Andrarum

  Pastorat: Ravlunda, Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta
  Härad: Albo
  Kommun:
  1863-1951 Andrarum
  1952-1968 Brösarp
  1969-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskifts delningar inga förrättade” [år 1762]
  Enskifte:

  Kyrkoarkivet eldhärjades år 1798 och 1875.

  Byordningar:
  Agusa rusthållshemmans byordning 1786-11-10. [Albo häradsrätts arkiv FV:1;
  Byordningar i avskrifter (på Riksarkivet i Lund), skänkta av Institutet för folklivsforskning i Stockholm]

  Litteratur:
  Ehrenberg, A. Andrarums alunbruk. 1941
  Jönsson, Swen. Andrarum. 1940
  Lagerstedt, Gert. Andrarums socken. Invånarna, med gårdar och torp, under 300 år, del 1 & 2. 2016; Alunbruket del 3. 2020
  Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 141-143. 1991
  Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 120-124. 1751
  Nihlén, J. Andrarums alunbruk. Kulturhistoria från gångna sekler till början av 1900-talet. 1956
  Nihlén, J. Om enskiftet i Sillaröds byalag för 100 år sedan, YA 27/12 1933
  Stoltz, E. Andrarums alunbruk, en försvunnen bruksbygd. 1933
  Stoltz, E. Jockum Beck och Andrarums alunbruk när Skåne var danskt. 1979
  Wallin, C. Kalkugnen i Andrarum 1550-1621. 1980
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 122-123. 1981

  Nya böcker om Andrarum: Böckerna (del 1 & 2) om Andrarums socken innehåller beskrivning av alla gårdar i Andrarums socken sedan 1658, hur de delats och skiftats, samt vilka som bott på gårdar och torp. En CD medföljer boken och den omfattar nästan 18.000 namn på de som bott i Andrarum 1658-1960.
  Jag tar 300 kr för böckerna (priset inkluderar båda första delarna), och de säljs på Café Smulan i Brösarp. Men naturligtvis även hemma hos mig eller på en plats som vi kommer överens om. Jag kan även sända dem som paket och då tillkommer frakt.
  Beställning av böcker kan göras på gertandrarum@gmail.com,betalning till bankgiro 5840-4690
  Gert Lagerstedt
  3:e delen om Andrarum (Alunbruket) ”släpptes” på Christinehof den 11 juli 2020. Den kostar 300 kr och köps via Gert.

  Häradsekonomiska kartan 1930. Kartbeskrivning: AID v1023386.b60
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b280.s28
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b310.s31
  Skånes Bebyggelse 1958: AID v1018280.b1090.s107

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

  Kyrkoböcker 1722-1734 (DDSS)
  Bergmästare och Bergsfogdar på Andrarums alunbruk
  Lysningar och vigslar 1735-1743 (Skriftserie 1)
  Dödlistor 1759-1850 (Skriftserie 3)
  Gravstensinventering (2014)

  Ur: Inledning till geographien, öfwer Sweriges Rike, af Eric Tuneld, Skåne, Tryckt 1746, Lund.
  Andrarums Alun-Wärk, 2 1/4 mil Söder om Christianstad, belägit i Andrarums Sockn, är ansenligt och kåstbart, samt thet största i Riket: består af några och tiugu Pannor, och har i förra Seculo blifwit anlagt af Joachim Bäck, samt nyligen med en wacker Stenhus bygnad beprydt. Tilwärkningen sker af Skifwersten, som först i hopar sammanlägges, sedan råstas, och så genom siudning i watn gifwer ifrån sig både Alun och Victriol. I samma Sokn finnes Testacea lapidea [Bränd tegelsten]

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Andrarums Sokn och By har:

  Prästegård 3/8
  Klåckarebohl 1/16
  Insokne Frällse 5. 1/4 Christinehofs Gård.
  Gatehus 8

  Skarpt utsäde, nödigt höbohl med ung eke- och surskog.

  Blästorp har:

  Skatte 1/4

  Liten dåck god åker och äng samt nödig bok-, eke- och surskog.

  Ilstorp har:

  Skatte 11/16
  Crono indelt 1. 11/48
  Utsokne Frällse 9/16 Christinehof 1/4 och Inspector Troberg 5/16.
  Insokne Frällse 5/8 Christinehof.
  Gatehus 5
  Qwarn 1 Inspector Troberg

  Skarp och stenig åker, tillräckelig äng med surskog och torfjord.

  Agusa har:

  Crono indelt 7/16

  Liten och god åker och äng med tillräckelig bok-, eke och surskog.

  Järstorp har:

  Crono indelt 15/16
  Utsokne Frällse 3/16 Christinehof.
  Gatehus 2

  Liten åker, tillräckelig äng, med surskog och torfjord.

  Saxhusa har:

  Crono indelt 3/4 Christinehof.
  Utsokne Frällse 1/4
  Gatehus 1

  Liten åker, tillräckelig äng med nödig surskog.

  Biörnesta har:

  Crono indelt 3/8
  Gatehus 2

  Liten och god åker och äng samt nödig boke-, eke- och surskog

  Sillaröd har:

  Crono indelt 2/3 till Torup 1/3.
  Utsokne Frällse 3/8 Christinehof.
  Gatehus 7 5 till Christinehof.

  Skarp åker, god äng, och någon surskog.

  Lönshult har:

  Crono indelt 1/4
  Utsokne Frällse 7/16 Söfdeborg i Malmö Lähn.

  Liten och god åker och äng med nödig bok-, eke- och surskog.

  Strå har:

  Crono indelt 1/8 Cammerer Bromme.

  Mager åker, liten äng, någon bok-, eke- och surskog.

  Breabeck har:

  Utsokne Frällse 11/16 Christinehof.
  Gatehus 1

  Skarp åker, god äng, ansenlig bok-, eke- och surskog.

  Snärpe har:

  Utsokne Frällse 3/8 Örups Gård.
  Gatehus 1

  Liten åker, god äng, tillräckelig bok-, eke- och surskog.

  Rugeröd har:

  Utsokne Frällse 3/16 Örups Gård.
  Djuröd har:
  Insokne Frällse 2/3 Christinehof.
  Gatehus 11

  Desse hafwa liten och mager åker, god äng, nödig bok-, eke- och surskog.

  Skartofta har:

  Insokne Frällse 1/2 Christinehof underlagt.
  Pännemölla:
  Insokne Frällse 1/8 Christinehof.

  Liten åker och äng men ej mera.

  Nybygget:

  Insok. Fräll. 1/8 Christinehof.

  Liten åker, äng och surskog.

  Öremölla:
  Utsok. Fräll. qwarn 1 Giärsnäs.
  Lappehuset:
  dito 1 Giärsnäs.
  Enstaka ut och insokne Frällsetorp af särskilte namn 11 Christinehof.
  Sågqwarn 1
  Alundbruk (h) 1 Herr Gref. Præsidenten Ridd. och Commendeur. af kungl. Maj:ts orden Carl Fried. Piper.
  Christinehofs Säteri (i) 7/8

  Soknen har 81 st. hemmansbrukare utom Säteriet och Alundbruket.

  (h) Andrarums Alunbruk Possiderar Præsidenten Riddarn och Commendeuren af kongl. Maj:sts orden, högwälborne Grefwen Herr Carl Friederich Piper under Fidei Commiss natur efter den Disposition Dess Fru Moder framledna Riksråd. och Öfwerste marschalckinnan Fru Grefwinnan Christina Piper giort, sedan Beckiske Arfwingarne det samma sig afhändt.
  Detta Frällsebruk finnes för 130 år sedan wara anlagt af framledne och Wälborne Herr Joachim Beck, efter den anledning en dess betient händelsewis kommit at gifwa, om en på denna orten både god och tillräckelig Alunskifwers tillgång, hwarföre och de Privilegier Herr Beck innahade att anlägga Alunbruk wid enstaka hemmanet Fuglasång uti Malmöhus Lähn och Harreberga Sokn belägit, blefwo efter ansökning, Transporterade till Andrarum såsom en mera beqwäm och fördelaktig ort, därpå ett dylikt wärck att inrätta.

  Efter handen har detta Bruk blifwit förökt till 22 st. Enckla Pannors Nummer, af hwilcka de 20 uti Panthafwarens händer warit många öden underkastade, som förordsakat sista 2:ne Possessorerne dryg kåstnad att sättat i stånd, sådant som det nu befinnes.[AID: v612668.b1810, v612668.b2050]

  3:ne fullkomliga kare, 3:ne Panne och 3:ne Packhus till större delen grundmurade; Ett stort magazin till 2:ne Wåningars högd af tegelstens mur uppdragit för spannemål och victualie waror med tillräckelige kiällrar, som för 20 år sedan är upbygt, jemte hus för Magazins Betienten dels af grundmur och dels af korswärcke; Ett wackert Directeurs hus nyligen inrättat af tillräckelige rum, dels grundmurat och dels af korswärcke; Ett Inspectors hus nyligen grundmurat af gråsten, Ett Hospitalshus grundmurat och af nu warande Egaren inrättat för 8:ta st. personer, sådane, som blifwit under Bruksarbete bräklige, eller af ålder medtagne, hwilcka thärstädes till sin död underhållas; Ett scholehus för fattige Barn till underwisning inrättadt, jemte nödige rum för en Läromästare, hwilcken och dageligen förrättar 2:ne gångor allmen Bön för Bruksfolcket. Ett wackert Bergstingshus af korswärcke, hwarutinnan hålles Bergsting en gång om året, samt ett af gråsten med 2:ne hwalfda rum därwid nyligen inrättat arrestehus; En Bruks Smedja med materialhus af gråsten uppmurat; En stapel med en tämmelig stor klåcka uti hwarmed arbetesfolcket gifwes tekn till Böne och arbetesstunderne allesammans med tegeltak försedde, förutan mångfaldige smärre hus, dels för den öfwriga Betieningen, dels för ett antal Bruksarbetare wid 300 st. dels ock för Böckare, Smeder, Skräddare och Skomakare med flere nödige handtwäckare inrättade, äro the Bygnader, som giöra thetta Bruk, wackert, stort och anseenligit, liknandes en Stad.

