för kungens skatter, då hade han och har för kunnat exequeras. Oluf Frennesson berättade at han war med wijd execution, och war der intet at hämbta wijdare än annan betalte för honom. Pehr Swenson sade at han hade ont i fothen och war intet mäktig at fahra åstad, och wille intet Corporalen heller, annat än se nembdemans ök åstad.
  Resolutio

  Såsom begge parter; lika åbor Corporal Säthet och lika pliktiga, at skiutza Corporalen Hammar med des munteringar till Carlshambn at transporteras till armén i Pohlen hwilket Pehr Swenson eij gittat giöra utan käranden i tolf dagars tid så beswerlig skiutzning en han måst giöra; Ty pröfwar Rätten Arfwed Håkanson de 3 D:r smt med Rätta at fodra, och Pehr Swenson skyldig dem till käranden med 1 D:r smt Rättegångs expenser inom 14 dagars förlopp at betahla eller derför lijde execution.

  Hustru Ingri Nills Swans låtet stämma Pehr Swenson för 10 sk(?) smt skuldfodran. Pehr Swenson förklarade at han waret och clarerat bem:te 10 sk smt hos enkan så nähr som 5 öre smt och Tings expenserne som han och låfwat betahla. Arfwed Håkansson på enkians wägnar tillstod at han betalt såledez, och återstår nu 5 öre smt på fordringen och 16 öre expenser at Per Swenson utan wijdare ansökning låfwade Clarera.

  Pehr Andersson i Stiby låtet stemma Pehr Tuedson dersammastedes för 1 galt han för honom förkommet. Käranden Pehr Anderson instälte sig och gaf tillkänna at swaranden honom tillfredzstält så han eij widare kärar.

  Håkan Anderss. i Stiby låtet stämma Oluf Håkansson för 1 D:r smt han caverat för Oluf Person. Parterne tillstädes och klagade Håkan Anderson at Oluf Håkanson caverat för 1 D:r som återstod på handel om et ök, han försålde till Oluf Persson, som är swarandens swåger. Oluf Håkanson swarade, at Oluf Persson mäktar sielf at betahla, han kan intet så betahla för en annan. Håkan Andersson förmehnar at Oluf Håkanson bör swara, som om han gåt i borgen, eliest hade den andre intet fåt öket. Oluf förmehnar honom böra sökia hufwudmannen.
  Resolutio

  Det har swaranden icke kunnat neka, hafwa gått i borgen för Oluf Persson i Hannes för 1 D:r silf:rmynt, men påstår at Oluf Persson sielf orkar den dahler betahla och käranden efter lag åligger hufwud man först at sökia; förden skull pröfwar Rätten lag likmätigt wara, det käranden först söker sin betahlning hos Oluf Person, och hwad han eij gälda orkar, sedan hos Oluf Håkanson.

  Handelsmannen Mårten Pletz i Cimrishambn låtet instämma Per Erikson i Jerresta för 3 D:r 25 öre smt skuldfodran. Oppå handelsman Mårten Pletz wägnar infant sig des fullmechtig Ditricus Engel, och gaf tillkänna at Pehr Erichson så wijda tillfredzstält Hr handelsman, at han gifwit från sig des obligation som han nu för Rätten opwijser dat: d 15 februarij innewarande på 4 D:r 11 öre smt, hwarför pantsättes een swart heilmet annan åhrsqwiga och en wåhrings galt, som fullmächtigen bad sig till säkerhet måtte intecknas.

  Hr Handelsman Mårten Pletz låtet stämma Jöns Larson i Järresta Mölla för 6 D:r 10½ öre silf:rmt skuldfodran och war handelsmannens fullmäktig Ditrich Engel tillstädes. Jöns Larsson påroptes liudelig men wahr ingen på des wägnar tillstädes, beror altså till närmare tingets sluth.

  Hr Handelsman Mårten Pletz låtet instämma Jonas Brunk för 5 D:r 18 öre silf:rmynt, warandes kärandes fullmächtig Ditrich Engel tillstädes, men ingen å Brunkens wägnar, beror altså at förnimma om något förfall ifrån honom wijd tinget inkommer.

  Hr Handelsman Mårten Pletz låtet stämma Jöns Larson i Jeresta för 6 D:r 10 öre smt warandes fullmäktigen Dedrich Engel, å kärandens wägnar tillstädes, men ingen å swarandens hwarför der med anstår, om något förfall kan tees.

  Håkan Persson i Greflunda och Erich Person i Rörum låtet stämma Christopher Håkanson i Wemmenlöftorp för någet barngodz som de förmehna, han bör mothtaga, görandes derom Erich Person som å kärandernes wägnar tillstädes war såledez sin berättelse att för 6 åhr sedan blef deras broder Erich Persson död i Wemmenlöf och lämbnade 7 barn efter sig, hwaraf somblige äro hos modern Elsa Olufsdotter i Wemmenlöf och somblige tiäna och äre fullmyndige och de omyndige 3 st hwilka hwardera äga 26 D:r smt warandes Håkan och Erich Persson som dheras farbroder och närmaste släkt satta till barnens förmyndare. Men som de äre jämbwäll förmyndare för en annan deras broderdotter, som äger 129 dahl:r barnepenningar och Erich Persson Giäldbunden, till Rörums kyrka, och kyrkeräkenskapen 48 D:r smt efter Kyrkeherdens dersammastädez inlagde attest; altså anhåller han at de måtte entledigas ifrån samma förmyndarskap och Christopher Håkansson, tillsättias som är theras Broders son och syskonbarn medh barnen. Christopher Håkansson till wedermähle, ursäktade sig icke kunna emothtaga någet förmynderskap medan han bor på et münsterskrifware boställe, så at när hwarjehanda förändring han är huswill och ont at redda sig sielf.
  Resolutio

