Benestad

  Namnet skrevs 1437 ”Benitzstathe”.
  Pastorat:
   Tryde, Tomelilla, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad
  Härad: Ingelstad
  Kommun:
  1863-1951 Benestad
  1952-1970 Tomelilla köping
  1971- Tomelilla

  Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

  Storskifte: ”Storskifts delningen ingen existerad” [år 1762]
  Enskifte:

  Byordningar:
  Benestad saknade byordning 1778
  Stenby saknade byordning 1778
  Nedraby byordning stadfäst 1739 10/5

  Litteratur:
  Benestads byalag. Vår hembygd Benestad, 1985
  Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 134. 1981

  Häradsekonomiska kartan 1930. Kartbeskrivning: AID v1023387.b70
  Svenska Gods och Gårdar 1937: AID v951579.b360.s36
  Svenska Gods och Gårdar 1944: AID v948974.b520.s52
  Svensk Bebyggelse 1945: AID v1018270.b6380.s636
  Skånes Bebyggelse 1961: AID v951561.b6170.s567

  Kyrkoböcker (Riksarkivet)
  Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
  Benestads nya kyrkogård (pdf)
  Benestads gamla kyrkogård (pdf)

  Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län – 1767 (av J. L. Gillberg)
  Benesta Sokn och By har:

  Skatte 1/2
  Utsokne Frällse 1. 1/3 Örup 1/2, Ekeröd 1/16 och Högesta i Malmö Lähn 37/48.
  Crono indelt 1/2
  Annex 1
  Insokne Frällse 4. 1/4 Örups Gård.
  Gatehus 13 6 till Örup.

  Skarp åker och äng, ey mera.

  Stenby har:

  Skatte 1/4
  Utsokne Frällse 5. 1/8 Högesta i Malmö Lähn.
  Insokne Frällse 1 Örup.
  Gatehus 11 Högesta 3, Örup 1.

  Nödig åker och äng, tillräckelig surskog, något fiske.

  Nedraby har:

  Insokne Frällse 1. 1/2 Örup.
  Gatehus 1

  Andre delen belägen och beskrefwen i Öfraby Sokn.

  Sqwatte Mölla 1 Ystads Hospital.
  Nymölla 1 Örup. [AID: v389852.b1980]
  Rå och Rörs Torp 2 Örup.
  Örups Säteri (m) 2.1/4 Herrar Axell, Johan och Christian Rosencrantzer. [AID: v384776.b447, v384776.b483]

  Soknen har 42 st. hemmansbrukare, utom Säteriet, och giör med Öfraby Sokn ett Regalt Pastorat.

  (m) Herrar Rosencrantzarne, som Godset i bröstarf tillfallit efter afledne Herr Majoren Holjer Rosencrantz, ega en trediedels hwarthera därutinnan. Mangården består af ett stort stenhus 3:ne Etager högt och 2:ne flygelbygnader af korswärcke 2 wåningar höga med tegeltak försedde. Ladugården, ett stycke därifrån, har 3:ne korswärcks bygnader med halmtäkte. Borggården ligger kringsluten på en holme i en insiö, warandes en bro emellan Man och Ladugården. Omkring Ladugården ligga 2:ne Trägårdar försedde med frukteträn och häckar. Gården eger en wacker Situation till skog och siö, 6 och tre fierdedels Insokne, 19 och trettiosiu fyratioåttondedels Utsokne Frällse hemman, 19 st Gatehus, ett Priviligerat krog, 3:ne miölqwarnar, fiske i dammar samt uti en å af karp, rudor, giäddor samt abbor, tillräckelig skog af bok och ek så ock nödtorftigt utsäde och höbol.

