1709 höstting Järrestad

  Anno 1709 den 25 Octob: höltz ordinarie hösteting med den tingzsökiande allmogen af Jerresta härad, öfwerwarande Hr häradz höfdingen Mårten Bulich och den wanlige edsworne nämbden undantagande nämbdemannen Per Nillss:n i Wiarp, som berättades hafwa blifwit dödh.

  Efter hållen Tingz predikan uthlystes allment ting och tingzredh.

  Intechnades till Commissarien och Landzmannens wäll:t Magnus Löfbergz större säkerheet Präste enkian Elena sahl: Hr Nills uthgifne förskrifning d: 17:de Febr: 1708 på 22 dahl: Smt, för hwilka penningar hon satter honom till underpant een jern kakelugn med sådant wilkor att der hon intet betahlar till Michaeli samma åhr, skall han giöra sig af bem:te kakelugn sielf betalt.
  Rådmannen Petter Mörk i Cimbrishambn, som war tillstädes, protesterade emot denna intechningen, medelst att han enkian till detta ting instämbdt för 19 D:r 8 ./. Smt Capital, förmenar att han äger praeference till att uthbekomma sin fyllnadt först af den egendomb som hoos enkian kan finnas.
  Rätten kunde intet förwägra Commissarien Löfberg intechningen, doch den bättre rätt hafwande opraejudicerat.

  Swen Tuedsson rusthållare i Gislöf framwijste för rätten ett kiöpebref, hwarmedelst han tillstår sig hafwa med wäll berådt mode såldt ifrån sig, sin hustro och arfwingar till drängen Jöns Persson ¼ och halfwa sexttondehls hemmanet N:o 21 i Gislöf och det för 100 D:r smt, warandes kiöpebrefwet dat: d: 17 Julius nestl:e hwilket första gången blef opbudit.

  Klåckaren i Cimbrishambn Abraham Bergman tilltalte efter laga stämbning Pehr Michelsson i Nöbbelöf för 16 sk: korn helgone skyld kallat, som han uti 8 åhr för honom oförswarligen innehållit och eij welat betala.
  Swaranden inlefwererade sin skriftel: förklaring af d:n 10 maij nestl: att hemmanet N:o 2 och 4 i Nöbbelöf är 2 fierdehls bruk, har i uhrminnes tijder aldrig gifwit mer deraf uti helgone skyld än 2 sk: korn åhrl:n det klåckaren ännu bekommer, men sedan dess fader dödde är samma 2 f:s hemman brukat af honom med mera som skriften ad acta exprimerar.
  Widare producerade Per Michelsson en attest underskrifwen af Befallningzmannen Löfberg af d: 22 hujus att helgone skylden efter gammalt maneer bör proportioneras på hemmantahlen samt att sådane twistigheeter bör afgiöras wed kongl: Gouvernamentet om de stridige parter eij äro nögde med den jämkning som han efter kongl: Gouvernamentets resolution i slijke måhl giör med mera som skriften ad acta wijsar.
  Klåckaren Bergman insinuerade een attest af åthskillige Byemän i Cimbris och Nöbbelöfs Byar underskrefwen att de gifwa helgone skyld af sine ödegårdar, samt annan rättigheet till klåckaren, efter opläsandet lades ad acta, sade deriempte att han åhrl: måste skatta till Cimbrishambn Schola för 4 pund men medelst Per Michelsson och een annan der i Byen förhåller honom 4 sk: om åhret, kan han dermed omöijel: uthhärda längre, opwijsandes landtboken att honom åhrl:n bestås deruthaf sochnen 4 p:d korn.
  Swaranden sade att ¼ hemmanet N:o 2 aldrig warit bebygdt, bor hoos sin Broder på N:o 4 och Contribuerar lika med honom till skatternes betahlande så i een som annan måtto, påstår att dess fader aldrig mer gifwit än som 2 sk: helgoneskyld af N:o 2 och 4 och förmodar att intet här efter blifwa betungat med större afgift, emedan hemmanet hwarken i åker eller äng blifwit sedan förbättrat.
  Kiäranden swarade att han får helgone skyld af alla numer i Byn, antingen hemmanen äro bygde med huus eller intet och lijtet eller stort bruk hafwa.
  Widare hade parterne intet att andraga, utan å både sijdor begiärer domb.
  Resolutio
  Det anhåller klåckaren Abraham Bergman att häradz rätten wille persententiam påläggia Bonden Per Michelsson i Nöbbelöf till att uthbetahla åth honom 16 sk: korn, hwilka kiäranden praetenderar i helgone skyld för 8 åhr af ödehemmanet der samma städes N:o 2 producerandes icke allenast åthskillige Byemäns attester, hwarmedelst han bewijser att andra som bruka ödegårdar gifwa honom åhrl:n sin rättigheet, utan och framwijste extract af landtboken, hwilken tillägger klåckaren 4 pund, men igenom det att Per Michelsson samt een annan Bonde i samma sochnen innehålla för honom för 2:ne ödegårdar á 2 sk: för hwar Gård, har han måst mista een lång tid bortåth 4 sk:, hwilket är honom till dess subsistence een stor skada; Uthlåtandes sig kiäranden sig deriempte att han åhrl: efter 4 pundz inkombst måste Contribuera åth skolan i Cimbrishambn, hwilket för honom hädan efter omöijel: blifwer att giöra, så framt han intet får niuta sin tillbörlige rättigheet. Häremot förklarade sig Per Michelsson att hans fader, hwilken för honom samma hemman brukat, aldrig har gifwit till klåckaren för bägge bruken mer än som 2 skieppor, eij heller skall någon kunna bewijsa af uhrminnes tijder tillbaka att någon klåckare af desse hemman har fådt mer till helgone skyld än swaranden nu gifwer, förmodandes Per Michelsson att hädan efter så wäll som här tills blifwa befrijat ifrån någon större afgift till klåckaren; men som rättigheets twister emellan kyrkiones betienter och dess åhörare böra efter hans k:l M:tz nådigste resolution af åhr 1686 slijtas och afgiöras hoos hans Excell:ce högwälborne Hr grefwen Generalen och Gouverneuren samt högwyrdige Hr Biskopen; Altså warda parterne så framt de elliest intet kunna i godo åsämias dijt hän remitterade.