  Det anseenliga skifwerbråttet om några tusende alnars fäldt, af tillräckelig tillgång, att Alun Malm i alla tider ey tryta kan, är uti 3:ne särskilte och så kallade norra, södra och wästra brått, i en sträckning från öster till wäster, tätt wid Bruket belägit, hwarest skifwerstenens högd från jorden lodrätt nedbruten är 3 till 5 famnar, öfwer hwilcken Damjorden ligger af 2. 3. till 6 famnars tjåcklek, hwars nödwändiga bortförande medförer en dryg och årlig ökande kåstnad, medelst afförnings Platsarnes tilltagande, så att de, jemte sammanbrackte högder af utlakad, liffärgad och rödaktig skifwerjord, såsom största berg, jemte de många kåstsamma stenlagde Canaler och en i sielfwa berget gienom huggen stolgång för wattnets afledande mellan, norra, södra och wästra brott, så wäl som flere under jorden inrättade Trummor med Pipståckar så till watnets som Alun Lutens aflopp, bära icke allenast wittne om den otroliga kåstnad och möda som här blifwit nederlagd, utan ock föröka detta wärckets anseende.

  Alunskifweren som här brytes är helt swart till färgen, har uti sig, dels swartbållar ifrån en hasselnöts till och med några skippunds tyngd af skapnad med Linser eller Glober, dels kjes, som håller järn och swafwel samt gifwer eld mot ståhlet, dels en fin spat, som är Rhombisk och gienom skinande som ett watn, dels kalck af 2:ne slag mörckare och liusare, dels ock Pretrificater, liknandes Insecter ej större än Flugor, hwilcka hwarftals kunna klyfwas och minskas utan att förlora sin skapnad. Af thenne skifwer tillwärckas Alunen sedan then warder Bokad, Råstad, Lutad samt i Alun pannorne kokad och uttappad i kar, hwarest första Alunen gifwes gienom Chrystalisation som sedermera Rafineras och i stora Fat formeras till en Solid kropp i form af Conus truncatus, som änteligen sönderhugges och i tunnor inpackas á 17 Lispund 4 marcker Victualie wigt å tunnan.

  Wid detta wärck underhålles och lönes årligen, utom en stor Betiening så wäl till Brukets drift som skogarnes wårdande och många slags nödige handtwärckare, wid 300 st. Bruksarbetare och arbetorskor, som med deras Barn och orckeslösa föräldrar utgiör ett ansenligit antal folck, de där i spannemål allenast Consumera långt öfwer 2.000 tunnor årligen, som till någon del tages af Bruksegarens omkringliggande Gods, men en stor del warder därtill upphandladt. Bruksförlaget har således i anseende till all slags underhåll och flere ärforderliga Materialier samt Reqvisita, särdeles i de förflutna åren, warit ganska drygt, och af all Brukets tillwärckning njuter Kongl. Maj:t och Cronan hwarje 30:de tunna utom landt och siötull samt Bewillgning.

  Af skogarne så wäl som torfmåssarne under Herr Bruks Egarens Christinehofs och Torups Frällse Gods och därunder lydande samt i senare åren dyrt tillkiöpte hemman fourneras Bruket till största delen, och kommer den mindre delen af weden ifrån de inom 2:ne mils district på alla sidor belägne kronoskogar (Alunbruks Lineen kalladt) som efter kongl. brefwen och förunte nödigste Privilegier äro till Bruket anslagne, å hwilcka kronones Bergs Embetsmänn hafwa tillbörlig wård och omsorg, warandes för allom synligt, att den wed som från desse ställen till försälgning wid Bruket framkommer, består uti qwist och forna Trän, som i anseende till en sådan beskaffenhet af Herr Bruks Egaren nog dyrt inlöses.

  Herr Bruksegaren har likwäl haft den nitfulla uppmärksamhet för framtiden, samt att därigenom förekomma en och annan beswärande omständighet, att han anwändt all flit, möda och omkåstnad på skogarnes besparing, tillwäxt och wårdande, och till den ändan, dels med månge tusende Dal. S:mts kåstnad innom stengård låtit freda flere hundrade Tunnoland af den så kallade Kongsohran, hwilcken Plantering årligen wårdas och underhålles, samt redan framwiser Milioner unga trän och telningar, mellan en till 6 och flere alnars högd, warandes härföruthan många och smärre Planterhagar mäst med stengård inhägnade, hwarigenom äfwen mycken skog sparas, så att den icke i otid och späd warder fäld, samt till giärdesgårdar anwänd att om sider förruttna; Dels har han med mycken kåstnad gienom djupa Canaler låtit uttappa en Insiö tätt wid Bruket, Gamlegårds siö kallad, hwarest nu årligen uppskiäres flere tusende lass torf till Alunpannornes behof, så ock nyligen upptagit en mycket stor torfmåsse wid ett dess Frällsehemman, Brostorp benämt och i Malmöhus Lähn belägit, till förmodeligit understöd för Alunbruket, tå then med granlaga hushållning handhafwes, fast likwäl torfwen i anseende så till torfmåsans aflägsenhet samt inrättade torflador, som skiörden i wåta och ostadiga somrar, medförer dryg omkåstnad, så ock i anseende till nyttiandet förmedelst dess swafwelaktiga hetta förtärer warande järnbiälkar och plåtar under Alunpannorne, till nog kiänbar förlust; dels hafwa icke eller alla pannorne uti senare åren blifwit brukade, utan allenast 12 st. Enckla, till hwilcka Herr Bruks Egarens egna Bönder framfört den mästa weden; dels har i flere år blifwit brukat stenkohl i smedjerne i stället för träkohl till skogens besparing; dels ock förskaffes, till Aluntunnornes förfärdigande boketimber från andra aflägsne ställen, hwilcken lofwärda hushållning och osparda kåstnad, ofelbart för efterwärlden Conserverar en ädel och dyrbar inrättning, hwaraf dett allmenna tillflyter så möcken båtnad och winning.

  Detta Bruk glorierar sig öfwer Swea konungars allernådigste besök såsom först af konung Carl XIs uppå hwars allernådigste befallning år 1670 anstältes försök om Alunmalmens förhållande i diupet gienom en Schacht, benemt Caroli Schacht, till 60 famnars djup, hwaraf åminnelsen ännu förwaras gienom en upprest och uthuggen sten, men hwilcket år Hans högst Salige kongl. Maj:st benådat detta Bruk med sin höga närwarelse kan ey med wisshet gifwas.

  2:o Storwördigste konung Carl XII:s år 1700. Strorwördigste konung Friedrichs år 1745 samt 4:o af wår nu Regerande allernådigste konungs Adolph Friedrichs och dess gemål wår allernådigste Drottnings Lovisa Ulricas år 1754, hwilcka alle till åminnelse af sin höga kongl. närwarelse hafwa huggit några hugg med en till så hög nåd ämnad hacka å ett packfärdigt alunfat, hwaraf 3:ne hackor allenast finnes på Christinehofs Gård förwarade, hwilcka äro förgylte på sielfwa hackan, och skaften med blått sammet öfwerdragne.

  (i) Detta Gods innehafwes såsom Fidei Commiss och har tillförene hetat Andrarums Gård, sammanlagd af 2:ne Gårdar neml. Siöstorp och Kullstorp. Gården war aldeles förfallen då Riksråd och Öfwerste Marschalkinnan Fru Grefwinnan Christina Piper den emottog, hwilcken år 1737 lät bygga en ansenlig stor Corps de Logis med 2:ne Flyglar 3 wåningar höga, grundmurade, med glaserat stentak försedde och mycket wäl samt sirligt inrättade och indelte fram för flyglarna äro 2:ne grundmurade Pavillioner, den ena till stall och Camrar, samt den andra till Brygghus och wagnshus indelte: södra sidan af Borg Gården är med en hög och massif stenmur inhägnad. Omkring Corps de Logien och flyglarna ligger trägården uti 2:ne afsättningar afdelt med qwarter, häckar, Ritningar och Frukteträn, alt omlagt med en hög stenmur. Öster om borggården är en grundmurad Bygnad för trägårdsmästaren och wäster om Gården, ett stycke, ligger Ladugården bestående af 3:ne grundmurade Bygnader till stall, loga, brygghus och Logementer för betieningen samt där bakom en wäl anlagd humblegård. Emellan Borg och Ladugården ligga 2:ne fiskedammar belägne. Till åker och ängmarckens förbättrande och utwidgande wid denne Gård är ansenlig kåstnad giorder gienom Rothuggning, stenars uppbrytande, alla egornes infredande med dubla stengårdar, ängarnes Dykande, kiärr samt oländige platsars upfyllande och Planerande så ock en siös förwandlande till torfmåsse medelst wattnets afledande gienom Diupa Canaler m.m. warest flere tusende lass årligen uppskiäres och nyttias för wed under Alundpannorne wid Bruket, skogarne till mycken besparing.

  Gårdsens utsäde i 4:ra wångar indelt är skarp och icke stort. Höbolet är däremot ansenligare som ock tarfwas till att underhålla de många hästar hwilcka fordras till Alundbrukets drift, och är indelt i 5 särskilte intäppen. Beteshagarne äro äfwen tillräckeliga och 4:ra till antalet. Under Gården är gammal, men mera ung och tillwäxande bok, eke och surskog, alt med stenmur inhägnadt, emedan Egaren på alt sätt om dess tillwäxt sig wårdar. Under detta Säteri lyder, efter jordebokens föranledande 6 och nitton tiugofierdedels Insokne Frällse, 7 och en tolftedels Utsokne Frällse, 2 och en sextondedels Crono och Skatte hemman af Ståndspersoner för Alundbrukets skull dyrt inlöste, 55 st. Gatehus och Torp, 5 st. Miölqwarnar [AID: v331250.b3880.s175, v331250.b3450.s89], 1 Sågqwarn och en Stampeqwarn, alt till Alundbrukets underhållande som fordrar mycket arbete och många kiörslor, så att der till anwändes icke allenast detta Gods, emedan Gårdens egor drifwes mäst med Drängar och lägt folck, utan ock Torups Gård och underliggande Gods. Situationen wid Gården är wackert till skog och slätter. Till Andrarums kyrcka har wäl Gården icke Jus, men är dåck dit tillskiänckt af framledne Fru Grefwinnan Piper, en stor klåcka, en wäl arbetad och förgylt Altare Tafla och Predikostol en stor förgylt silfwer kalck, en silfwer kanna och sammets altarkläde med Gull Galloner.

