Adel

  Dansk-skånsk tid

  Hirden, som genom en särskild ed var bunden till kungen, var endast en av den danska adelns rötter; en annan var de runt omkring i landet bosatta bondehövdingarna, vilka även de under 1100-talet gav den för hirden speciella eden till kungen. Men merparten av dansk adel utgjordes av fria bönder, vilka mot eds avgivande till kungen och årlig krigstjänst fritogs från skatter. Dessa tre grupper bildade på Valdemar Sejrs tid en rättsligt organiserad herremansklass, som senare blev en ärftlig adel. Dess privilegier utsträcktes, så att adelsmännen blev sina underlydandes egentliga herrar, och deras makt växte mer och mer. I Danmark bröts adelns politiska makt genom enväldets införande 1660.

  Svensk-skånsk tid

  Under 1600-talet växte adelns makt, Riddarhuset inrättades och i 1626 års riddarhusordning framstår adeln som ett politiskt stånd, det främsta i riksdagen. Den politiska representationsrätten erhölls genom att den nyadlade beviljades introduktion på Riddarhuset. Under 1600- och 1700-talen adlades många förtjänta män, något som blev sällsynt efter 1780. De flesta privilegierna avskaffades med 1809 årsregeringsform och den politiska makten genom representationsreformen 1866.

  I Sverige adlade och/eller upphöjda i högre värdighet:

  Regeringstid Grevliga Friherrliga Adliga Summa
  Gammal adel 101 101
  Erik XIII 1 1
  Kristoffer 1 1
  Karl Knutsson 1 1
  Kristian I 3 3
  Sten Sture d.y. 2 2
  Gustav Vasa 9 9
  Erik XIV 1 2 2 5
  Johan III 1 2 27 30
  Sigismund 6 6
  Karl IX 1 11 12
  Gustav II Adolf 1 4 63 68
  Kristinas förmyndare 1 94 95
  Kristina 18 47 368 433
  Karl X Gustav 19 19
  Karl XI:s förmyndare 154 154
  Karl XI 23 55 556 634
  Karl XII 16 33 249 298
  Ulrika Eleonora 13 49 174 236
  Fredrik I 10 43 137 190
  Adolf Fredrik 9 44 175 228
  Gustav III 15 41 126 182
  Gustav IV Adolf 8 17 55 80
  Karl XIII 15 44 61 120
  Karl XIV Johan 11 28 59 98
  Oskar I 1 10 11
  Karl XV 4 7 11
  Oskar II 2 3 5
  Summa: 142 417 2474 3033

  Tabellkälla: ”Sveriges adel, statistisk undersökning öfver de å riddarhuset introducerade ätterna” av Pontus Fahlbeck

  Sedan Sven Hedin adlades av Oskar II 1902 har ingen nyadling (nobilisering) ägt rum. 1927 utgjordes den svenska adeln av 57 grevliga, 138 friherrliga, 17 kommendörs- och 490 adliga ätter. 1975 omfattade den på Riddarhuset representationsberättigade adeln 48 grevliga, 129 friherrliga och 455 obetitlade ätter. Med 1975 års grundlag avskaffades formellt kungens rätt att adla någon.

  Den introducerade svenska adelns ättartavlor (Elgenstierna)
  Ridderhusets databas Minerva
  Adelssläkter levande i Sverige
  Introducerad adel
  Ointroducerad adel
  Adelsvapen-Wiki
  Baltisk adel (Estland)

  [LitteraturMärkvärdigheter rörande skånska adeln av J. C. Barfod. Skånska herrgårdar av H. H. von Schwerin]

  Har man adel bland sina förfäder så rekommenderas följande bokverk (nedan åskådliggörande utdrag):

  Ur: Den introducerade svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna, (sid 271)
  Adliga ätten REUTERSTAM, nr 2113, +.

  Adlad 1774 24/1, introd. 1777; utdöd 1793 23/9.
  [Bild på ”släktvapen”]

  Anders Stuberg, f. 1673 i Södermanland; kornett vid södra skånska kavallerireg:t; avsked 1745; + 1767 i Lövestads sn 1 (Malm.). ”Han gick 1700 ut med svenska armén och bevistade fälttågen i Livland och Polen; blev fången vid Perevolotjna den 1 juli 1709 och förd till Solikamsk, varifrån han först efter tretton års fångenskap eller 1722 återkom till Sverige.” – G. 1725 m. Judita Hoffert, f. 1682, + 1765 i Lövestads sn 1, dotter av stadsmedicus Silvert Hoffert i Malmö.