  Efter undersökning och öfwerwägande af begge parternes andragne skähl och theras willkor fant Rätten skiähligt, så wijda at lindra detta Håkan och Erich Pehrssöhners förmyndarskap, at Christopher Håkanson och des Broder Måns Håkanson i Wemmenlöftorp begge förordnas till förmyndare för et af sahl. Erich Pehrsons barn som de helst sig willia åtaga och som een theras Broder Frenne Håkansson bor i Rörum så kan Erich och Håkan Pehrssöner der af Rätten låta pröfwa, huruwijda Frenne Håkanson kan wara, bättre fallen och närmare skyldig de öfriga deras deras sahl. Broders barns förmynderskap sig påtaga, än som de.

  Handelsmannen i Ystad Willhelm Hansson Gyllich låtet instämma Mickel Andersson i Tommerup för 5 D:r 19 öre smt skuldfodran warandes käranden sielf tillstädes. Men oppå swarandens sijda ingen hwarföre wijdare beror, om han kan framkomma.

  Anno 1704 d 16 februari Continuerade Tings Rätten

  I saken med handelsman Mårten Pletz i Cimbrishambn och Mölnaren Jöns Larsson i Järresta Möllna angående 6 D:r 10 öre smt, instodo Parterne och ursäktade Jöns Larson des uteblifwande dermed at han igår war i Cimbrishambn och tänkte tillfredzställa handelsmannen. Då war och hans fullmechtig der, som red och han gick till foths at han eij orkade framb för än nu i aftens då rätten war opstigen. Tillstår elliest skulden och låfwar dem betahla, har gifwet et lamb i Sommars till willighet, och begär dag. Fullmäktigen swarade at han war i Cimbrishambn igår, och detta lammet kan lijtet förslå till willighet emot det han haft desse penningar borta sedan 1702, kan intet unna någon dag, medan han warit så trög, hans husbonde kan dog gifwa dilation om han dem begär.
  Resolutio

  Såsom swaranden tillstådt skulden allenast han begärer dag med betahlningen, hwilket käranden honom eij will förunna; Ty förplichtes swaranden inom 14 dagers förlopp dhe omtwistade 6 D:r 10 öre silf:rmynt iämpte 1 D:r smt expenser at betahla eller derföre lijda execution, plichtar iämbwähl för ute blifwande wed första opropet 1 D:r smt.

  Willem Hansson i Ystad stämbt Mickel Andersson i Tågerup för 5 D:r smt, warandes begge parter tillstädes och gafwo tilkänna at de woro förlikte så at han honom tillfredzstält. Ursäktade sitt utheblifwande der med at han war i Herresgårdz skogseke som war så lång och elak wäg at han emot förmodan intet hinde fram igår.

  Nämbdemannen Erich Swensson i Järresta låtet stämma Pehr Nillsson i Järresta för 9 D:r smt Rothepenningar sambt 5 D:r smt hwarför han gåt i Caution hos Jacob Seyer och 1 D:r 18 öre hoos Mörk. Nämbdemannen fördrog at Rotepenningarne blef des förman frambledne Hindrich Jonsson, honom skyldig, åhr efter annat, 3 åhr a 2 D:r smt, och sidsta åhret 3 D:r smt och för det öfrige har han Caverat, för Pehr Nillsson i Cimbrishambn. Pehr Nillsson till wedermähle berättade at Rothepenningarne, har blefwet hos des förman i ektenskapet innestående som åhrlig hade bort waret uthkräfd medan mannen lefde och nu intet efteråth sedan han tillträdt bodt, som warit mehr gäldbunden än egendomen hinde till och hwad de 5 D:r wedkommer betalte han dem också för des förman. Erik Swensson bad få dilation till nästa ting, då kan han bewisa at Hindrich Jonson böd honom een qwiga för Rothepenningar. Pehr Nillson swarade at han betalt sina Rothepenningar för sig sedan han kom, är och för seent stämbd så at det må anstå till nästa ting. Rätten förelade Parterne at infinna sigh utan wijdare stämbning, och då Pehr Nilsson skaffa bewijs at mehr gäld fants wed boet än som egendom.

