1711 höstting Järrestad

  Anno 1711 d: 9 October blef laga hösteting hållit uti Hammenhög med allmogen af Jerresta härad öfwerwarande undertechnat häradz höfdinge, Crono Befallningz man wälbet:de Jacob Rafenius och den till förordnade häradz nämbden.

  Eftter förrättat gudztienst uthlystes allmänt Ting och Tingz fredh.

  Åthskillige konungz gårdar, såsom Heckelberga, Erichsholm, Smedstorp, Allarup, Torup, Hyby och åkerjorden wed Flinge blefwo efter högwälborne Hr Baron General Lieutnanten och Gouverneurens ankombne skrifwelse Dat: Malmo d: 30 7:ber upbudne till att bort arrenderas åth den mästbiudande, men det war ingen som biöd deruppå.

  Crono Befallningzman Jacob Rafenius framställte för rätten Qwinfolket Elsa Nilsdotter och anklagade henne för det hon haft oloflig beblandelse med drängen Pehr Nillsson som sedermera skall wara dödh blefwen, begiärandes at rätten wille derom incinuera och döma.
  Kånan Elsa Nilsdotter född i Cimbris om 32 åhr, tillstår och bekiänner att hon för nije wekor sedan födt ett piltebarn som hon aflat med drängen Pehr Nillsson, hwilken hon säijer sedermehra wara dödh blefwen, påståendes att drängen henne under Echtenskapslöfte häfdat hafwer.
  Uppå drängens säijda mötte dess Broder Borgaren i Cimbrishambn Trulls Nillsson och refererade att han fuller hört sådant tahl om sin broder, men aldrig har han hört honom säija derom att han henne häfdat.
  Kånan Elsa Nilsdotter påstår at det warit skiedt under echtenskaps löfte och säijer att han hade wäll ährat och ächtat henne om icke Trulls Nillsson honom derifrån styrkt och rådt.
  Trulls Nillsson regerade att han så mycke mindre kunde råda honom uti detta, som dess sahl. Broder aldrig för honom derom uppenbarat.
  Kyrkioherden i Cimbris som nu äfwenwäll war närwarande här wed Tinget uti sin egen angelägenheet blef af Tingz rätten tillfrågat om han weet till att berätta något om detta lägersmåhl? Swarade at de bäge har tient hoos honom,och när han hörde att de haft lägersmål tillsammans så har han först kallat henne för sig och tillsport om drängen lofwat henne echtenskap, då hon fuller skolat swarat iaa, men när han komb och exeminerade drängen samt honom frågat om han lofwat henne echtenskap, så skall han swarat neii, widare säijer och berättar Hr kyrkioherden att när han besökt drängen på dess sote säng, så har han åter igen tillsport honom om han willa ähra och ächta henne efter som han häfdat henne, men drängen skall swarat honom det han skulle bekymbra sig om att trösta hans siähl utan detta fick han intet swar ifrån honom.
  Befallningzman Rafenius tillfrågade Trulls Nillsson huruledes han will försona böterna och plichta för sin Broders begogne brått? Swarade att han intet kan böterna betahla efter som han intet något i arf niutet efter sin Bror. Befallningzman Rafenius påstår att egendommen må åter lefwereras med swornom ede af arfwingarna till att betahla böterna.
  Trulls Nillsson uthlät sig om sijder att han will böta för honom, lämbnandes i rättens macht huru wijda fosterlönen bör henne bestås. Kånan påstår att få fosterlöhn till barnet.
  Resolutio

  Såsom kånan Elsa Nilsdotter in för Tingz rätten har bekiänt att drängen Pehr Nillsson förr än han dödde, henne har häfdat och med barn rådt. Förden skuld dömmer Tingzrätten henne till att plichta sina 5 D:r smt och stå een söndag på plichte pallen och sedan uppenbara skriftermåhl, och som Borgaren Trulls Nillsson ifrån Cimbrishambn med de andre hans med arfwingar antagit sig dess Broders egendomb; Ty skola de och wara förplichtade att betahla dess böter 10 D:r smt, Börandes och arfwingarna i anledning af Kongl. Maij:tz förordning 1697 antingen åhrl. betahla i foster löhn 4 D:r smt intill dess barnet sig sielf kan försöria eller och med sworom ede wid nästa Ting ehrhålla att egendommen som fants efter förenämbda dräng intet sträckte sig mehr än till 10 D:r smt uthlagde böter, hwilken edh om de gånga gitter så skola wara frij ehrkiända ifrån fosterlönens ehrläggiande.