  Christinehovs ägare:

  1300-talets senare del Riddaren Snakenborg ägde Sjöstorp
  1400-talets början Köpte Jacob Axelsen Thott Sjöstorp
  1419 Brorsdottern Kirsten Thott
  1574 Byter Herluf Skave till sig Sjöstorp av Frederik II
  1637 Genom köp Jochum Beck
  1682 Jochum Becks arvingar
  1725 Genom köp Christina Piper (född Törne 1673, hennes far Olof Hansson Törne blev adlad Törnflycht år1698), änka (1716) efter Carl Piper [RA 1727, 1739]
  1747 Stiftade fideikommisset Högesta, Christinehov, Baldringe och Torup
  1752 Deras son Carl Fredrik Piper [AID: v612668.b510]
  1770 Hans son Carl Gustaf Piper
  1803 Hans son Carl Claes Piper
  1850 Hans son Carl Erik Piper
  1875 Hans bror Claes Gustaf Fritz Piper
  1897 Hans brorson Claes Gustaf Tom Piper
  1899 Hans farfars brors sonson Erik Carl Alfred Piper
  1910 Hans son Erik Alfred Wolfgang Piper
  1923 Hans son Erik Alfred Gustaf Piper
  1939 Hans son Carl Erik Gustaf Piper
  1946 Hans son Carl Gustaf Erik Alfred Piper
  1999 Högestad Christinehof Fideikommiss AB

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev. [”AID” hänvisar till ArkivDigital]

  Agusa nr 1, 7/32 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
  Agusa nr 1, 7/32 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
  Björnestad nr 1, 3/16 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
  Björnestad nr 1, 3/16 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
  Blästorp nr 1, 1/4 mtl 1730 aug. 17, skattebrev på 1/4 mtl (AID: v835477.b6800.s617, v612668.b440)
  Blästorp nr 2, 1/2 mtl, Ystads hospitalshem. 1769 dec. 13, skattebrev på 1/4 mtl
  s. d., skattebrev på 1/4 mtl
  Illstorp nr 5, 1/4 mtl 1755 febr. 12, skattebrev på 1/4 mtl
  Illstorp nr 7, 7/32 mtl 1823 mars 4, skatteköp (AID: v567030.b4380.s427)
  Illstorp nr 9, 1/3 mtl 1796 apr. 1, kvittens i landskontoret
  Järstorp nr 1, 1/8 mtl 1790 feb. 20, kvittens i landskontoret
  Lönshult nr 1, 1/8 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
  Lönshult nr 1, 1/8 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
  Sillaröd nr 2, 1/12 mtl 1767 jan. 28, skattebrev på 1/12 mtl
  Sillaröd nr 2, 1/6 mtl 1767 dec. 10, skattebrev å 1/6 mtl (1/3 mtl enl brevet)
  Sillaröd nr 2, 1/12 mtl 1812 oktober 30, skatteköp (AID: v567030.b4390.s428)
  Sillaröd nr 3, 1/3 mtl 1790 aug. 25, kvittens i landskontoret
  Stråe nr 1, 1/8 mtl 1790 feb. 20, kvittens i landskontoret

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 17 17/48 hemman, af hvilka 11 11/48 äro frälse, 3 25/32 skatte och 2 11/32 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Livkompaniet nr 95-99 Livkompaniet nr 80-84 Sallerups skvadron nr 66-70
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  1812-1816 1816-1901
  (Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 8-11, 15-16, 76, 102 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Andrarum

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1340
  1887 1866 Nr 8 – Albo kompani II. Albo härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00441
  1888 1867 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00256
  1889 1868 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00478
  1890 1869 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00247
  1891 1870 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00328
  1892 1871 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00217
  1893 1872 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00292
  1894 1873 Nr 8 – Albo kompani
  1895 1874 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00234
  1896 1875 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00037
  1897 1876 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00214
  1898 1877 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00183
  1899 1878 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00164
  1900 1879 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00172
  1901 1880 Nr 8 – Albo kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00239
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Andrarum Breabäck 1853 Dräng Per Nilsson
  Nybygget 1851 Dito Mårten Trulsson
  Alunbruket Dito Nils Månsson

  Andrarums socken år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Andrarum Sochn
  Donerat ifrån Fru Kirstena Rantzou till heydarijderen Måns Simonss: I Flagabromölla 1 Öhremölla: Hindrich Pehrsson 1 Ähr een lijten qwarn består aff 2 små läng:r tembl: wedh macht, Intet bruk [AID: v98859a.b12110]
  Sillarödh
  Hans Nilsson i Kiöpenhambn 1 Gumme Ollsson 3/8 Består aff 4 länger tembl: wedh macht [AID: v612668.b2070, v612668.b2310]
  Rytt: Lars Walls Rustholdh 2 Mårten Rasmusson och Rytt: Lars Wall ½ Består aff 4 längior tembl: wedh macht [AID: v384776.b814.s7]
  Rasmus Johanss: Rusthåldh i Ludarödh ifrån Jularne till Cronan 3 Biörn Ollsson ½ Består aff fyra förfalne läng:r hielper sigh
  Saxhusa
  Hans Nilss: i Kiöpenhambn 1 Lars Nilsson 1/4 Består aff 4 läng:r bröstfeldige hielper sigh
  Rytt: Jonas Månss: Rustholdh och ähr Nembdeman 2 Pehr Jönsson 7/16 Består aff 4 behålne läng:r huusen wedh macht sampt Åboen [AID: v384786.b3570.s45]
  Dito Rusthåldh 3 Truedt Madtzon och Helge Åckess: 9/16 Dito aff fyra läng:r och bondhen hielper sigh
  Ihlstorp
  Rusthål: Rytt: Bertell Krååkas Rusthåldh 1 Olof Pehrss: nu Bertell Krååka ½ Består aff 2 små förfalne läng:r Rytt reparerat något i Åhr sedan han kom [AID: v331258.b1267.s5, v331258.b1301.s73]
  Ifrån Jularne hemfallit till Cronan, Ograverat 1684 2 Eskell Månsson ½ Finns allenast en stompe huus alldehles ödhe och obrukadt
  Dito Godtz Ograverat 3 Åcke Jönsson och Bengdt Pehrsson ½ Består aff 3 läng:r tembl: wedh macht hielper sigh [AID: v384786.b3660.s63]
  Simon Arentz i Helsingöhr 4 Pehr Swensson ¼ Fins 2 små läng:r och hielper sigh
  Rytt: Jonas Månss: Rusthåldh 5 Nils Nilsson nu Ryttaren Jonas Månsson ¼ Ryttaren sielff Een länge Upbygdt och een stufwa
  Hr Axel Uhrnes 6 Joen Månsson 5/16 ½ ödhe består aff 2 läng:r tembl: wedh macht [AID: v459624.b3590]
  Rytt: Olof Qwistes Rustholdh 7 Nils Jönsson ½ Består aff 3 läng:r och hielper sigh
  Rytt: Bertell Krååkas Rustholdh 8 Rasmus Jönsson Falck 5/8 Fins 3 st:n behålne läng:r och Een något förfallen bonden hielper sigh [AID: v384786.b3660.s63, v331258.b1266.s3]
  Aff LijffCompagniet och Lars Walls Rusthåldh 9 Jöns Pehrsson 1/3 Fins 2 små huusläng:r Uthfattigh huusen wedh macht
  Jerstorp
  Olof Qwist Rusthåldh Dito 1 Jöns Nilsson 1/4 Fins 4 läng:r den ene bröstfeldigh och förfallan
  Nils Katteboos Rusthåldh 2 Sonne Ollsson 1/16 Består aff 2 stompe huus och hielper sigh
  Lars Walls Rustholdh 3 Hans Tysk ¼ Fins 2 stompe huus Uthfattigh
  Uthfrälse till Söfde 4 Olof Nilsson 3/16 Fins 3 stomper huus och bondhen Uthfattigh
  Rytt: Nils Kaatheboos Rustholdh 5 Samuel Pehrsson 3/8 Fins 2½ länge hielper sig någorledes [v98384a.b8410.s19a]
  Dito Katteboos Rustholdh 1 Biörnesta: Lars Åckesson och Olof Madtzon 9/16 Består aff 4 läng:r behållen
  Dito Rustholdh 1 Lönshult: Mårten Arfwedtzon 3/8 Består och aff fyra längiar hielper sigh [AID: v384786.b3640.s59; v384786.b3650.s61, v331250.b3900.s179, v612668.b820]
  Till Söfdhe 2 Börgie Hansson och Olof Jönss: 7/16 Dito aff 4 längior hielper sigh [AID: v384819.b4470.s332]
  Olof Qwistes Rustholdh 1 Agussa: Pehr Jönsson ½ Består aff 4 läng:r den Eene något bröstfeldigh, hielper sig [Agusa 2 – AID: v612668.b2530]
  Fru Elsa Frijs och dess Arfwing:r 1 Nybygget: Måns Ollsson 1/8 Fins 3 små läng:r Åboen fattigh
  Till Öhrup 1 Rugarödh: Lasse Swensson 3/16 Fins 4 små längiar wedh macht och bonden behål: [AID: v612668.b2200, v612668.b3120, v612668.b3230]
  Dito till Öhrup 1 Snärpa: Olof Tyckesson 3/8 Fins 4 läng:r den Eene bröstfeldigh och förfal: hielper sigh [AID; 612668.b3260]
  Till Öhrup 1 Breabeck: Jöns och Pehr Nilsson 7/16 Består aff 4 läng:r wedh macht
  Dito till Öhrup 2 Nils Jacobsson nu Jöns Christensson ¼ Fins 3 läng:r tembl: wedh macht och bonden behål:
  Corporal Rijses heste hemman 1 Blästorp: Nils Jacobsson 1/3 Består fyra längiar bondhen behållen [AID: v459621.b1820, v331258.b1365.s83, v612668.b440; v1006556.b12560]
  Bertell Kråkes Rusthåldh 1 Stråå: Pehr Håckonsson 3/16 Fins 2 små odogl: längiar bondhen Uthfattigh
  Fru Else Frijses ligger till Kulstorp in wedh wärket arbeter på wärket 1 Kudskehuset: Lars Hahn 1 Består aff een stompe huuslänga
  Ifrån Jularne Crono hemfalen Ograverat 1 Penamölla: Måns Joensson 1/8 Består aff 3 små stumpar huuslengior bröstfeldige Uthfattigh Åbo
  Dito ifrån Jularne till Crono hemf: 1 Skartoffta: Nils Larsson ½ Fins 3 små läng:r bröstfeldige någorl: wedh macht [AID: v331258.b1309.s89]
  Till Giärsnähz 1 Loppehusset: Gierdt Bödcker 1 Odogl: sädhes mark består aff Ett stycke huus, och fattig Åbo [AID: v384819.b4470.s332]
  Fru Elsa Frijs såsom Insochne 1 Görödz Gården Fru Elsa Frijs Ibruch 2/3 Består aff 2 läng:r och Een Nyligen Upbygdt [AID: v612668.b1280]
  Andrarums Byy
  Pastoren Niuther frijth 1 Präste stombnen 3/8 Består aff fyra behålne läng:r wähl wedh macht [AID: v384776.b844.s37, v384829.b300.s53]
  Ifrån Jularne Crono hemf: Ograverat 2 Olof Ibsson Ståhl ½ Fins een odogl: länge och 2 stomper huus bonden fattigh [AID: v384819.b4470.s332]
  Dito Godtz Ograverat 3 Anders Joensson 1/4 Dito finns 3 små stomper huus och Åbon hielper sigh
  Warit Jularne tillhörig och för detta Insochne till Kulstorp 4 Olof Jöransson ½ Dito 3 små stomper huus, nyligen på frijheeth Uptaget, hielper sigh
  Dito Ifrån Jularne till Crono hemfal: 5 Måns Duncke nu Wollemar Nilss: ett hus Men Ibruch medh Jöns Perss: ¼ Består aff 3 små stomper huus odogl: nyligen antagen Uthfattigh
  Dito Wekudagz till Kulstorp 6 Lasse Scharte ½ Ödhe och Afhyst
  Ifrån Jularne Crono hemfal: 7 Pehr Jepsson ½ Denne Per Jepsson berättes wara ½ hemman består aff 2 små stomper huus warit afbrändt I ofreden, bondhen fattig
  Dito Wekudagz till Kulstorp 8 Askegården Nils Månsson och Bengdt Pehrsson ½ Fins 2 stomper huusläng:r och bönderne Uthfattige
  Gathehuus Under Präste Gården 9 Gathehuus Olof Bengdtzon 1 Består een stompe huus Uthfattigh
  Dito Wekudagz till Kulstorp 10 Anders Smedh ½ Består aff 4 behål: läng:r bondhen beh:ln
  Dito Wekudagz till Kulstorp 11 Ibm: Swen Lasson ½ ½ ödhe och Elliest finns Een längia Uthfattigh Åboo
  Dito Insochne och Hr Jularnes Godz 12 Gathehuus: Sahl: Olof Jönsson nu Jöran Adam 1 Består aff Een länga behållen Åboo och huuslängian
  Ifrån Jularne Cronan hemfallit Ograverat 1684 13 Nils Jepsson Bleck ¼ Fins 2 små läng:r och Uthfattigh bonde
  Dito ifrån Jularne till Cronan Ograverat 14 Jöns Pehrsson ½ Aff detta hemman haf:r Woldemar Nilsson ½:a Gårdzbruk som för ähr Upfördt, består aff 2 små läng:r och ett bryggiare huus
  Dito och Ograverat 15 Pehr Hansson ¼ Fins 3 små läng:r hielper sigh
  Dito och Ograverat 16 Jacob Månsson ½ Här till fins 3 ruinerade små längior ödhe och obrukadt
  Dito Ograverat 17 Olof Nilsson ¼ Dito 3 små läng:r den Eena odogl: fattigh hielper sigh lijtet
  Dito Ograverat 18 Måns Nilsson ½ Dito 3 små läng:r bröstfeldigh bondhen fattigh och i Åhr emoth taget ½ parthen aff hemmanet warit Öde, Sollit: Frijheeth [AID: v384819.b4470.s332]
  Dito Ograverat 19 Olof Smedhz Gårdh ¼ Fins 2 små odogl: huus längior Uthfattigh
  Dito Ograverat 20 Fayer Swensson ¼ Dito 2 läng:r bonden hielper sigh
  Dito Ograverat 21 Nils Mårtensson 1/8 Dito 2 läng:r bonden hielper sigh
  Degnebohl: Niuter frijth på Tiänsten 22 Degnebohligen 1/16 Ödhe och afhyst j några Åhrs tijdh
  Dito Ograverat 23 Pehr Ollsson nu Pastoren Ibruch ¼ Fins 2 små läng:r och Prästen Ibruch
  Dito Ograverat 24 Klåckaren Nils Lars Änckia ¼ Fins 3 små läng:r och hielper sigh
  Wekudagz till Kulstorp 25 Fougde Gården Anders Anderss: ½ Ähr Een ruinerat länge uthan weggiar och tak, ödhe och obrukadt
  Dito Ograverat 26 Pehr Andersson ¼ Fins ett g:l stompe huus, berättas Intet bruk uthan ett par skiep:r landh fattig
  Jularnes Wekudagz till Kulstorp och Hr Beckerne sig tillhålla 27 Gathehuus Lars Ryttare 1 Intet bruk finns Een stompe huus
  -”- 28 Mårten Pehrss huus och Pehr Christophersson[?] Dito 2 Åboor Uthfattige
  Hwardera ett huus ödhe och Afhyst
  -”- 29 -”- -”-