  Stältes för Rätta af Fullmächtigen på Giersnäs, Qwinfolket Ingar Nillsdotter för begånget lägersmåhl. Ingar Nillsdotter om sine 26 åhr bekände sig wara lägrat af Håkan Nillson ogift, då han tiänte hos Mårten Hansson i Wirresta, som skedde senaste wekan i februari förledit åhr, och födde barnet en månad för Juhl och kom Håkan Nillson bort till Pohlen i höst med de ständige Ryttarne. Möllnaren i Tommerup Mölla som äger hennes syster Jeppe Bertilson benämbt sade oppenbart nog wara, at denne drengen lade sig efter henne, så at de henne föruth åthwarnade at achta sig för honom hwilket, och war orsaken at han gaf sig under Rytteriet. Bymännen som af Stiby tillstädes wijd Rätten wore sambtygade at hon genast fick ord för denne Håkan Nillson, som lopp altijd Järresta och Stiby emillan, at hans husbonde deröfwer klagade, och Bymännerne nog sågo, at han stedze hade sin dijt, men dog intet oppenbart för än kort at drengen war borte, har elliest intet hört någon annan haft ord för honom. Qwinfolket påstod at han låfwat henne ektenskap, elliest intet skulle fåt sin(?) willia med henne. Jeppe Bertillsson refererade at han för än Håkan Nillson reeste uth, förehölt han honom det han hade gåt så träget efter hans hustrus syster, då swarade Håkan Nillsson, at nähr han får uthtimet, och sankat sin säd tillsammans, will han ächta henne hwilket Jeppe Bertillson säger sig kunna med liflig edh besanna. Pehr Hansson, Mårten Månsson, Per Andersson och Håkan Anderson, uthsade at de eij hört henne för någon annan wara beryktadt, wijdare än som Håkan Nillson allena.
  Resolutio

  Qwinfolket Ingar Nillsdotter dömmes efter egen bekennelse för lönskeläger at böta 5 D:r smt och stå kyrkeplikt och oppenbara skrift. Intill wijdare Håkan Nillson kan framkomma, eller saken kunde anderledes oppenbahras, williandes Rätten då och wijdare om fosterlöhn förordna.

  Kyrkoherden i Cimbrishambn Hr Anders Berglin låtet instämma Per Nillson Nämbdeman i Wiarp för tionde och annor Rättighet af Måns Mårtensons Gård i Järresta. Hans erewyrdighet sielf tillstädes klagade, at hos Måns Mårtenson i Järresta som läth wärfwa sig till Ryttare innestod både tijonde och säd och qwicktionde det han eij uthbekommet utan nämbdemannen Pehr Nillson i Wiarp i nampn af ländzman på des herskaps, Hr CammarRåd Billingskölds wägnar tillträdt all Måns Mårtensons egendomb, och hans wyrdighet sedermera allenast förnögt tijonden i säd, men återstår ännu af qwicktijonden et lamb det han intet fåt. Pehr Nillson förklarade, at han war tillsatt af des herskap, at försäkra sig om Måns Mårtensons egendomb, sedan han så ruinerat gården, at han den måst qwittera och begifwa sig under Militien så har han emädan bekandt war, det hans erwyrdighet eij fåt sin tijonde af den säden som war i behåld, låtet tillställa hans erwyrdighet tijonden. Men hwad lammet wedkommer, som hade bort uthgiöras Mickelsmässe tijden och Åboen eij gick från gården för än een månad för Juhl och intet slijk qwicktijonde lembnade, altså kan han intet dertill swara utan lährer Måns Mårtenson som är nu till at finna i Borreby hos en Rusthållare Pehr Månson nog kunna betahla lammet. Hans erwyrdighet regererade at Pehr Nillson låfwat med hand och mund det ena med andra, så wähl kyrkeherden som kyrkan hwarföre han förmodar niuta, alt oafkortat emädan i detta åhret et lamb i qwicktijonde hade bort lefwereras, som i fiohr icke skedde, utan hwart annat åhr bör lefwereras 1 lamb, och hwart annat 1 gås. Pehr Nillson sade at slijk tijonde hade kunnat om Mickelsmässe tijd uthtagas, som rätta tijden är, och kan han altså eij wijdare dertiull giöra. Nekar at hafwa wijdare låfwat, en som då passerade at all egendomen är så wijda tagen i förwar så dem kan hinna till skatter och huses bröstfällighet, skiuter någet öfwer så låfwar herskapet intet förhålla herr erwyrdighet något, men han tror intet at det hinner mer till des herskaps betahlning.
  Resolutio

  Det har swaranden Per Nillson sig således förklarat at denne saken honom intet wijdare angår, än han som des frälse herskaps länsman, då Måns Mårtenson om Mårtensmässe tijden begaf sig ifrån des gård och under Rytteriet, försäkrade sig om den på gården qwarlämbnade egendomen till de wijd gården innestående skatter och gårdens bröstfällighet, hwilken åboen mycke förfallen sig efterläht, har och af säden der fants betalt hans erwyrdighet sin sädes tijonde, så at hans wyrdighet eij wijdare fodrar än 1 lamb till qwicktijonde, hwilket han eij kunnat utan des herskaps eget tillstånd betahla, alldenstund det hos åboen om Mickelsmässe tijd hade bort uthkräfwas, och den efterlåtne egendomen till dhe öfrige skatter och gårdens bröstfällighet intet kan förslå, hwarom dog intet wist afräkning och jemkning är skedt, utan lährer ännu Måns Mårtensson som är Ryttare i landet kunna betahla lammet hwaremot hans erwyrdighet tillstår, at han fåt sädes tijonden betalt så at honom eij mehr återstår, än som 1 lamb i qwicktijonde hwilket han fuller i rättan tijd af Måns Mårtenson fodrat, men han det intet bekommet. Fördenskull pröfwar Rätten, at Pehr Nillson för egendomen till nästa ting bör giöra redo huruwijda den kan förslå at hans erwyrdighet kan få lammet betalt och emedlertidh des herskaps behag derom inhämbta, då Rätten sedan i saken definitive will döhma.

  Hans Erwyrdighet låtet stämma Mårten Erichson i Järresta för 6 D:r smt skuldfodran, gifwandes tillkänna det saken är förlijkt.