  Örups ägare:

  Släkten Hak
  1437 Bröderna Lafrentz och David Araldsen Qvitzow upplåter gården på livstid till fadern, Arald Mattesen Qvitsow, g.m. Ingeborg Hak
  Deras son David Araldsen Qvitzow
  Hans systerdotter Birgitte Pdersdatter Fleming, g.m. Christian von Honford
  1493 Genom gåvobrev på livstid hennes systerson Oluf Holgersen Ulfstand till Bönet, Falster
  1529 Hans brorsöner Gregers och Börge Jensen Ulfstand
  1538 Gregers Jensen Ulfstand
  1546 Hans bröder Börge och Gert Jensen Ulfstand, och efter Gerts död Börge Jensen Ulfstand ensam, g.m. Magdalene Tygesdatter Krabbe
  1558 Deras dotter Margrete Börgesdatter Ulfstand, g.m. Erik Rosenkrantz till Lanting
  1582 Deras son Börge Rosenkrantz, g.m. Margrete Juel
  1614 Deras son Palle Rosenkrantz
  1635 Genom köp hans bror Holger Rosenkrantz, g.m. Vibeke Thott
  1658 Deras son Corfitz Rosenkrantz, g.m. Maren Juel, barnlösa
  1662 Hans mor Vibeke Thott 1/2 och hans bror Börge Rosenkrantz 1/2
  1669 Börge Rosenkrantz hela gården, g.m. 1:o Maren Bielke
  1679 deras son Axel Rosenkrantz (huldhetsed till svenske kungen 1684 16/12; AID: v446649.b120), g.m. 1:o Elsebe Helvig Huitfeldt, 2:o Else Morman
  1712 Sönerna i 1:a giftet Holger och Henrik Georg Rosencrantz samt sonen i 2.a giftet Christian Rosencrantz
  1714 Holger Rosencrantz 2/3 och Christian Rosencrantz 1/3
  1736 Hela gården Holger Rosencrantz, g.m. Anna Magdalena Poppelman
  1758 Deras söner Axel, Johan, Christian och Carl Jacob Rosencrantz i sambruk
  1797 Carl Jacob Rosencrantz, g.m. Engel Elisabet Berg von Linde
  1812 Deras son Holger Otto Rosencrantz, g.m. Ulrika Sofia Elisabet Schönström
  1840 Deras son Carl Albert Holger Rosencrantz, g.m. Jenny Adéle Fredrique Sylvan
  1913 Genom köp Kristianstads läns egnahemsförening
  1914 Genom köp P. Paulson, huvudgården efter avstyckning av arrendegårdarna
  1928 Genom köp Axel P:son Örup
  1952 Arvid Örup
  Cecilia Swartz

  Skatteköp
  Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län – och inte som tidigare Kammarkollegiet – som utfärdade skattebrev.

  Benestad nr 1, 3/16 mtl 1762 febr. 1, skattebrev på 3/16 mtl
  Benestad nr 4, 3/16 mtl 1762 mars 3, skattebrev på 3/16 mtl (2 ex)
  Benestad nr 8, 5/16 mtl 1790 mars 17, kvittens i landskontoret
  Benestad nr 10, 5/16 mtl 1760 juli 3, skattebrev på 5/16 mtl
  Stenby nr 7, 1/4 mtl 1759 dec. 18, skattebrev på 1/4 mtl

  Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
  Socknen utgöres af 17 11/24 hemman, af hvilka 15 5/24 äro frälse, 1 1/4 skatte och 1 krono.

  Militär indelning
  Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

  Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
  Svabesholms kompani nr 94 Borrby kompani nr 44 Borrby skvadron nr 7
  [Stamrullor: 1885-19031904-1920]


  Södra Skånska Infanteriregementet:

  Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
  Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 49, 96-97,99-100, 119-120 [AID: v792654.b1100.s211 ]


  Värnpliktiga i Benestad

  Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

  Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
  1866 1845 AID: v904559.b1460
  1887 1866 Nr 7 – Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00278
  1888 1867 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00186
  1889 1868 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00428
  1890 1869 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00189
  1891 1870 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00214
  1892 1871 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00161
  1893 1872 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00200
  1894 1873 Nr 7 – Ingelstads kompani
  1895 1874 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00068
  1896 1875 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00115
  1897 1876 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00100
  1898 1877 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00091
  1899 1878 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00110
  1900 1879 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00098
  1901 1880 Nr 7 – Ingelstads kompani https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00145
  1902-1950 1881-1930 https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


  N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

  Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

  Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
  Benestad Benestad 1848 Dräng Nils Nilsson

  Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
  Nämndemän 1825-1926:

  Övraby och Benestads socknar
  Vid distriktsindelningen tjänstgjorde nämndemannen Sven Mattsson i Övraby. Efter honom valdes Erland Wilhelmsson, Övraby, vald 18/9 1836;

