Sara

Kronofogdar och kronobefallningsmän

Ingelstads och Järrestads härads fögderi Christen Jenssen, född på Jylland; byfogde i Ystad 1638-1652; rådman i Ystad 1652-; befallningsman 1658-1667 i Ingelstads, Järrestads, Herrestad och Ljunits häraders fögderi; sökte borgmästaretjänsten i Ystad 1668; enligt rannsakning på 1690-talet hade han ej lämnat något...

Kronofogdar och kronobefallningsmän

Villands, Gärds och Albo härads fögderi Chresten Lund, tjänade under Horns krig som proviantskrivare i Kristianstads fästning; blev 1646 Km:ts länsskrivare; bosatt på Hovdala; dansk ridefogde; erhöll 1657 titeln "fält-proviantskrivare uti Skåne; kronobefallningsman 1658-1659; död 1659. Gift med Anna N.N. Oluf Kling, kronobefallningsman 1659-; Gudmund...

Häradsskrivare

Ingelstads och Järrestads härader Lars Persson Sörman, häradsskrivare -1661-1662-, kronobefallningsman t.o.m 1669. Jöns Åkesson(?), häradsskrivare 1665-, Lars Giertzon, häradsskrivare -1684?, bosatt i Ystad. Daniel Andersson, född på Fyn i Danmark, hade sin släkt i Kerteminde på Fyn, häradsskrivare 1684-1689, rekommenderad till rådman i Simrishamn 1691; stadsnotarie i...

Bergmästare och Bergsfogdar på Andrarums alunbruk

Bergmästare/Bergsinspektorer vid alunbruket i Andrarum. Bergsstaten: 9:e Bergmästaredistriktets arkiv Enligt 1673-års gruvartiklar skulle bergsinspektorn varje lördag hålla bergsting. År 1767 skriver Gillberg: Ett wackert Bergstingshus af korswärcke, hwarutinnan hålles Bergsting en gång om året, samt ett af gråsten med 2:ne hwalfda rum därwid...

Häradshövdingar, tingsfogdar och tingsskrivare

Ingelstads härad Jonas Roth, adlad Gyllenroth (son av Zakarias Roth, se adliga ätten Rothåf), till Vistaberg i Huddinge socken Stockholms län. Född 1635 1/6 i Stockholm. Student i Uppsala 1654 ?/11. Vice fiskal i Göta hovrätt 1657. Extra ordinarie kanslist vid fältkansliet...

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående En wiss Afgift

"Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående En wiss Afgift På de Wahror som mindre nödige äro til oumgängeligit Bruk. Dat. Lund den 10 Novembr. År 1716. /.../ Dem som brukar Thé, Caffé och Chocolade hemma i sitt Huus betalar Twå daler Silfwermynt...

1713 höstting Järrestad

In Nomine Jesu Anno 1713 den 26 Octobr: höltz uti Hammenhög det ordinarie höstetinget med allmogen af Jerresta häradh, närwarande undertecknat häradzhöfdinge och den wanlige eedsworne nembden. Nembdeman Arfwed Håkansson i Wembnelöf – Anders Kock i Tågarp Matz Ohlson i Glemminge –...

1713 sommarting Järrestad

In Nomine Jesu Anno 1713 d: 11 maij höltz laga sommartingh med menige allmogen af Jerrestad häradh af mig untertechnat häradzhöfdinge, och den wanlige edsworne nembden. Nämbdeman Arfwedh Håkans i Wembnelöf – Anders Swens i Tågarp Matz Ohlson i Glemminge ...

1713 vinterting Järrestad

In Nomine Jesu Anno 1713 d: 16 Februarij höltz laga wintertingh med menige allmogen af Jerresta häradh, öfwerwarande Hr häradshöfdingen Mårten Bulich och den wanliga häradz nämbden Nbl: Nämbdeman Arfwed Håkansson i Wämbnelöf Anders Kock i Tågarp Matz Ohlson i Glimminge Bengt Månson i...

1712 höstting Järrestad

Anno 1712 d: 20 October blef ordinarie höstetinget hållit med meeniga allmogen af Jerrestadh häradh, öfwerwarande häradzhöfdingen och den wanliga edhsworne häradz nämbd. Sedan Tingz fred war lyst blefwoo efter fölliande förordningar publicerade Nembl:n Placat om Barnamordh Förordningen om strandade farkåster Skogz förordningen...

About Me

192 ARTIKLAR
0 KOMMENTARER
- Advertisement -spot_img

Latest News

Föreningen på facebook

Du kan även följa föreningen på vår facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/osterlenanor
- Advertisement -spot_img