  Sammaledez gaf hans Erwyrdighet tillkänna det han Pehr Nillson i Järresta sig infunnet och sig förlijkt om de 2 D:r smt hwarför han låtet honom instämma.

  Hans Erwyrdighet kyrkeherden Hr Anders Berglin låtet instämma Pehr Hindrichson i Grödstorp för någon gammal resterande Prostetijonde af des gård. Begge parter wore tillstädes och androg Hr Pastoren såledez saken, at alt sedan han kom till Gården har han innehållet åhrlig tijonde 5 skepper af 15 skepper korn, som han för tijonden af alle slags säd åhrlig borde uthgifwa. Pehr Hindrichson i Grödztorp mötte och berättar liggia under frälse och gården Giersnäs, och att sig bebodt gården i 12 åhr, men eij betahlt högre warande tijd, än 10 skepper korn åhrlig åhrs, och intet wijdare blifwet kräfd för än i fior at hans wyrdighet talte honom till, att han borde hwart åhr betahla 15 skepper hwilket omöijligt är at gifwa af så ringa bruk, som stådt öde snart 18 åhrs tijd för det, at det är för skattadt. Hans Erwyrdighet bad här efter få taga tionden i stekan, och hwad som för passerat han måtte niuta något till förening, opwiste en Commissions förrättning af Hr Hilleton som satt bemelte bruk i tijonde för 3 skepp:r Råg 1 tunna Råg åhrligen.
  Resolutio

  Såsom swaranden andraget at han i 12 åhrs tijd som han gården bebot åhrligen i Prästetijonde lefwererat 10 skepper korn hwar med kyrkeherden altijd waret nögd, emädan hans bruk är så förskattat at det eij högre tahl, och för den skull för än han dijt kom öfwer 18 åhr stådt öde, så at om han nu skulle betahla alt det som för alle åhren tillbaka fordras, han aldeles blir ruinerat. Hwaroppå Hr Pastoren sig så wijda begifwit, at han allenast begär någon lijten förbättring, för de förflutne åhren medh förbehåld at få hädanefter taga sin tijonde i stekan på åkorn; Altså lämbnar Rätten Hr Pastoren sig derom med åboen och des herskap at föreena, eller detta ärendet hos Gouvernementet wijdare at andraga, som det till des förordning egenteligen hörer.

  Hans Erwyrdighet Pastoren låtet instämma Jöns Trulsson i Järresta för olagligt kroghållande. Klagandes hans Erwyrdighet at mycken förargelse der i byn skeer, med en och annan, som försummar sig och öda der sine penningar. Jöns Trulson mötte och beklagade sig at han är en fattig man och hyre, som har stadd kroget af Giästgifwaren, och weth intet at någon otillbörlighet hos honom är föröfwat. Giästgifwaren Påhl Fiskeström instod och gaf tillkänna at landzwägen löper igenom byn at der altijd har hållets krog den han lijkmätigt Giästgifware Ordningen d.. (?) till denne hyren bortstadd, hwilket och sidste ting då länsmannen derpå utan skähl talte af Rätten blef stadfäst. Hr Pastoren förmehnte at igenom krogars afskaffande kunde mycket owäsende med dryk och slagsmåhl förekommas, såsom den Ryttaren som förledet åhr ihielstack mannen i Järresta, på krogen hade drucket sig drucken. Jöns Trulson swarade at Hr Pastoren då sielf war wed Rätten och fick höra at Ryttaren der så gott som intet hade drucket, utan kom drucken till byen, der skall ingen kunna säija, at af honom någet otillbörligt begås. Hr Pastoren uthläth sig at des Embete fodrar hindra synden så mycket han kunde, wiste dog(?) eij serskildt måhl at nampngifwa.
  Resolutio

  Såsom swaranden Jöns Trulsson af Giästgifwaren har stadd krogen och käranden eij något måhl serskilt bråt kunnat nampna hwar med swaranden sig förbrutet; ty blifwer Jöns Trulson för detta tillmähle aldeled befrijat.

  Anno 1704 d 17 februari Continuerades

  Instod Lasse Johanson i Stiby som wijd första opropet eij wahr tillstädes emot handelsman i Cimbrishambn Mårten Pletz, angående 3 D:r 20 öre Silf:rmt som rester på et halft ankar wijn. Ursäktandes sitt utheblifwande der med at han hade et angeläget ährende at beställa hos Hr Fiscalen Limnell war icke heller tillstädes då stämbningen förkunnades. Fullmäktigen Engel swarade der emot at ingen kan resa efter honom kring landet, och som eij war hemma, läth han förkunna stämbningen på kyrkewallen, emedan han intet annat wist beställa har, inlade elliest en räkning på det undfångne winet at derpå än rester 3 D:r 20 öre förutan Rättegångs expenser. Lars Johanson der emoth inlade sin skriftlige exception det han intet weth af stämbningen, icke heller hwarför han stämbder är, ty han aldrig med Hr Pletz haft någon handel, men om hans moder har något bekommet är hon solvendo. Fullmäktigen tillfrågade Lars Johanson om icke han war och hämbtade wijnet? R:t Neij, det blef hämbtat några dagar efter han war der och hade et bref dijt från sin moder om et halft ankar wijn till hennes sahlige mans begrafning, hwilket bref han beer må frambläggas emädan hans moder flere saker der uthi begärt, och elliest betalt det med 14 skepper korn. Fullmächtigen till swahr berättade at der på eij wijdare betalt än 14 skepper korn, a 12 öre smt och fast swaranden borde producera qvittence så will han dog framlegge Copia derå den han opwiste och innehölt at hafwa undfåt på Präste enkians wägnar 14 skepper korn dog eij nämbt prijset huru högt. Tillfrågade hwarför prijset eij är nämbt i quittencet, swarade at han den tijd intet war dher. Lasse Johanson swarade at det gält öfwer alt 16 öre skeppan, men det går honom intet an han hade allena bestält des moders ährender.
  Resolutio