  Son:
  Anders Stuberg, adlad Reuterstam, f. 1727 5/7 i Löderups by i Löderups sn (Krist.); student i Lund 1747 1; volontär vid södra skånska kavallerireg:t 1748; kvartermästare därst. 1751; beridare vid hovstallet i Stockholm 1762 26/4; understallmästare därst. 1770 29/10; adlad 1774 24/1 (introd. 1777 under nr 2113); föreståndare för ridskolan vid Uppsala akademi 1776 17/1 och för stuterierna vid Strömsholm och Kungsör 1778 21/1; + 1793 23/9 på Strömsholm barnlös och slöt således själv sin ätt, vadan vid jordfästningen s.å. 3/10 i Kolbäcks kyrka (Vm.) vapnet krossades av lagmannen, friherre Gust. Gottfr. Reuterholm. ”Stallmästaren Reuterstam reste 1748 till Uppsala, där han lärde sig ridkonsten av den mycket skicklige stallmästaren Joh. Ekelund, samt undervisade sedermera hertigarna Carl och Fredrik Adolf i nämnda konst.” – G. 1:o m. N.N.: 2:o 1774 21/6 m. Maria Lovisa Pantzerhielm i hennes 1:a gifte (g. 2:o m. löjtnanten Jacob Moëll, f. 1754 7/11, + före hustrun), f. 1750 6/4 i V. Vingåkers sn (Söd.), + 1829 9/12 i Björskogs sn (Vm.), dotter av majoren vid Södermanlands reg. Jacob Holmstedt, adlad Pantzerhielm, stamfader för adl. ätten Pantzerhielm, nr 2343, och Maria Anna Billon av fransk härkomst. | 1 Ssn.

   

  Ur: Svenska Adelns ättartaflor av Gabriel Anrep(sid 365)
  Adel. ätten Reuterstam, N:o 2113, +.

  Anders Stuberg, f. 1673 i Södermanland; Kornett vid S. Skånska kavall.; Afsked 1745; + 1767. Han gick 1700 ut med Svenska Arméen och bevistade fälttågen i Lifland och Polen; blef vid Dnipern fången den 1:a Juli 1709 och förd till Solikamsk, derifrån han först efter tretton års fångenskap eller 1722 återkom till Sverige. – Gift 1725 med Juditha Hoffert, f. 1682, + 1765; dotter af en Med. Doktor Hoffert i Malmö.

  Son:
  Anders Stuberg, Nobil. Reuterstam, f. 1727 5/7 i Löddarps [Löderups] by och socken i Skåne; Student i Lund; Volontär vid S. Skånska kavall. 1748; Qwartermästare derst. 1751; Beridare vid Kongl. Hofstallet i Stockholm 1762; Under-Stallmästare derst. 1770; Adlad 1774 24/1 (introd. 1777 under N:o 2113); Föreståndare för Ridskolan vid Upsala Akademi 1776 och för Kongl. Stuterierna vid Strömsholm och Kungsör; + 1793 23/9 på Strömsholm barnlös och slöt således sjelf sin ätt, hvadan vid jordfästningen i Kolbäcks kyrka i Westmanland vapnet krossades af Lagmannen Frih. Gust. Gottfr. Reuterholm. Stallmästaren Reuterstam reste 1748 till Upsala, der han lärde sig ridkonsten af den mycket skickliga Stallmästaren och Nordstjerneriddaren Joh. Ekelund, samt undervisade sedermera Hertigarne Carl och Fredric Adolph i nämnde konst. – Gift 1774 21/6 med Maria Lovisa Pantzarhjelm, f. 1750 6/4 i Wingåkers socken och Södermanland; dotter af Majoren vid Södermanlands reg:te Pantzarhjelm (af en ointroducerad ätt) och Maria Anna Billon af Fransysk härkomst.

  Ansökningar om adelskap

  Man kunde även ansöka hos kungen om att bli adlad. Dessa ansökningar finns i ”Ansökningar om adelskap (”Sköldebrevsamlingen”) Riksarkivets ämnessamlingar”. I. Naumann upprättade en förteckning över dessa ansökningar 1930. Denna förteckning har renskrivits av Magnus Lindskog och gjorts sökbar nedan.