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 9 / sid 4 ff (AID: v98462.b9.s4)

  Sjöstorps gård år 1682:

  Inqvisition Öffwer Sätterien och Herregårdarnes beskaffeheet uthi Albo Häradt, Effter Medgifne Instruction, ifråhn Lofligh Commissionen af den 27 Aprilis Anno 1682

  Söstorp Herregårdh

  Sielfwa Herresgårdhzbögningen är medh kårswärkzbögning, tägell emillan muurat och tägltaak öfvan på, beståhr allenast af een långh längia, hvar uthj boor Sahl. Jochum Becks Fru, och dhes barn och Erfwingar; Ähr intteth uthsädhe eller höstning, allenast een Krydhehus, Och är samma bygning bygt på Andarums byys Wång och dhes mark; Och aldrigh har wahrith tillforens någon huus bygdt: Och ähr ungefähr 5 ell. 36 åhr seedhan gårdhen blef bögdt. Och ligger samma Gårdh för sig sielff när hoos Ahlunwärckett, och förend dhett blef bygdr, wahrdhett böndernes åcker och Engh, som nu Ahlunwärckett och Härregårdhen ståhr. Ehr heller Ingen skågh eller andra ägor, meer än dhen Krydhgårdh som för är nämbdher. Hafver och hafft så godh frijheeth som andra Härregårdhar här i Landett seedhan dhett bögdhes; Ehr och samma huus myckett bröstfäldigt. Proprietarien förtijdhen förmåhr inttet bäthre att byggia.

  Der hoos ligger en Ladugårdh, Kulstorp benämbdt, som beståhr allenast af een längia medh Kårswärck bygdt, och gråsteen muuratt emillan, täckt medh halmtaak, och en skårsteen på samma längia; Hörer Sahl. Jochum Becks änckia och dhes Arfvingar till, Och ähr i åhr Bruuckt aff Proprietarien sielf, medh dhes Egen drifvandhe Afll. Och kan århligen såhes 3 T:r Roug o 3 T:r korn, Ingen hafra eller boghveethe, fördherwas och myckett aff Ahluns Matherien.

  Och kan åhrligh höstas 30 lass höö, hafver och AhlunsMatherien myckett fördärwatt Engen, Så tilförne effter berättelse har kunnat höstas 300 las höö. Tilforne har wahritt skiön Eekeskågh dher till, hvilcken i Krijgztijdhen är blefven borthuggen och fört till Wärckett.

  Gårdhen ligger allena för sig sielf medh dhes åcker och Engh, och grändzar ind till Anderombs Marck Wäster, och ähr ingen anden skilssemisse, än een giärsgårdh.

  Norifråhn Kolstorp, grändtzar Blästorp och Bärtelstorp, och ähr ingen annan skilssmisse, än Een fällath, hvarigiönom löppeer een Landtzweij, som giör skiählett.

  Indtill Öster grändtzar Fiskabeck, och skilljer ägonrna een giärsgårdh.

  Synder dher ifråhn grändtzar Ludharedh, och skillier ägorna een Beck, och en giärsgårdh, Och ähr samma Ladugårdhzlängia bygdt för 15 åhr seedhan, Och haffver dheels ägor liggatt till en bondhegårdh, Söstorp benämbdtt, som nu aldheles ähr affhyest, och pladtzen öde; Och sägies på samma pladtz wahrith bygdt een Härregårdh, Söstorp benämbdt, och nu heether Ladugårdhen Kulstorp. Effter dhen bondhegårdh, som der tilforne stodh. Och hafwer samma Ladugårdh seedhan han dher bygdher, hafft samma frijheether som andra Adelens Ladugårdhar i Landett, och tilforenne altijdh wahrit bruuckt medh Weckudagzbönder, hvilckia haffva booth i Andaroms Kiörckioby, och dhes Lähn; Så många som dher I Socknen ähro. Ehr och på samma ägor bögt eeth huus, wedh naffn Kuskahuusett, som innan dhes ägor ligger, och kan såås åhrligen een halff tunna Råug och korn. Ingen Engh dher till.
  Ehr elliest intteth förbättratt medh några ägor.
  /…/
  Såssom öfvanskrefvett finnes, hafva wij undertäcknadhe, wahrit wedh alla Härregårdherna uthj Albo Häradt, och effter ytherste förståndh Inqvirerat om dhes tilståndh, sampt Rååmärcken, medh sijna tilnamn, och dhes byer som grändza näst indtil ägorna, Medh meer som finnis i Sielfva Inqvisitionen, hvilcket Medh wåhra Karemärcken och handers underskrifft härmedh Attesteras Dat: Andarum d: 15 Julij 1682″

