1709 sommarting Järrestad

  Anno 1709 den 17 maij hölt ordinarie sommarting med menige allmogen af Jerresta härad öfwerwarande häradzhöfdingen Hr Mårten Bulich och den wanlige nämbden. Nembl:n

  Dommaren Tille Mårtensson i Rölla
  Nämbdemannen Arfwed Håkansson
  Mårten Nillsson
  Anders Swensson
  Swen Andersson
  Olof Frennarsson
  Pehr Nillsson siuk
  Mats Ohlsson
  Bengt Månsson
  och Jöns Thorsson

  Efter förrättat gudztienst och sedan rätten sig satt blef allment ting och tings fred uthlyst.

  1 Uplästes för den närwarande allmogen kongl: Maij:tz stadga och förordning tienste folk och legohion angående.
  2 Kongl: Maij:tz Placat angående Barnemord af d: 15 Now: 1686.
  3 Kongl: Maij:tz reglemente, hwarefter officerarne och rusthållarna i Skåne böre sig rätta Dat: d: 7 Now: 1695.
  4 Kongl: M:tz Placat, att ingen må inlåta sig i spehl, handel eller byte med kongl: M:tz krigzfolk om dess Monderinger af d: 18 maj 1696.

  Efter nämbdeman Mårten Ingemansson tagit afskied antogz till nämbdeman i dess ställe Lars Hansson i Stijby som efter aflagdh edh satte sig i rätten.

  Ryttmästaren wälborne Hr Holger Rosencrants till Glimminge låtit nu 3:die gången fortfara med opbodet på gatehuuset N:o 1 i Tomarp.

  Jöns Lasson i Wiarp hade låtit instämma Jöran Ohlsson ibm för det han kallat honom tiuf och skälm. Swaranden mötte och nekade sig sådant hafwa giordt, sade att han aldrig haft någon träta med Jöns Lasson.

  Kiäranden beropade sig på drängen Ohla Mårtensson som war instämbd att wittna i denna sak, hwilken instod och med hand å Book utan jääf aflade wittnes eden, berättandes derpå att han stod uti sin faders Gård och tröskade och war Jöns Lasson med sin hustro der i gården och mahlde, derpå såg han att Jöran Ohlsson kom gåendes med een skieppa och een säck till Jöns Lasson, då de straxt begynte att bannas och träta sins emellan, men kunde intet så noga observera, hwad tahl de hade sins emellan, gick derpå Jöns Lasson uthur qwarnhuset med mahlden, och hörde han honom säija om Jöran Ohlsson, den tarma lösan kom och brukade een stoor mun, hwaruppå Jöran Ohlsson swarade du hwijtkåhls tiuf och skielm och så skildes de ifrån hwar andra widare hade han intet att wittna.
  Jöran Ohlsson på rättens tillfrågan, sade sig eij annat weeta med Jöns Lasson än som ähra och gådt. Kiäranden påstår att Jöran Ohlsson måtte plichta för sitt brått och blifwa dömbd att betahla de omkåstningar som han wågat på saken.
  Resolutio
  Ehuruwäll Jöran Ohlsson eenständigt nekar sih intet haft någon träta eller ordkastning med kiäranden; Lijkwäll som det är bewijst att han kallat honom 2:ne oqwädensord, Altså dömmes han att plichta 2 gånger 3 mk och det i anledning af det 43 C: T:M: L:L: doch utan någon ähras förklening efter han sine ord rättat, och således tillbaka tagit att han eij annat weet med Jöns Lasson än det som ährl:t och godt är; börandes swaranden i expenser betala till åkiäranden een dahl:r smt.

  Intechnades till drängen Jöns Perss:s större säkerheet een obligation som han fådt af Jöns Erichsson på siu D:r 16 ./. smt Contant för hwilka penningar Jöns Erichsson pantsätter 2 sk: landh jord och war förskrifningen dat: d: 29 Sept: 1707.

  Handelsman Petter Ohlsson i Cimbrishambn bewijste med citation sig lagl: hafwa instämbdt Söne Andersson i Wranarp för 12 D:r 28 ./. smt skuldfodran, anhållandes att få domb och expenser. Swaranden möte och wedgår skulden, men beklagar sin stora fattigdomb, och att han intet äger något hwarmed han nu kan betahla, beder om dag till Michelsmessa, då han får någon säd att wända i penningar, der med att afbörda sig sin skuld; Rätten resolverade att Söne Andersson bör betahla till åkiäranden dess 12 D:r 28 ./. smt nästkommande Michaeli tillijka med een D:r smt i expenser eller i widrig händelse undergå execution.