  Crono Befallningzman wälbet:de Jacob Rafenius hade fram för rätten Qwinfolket Christina Persdotter och anklagade henne för det hon haft olofl:e beblandelse med ryttaren Nils Jute under General Majorens Öhrenstedtz regemente och ryttmästar Engelotz Compagnie begiärandes öfwer henne laga domb.
  Christina Persdotter barnfödd i Gislöf och dersammastädes nu boendes om sina 23 åhr gammal Comparerade och bekiänner at hon med ofwannämbde ryttare har haft sammanlag, men berättar at det är skiedt under echtenskaps löfte, hwilket hon med wittne ehrbiuder sig willia bewijsa. Ryttaren war intet kommen till Tinget, hwarföre och denna saken blef differerat.

  Crono Befallningzmannen wälbet:de Jacob Rafenius kiärade efter laga stämbning till drängiarna Pehr Nillsson i Blästorp och Tuedh Håkansson i Tullstorp för det de hafwa upbrutit sigillen för deras kijstor, som woro sequestrerade till kyrkioherden Emgstedtz säkerheet af ländzmannen Lorents Appelberg för den drängiahafran som de honom äro blefne, såsom dess prästa rättigheet skyldiga begiärandes öfwer dem laga straff. Ländzman Appelberg framstod och berättade att han förseglat kijstorna efter Befallningzmans ordres. Swaranderna påroptes, men war intet tillstädes, beror altså till Tingets närmare sluut.

  Uppå corporalskan Bodel Gammalsdotters wägnar inkom för rätten för detta nämbdemannen Nills Clemmetsson och bewijste med citation att han lagl. har instämbdt Fru Lieutnanskan Annicka Manfelt, angående richtig rächenskap för 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 och 1709 åhrs hemmans räntor och uthlagor som icke äro uptagne af dess mans Corporalen Lars Steenmans boställe, för hwilka räntor Fru Lieutnanskan intet skall hafwa giort någon redo och rächning före och belöper sig summan efter dess angifwande till 204 D:r. Qwarteermästaren Johan Ström infant sig uppå Fru Lieutnanskan Manfeltz wägnar och framwijste quittencer som Corporalen Steenman skall hafwa uthgifwit på 1704, 5, 6, 7 och 1707 åhrs Boställs räntor, warandes samma quittencer verificerade af Major Crusbiörn och ryttmästaren Masch samt ryttmästar Root, men uppå räntan för åhr 1708 hade fullmechtigen intet något Steenmans quittence, utan i dess ställe framwijste han för rätten Lieutnant Manfeltz original bref Dat:t Smogornie d: 25 Maij, hwaruti finnes skrifwit att Stenman för åhr 1708 och upburit sin fullkombliga ränta, hwaruppå han skulle nu öfwersändt Stenmans quittence,men föregifwer ordsaken wara till dess utheblifwande att Steenman war bort Commenderat på ett executions partie 15 mihl derifrån, men hwad widkommer 1709 åhrs räntepenningar så har Fru Lieutnanskan dem ännu inne hoos sig stående och kan dem intet uthlefwerera förr än som hon får af regementzskrifwaren Eklund assignation, då hon intet skall för wägra sig at uthbetahla dem till wederbörande.
  Nämbdemannen Nills Clemmetsson upwijste regementsskrifwaren Nils Jönssons betientes attest att Steenman war fången wed Pultava och påstår forden skuld at Fru Lieutnanskan må blifwa tilldömbd att uthbetahla räntan för 1708 och 1709 för hwilken han will gå i Caution.
  Qwarteermästaren Ström begiärade at denna saak må blifwa upskiuten till nästa Ting innan hwilken tijd han förmodar att både Lieutnanten och Corporalen lära komma hemb efter som det säijes att de nu äro på hembwägen stadde. Kiäranden protesterar emot saksens upskiutande och begiär nu at få Tingz rättens uthslag med expenser.
  Resolutio