  Så här kunde en ansökan se ut:
  ”Stormächtigste Konungh
  Allernådigste Herre

  Eders Kongl. May:tt förorsakes iag i diupaste underdanigheet föredraga huruledes iag under siste krijgz tijdens påstande och slagt som skiedde wijd Halmstad, är kommen öfwer hijt till Swerie ifron Marck Brandenburg, hwarest iag min Fädernes ortt och herkunfft hafwer, och fick hereffter Employe under Eders Kongl Maytt melice och öfwersten Sal: H: Lenart Ribbing regimentet hwar ifron iag sedermehrä blef befordrat och för hulpen under Södermanlandz regimentet, der iag för tijden regimentz quartermestare är, och har Eders Kongl. Maytt iag all underdanig tacksegelse att hembärä, för all den höga Kongl. nade som mig då så well som alt sädan är ertelt och wederfahren, hwar emot till underdanig ehr kentzlo iag intet kiäräre hafwer upsettia än lijf och blod, som i Eders Kongl Maytt och rijsens tienst iag negst Gud hielp will hafwa ospart, och med mina underdanige ringa tienster, sampt troheet och lydno, so hereeffter som iag för moder her till giort ga Eders Kongl. Maytt effter älla kraffter och förmage till henda, Nu allernadigste herre såsom iag een uthlänsk person är, och her i Swerie hwar den högste Gud försyn mig een hustru af adelig stammen giefwit, icke ibland adelen rum och stelle hafwer, som iag dett önskar och gerne ostunder, ansöcker alt der för i diupaste underdannigheet dett Eders Kongl. Maytt teckter mig den höge Kongl Nade bewijssä, och mig till adelsman allernadigst erkenna, bekreffta och stadfestelse gifwa, och her i rijket uthij Sweries adels matrikull, inmatrickulerat och antecknat ma blifwa, sådane höge Nade iag underdanigst fögna och ehr kenna skall, so lang lijfwet i min kropp och bloden i mina aderer warm, för blifwer såsom
  Eders Kongl: Mayttz

  Aller underdanigste Tienare och
  troplichtigste under såter
  Christopher Adolph Wendell

  [Påskrift] Uppsättes diploma
  A. d:n 19 Martj 1690
  exped”

  Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria 1:V:6:1:M:1207 Bild 770 (AID: v1010550.b770, NAD: SE/RA/754)