  Ingar Persdotter Barnföd i Hammenhög om sine 26 åhr inkom för rätten och gaf wed handen att drängen Tufwud Persson har lägrat henne i Glasax, då hon tiente hoos dess fader Joen Månsson, har lofwat henne echtenskap och beder att han måtte tillhållas detta sitt löfte att fullgiöra.
  Drängen Tufwud Persson om sina 19 åhr war tillstädes, tillstod att han häfdat henne, men aldrig lofwat att taga henne till ächta, utan har hon låckat honom att giöra denna giärningen.
  Q:tio Om hon kan bewijsa att drängen lofwat att willia taga henne till ächta? R:p Neij kan det intet bewijsa.
  Resolutio
  Såsom Ingar Persdotter och drängen Tufwud Persson bägge tillstå sig haft lägers måhl tillsammans; Ty skall han böta 10 dahl: och hon 5 D:r Smt och stå een söndag hwardera på plichte Pallen samt derefter undfå oppenbara skrift.

  Den 26 October Continuerade Tingz Rätten

  Råd- och handelsman Petter Mörk i Cimbrishambn, låtit instämma Prästeenkian sahl: Hr Hans i Cimbris för 19 D:r 8 ./. Smt Capital, hwilka penningar hon blifwit Hr Rådman skyldig A:o 1690 och 1692.
  Parterne tillstädes och inlefwererade Enkians sohn Jöns Steensson dess skriftel: förklaring af d: 25 hujus, hwaruthinnan hon tillstår skulden och att hon pantsatt för bem:te penningar något Cronoguld som hon har oplåtit Rådmannen för 16 D:r Smt och har han deraf längst för detta kunnat giordt sig betalt, ber hon måtte undslippa att betahla interesse och expenser med mera som skriften ad acta wijsar.
  Rådmannen sade att gullet blifwit honom för een kort tijd sedan oplåtit, så att han intet kunnat det för yttra i penningar, utan har det ännu in natura will eftergifwa något på interesset, och påstår att få rättegångz omkåstnaden betalt efter rächningen.
  Jöns Steensson sade att rådmannen må intet så strängia dess moder som är een fattig enkia med något interesse, hälst han haft sådan underpant i händer, som han till största dehlen af Capitalet kunnat haft sin förnöijelse uthaf, der han panten bordt sålt, beder att få dilation med betahlningen, så skall wäll rådman få sin betahlning.
  Kiäranden begiär rättens uthslag och kan intet längre wänta, emedan han länge nog gifwit henne dilation.
  Resolutio
  Det tillstår fuller fullmechtigen Jöns Steensson att den skulden för hwilken dess moder hustro Elena Hansdotter är worden af Rådmannen tingz förd skall wara richtig, hwilken och hans moder intet undandrager sig att betahla, utan ehrbiuder sig till den gulpanten som rådmannen af henne har, så framt den intet skulle swara emot Capitalet till att förnöija Rådmannen för hufwud stohlen; men hwad interesse widkommer, som Rådmannen praetenderar för penningarne så förmodar fullmechtigen att hans moder skall blifwa derföre frij ehrkiänd, hälst emedan Rådman hade kunnat längst för detta giordt sig betalt af den guldpant som han hade händer emellan. Doch som fullmechtigen har måst tillstå att penningarne