  Såsom å Fru Lieutnanskan Manfeltz wägnar fullmechtigen Johan Ström har in för Tingz rätten med Corporalen Steenmans uthgifne och af Trowärdiga personer verificerade quittencer wijst att boställs räntorna äro för åhren 1704, 1705, 1706 och 1707 richtigt betalte och clarerade till honom, Ty blifwer hon för de åhrens rächenskaper aldeles frij ehrkiänd, men hwad wedkommer 1708 och 1709 åhrs räntor för hwilka fullmechtigen eij gittat framwiisa Steenmans quittencer utan allenast et bref som Lieutnanten Manfelt skrifwit ifrån Pohlen Dat:t Smogornie d: 25 maij 1709, hwaruthinnan han förmäler som skulle han hafwa betalt till Stenman dess Boställs ränta för åhr 1708, hwaruppå han låfwar att willia skaffa Steenmans quittence hwilket han då intet kunde bekomma efter som han war bort Commenderat ned ett parti på een execution som låg 15 mijhl derifrån. Så emedan fullmechtigen Nills Clemmetsson ehrbiuder sig at willia cavera både för 1708 åhrs ränta som skall med rotepenningar wara 34 D:r 15 ./. smt som och för den halfwa räntan som dess man Corporalen Steenman bör hafwa för 1709, nambl: 17 D:r 7½ ./. smt; Ty finner häradz rätten för skiähligt att döma Fru Lieutnanskan att uthbetala ofwannämbde åhrs boställs ränta, för hwilka hon intet kan framwijsa Steenmans quittencer som belöper sig tillsammans 51 D:r 22 ./. smt efter ingifwen rächning, iempte 2 D:r 16 ./. smt expenser och det inom 14 dagars tijd eller och lijda derföre execution.

  Inlefwererades een syn öfwer Cimbris byemäns sädes wång, hwilke byemän lijdet stor misswäxt på deras säd i detta åhr, Tillståendes nämbdemännen Anders Swensson och Bengt Månsson att de efter bästa konst denna synen förrättat.

  Sammaledes tillstodo nämbdemännerna Anders Swenss:n och Arfwed Håkansson at den synen är richtig som de hållit öfwer misswäxten på Wembnelöfs sädes wångar.

  Noch inlades een syn öfwer den misswäxt som warit detta åhr på Wembnelöftorps wångar, bekräftandes nämbdeman Lasse Hansson och Nills Persson synen wara richtig.

  Nämbdemannen Anders Swensson och Bengt Månsson bekräftade på deras nämbdemans edh att den syn war richtig och efter bästa konst förrättat som de hållit öfwer misswäxten på Wiarps bys sädes wångar.

  Kyrkioherden Hr Lars Engstedt i Borby insinuerade een syn, som nämbdeman Jöns Tohrsson och Mats Ohlsson förrättat öfwer den reparation som han giort på prästa gården sedan han dijtkom bestigandes sig till 250 D:r 14 ./. smt, och betygade syningz männen på deras edh att de efter bästa konst och snille denna synen förrättat.

  Rusthålls hemmanen N:o 12 och 17 som giöra tillsammans 3/16 hemman, hwilket Hindrich Ingwarsson sålt till Bonden Pehr Tuedsson blef nu 3:die gången in för sittiande rätten upbudit.

  Skattehemmanet N:o 21 i Gislöf, som Bonden Jöns Erichsson sålt till Bonden Oloff Mårtensson för een summa á 60 D:r smt blef nu andra gången för sittiande rätten upbudit.

