1711 vinterting Järrestad

  In Nomine Jesu

  Anno 1711 den 23 Januarij höltz ordinarie winterting i Hammenhög med Tings sökiande allmogen af Jerrestad härad af mig undertechnat häradz höfdinge och den wanlige edh sworne nämbden 

  Nämbdemannen Tille Mårtensson i Rölla
  Anders Swensson i Tågarp
  Arfwed Håkansson i Wemmenlöf
  Olof Frennesson i Örnabiera
  Mats Olofsson i Glimminge
  Bengt Månsson i Wranarp
  Jöns Thorsson i Borby
  Lasse Hansson i Stijby
  Erich Persson i Wembnelöfstorp
  Nills Pehrsson i Comstadh

  Efter Gudztienstens förrättande satte sig Tingzrätten då allment ting och tingzfredh blef uthlyst.

  Dernäst publicerades efterfölliande kongl. Maij:tz allernådigste förordningar

  Kongl. Maij:tz förordning om röfwerij och öfwerwåld på strandade farkåster.

  Kongl. Maij:tz förordning angående Barnamord.

  Kongl. Maij:tz förordning om tienstehion ock legofolk.

  Rusthållaren Pehr Tuedsson låtit nu första gången hemmanen N:o 12 och 17 i Gislöf, det förra 3/8 dehls och det senare halft hemman i Gislöf dem han af sin swärfader Hindrik Ifwersson sig tillhandlat för een summa 200 D:r smt tillståendes samptel: Hindrich Ifwersons arfwingar, Olof Mårtensson i Nöbbelöf, Gunnar Elofsson i Gislöf, Mårten Truedsson i Tågarp, Nills Mårtensson i Gnalöf ock Olof Mårtensson i Jerresta som nu woro tillstädes att de friwilleligen desse hemman hafwa afståt ock niutit derföre sin fullkomblige betahlning.

  Kyrkioherden i Glasax wällärda Hr Magister Sivert Svanholm inkom för Tingz rätten och begiärade att rätten wille undersökia om icke dhe hemman, som han efter een insinuerat Specification hafwer upfört, äro wordne i åhr 1710 öde, hwaröfwer han sedan åstundar att få af rätten Tingz attestatum.
  Rätten will för hans begiäran och i nämbdens och allmogens närwaro inquirerade om hemmanens beskaffenheet, som eenhälleligen berättade att alla hemmanen som äro upförda i Specification hafwer warit öde i förledit åhr.

  Upbödz tredie gången det gatehuus i Tommarp som Joen Jäger kiöpt af Olof Swenss:n derstädes för 6 D:r smt.