äro den tijden åth dess moder af Hr Rådman uthlånte, utan att hafwa gifwit åth honom för dem något interesse, warandes utom dess mycket billigt interesse opfördt i det Rådmannen Mörck för 19 åhrs tijd allenast praetenderar 10 D:r 24 ./.; Altså finner häradz rätten för rättwijst det bör hustro Elena Hansdotter betala till Rådman Mörck Capitalet á 19 D:r 8 ./. samt interesse 10 D:r 24 tillijka med een dahl: 16 ./. Smt i expenser, och det inom een månadz dag eller derföre lijda execution.

  Borgmästaren och Befallningzman wälbet:de Elias Löfberg inlefwererade den granskning, som nämbdemannen Mårten Nillsson och Anders Swensson hållit öfwer bröstfälligheeten på rusthåldz hemmanet N:o 2 i Cimbris, warandes bröstfälligheeten opfördt till 166 dahl: Smt; Tillståendes nämbdemännen på deras edh att synen är efter bästa och yttersta förstånd förrättat. Och som åboen Johan Kiönig i Cimbrishambn låtit hemmanet till en så anseenlig bröstfälligheet förfalla, Ty reserverar sig Befallningzman å kongl: Maij:tz wägnar att honom derföre sökia och tilltahla.

  Rådmannen Petter Mörk kiärade till Nills Andersson i Cimbris för 29 D:r Smt och interesse, som han warit skyldig sedan d: 31 Januarij 1702, sade att 3 D:r äro betalte, sedan stämbningen blef uttagen och påstår att han må få resten tillijka med expenser betalt. Nills Andersson tillstår skulden, beklagar sin stora fattigdomb att han intet kan betala skulden. Kiäranden begiär domb och expenser.
  Resolutio
  Såsom swaranden wedgåt skulden och derpå till Rådman betalt, sedan stämbningen blef uttagen; Altså finner häradzrätten honom skyldig till att betala Rådman de återstående 26 D:r tillijka med Een dahl: Smt rättegångz omkåstnadh, och det inom 14 dagar eller wara underkastat execution.

  Rådmannen Petter Mörk, tilltalte efter laga stämbning Håkan Andersson i Tomarp för 6 D:r Smt skuldfodran, som han warit skyldig sedan åhr 1707 och lofwat med korn att betahla, men har sedan den tijden hwarken fådt korn eller penningar.
  Swaranden nekar till skulden, sade att han fådt penningar till låns af honom och betalt dem med 22 sk: korn åhr 1687 och har sedan den tijden intet haft någon handell med Rådmannen.
  Borgmästaren och Befallningzman Wälbet:de Elias Löfberg påminte att Hr Rådman har een annan rächenskaps Book den han begiär att rådman måtte opwijsa efter som Bonden meenar sig hafwa denna skulden betalt med korn.
  Rådmannen sade att han med wittnen will beiwjsa att denna hans fodring är richtig om han får dilation till nästa ting.
  Rätten bewilliade Rådman dilation.

  Dito Rådman hade låtit instämma Olof Jonsson och Olof Swensson i Tommerup för 2 D:r 27 ./. 12 d Smt skuldfodran.
  Nämbdemannen Mårten Nillsson i Tommerup berättade att Olof Jonsson blifwit dödh för 20 åhr sedan och att Olof Swensson är siuk, så att han intet förmår kommma till tinget blef alt så med denna saken differerat.