  Matts Svensson, Övraby, vald 1844;
  Ola Nilsson, Stenby, entl. 1846;
  Jöns Persson, Övraby, tjänstgjorde 1851-1853;
  Ola Esbjörnsson, n:r 4 Benestad, vald 16/10 1853;
  Ola Jönsson, n:r 5 Nedraby, vald 3/1 1856;
  Nils Olsson, n:r 17 och 27 Övraby, vald 30/5 1858;
  Kyrkovärden Nils Wilhelm Erlandsson, vald 1863;
  Sven Persson, Benestad, vald 10/6 1870;
  Sven Mattsson, Övraby, vald 7/10 1872;
  Per Källner, Lunkagården, Övraby, vald 26/2 1912;
  W. von Platen, Övrabyborg, vald 14/1 1918;
  Johannes Paulsson å Örup, vald 1/7 1922, innehar fortfarande befattningen (1926)
  Anders Quint, Benestads gård, 1927-

  Benestad och Nedraby socknar år 1684:
  (Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

  Rusthållare och Giästegifware 1 Bennesta byy: Capitein Georg Jacob Raupach 1 Har 2 stycken små huusleng:r Åboen fattigh [AID: v1023972.b750]
  Till Högestadh 2 Ingeman Pehrsson 1 ½ ödhe finns 3 små lengior bondhen fattigh
  Prästens Anexe hem:n 3 Mårten Mårtensson och Nills Jönsson 1 Fins 5 små huuslengior bönderne fattige
  Capit: Raupachs Rusthåldh 4 Jöns Olsson ½ Har 4 små huuslengior och bonden fattig
  Wekudagz till Öhrup 5 Ibm Ingeman Thorsson 1/3 Fins Ett lijtet stycke huus ödhe och obrukadt
  Underlagdt Capitein Georg Raupachs Rusthåld och hemman han Åboer 6 Deignefesten Swen Strickerss: Capitein Raupach Ibruk ¼ Afhyst Ringa bruuk kan såå 4 sk:r(?)_ Uthsädhe
  Wekudag till Öhrup 7 Pehr Ibsson 1/3 Har 3 huuslengioer ähro små bonden fattigh
  Capitein Raupachs Rusthåldh 8 Anders Tårstensson 1 Dito 3½ huuslengie och bonden fattig
  Till Bollerup 9 Ingemar Jönsson ½ Har 2 längior wedh macht
  Dito Capit: Raupachs Rusthåldh 10 Anders Pehrsson och Christopher Andersson 1 Har 2 g:le förfalne huuslengior bonden Uthfattigh
  Insochne till Öhrup 11 Jöns Nilsson och Pehr Mårtensson 1/3 Detta uthi g:la Jordeboken stådt för 1 hemman som ofwanbem:te 2 Trediedehls Ibruk hafwa och denne 1/3 Afhyst och ödhe
  -”- 12 Gathehuus Anders Thuass: 1 Har Ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
  -”- 13 Dito Christopher Jöranss: Dito beskaffenheeth
  Uthfrälse till Högesta 14 Nils Mårtensson ½ Har 3 små huuslengior bonden hielper sigh
  Wekudagz till Öhrup Hr Axel Rosenkrantz 15 Pehr Hansson ½ Har 2 st: huuslängior bonden hielper sigh
  -”- 16 Hans Nilsson ½ Dito beskaffenheeth
  -”- 17 Nils Olsson 1 Har 4 huuslängior och bonden sampt huusen wedh macht
  -”- 18 Lasse Nilsson ¼ Dito beskaffenheet
  -”- 19 Nils Erlansson ½ En Ung dräng har 2 huuslängior fattig
  -”- 20 Suen Pehrss: nu Anders Hindrichsson ½ Har 4 st: små huuslengior bonden fattigh
  -”- 21 Gathehuus: Pehr Nilsson 1 Nyligen Upbygdt Ett stycke huus fattig Åbo
  Dito Insochne till Öhrup 22 Smedhehuuset: Jöns Thomass: 1 Ett lijtet stycke huuslengia Åboen fattigh
  Till Ystadz Hospital 1 Squaltequarn: Swen Jönsson 1 Een lijten quarn finns 2 stycken huuslängior, fattigh
  Uthfrälse till Högestadh 1 Steenbyy: Anders Arfuedtzon och Erich Olsson 1 Hafua 3 huuslengior och bönderne fattige