  Register till ansökningar om adelskap

  SläktnamnFörnamnNamnSeAnmärkning
  AbrahamssonJohanRidderbjelke
  AdelborghBorgh
  AdlerbielkeIngerman
  AdlerbrantBrantingh
  AdlerhielmHartman
  AdlerkloAswer
  AdlermarckWulfvenstierna
  AdlersparreChristophersen
  AdlerstamValtinson
  AdlerströmCurnovius
  Aflech
  AhlefeltAhl
  von Alstrin
  AnckarlooHumble
  AndersenBlixenstierna
  Anderssen
  von Anderson
  Angell
  AnkarcronaChristoffers
  Apelqvist
  Appelberg
  Appelbom
  von Arbin
  ArbinStiernsparre
  ArfvidssonNilsElfvencrona
  vom Aspegren gennant Appelgren
  AswerAdlerklo
  Auséen
  von Axelson
  BachmanssonNordencrantz
  BaerBäer
  Bandholt
  Bankow
  Barneken
  BarnsköldBarn
  Barohn
  Baron, BarronSeton
  Baumgardten
  Beck-Friis
  Bedat
  Beeth
  Bellander
  BengtssonAnders
  Benkman och Liborius
  von Benning
  BereliusStiernroos
  BergBrauner och Cronsvärd
  Berg von Linde
  BergenadlerBergman
  Bergencrona
  BergenskjöldEsberg
  BergenstråhleWetterberg
  BergmanBergenadler
  Bergqvist TorstenssonJohannesÄdelberg
  Bernfels
  BethunBeton
  von Bieswangk
  Bilberg
  von BildstenBildstein
  Billinghgreen
  Biugg
  BiörchmanCederborg
  BiörnerRidderstorm
  Biörnram
  Bjerkénse Armén, ans. och meritf., de Carnall, C.C.
  BjörkeqvistDalman
  Björn
  Blankenfjäll
  von BlessinghBlæsing
  von Blixen
  BlixenstiernaAndersen
  BlockRidderborg von Block
  BlomBluhm
  BlomensköldBlom, Blomme
  Blomfelt
  BluhmBlom
  BlylodEliasBotwidsson
  Blåfield
  Blæsingvon Blessingh
  von Bobart
  BobergPalmcrona
  BobeckRidderhierta
  BockGyllenbock?
  BoderusSegercrona
  von Bohlen
  Bollemanny
  Boman
  von BonnecreutzSorbonnes
  BorghAdelborgh
  von Born
  af BornemanKihlgren
  BorningA.Militaria, Meritförteckn.
  BotwidssonEliasBlylod
  BrandenburgEhrenstolpe
  BranderSkjöldebrand
  Brandskiöldvon Anderson
  von Brandtenvon Brandt
  BrantingAdlerbrant
  BraschReutermarck
  BraseBrass
  Brask HanssonNils
  BrassBrase
  Braun
  von Braun
  BraunerBerg
  BrehmerBremen
  von Brehmer
  BremenBrehmer
  Brouwer
  Brummer
  BrunBrunhielm och Brunsköld
  Bruncrona
  Brundert
  BrunhielmBrun
  von Brunner
  BrunnmanRiddercrona
  BrunsköldBrun
  Brusewitz
  Bråkenhusen
  Buchertin
  Budberg
  Bunge
  von Burguer
  Burguer von Ritterstein
  Buritz
  von Burman
  Busch
  von BuschoBuschuw
  Buuhs
  Buuth
  BåldRidderboll
  BångDrakenfelt
  BäerBaer
  BäärnhielmBäärn
  Börkell och von Börkeln
  von Böhnen
  Campell, Collin
  de Camps
  von Cardell
  CarlheimGyllensköld
  Carlheim-Gyllensköld
  Carlsson
  CarlssonJacobHästesko-Fortuna
  CaderbaumPeter ChristopherBauman
  CederborgBiörchman
  Cederhielm
  Cederstråhle
  Celsius
  af Chapman
  Charpantier
  ChristoffersAnkarcrona
  ChristophersonAdlersparre
  Clementeoff
  ClemetssonMåns och IvarOliveblad
  ClincowKlinckowström
  Cork
  von Conowen
  Conradjer
  Corpfelt
  CorteCurte
  CorvinNordenankar
  crafoordKraffort
  CragmehlisKragmehlis
  von CronCrohn
  CronackerUmbehaven
  Cronman
  CronsvärdÅberg
  Cuninghame
  CurnoviusAdlerström
  CurteCorte
  Cöhler
  von Daden
  DahlbergDahlcrona
  DahlcronaDahlberg
  DalmanBjörkeqvist
  de Besche
  de Frese
  de la Grange
  da la Myle
  von Dellhvig
  DemitzRidderstedt
  Didron
  DijkmanMannerburg
  von Dittmer
  Djurklou
  d'Ohssonförut Mouradgea d'Ohsson
  von Dornfelt
  Drake
  DrakenbergBörje och ErikNilsson
  DrakenfeltErikSvensson Bång