  Samma kiärande tilltahlte efter laga stämbning Nills Andersson i Tågarp för 7 D:r 6 ./. Smt skuldfodran, som han war skyldig sedan åhr 1695 d:n 24 Aprilis.
  Nills Andersson förklarade att han fuller fådt af Rådmannen till låns åthskillige påster, penningar, men säijer att han har betalt een stor dehl med korn och har rådman för lijtet opfördt prijset på det korn som han lefwererat.
  Rådmannen inlefwererade sin book i rätten den han will beEdiga, tillståendes Nills Andersson att alla påstår som uti dess rächning woro antechnade, war richtigt och rätt opförde, begiärandes rådmannen domb och expenser.
  Resolutio
  Ehuruwäll swaranden inwände att rådman för lijtet opfördt prijset på något korn, som han lefwererat till denna skuldens afbetahlning; Lijkwäll som swaranden till ingen påst som i rådmans Book på hans rächning war opfördt kunde neka, utan tillstod att så de uti Debito som Credito woro richtige och rätt antechnade, Ty finner häradz rätten för skiähligt att Nills Andersson bör betahla till Rådmannen de siu dahl:r 6 ./. iemteEen dahl: i expenser och det inom 14 dagar eller derföre lijda execution.

  Rådmannen Petter Mörk tilltalte efter laga stämbning Jacob Månsson i Tågarp för siu dahl: Smt skuldfodran, sade att han blifwit desse siu dahl: skyldig åhr 1699 d: 14 October.
  Swaranden tillstår skulden, och beklagar att han är så fattig att han med stor möda kan sig förskaffa så mycket som han kan oppehålla sitt lijf med, beder att Rådman will något eftergifwa och hafwa med honom dilation.
  Kiäranden will eftergifwa interesset, påstår att han må blifwa dömbd till att betahla Capitalet och rättegångz omkåstnaden.
  Resolutio
  Såsom swaranden har wedgådt skulden, men beklagar sin stora fattigdomb, att han intet mechtar den att betahla, hwarföre och rådman har eftergifwit interesset; Altså finner häradzrätten honom skyldig att betahla till Rådmannen Siu dahl: Smt tillika med Een dahl: Smtz expenser och det inom 14 dagar eller wara execution undergifwen.

  Rådmannen Petter Mörk kiärade till Michel Andersson i Tågarp för 10 dahl: smtz skuldfodran, som han warit skyldig sedan 1706 d: 19 Junij.
  Swaranden tillstår skulden, och lofwar betahlning med det första, sade att Rådmannen intet haft för nöden att stämma honom till tinget, han har wäll wetat ändå att fullgiöra sin skyldigheet.
  Rådmannen begiär att få domb och expenser.
  Resolutio
  Det har Michel Andersson tillstådt sig häfta Rådmannen för denna skuld, och lofwat att nu willia med det första sig ombeflihta att kunna förnöija honom; Altså finner rätten honom skyldig detta sitt löfte att fullgiöra, och till åkiäranden inom 14 dagar betahla de 10 D:r Smt tillijka med een dahl: Smt i expenser eller lijda derföre execution.

  Rådmannen Petter Mörk tilltalade efter laga stämbning Mårten Andersson i Wranarp för 16 D:r 23 ./. Smt som han blef skyldig efter sluten rächning d: 15 Maj 1696.
  Swaranden tillstod att han är skyldig så många penningar, men intet kan betahla, medelst tillslagen fattigdomb, måst öfwergifwa sitt bruk, och har intet hwar med han kan sig nära låfwar att betahla med 3 st: får som äro wärda 4 dahl:r will med det första tillsee att kunna resten betahla efter handen.
  Rådman sade sig wara nögd att taga fåren i betahlning och påstår att få domb och expenser.
  Resolutio
  Det har swaranden tillstådt skulden, men medelst dess fattigdomb, har han eij kunnat hålla sitt åkerbruk wid macht, utan måst det quittera, mycket mindre förmår att afbörda sig någon skuld, doch lofwar att willia betahla med 3 st: får, som han will oplåta för 4 D:r Smt, och låfwar efter handen att betahla resten; Altså dömmer rätten att han inom 14 dagar bör sitt löfte fullgiöra och betahla till åkiäranden de 16 D:r 23 ./. anten i Contant eller med sådane waror, som de åsämias kunna, iempte Een dahl: i rättegångz expenser eller derefter lijda execution.