  Det har fuller Hr Handelsmannen låtet inläggia en Räkning uppå någet wijn som Lasse Johanson A:o 1700 in Majo skall hafwa bekommet för 9 D:r 20 öre och der oppå betalt 14 skepper korn a 12 öre smt, så at han infodras för 3 D:r 20 öre. Lijkwähll emädan swaranden alldeles nekar för sig hafwa begärt något wijn, utan å des mors ährende waret der med bref om wijn till hennes sahl. mans, hans stiffaders begrafning, det hon men icke han sedermehra låtet afhämpta och korn derpå lefwerera hwilket å kärandens sijda eij annorledes är blefwen bewijst utan Lasse Johansons uthsagu bestyrkes af et utaf käranden uthgifwet och Copialiter producerat qwittence som för mähler at kornet på Präste Enkians wägnar är lefwererat och hon derföre qwitterat. Dy blifwer Lasse Johanson för kärandens tilltahl i detta måhl befriat, dog käranden des Rätt hos enkian förbehållen och plichtar Lasse Johansson för uteblifwandet ifrån Rätten wijd första Opropet 1 D:r smt.

  Förehades den tillförende opropte saken emillan klockaren i Stiby Christen Andersson och Lars Johanson angående 15 åhrs innestående helgonskyld så och 5 D:r smt för undfånget öhl och penningar. Klåckaren klagade at han ingen helgonskyld niutet för alla åhren af den gård Lasse Johanson sielf brukar och elliest låhnt i waror och penningar de 5 D:r smt. Lasse Johanson exiperade här emoth skriftelig at hans föräldrar stedze haft gården i bruk och sade han fodrat sahl. Hr Pehr kyrkeherde så hade han wäll fåt swahr och hwad de 5 D:r wedkommer, så har han inge penningar fåt eller något låhnt af honom, utan de haft någet små på räkning sins emellan så at han mehnar klockaren blijr honom och han icke klåckaren skyldig. Tillfrågade hwarför klockaren icke fodra hans sahl. stiffader Hr Pehr som stedze hade gården i bruk. Klockaren swarade at han nog fodrat både Lasse Johanson och honom, men altijd blifwit hotad at de skulle förföllja honom och bringa honom ifrån tiensten, och fast prästefolken brukt gården så är det dog stedt för honom och han haft nytte deraf. Lars Johanson säger at han aldrig bodt på Gården men haft sitt oppehälle hos sin mor i prästegården, och brukar han gården i denne dag. Klockaren tillfrågade om icke Måns Andersson lefwererat Landgillet till Lasse Johansson? Hwartill Lasse Johanson nekade. Klockaren uthläth sig nog wara nögd med hans moder om hon will betahla helgonskyldeen, han har gifwet skatt som sin inkomst, och förmodar at åthniuta dem oafkortat som är 2 skepper korn åhrligen. Lars Johanson bad han motte bewijsa det han brukat gården eller haft någet hushold eller egen duk och dik, och fast gården har fallet honom till i arf, så har han dog haft sitt oppehälle hos sine föräldrar, och de brukt gården. Klockaren tillfrågade hwem som betalt kyrketijonden och skatten? Lars Johanson swarade hans mor. Klockaren sade modern får betahla mehr än det för honom har elliest intet bewijs till de 5 D:r smt, utan sagt hans hustru det tijd efter annat uth beropat. Får han rätt för helgonskylden så har detta intet stort ar betyda. Lars Johanson sade at han will gärna betahla hwad han kan blifwa skyldig, när de få afräknat, så lähr intet stort fattas på någon sijda. Men helgonskylden bör dem erläggia som brukat gården.
  Resolutio

  Såsom klockaren Christen Andersson icke har kunnat neka det kyrkeherden sahl. Hr Pehr Bager i des lijfstijd och des enkia efter honom brukat Lasse Johanssons Gård den han än aldrig åbodt icke heller bewist det han tillförne de Lars Johanson derför fodrat eller honom åtagit helgonskylden för dem som gården brukat at betahla; Ty blifwer Lasse Johanson i detta måhl för kärandens tilltahl befrijat hwad de 5 D:r smt skuldfodran wedkommer Emädan käranden icke bewijst hwaruti de bestådt. Swaranden dog wijdgåt ett och annat båda hafwa bekommet och betalt at han der öfwer begär Liquidera. Ty förelägges Parterne sådant inom nästa Ting at göra eller då med nöijachtig bewijs inkomma till wijdare Rättens uthslag, plichtandes elliest Lasse Johanson för uteblifwandet wijd fösta opropet 1 D:r silf:rmynt.