  Uppå Jägermästaren Hans Hindrich Schrebers wägnar instälte sig för rätten handelsman Hindrich Ifwarsson i Ystadh, och tilltahlar Bonden i Glasax Swen Hansson för det han intet efter sin uthgifna obligation will betahla de 5 D:r 14 ./. smt samt 10 sk: kon, hwilket inalles efter skiftes instrumentet, som efter Giert Guresson uprättat är skall belöpa sig 8 D:r smt, praetenderandes Capitalet med rättegångzexpenser. Bonden Swen Hansson förklarade sig at han uppå denna skulden har betalt 2 T:r korn och deriempte arbetet och tröskat 5½ pund korn samt 16½ T:a hafra, förmodandes arr skulden som han nu fodras före lärer således wara betalt. Rätten tillsporde swaranden huru mycke han praetenderar för sitt arbete? R:s at det allmänt är få 10 styf:r för 1 pund korn och 2 styf: för 1 T:a hafre.
  Kiäranden påstår att swaranden måtte infria sin obligation af den 6 Febru:1707:
  Swaranden uthlåter sig at han aldrig satt sitt karamärke under denna obligation, han har aldrig upburit någon skilling af Giert Guresson utan är denna skulden giort uti handelsman Sefers tijd, hwilket han betalt med korn och arbete, somt i Segers och somt i Giert Gures tijdh, beropar sig elliest på drängen Trulls Nillsson som tiente Giert Gurresson då han giorde arbetet. Emot Trulls Nillsson war intet jäf ty blef han admitterat at afläggia wittnes eden hwar efter han wittnade det han sedt ofwannämbde Bonden hoos Giert Guresson arbeta, men huru nycke arbete han giorde och huru mycke han arbetade weet han intet att säija.
  Rätten tillsporde wittnet om han såg at Giert Guresson betalte honom derföre? R:s han weet intet huru de med hwarandra derom föreentes. Kiäranden anhölt om dilation till nästa Ting at giöra sig underrättat huru med denna saken föreweeter.
  Resolutio

  Rätten bewilliade parterne dilation till nästa Ting, då de kunna sig inställa med nöijachtiga skiähl till denna sakens uplysning hwarefter de skola få et laga sluut.

  Nämbdemannen Nills Clemmetsson fullmechtig å Corporalskan Bodel Gammalsdotters wägnar kiärade efter laga stämbning till commissarien Magnus Löfberg för det han skall hafwa upburit 1703 åhrs räntor af det Corporals boställe i Jerresta son hennes man tillkommer, som belöper sig till 38 D:r 10 ./. 5 ¼ d. efter inlagd rächning, och påstår att han må åter lefwerera dem eller och med hennes mans quitto bref wijsa att de äro till honom betalte, fodrandes och ehrsättning för rättegångz omkåstnadt.
  Commissarien insinuerade igenom ländzmannen Appelberg sin skrifteliga förklaring och exception, föregifwandes at han nu till detta Tinget intet kan komma och swar i den saken efter som han i olagan tijdh är stämbder, och der till med så har han nu intet de documenter wid handen, hwar med han om denna saken kan gifwa rätten uplysning och sin oskuld i detta måhl wijsa, anhållandes för den skuld om dilation till nästa Ting då han will framkomma och i rätten swara.
  Kiäranden påstår at än skiönt stämbningen är något seent förkunnat så har han wäll denna gången kunnat sig infinna, emedan han för een månad sedan är både af honom och Steenmans hustru påminte att wijsa för de upburne penningar richtigheet, som han efter Nils Jönssons rächning har åhr 1703 af Corporals bostället upburit. Ländzmannen uthlåter sig att han intet widare har incommiss än allenast anhålla om dilation i saken till nästa Ting.
  Resolutio

  Tingz rätten finner för skiähligt att bewillia swaranden den begiärte dilation till nästa Ting, då han sielf stämbd bör Comparera och sig öfwer kiärandens angifwande förklara hwarefter rätten will saken med laga domb afhielpa.

  Anno 1711 d: 10:de Octob: Continuerade Tingsrätten

  Inlefwererades een syn öfwer hemmanets bristfälligheet N:o 3 i Carlaby, hwilken syn nämbdemannen Oloff Frennarsson och Bengt Månsson förrättat, och har desse syningsmänb bristfälligheeten upfört till 64 D:r 16 ./. smt samt tillstår på deras edh att synen är richtig.

  Ryttaren under Adelsfanan och ryttmästar Lilliebocks Compagnie Jacob Hansson Beck, född i Halmstad, men een tijd bortåth warit i Kiöpenhambn och tient under dråttningens Lijfregemente derstädes, inkomb för rätten och begiärade att rätten wille examinera dess för detta Cammerader Wellam Arnsson och Christian Öhrström, angående det han eij inlåtit sig i något ächtenskap den tijd då han war i Kiöpenhambn.
  Wellam Arnsson som är ryttare under Gen:l Major Örnstedtz regemente och ryttmästar Ingellotz Compagnie inkomb och efter aflagd edh refererade att Jacob Hansson Beck åhr 1708 med honom tient i Kiöpenhambn under dråttningens Lijf regemente hwilket blef commenderat af Major Tiliack som förde Commando uti Printz von Hessens ställe och rymbde ofwamnämbde Beck derifrån regementet om midsommaren samma åhr, bedyrandes högeligen att denna Beck dersammastädes aldrig war gift. Christian Öhrström war intet kommen till rätten hwarföre skickades bod till honom at möta i morgon och sin sanning edeligen uthsäija.