  von Dreijling
  von Drenteln
  DrommelTrummel
  DryanderEkesköld
  DubbenhjelmDubbe
  Dufva
  DundasSeton
  von DuntenDunt
  Du Rées
  Duus
  von Döbeln
  von Ebbertz
  EckEkesparre
  von Eckstedt
  Edelfelt
  von Eggers
  Eggertz
  EhrenfeltNordman
  Ehrengranat
  EhrenmanLatterman
  EhrenpreusPreuss
  Ehrenschantz
  EhrensparreFeif
  EhrenspetzSpeet
  Ehrenstam
  Ehrenstéen
  EhrenstolpeBrandenburg
  EhrensvanSvahn
  Ehrlich
  EhrnroothPlåhman
  Ekbohrn
  EkelundhEkskiöld
  EkenbohmEkenstierna
  EkensteenEckmeijer
  EkenstiernaEkenbohm
  EkesköldDryander
  EkesparreEck
  EksköldEkelundh
  af Ekström
  Ekvall
  ElfencronaNilsArvidsson
  Elgenstierna
  von Elvering
  Enander
  EnanderhielmEnander
  Eneroth
  von Engel
  von Engelhardt
  Ernst
  Esberg
  Eschener
  Esping
  von Essen
  Fabre
  Faggot
  von FahrensbachMüller
  Falck
  FalkSe även Falkenfelt och Gyllenfalk
  Falkenberg
  FalkenfeltFalk
  Falkenhagen
  FalkenhielmAnundTyreson, Toreson
  Falkenklow
  Fariolle de la Frauville
  Fehman
  FeifEhrensparre
  FeltreuterAnders Nilsson
  von Fersen
  von Fieandt
  Finlay
  Fitinghoff
  Fixenhielm
  FlinstenFlint
  Fork
  Folcker
  FreidenfeltFriedenberg, Freudenberg
  von FreijmanNeuman
  Friedenberg, FreudenbergFreidenfelt
  Friedenreich
  FriedensbergFriedlieb
  FriedliebFriedensberg
  Frijfält
  Frisenheim
  FriesensköldIvar Ivarsson
  Fröberg
  Fuchs
  Fuchs von Bühlstein
  FultLilliesvärd
  af Funck
  Furubom
  Furugreen
  Furuhjelm
  FustNordenstierna
  von Fürstenberg
  FägerhielmFäger
  GabrielssonPehrStråle af Sjöared
  Gadde
  von gagenholtz
  GahnGyllengahn
  GahnColquhoun
  GallanderStrålenhielm
  Gamoiski
  von Gardemein
  Gathenhielm
  von Gavel
  Geddafrån saml. Adelsbrev
  von GegerfeltGegenfelt
  af Georgii
  GerdesGerdessköld och Wattrang
  gerdessköldGerdes
  Gersdorff
  GestrinLagerstam
  Giers
  Giertta
  Giging
  af Gillner
  von Gisler
  GlansenstiernaGlansbergh
  Glauwe
  Golowitz
  von Goltz
  Grabbe
  GranatenflychtMein
  Granfelt
  von Greiff
  GreiggenschildtGreigg
  Grelsson
  Gripenheimsedermera Greiffenheim
  GripenschÿzSchütz
  Gripenstierna
  GripenwaldtPer Larsson
  Grissbauch
  von Grooth
  Grotenfelt
  Grönhjelm
  Gröning
  von Gröninger
  Grönwall
  GustafschöldHellichius
  von Gutofsky
  Gyldenboij
  GyllenbockBock
  Gyllenbreider
  Gyllencaschett
  GylleneckerMeisner Silnäus
  GyllenfalkFalk
  GyllenflychtSchreuder
  GuyllengahmGahm
  GyllenhammarJonas Månsson
  GyllenholmHolm
  Gyllenkrok
  GyllensköldCarlheim
  GyllensvaanSvanhals
  Günthersberch
  von Göbel
  von Göben
  Hadorph
  Hage
  von Hagelberg
  Hagemeister
  Hager
  Haij
  HaleniusHallencreutz
  HalldinHallenstierna
  HallencreutzHalenius
  HallenstiernaHalldin
  Hallonqvist
  hamilton
  HammelHammelstjerna och Streithammel
  HammelstjernaHammel
  HampnRiddersvärd
  Harenc
  hartmanAdlerhielm
  Hastfertills. med Lode & WrandelWrangel
  von Hauswolff
  Hedengraan
  HedercrantzHedman
  HedersköldHöök
  HederstiernaScherna
  HedmanHedercrantz
  Heideken
  HeikensköldHeike
  Hein
  von Heisen
  HeisigRidderstierna
  Helding
  Hellenstierna
  HellichiusGustafschöld
  von Henel
  HertzenhielmHertz
  HesselgrenSilfverstolpe
  HildringSven Person
  Hillebrand
  Hilletan
  Hiort af Ornäs
  Hisinger
  Hiulman
  HjortfeltHenrik Tomasson
  Hjärne
  Hoffman
  von Hohenhausen
  von HoldenHolde
  HolmGyllenholm