  Dito Rådman hade låtit stämma Jöns Matsson i Jerresta för 4 D:r 30 ./. som han warit skyldig uti 10 åhr.
  Torkell Larsson möte å swarandens wägnar till wedermäle, med berättelse att han är siuk, tillstår skulden och beder att hans utheblifwande måtte uhrsächtas, så att han intet kommer något att bööta.
  Rådmannen begiär att få domb och någon oprättning för påwågade rättegångz omkåstnadh, och will eftergifwa interesset.
  Resolutio
  Såsom Torkell Larsson af Jöns Matsson i Jerresta haft den befallning att tillstå och bekiänna att han Rådmannen desse penningar är skyldig, emedan han för sin siukligheet eij sielf till tingz kunde fara och uti sin saak swara; Altså dömmer rätten att Jöns Mattsson bör inom 14 dagar betahla till Rådmannen de 4 dahl: 30 ./. iempte een dahl:r Smt rättegångz expenser eller derföre wara execution undergifwen.

  Dito Rådman Mörck hade instämbdt Per Nillsson i Walby för 4 dahl: Smt bestående uti Contant och någon tiära, som han gådt i Borgen före.
  Pehr Nillsson war tillstädes tillstod att wara skyldig 1 D:r 24 ./. som han lofwar med första att betahla, har aldrig fådt någon tiära mycket mindre derföre gådt i lofwen.
  Rådmannen sade att han tillijka med Jeppe Knutsson bekommit 1 T:a tiära, har sin andehl betahlt och gådt i goo för Jeppe Knutsson som där med ännu resterar, will derå skaffa bewijs om han får dilation till nästa ting, beder att Per Nillsson måtte blifwa pålagd att betahla de tillstådde Een dahl: 24 ./. tillijka med rättengångz expenser.
  Pehr Nillsson ittererade sitt förra att han intet bekommit någon tiära.
  Resolutio
  Såsom swaranden tillstådt wara Hr Rådman skyldig 1 D:r 24 ./.; Altså dömmes han samma penningar att betahla, iempte Een D:r expenser inom 14 dagar, men hwad tiäran angår till hwilken swaranden nekar hafwa gådt i Caution, så har rådman nästa ting åtagit sig att willia bewijsa att han den undfådt och för den Caverat, hwilket lämbnas rådman frijt att giöra om han skulle hafwa skiähl dertill.

  Borgmästaren och befallningzman wälbet:de Elias Löfberg framstälte för rätta Ryttmästaren Hr Daniel Biörckmans dotter Maria Elisabeth Biörckman på Borby Gård om sina 22 åhr, gifwandes tillkiänna att hon låtit sig besåfwa, och begiär att hon nu måtte namngifwa barnefadren.
  Maria Elisabeth Biörckman, tillstod giärningen och bekiände hon att een gift man Strandrijdaren Jacob Servin på Kåseberga har lägrat henne på Borby Gård sade med gråtande tårar att han har bedragit henne till denna giärningen.
  Rätten bad Hr Borgmästaren att han skulle efterskicka bem:te Servin, som lofwades och skall han komma tillstädes i morgon.

  Rådmannen Petter Mörk i Cimbrishambn låtit stämma Anders Nillsson i Walby för 4 D: r Smt skuldfodran, som han blifwit skyldig 1696 den 4 Janu:, då han giorde med honom afrächning.
  Anders Nillssons hustro möte till wedermäle som berättade att dess man är stad uti sin huus bondes ährender, så att han intet kan komma till tinget, tillstår skulden och lofwar betahlning allenast han får en lijten tijd dilation.
  Rådmannen sade att han wijst sig mycket trög, har sändt till honom bod att inkomma och Clarera, men intet sedt honom på 4 åhr, kan intet längre gifwa honom dilation, utan anhåller om expenser och rättens uthslag i saken.
  Resolutio
  Ehuruwäll Anders Nillssons hustro betygat att dess man är stad uti sin huus bondes ährende, att han intet sielf kunnat till tinget farit och swara till den skuld fodran för hwilken rådmannen honom har instämbdt; Lijkwäll som hon haft den befallning att han wedkiännes skulden som rådmannen fodrar, Ty dömmer rätten att Anders Nillsson bör betahla till åkiäranden de 4 D:r Smt, iempte Een dahl: i rättegångz omkåstnadt, eller der före lijda execution.