  Kyrkioherden sahl: Hans Froms efterlåtne enkia Madame Elsa Möllenstedt inkom för den lofl: Tingzrätten och opwijste den domb som wed sidsta wintertinget blef fälter emellan henne och dess sterbhuus creditorer angående huruwijda enkian måtte tillåtas att få cedera bonis och beswäria det Inventarium som hon efter sin sahl: man låtit oprätta blifwandes domben liudel:n opläst i rätten men ingen af creditorerne på rättens tillfrågan war tillstädes och den afhörde, hwarpå enkian anhölt att få afläggia den edh som dommen henne pålägger, hwilket blef henne efter låtit, och aflade hon een sins ede med hand å Book så lydande. Jag Elsa Möllenstedt sahl: kyrkioherden Hans Froms efterlåtne enkia swär och bekräftar wed gudh och hans heliga evangelium att iag all den egendomb, som fants efter min sahl: man har låtit Inventera och optechna, och ingen ting af qwarlåtenskapen, så mycket som mig wetterligit är, hwarken förtegat eller undandölgdt, så sant mig gud hielpe till lijf och siähl.

  Nills Stänkelsson i Wijarp tilltalte efter laga stembning Bonden Jöns Lasson dersammastädes för det han förwägrar att betahla honom 6 dahl: 20 ./. och 2 Tun:r korn, som han har lånt af honom, begiärandes att få sin betahlning med expenser. Swaranden tillstädes och wedkiändes skulden ber att få dag till Michels messo då han lofwar att willia betahla. Kiäranden förunnar honom dag till berörde tijdh och anhåller om domb och expenser.
  Resolutio

  Såsom swaranden tillstådt och bekiänt sig wara skyldig till Nills Stänkelss:n desse sex dahl: 20 ./. smat 2 T.r korn och begiär dag med betahlningen till Michaeli, det kiäranden honom förundt, Altså dömmes han att detta sitt löfte efterkomma och betahla een dahl: i expenser eller i widrig händelse undergå execution.

  Arrendatoren Hillebrand Hillebrandsson inkom för rätta med sin contrapart Olof Murmästare och gaf tillkiänna att han med honom ingådt een sådan förlijkning om den bröstfälligheet som fants på hemmanet N:o 1 i Borby att Olof Murmästare lofwar i ett för alt betahla 9 D:r smt nästkommande S:t Hans dag, anhållandes parterne att denna deras förlijkning måtte under dombs kraft städfästas, hwarföre Resolwerades att der Olof Murare intet till ofwan nämbde Termin betahlar skall han wara execution underkastat.

  Rådmannen Mårten Plet i Cimbrishambn låtit in för rätten begiära att få intechna fölliande Bönder som blifwit honom skyldige efter dess egna obligationer nembl: Nills Ohlsson för 12 D:r 3 ./. smt, Nills Hansson, Nills Ohlsson och Nills Håkansson i Gröstorp för korn och penningar tillsammans 16 D:r 16 ./. smt som bewilliades.

  Nills Stänkelsson i Wijarp hade låtit instämma Jöns Steensson i Cimbris för 4 sk: korn, 1 sk: råug, 2 sk: hafra han blifwit skyldig uppå 1707 åhrs kyrkiotijonde. Swaranden påroptes liudel:n men war intet tillstädes eij eller någon å hans wägnar. Kiäranden bewijste med stämbningzattesten att swaranden war lagl: och i rättan tidh stämbd och påstår att få domb och expenser. Rätten resolwerade att Jöns Steensson i Cimbris bör betahla dess ofwannämbde 4 sk: korn, 1 sk: råug och 2 sk: hafra in natura, eller med penningar efter Malmö markgång tillijka med een dahl:r smt expenser och plichte för utheblifwandet ifrån rätten 1 dahl: doch står det honom öppet nästa ting saken återwinna om han så gitter och dertill kan hafwa skiähl.

  Inspectoren wälbet:de Albrecht Didrichsson inkom för rätten och begiärde att stadz Fiscalen i Malmö S:r Sven Haffman, skulle få tahla i den saak som han förmeenar sig hafwa emot kyrkioherden sahl: Hans Froms enkia Elsa Möllenstedt i Cimbris, angående några penningar som sahl: Hr kyrkioherden From har skolat i sin lijfztijd tagit af kyrkiones medell,och dem till sin priwat nytta disponerat, hwarföre han nu sökier att få ehrsättning och betahlning, rätten bewilliade fuller Hr kyrkio Inspectorens ansökiande, men lät deriempte Hr Inspectoren förstå att domb är gången i saaken, emellan enkian och creditorerne wed sidsta wintertinget hwilken Bellin som då war fullmechtig å Hr Inspectorens wägnar och afhörde. Fiscalen Hafman refererade det fullmechtigen Bellin har haft allenast i commission af Hr kyrkioInspectoren till att begiära communication af Libellen och dilation i saken, rätten uthlät sig att det blef genom resolution nekat Inspectoren dilation.

  Commissarien wälbet:de Magnus Löfberg inlade een skrift i rätten angående hwad allmogen uti Jerresta härad will bestå een opbördz bonde, sochneskrifware och brofogde till löhn och underhåld, som sidsta ting allmogen blef förestält i anledning af hans Excell:ce Generalen och Gouverneuren att bem:te skrift måtte af rätten blifwa Confirmerat, som bewilliades.

  Efter ingen hade något widare wed tingzrätten att sökia; ty blef tinget härmed i Jesu namn slutit.

  © Magnus Lindskog, 2000
  (viss redigering pågår fortfarande)