  Handelsman Hindrich Ifwarsson ifrån Ystadh tilltahlar efter laga stämbning å Jägermästaren Hans Hindrich Schrebers wägnar Bonden Swen Ingwarsson i Wiarp för det han intet betalar sin skuld D:r som han giort hoos handelsman Seger och Giert Guresson i Cimbrishambn, hwilken han måste på sin lått såsom för Contant emottaga som af Magistraten dersammastädes uthgifne lått sedel bewijstes, påståendes fullmechtigen att Swen Ingwarsson icke allenast må tillhållas att uthbetahla Capitalet, utan och de förordsakade expenser.
  Quarteermästaren Johan Ström mötte å swarandens sijda och anhölt om dilation till nästa ting, emedan han är stadd i laga förfall och på mötet med sin ryttare, hwilket närwarande och så intygade.
  Resolutio

  Rätten bewilliade swaranden dilation till nästa Ting, då han sielfstämbd bör sig infinna och i saken afwänta ett laga sluut.

  Fru Annicka Manfeltz fullmechtig Johan Ström inkom för Tingz rätten och gaf tillkiänna at han sig förlijkt med Mårten Jönsson, angående hafrajorden för hwilken Fru Lieutnanskan war stämbd, så att han derpå eij wijdare kiärar, hwilket och kiäranden wedstår.

  Uppå Fru Lieutnanskan Annicka Manfeltz wägnar instälte sig ryttaren Fredrich Reitz och kiärade till Bonden Trulls Persson i Qwarnby angående 30 D:r som swarandens sohn Lasse Trullsson fåt att giöra gården färdig med, då han denn emottag och han deremot skifttet efter dess sohn icke welat lämbna mehr5 åth den tillträdande åboen än allenast siu D:r 6./. smt efter huusesyns förordning, oachtat hemmanet till een fast större summa befinnes bristfälligt wara.
  Swaranden mötte till wedermäle och förklarade att dess sohn intet har emottagit eller fåt några penningar till bristfälligheeten på gården, utan war allenast 2 ell:r 3 gambla Creatur på gården då han dijtkomb, dem han betalte med 30 D:r smt, föregifwandes elliest at det är för mycke huus på detta ¼ hemman och kan omöijel:n alla hållas af åboen wid macht, dess sohn bodde på hem:t i 2:ne åhr, och har han bygdt efter sin förmågo, utlåtandes sig och att både skiftet och granskningen som skiedde för hans sohns tillträdande är olagl:t och efter Fru Lieutnanskans eget behag förrättat. Widare hade parterne i denna saak eij något att andraga.
  Resolutio

  Tingzrätten har för skiähligt befunnit at differera med denna sakens afslutande intill dess Fru Lieutnanskan bewijst med laga granskning at på hemmanet så stor bristfälligheet fants wed Lasse Trullssons tillträde och att een laga werdering är skiedt på de waror som han derföre emottagit.

  Hustru Hanna Larsdotter tilltahlar efter laga stämbning Bonden Måns Mårtensson i Wembnelöf för det han tillgripit och borttagit hennes förlofwade mans saker och ägodehlar straxt han dödde, för än lagl: skift och giäld gulden war, insinuerandes een specification på de waror som han borttagit hwilken uplästes och ad acta lades, påstår at han må lefwerera sakren och creaturen tillbaka, och att att lagl: skifte må hållas då han kan få hwad honom med rätta tillkommer.
  Swaranden Måns Mårtensson förklarade at han intet annat tagit ifrån henne än det, som dess hustrus bror war tillhörigt, hwilket Commissarien Löfberg gaf honom tillstånd till att giöra, emedan Creaturen hoos henne icke hade sin tillböreliga ans och skiötsel. Käranden regererade och sade at Olof Anderss:n stat gården åhr 1709, säden dertill inhöstat och fört disposition öfwer all egendommen men skatterna äro obetalte, säijer och at det war uthlyst för henne, och fattades intet utan wigslen, säijer och at hon dragit att nödig omsorg om creaturen.
  Swaranden anhåller om dilation till nästa ting, då han med wittnen Pehr Tygesson och Olof Andersson samt Per Swensson will bewijsa at hon intet wårdat sig om creaturen.
  Resolution

  Tingzrätten har för skiähligt befunnit att lämbna swaranden dilation till nästa Ting då han sielfstämbder tillijka med kiäranden bör sig inställa med nöijachtiga skiähl, williandes då rätten fälla domb i saaken.