  Företogs saken emillan Stiby Bymän och Lasse Johanson, angående at han wägrar sig, efter deras bys bruk, at påtaga sig wara ålderman för sin gård. På Bymännens wägnar, mötte Pehr Hanson och opwiste deras Bys Articklar, som de sins emillan hafwa till ordning hwarefter de för hans gård och bruk han har i Byen uthnämbt honom till ålderman hwarföre ingen som bruk är plägar blifwa förskont Lasse Johanson swarade at han är en ledig person som intet hushåld håller, icke heller någet tienstehion, utan brukar hans Moder gården förmehnar sig för denne deras anmodan at blifwa förskont, som en prästeson der fuller ärft sin gård, Men hwarken byggar eller bor som någon bonde icke heller ingåt med dem någon byskrå. Bymännen förmehnte at Lars också deras byskrå undertecknadt, men kommer aldrig i deras bys lag, som nu deras klagan är. Lasse Johanson inlagde sin klagan skriftligen som oplästes. Rätten eftersåg bys Articklarne men fans intet af Lars Johanson wara underskrefwen.
  Resolutio

  Såsom Lasse Johanson icke sielf har åbodt des ärftligen tillfaldne gård i Stiby, utan hans mor prästeenkian der sammastädez, haft den i bruk, har och som en ogift ledig persohn wistas hos sin moder at gå henne tillhanda, så at han hwarken hushold eller egen kost och diskhåller. Ty finner Rätten skiähligt at han icke än bör dragas under kärandernes bysskrå, utan en annan af Bymännen i hans ställe uthwäljas, plichtandes Lasse Johanson för utheblifwandet wijd första opropet 1 D:r silfwermynt.

  Instod Hindrich Ingwarson i Gislöf, som wahr frånwarande wijd första opropet emoth Ingwar Jonson i Hannas angående 15 mk(?) arfwegodz han fodrar. Ursäktandes sig der med at han eij wiste det tinget begyntes samma dag. Ingwar Jönsson klagade at han och sine systrar skulle efter deras Mormoder ha at fodra för en Gårdepart 30 D:r smt hwaraf honom tillkommer 15 mk(?), hwaraf hans systrar fåt deras dhel, man han intet kan bekomma sitt, utan Hindrik Ingwarson sagt sig betalt hafwa derför till hans fader. Hindrik Ingwarson swarade herpå at dhe fodra för mycket af honom, det löper föga 10 mk(?) hans andehl. Ingwar Jonson inlade en attest af Ingwar Clemmetson och Anders Nillson at det wahr 60 D:r smt som Ingwar blef skyldig för en gårdepart hwilket skulle delas emillan 2 bröder och 4 systrar, så at på en systerdehl lop 7 D:r 16 öre smt. Hindrich Ingwarson her emot påstod at det eij war mehr än 50 D:r smt som han med köpebrefwet will bewijsa, om det får beroo till nästa ting. Ingwar Jonsson påstod det han måtte niuta sin andel så wäll som de andre syskon, om intet annat är, så will han skaffa närmare bewijs till nästa ting.
  Resolutio

  Såsom begge parter begärt opskop i saken till nästa ting, med möijachtige skiähl å både sijder at inkomma ty förelägges dem då, der med sig inställa, till Rättens äntelige uthslag, plichtandes Hindrik Ingwarson för uteblifwandet ifrån Rätten 1 D:r smt.

  Förehades saken emillan Swen Erichsson i Järresta och Erich Knutson och Nills Tuedson i Gislöf, angående et hästeköp som sidsta ting anhängig giordes, warandes Swen Erikson tillstädes, och inlade en attest af Truls Olson, Jöns Andersson, Anders Nillson och Pehr Olson i Järresta det Commisarien Löfberg wille köpt hästen, och Nills Belting den red, men kunde de intet märka någet fehl eller skada på densamma. Af wederparterne war ingen tillstädes utan berättades at de mehnt de skohlat blefwet stämbde, till wittnes afhörande, som Swen Erikson sidsta ting sade sig willia skaffa det hästen war förderfwat. Swen Erichsson sade sig ännu kunna skaffa wittne det hästen war oförswarlig Medhhandladt då de wille den återställa, erbiuder samme wittne frambskaffa till nästa ting, hwilket rätten sambtyckte. Uppå begäran bekom Swen Erichson sin inlagde attest tilbakars.

  Den wedh sidsta ting anhängiggiorde sak emillan Jöran Witting i Wallby, emoth Jon Håkanson, Pehr Anderson, söder Per Hanson och Mårten Månson i Stiby för en boke kubb de taget från honom på Hr Rosencrantz skog förehades, och war på Jöran Wittings wägnar tillstädes, Giästgifwaren Paul Fiskenström och af Stiby Bymän Per Anderson , Per Hansson och Mårten Månsson, berättandes at Jon Håkanson ligger siuk till sängs. Paul Fischeström gaf tillkänna det skogwaktaren Jöns Håkanson i Rönnebrät, låfwat willia sig med wijdare bewijs infinna, det han intet giort, påstår emedlertijd at männen måtte skaffa hemul och bewiseligt hwarest de deras brenne bekommet. Dhe tillstädes warande Bymännen swarade at hos dem är intet brenne funnet och det som är blefwen funnet hos Jon Håkenson, må han skaffa bewijs till som han och lähr kunna giöra, medan han det fick hos Matz Person i Tingby.
  Resolutio

  Emädan käranden efter des erbiudan wijd sidsta ting, icke skaffat flere bewijs, Swaranderne fulleligen at öfwertyga; Ty blifwer sambtlige swaranderne för kärandens tilltahl alldeles befrijade.