  Kånan Mätta Hansdotter som wid sidsta Tinget bekiände sig hafwa haft omgängie och oloflig beblandelse med Hr Sivert Svanholms dräng i Glasax inställte sig för Rätten ock begiärade at få sluut uti saak, uthlåtandes sig deriempte att den bekiännelsen som hon då giorde war af fruchtan och rädhåga fram sagdh, emedan hon skall warit räd att rätten welat kasta henne i fängelse, och påstår att den bekiännelsen som hon giorde wed första tinget är sanfärdig, hwilket och hon i sin barns nöd har bekiänt, begiärandes att kyrkioherden som nu är närwarande skulle på sitt samweete säija om icke drängen Per i Fielkestorp warit der det åhret 2:ne gånger för dess huusbonde Hr Knut.
  Hr Svanholm blef inkallat och tillspordh om Mätta Hansdotter har tient honom åhr 1709 ock om hon för honom har bekiänt att Hr Knut Bergsteens dräng har henne lägrat? Swarade: ia, och sade att drängen war 2:ne gånger det åhret hoos honom ifrån dess huusbonde skickat, då det lätteligen hade kunnat skie, men att Måns Nillsson som nu tienar honom skall hafwa det giort, håller han för wara osant, till hwilket och Måns Nillsson högeligen nekar uthlåtandes sig igenom kyrkioherden Svanholm efter han är siuk och nu intet kan komma till detta tinget att han will med edh ehrhålla sig wara aldeled oskyldig till denna beskyllningen som Mätta Hansdotter honom tillagdt.
  Mätta Hansdotter begiärade att få domb, emedan hon een så lång tijd har warit stängdifrån sina sahligheets medell och dem intet fåt bruka, uthlåtandes sig att willia undergå det swåresta straff som kan uptänkias om hon icke har sagdt sanningen ock det annorlunda i framtijden skulle förspörias.
  Rätten tillsporde Hr Sifvert Svanholm om det är sant att drängen Pehr, som tiente Hr Knut blef för knecht uthskrifwen och om han är dödh? Swarade att det är i sanning, hwilket Hr Knut äfwenwäll skall kunna wittna så framt han derom blifwer tillspord ock frågat.
  Rätten förehölt Mätta Hansdotter att hon i sin giorde bekiännelse har warit twetahlig, hwaraf rätten är förordsakat worden att hålla det för idell osanning som hon refererat.
  Kånan Mätta Hansdotter, sade sig hafwa warit af rädhåga twetahlig ock förklarar sig att willia med edh stabillera hwad hon säijer.
  Rätten tog saaken i öfwerwägande, finnandes för skiäligt att intet längre differera den samma, emedan Måns Nillsson aldeles der till nekar,williandes wid nästa ting med edh ehrhålla der rätten finner skiäligt att han är aldeles frij ifrån hennes beskyllning ock fattade deröfwer fölliande
  Resolution
  Det tillstår ock bekiänner kånan Mätta Hansdotter att hafwa haft oloflig beblandelse med kyrkioherden Knut Bergstens dräng Pehr, hwilken hon säijer blifwit soldat och straxt derefter dödh, och ehuru wäll rätten hade fog för att intet sättia tro till hennes bekiännelse, emedan hon så många gånger har in för rätten warit twetahlig ock på åthskillige bekiänt som hon nu säijer aldeles wara frija, föregifwandes sådant wara skiedt af  fruchtan och rädhåga, doch som Hr kyrkioherden och Magistren Sifvert Svanholm, hwilken war kommen till tinget att begiära attest öfwer någre ödes hemman, hoos hwilken kånan Mätta Hansdotter den tijden tiente, när hon blef häfdat har nu in för tingzrätten uppå sin prästelige edh muntel:n intygat att icke allenast hon för honom tillståt det drängen Per i Fielkestorp henne besåfwit ock lägrat, utan ock bekräftar att drängen Pehr det åhret warit 2:ne gånger hoos honom sin huusbondes ährende, då det lätteligen kunnat skie, berättandes elliest Hr kyrkioherden sig haf:a hört af Hr Knut att densamma drängen Per skall blifwit soldat och straxt derefter dödh, uppå hwilkens berättelse Hr kyrkioherden har gifwit kånan Mätta attest, hwilken ad acta blef lagdh, fördenskuld ock som rätten har fåt förmedelst Hr kyrkioherdens intygande fullkomblig uplysning om denna saak; Ty dömmes hon i anledning af straffordningen åhr 1653 att plichta sina 5 D:r smt, och stå een söndag på plichte pallen, samt derefter få absolution. Men der hon intet orkar böterne ehrläggia, så skall hon plichta med kroppen.

  Fiskaren i Baskemölla Söne Biörnsson inkom för rätten ock på sin son Nills Sönessons wägnar begiärade att för afskiedade soldaten Olof Håckansson Frisch skulle få giöra sin edelige berättelse om soldaten Jöns Håckansson Möllerbecks dödelige afgång, emedan dess sohn Nills Sönesson har fattat tankar till att willia ähra och ächta soldaten Möllerbecks qwarlämbnade hustru Boel Svensdotter wid namn.
  Rätten agrererade till fiskarens begiäran ock förklarade soldaten Olof Håckansson Frisch, sedan han sitt afskiedz pass /:uthgifwit i Mitou d:n 7 Aug: 1709 af General Major Johan Adolph Clodt:/ har upwijst, samt aflagdt wittnes eden och ehrhindrat om edens richtigheet att han sedt och war tillstädes när Jöns Håckansson Möllerbeck blef död på Mitau slåt, hafwandes han dragit dödskiortan på honom, och skall det nu i Februarij månad wara 2 åhr sedan det skiedde.
  Fiskaren Söne Biörnsson upwijste ock för Rätten soldaten Per Andersson Basks bref till Söne Biörnsson Daterat Riga d: 18 oct:r 1709, hwar uthinnan finnes wara skrifwit att Jöns Håckansson Möllerbeck blifwit död på Mitau slått åhr 1709, 14 dagar efter helga Tre konungars dag, begiärandes att få edeligen confirmera att detta brefwet som han nu in för rätten upwijst är original bref som han ifrån Riga fåt, på det att wederbörande må kunna see och förnimma att här in under ingen falskheet ock flärd är förborgat. Rätten consenterade till hans begiäran, hwarefter han aflade med hand å Book sin lifliga edh öfwer detta, och medehltes honom Tingzbewijs deröfwer.