  Bonden Trulls Persson i Qwarnby tilltalar efter laga stämbning Fru Lieutnanskan Annicka Manfelt för det hon uttagit uthur Lasse Trullssons bo 24 D:r 10 ./. smt såsom een rest för 1709 och 1710 åhrs rustningz ränta, hwilken förbem:te Lasse Trullss: till henne skall hafwa betalt, som han med wittne will intyga, som han sig förbehållit att giöra då skiftet förrättades, anhållandes att Fru Lieutnanskan måtte återbetahla 18 D:r 31 ./. smt emedan intet mehr än 5 D:r 11 ./. smt skall restera på 1709, 1710 och 1711 åhrs räntor, hwaröfwer rächning blef insinuerat, som nämbdemannen Bengt Månsson har underskrifwit.
  Ryttaren Fredrich Reitz mötte å Fru Lieutnanskans wägnar och swarade at hon med rätta har att fodra 24 D:r 10 ./. smt för 1709, 1710 och 1711 åhrs räntor, för hwilket hon och fåt utlägg, begiärandes att få communication af den inlagde rächningen och anhåller om dilation till nästa Ting då hon sig deröfwer will förklara.
  Resolutio

  Rätten bewilliade swaranden den begiärte dilation till nästa Ting, då parterne sielfstämbde böra sig inställa, och wara försedda med dess skiähl som kan lända dommaren till någon uplysning, hwarefter de skola hafwa at förwänta ett laga sluut.

  Giestgifwaren i Hammenhög Paul Fischerström, kärade uppå handelsman Jöns Båts wägnar till Rasmus Persson i Borby angående 6 D:r smt skuldfodran som han blifwit skyldig på dess utgifne obligation af d: 28 Aug: 1705. Insinuerandes handelsmannen Båths rächning med obligationen och påstår at swaranden må blifwa tilldömbd att betahla rächningens saldo med expenser.
  Swaranden comparerade tillstår att han uthgifwit sin obligation på 11 D:r och sedermera bekommit ¾ sk. salt för 30 ./. men de 22 ./. smt som i rächningen äro upförde nekar han aldehles till, hwarpå han betahlt 8 D:r med efterfölliande persedler, nembl:n een 3 åhrs gammal qwiga och 1 swin 6 D:r, 1 gåås och 1 T:a hafra 1 D:r smt så att han nu intet mehr än son 3 D:r 20 ./. skall wara skyldig, williandes med edh bekräfta att handelsman såldeds accorderat med honom om dessa ofwannämbda waror.
  Kiäranden påstår at swaranden måtte blif:a dömbd att betahla hwad han tillstår och för det öfriga bekräfta med edh att handelsman som han föregifwer accorderat med honom om creaturen och waror.
  Resolutio

  Det upwisar fullmechtigen Fischerström swarandens egenhändiga obligation å 11 D:r smt hwarpå skall wara betalt efter ingifwen rächning och påstår att swaranden måtte blifwa till ehrkiänd att betahla de resterande 6 D:r smt hwaremot swaranden inwänder att kiäranden icke har skolat upfördt de waror i rächningen till så högt prijs som elliest betingat war och kiäranden undfåt på denne skulden, warandes intet mehr skyldig än 3 D:r 30 det han med edh bekräfta will, förden skuld har häradz Tingz rätten för skiähligt funnet at döma swaranden till att betahla 3 D:r 30 ./. iempte een D:r 16 ./. smt i expenser, skolandes så framt han för resten skall wara frij ehrkiänd med swornom ede ehrhålla det han intet kommit de 22 ./. och at han sådant accord efter sitt föregifwande med handelsmannen slutit om de öfriga waror.