  Olof Persson i Jerresta inlade een Syn, som nämbdemannen Bengt Månsson och Mats Ohlsson hållit öfwer Bröstfälligheeten på Militia hemmanet N:o 24 i Jerresta, warandes bröst fälligheeten opfördt till 177 D:r 16 ./. och tillstode nämbdemannen på deras Edh att synen efter bästa kunst war förrättat, hwaröfwer tingz bewijs meddeltes.

  Än inlefwererades een granskning som nämbdeman Bengt Månsson och Mats Ohlsson i Gliminge förrättat på halfwa Cronohemmanet N:o 3 i Jerresta öfwer bröstfälligheeten, som war opfördt till 89 D:r Smt, och tillstodo nämbdemännen på  deras Edh att synen war richtig hwar öfwer tingz attest bewilliades.

  Rådman Petter Mörk låtit instämma Nills Nillsson i Tågarp för 4 D:r 24 ./. Smt skuldfodran, han blifwit skyldig 1707 d: 26 juli och lofwat att betahla med korn.
  Swaranden påroptes liudel:n men war intet tillstädes, eij eller infant sig någon å dess wägnar.
  Kiäranden bewijste med stämbningz attest att han war i laga tijd stämbd, begiär altså domb och expenser. Opskiutes med denna saken till i morgon eller tingets sluut att förnimma om han sig inställer.

  Den 27 October Continuerade Tingzrätten

  Bonden Mårten Jönsson i Gislöf kiärade till Lieutnanskan fru Anicka Manfelt, för det hon skolat sådt och inhöstat hafra på hans mark, för hwilken wåldsamheet han påstår det rätten wille på läggia henne laga plicht, samt refundera honom den skada, som han derigenom tagit, för utan det praetenderar han rättegångz omkåstningar.
  Uppå fru Lieutnanskan Manfeltz wägnar, infant sig qwartermästaren Johan Ström och förklarade att Mårten Jönsson har fuller plögdt 16 sk: landz hafre iord hwilka han hade legdt af Måns Månsson och Hå kan Lasson, som till sammans intet mera äga uti hafre jorden än 6 skieppeland det han will bewijsa wid nästa ting, så framt honom tillåtes att få dilation.
  Resolutio
  Rätten finner skiähligt att bewillia fru Lieutnanskan dilation till nästa ting, då och Mårten Jönsson bör instämma Måns Månsson och Håkan Lasson af hwilka han legdt hafre jorden.

  Nämbdemannen Jöns Torsson och Mårten Ingemansson i Walby ingaf een granskning, som de hållit på hemmanet N:o 51 och rusthållet N:o 4 i Borby, warandes bröstfälligheeten opfördt till 67 D:r, och tillstår nämbdemännen på deras edh att synen är efter bästa kunst förrättat.

  Profossen Torkell Larsson, som war skickat efter Strandrijdaren Jacob Servin som blifwit uthlagdt af Maria Elisabeth Biörckman för Barnefader till det oächta barn som hon födt, kom nu tillbakars och inlefwererade stämbningen, hwilken war påskrefwen af Servin att han war så siuklig, att han hwarken förmår åka eller rijda till tinget, beder derföre att saken måtte anstå till nästa ting då han will öfwerbewijsa Maria Biörckman att han är frij ifrån denna beskyllning som hon har tillagdt honom.
  Rätten opskiuter denna saken in till dess strandrijdaren kommer sig före och blifwer frisk.