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00069

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Födda, vigda och döda i Andrarum åren 1752-1835:

  Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav oäkta födda pojkar Varav oäkta födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda kvinnkön i Skriftserie nr 3
  1752 63 32 31 1 0 15 22 23
  1753 61 36 25 1 1 11 15 14
  1754 64 34 30 0 1 15 17 15
  1755 60 30 30 0 0 9 29 25
  1756 52 30 22 0 0 13 37 32
  1757 56 33 23 0 0 12 16 12
  1758 50 25 25 0 0 6 15 21
  1759 48 23 25 0 0 12 21 1 23 3
  1760 57 30 27 0 1 9 6 23
  1761 55 28 27 2 1 11 17 18
  1762 51 28 23 1 2 6 31 28
  1763 50 27 23 2 0 8 15 17
  1764 39 17 22 0 1 18 8 18
  1765 49 19 30 1 0 14 21 7 25 6
  1766 50 28 22 1 0 17 22 2 23 1
  1767 61 31 30 1 2 13 18 28
  1768 49 28 21 0 0 13 27 16
  1769 43 22 21 1 0 15 11 7 30 13
  1770 62 34 28 0 0 13 29 5 31 3
  1771 45 25 20 1 0 18 35 21
  1772
  1773 45 25 20 0 1 13 19 20
  1774 61 38 23 3 0 11 21 20
  1775 60 31 29 1 0 9 22 18
  1776 48 25 23 3 1 12 20 15
  1777 54 27 27 2 0 15 16 18
  1778 54 23 31 0 0 16 32 27
  1779
  1780 59 28 31 1 1 20 8 10
  1781
  1782 39 20 19 2 0 9 17 19
  1783 53 27 26 0 0 10 11 13
  1784 42 20 22 0 1 5 20 18
  1785 38 15 23 0 0 11 21 15
  1786 44 27 17 2 0 8 15 19
  1787 46 25 21 0 0 7 11 13
  1788 43 20 23 0 0 13 15 28
  1789 45 29 16 2 1 15 16 13
  1790 39 19 20 2 2 14 25 18
  1791 48 21 27 0 2 7 20 18
  1792 42 18 24 1 3 11 12 15
  1793 36 19 17 1 2 9 17 15
  1794 34 15 19 1 1 8 25 22
  1795 25 10 15 1 1 12 13 17
  1796 32 14 18 1 0 17 10 22
  1797 38 15 23 1 1 17 9 16
  1798
  1799 50 23 27 0 1 11 20 14
  1800 31 19 12 0 0 5 11 4 28 8
  1801 35 19 16 0 0 13 12 16
  1802 32 17 15 2 0 12 16 20
  1803 28 11 17 0 0 6 14 14
  1804 36 18 18 1 2 5 9 5 13 11
  1805 23 12 11 1 2 5 16 11 11 9
  1806 29 17 12 1 0 6 18 18 20 20
  1807 26 18 8 0 0 8 15 12
  1808 34 14 20 0 3 14 19 10
  1809 30 17 13 0 2 14 15 14
  1810 34 18 16 0 0 12 16 19
  1811 34 19 15 1 1 17 11 9
  1812 39 22 17 1 1 11 16 20
  1813 37 23 14 1 0 12 20 20 23 23
  1814 44 25 19 1 0 13 10 10 18 18
  1815 39 18 21 2 1 10 17 17 16 16
  1816 32 14 18 0 0 14 9 8 10 7
  1817 46 29 17 4 2 11 13 12 13 13
  1818 36 13 23 1 2 7 8 5/6 9 7/8
  1819 45 25 20 2 1 9 11 1 10 6
  1820 36 18 18 0 1 13 11 1 16 3
  1821 47 25 22 0 1 9 15 14
  1822 42 24 18 3 1 10 23 19
  1823 48 24 24 0 0 7 17 12
  1824 55 21 34 0 1 13 7 11
  1825 47 27 20 1 3 11 14 16
  1826 42 23 19 0 0 13 13 16
  1827 45 21 24 0 1 6 12 15
  1828 42 26 16 0 2 11 23 18
  1829 43 27 16 1 0 8 34 28
  1830 37 16 21 0 0 7 23 27
  1831 38 21 17 1 0 12 13 20
  1832 44 19 25 1 1 6 22 15
  1833 36 13 23 1 1 5 14 9
  1834 47 23 24 1 2 7 9 7
  1835 33 20 13 4 0 9 5 2 8 4
  1836 7 10
  1837 7 10
  1838 6 3
  1839 1
  1844 1 1
  1845 2 0
  1848 2 9
  1849 7 4
  1850 5 3

  Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB); Andrarums kyrkoarkiv G:1, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1785 25/6 [Malmö Landskanslis kungörelse – AID: v884451.b230]
  Sedan Kongl. Maj:ts och Riksens Höglofl. Swea Hof-rätt, genom Utslag then 11 sidstledne Maji, tillåtit, at åtskilling af den, af general Ljeutenanten och Commendeuren af Kongl. Swärds Ordens Stor Korss Högwälborne Grefwe Her Johan August Meijerfeldt til sine omyndige Barn afträdde fasta Egendom, må försäljas; Så kommer, enligt den hos mig, härom gjorde anmälan, följande här i Skåne belägne Frälse-Hemman och Lägenheter, att å den 18. nästkommande Julii på Söfdeborgs Sätesgård genom Auction försäljas, nämligen Ramsåsa Sochn och By Ramsåsa N:o 10 1/4 och N:o 16 1/4 samt N:o 19 1/3 Foglesångs Qwarn med et par Stenar, och gatehuset Slagarp Wanstads Sochn och By N:o 9 1/2 Andrarums Sochn, Lönshults By N:o 2 7/16 bebos af 2:ne Åboar. Kjerstorps Sochn Rönås N:o 6 3/8 Bromme Sochn Busiö By N:o 11, 15 och 21 15/16 men bebos af en Åbo, Öija Sochn och By N:o 7 et helt, Hyllie N:o 3 1/2 2;ne Åboer N:o 4 1/2 2:ne Åboar 5 1/2 en Åbo N:o 8 1/2 en Åbo N.o 16 1/2 2:ne Åboar och N:o 21 1/2 en Åbo; hwilket härigenom till hågade Köpares underrättelse Kundgöres, och kan så wäl å sjelfwa stället, innom Auctionens början, som dess förinnan, så hos Assessoren Wälborne Herr M. Hallenborg på Ryssgård, som hos Inspectoren Mothander på Söfdeborg, fås underrättelse om Egendomarnes beskaffenhet; Äfwen som om någon skulle åstunda utan Auction tilhandla sig ofwannämnde Hemman, Han kan derom med Wälbemälde Herr Assessor öfwerenskomma, som dertil med Fullmagt är försedd. Malmö Lands-Canceliie den 23 Junii 1785.

  1790 19/8 [Malmö Landskanslis kungörelse – AID: v884452.b270]
  Wid, nådigt öfwerwägande af Bonde Ståndets Fullmägtigers för Färs- och Frosta- Härader i thetta Län, under sistledne Ricksdag, underdånigst gorde ansökan om fri och obehindrad framfart med Wed samt annat till theras Redskaps förnödenhet oumgängeligt Timmer och Trädwircke, genom then Andrarums Alun Bruk tillagde Bergs-Lineen, theröfwer wederbörande blifwit hörde, har Kongl. Maj:t funnit thet leda till the Alun Bruket förundte Författningars och Privilegiers säkrare handhafwande och wärckställighet, att, Allmogen therwid bör wara med bewis försedd, att thet wircke eller den Wed hwarmed the gonom Bergs-Lineen färdas, är å lofgifwit ställe köpt; Men om så händer, att the, genom ohemula anspråk blifwa uti lidande och kostnad försatte, har Kongl. Maj:t äfwen ansett anklagaren therföre Lagligen böra swara; Och therest wid bergsTings Rätten, then anklagade ej skulle wederfaras att then rätt som Lagligen wederbör, så är thet honom ej mindre i thesse än andre mål obetagit, att, i Laga ordning, å högre ort, uti hwad honom kan hafwa emotgått, rättelse söka.
  Hwad Kongl. Maj:t sålunda genom Nådigste Resolution then 26 nästledne Julii förordnadt, warder till wederbörandes underdåniga efterrättelse, härigenom allmänneligen kundgordt.

  1810 27/6, –
  Till hugade köpares underrättelse kungöres, att å Tisdagen den 24 Julii instundande, kl. Tio föremiddagen, försäljas genom friwillig Auktion på stället: Utsockne FrälseHemmanet N:o 2 1/4 mantal och Krono-Rusthållshemmanet N:o 6 1/8 mantal i Lutareds By, Andrarums[!] Sockn, Albo Härad och detta Län. Begge Hemmanen, som warit under sambruk och försäljas i ett köp, skola efter beskrifning hafwa wacker och fördelaktig belägenhet; warande N:o 2, bebyggt för Stånds personer med en större Caracters-Byggning, som innehåller tio Rum, utom Kök och Spis-kammare med 2:ne Källare under. Den öfriga Åbyggnaden, består uti 3ne Längor, af hwilke i den ena, äro twenne Rum, samt Brygghus och Bagarestuga; Men de andre, eller uthus längorne, äro inrättade för icke blott behofwet, utan äfwen beqwämligheten. Twenne Trädgårdar, äro wid Gården. Till 70 à 80 lass Hö, höstas wanligen; och af alla slag, utsås någre och 20 Tunnor. Tillräckelig Fälads mark, är wid Hemmanen, och å Ägorne finnas Torf-Jord, som tillwäxande Skog af alla slag; jemwäl läge för en Husbehofs Qwarn. Ägendomen kan, om så åstundas, gewnast få tillträdas med wäxande Grödan; Med wånnings längan, utrymmes icke förrän Michaelis nästkommande; Skolande Köpe- och betalnings-wilkoren, blifwa bestämde före Auktionens början.