  Fierdingsmannen i Gislöf Anders Nillson lät opliusa ett Brunt ungt stoh om 2 åhr, förutan teckn eller bomma(?), tykes wara blind på ena ögat, kom dijt 5 weker för Juhl, hade ärnat haft det hijt men kunde intet gå på isgatan.

  Efterfrågade elliest 3 st fåhr hwite med Axelmärke i wänstra, och skur undan och rist i högra örat, som komme bort i efter höst och tillhöre Anders Tolason i Gislöf.

  Mårten Hansson i Wirresta låter opliusa en swart grimmet stutkalf med rist i högre örat och wänstra en rist, en borra och nippen af nedersta ristet bortskuret kom dijt om Mårtenstijden, sammaledes en swartgrimmet wäder, styfwat det wänstra örat.

  Oluf Andersson i Tommerup läth efterliusa en Röd Tiurkalf åhrsgammal, Axelmärke i wänstre örat och skur undan till högra örat afstijft, kom bort nu efter höst.

  Sahl. Borgmäster i Christianstad Johan Petri enkia anhölt hos Rätten at efterfrågas måtte om hör i häradet någet Stedzmåhl pro A:o 1702 till Christianstadz Hospital wedfallet, hwaröfwer hon tingswittne äro begiärandes. Nämbden och allmogen betygade at bem:te åhr 1702 eij någet stedzmåhl till Christianstads Hospital uthgånget.

  Hr General Krijgs Commissarien Wälborne Jöran Adlersten läth anhålla hos Rätten om fastebref på Giersnäs Gård och godz som han utaf Siettepennings Godzet efter kongl. Maij:tz allernådigste tillstånd har inlöst och deruti gonom behörig immission ifrån det höglofl. Kongl. Cammar Collegium sambt Gouvernamentet är worden inrymbt sambt sedermera mera har låtet lagbiuda och det der oppå Oqwald lagståndet.
  Resolutio

  Såsom det här wijd Rätten producerade immissions instrument ifrån Skånska Gouvernamentet Dat: Malmö d 4 feb:r A:o 1702 hwilket sig grunden oppå kongl. Maij:tz allernådigste bref af Christianstad d 11, 7:ber A:o 1700 förmähler, at kongl. Maij:tz allernådigst har bewilliat H:r General KrijgzCommissarien wälb: Jöran Adlersten att få uthlösa Giersnäs Gård och Godz; hwilket för Siette penningen är indraget, och bem:te Hr General krijgs Commissarius upwist qwittence at uti Gouvernaments Ränteriet, så stort Capital som samma Gård och Godz för siettepenningen, ifrån sahl. Wälborne Fru Christina Rantzou och sahl. Cammarherren Hindrick Rantzous, sambtlige arfwingar i manquement af Contante Medel, till kongl. Maijt:tz och cronan är uthlagt före, nemblig Elfwa tusende Twåhundrade och åtta dahl:r smt, och derför bem:te Hr General krijgscommissariernes underskrefne extract, af deras förrättning dat d 25 8:ber A:o 1700 Specificeras Nemblig Uthsochne frälse Godz Järresta härad, Tommerup sochn, N:o 5 Wirresta, Boo Trullson 3/8 hemman, Räntar 16 D:r 21 öre 4½m; N:o 10 ibm Offe Erlandson 1/3 hem:n, Räntar 13 D:r 18 öre 20 m; N:o 8 TommerupTågerup, Mårten Trulson Tre åttendehls hemman. Räntar 20 D:r 8 öre 19½ m; N: 4 ibm Mårten Persson och Håkan Andersson 3/8 hem:n. Räntar 21 D:r 31 öre 19½ m. N: 1 ibm Jacob Månsson och Nills Andersson 3/8 hemman. Räntar 20 D:r 17 öre 13½ m. N:o 2 ibm Per och Jöns Anderssöhner 3/8 hem:n. Räntar 16 D:r 21, 4½ m. N:o 3 ibim Mickell Andersson ¼ hemman. Räntar 13 D:r 6 öre 3 m. N:o 9 ibm Mickell Andersson 3/16 hemman. Räntar Nio D:r 5 öre 4½ m. N:o 2 Wranerop Jeppe Bertellson 1/16 hem:n. Räntar 2 D:r 3 öre 2 ¾ m. Järresta sochn N:o 6 Grödestorp Per Hindrichss. 1/8 hemman. Ränttar 6 D:r 27 öre 1½ m. Ingelsta härad, Stijby sochn och By N:o 26 Swen Andersson och N:o 27 ibim Ingwar Swenson bägge tillhopa 1/16 hemman. Räntar 2 D:r 19 öre 12 ¾ m. N:o 28 ibm Nills Frijs och Jöns Pehrson 1/16 hem:n. Räntar 2 D:r 19 öre 12 ¾ m, som bem:te Instrument wijdare med hwar och eens Ränta Specificerar, Jämbte dhe öfrige uti andre härader belägne Gårdar och lägenheter, hwilke med de här benembde tillsammans Ränta 672 D:r 15 öre 17 m:r som Hr General krijgs Commissarien med des fru och arfwingar på kongl. Maij:tz och Cronans wägnar lämbnas fri disposition, med 1702 åhrs Ränta. Altså och emädan ofwanbem:te här uti häradet belägne Gårdar och Godz wijd tingsrätten äro laglig opbiudne, förste gång d 25 februari A:o 1702, andre gången d 20 maij och 3:die gång d 29 october samma åhr samt at det sedermera utan frälse Bördemans, eller någens åkommet klander oqwalt lagståndet. Ty tilldömmer Rätten Hr General Krijgs Commissarien des fru och arfwingar samma Gård och Godz med tillhörige lägenheter, efter kongl. Maij:tz allernådigste tillstånd, till en frambgent oklanderlig egendom, här till wore faste wittne dommaren Tore Olsson i Borreby, Nämbdemän Tilof Mårtenson i Rölla, Anders Kåck i Tågerup, Swen Anderson i Tullstorp, Oluf Frenneson i Örneberga, Mattz Olson i Glemminge, Erich Swenson i Järresta, Arfwed Håkanson i Wemmenlöf, Mårten Nillson i Tommerup, Mårten Ingwarson i Walby, Pehr Nillsson i Wiarp, Bengt Mårtenson i Wranerup.