  -”- 2 Anders Gummesson 1 Huardera Ett lijtet stycke huus, Åboen fattige
  -”- 3 Jöns Nilss: huus 1 -”-
  -”- 4 Lasse Carlsson ½ Har 4 st:n små huuslängior bonden hielper sigh
  -”- 5 Pehr Lasson ½ Har 2 små längior och bonden fattigh
  -”- 6 Anders Nilsson 1 Warit Afbrändt Upbygdt 3 små huusleng:r hielper sigh
  Hr Otto Erichss: Rusthåldh 7 Mårten Jbsson ½ Har 4 små lengior och Åboen hielper sig
  Dito Till Högestadh 8 Rasmus Pehrsson ½ Har 4 längior wedh macht
  Insochne till Öhrup 9 Måns Carlsson ½ Har 3 st:n huuslengior Åbon hielper sigh
  Dito Uthfrälse till Högestadz Gårdh 10 Clas Månsson 1 Dito beskaffenheeth
  -”- 11 Pehr Jönsson ½ Har 4 små lengior hielper sig
  -”- 12 Anders Månsson 1 Samma legenheeth
  -”- 13 Mårthen Hansson ½ Har 3 små lengior och bonden fattigh
  -”- 14 Tyke Håkansson ½ Huardera 4 huusleng:r hielpe sigh tembl.
  -“- 15 Pehr Knuthsson ½ -“-
  -“- 16 Nils Månsson 1 Har 4 huuslengior wedh macht och behål: Åbo
  Dito Insochne till Öhrup 17 Christen Gummesson ¼ Har 2 små längior bonden ähr fattigh
  Ut Supra Uthfrälse till Högesta Gårdh 18 Lars Hansson ½ Har 3 huuslengior och bonden fattigh
  -”- 19 Gathehuus: Nils Nilsson 1 Ett lijtet stycke huus fattig
  -”- 20 Oluff Pehrsson 1 Har 4 huuslengior wedh macht och behål:n bonde
  -”- 21 Swen Olsson ½ Fins 2 st: huuslengior bonden giordt drååp bordtrymbdt
  -”- 22 Gathehuus: Nils Bengtzon 1 Ett lijtet stycke huus öde Ingen Åboo
  Nährabyy:*
  Insochne wekudagz till Öhrup Gårdh 1 Nils Månsson ¼ Har 4 huuslengior wedh macht och behål:
  -”- 2 Jeppe Isachsson ¼ Dito huus, hielper sigh
  -”- 3 Måns Faddersson ¼ Dito huuskeng:r wedh macht
  -“- 4 Christen Nilss: Ladufogde ¼ Dito beskaffenheeth
  -“- 5 Knuth Pehrsson ¼ Dito 4 små lengior hielper sigh
  -“- 6 Gathehuus: Siune Jönsson 1 Ett lijtet stycke huus Åboen Uthfattig
  -”- 7 Jöran Mårtensson ¼ Har 4 längior wedh macht
  -”- 8 Anders Nilsson ¼ Har 3½ st:n längia hielper sig
  -”- 9 Ingwar Anderss: nu Jöns Mårtensson ¼ Haf:r 4 små lenger wedh macht
  -“- 10 Gathehuus: Jöns Nilsson Ett lijtet stycke huus fattig
  -”- 11 Pehr Classon ¼ Har 2 små huuslengior hielper sigh
  -”- 12 Gathehuus: Oluf Attesson 1 Ett lijtet stycke huus, fattig
  Kyrkiornes 13 Kyrkiofestan Afhyst j många Åhr
  Dito Insochne till Öhrup 14 Swen Andersson ¼ Hafua hwardera 3 små huuslengior, hielper sigh
  -”- 15 Pher Faddersson ¼ -”-

  * NB detta är een sochen apart och holles predikan om stora högtijder i kyrkian

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 102 / sid 97 ff (AID: v98462.b102.s97)

  Örups säteri år 1682:

  Relation Öffver Setterien och Herregårdernes Beskaffenhed udj Ingelsted Herrad, effter medgiffne Instruction, Ifran Laglig Commisson, af den som fölger Anno 1682 .p.
  /…/
  Örup, Ligende i Bennested Sogn
  Thillhörer Welb: Axel Roesenkrantz, och af Wlagt Andrs Andrsson Ebeltofft Arenderet tilligge medh Thommelille, Underlagde hemman, och af honom Possederis.