  1816 15/8; N:o – (Malmöhus Lands-Cancellie, AID: v884460.b1030)
  Fredagen den 20 instundande September, kl. 9 f.m., kommer, wid Andrarums Kyrka i Albo Härad, Entreprenad-Auction att anställas på uppförandet af en Tornbyggnad utaf sten, efter kostnadsförslag på 3050 R:dlr, hwilket kan få beses hos Herr Kyrkoherden Sundius. Blifwande Entrepreneuren bör wara försedd med behörig borgen för arbetets fullgörande och bestånd, samt besörja om Klockornes nedtagning och upphängande. Församlingen har iklädt sig wissa förbindelser wid arbetet.

  1822 13/2, N:o 28
  Den 13 instundande Mars kl. 11 f.m. hålles Entreprenad Auction wid Andrarums Kyrka till öfwertagandet af arbetet att till nämnde Kyrka insätta ett nytt fenster i stället för ett gammalt. Kostnadsförslaget, som uppgår till 47 R:dlr 28 ss. Banko kan hos Pastor i Församlingen få beses; Anbudens antaglighet pröfwas af Konungens Befallningshafwande och Biskopps-Embetet, och Borgen för fullgörandet af sitt åtagande samt arbetets 10 åriga bestånd bör en blifwande Entreprenör ställa; Hwilket allt till hågade spekulanters underrättelse kungöres.

  1823 24/12, N:o 343
  Sedan Kongl. Maj:t i Nåder förordnat, att Egarens af Andrarums Alunbruk rätt till de inom Alun-Bruks Linien warande Krono- och Kronoskatteskogar, från och med den 1 instundande Janarii, kommer att upphöra, så blifwa samma Skogar hädanefter stälde under Wederbörande Jägeri-Betjenings wård och inseende, på sätt Lag och Allmänna Författningarne derom stadga.

  1834 11/8, N:o 113
  Jemlikt Författningarne kungöres nedannämnde personers willkorliga antagning till Åbor å Krono hemman, neml.
  1:o Per Nilsson å Rusthålls hemmanet N:o 8 7/32 mantal i Illstorp, Andrarum Socken och Albo härad, hwilket hemman dess moder och omyndige Syskons Förmyndare å honom öfwerlåtit, emot 1083 R:dr 16 sk. R:gs.

  1835 28/9, N:o 125
  Å Auction, som hålles härstädes och wid hemmanet N:o 5 3/8 mant. Jerrstorp, i Andrarums Socken och Albo Härad, Måndagen den 9 Nowember kl. 12 på dagen, kommer nämnde, Andrarums Kyrka tillhörige, hemman, att på arrende under trettio års tid, räknad från midfastan nästa år, utbjudas. Hemmanet, som är enskiftadt och försedt med nödige byggnader, så i man som Ladugård, alla i brukbart skick, har en ägorymd af 157 Tunneland, deraf 10 Tunne- 16 kappeland Åker, till större delen swartmylla, 14 Tunne- 31 kappeland Äng, utom 5 Tunneland dertill odlade å utmarken, hwaraf årligen höstas omkring 40 par lass Hö, samt återstoden utmark, derå tillräckeligt sommarbete finnes för de kreatur, som kunna winterfödas; warandes å hemmanet Skog af Bok, Ahl, Hassel och En samt torfmosse, som får begagnas till husbehof. Hugade speculanter å arrendet kunna hos Pastor i Andrarum påse upprättad beskrifning å hemmanet samt project till arrende Contract, hwilket sednare jemwäl härstädes är att tillgå; ock skall blifwande arrendator wid Auction lemna af Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt proprie borgen af 2:ne män för arrendeskyldigheternes upfyllande under de fem första åren, att gälla äfwen om arrendatorn under denna tid skulle med döden afgå.

  1836 12/2, N:o 35
  Kongl. Maj:t och Rikets Bergs-Collegi till mig ankomne följande skrefwelse:
  Sedan Kongl. Maj:t uppå derom, gjord underdånig ansökning, deröfwer Bergmästaren och bergs-Fogden i ortenblifwit hörde samt Kongl. Bergs-Collegium underdånigst Utlåtande afgofwit, enligt till Kongl. Collegium den 5 December förlidet år aflåten Nådig skrifwelse, täckts besluta, att Bergs-Tinget wid Andrarums Alunwerk från och med innewarande år skall upphöra samt de hittills dithörande ärenden, wid Bergs Tinget med Kronobergs Bergmästaredöme uti Wexiö Stad till behandling och afgörande uptagas, så har Kongl. Collegium welat Kongl. Maj:ys Befallningshafwande sådant härmed tillkännagifwa med anmodan att derom uti Christianstads Län låta allmän kungörelse utfärda.
  Stockholm den 12 Januari 1836
  C. J. AF NORDIN.
  D. W. Tribler F.G. Berndes Adolph Hallgren
  L. Åkerberg

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Albo Härad
  Från Andrarums och Eljaröds Socknar genom vice Pastor Malmberg 13 RD 2 sk.

  1836 26/9, N:o 275
  Vice pastor Malmberg i Andrarum har låtit anmäla, att under loppet af sistl. Augusti månad genom inbrott i Andrarums Kyrkas penningestock skall blifwit bortstulit några R:dr i Löspenningar. Tjufwen och det stulna efterlyses altså med befallning till wederbörande, att om underrättelse härom erhålles, det samma hit meddela.

  1838 19/4, N:o 38
  Å Auktion, som Fredagen den Åttonde (8) nästkommande Juni kl. 12 på dagen förrättas så wäl här å Lands-Kontoret, som wid hemmanet N:o 2 1/16:dels mantal Järrstorp, i Andrarums Socken och Albo Härad, kommer nämnde, Raflunda Kyrka tillhörige, hemman, att till den högstbjudande på Trettio års tid, räknad från midfastan nästa år, utarrenderas, emot årlig arrendeafgift i Spannemål, som efter Markegångspris med laglig forsellön betales, och de willkor i öfrigt, som i upprättadt projektkontrakt, hwilket härstädes och hos Herr Kyrkoherden Böös i Raflunda kan påses, äro uppfattade. Till underrättelse för hugade Spekulanter tillkännagifwes dessutom, att hemmanet är bebygdt med 2:ne längor af Eke- och Furutimmer, med så kallade Spröte- och Bålewäggar under halmtak, af hwilka den ena är inredd till nödige boningsrum samt Brygg- och Torfhus och den andra till Loga, Hölada samt Stall och Fähus, äfwensom att hemmanets år 1829 skiftade ägor äro liggande i ett sammanhang och bestå af grusblandad åker till 3 Tunnors utsäde, hälften Råg och hälften Korn, samt sättning för 2 Tunnor Potates, äng till 12 à 15 lass årlig höstnad och odlingsbar mark af 24 Tunne- 26 kappelands widd; samt slutligen att wid Auktionen bör af den högstbjudande aflemnas en af 2:ne män, de der borga en för begge och begge för en, såsom för egen skuld, undertecknad Löftesskrift, för uppfyllandet af alla i blifwande arrendekontrakt stadgade skyldigheter under de första Fem arrende åren, äfwen om Arrendatorn skulle under denna tid med döden afgå; Och bör dessa Löftesmäns wederhäftighet wara behörigen intygad.

  1838 29/6, N:o 72
  Som Kongl. Statskontoret förordnar att afraden för nästledit års tillwerkning wid Andrarums Alunbruk, utgörande 9 19/100 tunnor, skall å auktion till den högstbjudande afyttras; så warder sådan auktion härmedelst utsatt att hållas här i Lands-Kontoret Onsdagen den nästkommande Augusti kl. 12 på dagen; hwilket till speculanters efterrättelse meddelas jemte underrättelse, att köparne lemnas fyra månaders anstånd med betalningen så wida af Kongl. Maj:ts Befallningshafwande godkänd borgen derföre ställes och att waran genast efter den tidens förlopp betalas, ehwad den då är från Alunbruket afhemtad eller icke; samt sluteligen, att anbuden komma att underställas Kongl. Statskontorets pröfning.

  1839 30/10, N:o 349
  Genom Utmätnings-auktioner, som af Krono-Fogden i orten werkställes, kommer nedannämnde hemman att till den högstbjudande försäljas å de dagar och ställen här utsättes neml.:
  1:o Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 1 1/8 mant. Blästorp af Andrarums socken, på stället, den 15 Januari nästk. år kl. 11 f.m.

  1841 10/6, N:o 163 (se även: 1841 13/9, N:o 285; 1842 11/1, N:o 2)
  Genom utmätnings-auktioner som af Krono-Fogden i orten förrättas, komma nedannämnde hemman, å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas; neml.
  3:o Skatte Rusthålls Hemmanet N:o 9 1/96 mantal Illstorp i Andrarums Socken, och Albo Härad, på stället, den 2 nästkommande September kl. 10 f.m.

  1846 25/6, N:o 235
  Klockarelägenheten wid Andrarums och Eljaröds Församlingar, med dertill hörande Boställe 1/16 m:tl uti Andrarum, kommer att, under wacantetiden, till dem mestbjudande upplåtas, på arrende, å offentlig auktion, som hålles uti Andrarum Tisdagen den 14 (Fjortonde) Juli nästkommande kl. 12 på dagen; äfwenledes blifwer hälften af den wid bostället wäxande grödan försåld. Wilkoren skola före auktionens början tillkännagifwas; och skall wederhäftig borgen ställas wid klubbslaget: dock kommer det gjorda anbudet att underställas högwördiga Dom-Capitlets pröfning. Närmare underrättelse erhålles hos undertecknad Pastor.
  Andrarum den 16 Juni 1846.
  N. Malmberg

  1847 16/9, N:o 102
  Enligt Författningarnes föreskrift, warda härstädes anmälte åboförändringar å nedannämnde Kronohemman och Lägenheter kungjorde, neml.
  7:o) Å Rusthållshemmanet N:o 7, 7/32 m:tl Illstorp, i Andrarums Socken och Albo Härad, af Nils Arwidsson transporteradt på brodern Per Arwidsson och dennes hustru Hanna Lassdotter, emot 1333 R:dr 16 sk. R:gd.
  8:o) Å Rusthållshemmanet N:o 1, 7/32 m:tl Illstorp, i sistnämnde Socken och Härad, öfwerlåtet af Simon Mårtensson och Kjerstin Henriksdotter på deras son Mårten Simonsson, emot 1050 R:dr R:gd.
  9:o) Å Rusthållshemmanet N:o 8, 7/32 m:tl Illstorp, i nyssberörde Socken och Härad, af John Jeppsson och Marna Mickelsdotter transporteradt på deras äldste son Nils Johnsson emot 444 R:dr 21 sk. 4 r:st Banko.
  11:o) Å Rusthållshemmanet N:o 3, 1/4 m:tl Järstorp, i Andrarums Socken och Albo Härad, öfwerlåtet af Hans Nilsson och Karna Nilsdotter på deras äldste son Bengt Hansson, emot 266 R:dr 32 sk. Banko; och
  12:o) Å Rusthållshemmanet N:o 1, 1/8 m:tl Järstorp, i sistnämnde Socken och Härad, af Per Persson och Anna Månsdotter öfwerlåtet på deras yngste son Per Persson, emot utlösen till syskon.