  Möllnaren Jöns Hansson i Borby inkom för rätten, ock begiärade att rätten wille afhöra 2:ne wittnen, nembl: vice corporalen Mursteen ock ryttaren Hans Glasberg angående soldaten under Capiteins Fogels compagnie Swen Anderssons dödh emedan Jöns Hansson är sinnat att begifwa sig i echtenskap med dess härwarande ock efterlämbnade hustru Brita Persdotter, hwilken han lägrat åhr 1709 uti September månad, så att hon födt barn derefter wed Pingste tijden nästledne.
  Rätten öfwerwägade detta ährende och fant skiäligt att afhöra wittnen, afläggiandes de deras liflige edh, och berättade derpå, först Corporalen Mursteen, sedan han war förmant att föra sig till sinnes edens wichtigheet att han war wed Riga ock såg det soldaten Swen Andersson 14 dagar efter 13:de dagen 2:ne åhr sedan blef soot dödh ock skiedde det een fierdingswäg ifrån Riga, när in till elfwen derest han låg uti quarteer. Hans Glasberg inkallades och förmantes till sanningen, hwarefter han ord ifrån ord stämmer öfwerens med Corporalen Mursteen hwaröfwer Tings wittne extraderades.

  Drängen Nills Månsson inlefwererade een syn som nämbdemannen Bengt Månsson i Wranarp ock Mats Ohlsson i Glimminge förrättat uppå N:o 20 rusthåldz hemmanet i Jerresta, warandes bristfälligheeten upfört till 157 D:r 16 ./. smt tillståendes nämbden på deras edh synen wara richtig.

  Inlefwererades een syn af Bonden Lasse Joensson, som nämbdemannan Lasse Hansson ock Erich Persson hållit öfwer bristfälligheeten på hemmanet N:o 14 i Stijby ock ligger till kongz gården Smedstorp, warandes bristfälligheeten derpå upfördt till 44 D:r 30 ./. smt ock tillstår nämbdemännen på deras edh att synen är richtig ock efter bästa konst förrättat.

  Än inlades een syn som war förrättat uppå rusthåldz hemmanet N:o 6 i Carlaby af nämbdemannen Anders Kåck ock Olof Frennarsson öfwer dess bristfälligheet, tillståendes nämbden att synen är richtig och rätt förrättat.

  Nock inlades i rätten een syn, som war hållen öfwer bristfälligheeten uppå ett halft hemman i Wirresta, hwilket är anslagit till Cornet Michael Roumaks [Raupachs] boställe, warandes bristfälligheeten upfördt till 76 D:r 18 smt ock tillstår nämbden son synen hållit den wara richtig.

  Biörn Swensson i Borby låtit uplysa et lius brunt ök i andra åhret, ock har samma öök intet annat märke.

  Bonden Nills Esbiörnsson i Borby, som bor uppå 5/8 hemmanet N:o 45 ibm, inkom för Tings rätten och begiärte att få några af rättens ledamöter, som kunna syna och Taxera den skada, som han lijdit igenom wådeld på sine huus och gårdh, hwilke blef uptändt lögerdagen efter helge 3 konungars dag i detta åhr, berättandes att han icke allenast mistat sine huus, utan iämwäll öfwer 60 laas otröskat korn med mycket annat af dess egendomb. Rätten uthwalde nämbdemannen Jöns Tohrsson och Mats Ohlss:n att förrätta ährende och med deras förrättning sedan hoos rätten inkomma widh nästa ting.

  Emedan ingen widare hade något hoos Tings rätten att sökia Ty blef Tinget härmed I Jesu namn för denna gången ändat.

  © Magnus Lindskog, 2001
  (viss redigering pågår fortfarande)