  Hofgaarden er et gamelt Urmindes hefdh och Setterij

  Borgegården
  Består i et Stort grundMuuret huss Norden till paa gården, wel wed magt.

  Ett huss östan på gaarden, er Muret mellom stolper.
  Noch et huss Westen til, er och saa Muuret mellomb stolperne, alle thegelhengt, och Wed macht.

  Ladegården
  En torskelade, er med thömmer och Leer, thegt med Langhalmb. Oxenstalden östan i gården Er af thömmer och leer wege, så och Tegt med Langhalmb, Mens 3 bindinger huuss der paa, er tagt med Tegel.
  Den Westre lenge, af thömmer och LeerWegge, och er tagt med Langhalmb.

  Udsaese til gaarden åhrligen, Rugh _21 T:r och Biugh _26 T:r, Hafre _40 T:r
  Höe kand höstes Åhrligen _250 läss

  Hofgaardens marck, Ager och Engh, er Seerskildh fra omligende byers marck, och er inden Råå och Rör.

  Her foruden er ödelagt i Tommelille i Tryde Sogen 1½ heman, foor en Langsomelig tid siden, huis Ager och Engh Indhöstes paa Örup Hoffgårdh, såsom Tommelille Marck grendser op til Örups Eijendomb.

  Noch siden Ungefehr en 20 åhr, Er endda 2 heman I bemelte Tommelille ödelagt, och des ager och Engh, Örup gaard Underlagt.

  Omkring Hofgården er en liden Eggeskouff med hasselskouff beblandet. Så och en liden hasselskouff.

  Herforuden befindes på Örebye Marck ligande till Örup, threij stöcken Engh: huor på kand höstes 17 less hör, som höstes till Örup.

  Uggedags goedtz till Örup i Bennested Sogn, Udj Benested bye _8 hemman och _3 gadehuusse. Udj Steenbye _2 hemman. Udj Naerebyr i Bennested Sogen _5 hemman.
  Itemb i for: Naerebye er i Örebye Sogn _5 hemman och _3 gadehusse. Udj Örebye Sogn och bye er _6 heman och 4 gadehusse.

  Her hoes bragtes. Udj Bennested Sogn och bye. hafwer Cronen _5 hemman, Prestens Anexe gaard _1 heman. Frelse godz _4 hemman. Udj Steenbye Cronen _1 hemman. Noch i Örebye findess til Cronon _Sex hemman, och til Öreby Kricke 1 heman, thill Beenested Kircke _1 heman. Frelse heman _8: Item til Thostrup liger _1 gadehuss .p.
  /…/
  Disse ofvanskreffne Herregårder och Setterij, hafr Wj Undertegnede ofwerseet och Werrett på Åstederne, Så och UdRandsaget, Saavit Vj kunde faa Udspörge och faa WnderRettelse omb. Attesteres medh Woress Henders Underskrifft. Datum ut Supra.
  Christen Thoustrup Nillssen Haand – Olof Svendsson Min haand”

  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00223

  Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

  Indelningskommissionen år 1695:

  ”Samma dag [d 27 Maij 1693] reeste Commission [Jöran Adlersteens indelningskommission] ifrån Ingelstrup och till Öraby.
  Utj Öraby tillstädes
  g:l Capitein Ruback [=von Raupach], Pastoren Hr Pehr Pontopidan [Kyrkoherde enl. kungl. fullmakt 1688 17/3], och samptl: allmogen af Öhraby och Bennestad församblingar.

  Näraby Sochn skall effter kong Christ: 4:ti bref wara förent och underlagt Öraby och Benestad Sochner, hafwandes ingen, af be:te bref någon Copia, uthan berettar Hr Pehr at Preste Enkan [Anna Pedersdotter Trälundh] som för honom war, då hon bort reeste# (#Nembl: öfw: till Fyn), af argheet tog alla brefwen med sig, Sochn(?) och kyrkiorne angående ehwad det war, så ingen den ringaste lapp lembnat oachtat han på åtskillige sät sökte det at förhindra.