  1848 19/2, N:o 62
  Att Sqwadronshingsten från Christinehofs Gård, Don Juan wid Sallerups Sqwadron och Kongl. Skånska Dragon-Regementet, från och med den 1:ste Mars till och med den 30:de Juni detta år, blifwer stationerad wid Frälsehemmanet N:o 6 Efweröd, det warder till wederbörande Stoegares kännedom meddeladt. Torup den 11:te Februari 1848
  J. F. Baeckström

  1849 14/2, N:o 56 (se även: 1851 3/3, N:o 23; 1852 13/3, N:o 91)
  Att sqwadronshingsten från Christinehofs Gård, Don Juan wid Lif-Sqwadronen af Kongl. Skånska Dragon-Regementet, från och med den 1 Mars till och med den 30 Juni detta år, blifwer stationerad wid Frälsehemmanet N:o 6 Efweröd, det warder till wederbörande stoegares kännedom medddeladt. Torup den 12 Februari 1849
  J. A. Baeckström

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  I Albo Härad.
  För Andrarums Socken Inspektor E. Nordblad i Andrarum.

  1849 7/8, N:o 225
  Wid Andrarums nya Skolhus i Albo Härad hålles Måndagen d. 27 Augusti d. å. kl. 11 f.m. entreprenadauktion å allt måleriarbetet i Skolhuset, hwarföre kostnaden blifwit beräknad till 109 R:dr Banko; börandes blifwande entreprenören ställa wederhäftig borgen för arbetets behöriga utförande och erhållande förskott å entreprenadsumman. Andrarums den 6 Augusti 1849.
  N. Malmberg
  P. L.

  1850 6/4, N:o 39
  Till försäljning af 9 1/20 tunnor alun, utgörande Kongl. Maj:ts och Kronans tionde af tillwerkningen wid Andrarums alunbruk förlidet år, kommer öppen auktion att härstädes den Trettonde (13) i nästa månad, kl. 12 på dagen förrättas. under följande willkor: att köpare lemnas fyra månaders räntefritt anstånd från auktionsdagen med betalningens erläggande; att waran likwäl dessförinnan får disponeras, emot ställd, godkänd, borgen, men att, ehwad waran afhämtas, eller icke, betalningen likwäl bör wid anståndstidens slut erläggas; samt att skeende anbud skola Kongl. Statskontorets pröfning underställas.

  1851 28/5, N:o 173
  Natten emellan den 1 och 2 i denna månad blef genom inbrott i stallet frånstulet Åboen Anders Jönsson i Andrarum, en 10 år gammal swart häst samt en bogsele med töm. Å hästen fanns såsom kännetecken en mindre wext på karleden å högra framfoten samt några hwita hår efter en tryckning å wenstra bogen; hwilket kungöres med tillkännagifwande att den som om tjufwen eller det stulna kan lemna upplysning, derföre erhållaer nöjaktig wedergällning. Raflunda den 16 Maj 1851. A. F. Montan.

  1852 8/6, N:o 189
  1:o) På begäran af Konungens Befallningshafwande i Malmö:
  a) Skomakaren Måns Persson Nordstedt från Illstorp af Albo Härad, hwilken misstänkes hafwa föröfwat inbrottsstöld natten till den 1 dennes hos Åboen Ola Alexandersson i Wallarum.

  1852 18/8, N:o 259
  Natten emellan den 29 och 30 sistl. Juli har inbrott blifwit föröfwadt hos Undantagsmannen Rasmus Hansson i Pennemölla, Bruksarbetaren Anders Håkansson och Enkan Signe Frimodig å Alunbruket Andrarum och en del klädespersedlar å sistnämnde ställe tillgripne, utan att detta kunnat återfås. För ifrågawarande stölder misstänkes f.d. Correktionisten Pål Nilsson Dahlgren, som några dagar förut rymt från sin tjenst hos Åboen Per Nilsson i Andrarum. med anledning häraf warder bemälde Dahlgren, som är 5 fot 9½ tum lång, har ljust hår, blå ögon och trindlagdt ansigte, samt war wid afwikandet klädd i hwita linbyxor, gult skinnlifstycke, blå, trasig werkensmössa och trädskor, härigenom allmänneligen efterlyst, med befallning till Krono- och Stadsbetjente i länet att honom noga efterspana och wid anträffandet med honom lagligen förfara. Konungens Befallningshafwande i angränsande län anmodas att en lika lydande kungörelse utfärda låta.

  1852 16/8, N.o 84
  Måndagen den Tjugonde (20) instundande September kl. XI förmiddagen anställes entreprenadauktion wid Andrarums kyrka i Andrarums socken och Albo härad, för anskaffande af nya kyrkogårdsportar med dertill hörande kolonner och rister af gjutjern, enligt ritning, som hos Pastor på stället är att påse och emot willkor, som före och wid auktionen af bemäldte Pastor tillkännagifwas. Warande förslagswis upptagen till 200 R:dr Banko och skola skeende anbud innan det antages först af Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet pröfwas.

  1854 18/4, N:o 123
  Natten emellan den 18 och 19 April bortstals ur stallet hos Åboen Mårten Nilsson i Saxhusa af Andrarums socken och Albo härad ett brunt sto, 7 år gammalt och wid pass 2 tum under målet, utan något annat tecken än några hwita hår på hwardera sidan af manken, hwilka tillkommit i följd af salbrytning; wid bortkommandet war berörde stokreatur oskodt på bakfötterna. Den som tillrättaskaffar meraberörde stokreatur, undfår nöjaktig wedergällning.

  1854 3/5, N:o 49
  Genom Entreprenad-auktion, som förrättas wid Andrarums kyrka, belägen i Albo härad, Fredagen den Nionde (9:de) instundande Juni kl. 12 på dagen, kommer att till den minstbjudande upplåtas werkställigheten af en del reparationer å nämnde kyrka, bestående af 13 par nya fönsterbågar infattade med glas m.m. Wid klubbslaget bör Entreprenören wara försedd med nöjaktig borgen för arbetets fullgörande och bestånd i Tio år. kostandsförslaget upptager arbetet till 177 R:dr 16 sk. banko.

  1854 1/8, N:o 82
  På begäran af t.f. Krono-Befallningsmannen Anderberg warda Smeden Johan Ljungqwist från Elgaröd och Anders Jönsson från Andrarum, hwilka afwikit skattskrifningsorterne utan att erlägga dem för sistlidne år påförde skatter, den förre 1 R:dr 46 sk. och den sednare 34 sk. allt Banco, härmed allmänneligen efterlyste, med befallning till Krono- och Stadsbetjente i Länet att dem noga efterspana, samt wid anträffandet ofwannämnde belopp uttaga och hitsända.
  Kongl. Öfwer-Ståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län anmodas enahanda efterlysning låta utfärda.

  1855 6/7, N:o 141 (se även: 1855 26/10, N:o 213)
  Måndagen den 23:dje förstkommande Juli låter undertecknad på offentlig auktion till den högstbjudande försälja sitt egande Kronoskatte-Rusthållshemman N:o 1 7/32 mantal Illstorp i Andrarums socken, Albo härad och Christianstads Län. Hemmanets ägorymd utgöres, enligt upprättad Charta och Chartebeskrifning, af 92 tunneland jord i enskiftad plan, deraf är circa Femtio tunneland odlad och indelad i Nio åkerskiften: höhöstnaden på naturlig äng uppgår årligen till circa 50 par lass hö.
  Skog finnes på ägorna till husbehof, deribland en del Eke passande till Byggnadstimmer. Torfjorden är tillräcklig äfwen om bränwinsbränning ifrågakommar.
  Hemmanets åbyggnader äro till en del nyuppförde samt för öfrigt i godt skick och brandförsäkrade i Häradets brandstodsförening: utgående Onera äro i förhållande till hemmanets natur, obetydliga: för wederhäftig och känd köpare kan, om så åstundas, mot inteckning och borgen 1/3:del af köpesumman få innestå, för öfrigt lämpas betalningswillkoren efter en reel köpares beqwämlighet med tillträdesrätt till hemmanet den 25 Mars 1856.
  Anbud göres, samt de upplysningar som för öfrigt önskas, erhållas före auktionsdagen hos undertecknad.
  Andrarum & Illstorp den 6 Juli 1855.
  Bengt Månsson

  1856 28/3, N:o 55
  Emot häktade och under tilltal wid Albo Härads-Rätt ställde torparen Nils Andersson Stenberg från Södra Rörum har anledning förekommit, att han natten emellan den 1:ste och 2:dre sistl. Dec. ute å marken frånstulit åboen Lasse Persson i Saxhusa af Andrarums socken ett rödstjernigt Stokreatur 7 år gammalt och då Stenberg enständigt förnekar stölden, så warder, jemlikt berörde Härads-Rätts beslut, ifrågawarande Stokreatur härmed allmänneligen efterlyst, med befallning till krono- och Stadsbetjente i Länet att noggrant iakttaga hwad dem härutinnan lagligen åligger.

  1861 4/2, N:o 13
  Som genom Kongl. Maj:ts Nådiga Utslag den 23 November sistlidne år blifvit förklaradt, att Krono-Hemmanet N:o 2 Jerrstorp 1/16 mtl i Andrarums Socken och Albo Härad, hvilket i 1825 års Jordebok upptages såsom tillhörigt Raflunda kyrka, skall till Kronans disposistion öfverlemnas, så och då, innan frågan huru hemmanet skall för Kronans räkning disponeras kan till pröfning företagas, afgöras bör huruvida någon är berättigad att till Åbo å hemmanet antagas; varda den eller dem, som tro sig en sådan rätt ega, härmed vid förlust af vidare talan förelagdt att, inom natt och år efter denna kungörelse blifvit från predikstolarne i nämnde Härad uppläst, sig härstädes anmäla och sin rätt behörigen styrka.