  Kyrkioherden ehrewyrdige och wällärde Hr Gregorius Ståhlgreen i Cimbris låtit igenom Giestgifwaren S:r Paul Fischerström praesentera för den lofl: Tingz rätten een skrift dat: Cimbris den 22 hujus, hwaruthinnan han på sine egne och samptel:e Byemännernes wägnar i Cimbris berättar, att till Cimbris By ligger een Lund /: Cimbris Lund kallat :/ derest bem:te By har sitt muhlebete, och är denna Lund bewäxt med åthskillige törne och hassle buskar, som een dehl af Borgerskapet i Cimbrishambn och andra skola sig inträngia uti, att afskiära och med rötterne opryckia buskarne, hwaraf händer att solen om sommaren wärkar så starkt på gärset, så att det aldehles af hennes wärme bortwijsnar och muhlbetet af rötternes opryckiande fördärfwas, efter Jordmånen derstädes skall bestå merendehls af gruus och steen, som intet tåhl någon synnerlig Solenes wärma; Och som samptel:e Byemännerne i Cimbris sins emellan således kommit öfwereens att ingen må understå sig, antingen hädan efter buskarne afskiära med rötterne åpryckia eller på annat sätt fördärfwa wed 10 D:r smtz wijte, det, de anhåller att tingz rätten icke allenast wille stadfästa, utan iemwäll begiär, att Cimbris Lund måtte för all åwerkan och intrång för andra blifwa fredlyst; Och kan rätten så mycket mindre afslå deras begiäran, som Cimbris By eenskyldt och ingen annan har någon dehl uti bem:te Lund; Blifwandes förden skuld härmed icke allenast deras föreening af rätten stadfäst, utan alle de när omkring gränsande Byemän och Borgerskapet i Cimbrishambn förbudne att icke hädan efter inträngia sig uti ofabem:te Cimbris Lund, och tillfoga ägarne något meen, eller praejudice, wed det straff tillgiörande, som laag förmår, hwilket wederbörande hafwa att låta på Sochnestämban kundgiöra, på det att hwar och een som detta angår må weta att rätta sig derefter.

  Erich Persson i Wirmelöfstorp, framstod, hwilken nämbden och allmogen gaf det goda loford att han war een redelig och oprichtig danneman och wäll förstår sine saker, så att han tienar till nämbdeman uti Pehr Nillssons ställe; Ty blef han dertill uthwald och aflade han den wanl: domare eden och som Per Nillsson hade sine beställningar i Wirmenlöfs sochn, ty skall han och wara förplichtadt dersammastädes att förrätta sitt embete enär något förefaller.

  Rådmannen Petter Mörck i Cimbrishambn inkom för rätten och gaf tillkiänna, huru såsom Gouvernamentz Fiscalen sahl: Limnell låtit i Cimbrishamns stadz Protocoll införa, som skulle han intet wara hans kongl: M:t een trogen undersåte, utan i ofredz tijden här i Skåne wijst otroheet emot sin konung för hwilken tillwetelse Rådmannen på det högsta Contesterar sig wara frij, och begiärer att häradz rätten wille ransaka och efter fråga ibland närwarande Tingz allmogen och nämbden om någon weet annat med honom än som ähra och gådt, han wille det nu oppenbara och bekiänna, Och blef i anledning deraf hans begiäran Nämbden och allmogen förestält på hwilket de äldsta af nämbdemännerne swarade att de kiändt och handlat med honom öfwer 40 åhr, under hwilken tijdh han handlat redel: och aldrig hört säijas mycket mindre weeta någon otrooheet och oredeligheet med honom, det hela allmogen som närwarande war och så besannade, I synnerheet berättade qwartermästaren Johan Ström att ha, men ofredztijden påstod här i landet war beordrat att efter slå och fast taga alla snaphanar och de som namn hade af någon otroheets föröfning, men har aldrig hördt eller förstådt af någon menniskia att Rådmannen Mörck warit för sådant berychtat, utan har han warit den gemeena allmogen alltid behielpelig så i een som annan måtto, och har dem försträckt stora penningar i deras trångmåhl, hwilket Rådmannen efter begiäran under häradets Sigill och häradz höfdingens underskrift till bewijs meddeltes.

  Nills Nillsson i Tommerup, som war stämbd af Rådmannen Petter Mörk i Cimbrishambn för 4 D:r 24 ./. Smtz skuldfodran; påroptes nu andra gången, men war intetkommen tillstädes, intet heller låtit wijsa att han haft laga förfall, till sitt utheblifwande, hafwandes och rådmannen bewijst att han war i laga tid till tinget stämbd för denna skuldh; Ty dömmer rätten Nills Nillsson skyldig att betahla till åkiöranden Fyra dahl: 24 ./. iempte Een dahl: i rättegångz omkåstnadh, och plichte swaranden för utheblifwandet ifrån rätten Een dahl:r doch frijt nästa ting efter processen saaken med absentiae böterne återwinna om han så gitter och har skiähl der till.

  Såsom ingen mehr infant sig wed rätten som hade något att sökia; Ty blef tinget denna gången i Jesu namn slutat.

  Således wara passerat, ransakat och dömbt, det warder af mig undertecknat här med verificerat datum Ystad 3 Februarij 1710
  Mårten Bülich
  [Sigill]

  © Magnus Lindskog, 2001
  (viss redigering pågår fortfarande)