  Bonden Trulls Persson i Qwarnby hade lagl: instämma låtit hustru Ingar Oloffsdotter i Tommarp, för det hon wed skiftet efter sin man Lasse Trullsson intet har låtit framkomma den hemgift som hon bekommit af dess fader Oloff Matsson i Wirresta. Nembl:n 2:ne stutar, 1 koo och 1 häst och som hon gåt i dehlning med honom af dess sohns egendomb; Ty påstår han att ofwannämbde creatur måtte äfwen framskaffas och dehlas.
  Hustru Ingar Oloffsdotter comparerade och bekiänner att hon intet mehr än som een häst till hemgift bekommit af sine föräldrar och kunde den intet uti registreringen blifwa upfördt, medan Trulls Persson deremot bekommit 2:ne stutar, utom skiftet, hwilket hon will bewijsa der hon får dilation till nästa Ting.
  Tingzrätten differerade denna saken till nästa Ting, då parterne hafwa sig att inställa så framt de eij kunna komma till förlijkning, hwarom de i Jämwäll böra gifwa rätten tillkiänna.

  Inlefwererades een syn, som nämbdeman Nills Persson och Lasse Hansson förrättat öfwer Wämbnelöfs sädes wångar och tillstår syningz männen synen richtig wara.

  Noch inlades een syn öfwer misswäxten på Jerresta Byemäns wångar och tillstår nämbdemannen Mats Ohlsson och Nills Persson synen richtig wara.

  Item inlades een syn öfwer misswäxten på Gislöfs bys wångar och tillstår syningz männerna den wara efter bästa konst förrättat.

  Än berättade nämbdemannen Anders Swensson och Lasse Hansson att synen är richtig som de hållit öfwer Wranarps Bys wångar.

  Noch insinuerades een syn som nämbden förrättat öfwer misswäxten på Gröstorps wångar och tillstår syningzmännen den wara richtig.

  Inlefwererades een syn som war hållen på Frälsehemmanet N:o 6 i Tågarp öfwer jorden som derstädes i åhr ligger obesådt,och bekräftar syningzmännerna att de efter bästa konst och snille synen förrättat.

  Inlefwererades een syn öfwer Komsta Byemäns wångar och misswäxt och tillstår syningz männerna på deras edh synen wara richtig.

  Inlefwererades een syn som nembdemannen Anders Swensson och Arfwed Håkanss:n hållit öfwer misswäxten på Glasax bys wångar och tillstår syningzmannen synen wara richtig.

  Lunda Hospitals föreståndare wälbet:de Oloff Nordsteen inskickade till rätten ett bref, begiärandes deruthinnan att rätten wille inquirera om det städzmåhl som är fallit åhr 1710 af 1/4 hemmanet i Stijby. Rätten ransakade härom och betygades af åboen på hemmanet Måns Erlandsson att han gifwit till städzmåhl 8 D:r smt, som och dess städiobref innehåller.

  Anno 1711 d: 11 october Continuerade Tingzrätten

  Crono Befallningzman wälbet:de Jacob Raffenius begiärade att rätten wille sig företaga den saak, som han wed sidsta Tinget påtalte, angående olaga pantning, som Tommarpa Byemän giort hoos krögerskan derstädes, hwarest de utan laga domb hafwa uthpantat een kiettel och derpå öhl tagit, påståendes öfwer dem för denna sin förselse laga plicht.
  Ålderman Oloff Jacobsson som pantningen förrättade absenterade sig, warandes eij ell:r någon på hans eller byemäns wägnar tillstädes, hwarföre och som saken intet kunde längre differeras; ty stadnade Rätten i efter fölliande Resolution
  Såsom åldermannen i Tommarp Oloff Jacobsson, hwilken denna olaga pantning har giort hoos krögerskan derstädes intet har wid detta Ting infunnit sig och nampngifwit dem som med honom warit dehlachtig i denna olaga pantning, eij eller wijsat något laga förfall till sitt utheblifwande; Ty finnes häradzrätten för skiähligt det han såsom principal för dem bör plichta efter lag och k:l förordning sina 40 mk smt och för utheblifwande ifrån Tingzrätten 2 D:r smt, till hwilka böters ehrläggiande de Byemän som med honom warit böra och contribuera.