  Hr General Krijgz Commissarien Wälb: Jöran Adlersten läth anhålla om Tingsrättens fastebref på de hemman som han sig utaf Hr öfwersten wälborne Reinholt Patkull här i häradet tillhandlat, samt sedermera låtet lagbiuda och deroppå lagståndet.
  Resolutio

  Såsom Hr ÖfwerstLieutnanten Wälborne Reinholt Pattkull försåldt till Hr Gen: krigz Commissarien wählborne Jöran Adlersten dess wählborne fru och arfwingar efter det för Rättn producerade köpebref dat: d 6 Aprill 1701 efterskrefne hemman uti Järresta härad Nembl. i Järresta by N:o 8 Mårten Nillson 5/16 hemman och N:o 9 ibm Jöns Andersson 3/16 hemman samt i Stijby sochn och by N:o 16 Per Hanson 2/3 hemman och samme hemman lagligen äro opbudne förste gång d 17 februari A:o 1702 andre gång d 14 maij och tredie gång d 21 October samma åhr sampt sedermera utan någet klander eller åtahl oqwäldt har lagstådt; Altså dömmer Rätten förbemelte Jordeköp wijd sin laga kraft fullkombl. Fast at stånda och eij återgånga nu alle i ewerdelige tijder, her till wara faste wittne, dommaren och nämbdemännen Tohr Olsson i Borreby, Erich Swenson i Järresta, Tillof Mårtenson i Rölla, Erfwed Håkanson i Wemmenlöf, Anders Kock i Tågerup, Mårten Nillss. i Tommerup, Swen Anderson i Tullstorp, Mårten Ingwarson i Walby, Oluf Frenneson i Örneberga, Per Nillson i Wiarp och Matz Olson i Glemminge.

  Hr General krijgs Commissarien Wälborne Jöran Adlersten läth anhålla hos Rätten om fastebref, oppå Någre hemman som han sig tillhandlat af Hr ÖfwerstLieutnanten Ridderschantz, som han låtit opbiude och de der på oqwalt lagståndet.
  Resolutio

  Emädan Hr General krigz Commissarien Wälborne Jöran Adlersten sig tillhandlat utaf Hr Majoren wälborne Ridderschantz efterskrefne hemman i Järresta härad, Wemmenlöf sochn och by N:o 11 som Per Tuedson åbor och N:o 13 som Gudmund Persson brukar och samme hemman lagligen äre opbudne förste gång d 17 febr: A:o 1702 andre gång d 14 amij och tredie gång d 28 october samme åhr sampt sedermera oqwald lagstådt; Altså dömmer Rätten bemelte köp wid sin laga kraft fullkommeligen fast at stånda och eij ute gånga nu och i ewerdelige tijder, här till wore fast wittne, dommaren och nämbdemännen Tohre Olsson i Borreby, Ericg Swenson i Järresta, Tillof Mårtenson i Rölla, Arfwed Håkanson i Wemmenlöf, Anders Kock i Tågerup, Mårten Nillson i Tommerup, Swen Andersson i Tullstorp, Mårten Ingwarsson i Walby, Oluf Frenneson i Örneberga, Per Nillson i Wiarp och Mattz Olson i Glemminge.

  Anno 1704 d 18 Februarij Continuerade

  Nämbdemannen Erik Swenson opwiste å des sons Erwast Eriksons wägnar en förskrefning, som Lars Nillson i Järresta uthgifwet, till Erfwast Erichson på ett pund korn och 4 tun:r hafre, och pantsätter honom en brunbläset merr at han nästkommande Mårtens dag efter förskrifning, skall blifwa betalt eller behålla stoth, warandes Obligation dat: d 16 Aprill A:o 1703 som han såledez till des säkerhet lät inprotocollera.

  Examinerades oppå Hr Befallningsmans Elias Löfbergs begäran fölliande afkortnings längder:

  Een RestansLängd oppå de hos allmogen innestående Räntor och skatter för förledet åhr 1703 med annotation öfwer hwar och ens tillstånd och förmögenhet som wijdare wed de andre härader skohle examineras.

  Afstraffade sakören pro 1703 och 1699.

  Afkortningslängd oppå öde och obefindtlige hemman, pro A:o 1703 item optagne hemman på frijhet, samt Rotepenningar.

  Oförmögen restlängd pro Annes 1699, 1700, 1701 och 1702 med orsakerne in marginal annoterat.

  © Magnus Lindskog, 2000
  (viss redigering pågår fortfarande)