  Utj Näraby by hafwa dhe inga bohl uthan hemmanens egendommar liggia om hwar andras.”

  [Ett kungligt brev från år 1621 meddelar att Nedraby skulle sammanläggas med grannförsamlingen Övraby när prästen [Peder Christensen Morsianus, död 1635 11/5] avlider eller när han får förflyttning till annan ort.]

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GI:14 (1691-1693) Bild 104 / sid 2261 (AID: v117222.b104.s2261)

  ”Specification Uppå föliande hemman Såm finnes wtij Mina Anförtroede Befalning i Albo, Jeresta och Ingelsta hereder huilcka Ridderskappet och Adelen En deell Ennu Posideras som weckudagz En deel blefue A:o 1683 i fölia af höga öffverheetens Order till wthsockne Er kinede der om hoes hvert Gotz finnes Annotation.

  Nereby
  Per Jöhrrensson 1/4
  Anders Nelsson 1/4
  Per Chlausson 1/4
  Jöhren Mårtensson 1/4
  Knut Peddersson 1/4
  Gathehuus
  Håckon Håckonsson
  Isack Ibsson

  Huuruwell dessa Bönder i gamle Jordebochen Eree infört uthi Benesta Sochen och altså bruchade som insochne så befinnes de lichwell ligga utj Öraby Sochen och altså af Hans Ex:tz Hr Kongl: Rådet fältmarschalchen och Gen: Gouverneuren för utsochne erkiende nu wed utschrifninggen innewarande Åhr.


  Datum Eljaröd
  d: 26 Novembi 1685
  Zacharias Stobaeus”

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIId:1 (1680-1685) Bild 81 / sid 75 (AID: v98466.b81.s75)

  ”Efftersom Näreby kircke, aff Hans kongl: May:tte er Casserit och Wnderleger Öraby och Binnestedh saa skal Nerreby Mänd werre fortenkt, at yde deris tionde och affgifft som aff deris gaarde kand falle till Öraby och Binnestedh kirke werger. Aff Bierseholm den 26 Aprilis 1650
  Thage Thott

  Leste paa Ingelstedh Herredz tingh
  den 17 Junij 1650.

  Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIId:1 (1680-1685) Bild 100 / sid 95 (AID: v98466.b100.s95

  Länskungörelser
  Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken ”uppläses från predikstolen”. Läs mer om kungörelser i ”Ett massmedium för folket” av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling, m.fl:

  1766 20/5 [Malmö Landskanslis kungörelse – AID: v581679.b3050]
  Allmän Efterlysning!
  Uppå Lieutnantens Wälborne Herr Christian Rosencrants requisition, blifwer dess frälse Bonde Nils Nilsson här i Länet, allmänneligen efterlyst såsom den der olagl. afflyttat lagstadde insokne hemmanet N:o 15 1/4 Näraby uti Ingelstad Härad, och benestad Sockn och om sitt wistande ingen underrättelse lämnat, blifwandes then eller the, som honom hysa, antydde at åfwannemde Bonde till närmaste Kron-Betjent aflemna, att widare till sin ort befordras; wid afwikandet har Nils Nilsson warit klädd uti wanlig på orten brukel. bonde drägt, och skall wara en liten osynlig karl, med mörka yfwiga hår samt ögonbryn af lika färg.

  1785 18/3 [Malmö Landskanslis kungörelse – AID: v884451.b90]
  Den Nittonde (19) April nästkommande, som infaller på en Tisdag blifwer på Örups Sätes-gård, efter framledne Herr Ryttmästaren Christian RosenCrantz. alla handa Lösören genom offentlig Auction försålde, bestående af Silfwer, Koppar, Teen, Mässing, Malm, Järn och Trä-Wahror, Säng- och Lin-Kläder, Meubler och Husgeråd, Porcelain, Sten- och Glas-Kiäril, heltäckta Wagnar, Phaëton, Slädar, Ridaadlar, Saler och Rem-tyg, Huder och Skin, SJut- och Sid-Gewär, uttrösken SPannemål, af Råg, godt Säder-Korn och Hafre, Hafre, tillika med allahanda Kreatur, Hästar, Oxar, Mjölke-Koor, STutar, Swig-Kalfwar, Får och Swin.
  Med betalningen lämnas Fjorton Dagars anstånd och till dess blifwa de inropte Wahrorne på stället qwarstående, hwilket härmed till hågade kjöpares underrättelse Kundgjordt warder. Malmö Lands Canceliie den 18 Martii 1785.