  Holmdorff
  Holmer
  Horquelin
  Horn af Rantzien
  Horst
  HortulinRiddersvärd
  HumbleAnkarloo
  HummelhielmHummel
  Hundhufvud
  af Huss
  HylteenSilfvercranzt
  Hårleman
  HägerfeltStirén
  Hägerflycht
  Hästesko-FortunaJacob Carlsson
  von Hökerstedt
  HöökHedersköld och Höökenberg
  HöökenbergHöök
  Iggströmvon Schultzenhielm
  IngermanAdlerbielke
  Ingamn
  IrvingIrvine
  von Issendorff
  IvarssonIvarFriesensköld
  Jennings
  Jernström
  JerpeStierngranat
  Joerist
  Johannes MatthiæOljeqvist
  JohanssonCarl och JohanRossfelt
  JulinsköldJulin
  Juringius
  af Justrick
  von Kaulbars
  KellanderMannerskantz
  von Kemphen
  KiellegreenLeijongren
  KiellmanMannerhierta
  Kihlgrenaf Borneman
  Kirstein
  Kjerrulff von Wolffen
  von KjertingWärnhielm
  von Kjörning
  Klerck
  KlickowströmClincow
  Klingspor
  Klint
  Klinthe
  Klodt genant Trautwetter
  Klug
  von Klugen
  KlöfverfeltLaurin
  Knippenberg
  Knorring
  Kock von Gyllenstein
  von Kolditz
  von Konow
  Konssabel
  von Kothen
  HraffortCrafoord
  von Krafft
  Krafting
  KragmehlisCragmehlis
  von Krassow
  Krebs
  krigzman
  Kruse
  von Krusenstjerna
  Krämer
  von Kræmer
  Kuhlman
  Kula
  KuyelenstiernaKuyl
  von Köhler
  von Königsmarck
  Lagerberg
  Lagerlöf
  LagerstamGestrin
  von Lang
  Lange
  LarssonPerGripenwaldt
  LattermanEhrenman
  LaurinKlöfverfelt
  Lauson
  Ledeburen
  Leijonadler
  LeijonbielkeRodijn
  Leijoncreutzse Militaria, meritfört. Armén L2:I
  Leijondahl
  Leijonflycht
  LeijongrenKiellegren
  LeijonmarckÅkermarck
  LeijonstenStruve
  LeijonvallStare
  LejonflychtMyndert Petersson
  Lejonholm
  Leussner
  LiboriusBenkman
  Lijnqvist
  Lilliebiörn
  Lilliecreutz
  LilliengripPaulin
  LilliesvärdFult
  Lindvon Linde
  LindcrantzRingins
  von LindeLind
  von der Linde
  Lindelius
  Linderstedt
  Lindh
  LinheimPaulin
  Lindtman
  von Lingen
  LiwenstenLivingsten
  LjungfeltEhrensparre
  LjungqvistLjungenstjerna
  LjungenstjernaLjungqvist
  Lock
  LodeHastfer och Wrangel
  LohielmPalthén
  Lohrentzen
  Lohrman
  LorichsLorich
  Lundstedt
  LuthMolnstjerna
  LöfgrenLöfvenskjöld
  Löfling
  LöfvenskjöldLöfgren
  Lörschern von Hertzfelt
  Löthman
  von Löwenburg
  Löwenfelt
  LöwenhielmNordberg
  Mackenzie af MacleodMacleod
  Maclean
  Maijdell
  von Main
  Mallmin
  Malm
  MalmbergPalmcreutz
  MalmborgLode
  MannerburgDijkman
  MannercronaNeüman
  MannerheimMarheim
  MannerhiertaKiellman
  MannerskantzRåberg, Kellander
  MannerstiernaUdd
  Marcks von Würtemberg
  MarheimMannerheim
  MarquardssonOlofStiernhielm
  von Matérn
  Maull
  MeijerRosenstock
  Meijerbrodern adlad Meijercrantz
  von Meijer
  MeinGranatenflycht
  MeisnerGyllenecker
  Melanderhielm
  MeldercreutzMolin
  Memssen
  von Mengden
  Messenius
  Metsue von Dannenstern
  Mjöhund
  Modée
  Moffat
  MolinMeldencreutz och Stiernström
  Moller
  MolnstjernaLuth
  von Moltzer
  Monster
  MontanWettercrona
  Montgomery
  Morman
  Mouradgea d'Ohssond'Ohsson
  Munck
  Munsterhjelm
  Murray
  Müllerse även Fahrensbauch
  MånssonJonasGyllenhammar
  Möller
  Möller eller Möllersvärd
  Nauckhoff
  Netherwood
  Nettelblad
  NeumanFreijman och Mannercrona
  von Nienen
  Nieroth
  Nilsson AndersFeltreuter
  NilssonBörje och ErikDrakenberg
  NordbergLöwenhielm och Nordenborg
  NordbohmNordenflycht
  NordenadlerSchenling
  NordenankarCorvin
  NordenbergNordenskiöld
  NordenborgNordberg