  1862 19/9; N:o 335
  På anmodan af Hemmansegaren Lars Nilsson i stora Topphem och Mjölnaren Nils Persson i Baskemölla låter Undertecknad den 11 October detta år, kl. 11 f.m. på frivillig auktion, till den högstbjudande försälja af krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 1 7/32 mantal Illstorp uti större eller mindre lotter att tillträda endera efter klubbslaget eller ock den 25 Mars 1863. Tillnämnde hemman finnes åker och äng, skog, bete och torfjord af god beskaffenhet hvilket allt till hugade spekulanters efterrättelse meddelas. De som stadna för köp af ifrågavarande hemman eller hemmans delar bära vara beredee att ställa antaglig borgen eller och annan säkerhet för sig.
  Andrarums Alunbruk den 15 September 1862.
  Nordblad.

  1867 12/1, N:o 22
  Till wederbörandes kännedom och efterrättelse warder härigenom meddeladt att nedannämnde personer blifwit utsedde till Ordförande i följande Kommunal-nämnder, nemligen: Andrarums socken, Hemmansegaren Anders Persson i Ilstorp.

  1869 28/6, N:o 299
  Allmänneligen efterlysas
  På begäran af Konungens befallningshafwande i Malmö:
  6:o) Soldaten wid Albo kompani af Kongl. Södra Skånska Infanteri-Regementet N:o 78 Nils Andersson Holmqwist, som den 31 sistlidne Maj afwikit från sin bostad i Hemmeneköp af Långaröds socken. Holmqwist, född den 15 Juli 1836 i Andrarums socken af Christianstads län är 6 fot 2 tum lång, har magert långlagdt ansigte, rak näsa, grå ögon, brunt hår och skägg samt war wid afwikandet iklädd swart mössa med rakt utstående skärm, swart ytterrock af doffel och grå byxor af korderoj.

  1869 5/7, N:o 312
  Till följe af Andrarums och Eljaröds Församlingars derom fattade beslut, komma innewarande sommar nya wattentak af spån att uppläggas å Församlingarnes kyrkor samt en del andra reparationer att utföras. Dessa arbeten öfwerlemnas till werkställighet å entreprenadauktioner, som förrättas wid kyrkorna, Onsdagen den 21 nästk. Juli, wid Andrarums kyrka kl. 10 f.m., samt wid Eljaröds kyrka kl. 3 e.m.
  Bland wilkoren, som närmare bestämmas wid auktionstillfällena, nämnes, att werkställaren bör wara försedd med till wederhäftigheten styrkt borgen så wäl för arbetenas ordentliga utförande och deras bestånd i sex på hwarandra följande år, efter det desamma blifwit godkända, som för de penningeförskott hwilka han, kan komma att uppbära. Kostnadesförslagen finnas till påseende hos Församlingarnas Pastor.
  Andrarum och Eljaröd i Juni 1869
  Kyrkornas Sysslomän

  1870 17/1, N:o 17
  Att hemmansegaren Johan Persson i Blästorp blifwit utsedd till Ordförande i Andrarums sockens Kommunal-Nämnd, warder härmed kungjordt.

  1870 23/5, N:o 207
  Enligt wederbörandes derom fattade beslut komma innewarande sommar åtskilliga arbeten att utföras å Andrarums Församlings kyrka. Dess arbeten, förslagswis beräknade till en kostnad af 3,379 Riksdaler Riksmynt och hufwudsakligen bestående i rappning och kalkmurning af kyrkan och tornet, anbringande af nya fönster med bågar af gjutet jern samt anslag i murarne till fönstren, anläggande af nytt golf under kyrkans bänkar samt iståndsättning af bänkarne, anskaffande af nytt räck, knäfall och golf wid altarringen äfwensom stolarnes, läktarens och altarskrankets målning, öfwerlemnas till utförande på auction, som hålles i Andrarums Församlings skolhus, Onsdagen den 8 nästinst. Juni kl. 12 på dagen. Murare snickare glasmästare och målarearbetena utbjudas dels hwar för sig dels ock tillsammantagna. Blifwande inropare bör wara försedd med till wederhäftigheten styrkt och af twenne personer såsom för eget åtagande ingången borgen så wäl för arbetenas utförande enl. bestämmelserna i auctionsprotokoll och kostnadsförslag, som ock för deras bestånd den tid, som kan warad föreskrifwen samt för de penningeförskott hwilka komma att uppbäras. Församlingen förbehåller sig rätt att pröfwa skeende anbud innan de för gällande få anses. Andrarum i Maj 1870.
  Kyrkans Sysslomän.

  1870 20/10, N:o 441 (se även: 1871 19/1, N:o 17; 1871 2/3, N:o 75)
  Genom executive auctioner, som å nedannämnde tider och ställen förrättas, komma att till försäljning i laga ordning utbjudas följande för gäld utmätte fastigheter, nemligen:
  1:o) Kronoskatterusthållshemmanet N:o 7 35/4096 mantal Illstorp, i Andrarums socken af Albo Härad, Onsdagen den 11 Januari 1871 kl. 12 på dagen å Tingsstället i Brösarp.

  1873 7/3, N:o 27
  Wid offentlig auktion, som Måndagen den 21 nästinstundande April kl. 12 på dagen anställes såwäl inför Andrarums kyrkoråd i Andrarums sockenstuga som inför Konungens Befallningshafwande här å Landskontoret, kommer till arrende på tretio år, räknade från midfastan år 1874, att utbjudas Andrarums kyrka tillhöriga hemmanet N:o 5 3/8 mantal Jerrestorp i Andrarums socken och Albo härad, hwilket, enligt 1829 års skifteshandlingar, innehåller 157 tunne 2,41 kappeland, upskattade till 54 tunnor 3,507 kappeland, deraf för närwarande omkring 35 tunneland åker och 12 tunneland skog; Blifwande i öfrigt till spekulanters kännedom meddeladt: att höbolet lemnar årligen 30 parlass hö; att den del af hemmanet, som ej anwändes till åker, äng eller skog, utgöres af swag och stenbunden betesmark; att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för alla i arrendekontraktetföreskrifna skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida, ingången af twenne personer, en för båda och båda för ensåsom för egen skuld; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå¨härstädes och hos Pastor i Andrarum; samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

  1874 24/10, N:o 352
  Kungörelse om bränwins-minuthandel och utskänkningsställen
  Sedan Konungens Befallningshafwande, ii enlighet med bestämmelsen i 14 § Kongl. Förordningen den 26 Augusti 1873 under den 6 och 10 sistlidne Augusti fattat beslut i anledning af då från en del Kommunalstyrelser i Länet inkomna yttranden öfwer gjorde framställningar om idkande af dels minuthandel med och dels utskänkning af brännwin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker från och med den 1 instundande November, med förständigande för wederbörande Kommunal Nämnder att de tillåtna försäljningsrättigheterna, i enlighet med åberopade Kongl. Förordnings föreskrift, å offentlig auktion utbjuda för den af Konungens Befallningshafwande bestämda tid; Så hafwa Kommunal Nämndernas i nedannämnde socknar Auktions Protokoll hit inkommit, utwisande att nedanupptagne personer stannat för högsta, af Kommunalnämnden antagna anbud:
  I Andrarums socken, Åboen Anders Olsson i Sillaröd för minuthandel i Illstorps by under tre år mot afgift efter 3,500 Kannor. [1 kanna = 1/10 kubikfot = 2,617 liter]
  Som beswär öfwer Auktionsåtgärderna icke blifwit anförda och emot bemälde inropares behörighet icke något förekommit; Så har Konungens Befallningshafwande ansett en hwar af dem berättigad att, sedan han till wederbörande upbördsman förskottswis erlagt afgiften för första halfåret samt hos Kronobetjeningen anmält å hwilket ställe han försäljningen will idka, från den 1 instundande November försäljningen i enlighet med gällande författningsföreskrift inom bestämda området utöfwa.

  1877 5/1, N:o 1
  Härmed kungöres att nedannämnde personer blifwit wid Kommunalnämnds- och Kommunalstämmo-Ordförander utsedde för följande socknar, nemligen:
  2:o) Kommunalnämnds-Ordförander inom
  Andrarums socken Per Swensson i Sillaröd.

  1878 15/7, N:o 139 (Landskansliet)
  Kungörelse Om lagfart å fastigheter. Å nedannämnde fastigheter har Albo Häradsrätt under wårtinget 1878 meddelat lagfart, nemligen:
  8:o) ett twåhundrafemtiosjettedels mantal Nr. 7 Illstorp, kronoskattehemman för Mårten Olsson och hans hustru Elna Hansdotter, hwilka enligt köpebref den 11 December 1877 tillhandlat sig fastigheten af Nils Persson emot 266 kronor 67 öre.
  32:o) ett twåhundrafemtiosjettedels mantal, kronoskatterusthåll, Nr. 8 Illstorp, för Ola Persson och hans hustru Elna Nilsdotter, hwilka enligt köpebref den 24 April 1878 tillhandlat sig fastigheten af Göran Nilsson och hans hustru Ejda Mårtensdotter för 400 kr.

  1891 21/11, N:o 296
  Kungörelse om allmänna efterlysningar
  På begäran af: 2:o) Kronolänsmannen A. F. Montan i Brösarp
  Drängen Johan Larsson född på Andrarums alunbruk den 16 September 1867, och misstänkt att hafwa utöfwat förfalskning och bedrägeri. Larsson, hwilken innehaft tjenst hos torparen Swen Andersson i raflunda till sistlidne Oktober månad men rymt från orten, förmodas hafwa begifwit sig till trakten af Lund eller Malmö för att söka arbete.
  Skulle Larsson, som är af medelmåttig wäxt med långlagdt ansigte och blek hy samt wid afwikandet war iklädd mörka kläder, hwit mössa och pjexor, anträffas bör han häktas för att befordras till ransakning.