  Fierdingzman Nills Esbiörnsson i Borby instod för Tingzrätten och gaf klagl: tillkiänna at een olyckelig eldzwåda öfwergick honom och dess gårdh om lögerdagen efter H: 3 konga dag och skiedde det om morgonen bijtijda då natt och dag skildes åth, weetandes intet hwaraf elden upkomb, begiärandes att rätten wille tilldöma honom brandstud efter förordningen, medan han derigenom mistat sina huus, mycken sädh och een stor dehl af dess egendomb.
  Jöns Tohrsson i Borby och Matz Ohlsson i Glimminge, som hafwer mättat skadan på huusen till 47 D:r smt, för utan säd och annat af dess egendomb inlade deras syn och tillstår att den war efter bästa konst förrättat, berättandes elliest Jöns Tohrsson att han intet hört någon berätta hwaraf elden kom löös, det och andra ifrån den byen intygade, samt att Nills Esbiörnss: är af gåt rychte och een flijtig man. Nills Esbiörnsson aflade efter förmanning sin lijflige edh att elden icke igenom hans förwållande eller wangiömmo är uth uthkommen.
  Resolutio

  Ehuruwäll fierdingzmannen Nills Esbiörnsson fylt wåda edh och brukar 5/8 frälsehemman och således efter brandstodz förordningen borde åthniuta 120 D:r smt i brandstudh, hälst han igenom denna wådelden icke allenast miste sina huus, utan iämwäll mycke sädh och annat af dess egendomb, doch lijkwäll som syningzmännerna icke hafwa skadan på huusen högre än till 47 D:r Taxerat. Förden skuld kan häradzrätten och icke mehr än 47 D:r smt honom beståå till sin gårdz upbyggande.

  Ryttaren Christian Öhrström som skall weeta berätta om ryttaren Jacob Beck är gift eller förbundit sig till något ächtenskap i Kiöpenhambn inkomb för rätten och berättade efter aflagd edh att om sommaren före den sidsta kalla winteren, fölgde han Fru öfwerstLieutnanskan Burenschiöld till Helsingöhr, då han komb i sällskap med Jacob Beck, som war snekare gesäll och war i umgänge med honom i 3 wekor och under samma tijdh war Jacob Beck ogift och hördes intet deraf at han war förlofwat hwaröfwer Tingz attest bewilliat blef.

  Drängiarna Pehr Nillsson i Blästorp och Tued Håkansson i Tullstorp, som woro af Befallningzman Jacob Rafenius instämbde för det de brutit Sigillen ifrån deras kijstor som woro sequestrerade och förseglade till präste rättigheetz clarerande blefwo efter Befallningzmans begiäran påropade, men de woro intet kombne till Tinget, icke ell:r infant sig någon på deras wägnar till swars. Befalnningzman påstår öfwer dem laga domb och att de måtte blifwa dömbde till att plichta för deras förseelse.
  Resolutio

  Såsom swaranderna uppå Tingzrättens uthfärdade citation, angående det de upbrutit sigillen från deras kijstor, som woro af ländzmannen Appelberg efter ordres förseglade och sequestrerade till präste rättigheets clarerande, icke har sig infunnit och öfwer detta Befallningzmannens klagomåhl förklarat, eller låtit wijsa laga förfall till sitt utheblifwande. Förden skuld och som desse swarander derigenom missfijrmar executoren, Ty har häradz Tingzrätten för rättwijst befunnit at sakfälla desse drängar såsom förbodz brytare till sina 40 mk smt böter hwardera och plichta dess utan för utheblifwande ifrån Tingzrätten 2 D:r hwardera, doch lämbnas dem tijderum sedan denna domb dem ansagd är, saken wed nästa Ting med absentia böterna återwinna om de skiähl och bewijs dertill kunna hafwa.

  Inlefwererades een syn, som nämbdemannen Anders Swensson och Bengt Månsson förrättat öfwer bristfälligheeten på hemmanet N:o 16 i Wranarp och tillstår syningzmännerna att de efter bästa konst och snille denna synen förrättat.

  Såsom intet widare för denna gången war wed rätten att beställa och uthrätta; Altså blef Tinget härmed i Jesu nampn ändat.

  © Magnus Lindskog, 2000
  (viss redigering pågår fortfarande)