  NordencrantzBachmansson
  NordenfeldtNorijn
  NordenflychtNordbohm
  NordenskiöldNordenberg
  NordenstamSwart
  Nordenstedt
  NordenstiernaFust
  NordenswärdNorijn
  Nordewall
  NordmanEhrenfelt
  NorijnNordenfelt och Nordenswärd
  NoringerNoring
  von der Noth
  OdencrantzRhyzelius
  Odendahl
  von Oelreich
  Ogilwie
  Oldekop
  OlivebladMåns och Ivar Clemetsson
  OljeqvistJohannes Matthiæ
  OrrsköldOrre
  OsanderSanderskiöld
  von der Osten gennant Sacken
  Otto, MSiöberg
  Paleen
  PalmcreutzMalmberg
  PalmcronaBoberg
  palthénLohielm
  Panso
  Pastelberger
  PaulinLilliengrip och Lindheim
  PerssonAndersRosshelm
  PerssonSvenHildring
  PeterssonMyndertLejonflycht
  PetersenRosensvärd
  PetterssonZ.
  Peyron
  Pfaler, Phaler
  von Phasian
  Pihl
  PihlcrantzPilgren
  PikePik
  pilgrenPihlcrantz
  Pillar von Pilchu
  Pinello
  Piper
  PistolskiöldPodolin
  Piädeståhl
  Planting-Gyllenbåga
  von Platen
  von Platzbeck
  Pley
  von Plessen
  PlåhmanEhrnrooth
  PodolinPistolskiöld
  Pontelius, PontelinSköldarm
  Poppelman
  von Porat
  von Porten
  Posse
  von Post
  Preis
  PreussEhrenpreus
  von Preutz
  Primeroos
  Printz
  Probsting (Pröbsting)
  von ProschwitzRydingsvärd
  Prytz
  PröbstingProbsting
  Psilanderhielm
  Psilanderskjöld
  PåfvenhielmPåfve
  Påhlman
  Queckfeldt
  von Qvillfelt
  QvistSvinhufvud i Västergötland
  von Rading
  Raiservon Reiser
  RamfeltRam
  Ramm
  Ramsay
  von Rapholt
  Rass
  von Redkenhoffredeken
  Reetz, RetziusReutervall
  von Rehausen
  Rehbinder
  ReinckeRidderstam
  von ReiserRaiser
  Reuter
  ReutermarckBrasch
  von ReuternReuter
  Reuterskiöld
  ReuterströmRytterström
  ReutervallReetz, Retzius
  RhyzeliusOdencrantz
  RibbenRibe
  Ribbing
  Richter
  RidderbjelkeJohan Abrahamssom
  RidderbollBåld
  Ridderborg von Block
  RiddercronaBrunnman
  RidderhiertaBobeck
  RidderhofRothof
  RiddermarckWetterhamn
  RidderstamReincke
  RidderstedtDemitz
  RidderstiernaHeisig
  Ridderstolpe
  RidderstromBiörner
  RidderståhleStåhle
  RiddersvanJakob Svensson
  Riddersvärdhampn, Hortulin
  RingiusLindcrantz
  Ringstedt
  Rittercrantz
  af Robson
  Rodijn
  von Rohr
  Rommel
  von Rosen
  Rosén von Rosenstein
  RosenadlerUpmarck
  Rosenblad
  Rosencrantz
  RosenschmidtSchmitt, Nils
  RosenstamWelstadius
  RosenstockMeijer
  RosensvärdPetersen
  RosirRozir
  RossfeltCarl och Johan Johansson
  RosshelmAnders Persson
  von Rothausen
  RothofRidderhof
  von Rotmahler
  Rothstein
  Roupe
  RozirRosir
  von Rudbeck
  Ruden
  Rudenhielm
  von RunnenbergRunneberg
  RutensparreScharp
  Ruuth
  Rydingsvärdvon Proschwitz
  RühlRühel
  RyttersköldReuterschiöld
  RytterströmReuterström
  RåbergMannerskantz
  Rönnow
  von Röök
  Sack
  von Sahlfelt
  Salmoon
  von Saltza
  SandelhielmSandelin och Öhrvall
  SanderskiöldOsander
  Sass
  von Scahaeij
  ScharpRutensparre
  SchaffelStiernefelt
  von Scheiding
  af Schenbom
  SchenlingNordenadler
  SchernaHederstierna
  von Schinckel
  Schmidtvon Wulfschmidt
  Schmiterlöw
  SchmittNilsadlad Rosenschmidt?
  Schnack
  von Schoting
  SchreuderGyllenflycht
  von Schultz
  von Schultzenhielm
  von Schulzen
  von Schulzenheim
  Schwan(en)berg
  von Schwerin
  SchützGripenschütz
  von Schönfelt
  Segebade(n)
  SegercronaBoderus
  von Segerdahl
  SegerheimSundin
  von Seth
  SetonDundas, Baron
  von Siegroth
  SilfvercrantzHylteen
  Silfversparre