  1810 19/6, –
  Likmätigt Bro-Interessenternes i Öfraby och Benestads Socknar af Ingelstads Härad fattade Beslut, kommer innewarande år före Michaeli at upföras en Stenbro med 2ne Walf öfwer Strömmen wid Nymölla å wägen emellan berörde Socknars Kyrkor; Blifwandes denne Brobyggnad genom Entreprenade Auction, som företages Tisdagen den 10de instundande Julii wid Nymölla i Benestads Socken, till den minstbjudande uplåten; och bör Entrepreneuren wara försedd med nöjaktig Borgen för Brobyggnadens bestånd i Tjo års tid, efter det den genom Laga besigtning blifwit godkänd. Närmare underrättelse om wilkoren kan ärhållas wid Auktionen eller dessförinnan hos Herr Cornetten A. Påhlman på Öfraby borg, hwarest äfwen kostnads förslaget är at tillgå.

  1816 11/7; N:o – (Malmöhus Lands-Cancellie, AID: v884460.b870)
  Tisdagen den 30 i denna månad, kl. 11 f.m., blifwer Entreprenade-Auction wid Benestads Kyrka i Ingelstads Härad medelst Murarbete efter kostnadsförslag på 480 R:dlr 16 s. Banco. Blifwande Entrepreneuren bör wara försedd med nehörig borgen för arbetets fullgörande och waraktighet.

  1824 1/3, N:o 35
  På Requisition af v. Krono Fogden Letth, efterlyses nedannämnde personer hwilka Orten yttadt utan att hafwa betalt de dem för sistl. år påförde Kronoskatter neml. Smeden Lindström från Hannas af Hannas Sockn och Ingelsta Härad 6 R:dlr 40 ss. – Skomakaren Jöns Sellström från Benestad Sockn och Ingelsta Härad 6 R:dlr 5 ss. Krono och Stadsbetjente inom Länet anbefallas att ofwanupräknade personer noga efterspana samt wid ertappandet, Medlen uttaga och hitsända, eller om tillgång saknas, bewis deröfwer meddela. Kongl. Öfwer Ståthållare Embetet samt Konungens Befallningshafwande i Rikets öfrige Län anmodas wänligen att en lika Kungörelse benägit utfärda låta.

  1836 ?/7, N:o 183
  Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
  Ingelstads och Jerrestads Härader
  från Benestads Socken genom Herr Majoren och Riddaren Holger Rosencrantz 17 R:dr 45 sk. 8 r:st

  1839 22/4, N:o 54
  Den uppfostringshjelp, för sistl. års senare hälft, som tillfaller nedannämnde fattige barn inom detta Län, och hwilken från Kongl. Seraphimer-Ordens Gillet nu ankommit, kan af barnens föräldrar eller wårdare, emot aflemnande lefnadsbetyg af Presterskapet samt derå tecknadt qwitto för beloppet, hos Läns-Bokhållaren Bergschöld lyftas, nemligen från:
  Benestads Församling: Enkan Anna Jacobs dotters son Jacob 2 Rdr och Jöns 3 Rdr.

  1840 10/10, N:o 328
  Tisdagen den 27 i denna månad och följande dag, om så erfordras, låta Sterbhusdelägarne efter framlidne Majoren och Riddaren Holger Rosencrantz, genom Auktion, som förrättas å Säteriet Örup, försälja möbler, deribland flere bord af mahogny, sängkläder, koppar, jern och trädwaror, pipsamling, skjutgewär, täckte Berliner- och Holsteiner-wagnar, seldon, twå hingstar, flere st. yngre wäl ridne hästar samt unghästar, 8 à 10 par oxar, kor, swin och får, beredde och oberedde skinn och hudar, en del finare ull samt ett större parti gammalt bränwin jemte åtskillig annan lösegendom. Säkre köpare lemnas anstånd med betalning till den 10:de nästkommande Februari, då den till undertecknad erlägges. Auktionen börjas kl. 9 f.m., och är anstalt fogad att mat och hästfoder emot betalning erhålles. Gersnäs den 7 Oktober 1840.
  F. Kraak.