  SilfverstolpeHesselgren
  af Sillén
  SilnäusGyllenecker
  SimmingsköldSimming
  Singelman
  vin Sittman
  SiöbergM. Otto
  Siöblad
  Siöholm
  Sjöhjertavon der Wijk
  SköldarmPontelius, Pontelin
  SkjöldebrandBrander
  von Sneidern
  Sonnström
  Sorbonnesvon Bonncreutz
  SpaldencreutzSpalding
  Sparf
  Sparfve
  Sparrman
  Specht
  SpeetEhrenspetz
  StaareEhrenstam
  Stackelberg
  Staël von Holstein
  Stahl
  von StarckenStarcke
  StareLeijonvall
  von Standen
  von Stedingk
  Stegman
  von Steinkull (Steinkuhl)
  von Stenhagen
  Stenholm
  Steuch
  von Sticht
  Sterinblad
  StiernfeltScheffel
  von StiernemanStjerman
  StierneroosBerelius
  StierngranatJerpe
  StiernhielmOlof Marquardsson d.y.
  Stiernhöök
  von Stiernman
  Stiernschantz
  StiernsparreArbinSilfversparre
  StiernströmMolin
  StirénHägerfelt
  Stjernmanvon Stiernemna
  Stockenström
  Storch
  StreithammelHammel
  Streng
  StruveLeijonsten
  Stråle af SjöaredPehr Gabrielsson
  StrålenhielmGallander
  Ström
  StrömcronaStröm
  Strömfelt
  Stuart
  Sturm
  StåhleRidderståhle
  Stålhammar
  Sundberg
  SundinSegerheim
  von Svab
  SvahnEhrensvan
  SvanhalsGyllensvaan
  Svarez
  SwartNordenstam
  SvenssonJakobRiddersven
  Svinhufvud i VästergötlandQvist
  Sölfverarm
  Sölfverberg
  Sölfverlood
  Taubegrevliga ätten
  Tawast
  TegensköldTegman
  TegmanTegensköld
  Tersmeden
  Tetzloff
  von Thielen
  TholanderCederstråhle
  von Tholijn
  TigerfeltTreutiger
  Toll
  Tollstedt
  TomassonHenrikHjortfelt
  TomassonJacobÖgnelood
  Toresson (Tyresson)AnundFalkenhielm
  Torstensson
  TrafwerhielmTrafvare
  Trail
  TranaTranefelt, Tranhielm
  TranefeltTrana
  TranhielmTrana
  TrautwetterKlodt
  TreutigerTigerfelt
  af Trolle
  TrummelDrommel
  Tungelfelt och Wolberg von Tungelfelt
  UddMannerstierna
  UggelkloUggla
  Ulfsparre
  Ulrich
  UmbehavenCronacker
  von Unge
  UpmarckRosenadler
  Urlander
  von Wachenfelt
  Wachttorn
  Wadenstierna
  Wagner
  WahlfeltWahlberg
  WahlstjernaWahlgreen
  von Wahrendorff
  von Walden
  Valderström
  Wall
  Wallén
  WallencronaWallengren
  Wallensteen
  Wallensten
  Wallenstråle
  WallerhielmWallerstedt
  Wallerius
  WallerstedtWallerhielm
  von Wallwitz
  Walter
  ValtinsonAdlerstam
  Warenberg
  Warmholtz
  Wattrang
  vond Wedderkop
  von Wedel
  von Vegesack
  von WeijmarnWeimar
  WeiliWeilman
  Weimervon Weijmarn
  Weissmanbaron Weissenstein
  WelstadiusRosenstam
  WendellRiksarkivets ämnessamlingar. Militaria
  Wennerstedt
  Werdelow
  Weslander
  Wester
  WetterbergBergenstråhle
  Wettercrona
  WtterhamnRiddermarck
  von Vicken
  Wickström
  Widerholt von Weidenhofen
  Wiebel
  Wiesel
  Wigman
  von der WijkSjöhjerta
  Wilhelms
  Willemsens
  Wilsdorff
  Winberg
  af WinklerfeltWinckler
  Wirell
  Virgin
  Wisorki-Hochmuth
  Witfelt
  Witte von Nordeck
  Witting
  von Vogelsang
  Wohlberg
  von Wolcker
  Wolffelt
  Vollhagen
  Wolluhn
  Voltemat
  Woynarovsky
  WrangelHastfer
  Wrede
  von Wrigt
  Wrång(k?)
  Wulfcrona
  von WulfschmidtSchmidt
  Wulfvenstierna
  Vult von Steijern
  Wunsch
  Wyboldt
  Wärnhielmvon Kjerting
  Yxkull
  von Ziegler
  von Zweigbergk
  Zwilling
  Zöge von Manteuffel
  ÅbergCronsvärd
  Åhbärg
  Åkerhilem
  ÅkermarckLeijonmarck
  ÄdelbergJoahnnes Torstensson Bergqvist
  ÖgneloodJacob Tomasson
  Öhrling
  ÖhrvallSandelhielm
  Örncrona
  Örneberg
  Örnevinge
  von ÖstfeltÖstman
  Östmanvon Östfelt