  1841 12/10, N:o 310
  Fredagen den 29 och Lördagen den 30 i denna månad låta arfwingarne efter aflidna Fru Ryttmästerskan Rosencrantz försälja deras i Ingelstads härad, Ullstorps och Benestads socknar belägna Utsockne Frälsehemman N:o 11 ½ mtl. Ullstorp samt N:ris 9 och 17 3/4 mtl. Stenby. Till dess hemman, som utbjudas hela eller i mindre lotter, hörer ett ägowälde af omkring 300 tunneland åker, äng och betesmark; och äro fastigheterna bleägna 2 mil från stadenYstad. Börande köpare wid klubbslaget ställa antaglig borgen för hlafwa köpeskillingsbeloppet.
  Betalnings- och öfrige willkor tillkännagifwes före utropet och dessförinnan af undertecknad, som om hemmanens beskaffenhet lämnar widare upplysningar. AUktionen i Stenby förrättas den 29 och i Ullstorp den 30 dennas från kl. 10 f.m.
  Cimbrishamn & Gersnäs den 12 Okt. 184[1]
  F. Kraak

  1841 30/10, N:o 334
  Sedan, i anseende till mellankommet hinder, de till den 29 och 30 i denna månad utlyste auktioner å Utsockne Frälsehemmanen N:o 11 1/2 mtl. Ullstorp och N:ris 9 och 17 3/4 mtl. Stenby icke egt rum, komma dessa hemman att genom auktion, som förrättas i Stenby Onsdagen den 17 och i Ullstorp Thorsdagen den 18 nästk. November från kl. 10 f.m. hela eller i mindre delar försäljas. Betalnings- och öfrige willkor tillkännagifwas före utropet.
  Cimbrishamn och Gersnäs den 30 Oktober 1841
  F. Kraak

  1842 29/8, N:o 256
  På wederbörandes begäran efterlysas allmänneligen:
  4:o) Natten emellan den 8 och 9 sistl. Juni, genom inbrott f.d. Ladufogden Ola Andersson i Benestad frånstulne 50 R:dr Rgs. i diverse sedlar och en del mindre silfwermynt, samt 2:ne silfwerfickur, det ena med Engelskt werk och något söndrigt å taflan wid nyckelhålet, samt widhängande stålkedja och stålnyckel med inlagde bokstäfwerne A. L. W.; det andra med silfwerkapsel, stålkedja och messingsnyckel.

  1849 24/2, N:o 60
  Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
  Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
  För Benestads d:o (Socken) Traktören Ahlgren i Benestad.

  1853 30/7, N:o 219
  På derom framställd begäran warda till Ordförande uti Sundhetsnämnderne antagne: för Öfraby socken: f.d. Fahnjunkaren Camph; för Benestads socken: Ladufogden Göransson på Örup; och för Hwitaby socken: Krono-Länsmannen A. F. Montan; och will Konungens Befallningshafwande, till förekommande af den tidsutdrägt, som wållas genom att härstädes göra anmälan om serskildt förordnande för utsedde Ordförander inom Nämnden, tills widare på förhand antaga och godkänna de wal af Ordförande, som hwarje Sundhets-Nämnd inom sig företager.

  1855 8/10, N:o 204
  Från undertecknad Åbo N:o 12 Stenby af Benestads Socken och Ingelstads Härad, har natten emellan den 3:dje och 4:de dennas bortstulits å betet ”Stenby Skinkor” kalladt en 3 årig swart och hwit snoppig hingst med twenne hwita bakfötter. Åt den som tillrättaskaffar samma häst utlofwas nöjaktig wedergällning.
  Stenby den 6 Oktober 1855.
  Nils Nilsson

  1891 3/1, N:o 10
  Till kommunalnämndsordförander äro walde;
  inom Benestads socken: Landtbrukaren Nils Isaksson å nr 7 Stenby
  samt till kommunalstämmoordförander:
  inim Benestads socken: Landtbrukaren Nils Isaksson å nt 7 Stenby